TINODI SEBÕSTYEN: EZ KÕNYV20NEC MASODIC RESZE. 0095


Kiben kûlõmb kûlõmb idõben es orszagokban lõt dolgoc Historiac vannac. Szõrzõye azon Tinodi Sebõstyen. ELSÕ. Carol Chyaszar hada Saxoniaba Ot Kurfirstnac meg fogasa. 1546.

SAxonia vala Nemõt orszagba
Carol Chyaszar ellen fel tamadasba
Meg halliatoc Carolt nagy haragiaba
Mint fogta meg Kurfirst az vya dalba.

Errõl irast tudom sokat halhattac
Chyaszaroc Kiralioc mint hadakosztac
Alattoc valokat sokat rontottac
Kic õ hiusegõkben meg bontakosztac.

[p 0096] Be irtac lam eszt az Euangelistac
Isten szaua kemen sziuû sidoknac
Az mi az Chyaszare adnac Chyaszarnac
Az mi Istent illet Istennec adnac.

Az Magyar nemzetõt eszert vtaliac
Vendeg nepec ektelenõl rutolliac.

Az õ nagy vetkõket meg nem gondolyác
Õ vrokat kic hiuõn nem vraliác.

Sokszor tõrtent fõlsõ nemõt orszagba
Nemõt vrac voltac meg hasonlasba
Chyaszariokra arczul fel tamadasba
Kij mia estenec szegyõn vallásba.

Tugyátoc nem regõn nemõt orszagba
Ezõr õt szaz irtac az negyuen hatba
Szõndûles lõn egez imperiomba
Karoly Chyaszar ellen fel támadásba.

Idõ vala ackort bolond vackságba
Nagy teuõlyges vala az hit dolgaba
Luter Marton hirdetni keszte vala
Az az io hit mind aszt kialtya vala.

Az Papa ellen kezde predicalni
Az embõri szõrzes ellen szollani
Euangeliomot kezde hirdetni
Sokan kezdénec õ melle tamadni.

Nagy hertelen az hit melle allanac
Herczegõc nagy vrac hitõt adanac
Az hit mellett mind halalig viunanac
Károl Chyaszarnac errõl hirt mondanac.

Vala ellene ez az io Chyaszarnac
Gyakran izene õ az nagy vraknac
Hogy mas hitõt õc ne tamasztananac
Az ki ellene lenne az Papanac.

Semmi felelmet õk nem mutatanac
Az hit dolgaba õc mind el iaranac
Kõzzûlõc egy feidelmet el foganac
Ki fogua Chyaszarnac be mutatanac.

Lõn ez hirõn soc vrnac busulasa
Zendõlenec tanachkoztanac vala
Vittembergbe Friderik Ianos vala
Kit tisztijrõl Kurphirstnac hijunac vala.

Iõue õmelleie egy nehan Herczeg
Kijket hiuatot vala Kurphist Herczeg
Iõue Ren Nadrespan az Falcz Groph Herczeg
Az harmadic az Wijrrtömbergi Herczeg.

Tamada Langroph ki io hadnagy vala
Õtõdic Koloniai Pispõc vala
Kij az Papasagra igyekõzic vala
Banfrani Herczeg Groph pofaig vala.

Ez feiedelmec sokan gyõltec vala
Portugaliabol segetség vala
Kurphirst mind ezõkkel hamar indula
Õ tanachok vegezesõc ez vala.

Rettenetõs haddal Karolt meg vernéc
Nemzetiuel tisztibõl ût le vetnéc
Az papa hitit û semmie tennec
Chyaszart kiralt Papat mâst emelnenec.

Az Isten sõt maskeppen vegeszte volt
Mert Chyaszarra még nem haragut volt
Birodalmanac veget sem vetetõt volt
Mert az Karoly eletiben iambor volt.

Tuttara vala Karolnac hazaba
Hogy Kurphirst márben vala orszagaba
Tartomania lõn melle tamadasba
Mikor kõzel Ingolsta felé iuta

[p 0097] Veue magat onnat Paior orszagba
Minik varas fele nagy hatalmaba
Egesz Imperium lõn holdolasba
Lõnec Chyaszar ellen fel tamadasba.

Sõt Chyaszar Rezembe akkoron vala
Chyac keuesen õ taboraba vala
Vitez Maximilian Herczeg vala
Chyaszar kõrûl szepõn forgodic vala.

