TINODI SEBESTIEN: EGER VAR VIADALYAROL VALO ENEC. HISTORIA. 0053


Tinodi Sebestien deac Kassaba
Ferdinandus Kiralnac hiu voltaba
Egri varnac chuda szerenciaiaba
Vitezeketh iria Cronikaiaba

TI Magyaroc mar Istend imadgyatoc
Es õ neki nagy halakat adgyatoc
Ielõsben Tiszan innet kic lakosztoc
Egri vitezeknec soc iot mongyatoc.

Im egy Cronikat mondoc meg hallyatoc
Talam majjat soha nem hallottatoc
Magyaroc vég hazban sem szolgaltatoc
Eger varat mint mast oltalmazatoc.

Nem emberi hatalom eszt miuele
Mert chac Vristen hatalmat ielõnte
Ez vilag hatalmát semije teue
Terec chiaszar ereiet szegyõnite.

Oh mely ielõs hat chudac tõrtenenec
Cronikaban hasonloc sem leletnec
Kikrõl Vilag vegig meg emlekõznec
Magyaroc kõzt mely veszõdelmec lõnec.

De egy chuda az Ianos kiraly fia
Orszagabol Annyaual budosasa
Kibõl ez orsagnac lõn bodulasa
Tõrõc chiaszar miat nagyob romlasa.

Ielõs dolog mas az Lippa véuese
Vluman bektõl meg viszsza nyerese
Mert az magyar veghaz viszsza veuese
Terec kezbõl soha nem volt nyerese.

Sõt harmad chuda Frater Gyõrgy halala
Viadal nelkûl lõn szernyû halala
Ily nagy vrnac lõt volna igy halala
Nem oluastam hasanlot Cronikaba.

El vezese nagy Szegedi szép hadnac
Negyedic chudaia mennei vrnac
Õtõdic lõn io Losonci Istuannac
Tõmõs varba lõn halala vrfinac.

Bator legyen hatodic nagy chudaia
Isten mint lõn Egõrnec meg tartoia
Kirõl enõkõm leszõn meg valloia
Chiendessegben chiac legyen meg halloia.

Ebbõl vitezõc soc iot tanulhattoc
Szalot hazba mi szûkseg meg hallyatoc
Minden igyetõkben mint forgodgyatoc
Hogy io hirben neuben maradhassotoc.

[p 0054] Soc io adassec membõl vitezöoknec
Kikrûl meg tartatéc vara Egõrnec
Rabsagtul maratta ez fõldi nepnec
Bora kenyere hegyeknec Võlgyeknec.

Tij hallyátoc Egõr Istoryaiát
Ne bannyatoc en szom szaporodasát
Mert negy Reszre osztom ennec mondasat
Hogy beuebbé0n erchetõc nagy czudaijat

Irom elsõ reszeben Egõr varat.
Õ allasát es minden rend tartasát
Az tõbibe az erõs ostromokát
Por fel gyulast terec szegijen vallasat.

Irnac vala másfel ezõr Negyuen niolczba
Szent Iakab honac huzadic napyaba
Egõr vara lõn io kiral szamaba

Erté kiral Egrõt nagy pusztasagba.

El ualaszta egy Iambor hiju szolgaiat
Az Ruszkai io vitesz Dobo Istuant
Mint fõ Porkolabiat Vdvarbiraiat
Io Zaij Ferenczõt mas Porkolabiat.

Neguen kylenczben mikoron Irnanac
Esmeg foglalác az olah Miklosnac
Fõ Pijspõknec fõ Cancellariusnac
Õtõd Napyan az bodog aszszon honac
Dobót Zait akkoron meg eskõtéc.

Õ felsegenec orszagnac pispõcnec
Eger varban hogy õc hyuõc lennenec
Õtuen esztendõben mikor elnenec.

Egri seregel Szolnokot foglalác
Kijral akarattábòl meg chijnalác
Vitez Zaij Ferenczõt benne hagác
Kij iol szolgala soc iambororc vallyác.

Az io Pispec õtuen egy esztendõben
Vitez Mechkei Istuant Egri tisztben
Dobo Istuan mellé mindõn igyeben
Valaszta szolgalna io hiusegeben.

Kiralnac pispõknec meg hitõzénec
Hogy Egerben nagy hiuseggel lennénec
Viszont Kiraly es Pispõc felelénec
Szûksegõkben segetsegel lennenec.

Chuda szép helyen Egõr vara vagyon Az võlgyre fekszik egy hegy orozaton
Eszakra ellenben kiral szeki vagyon
Nap keletre egy nagy magas hegy vagyon.

Arrol be nezhetnec varban szabadon
Nap keletrõl ala meneti vagyon
Del fele nemmen szep mezõtske vagyon
Derõl fekszic varas egy võlgybe vagyon.

