TINODI SEBESTIEN: EGRI HISTORIANAC SVMMAIA. 0082

Summaiat irom Egõr varanac
Meg szallasanac vijadalianac
Szegyõn vallasat Chyaszar hadanac
Nagy vigasagat Ferdinand Kiralnac.
Vrac halyatoc szep chuda dolgot
Mint az VR Isten ada vigsagot
Mutat hozzatoc irgalmassagot
Az poganokon alla boszszusagot.

Meg irtam beuö20n historiaiat
Egõr varanac õ nagy romlasat
Mast reuidedõn annac summaiat
Meg erthetitõc õ nagy soc chudaiat.

Mikor irnanac ezõr õt szazban
Az negyuen nyolczban magyar orszagban
Egõr vara lõn kiraly szamaban
Kiraly meg erte volna pusztasagban.

AZ ruzkai vitez Dobo Istuant
Egre bochyata fõ tiszt tartoiát
Zaij Ferenczõt más porkolabiát
Ezõkre biza io veg haza kulchyát.

Io kiraly ada olah Miklosnac
Az pispõksegõt fõ tanachyanac
Negyuen kilenczben akkort iranac
Az vár tartasan meg ygazodánac.

Az ezõr õt száz iranc õtuenbe
Egri sereggel fel keszûletbe
Puszta Szolnokot nagy hertelembe
Veuec epeytéc minden szûksegebe.

Takarua hagyac szolnokij tysztbe
Szaij Ferenczõt nagy hijûsegebe
Meckey Istuant Egre helyebe
Dobo melle hozac õtuen egy esztendõbe.
Io szertartassal gond viselessel
Ez ket tiszttarto nagy szeretetuel
Az tisztõt birac egymast ertesuel
Kiralt szolgalac oly nagy vitesseguel.

Regen hallottac tisztõsseg dolgat
Hogy az veg várnac õ tiszt tartasat
Mikoron ertyc raioc szallasát
Mint kel allany annac minden sarat.

Iol ertyc vala az Amhat Basát
Az Beglerbekkel az Chyaszar hadat
Mikent meg võttéc veg Temes varat
Mint ot meg õltéc io Losoncij Istuant.

Az Temes varral sok veg hazakat
Oc el birtanac tartomaniokat
El futamtattác tiszan tul valokat
Meg rettentõttec Erdelij hadakat.

[p 0083] Es az felfõldõn az Alij Basat
Mint gyorsan meg võt sok veg hazakat
Es õ meg verte az kiraly hadat
Vég Egõr ala keszijti nagy hadat.

Gongyoc nagy vala ez vitezõknec
Az io kiralnac es az pispõknec
It az vraknac es varmegyeknec
Segetseg felõl leuelet kûldenec.

Eszt õ felsege el sem halgata
Io vitezõket Egre bochyata
Kijknec az kiraly szep szokat ada
Kegyelmessegét mindõnben aianla.

Vitezõc ezõc egy Petõ Gaspar
Zoltai Istuan szep louagokual
Az Bornemiszsza Gergely Deakual
Be mentec vala nagy szep drabantokual.

Rá gondolanac Felfõldi vrac
Hat vár megyebõl soc nemes vrac
Az õt varasbol az polgar vrac
Io drabantokat Egre bochyatanac.

Vala Kaptalannac szaz drabanttya
Kit Egõr varba be sem bochyata
Chyac az io Phigedi Ianost ada
Huszon heted magaual be bochyata.

Az vitez Dobo azt meg gondola
Mi szûkseg volna meg szallot hazba
Az varasokbol hamar hijuata
Soc fele mestõrt õ ot be hozata.

Rendõnkent nekijc mind munkat ada
Az soc pap kõzzûl chyac Balint vala
Vele elfutot egy vén pap vala
Kijc Egõr varban beszorultac vala.

Az Egri nepnec deréc summaia
Tizen kilencz száz harmincz õt vala
De még ebben soc el szõkõt vala
Az iambora bator szijuel ben vala.

Nam ez idõ kõszt az alij Basa
Budaij Beglerbec herelt Basa
Amhatot Beglerbekõt hijuata
Szolnokot Egrõt hogy õ meg szallana.

Az alij Basa Szolnoc ala szalla
Az Amhat Pasa hadaual iuta
Pasa beszalla mint egy parkamba,
Szent Mihaly honac negyed napian vala.

