TINODI SEBESTIEN: SZYTNIA LEVA CHYABRAG ES MVRAN VARAKNAC ELSÕ 0104

Leszõn beszedõm isten ez orszagrol
Szitnia Leua Chyabrag Muran vararol
Ferdinand kiral elrontatasarol
Az bennõc valoknac nagy szernyõ halalokrol.

Aszt tudgyatoc regtõl fogua magyaroc
Tin kõztetõc chyac dulatoc fosztatoc
Egymasra kegyõtlõn agyarkodatoc
Ki mia vesztetõc nagyob reszre orszogtoc.

Nagy siketseg vaksag szallot reatoc
Pharaho kiralhoz hasonloc vattoc
Hiszem Isten kemenijtõtte iohotoc
Sem predikallassal sem enõckel gondoltoc.

Ti az oo tõruenbõl meg halhattatoc
Mely sokat ûuõltûnc nektõc tugyatoc
Pharaho Manasses es Olofernes
Nabukodonozor lehet nektõc peldatoc.

Oo tõruenyel immar ha nem gondoltoc
Chyac az mi idõnkbe el gondolnatoc
Az fû vrakat tij el fogatatoc
Kic mast es fogsagba kiknec ot lõn halaloc.

Sõt mind az kegyõtlensegert veszénec
Feiedelõmsegnec mert õrûlenec
Mastanijac iol eszõkõn legyenec
Olyan vendegsegben chikleben ne essenec.

Soc ostort vr Isten vete reatoc
Szûksegõt dõg halalt es pogansagot
Mind ezzel es semmit nem gondolatoc
Immar nemzetsegtõc vannac mast tij raytatoc.

Ebben Isten nagy szep vtat talala
Chyaszaroc koõszt bekesegõt szallita
Az frigy alat egy ostorat bochyata
Ki Magyar orszagbol kobzokat ki tisztita.

Bizon sokan halat adnac Istennec
Es iot mondnac ez io feiedelõmnec
Batorsagos vtat szõrze az nepnec
Igazat szolgaltat nyomorult szeginyõknec.

Ez Ferdinand kiral gyûlest tetete
Varmegyeket sokat õ fel hirdete
Igaz tetelét mindõnnec igyerte
Vrakat varmegyeket mind hozza eskõttete.

[p 0105] Soc felõl ûuõltés lõn ez varakra
Kikbõl toluaioc alnac az vtakra
Senki bekeuel nem mehet Posonra
Soc kinchõt fosztnac nepijt vagiac halalra.

Tanachya lõn kiralnac az vrakual
Az õ hadat bochyatna szep algyukual
Ez varakat szallatna hamarsagual
Dulokat fosztokat bûntetne ostoraual.

Igen hamar szep taborat keszite
Szep algyuijt szekerekre vettete
Io Groph Miklost õ kepeben ereszte
Chyac õtõtfel ezõr nagy szep neppel ereszte

Iambor vitez hadban nagy bõlch ez vala
Kiralnac fõ Komornic mestõre vala
Fõ tanacha es fõ hadnagya vala
Kinec regen attya Neuburgi Groph Miklos vala.

Ielõs hadnagya Karol Chyaszarnac vala
Ki hadakozasban igen bõlch vala
Franczai kiralt hadba meg fokta vala
Ez keresztiensegnec sokszor iol szolgalt vala.

Eszt erõsen Kiral meg hagya Grophnac
Hogy semmit ne kedueziõn koborloknac
Szabad vtat irchyon az Magyaroknac
Es rontoia legyõn ez meg mondot varaknac.

Nagy haragia Balasijra Kiralnac
Chyabrag varát hogy nem ada kiralnac
Semmi lõn szolgalatya ez vrfinac
Tudgyatoc iol szolgalt õ ez szegin orszagnac.

De lam sokan tudgyatoc vitezseget
Ki tart vala soc iambor vitezõket
Kickel ûtõt tõrõckel soc igyeket
Kic kõzzûl Leuaban sokan vesztec feiõket.

Õ taborat Groph Miklos el indita
Ebestorphot hadnagyul el bochyata
Horuatinuuitiot tarsul bochyata
Erõs Zitnya varat õ hamar meg szallata.