Sõt varasnac vala tapasztot palankia
Annac vala negy ki menõ kapuia
Egõr viznec altal benne folyasa
Nap nyugatrol az Kaptalan Clastroma.

Soc epõlese ben az varnac vagyon
Derrõl varas felõl nagy bastia vagyon
Varkuch Tamas rakatta kapu vagion
Kõzel nap nyugattra egy toron vagyon.

Ahoz kõzel egy erõs kõ bastiaia
Kit io Dobo Istuan rakatot vala
Azon belõl egy szép erõs palankia
Az kaputul nagy bastaig az vala.

Ben ezõc kõzt vagyon egy fõld arokia
Kapu palanc mellet egy nagy domb vala
Teteiere kasokat raktac vala.
Kitõl algyuc ketfele tarnac vala.

[p 0055] Azvtan regy nagy fõld domb mas vagyon
Nap nyugat kõzõt eszac kõzõt vagyon
Var szegletin teteién sos kas vagyon
Tapasztot palankual keritue vagyon.

Fen az arant belõl mellete vagyon
Azon segletõn egy kõ bastia vagyon
Az az tõmlõcz hoszsza eszakra vagyon
Az mellet eszakrol soc szep haz vagyon.

Ez palotac alat kûlsõ kõfala
Kõ fal belõl egy sõuén palanc vala
Palotac vegeben egyenõs kõ fala
Fal vegeben az Sandornac bastyaia.

Regõn Prini Peter kerte szakaszta
Az nagy varat fallal altal rakata
Az Monostort belsõ varba hagyata
Sanctuariomat egy bastyanac hagyata.

De az kûlsõ reszt mas varnac hagyata
Sanctuariomig egy nagy tõlteset hagyata
Kin soc algyu harom felé szolgala
Nap kelettre hegy oldalra Ezakra.

Im az Sanctuariomba alkottac
Teteiglen baronabol fel rottac
Egy nagy tõltest vitezõc chinaltanac
Az teteien tõltõt kasoc allanac.

Nagy szep algyuc arrol delre szolgalnac
Nap kelettre es esakra szolgalnac
Egy emõlehõs kapu mellette annac
Kin az kilsõ varba ki sbe ot iarnac.

Az kaputul fogua szegletig vala
Az meg mondot egyenõs kõfal vala
Az fokiglan belõl mind tõltes vala
Azzal egy arant egy nagy tõltes domb vala.

Nam azon es tõltõt kasoc valanac
Teteiébe egy Palankot fonanac
Belsõ varba hegyrõl be ne lassanac
Nap keletre algyuc onnat szolgalnac.

De az Sandor bastiatul szegletig
Az fal kiuõl egy nagy aroc mind vegig
Onnat egy egyenõs fal nagy kapuig
Kõzepõtte egy tornyochka ot nyukszic.

Veg az epûleserõl belsõ varnac
Mar halyatoc mondom az kûlsõ varnac
Ezakrol vagyon Sandor bastiaianac
Egy egyenõs fal altal rakot kõfalnac.

Sõt arokiat be rekesztõtte vala
Falon aroc kyuõl az kijlsõ varba
Kit Ciabi bastiáianac hijunac vala
Mert mikor Ciábi Istuan biria vala.

Ket részre ot szakasztanij akarta
Az egy varbol hogy kettõt alkottatna
Mel bastyanal el ki megen ezakra
Egy szeglet ki pálota kilsõ kõ fala.

Innet az ciábi Bastiaiatul fogua
Vekon kõ fal megén az heg oldalra
Az szegleten egy kerec torony vala
Kinec dereka belõl rakot vala.

Regen Bebec Imre rakatot vala
Más szegleten bastyat epijtõt vala
Bebec bastyaianac azt hijac vala
Ez ket szeglet kijlsõ varnac vege vala.

Az Bebec bastyaiatul tér meg ala
Vekon kõ fal ó kapu bastyaiara
Az bstyan egy vekon kõ torony vala
Kij alat az regi ó kapu vala.

[p 0056] Leyt mé0g alab egy regi keskõn kõ fal
Az szegleten derrõl nemmen az fen al
az belsõ varhoz sszepen foglalua al
Kijuõl az aroc be rekeztetue al.

Nam az kylsõ varnac keskõn rakasa
Kijuõl vagyon egy kis keskõn arokya
Belõl az Cyabi bastiaiatul fogua
Mind imez meg mondot szegletig vala.

Am egy erõs palankot alkottanac
Mellette fiju palankot allattac
Aszt erõssen fõldel meg raktac nyomtac
Gyakor bastyákat abban alkottanac.

Kapu bastyáiaban es illyen modon
Palanc kõ fal kõzõt nagy aroc vagyon
Gyakor helyen altal szaggatua vagyon
Az tõltesbõl gyakor lõuõ hel vagyon.