De lam Carol azt mind iol erti vala
Ingolstadra Curfirst hogy sijet vala
Ki Chyaszarnac ielõs varasa vala
Harom zaszlo allya nepet valazta.

Ez varasban titkon õket bochyata
Flandriaba egy leuelet irata
Laios kiralnenac ki huga vala
Kinec neue Maria aszszon vala.

Tamasztana nepét nagy hamarsagual
Vitez Faperõnnel fõ hadnagyaual
Phapérõn sijetne egy szep taborual
Mas leuelet Pragaban gyorsasagual.

Ira õchyenek Ferdinand Kiralnac
Chyehõc vitez Magyaroc tamadnánac
Saksonyara õc be rohánnånac
Mindent mijuelnénec holdoltatnánac.

No már Kurphirst Ingolstad fele vala
Ki az Duna mellet szép Varas vala
Varasbeliektûl frigyõt kért vala
Mert az Varas alat egy nagy hijd vala.

Ot az hijdon hogy bekeuel bochyatnac
Megengedéc hijdon altal bochyatác
Ot egy hegyõn nagy szep Tabort iaranac
Kurphirst keri hogy õc meg hodolnanac.

De az Karol erre hamar gondola
Chyactizenket ezõr Néppel indula
Duna mellet titkon hamar fel szalla
Ingolstad Varashoz Taborat chyatla.

Soc szep harczoc akkoron ot leuenec
Kopiac tõrnec soc puskakbol lõuénec
Kijc mija: ketfelben sokan vesz4enec
Karoly vitezij ot embõrkõdenec.

Chyaszarnac ot mely nagy hijuõn szolgala
Vitez Maximilian harczon vala
Ferdinandnac õregbic fia vala
Vitessegén harczon soc chyudal vala

Rayta Chyaszar oly igen õrûl vala
Azon eiel nagy szep sanczot hanyata
Kurfirst masfel szaz algyut igazgata
Harom eyh nap kit Ckyaszarra [!] szorata.

Iuta Flandriabol nagy sijetseguel
Az vitez Phapérõn nagy szep erõuel
Egy haynalban harmincz ket ezõr nepuel
Egy hegyõn tabort iara bõlcheseguel.

Be mondac Kurfirstnac igen chyudala
Ket neguen ezõrõn elõszõr vala
Vegre masfel szaz ezõrõn gyûlt vala
Az Chyaszartul õ semmit nem fél vala.

Io Ferdinand kiral Pragaba vala
Felesegeuel gyermekijuel ot vala
Ez hijr halua õ leuelet irata
Grost Miklosnac az vij Bechben iktata

Tanacha fõ kepe kiralnac vala
Bõlch ez vitez hadnagy Komornic vala
Hijusgeben kiraly ketõs sem vala
Leuelben neki ezt irta vala.

[p 0098] Bochyas hozzam az magyar vitezõgben
Mert batyam Chyaszar vagyon mast nagy igyben
Nyari Ferencz legyõn hadnagy seregben
Az tõbbit es meg ielõnte leuélben.

Elfel sijessenec nagy hamarsagual
Kijert õuéc leszõc en minden ioual
Hallác vrac keszõlnec gyorsasagual
Az io névnec õrûlnec buzgosagual.

Lõn monstraioc chyac hamar Nagy Szombatnal
Az io Nyari Ferencz chyac ket zazloual
Az io Bakit Petõr es ket zazloual
Az io Zay Ferencz es ket zazloual.

Lõn Erdõdi Petõr masfel szaz loual
Io horuat Bertalan szaz harmincz loual
Iffiu Petõ Ianos vala szaz loual
Getyeij Ferencz vala õtuen loual.

Az Bornemiszsza Sebõstyen õtuen loual
Ot telénec ezõr ket negyuen loual
Szent Mihal napian lõnec gazdag soldual
Nyari hadnagij lõnec illyen tanachual.

Az Felsegõs kiralnac szolgalnanac
Vele õszue az Felsegõs Chyaszarnac
Igaz szeretetuel egyõt iarnanac
Egymas mellet eluenec es halnanac.

Chyac hamar ez szep sereg elindula
Moruan Cheh orszagon altal ment vala
Pragahoz iuta Kiral azt meg halla
Felesegeuel vigan õket ot lata

Am be mutatac szep szerrel magokat
Meg akarac mutatni õ modgyokat
Sijualkoduan futamtatac louokat
Nagy szep szertartással iargalasokat.