Erõssen kezdéc Zitnya varat vinya
Benne Makri Lukach Porkolab vala
Véle soc io legin es haydu vala
Kic ki õtnec vala soc kart õc tesznec vala.

El ki iõue Bac Orban szaz hayduual
Nagy igyet tarta az hadban valokual
Horuatinuuit forgodic hadaual
Bac Orban foglya esec õtuen hat io magaual.

Ezõn az varbeliec busulanac
Az hayduc ot hamar meg hasonlanac
Ellene az Porkolabnac allanac
Az varat meg adac az felsegõs Kiralnac.

Az Groph hadnagy azon nagy õrõmben lõn
Zitnya vara mert kiral kezebe lõn
Leua ala indulattya hamar lõn
Balassi Menyhartnac hogy ki nagy buara lõn.

Kiral hada elõt vrfij el lepèc
Harom varaban soc vitez hagyatec
Leuaiakba meg mondoc tinektec
Magyaroc kic vattoc hiszem kesõrûlitec.

Kõsztõc hadnagy az vitez Daczo Tamas
Farkas Gienis Porkolab es Kis Andras
Az Horuat Vijd io vitez nemes Tamas
Nagy Orbà Nagy Amborus io legin Terec Tamas

Ianos Ispan Perhat Kauasi Ianos
Kelechyeni Andras Alpari Ianos
Terec Balas Nagy Laszlo More Ianos
Kõrõskõzi Demeter Orszag Istuan Nagy Miklos.

[p 0106] Tesei Kelemen Fekere Mihal
Tersij Basa Horuat Gyõrgy Szekõl Antal
Szabo vitalis Verebeli Mihal
Az Somogij Mathe kõztõc az Farkas Mihal.

Ezõkkel Poharnoc Miklos Leuaba
Kalandaij Iakab Horuat Kelemen az varba
Erõssen meg eskõnec õk az hazba
Holtig õ vroknac lesznec hijv szolgalatba.

Sijetseggel az Groff Miklos eliuta
Husuet mas napian nepeuel meg szalla
Leua kerõl õ taborat iarata
Az kiral algyuijt az varnac igazgata.

Meg szallata vgyan ackor Chyabragot
Az var kerõl asata õ nagy sanczot
Ot hagya vitez Horuatinouityot
Louaggal gyaloggal hogy õriznec Chyabragot.

Erõssen kezde Leua varat vijvni
Vekon kõfalat algyukkal lõuetni
Mind ket felõl egymast õc igen lõnni
Ki mijat ket felben kezde soc iambor halni.

Ezõn keri Groff az io vitezõket
Ne vezessec az rosz hazba feiõket
Nyerienec az io kiraltul kegyelmet
Mert Groff szannya vala veszni io legenyõket.

Egy holnapig keric hogy frigyõc lenne
Hogy vroktul õ keuetõc meg terne
Ily kiuansagokban semmi nem kele
Sokan felelenec kezõc meg halni benne.

Rontatéc annera Leua kõfala
Szabadon ostromnac mehetnec vala
Ben az io vitezõc forgodnac vala
Gyakor lõues mijat sokan elhnlnac [!] vala.

Nagy chudayoc mind az hadban valoknac
Mely vakmerõ sziuõcben Magyaroknac
Kiral szep hadaual semmit gondolnac
Az egy tysztõssegert ot meg halni akarnac.

Erõssen huzon harmad napig vijuac
Niukhatlanoc az hõsec valanac
Sebben sokan epettec farattanac
Megis ninch kezzõlõc kic halni nem akarnac.

Karan az Groph oliha bankodic vala
Nepeben poraban hogy kara vala
Szent Sophij Aszszon estijn ra gondola
Nepijt batorijta veg ostromnac indita.

Sokan az ostromnac õc indulanac
Az ben valoc kit ingyen sem vartanac
Az tõresre õc hamar fel iutanac
Kõsztõc az Groph Miklos nagy batoroc valanac.

Ot io Daczo Tamas fõ hadnagy vala
Az tõresrõl mas fele õ ment vala
Mert mindõn felé neki gongya vala
Mindent vijadalhoz igen batorit vala.

