TINODI SEBESTIEN: DAVID KIRAL MINT AZ NAGY GOLIATTAL MEG VIUT 0112


SIes keresztien lelki iot hallani
O tõruenbõl hadakozni tanulni
Az igaz hit mellet mint kel bait viuni
Christusban bizni.

Emlekõzõm az regi kiralyokrol
Prophetakrol Samuelrõl Saulrol
Az Goliatrol es Dauid kiralrol
Bai viadalyokrol.

Biblia mongya kiralyoc kõnyueben
Elsõben tizõn hetedic reszeben
Ki akarsz viunya vegyed eszt eszõdben
Iol iarsz igyedben.

Az idõ vala regõn oo tõruenben
Ez vilagnac negyedic ideieben
Negy ezõrben irtac es nyoltzuan õtben
Vilag kezdetben.

Samuel egy ielõs Propheta vala
Ramatabra attya helkana vala
Helkananac ket felesege vala
Nagy iambor vala.

Teszõn Anna aszszony gyakor sirasokat
Hogy Isten nem ad neki magzatokat
Masic Phenenna hoz vala fijakat
Es leanyokat.

Isten meg halla Aanna ohitasat
Adá meheben Samuel prophetat
Anna dichere Istennec io voltat
Irgalmas voltat.

Az Samuelt Isten igen keduele
Paranchyolatiat mert õ igen felé
Gyakorta Isten õuele beszelle
Titkot ielõnte.

Nam az idõben soc pogansag vala
Pogan iaz nepnec kiket hyunac vala
Az Sido nepre hadakoznac vala
Giakran vyunac vala.

Viunac harczolnac Izrael fijai
V20zic kergetic Iaszoknac seregi
Samuel kezdé nepét tanitani
Hitben bisztatni.

Sõt Vr Batkaiat elõttõc viselec
Viadalban Iaszoc tõlõc el nyerec
Dagonnac feie Barkaiert vetetec
Ot meg õletéc.

Lõn rettenésõc Iaszoknac felelmõc
Isten barkaiat viszontac meg kûldec
Az vtan iaszoc igen veretenec
Sokan veszenec.

[p 0113] Izrael népi Istentõl terenec
Az Samueltõl õc kiralt kerenec
Samuel fiai gonoszoc lõnec
Kiralya sem lõnec.

Tamaszta Isten kiralt Sido nepnec
Sault szentõlné hagya Samuelnec
Beniambol Saul fia az Cisnec
Io keresztiennec.

El vesztec vala Szamarij az Cisnec
Saulnac hagya meg kerestetnénec
Saul keresi hatarijt hegyeknec
Es soc võlgyeknec.

Rola az Saul esec nagy banatba
Hogy meg nem lélé Szamarijt vtaba
Halla Samuelt lakni egy varasba
Iõuendõ mondasba.

Az Sault lata Samuel propheta
Mint Isten hatta kiralyá valaszta
Olayt feiére tisztõsséggel ónta
õtet meg álda.

Tamada Saul az keresztiénõkuel
Gyakorta viua az pogán iaaz nepuel
Batron viu vala minden ellenséguel
Gyõzõdelõmuel.

Vegre az Saul el veszté õ dolgát
Mert meg szegé Isten parancholatiát
Isten igy veue el õ Kiralsagát
Nagy birodalmat.

Samuel szolla az Saul kiralnac
Isten aszt hagyá mint io szolgaiánac
Legy tõredelme Amalekitáknac
Szep varasoknac.

Dulyad le vagiad az benne valokat
Iffiat es vénet leant aszszonyokat
Az chyech szopókat es minden barmokat
Minden ioszagokat.

Egiptombol Isten mikort ki hoza
Az nep elenûnc nagy hadat tamaszta
Benûnc nagy kart tõn Isten aszt meg banta
õket meg atkoszta.

Tõn indulatot Saul hogy eszt hallá
Amalekita varast mind fel dula
Benne valokat kiral le vágata
Kõz nep mind meg hala.

Ime az Királ ezzel veszté magat
Amalekitabéli Agag Kiralt
Eleuent foga meg tarta az kiralt
Nagy gazdagságat.

Isten haraguec Sault meg bûnteté
Kiralij szekidõl [!] õtet le veté
Paranchyolatiat mert õ hatra veté
Es be nem tõlté.