Rá nezue az kiral igen vijgada
Mert õ az Chyehõkbe nem bizic vala
Ez keues Magyarnac vgy õrûl vala
Mert vitessegõket iol tugya vala.

Ot az fõ nepeket be hirdetteté
Hiusegõket tûlõc io neuõn veue
Minden kegyelmeuel magat igyere
Es mindõn igyõkben mellettõc lenne.

Lam szep beszeddel õket meg tanita
Kepebeli embõrt velõc bochyata
Saxonija fele õket szallita
Az Chyehõket hat ezõrõn bochyata.

Ot az magyart Chyehõc semminec velec
Igen fegyuertelen nepnec itelec
Harminczkettõt egy fegyuerõsént leléc
Egy sem térne magyarra azt beszszelléc.

Raioc aszszon leanyoc néznec vala
Sokan kõztõc keseruest ssijrnac vala
Okát kérdic õk imeszt mongyac vala
Eszõs nepnec titõket hallunc vala

Oly igõn chyudalunc bolondsagtoknac
Rontasokra mentõc attyanc fijaijnac
De iaj azoc titõket mind le vagnac
Chyac iay vézijc attyatoc anyatoknac.

Még Karolyal az Kursirst harczol vala
Ez hadfelõl semmi hijre nem vala
De az Saxonijaba hijre vala
Zendõlenec hamar tamattac vala.

Az orszagbol tijz ezõr elindula
Hatarokat õk mind be vagtac vala
Kiraly hada Slokkaber varasnal vala
De õ maga Pragaba marat vala.

[p 0099] Nyugouanac onnat el indulanac.
Az Chyehõkkel egy taborban szallanac
Hijrõc iõue hogy az Saxonyaijac
Tamattanac vtakat be vagtanac.

Onnat hamar szaguldot bochyatanac
Az hataron vtakat hogy meg iarnác
Magyarokelõt Bakit Petõrt hagyac
Az Chyehõc elõt Slik Albertot hagyac
Rendel az hataron be rohananac.

Saxoniaban tûszet tamasztánac
Egy keritõt varasra talalanac
Elszõcz varas hostagyaban dulanac

Varast meg hagac kapuiat be vagac.
Az varasba soc nemõtõt vaganac
Soc nyereseggel õk meg rakodanac
Viszsza az Deréc taborba szallanac.

Meg az Derec taborral indulanac
Az hataron nemõttel szemben szallanac
Mint szent napian szõmben viuni akarnac
Ot az Chyehõk kõsztõc meg hasonlanac.

Chyehõc fõ hadnaggyokra tamadanac
Az satorba hadnagyoc szaladánac
Az hatar kiuõl nem viunac mondanac
Hijr lõn hogy az nemõtõc indultanac.

Ez lõn nagy remõles az Magyaroknac
Hogy ket ellenseg kõszsze szorultanac
Vagy az Chyehel vagy Nemõttel vijuianac
Az Chyeh hadnagy melle hamar allanac.

Sõt niari Ferencz hamar ra gondola
Tanachul ada Chyeh hadnagynac szolla
Az hitlenõket bekeuel bochyatna
Az kic hiuõc aszszal hamar indulna.

Az seregõc szepõn el indulanac
Elõl iarot õk hamar valasztanac
Vitez Horuat Bertalamot bochytac
Vtanna szep seregõc indulanac.

Rut betegseg vitez Nyarin ot vala
Azert kõsztõc egy io louan ot vala
Elni halni velõc õ ot kesz vala
Mert Kiralnac hiusegõs szolga vala.

En meg mondom Chyehõkben ki hiu vala.

Az fõ hadnagynac Baiszmul neue vala
Mas fõ hadnagy im az Szuitmelya vala
Chyeh Cancellarius Pan Szplauna vala.

Egy Groph látron iambor hijue kiralnac
Harom seregõt rendbe alatanac
Nemetõckel hamar szõmbe allnac
Az magyaroc ot iargalni fogánac.

Tartozast õkleletben nem tartanac
Maga raioc puskat algyut fú2tenec
Az Chyehõc es mas felõl ûtkõzénec
Az Nemõtõc ot hullani kezdenec.

Rettenetõsõn sokat le vaganac
Futasokban sokat bennõc foganac
Magyar es Chyeh nyeresseggel iaranac
Az Istenec õc nagy halat adanac.

Az Kiralnac aiandekot szõrzénec
Zaszlokat Fegyuerõsõket kûldenec
Az Kiralyal nagy sokan õrûlenec
Az Magyaroc nagy szeretetben lõnec.