Helyre oltalomra minden meg vala
Vár arokyatul egy palankya vala
Aszt regy ó kapuig fontác vala
Viszont az kõ faltul más palanc vala.

Im az meg viszsza megyen az arokrá
Ne lõhessenec emelchõs kapura
Hegyekrõl es ne lassanac az varba
Ez palankoc lõnec ot nagy hasznokra.

Vege vagyon Egõr vár allásanac
Kijuõl beloõl epeytõt munkayánac
Immar mondom ben valo tiszt tartoknac
Keszõlesõket ellenõc Basaknac.

Vitez modra Porkolaboc Egõrben
Dobo es Meckey Istuan az tysztben
Forgodnac takarnac mindent hertelen
Masfel Ezõr õtuen ket esztendõben.

Ol gyakorta halnac veszedelmeket
Vég hazaknac terec miat vesztõket
Soc magyár vyteznec el esesõket
Az Chyaszarnac foglalyac õ fõldõket.

Losonci Istuan el esõt hadaual
Temes Var el kõlt L1yppaual Solmosual
Maros ket fele Cyanadnac varaual
Teijel mezzel folyo tartomanyokal.

Temes kõzbe nyukszic az Amhat Basa
Vele Beglerbec es az Kazon Basa
Tiszan innet es Dunantul egy Basa
Az Budaij Beglerbec Alij Basa.

Az Balaton mellet Beszperin varat
Meg veue Cyaszarnac tarta az hazat
Onnat siete el kele az dunat
Az felfõlfdõn võn õ egy nehan hazat.

Basa mene meg õ lako heliebe
Ferdinandus kiraly ez ydõ kõzbe
Egy szép hadat bochyata segétsegre
Õrdõg Matyas hadnagy ot az seregbe.

Alij Basa eszt bõlchyen meg kerûle
Meg vere el vezte semmye teue
Meg helyebe Budaban õ be mene
Gondolkodyc Egrõt mint meg vehetne.

Egrij Banoc kymõktûl mindent ertnec
Mint az Basac hogy Egre igyekõznec
Vitez modra õk meg sem rettenenec
Vyadalhoz õc ol igen szõrszõdnec.

Gondolyac lattyac az varnac nagy voltat
Ahoz kepõst nepnéc ot keues voltat
Hogy iobban tarthassac felfõld kapuyát
Az kiraly veg hazat io Egõr varat

[p 0057] Rá gondoluan leueleket kûldenec
Felsegõs kiralnac Miklos pispõknec
Fel fõldi vraknac az var Megyéknec
Segetseggel legyenec vég Egõrnec.

Igen keuesen az varban volnanac
Helyhõz kepõst mert nagysaga az varnac
Az vár Megyek varasaban Szikszonac
Gyõlest tõnec hogy arrol szollanananac.

Io Meczkei Istuant Egrõl bochatac
Inté õket segetsegre gondolnanac
Ha bekeuel hon lakni akarnanac
Meg chufolac neki oly szot mondanac.

Vár tartasra ha elegec nem voltatoc
Mire Egri tiztben tij marattatoc
Azert ha az konczaual iol laktatoc
Az leuét es rea tij meg igyatoc.

Azt hogy halla Istuan nyeluét harapa
Eleg valaz õ magaba azt monda
Hamar ez valaszszal Egre be szalla
Bizodalmoc vala chac az Christusba.

Rend tartassal varbeeli nep ez vala
Vár iõuedelmebõl ket szaz louagia
Az mellet ben vala ket szaz Drabantya
Nyolczuan nyolczat melle fogattac vala.

No az varhoz tartozo tiszt tartokat
Be hiuatac negyuen hat louagokat
Pispõkseg ioszagabol parasztokat
Hiuatanac szaz tiz io p shas42okat.

Az io kiraly hamar Egre irata
Ket vitez tiszt tartoiat batorita
Minden kegyelmeuel magat aianla
Nepeuel meg segelli altalyaba.

Kiral Paranchola Petõ Gasparnac
Szoltaij Istuannac louag hadnagynac
Az io Bornemiszsza Gergõl deaknac
Paranchola mint Gyalog hadnagyanac.

Chac hamar õc Egõrben szorulyanac
Ez orszagnac ot hyuen szolgalyanac
Az Porkolabokkal egût szolyanac
Egy mast ertuen szeretettel lekyanac
Io Petõ Gaspar mene neguen loual
Mert el szûktec vala egy nehan loual
Io Szoltay Istuan mene neguen loual
Gergõl Deác harmad fel szaz gyalogual.

Vraknac az felfõldij vár megyeknec
Kiral Irata mint io hijueijnec
Oltalmara gondolnanac Egõrnec
Ha kijuannác meg marattat fõldõknec.

Delam vrac erre ragondolanac
Egõr varaba nepet bochatanac
Huszadbol borsod vár megyebõl adanac
Õtuen Puskassal Bolyki Tamast adåc.