Nam az vr Isten szolla Samuelnec
Lam mégis keduez az Saul vetkénec
Nam en le vettem kõzzûle nepemnec
Ki ninch ellenõc.

Olaial tõlch meg az te szép szaruadat
Hamar meg keresd Betlehem varasát
Az Isaijnac valasztam egy fijat
Mint nepem kiralyat.

Dauid Prophetat valasztotta vala
Ki Isaijnac kisseb fija vala
Az Isaijnac szep nyolcz fija vala
Vrnac kedues vala.

[p 0114] Lam az Samuel Betlehemhe [!] mene
Isait hiua aldozatra mene
Mind az nyolcz fijat hiuata elõue
Kiral egic lenne.

Vala kõzõtõc az Dauid propheta
Az szaru olayt õ feiere onta
Istennec lelke Dauitot meg szalla
Es õt meg alda.

Tudasara ez Saulnac nem vala
Az szent lelõc Saultul el ment vala
Az gonosz lelõc õbelé iõt vala
Kinozia vala

Ime Saulnac mondanac szolgaij
Egy bõlch hegedõst akarnac ketesni [!]
Ki szepõn tudna ellõtte zõngeni
Es enõkõlni.

No Saul halla el hozni meg hagya
En egyet lattam monda egy szolgaya
Az Betlehemben Isainac fija
Bõlch tudomania.

Igen bõlch lantba es az hegedõbe
Hadakozasba bõlch nagy ereyebe
Szep termetebe bõlch az õ nyeluebe
Szep enõclesbe.

Saul hogy halla attiatul kereté
Isai halla Dauidot ereszte
O mestõrseget Saul meg szerete
Igen keduele.

Tudomanya Dauidnac oly bõlch vala
Sault az Sathan mikort bantya vala
Dauid nagy szepõn ot hegedõl vala
Saul iobban vala.

Az hegedõ szot lantot es orgonat
Nem Dauid lelte kezdedben Musikát
Tubal lelte volt az fundamentomat
Az sijpnac szauat.

Chudaiat mondom Dauid Prophetanac
Mint feiet võtte az nagy Golijatnac
Kibõl vitezõc vijvnia tanulhatnac
Ha ra halgatnac.

Oly nagy sereggel Iaszoc keszõlenec
Ket varas kõzben taborban gyõlenec
Izrael nepij es fel keszõlenec
Taborban gyõlenec.

Nagy keszõlettel mijnd elindulanac
Ket tabor ket hegy tetõn meg szallanac
Nagy võlgy kõzõttõc hol õc harczolanac
Tusakodanac.

De ot ki iõue Iaszoc taborokbol
Az nagy Goliat vala Gyet varasbol
Õ magassaga het sijng es egy araz
Fattyuvoltabol.

Am feien vala nagy szep ercz sijsakia
Õ rayta vala hal heiju pancelia
Az nehessege õt ezõr lat vala
Nagy szep ercz vala.

Meg erchesõlt szekérniec fedic szarayt
Erczbõl chinalt pays fedi valaijt
Chyuda fegyuerrel kezeijt labaijt
Fette tagaijt.

Magas kopia nyele oly temerdõc vala
Mint az fõuõ czuborsa olyan vala
Az kopia vasa es hat szaz lat vala
Fénõs vas vala.

[p 0115] Az õ aprodgya ellõtte iar vala
Az Izrael nepeuel szõmben alla
Az Goliat fel szoual ûuõlt vala
Eszt mongya vala.

Gyõzõdelõmert vagy ide iõttetõc
Tugyatoc vagyoc az Iaszoc nemzetõc
Saul szolgai ti vattoc iol ertiûc
Hogy iol meg erchétõc.

No kõzzûletõc egyet valaszszatoc
Kit it enuelem szõmben bochyassatoc
Kit viadalban ha meg nem birhatoc
Leszûnc rabotoc.

It ha meg gyõzõm bizon meg veretic
Lesztõc minekûnc rabaijnc szolgaijnc
Saulnac nepi Goliatot felic
Sokan rettõgic.

Fia az Dauid Isaijnac vala
Betlehembõl õ Sido nemzet vala
Mely Isainac szep nyolcz fija vala
Vén embõr vala

Isai fija hárma õregb vala
Saul hadaba viunya mentet vala
Eliab Abinadab Samma vala
Dauid kisseb vala.

Chyalard Saultul Dauid haza méne
Attya iuhaijt hogy mezõn õrizne
Goliat negyuen napig reggel estue
Mind ot ûuõlté.