Kart nagyot valla Parkan Szolnokba
Felsegõs kiraly algyu szerszamba
Kijcben valanac az tiszt tartásba.

Kijssebõdenec az õ mij voltokba.

Mely hamar Pasa lõuelet ira
Ket Porkolabnac Egre iktata
Vitezõc elõt magyarasztata
Az ket Porkolab mind tuttokra ada.

Errõl irt vala az Amhat Pasa
Hogy Egõr lenne Chyaszar veg haza
Az ket Porkolab es hiju szolgaia
Semmi nem kele õ kõuansagaba.

Gyorsan il szerzést õc vegezenec
Tõbbe ha leuelet be kûldenenec
Be bochyatttatnec de el ne vetetnec
Az kõsseg elõt vele meg egertetnéc.

Szerszõs más ez lõn kõsztõc vegezue
Senkij szalas kor ki ne iuõltene
Se iot se gonoz szot ne eitene
Es ketten harman ne sugna settegne.

[p 0084] Az szõrzést kõsztõc ha ki meg szegné
Chyac egy feiõuel erte fizetne
Ket fõkapitan arra felele
Tob hadnagyoknelkõl semmit ertene.

Lenne szer tartás egy mast ertené0c
Egy akarattal iot vegeznénec
Vár meg adasrol ki chyac emlekõznec
Vagy fõ vagy kõsseg erte meg õletnec.

Lõnra felelés mind iaua hagyac
Vigan az Chaszar hadat õc variac
Segetsõgét chyac Istennec variac
O benne biznac eletõket iobitiac.

Az Egõr Vára rosz kõ fal vala
Nagy helyõn vala szakaztua vala
Szep lako helye Pyspõknec vala
Draga Monostor kõzepõtte vala.

Sõt mint ket varnac tornia bastyaia
Gyakor helyõkõn tapasztot palankia
Egy nehåny helien tõltese dombya
Azokon fel ál algyuia tarazkya.

Asot soc vermõc arkoc valanac
Vartat niolcz reszré õc el oztanac
Soc vitezõket be allatanac
Allo seregõt negyet meg hagyánac.

Nagy beuõn eszt mind nagy Cronicába
Nektõc meg irtam õ allatyába
It rõuid szoual chyac summaiaba
Hogy ne legyetõc restõc hallasaba.

Az vitez Dobo Istuan fõ hadnagy
Meckey Istuan tarsa más hadnagy
Io Petõ Gaspar harmad fõ hadnagy
Szoltaij Istuan az negyedic hadnagy.

Kõztõc bornemiszsza io Gergõly Deác
Õtedic hadnagya io kiralnac
Phigedi Ianos az kaptalannac
Hadnagya vala Egri pap vraknac.

Vala ezõknec nagy vitessegõc
Minden igyekbe nagy bõlchyesegõc
Kijkhõz halgatnac soc io legenyõc
Az Cronicaba meg vagyon õ neuõc.

Io hijuseggel õk embõrkõdenec
Munkatfaratsagot szõnuedenec
Kijc erõs hitben mind vegig lûnec
Soc iambortul õc io neuet nyerénec.

Immar Szolnokbol az Chyaszar hada
Io Alij Basa elõl indula
Soc vegbelij bec õ vele vala
Huszon õt ezõrõn Egõr ala szalla.

Alij Basaual vala Arzlanbé0c
Nandorfeier varij szendõrõybec
Memhet han vala es az Halombéc
Velibéc Kamberbéc nagy Musztafabé0c.

Dernis Bec vala io szerrel iõnnec
Raioc Egõrbõl el ki õtenec
Az terekõkben õk meg õlénec
Draga morhakat õtõlõc nyerenec.

Az Alij Basa kiraly szekij ala
Az fel szel felõl hegy uõlgyõn szala
Harom nagy algyut hegyre vonyata
Kilencz golyobist az varban bochata.

Latac az hõsec gyorsalkodanac
Az nap leueréc heat palotaknac
Az tõb hazaknac nagy Monostornac
Eppen Gyuytastul hogy marathassanac.

[p 0085] Im az Varasi mólnakat hazakat
Az kaptalant es szent Egy hazakat
Azon nap fel egetec azokat
Hogy iobban lõhesséc az poganokat.