Gyorsan Nyarira nagy nehesség szalla
Kiral hagyasabol haza indula
Népe elõt egy õchét hatta vala
Az Nyari Lõrinczõt ki iol szolgala.

[p 0100] Ofelsege azon bankodic vala
Mert hijvsegeben igen bizic vala
Io Bakityot hadnagyul hatta vala
Ki dolgaba ot iol forgodot vala.

Chyac hamar vitezõc elindulanac
Czuikvarashoz mikoron õk iutanac
Moricz Herczeggel egyben talalanac
Ki io bizot hiuc vala Chyaszarnac.

Ot nyolcz ezõr embõre nagy szep vala
Ket ezõre louag fegyuerõs vala
Egy taborba vellõc szallottac vala
Saxoniaban szellel iarnac vala.

Nagy soc kulchos varasoc holdolanac
Vrac tartomanyoc sokac haylanac
Mihalya varasig felszaguldanac
Meg terénec Vittemberghõz iutanac.

Tartoomanyaban õk sokat dulanac
Az varasban szep seregõc valanac
Kurfûrst melle Chyaszar ellen tamattac.

Czolna varasban õkes be szallanac.

Remõlénec Vittembergbe kijk valanac
Õ kõzõttõc nagy sokszor harczolanac
Carol Chyaszar Kursirst szõmbe valanac
Az Kursirstnac il gonoz hijrt mondanac.

Az Ferdinandus kiral hogy fel keszûlt
Magyarokkal orszagaban be ûtõt
Soc kulchos varast Saxoniaban meg võt
Orszaganac nepeben sokat meg vert.

Igen meg remûle az ket tabortul
Karoly Chyaszartul magyari kiralytul
Fel hogy kiszakasztyac Saxonijatul
El kergetik minden birodalmatul.

Nagy chyendeszõn taborat elindita
Vgyan szõkue ot Karoltul elfuta
Maga masfel szaz ezõr nepe vala
Az Vittemberg fele õ sijet vala.

Ferdinand kiral nepe hogy eszt halla
Elõle tauol fõldõn elki szalla
Mert ez kis had ellene semmi vala
Lipzija varast Kurfûrst hamar meg salla.

Im az varas Herczeg Moricze vala
Fõ lako helye az Moricznac vala
Tijzõn õtõd napig vijtatta vala
Azert neki semmit nem artot vala.

De az foglalt varasokat vrakat
Meg viszsza foglala tartomanyokat
Ferdinand indita õ szep taborat
Akara latni Karolt szerelmes batyat.

El ben Karoly már vala Augustaban
Mindent holdoltata birodalmaban
Onnat sijete Rezen varasaban
Szep erõuel szalla égõr varasban.

Egõrben kiralyal szõmbe leuenec
Feiedelmec nagy õrõmbe leuenec
Nagy hetben innepõt szepõn illénec
Husuet mas napian Kurfú2rstra eredénec.

Latni kiuana Chyaszar az hadakat
Mentõl felieb az vitez magyarokat
Mert regen hallotta vitez voltokat
Szep seregõc ot mutatac magokat.

Elõl Chyaszar kiralyual az hadaknac
Paranchola Chyaszar az magyaroknac
Modgyoc szrént magoc elõ mutatnác
Az vitezõc szepõn rendbe allanac.

[p 0101] Siualkoduan õc ot meg futamánac
Iargalanac meg helyõkre allanac
Mindõnõc helyõkre be talalanac
Soc fele nep kit igen chudalanac.

Gyorsan Chyaszar az Kursirstra indula
Kursirst chyac tiz melfõldõn tõlõc vala
Ily szep szerrel vadnac Kursirst hogy halla
Albis vizen nepiuel altal szalla.

El egere Misnie varasnac hidgyat
Tul masfelõl indita minden hadat
Akara kapni Vittemberg varasát
Az Chyaszar hogy erté el iramasát.

Ra gondola viz mellet fel indula
Milberg varasanal szõmbe talala
Chyac az albis vize kõsztõc foly vala
Ket szaz magyart onnat valasztot vala.

Magyaroc iutanac Toriga ala
Nagy szep varas kiben szep sereg vala
Negy zaszlo allia nep onnat ki szalla
Meg viuianac akaratioc az vala.