Aba Vij vármegyebõl el bocyatác
Koron Farkast õtuen gyalogual adác
Prijni Ferencz Mihal nagy Borbást adác
Huszon õt Puskassal iokkal bocyatác.

Hamar Seredi Gyõrgy Kendi Balintot
El bocyáta vele õtuen drabantot
Regeczbõl es az Fekete Lõrinczõt
Vele bocyáta tyzen nég drabantot.

Szabad varasoc Lõkõs Mihalt szaz gyalogual
Batori Gyõrgy Nágy Palt harmyncz gyalogual
Iászaij Prepost az Iazai Martonual
El bocyatá néguen egy gyalogyaual.

[p 0058] El bochatac bor Mihalt io puskasval
Saros var megyebõl hetuen hat gyalogual
Szepes vár megyebõl Szeney Martonval
Egõrbe bocyatác negyuen drabantual.

Ra gondoluan vnguar megyebõl vala
Szalackaij Gyõrgy es Nagy Imre vala
Tijzen niolcz gyalogual Egõrben szalla
Homonnay Gabryelne es bochata.

Ez Somogy Ferencz nagy Tamas menenc
Huzzon negy gyalogual Egre erenec
Szolnoc szallasa elõt be eskõnec
Kijralnac orszagnac es az pyspõknec.

Nagy kaptalannac vala szaz drabantya
Kiket be nem kerhetenec az varba
Varbelij fiszetésre hijuyac vala
Egesség fele õc oszlottac vala.

Cyac fygedi Ianost louag gyalogual
Bochatac chac huzzon heted magaual
Ezutan Gõmõrbõl kis Petõr Antal
Iuta Egre õtuen puskas gyalogual.

Iutanac erõs Kassabol drabantoc
Kit kiral hagya Szonokban bochyassatoc
Kesén iartac mert már er chuszot szolnoc
Egõr várban menenec az iamboroc.

Az hadnagyoc kõsztõc az ki ot vala
Epõryesi io Blasko Antal vala
Szadornic Amborus Ianicko vala
Ket szaz harmincz puskas gyalog az vala.

Az io Seredy Gyõrgy hamar bocyata
Ket szaz drabantot io Egõr varaba
Kicnec egesz ho penzt ada Cassába
Holtig lennenec ben hiju szolgalatba.

Az rosz nepek hallac hiret tereknec
Nagy feltõkbe be menny nem merenec
Meg terenec Cassaban hogy lepenec
Masfel szazan mind vasban veretenec.

Az io Serédi Gyõrgy nagy haragyaban
Egy nehan holnapig kinszata vasban
Õ kezdettõl fogua volt hyu voltaban
Ferdinandus mellet minden dolgaban.

Iobikat lam kõztõk el felettõc volt
Nema baratoknac negy gyalogyoc volt
Azokat es ot be eskõttettec volt
Viadalhoz holtig ot minden kesz volt.

Az Vitez Dobo Istuan meg gondola
Szallot hazba my szûkseg ot ben volna
Az uõlgyrõl Fel nemõtrõl fel hyuata
Egõr varasbol Talyarol hozata.

Barbelyokat tizõn harmat hijuata
Harom Lakat gyartot es negy kouachot
Kerec gyartot õt achot kilencz molnart
Nyolcz Meszarost es egyeb ferfijakat.

Az szaz tijz gyaloghoz esmet hozanac
Hetuen õt paraszt nepet szamlalanac
Egri Talaij birakal iutanac
Kijknec az varba mind tisztõt osztanac.

Valanac szorgalmatosoc tijztõkben
Falukrol es parasztoc harmincz negyen
Sûtõ aszszon nepec es tizen negyen
Egyeb aszszonyoc gyermekõc negyuen õten .

Im az soc pap kõzzõl chac egy valt vala
Kiben marada az Balint pap vala
Masic egy futot pap Marton pap vala
De predikallani nem tudnac vala.

[p 0059] Tuttomra vagyon mind ennec sommaia
Hatuan õt hean ket ezõr lelõc vala
De meg ezekbe soc el szõkõt vala
Az Iambora Bator sziuel ben vala.

Ez idõ kõszt Alij Basa Irata
Amhat Basat Beglerbekõt hijuata
Hogy Szolnokot Egrõt õ meg szallana
Kikben tugya egy Magyar meg sem varná.

Szolnoc ala Alij Basa be szalla
Amhat Basa nagy hadaual el iuta
Szolnokbol kij szõkenec bele szalla
Szent Mihal honac negyed napian vala.

Egy Leuelet Amhat Basa irata
Egy szegen Embertõl Egre iktata
Io Dobonac Meckeynek be ada
Leuel hozot ottan veretec vasba.