Kijaltasth siualkodasth nagyot halla
Kapufõlõt tõresre õ fut vala
Soc Spaniol immar varban ben vala
Az faradot nepet vagyac õc lõuic vala.

Veue magat Daczo Tamas az vizre
Onnat ada õ magat kegyelõmre
Az vitez kis Andras iuta az helre
Hol meg estkõt vala kapukõzt nagy hijtire.

Ráita nagy seb megis terdõn viju vala
Ó0 aprogya oly igen keri vala
Minden meg futamot mutatya vala
Mies el mehetõnc sirua kõnyõrõg vala.

[p 0107] Azt felel sijes hozzam aprodom
Mint lenne fijam az en etõm itom
Vitezõc kõzt lenne rosz nyaiasagom
Tudod it eskõttem it leszõn en halalom.

Kapu kõzbe nagy vijadalt tart vala
Halalaual semmit nem gondol vala
Vegre puskabol altal lõttec vala
Egy nehany vitezuel õt õ el esõt vala.

Io Farkas Dijenõst ot altal leuõc
Groph elõt Kauasi Ianos leuagatec
Horuat Vidot es Nagy Laszlot ellõuec
Kõrõskõzi Demetert Terec Balast ellõuec.

Sebben esec nemes Tamas igyeben
Iambor vitez vala az õ élteben
Kinec vitess543egét tugyac vegekben
Igen epet farat keserõdõt az sebben.

To vizere halla sokan futtanac
Egy nehanyan vele ki szaladanac
Az to mellet hijr lõn Spanioloknac
Õt meg kõrnijkõzec ot meg fogni akarac.

Õ forgodic foglya magat sem ada
Egy puska mijat lõn neki halala
Vitez Terec Tamas tõresre alla
Palota ablakarol õtet meg lõttec vala.

Nam az tisztõs vitezõc hulnac vala
Szablyaiokaal semmit nem artnac vala
Mert mind fekete merõ fegyuerõs vala
Puskayoc kettõis az mia vesznec vala.

Az feiedelmec gonoszul chyelekõdnec
Kijc hazokba vitezõket rekesztnec
Meg segellic õk nagy fogadast tesznec
Azt õc hatra kagyac [!] soc iambort vgy eluesztnec.

Gonoz nem io ez keppen chyelekõdny
Nem akarnac lelkõkre gondot adny
Chyac vylagy tijsztessegõt tudnac neszny
Vitezõc az mellet sokan kezõc meg halny.

Io Fekete Mihalt ot altal lõuec
Nagy Orbant perhatot tõresnel lõuec
Nagy Amburust sebben szekiben meg õlec
Az io Horuat Gyõrgyõt az tõresnel el lõuec.

Ot io alpari Ianost es el lõuec
Tersij Basat poharnoc Miklost el lõuec
Kelechyeni Andrast toban el lõuec
Tesenij Kelement az tõresnel el lõuec.

Nagy szep nyereseggel õc ot iaranac
Az Spanioloc vele gazdagulanac
Magyarokat velõc sem bochyatanac
Hogy neuet vegyenec az ostromon valanac.

Immar soc szepsegõt hogy ot nyerenec
Akarac szedny feiõket vitezõknec
Egy vrfinac errõl hirt teuenec
Õ meg keserõdec szolla fõ fõ nepeknec.

Ohmichiuda kegyõtlenõc ti vattoc
Eszõc vitessegõc nem gondoliatoc
Hogy feiõket szedny ti akaryatoc
Vitezy testõket azzal szidalmaziatot [!]

Tij ez varat iuh kosarnac montatoc.
Talam soha il dolgot nem lattatoc
Mely nagy vitessegõt it ti latatoc
Meszõn volttac volna mast tõbben iaigatnatoc

Az Spanioloc eszszel sem gondolanac
Harmincz kettõt bennõc meg nyakazanac
Magyar vitezõc ot sokan sijranac
Az kegyõtlensegõn sijrua õc ohaytanac.

[p 0108] Nam eszt az fõ vitezõc hogy meg hallac
Vitezõc halalat igõn siratac
Grophtul az testõket kerec el takarnac
Horuat Vydot Terec Tamast Kis Andrast el hozatac.