Az Magyaroc latac nem tartozanac
Vgyan folyua raitoc kopiat rontanac
Az Nemõtõc hamar meg futamanac
Vereténec sokan le vagatanac.

Nam az feiedelmec ez idõ kõzbe
Albis vizén altal lõuenec szõmbe
Ki mia veszõdelõm lõn ket felbe
Reuõt talalanac Albis vizebe.

Ot Magyaroc gazlanac vsztatanac
Chyaszar nepi es kic kõnnyec valanac
Az Kursirstnac hamar harcznac allanac
Kursirst nepi elõtõc indulanac.

Sietsegel Chyaszar es el kõltõzec
Kiral Herczeg Moriczal el kõltõzéc
Napoli had kõnyû louaggal erkõzéc
Az Spaniol nagy szep szerrel kõltõzéc.

Gyorsac az Magyaroc ot õ dolgokban
Velõc az io Spanioloc az harczban
Addeg tartosztatac Kursirst az vtban
Mig az Chyaszar erkõzéc õ nyomokban.

El menni nem lehet Kursirst hogy lata
Mert az feiedelmec ot vadnac lata
Viadaljoz nepijt harczul allata
Meg ne futamnanac vgy batorita.

Sõt paranchol Chyaszar Bakit Petõrnec
Mindõnõc elõtte õc ûtkõznenec
Bakit engede Chyaszar intesénec
Az vitezõc ottan fat fel vetenec.

Tartozast nagy lõuestõl nem teuénec
Az lõuesre arczul ûc õklelénec
Chyaszar Kiral Herczeg ot erkõzenec
Masfelõl kemen õkleletõt tõnec.

Az viadal kõsztõc am el kezdetéc
Kursirst nepiben soc ot le vagatec
Mert az elsõ rend hamar meg bontatéc
Az õ soc nepe hamar meg futaméc.

Az io Chyaszar vala szep fegyuereben
Vitez modra forgodic õ igyeben
Herczeg Maximilian ot az ígyben
Vitez modra forgodic fegyuereben.

Esze Kursirstnac el tauozot vala
Mert õ nepijt vagiac fogiac latya vala
Azonkõzbe egy magyarra talala
Kursirst azzal ot viadalnac alla.

[p 0102] Termete az Magyarnac kichin vala
De Kursirstnac oly nagynac laczic vala
Kinec neue az Luka Iosa vala
Foglya magat õ annac atta vala.

De az Spanioloc tõle el veuéc
Karoly Chyaszarnac azoc be ielõntéc
Az ki fogta Chyaszar meg tubakozéc [!]
Luka Iosa meg aiandekosztatéc.

Erûl Chyaszar Kiralual az vrakkal
Mind hozza tartozo soc iamborokkal
Az Magyaroc vadnac nagy vigasaggal
Be mutatac magoc aiandekockal.

Chyaszarnac Kiralnac aiandekokat
Ielõs foglyokat louakat morhakat
Zaszlokat dobos es trombitasokat
Vele õszue û hiu szolgalatiokat.

Az Chyaszar keduele aiandekokat
De fellyeben õ hiu szolgalatiokat
Meg kõszõne nekic szolla szep szokat
Az Istennec tõn hala adasokat.

Parachyola Komorniknac szep szoual
Hozna aiandokot nagy hamarsagual
Az fõ nepet tisztõle ot il ioual
Vitezze szentõlessel arany lanczokual.

Tisztõle az seregõt ot il ioual
Chyac õt ezõr nagy szep arany forintual
Es õ magat õcheuel Ferdinandual
Holtig valo mindenben aianlasual.

Iambor vitezõc latac meg kõszõnéc
Az Chyaszarnac ily kõnyõrgest teuenec
Egesz Magyarorszag te felsegõdnec
Nagy insegbõl szeginyõc kõnyõrgenec.

Iol erti Felsegõd nagy insegõnket
Terec mija mi nagy veszõdelmûnket
Az Istenért keryõc te felsegõdet
Már segel meg minket te szegijnijdet.

Im mij felsegõdert az mij hazankat
Elhattuc fijunkat hazas tarsunkat
Nem nésztûc ily meszsze faratsagunkat
Felsegõdert nem szantuc halalunkat.

Iõiel azert erõddel orszagunkba
Feiõnkent leszõnc veled ot az hadba
Isten velõnc leszõn az vijadalba
Az poganoc lesznec ot megromlasba.