Vitezõket Porkolaboc be gyûytec
Hallasokra Leuel magyarasztatec
Azon Leuelet kiralnac fel kõldéc
Akkor kõztõc ily szõrzest vegezenec.

Kõzikbe ha tõbbet be kõldenenec
Leuél hozot bator be eresztenéc
De az leuelet tõle el se vennec
Kõsseg elõt vele meg egettetnéc.

Ez es kõsztõc akkor lõn elvegezue
Senkij az szallaskor ki ne ûûltene
Se iot se gonosz szot ki ne eitene
Senki ketten harman ne sugna settegne.

Tulaydon feieuel erte fizetne
Valaki ez szõrzésnec nem engedné
Az ket fõ Kapitan arra felele
Tõb Hadnagyoc nelkõl semmit ertene.

Io szertartassal õc egy mast erté0né0c
Egy tanachbol mondent iot uegeznenec
Vár megadas felõl kij chyac emleké0znéc
Vagy fõ vagy kõsseg erte meg õletnec.

Rea felelénec mind ioua hagyac
Nagy õrõmmel az Cyaszar hadat varyac
Segetseget vr Istennec chàc varyac
Benne byznac eletõket iobytiac.

Ily szep Leuelet irt vala az Pasa
En kij vagyoc natuliay amhat Passa
Az hatalamas Cyaszarnac fõ tanachya
Fõ kapytania es Gubernatorya.

Az ket Porkolabnac kõszõn eszt iria
Temes maros ket felét mint el birta
Az Cyaszarnac hatalmaban haytotta
Parkan szolnokot es neki foglalta.

Cyaszar akarattábol titeket intlec, Hijuen engegyetõc õ felsegenec
Egõr várat varasat engegyetõc
Mel Basat en kûldõc be ereszszétõc.

Rà gondoluan engõdelmesõc lesztõc
En es hitemre fogadoc ti néktõc
Az Cyaszartul minden iot nyerõc néktõc
Ioszagtoc mindem megmarad tij néktõc.

Olyan szabatsagban tartlac titõket
Mint regy kiralyoc õrõksegtõket
Mindentûl meg oltalmazlac tijtõket
Ezen adom en hytõs põchetõmet.

Noha engõdelmesõc tij nem lesztõc
Az Cyaszarnac haragyaban tij lésztõc
Kij mia tij feietõket vesztitoc
Erre valaszt nekõm hamar tegyetõc.

[p 0060] Isten vala az iambor vitezõkuel
Maradanac chyendez merez szijuõkuel
Az hadnagyoc vigac az vitezõkuel
Bijsztatnac tanitnac szep beszedõkuel. Elsõ része Cronicanac szep renduel.

EGER VAR VIADALYAROL VALO ENEC. MASOD RESZE.

Immar leszen vartaknac el osztasa
Vitezõknec neuõc el szamlalasa
Az Basaknac Egõr ala szallasa
Nagy romlasa es gyakor ostromlasa.

Magyaroc vitezõc Egõr varaba
Fõ hadnagyoc vannac nagy forgodasba
Vitezõket vartakra elosztasba
Mint chelekegyenec mag tanilasba.

Mondam fõ hadnagy vitez Dobo Istuan
Neki tarsa vitez Meckei Istuan
Petõ Caspar vitez Zoltai Istuan
Vitez Gergely Deac ot iol forgoduan.

Az Captalan hadnagya kõsztõc vala
Io Phigedi Ianos forgodic vala
Várta osztasnac illyen mogya vala
Be iaro kapunal kezdõttec vala.

Rayta az vy bastyaig meg hagyanac
Az bastyaual õszue be allatanac
Egy hean szaz drabantot ot hagyanac
Azoc elõt negy fõ legent hagyanac.

Lam io Pestyeni Ianos egic vala
Kuztouitt Horuat Gyõrgy masodic vala
Gasparit Mihaly horuat Gergõl vala
Eggic vártat ezõc õrizic vala

Ez vy bastyan fõlûl tõmlõcz bastyaba
Vgyan ottan egy erõs fõld palankba
Szaz neguen egy drabant alla azokba
Negy fõ legijn azoc kõzze be alla.

Szertartassal nagy Balint es nagy Antal
Philõp Dõmõtõr Kalman porkolabbal
Tõmlõcztõl foguan kõzep kapuiglan
Kapunelkûl az Sandor bastyaiaual.

Ezõkbe szaz husz drabantot hagyanac
Vitez Istuant philõp Andrast ot hagyac
Gyulai Gyõrgy Liszkai Gyõrgy allanac
Kõzep kapun nagy kapuig hagyanac.

No szaz õt drabantot ot allatanac
Baxai Tamast horuat Mihalt hijuatac
Nagoly Vrban Zollati Gyõrgy iutanac
Negyed váttara negyen be allanac.