Isai mongya Dauid Prophetanac
Rétest tijz kinyirt vigy el battyaijdnac
Ez tiz saitockat vigyed az hadnagynac
Elõtõc iaronac.

Dauid tudgyad meg battyaijd mint vadnac
Sidoc iaszockal szõmben allottanac
Dauid az chyordat hagya egy pasztornac
Engede attyanac.

Oda ha iuta Magalhoz taborba
Nagy ûuõltest halla õ az taborba
Ketfelõl az had szõmben allot vala
Viunya keszûl vala.

Meg halla Dauit taskaiat hagyta
Egy hiu embõrnec õrizni ot hagya
õ az taborba hamar oda futa
Mindent meg tuda.

Immar az Dauid hogy ot beszél val
Az nagy Goliat ot elõue alla
Az elebi szauát õ szolya vala
Õ uõlti vala.

Nagy sokan futnac kijc ût latiac vala
Mert félic vala, Dauid latya vala
Egy û kõzûlõc Dauidnac szollala
Eszt mondgya vala.

Iol latad ez nagy embõrt ki fel méne
Israelt kesérteni û fel méne
Az ki ez vitészt meg gyõzne meg verne
Es õt meg õlne

Vele kiraltul gazdagsagot nyerne
Az Kital leanya es õué lenne
Attyanac haza nagy szabadhaz lenne
Minden tisztõlne.

Az Dauid halla monda az nepeknec
Valyon s mit agnac ki meg felel ennec
Ki meg alya boszuiat Izraelnec
Ó szép nepénec.

[p 0116] Las kichoda ez ellene Istennec
Ki boszszukat mond õ szep sereginec
Ot mind ellõszszõr Dauidnac beszelnéc
Sokat igérnec.

Õregbic battya Eliab hogy halla
Szegin Dauidnac nagy haragual szolla
Mire iõttel el iuhot õrzes vala
Hon hattunc vala.

Nagy alnoksagod tuttam keuelsegõd
Meg banod Dauida az te ide iõtõd
Dauid szollala mit véttem elenõd
Mit art tenekõd.

Tuttara adác az Saul kiralnac
Minden beszedet Dauid prophetanac
Elõue hiuac monda az Saulnac
Hogy halgatnanac.

Ime te felsegõd szolgaia vagyoc
Az Iaz vitezzel szõmben en meg viuoc
Az Saul mongya nem vagy te eleg oc
Erõssec az iaszoc.

Nam az Kiralnac Dauid mongya vala
Lam ez te szolgad Iuhot õriz vala
Oroszlan es Medue el iõnnec vala
Iuhot kapnac vala.

Velõc meg viutam en meg verõm vala
Iuhot torkokbol en ki vonszoc vala
Õc en ellenõm fel tamattac vala
Velem viunac vala.

Sõt az alokat meg ragadom vala
Szaggatom vala es meg õllõm vala
Ororszlant Meduet igy meg birtam vala
Meg õltem vala.

Tudom es bizom ez Iaszt en meg gyõzõm
Mint egyiket az vadnac en meg õlõm
Im en el megyõc nepedet meg mentõm
Boszsz0udat ki tõltõm.

Ez kõrnyûl meteletlen Iasz ki volna
Az Elõ Isten népét szidalmazta
Mely Isten engõm az vadac kezõkbõl
Meg szabadita.

Reméllõm ez Iasztul es meg szabadit
Saul mongya Isten tegõd meg segit
Dauidra ada Saul õ ruhaijt
Minden fegyuerijt.

Õ Sisakiat es Panczelyat ra ada
Tõrét fel kõté aszt keserti vala
Ha el iarhatna Dauid el indula
De nem iarhata.

Kiralnac szolla nem szoktam igy iarni
Kezde vetkõzni botat emelgetni
Torrens vizebõl õt kõuet fel venni
Tasolyaba hanni.

Dauid kezeben egy Paritya vala
Az goliatnac eleben iarula
Dauidod [!] az Iasz hogy meg latta vala
Hogy gyermõc vala.

Eszt mongya az Iasz minem eb vagyoc en
Hogy chyac egy bottal mast iõsz en ellenõm
Szidalmat monda Iasz az Dauid ellen
Az Sidoc ellen.

En te testõdet madaraknac adom
Az Bestiaknac szaggatnija hagyom
Dauid eszt mongya ellenõd eszt szollom
Es imeszt mondom.