Iol halgatya Chyaszar szepõn felele
Egy Magyar vr tolmacha õ mellete
Olah Miklos cancellarius neue
Ki magyarnac kiral vtan segéde.

Io vitezõc értõm nagy insegtõket
Pogan mijat nagy veszõdelmetõket
Sokszor akartam segelleni titõket
Elindulnom tamasztottam erõmet.

It azomba ellenõm tamattanac
Ez aruloc orszagomra indultac
Oda mentõm velem õc el hagyattac
Nagy gyakorta en velem tusakottac.

Isten õket bûntete es meg ronta
Veletõc egyemebe kezembe ada
Vitezõc ha élhetõc ez vilagba
Meg segéllek titõket orszagtokba.

Io keszõlettel megyõc tij hozzatoc
Elnij halni kõztetõk en akaroc
Regõn hallottam io vitezõk vattoc
Ez igyemben kit szõmõmuel iol latoc.

[p 0103] Immar magamban aszt en el vegesztem
Valamikor leszõn en ellensegõm
Magyar nelkûl nem leszõn ûtkõzesõm
Mert ackor tudom lesz nekõm nyeresõm.

Io vitezõket Chyaszar el bochyata
Sokszor neki ellensege tamada
Ki mia magyar melle nem tamadhata
Azon vagyon neki szomorusaga.

Indula Chyaszar az Vittemberg ala
Nem soc muluan veue birtoka ala
Onnat indula Auspurgban fel szalla.

Ez szep nyeresegõn ot es vigada.

Vigan az io kiral es el indula
Chyeh orszagban Pragaban õ le szalla
De las ot es mely szerenchye talala
Chyeh orszagot tamadasban halla.

Immar az Chyehõc sokan tamattanac
Az Szabad varasoc nepet attanac
Kic pragaban kic vtokba valanac
Az oo varas kapuiat õc be zartac.

Tamadasockal semmit hasznalanac
Az io kiraly hagya az Magyaroknac
Vilraua vizen altal gazlananac
Hogy Pragaban tõb nepet ne bochyatnanac.

Az Magyar vitezõc gyorsak igyõkbe
Hamar lõnec az vizõn kõltezésbe
Sirotniczki Karolyal egyetõmbe
Kiktõl Chyehõc lõnec nagy rettenesbe.

Térénec meg az segellõ seregõc
Pragaban eszt hogy meg ertéc az Chyehõc
Zaszlockal szakalosockal seregõc
Kiraly ellen arczul iõnnec az Chyehõc.

Ebben hir lõn az Magyar huszaroknac
Ot es nagyot szolgalanac kiralnac
Arczul az lõuesre indulanac
Bator sziuel õklelenec viuanac.

Chehõc hamar ot mind meg futamanac
Sokat bennõc Magyaroc le vaganac
Kijket bennõc eleuenõn foganac
Kijket vijgan kiralnac mutatanac.

Ot kiralnac nagyob õrõme vala
Az Chyeh vrac meg megholdoltac vala
Mint kirali meltosag engette vala
Sokat bennõc õ meg bûntetõt vala.

Rá gondoluan vitezõket szollita
Orszagaban õ hazokhoz bochyata
Minden kegyelmeuel magat aianla
Nagy hijusegõket meg kõszõnte vala.

Pelda lehet ez az tõb Magyaroknac
Ez keues nep mel hijuõn szolgalanac
Nagy soc orszagban õc io hirt hagyanac
Magyaroknac hirt neuet iot hozanac

Hirõc soc orsagban nekic oly vala
Gyorsasagrol tõrõknec mongyac vala
Soc orszagoc tõlõc rettentec vala
Mint egy mendergõtõl õc felnec vala.

Irtac sokat az Magyar kronikaba
Az Magyaroc nemõt Olaz orszagba
Hadakosztac voltac dijadalmakba
De il keues nep nem volt il dolgokba.

Iob vitez Magyarnal bizony nem volna
Sem tõrõc nemõt Olaz iob nem volna
Chyac az igaz szeretet kõztõc volna
Es io vitez vezer elõttõc volna.

[p 0104] Sõt szûntelen kõnyõrgyûnc Istennec
Ez feiedelmec soka elhesenec
Keresztiennec rontoi ne legyenec
Chyac pogannal gyakran igyekõzzenec.

Ezõr hatodfel szaz io esztendõben
Az ki szõrze meg talalyac versfõben
Magyaaroc vitezsegén õrûltében
Kinchõs Kassaban bõytnec nagy hetében.

Finis.