Az kis Aszszon nap vtan ez vala
Vasarnap vala ezõr õt szazba
Õtuen ketõbe ez szalasvala
Harmadnap nagy sanczokat vettec vala.

Nó Kiraly szekyrõl lõnny kezdnec
Tõltesre nagy monostorra lõnnec
Onnat szep algyuc mert igen zõngnec
Io Dobo miat soc terekõc vesznec.

Az Kiraly szekijn algyuc hulanac
Algyu kerékec agyac romlánac
Fõ pattanttyusoc ot meg halánac
Õt nap egy masra Golyobest szoranac.

Kapun minden nap ki õtnec vala
Louat Iuhot barmot itatnac vala
Veszet hordokkal be hordnac vala
Arzlanbec iuta Klastromnal le szala.

Szép négy Tarazkot elõ hozata
Lõuõ helyõkre igazytata
Az fõld Bastyara ssokat szorata
Soc golyobissal hõseket bolygata.

Esmeg masodzor õc kij õtenec
Az tõrõkõkuel igyekõzenec
Sebõsõdenec semmit nyerénec
Maszszor louakat õzuerõkõt nyerénec.

Gyorsan õtõd nap az Amhat basa
Soc szanchyakokual Beglerbéc Basa
Trihemér felõl Bglerbéc szálla.
Az vad Kert felõl Amhat basa szálla.

Iuta soc Ianchyar var alat szálla
Masfel szaz ezõr az Chyaszar hada
Tizen hat vala õreg algyuia
Soc tarazkianac ot s4z340ama nem vala.

Ez Basac egyût tanachkozanac
Heted nap soc sanczokat asanac
Nagy soc kasokat õc fonatanac
Fõldel meg tõltéc targyokat alkotanac

Varra algyukat õc szegezénec
Egy nehany felõl kõfalt tõrenec
Kijc mia belõl sokan veszénec
Tõzes laptakat nylakat be lõuenec.

No ben az hõsec igen forgoduan
Io Dobo Istuan Meckei Istuan
Az vitezõknec õk parancholuan
Tõrés aránt tõltesõket alkotuan.
Vermõket sokat ot ben asatnac
Tõltõt kasakat õkfel rakatnac
Oh gerendakat õk fel asatnac
Tûzes laptakat vizes bõrrel oltnac.

Az kilsõ varban meg eg forgodnac
Gergely Deac Petõ Zoltai vannac
Chyac vitez modra õk es forgodnac
Mert az terekec ot es igen rontnac.

Lõuic erõssen az szep hazakat
Ot le rontanac soc kõfalokat
Az kûlsõ varban mind az bastyakat
O kapu kõrnyûl mind az kõ falokat.

Lattyac az hõsec nappal kit rontnac
Az fõ hadnagyoc igen forgodnac
Eiel erõssen azt be chinalyac
Mind az vartakot tõb neppel vyityac.

Az ostromokat minden meg halia
Mikoron vala Szent Mihaly napya
Az meg szallasnac egy hean husz napya
Eiel terekec be gyûltec szanczokba.

Sijualkodassal reggel haynalba
Felszoual vanac Alla kialtasba
Az palotakra nagy ostromlasba
Huszon het zazloual masznac kõfalra.

Az szeglet torony Bolki bastyaia
Boliki Tamasnac hol lõn halala
Zazloual terec ot es rohana
Bebec tornyara soc terec rohana.

Tõresere az regi ò kapunac
Huszon het zazloual beuõn iutnac
Vitesßegõket õk mutatanac
Varbelieknec nagy gondot adanac.

Chyuda batoroc ot ben valanac
Bõlchen hadnagyoc ot forgodanac
Iol lehet bennõc sokan hullanac
Raytoc terekec semmit kophatanac.

Isten meg ada szerencheieket
Mert õ meg halla kõnyõrgesõket
Am ot elueszte soc terekeket
Szegyembe hoza õ elteresõket.

Az ostrom vtan chyuda tõrtenec
Egy gyalog hadnagy az vég Egõrnec
Aruloia lõn az vitezõknec
Soc tarsasagual hogy onnat ki lépnec.

Szorgost hadnagyoc ez dolgot ertec
Hegedõs Istuan am meg fogatec
Tõle meg ertec mert meg kinzatec
Az vár piaczan am falakasztatec.

Az Egõr veszte nagy kár lész vala
Ha egy hegedõs mya vesz vala
Az egez felfõld el pusztul vala
Az palazk orrunkrol el è3ic vala.