[p 0117] Nagy fegyuerkõzuen tõrrel es kopiaual
Iõsz en ellenõm payssal panczelual
De te ellenõd Isten hatalmaual
Benne bizasual.

Nagy bator sziuel veled szõmbe megyec
Igen meg verlec es tegõd meg õllec
Az mi Istenûnc neueuel el vesztlec
Semmie teszlec.

It feied veszõm testõd nekõd adom
Vadnac madarnac szaggatni el hagyom
Eszt minden fõldnec tudasara adom
Io Istenõnc vagyon.

Iol tudgya fõldõn eszt minden kerõsztien
Nem chyac fegyuerrel oltalmaz az Isten
Hatalom nala titõket ad Isten
Az mi kezûnkben.

Nagy Goliat Dauittal szõmbe iuta
Az Dauid hamar tasolyaba nyula
Egy kõuet ki võn teue parittyaba
Meg chyauarita.

Golyatnac hagyta homlokaba
Ottan marada az kõ homlokaba
Ot hanyat homloc esec leburuluan
Esze el hagyuan.
Immar Dauidnac fegyuere nem vala
Futamec az Iasznac testeie alla
Az iasz fegyuetet [!] hamar el ki ranta
Nyakat el vaga.

No mind az Iaszoc halalat hogy latac
Meg felemlenec oszlanac futanac
Israel nepi vtannoc valanac
Sokat le vaganac.

Chyuda kegyõtlen az Iaszokat vagac
Ackaron es Get varasijg hullatac
Meg teruen az Iasz taborra iutanac
Kit mind fel dulanac.

Az Goliad feiet Dauid be viue
Ierusalembe fegyuerijt fel teué
Az vtan Saulnac az feiét viué
Neki ielõnte.

Saul chudalya az Dauid hatalmat
Hogy mire hoszta Isten az õ dolgat
Kerdõzi vala nemzetet es attyat
Es õ hazaiat.

Sõt nem heaba è3zt az Oo tõruenbe
Prophetac irtac Biblia kõnyuebe
Szep tanusag ez mast az vy tõruenbe
Mi eletûncbe.

Az hatalmasoc Chyaszaroc kiralyoc
Herczegõc vrac vitezõc hadnagyoc
O tõruenbõl tanulhatnac tiszt tartoc
Kic hadakoszoc.

Feiedelõmseg chyac vagyon Istenben
Minden hatalom vagyon õ kezeben
Kiket õ akar fõld keregsegeben
Emeliegben.

Ez vilagi feiedelmec kic vattoc
Prophetac modgyara hadakoziatoc
Mint Saul kiral vgyan ne iariatoc
Meg ne chyallassatoc.

Chyac Isten szauathatra ne hagyatoc
Samuel mogyara ti meg tarchyatoc
Szegin kõssegõt ne nyomorgassatoc
Es ne nyuzatoc.

[p 0118] Inkab soc ioual õket taplaliatoc
Ellensegõktõl meg oltalmaziatoc
Igaz iõuedel men [!] maradgyatoc
Lesztõc iamboroc.

Ti hadakozo Bai viuo vitezõc
Kõsseg nyomorgatoc ti ne legyetõc
Gazdat az kertre ki ne kergessetõc
Ne kesergessetõc.

Az Bai viadalra ha szõmben futtoc
Aranyert Ezûstert ti ne viuiatoc
Lohoz fegyuerhõz keueset biziatoc
Isten otalmotoc.

Ne essel ketségben nagy io voltaban
Az igaz hitben legy kemen magadban
Mint Dauid vgy iarsz Bai vijadalodban
Iduõsseg vallasb [!]

No ezõkrõl ti ha el feletkõsztõc
Mint Saulban õrdõg buic beletõc
Dauid Propheta leszõn hegedõstõc
Azert ti el vesztõc.

Oltalma Isten Dauid prophetanac
Attya fijaij vele budosanac
Az Saul elõt õc sokszor futanac
Vegre iol iaranac.

Dauidod Isten hagya Kiralsagban
Saul mag hala mag gyalazasaban
Dauid hegedõs mastes ez vilagban
Szep enõc adasban.

Ezõr õt szazban es negyuen kilenczben
Tinodi Sebestien ira kõnyueben
Az Bibliabol szõrze enõkeben
Bõitben nagy hétben. Finis.