Nam tizenhat testõt õc el hozanac
Fõnelkûl azokat el takaritac
Groph Mihlossal [!] seregõc indulanac
Erõs Chyabrag alat algyuc igazgattatanac.

Az harmincz ket feiet Groph el hozata
Az sanczbol karokban fel rakattata
Foglyoc kõzûl More Ianost hozata
Az varat meg kerné az feyekhõz allata.

Kõnyõrõg More Ianos vitezõknec
Hogy halalra õ hozza se lõienec.
Mert szernyû halallal most fenyõgetnec
Varat meg agyatoc mert benne mind meg õlnec.

Kit it lattoc feyõc az vitezõknec
Mind varastul minket mind el tõrenec
Ha meg nem agyatoc ti es igy vesztõc
Az feieket latac ottan meg rettenenec.

Igen tõrete Groph egy ielõs bastiat
Ostromnac keszite õ mindõn hadat
Szot adanac keric az Groph Mikolat
Hogy meg kegyelmeziõn mert meg agyac az varat.

Io vitezõc valanac az Chyabragba
Nem tudom mi eszueszés lõt dolgokba
Az varat meg adac nagy bolondsagba
Meg kûssebõdenec az regi io voltokba.

Kar valassal õc ki bochyattatanac
Kiral kegyelmere õc tartatanac
Szep seregõc onnat el indulanac
Ki lõn tõresere erõs Muran varanac.

Ez enõkõt az ki szõrze Cassaba
Magyaroc veszesen gondolatyaba
Elsõ resze legyen mast ez irasba
Masic resze leszõn mint iart Baso Muramba.

MASOD RESZE.

SÕt halyatoc erõs Muran romlasat
Az kegyõtlen Basonac bolondsgat
Kinec peldayul vehetic õ dolgat
Ki rola meg tanul meg iobbitia õ magat.

Erõs magas kõszalon Muran vala
Egy nehan orszagot szûkijtnec vala
Erõsb varat soholt nem lattac volna
Az ket Chyaszarnakes meg venni nagy gond volna.

Rola bizon sokan peldat vehetnec
Erõs varakat az kic epijtenec
Ot szegijnyö20c ehõznec veritõznec
Az õ chyelegiõckel elhetetlenné lesznec.

Riuas siuas soc kõnyõrges Istennec
Hogy az vrac ez mia el veszszenec
Kit az vrac fõlõc mege sem vesznec
Biznac erõs hazbol soc gonossagot tesznec.

V20uõltését az kõssegnec vr Isten
Bizon meg halgattya nagy kegyelmesen
Mind varaual el rontya õ elteben
Mint az Baso Matyast Muran erõsegeben.

Vala nagy haragia ra az Kiralnac
Mert soc gonoszszal volt õ orszaganac
Veget soha nem vete gonossagnac
Isten ostora lõn ez kiral az Basonac.

[p 0109] Lam az Kiral Bebec Ferencznec szolla
Muran kerûl kastelokat allatna
Baso vrat mindõnfele irtana
Õ felsege hada mig Muran ala iutna.

Faratsagat Bebec Ferencz nem szana
Castelokat Muran kõrûl allata
Hat melfõldig nagy fakat le vagata
Szent Gergõl nap vlta kikbõl mind õrt allata.

Ot Bebeknec Szolgai vigyazanac
Baso szolgaiban sokat foganac
Louagot gyalogot ki szaggatanac
Kiket meg õlénec kiket fogua tartanac.

Ha Groph iuta Muran alat meg szalla
Basot kõszhelre ki hiuannya vala
De õ Baso Martont bochyatta vala
Ki altal az vrral szõrzõdic beszel vala.

Az Basonac nagy lõn õ kiuansaga
Kit fel nem fogada kiral hadnagya
Semmit nem fel vagyon nagy batorsaga
De mind semmije lõn az baso kiuansaga.

Szallata meg Groff erõs Muran varat
Bebec Ferenzc [!] hozata szep algyukat
Saros varbol es nagy szep algyukat
Chuda bõlchen szõrszec rendszerent az algyukat.

Kõ szal magas az var elõt al vala
Kij Murannac erõssege az vala
Mert sohonnet hozza nem fernec vala
Mig aszt meg nem vennec ot senki nem hasznalna.

