TINODI SEBESTIEN: HADNAGYOKNAC TANVSAG MIKOR TERECKEL SZÕMBE 0125


HADNAGYOKNAC TAANVSSAG MIKOR TERECKEL Szõmbe akarnac õklelni

Seregõc kõszt kic vattoc hadnagyoc
Kerõsztien hitõt az kic vallotoc
Igyetõkben nyerni ha akartoc
Halgassatoc eszt meg tanulyatoc.

Ez nagy szûkseg io vitez hadnagyoc
Meg tanulni mint hadakoziatoc
Pelda nektõc Prophetaknac hadoc
Ha vgy tartoc Istenben aldattoc.

Batorsaggal Istenben biziatoc
Seregõckel rendõt allasatoc
Poganokual vijuni ha akartoc
Nagy fel szoual nekic igy szoliatoc.

Alyatoc meg es mind halgassatoc
Attyafijac Istenben mind vattoc
Chyac Istenben fegyuertõc paistoc.

Sõt istennec mind meg gyouonyatoc
Bûnõtõket szanyatoc banyatoc
Ellensegtõknec meg bochyassatoc
Feletõket ti batoricyatoc.

Tugyatoc aszt soc iambor vitezõc
Regtõl foguan ez pogan Terekõc
El hordottac le vagtac nemzettõc
Pusztitottac rablottac fõldetõc.

It valaki kõzzûlûnc el esic
Az Angyaloc Menyorszagban viszic
Ez Vilagon neue el hirhõzic
Es mindõnõc nagy ioual ûduezlic.

Az kic kõsztûnc it meg maradandnac
Mind õrûlnec nagy gazdag predanac
Es romlasan veszesen pogannac
Az Istennec nagy halakat adnac.

Ne futamiec senki kõzzûletõc
Mert soc iambort ti it el veszithettõc
Magatoc es it vagy hon el vesztõc
Mely pookolban ti el temõttettec.

[p 0126] Velem õszue no mind indulyatoc
Christus Iesust mind fel kialchatoc
Az szent lelkõt kerietõc hijuiatoc
Indulyatoc velem maar mongyatoc.

Sokan varunc szent lelõc vr Isten
Iõijel immar legy velûnc ez igyben
Ne hagy minket el esnij hitûnkben
Mind halalig vijuiunc te neuedben.

Lam regõnte az te fijaijdat
Meg halgattad te benned bizokat
Vigasztaltad szegijn iuhaijdat
El rontottad kegyõtlen farkasokat.

Iõiel immar te szent Fiu Isten
Veled leszõn az attya vr Isten
Ne agy minket ez pogan kezeben
Kegyõtlenûl el vesznûnc ez igyben.

Te magadat igyerted mi nekûnc
Hogy meg rontod elensegûnc nekûnc
Szabadijtod orszagunkat nekûnc
Nagy insegbõl ki mentõd mi nepõnc.

El rontad te regõn oo tõruenben
Az Pharaho kiralt mely tengõrben
Szabaditad nepedet az vizben
Mert chyac biztac te Istensegõdben.

Retented meg Olofernes nepet
Iudit aszszonyal vetetéd feiét
Ot el vesztéd santalan soc nepet
Meg halgatad Iuditnac kereset.

Az hatalmas Nabugodonozornac
Nagy soc nepet el veszted kiralnac
Feiét adad kezeben Cjrusnac
Hatalmadat ielented sokaknac.

Tamasztad fel az germõc Dauidot
Pasztorsagbol szerelmes prophetadot
Meg õleted az nagy Goliatot
Es meg rontad kegyõtlen Iaszokot.

Vedel rollunc azert haragodat
Mutassad meg irgalmassagodat
Maes ronch meg gonosz poganokat
Io Isten vagy mutasd meg magadat.

Semmi kedseg nem tartya tagunkat
Meg halgattad fohazkodasunkat
Mast velõnc vagy vessûc fel mi fankat
Iesust Iesust ûuõlchûnc rop chyat patt.

Eszt ki szõrze gondola Kassaba
Partos vrac vannac io szndekba
Mind feienkent poganra vijuasba
Szolnoc alat mast var chinalasba.