Rettenetõsseg meg mas tõrtenéc
Nagy soc masa por ot fel gyuytatéc
Kij segõstieben ot ben tartatec
Monostor iob resze hamar fel vetetéc.

Hertelenseguel nagy kart vallanac
Az tõres miat vitezõc halanac
Molnac barmostul mind el romlanac
Kin az terekec igen vigadanac.

Az vitezõc ben haborodanac
Velic tõrõktõl meg chyalattanac
De az hadnagyoc iol forgodanac
Az kõz nepeknec soc szep szot mondanac.

De hogy meg ertec batorodanac
Chyac vitez modra heliõkre allanac
Hamar kõlyõket molnat raggatanac
Port tõretenec nagy halat adanac.

Azon poganoc bizakodanac
Soc Golyobist az varra szoranac
Az kõzep kapun vitezõc hullanac
El alat likat arokra nijtanac.

Nagy prepost hazanal sanczot veténec
Onnat es nagy sokat be lõué0nec
Az fõld bastyan gyuitasokat tõnec
Kijket vitezõc semmye teuenec.

Arkot Kiraly szekijrõl fel asanac
Dezkabol targyot fen alkotanac
Belõl oly10 hamar raioc asanac
Azt elrontac mert õc ki ostromlanac.

[p 0087] Kart az terekõc nagyot vallanac
Meg mas arokbol targyot allatanac
Nagy vyadallal kit elrontanac
Vegre terekõc onnat el futanac.

Nagy palanc mellõl targyoc romlanac
Gyulasoc égesõc meg aluanac
Palanc karoy el ki haylanac
Lanczal kõttéllel kiket be chyatlanac.

Az nagy kapunal kõfalt tõrenec
Szeglet toronnal bastyaia Bekõknec
Fõldel sakokat sokat tõltenec
Chyuda fortelyal nagy targyot szerzenec.

Gyorsan toromra targyot vonyanac
Kit nyers bõrõkkel be burittanac
Belõl vitezõc igõn forgodnac
Horgoc vas machkac targyot szaggatanac.

Ime mas fortel soc fat hordanac
Var fõlõt halmokat rakanac
Arokban hasab fakat hanyanac
Hogy nagy ostrommal arrol be hagnanac.

Vitezõc arra es gondolanac
Tonnakba hordokba õk rakanac
Apro puskakat szakalasokat
Kijc az arokba szellel ropoganac.

Im az rakas fác mind fel gyulanac
Kõnkõ szurk faggyu ki hanyatanac
Az terekõc ot sokan hullanac
Ez soc fortelyal semmit hasznalanac.

Gyorsan ò kapura indulanac
Arkokat asanac kõfalt vaganac
Be lõuõldõznec begyagdosanac
Kaput felgyuytac sokan meghalanac.

Az likac tõlõc niereténec
Belõl vitezõc embõrkõdénec
Nias gerelt igen meg heuytenec
Kit az terekec igen põgdõsenec.

Sokan az gerelt mert meg ragadác
Tenerõc bõre szakadozanac
Nagy rut szitkokkal atkozodanac
Ben az vitezõc igen kaczaganac.

Az terekõknec soc aniusagoc
Semmit haznala bõlc tudomanioc
Marada nekijc chyac hijv boszszuioc
Mert Isten vala Magyaroc paysoc.

Gyakran Chyaszarnac az varat keric
Sokfele nyeluõn kiuõl ûuõltic
Nagy szep iutalmát annac igreric [!]
Bekeuel õket gazdagon eresztic.

Az bõlc hadnagyoc nagy lõuést tésznec
Trombitac Doboc sipoc szõnõgnec
Kõz nép szozatot hogy ne ercienec
Kibõl hasonlas gonoz ne kõuetkõznec.

Tizõn kettõd napian Mint szent honac
Innepe szent Maximiliannac
Szerdan masod nagy derec ostromnac
Egy nehan felõl indulnac kõfalnac.

Fel hagnac masznac Pogan terekec
Nagy soc Zazlokat tõrésre viznec
Allat kijaltnac doboc zõngenec
Lõnnec hagijtnac igõn embõrkõdnec.

Elõszszõr oo kapu bastyaiara
Nagy soc Zazloual rohananak ra
Meckei Istuan gondola arra
Az vitezõkkel ot ellenõc alla.