Vala ket magas tornya Monostornac
Kijkre husz drabantot fel allatanac
Ez negy vártaia vala belsõ varnac
Negy vártaia ismeg az kûlsõ varnac.

Az Cyabi bastyaiatul fogua vala
Az szeglet toronig egy várta vala
Bastyaba toromba allatac vala
Tijz hean szaz drabant be allot vala.

Redeij Ferencz Kijs Dienõs vala
Nagy Ianos vitez Ianos velõc vala
Bebek bastyaiatul szeglettõl fogua
Masod várta az ó kapuual vala.

[p 0061] Tõb drabantot ezõkbe allatanac
Szaz harminczot negy fõ legent hagyanac
Gerseij Benedõc Nagy Mihal iutanac
Custos Balas Tegnyeij Petõr allanac.

Az ó kaputul fogua szegletig alla
Otuen nyolcz drabant negy fõ legen alla
Zabolc Kaij Mihal Gal hazi vala
Farkas Ianos Baronya Gyõrgy vala.

Keskõn kõfal belsõ vár szegletig vala
Harmincz õt io drabant azon al vala
Vince Ispan Tardi Petõr ot vala
Korodi Mathe Tetetleni Pal vala.

Negy allo seregõt õk allatanac
Belsõ varnac belsõ pijaczan hagyanac
Kiben fõ legenyõc drabantoc katonac
Ketszaz hatuan kilenczen ot valanac.

Azoc elõt io Vaida Ianos vala
Dobo Istuan louag hadnagya vala
Zadornic Amborus gyalog hadnagy vala
Belsõ varnac mas pijaczan es vala.

Kesõn mas allo sereg ot ál vala
Abban ket szaz tiz io legen al vala
Iuani Gyõrgy ennec elõttõc vala
Blasko Antal Epõriesi Ianicko vala.

Ez ket allo sereg igazgatoia
Gond viselõie io Meckei vala
Kilsõ varban kapu elõt ál vala
Harmad allo seregben szaz egy vala.

Lam ennec gongya es igazgatoia
Az io Petõ Gaspar elõttõc vala
Gõmõri hadnagy Kijs Petõr Antal vala
Az allo seregben Petõuel vala.

Oly szep sereg fen kûlsõ varban vala
Ket szaz nyolczuan legen benne io vala
Gond viselõ elõttokiaro vala
Bornemiszsza io Gergõl Deac vala.

Szaz szaz legen elõt hadnagy ot vala
Az vitez Soklyosi Nagy Albert vala
Masic io Ardaij Nagy Antal vala
Kijc iamborul vegig szolgaltac vala.

Zoltaij Istuan es ot hadnagy vala
Io Phigedi Ianos velõc ot vala
Vitez Dobo Istuan gongya nagy vala
Az algyukhoz õt valasztottac vala.

Tõresõket belsõt kilsõt vartakat
Mindenfelé lasson minden dolgokat
Romlasokra tõlteni soc kasocat
Mestõr nepnec lassa õ munkaiokat.

Az paraszt nepnec iob reszet valasztac
Algyuk melle es tõltenie hagyac
Pattantyusoc chyac kilenczen valanac
Forgodanac iamborul szolgalanac.

Sõt az varta rendõles chyac addeg volt
Ilyen modon mig az nagy tõres nem volt
Mert az tõres vtan mas rendõles volt
Houa tõb legen kellõt bochatua volt.

Az harfõ hadnagyoc mellet vitezõc
Kijc mind vegig ot forgottac szegenyõc
Fõ legijnyõc kijkben en meg neuezõc
Hogy mind éltig élyõn az io neuõc.

Valafõ hadnagy vitez Dobo Istuan
Az Ruskai egy igyõ Dobo Istuan
Masic hadnagy vitez Meckeij Istuan
Egri tisztõt bijrya ot ez ket Istuan.

[p 0062] Vitez Petõ Gaspar harmadyc vala
Vitez Zoltay Istuan negyed vala
Vitez Gergõly deac õtõdic vala
Vitez Phygedy Ianos hatod vala

Vitez hadnagya Dobonac Vaida Ianos.
Péstyeny Ianos es bosgay Ianos
Nagy Ianos vitez Ianos prybec Ianos
Farkas Ianos Bachmegey Terec Ianos.

Vitez Ferencz vice Porkolab nagy Tamas
Phylõp Andras Bay Ferencz Baij Andras
Dely Balas Balog Andras nagy Balas
Petõ hadnagya az Somogy Andras.

Velõc Baksaij Tamas es nagy Thamas
Vice vduar biro oz paxy Borbas
Kamoty Balas szõke Andras Racz Farkas
Garaij Farkas es az kustos Balas.

Vice Porkolab masic nagy Bertalan
Szekõl kalman nagoly Vrban Vince Ispan
Vitez Istuan Fékete Istuan nagy Istuan
Redey Ferencz Budahazij Istuan.