Ot delfelõl kõszal alat egy vta
Nagy magas hauasra vagyon hagasa
Az hauasnac teteyen egy kõ szikla
Annac teteyen al az erõs Muran vara.

Deréc bizodalma az kõszal vala
Annac vtát Baso alattya vala
Nap nyvgatrol az varat meg halagya
Az vt meg viszsza tér ot egy kifolio kuta

Iõ délfelé ot vagyon nagy kapuya.
Belõl vagyon az varnac nagy pijacza
Nehol nehol kõfalnelkûl oldala
Egyenõs az kõszal benne nagy soc szep haza.

Kõszal felszel felõl magasb az varnal
Az nyolcz algyu azon helyhõsztetue al
Ot forgodic Bebec pattantyusokual
Az algyukat hoszta chyuda erõs munkaual.

El rendõle az bõlch hadnagy az nepet
Nap keletrõl allata Bebec nepét
Nap nyugatrol az haydu gyalog nepet
Es az Felszel felõl erõs Spaniol nepet.

Sõt Bebec nepe mindenkor kez vala
Horuattinuit mas felõl vigyaz vala
Õ maga Groff az Spaniolokkal vala
Bebec algyus mestõr mindennel tudosb vala

Batron az kõszalnal sanczot hanyanac
Azon belõl nagy szep sancza Basonac
Nagy oltalmara vannac az kõszalnac
Kicbõl mind az ket fel lõuenec harczolanac.

Vala Baso Matias Muran varaba
Bizic vala Ianos kiral fijaba
De hogy Murant nem ada birtokaba
Nem lõn segetseggel akkort valo dolgaba.

Sõt vala vac merõsziue Basonac
Chyac fityõt hany õ az kiral hadanac
Ki nem teczic az attyafiaijnac
Baso Dõmõtõrnec vitez Baso Martonnac.

[p 0110] Az io Tarnoc Ferencz velõc ot vala
Iambor vitez erkõlcheben õ vala
Soc dolgarol Basot meg feddi vala
De ot iambor tanach semmit nem hasznal vala.

Zas kornic tanachoc neki vduarnac
Mongyac toluaioknac auagy latroknac
Kic neki toluaitac dultac fosztottac
Kiket ot igyebe lata mind arulloknac.

Sokan hallottatoc paraszt peldakat
Az ki bizia chyac latorra õ magat
Meg chyalatic latrul vesi õ hasznat
Mint ez Baso veszte feiét es Muran varat.

Egyfelõl Groph Murant Bebeckel rontattia
Mas felõl az kõszalat ostromtatya
Bebec iambor szolgaiual vijutatia
Vegre az kõ szalat ada nekic szerenchya.

Batorsaga nagyob lõn ot az Grophnac
Meg felemlec banatya lõn Basonac
Mert nagy reszet le rontottac az varnac
Minden rendbeliec keszûlnec az ostromnac.

Ez vala nagy Bodog aszszony nap elõt
Vasar napon szinten nap kelet elõt
Io groph Miklos forgodic nepe elõt
Ostromnac keszite soc nepet az var elõt.

Sõt az ostrom elõt nagy chuda eséc
Az kõ szalon hagua varba be szõkec
Het Spaniol kic fegyuerre kelenec
Õ te meg ki szõkec ketõnec feiét veuec.

Trombitac doboc zõngeni kezdenec
Rettenetõs siualkodasoc leuenec
Az kõfalnac ostrom keppen esenec
Hullanac halánac ot nagy sokan veszenec.

Tiz oraig ot erõssen viuanac
Labat altal lõuec Baso Martonnac
Kin az varbeliec szomorodanac
Mert nagy vitesseget lattac Baso Martonnac.

Io vitezõc Magyaroc az ostromon
Spanyoloc fegyuerõsõc ackoron
Sokan forognac kõ sziklakon
Ackor nagy seb esec vitez Horuatinouityon.

Imaz vitez Don Gaspar Spanyol vala
Egy kopiaual tõrésre hagot vala
De chyac hamar le taszitottac vala
Vgyan nyakra fõre ot ala forgot vala.

El iõuenec ostromtul tagulanac
Harom szazan nem soc hean halanac
Feiedelmec ezõn meg busulanac
Halalat ot hallac Spaniol vice hadnagynac.