[p 0088] Rettenetõs nagy õldõkles vala
Mind az ket telben soc meg holt vala
Szegyn Meckey meg seruõt vala
Szegõnt terekec ot vallottac vala.

De meg mas felõl az fõld bastyara
Nagy soc zazloual tõmlõcz bastyara
Hertelenseggel rohananakra
Belõl vitezõc sokan futnak arra.

It vitez Dobo Istuan forgodéc
Petõ Gaspares oda erkõzéc
Soc iambor vitez ot embõrkõdéc
Zazloc hullanac vitezõc halanac.

Nam az Boliki tornianales vala
Nagy ostrom vala vyadal vala
Io Gergõl deac szoltaij vala
Kõsztõc Phigedi iol forgodic vala

Az ostrom kõzel estuelig tarta
Az Chyaszar hada kart nagyot valla
Ostromrol az nap terec el alla
Az nap husz masa por ming el kõlt valla.

Nagy banatyoc lõn az fõ pasaknac
Egyõt dolgokrol tanachkozanac
Egy veg ostromot szolgaltatnanac
Hogy ha nem niernéc õ el szallananac.

Deréc ostromhoz õc kezõlenec
Senkit az igben nem kijmellenec
Pasac szanchyakoc mind kezõn lûnec
Más nap ostromra vàrnac eredenéc.

Kõzel tiz ora gyûlesbe teléc
Az vygsag teuõc igen szõngenéc
Allat mindõnõc ot õuõltenec
Belõl Istennec igen kõnyõrgenec.

Iesust haromszor õk kijaltanac
Doboc trombitac igen harsagnac
Ketfelõl puskac igen ropognac
Fenõs fegyuerõc villagnac chattagnac.

Rettenetõsõn minden bastyanal
Vijnac harczolnac soc vér ontasual
Sebõsõc vannac nagy oijtasual
Sokan elhulnac sebbel es halalual.

Az temlõcz bastyanal Dobo vala
Ot õ aprogyat el lõttec vala
Õ keze laba sebõsûlt vala.

Ot aszszon nepec vitezkõdnec vala.

Lam soc kõueket vartakra hordnac
Nagy bator szijuel õk hagijgalnac
Aranyas zazloyat Alij Basanac
Hõsec be nyeréc igen vigadanac.

Nagy viadal Kin Boliki tornyanal
Vala õldõkles siualkodasual
Belõl az hõsec nagy batorsagual
Õc nem gondolnac sebbel es halalual.

Az Gergel deac kezén seb eséc
Zoltai Istuan es sebbe esec
Az Phigedinec foga ki eséc
Soc iambor vitéz hulla sebben eséc.

Kart az terekec nagyot vallanac
Az oo kapura es ostromlanac
Meckeyuel ot mind keszõn vannac
Kic miat kiuõl sokan el hullanac.

Am szegyõnõkre el tagulanac
Dobioc fakadua el busulanac
Soc fõ nepeket õcsiratanac
Magyar vitezõc nagy halat adanac.

[p 0089] Az Amhat vala boszszonkodasba
Alij Basara atkoszodasba
Hogy õtet hiuta oly bisztatasba
Õt senki meg nem varia veg hazakba.

Az Egrieket barmoknac monta
Vég Egõr Varat rôsz akolnac monta
Kijc miat szegyõnt ot vallot volna
Iob vitezõket hazba sem latot volna.

Amhat taborat hamar indijta
Minden hadaual onnat ki szalla
Nagy dichieretõt Egriekrõl szolla
Ferdinand kiral nagy õrõmet halla.

Az vitezõc mert zazlot kõldenec
Az io kiralnac keduesõc lõnec
Kõuetõc tõle aiandekot võnec
Magat aianla minden vitezijnec.

Már meg hallatoc reuid summaiat
Egri szallasnac Historiaiat
Azon imadgyuc mennyei atyat
Tõlõnc se vonnya nagy irgalmassagat.

Egrõt minekõnc éltig mag tarcha
Tõb vég hazakkal meg szabadicha
Az pogan keztõl meg oltalmazia
Kõrõsztyen nepet igaz hitben tarcha.

Nagy Historiat az ki szõrzõtte
Ez sumnaiat es azon iegzõtte
Neuet vers fõben meg ielõntõtte
Ezõr hatodfel szaz haromba szõrzõtte. Amen.