Vala Gusztouitt Gyõrgy Lyzkaij horuat Gyõrgy
Gyulaij Gyõrgy orbonaz Gyõrgy Dorman Gyõrgy
Szollatij Gyõrgy Iuani Gyõrgy Szekõl Gyõrgy
Kamonyai Imre Baroniaij Gyõrgy.

Vala Horuat Gergõl varsanij Ianos
Barbel Ianos szam tarto Sûkan Ianos
Nagy Gabor Ianos Ispan Iosa Ianos
Prijbec Iosa Szabo Marton Barat Miklos.

Vala kõrmendij Mate Halmi Miklos
Kis Dienõs nagy Balint Posgaij Miklos
Gersey Benedõc Galhazy Miklos
Balog Balint nagy Balint es vas Miklos.

Vala Szyrmay Pal Gasparitt Mihal
Dõngelegy Gaspar es Horuat Mihal
Szatay Imre nagy Mihal es nagy Antal
Tetetleny pal es Szabolcka Mihal.

Vala Raskaij Petõr Terec Dõmõtõr
Istén Mezey Sandor Philõp Dõmõtõr
Tardy Petõr onóri Gabor hõs Petõr
Kamoray Gábryel Trinchyõnij Petõr.

Vala Kulcyar Imre ki io Borral tarta
Saphar Istuan eleuen chukaual tarta
Benedõc Kouacz louamat meg patkolta
Szakach Balas igaz agebõl tarta.

Io hyuseggel ezõc chelekõdénec
Munkát faratsagot õc szõnuedenec
Kic mind vegyg erõs hitben leuenec
Soc iambortul dichõretõt nyerenec.

Tereknec hallyátoc már indulasát
Az Basaknac Egõr ala szallasát
Az soc algyuc mia szernyõ romlasat
Ostromokon soc tereknec hullasát.

Ez szent Mihal honac Kilenczed napyat
Az szaguldo maklarra fel szagulduan
Egri strasakba kettõt el ragaduan
Ket tis543zttarto gyalog alig szaladuan.

Szolgaijkban Egrõl ki bochatanac
Fõ louakkal hitõkkel hadnagyoknac
Azok mellet drabontoc es katonac
Az Cassat hadnagyual ki vgranac.

Ezõn honac tijzed napian indula
Az Budai Herelt Basa fel szalla
Maklarnal tijzen egy napian gyûlt vala
Vechernyekor soc Békkel keszûlt vala.

[p 0063] Vala Alij Basaual ot nagy soc Béc
Nandor Feier varij zendõrõy Bec
Memhethan Arzlanbec ees az halombéc
Velibéc Zsegedi nagy Musztafa Béc.

Kamber Béc Deruis Békkel ot valanac
Buday Basahoz kic halgatanac
Amhat taborabol es bochyatanac
Huzon õt Ezõrõn el indulanac.

No Egõrben kezen vannac az hõsec
Chac keuesen kabdosny ki õténec
Petõ Gaspár szoltay Istuan menenec
Phigedi Ianos fekeete Istuan menenec.

Ezõc chac keues louaggal valanac
Tyz hean szazan io drabantoc valanac
Gergõl Deakkal lesben allottanac
Akkor fõ tõrõkõket hullatanac.

Kuchykual es szekerekkel morhakat
Ot nyerenec szép draga szerszamokat
Foztanyokat Skarlat Granat ruhakat
Bonchokokat ezûstõs sysakokat.

Nagy szép ielõs draga gyõngyõs tollakat
Nyakba vetõket draga panchelokat
Satorokat hadakozo szerszamokat
Igy ielõntèc elõszszõr ki magokat.

Ezen halat adanac az Istennec
Kij nagy batorsagot ada szijuõknec
Az terekec olnagy keuelyõn iõnnec
Velic elõttõc hogy mind ki szõknenec.

Võlgyekre hegyekre Basa fel szalla
Fel nemõtyg az kiral szeki ala
Fel szel felõl Egõr vizeyg szalla
Õ nagy taboraual bassa leszalla.

Ezt hogy latac hõsec gyorsalkodanac
Az nap leverec heijat palotaknac
Szep hazaknac es az naggy Monostornac
Hogy gyulastul éppen maradhassanac.

Varasbeli molnakat es hazakat
Az Captalant es az szent egy hazakat
Azon napon fel é1geté0c azokat
Hogy iobban lõhesséc az poganokat.

Kijs aszszon nap vtan Vasarnap vala
Alij Basa tauol egy hegyõn vala
Harom õreg algyut hozatot vala
Harmat harmat lõttete be az varba.

Ez lõuesõc vgyan sancz nel kûl lûnec
Harmad napra nagy sanczokat vetenec
Kiraly szekijn kõzel lõnni kezdenec
Az tõltesre Monostorra lõuenec.