Nam az ostromkor az varbol ki szõkéc
Huszad magaual Bebekhõz õ lépec
Gergõl kouach kinec kegyelmezenec
Mert mindõn dolgokat õ tõle meg erténec.

Ez Muramban szaz kornykoc luganac
Latiuc erõtelenseget Basonac
Mert nagy sebe vagyon Baso Martonnac
Mellette ne veszszûnc agyunc hitõt az Grophnac.

Las nagy sokaan titkon õszue eskûnec
Az taborba errõl õc hirt teuenec
Basonac õc mind aruloi lõnec
Tizenhat ha valec az kic hiuõc leuenec.

Kiben Baso megis semmit ert vala
Szolgaiban vartara kûldõt vala
Szas kornikoc aszt ala vertéc vala
Baso eszt meg erté oly igen rettent vala.

[p 0111] Egy al ayton feltebe el kimene
Egy al õsuenyõn el ala erede
Chyac harmad magaual ala chellege
Szellel õ budosic ot az nagy kijetlenbe.

Vannac attyafijai egy toromba
Zaskornikoc zõndûlenec az varba
Kapurol lakatot le ûtec azomba
Mert ielt attac vala hetfõn estue taborba.

Nagy sijualkodassal be rohananac
Vasas szekrinyõc nagy sokac romlanac
Kijkben soc kijnchõt ûc ot talalanac
Azon erõlenec es sokan vigadanac.

Io vitez Baso Marton az toromba
Dõmõttõrrel Tarnoc Ferenczel banatba
Beandras felesegeuel fogsagba
Io Zõreni Petõr vele vala fogsagba.

Viuec mind ezõket Groff eleybe
Vala az vr igen nagy õrõmebe
Hogy az Muran vagyon kiral kezebe
De bankodic hogy ninch Baso Matyas kezebe.

Ez idõ kõszt Baso Matyas az hegybe
Iuta egy iuh kosarhoz nagy feltebe
Egy sotezianac izene az võlgybe
Kinec bizic vala mindenkor hijvsegebe.

Tõle bizuan segetsegõt ker vala
Sotez halla igen bisztattya vala
Az falubol harom õchet szollita
Basonac szolgaijt hamar le vagata.

Hiszõm hogy ez lõn Isten akarattya
Mint Pharahot õmagat es elrontya
Basot Sotez meg kõtõzue vondozya
Az Groff Mikolanac nagy õrõmmel iktatya.

Vala ezõn az Groph nagy vig voltabaa
Az sotez lõn szep aiandekozasba
Baso lata õchyet az nagy fogsagba
Ot õ veget vete minden gonossagaba.

Lam Groph solla hogy feiõket el venec
Tarnoc ferencznec elõszszõr feiét veuéc
Baso Martonnac Dmeternec el veuec
Tizõnegyed magaual Basonac feié0t veuéc.

Lam egy peldat ki nagy sokan mondanac
Ebet vetnec elõtte oroszlannac
Erre az Magyaroc vgy gondolyanac
Az mas embõrenec hogy õc beket hagyanac.

Az erõs var Isten ellen mind semmi
Azert benne senkinec nem kel bizni
Istenûnknec kel szerelmet halgatni
Ez fõldi vrunknac es nagy hiuõn szolgalni.

Ti Magyaroc iob ha mind egye lesztõc
Mint eddeg egymast ne vgy szeressetõc
Vgy ad Isten io szerenchyet tinektõc
Es meg szabaditia idegõn neptõl fõldetõc.

No ha ebben nem akartoc elõ venni
Ennel inkab kezdõtõc fogyatkozni
Ket fel kõzõt mindenestõl el veszni
Mint az ketszec kõzõt puszta fõldõn maradni.

Agyatoc azert Istennec nagy halat
Hogy adot tinektõc kegyelmes kiralt
Chyac igazan szeressetõc ti egy mast
Hatra nyerhetitõc az elveszõt hazakat.

Kinches Kassa mast vagyon io õrzetbe
Bene Sebestien deac vers szõrzesbe
Nem chuda ha vetõc vagyon versfûbe
Szõrze 1. 5. es az 4. 9. Finis.