Lam onnat szep algyuc szõnõgnec vala
Kij mija terekõc busultac vala
Mert belõl Dobo fen forgodic vala
Monostorrol oly erõssen lõ vala.

Zertelen nagy kart tõrõkõc vallanac
Kiraly szekin mert nagy algyuk hullanac
Algyu kerekec agyac el romlanac
Fõ pattantijusoc ielõsec halanac.

Az tõrõkõc nappal mit rontnak vála
Eiel hõsec igen forgodnac vala
Ketszõr erõsben meg epijtic vala
Õtõd napyg igy õszue lõttec vala.

Mikor Dobo soc por kelését lata
Szõntelen valo lõueset tagita
Az nagy algyuknac õ beket hagyata
Tarazkokbol ritkan lõnni parancholta.

[p 0064] Lam nem tuggya ha lez vár szabadsaga
Kimeletlen kel az por az ostromra
Elsõ napon fõ legenyõc varasba
Drabantoc ki oszlanac az kapukra.

Az nap barmot louat iuhot itatanac
Vizet hordokkal mind estig hordanac
Eijerre meg várban takarodanac
Harmad napon es mind igy forgodanac.

Leg ottan Arzlan Bec hadaual iuta
Bodog Aszszon Clastromanal le szalla
Negyed napon negy tarazkot hozata
Varba lõuõ helyõkre igazita.

Az fõld bastyat lõuõ helyõket lõttete
Varba kõrõsztûl kosul be lõttete
Egy fõ legen Nagy Antal eséc sebbe
Orozi Gábort valasztac helyebe.

Sõt halala szallas vtan tõrtenec
Tizen kettõd napon vgyan ot esec
Azon napon ebed vtan tõrtenec
Vitezõkben az varbol kiûtenec.

Az io Petõ Gaspar Zoltai Istuanual
Fõ legenyõkuel Phigedi Ianosual
Bai Ferencz az Ormandi Ianosual
Szepen harczolanac az poganokual.

Az Ianchyaroc hat lesben allotanac
Vallat lõuec Budahazi Istuannac
Louat altal lõuec Horuat Mihalnac
Az Terekõc oly nagy sokan iutanac.

Szepen terenec varban be szallanac
Negyed napra meg varasba szallanac
Itatnac vizet hordokual hordanac
Õtõd napra mikoron õk iutanac.

Begler bekkel Amhat Basa hadaual
Tengõi Elueõl Bekõkkel Szanchyakokual
Besliakual á Kanchyakual Ianchyarokual
Iuta sokasaggal zõnges Bongasual.

Az nap es az varbol ala szallanac
Itatanac vizet hordokkal hordanac
Egy tereket akkor ot be kapanac
Az vitezõc vigan be szorulanac.

Soc Ianchyaroc derre nemmen iutanac
Al Magyarinal hegy oldalba szallanac
Hegyekõn võlgyekõn louagoc szallanac
Satororkat nagy sokat fel vonyanac.

Az Beglerbec Tyhemer felõl szallá
Az vizõntul Amhat Passa le szallá
Nagy talyaig es az vad kerben szallá
Hegy võlgy nagy soc satorral rakua vala.

Kapuyát az varnac le nem bochyatac
Hatod napon hogy ne essec chyalatsag
Az fõ Pasác az nap tanachkozanac
Mely felõl az varat õc meg ronthatnac.

Nagy sanczokat heted napon vetenec
Tõltõt kasokat sokat epytenec
Heczey vduaran sanchot szõrzenec
Ket nap az kohnyara onnat lõuenéc
Az harom õreg algyukhoz hoszanac
Tyzen egy õreg algyut vonyatanac
Az var kõrõl sanczokban allatanac
Golyobissa az õregbyc algyunac.

Kij õtuen õt font vas golyobis vala
Masijc keuesse annál kisseb vala
Tõbi ezõknel kyssebet vét vala
Tarazkoknac szamat nem tugyac vala.

[p 0065] Ezõkbõl soc goliobist beszoranac
Kijc mijat embõrõc barmoc halanac
De belõl okossagot gondolanac
Kilsõ varba arkokat õk asanac.

Gyorson allo seregõket be allatac
Vártan valoc es oltalamat alkotanac
Laptakat tûzes nilakat be hanyanac
Terekõc azzal semmit nem artanac.

El hanyata Dobo istalloc heyat
Meg egetõt szena szalma rakasokat
Barmokkal meg etetõt asztagokat
Hagya belsõ varba egy asztag szenat

Vizes tehen bûrõkkel bevonyata
Es egy buza asztagat ot meg hagya
Belsõ varba egy verõmben rakata
Tõltes baronayt bõrrel be voniata.

Rendõnkent vizes bõrõket hagyanac
Kikkel tõzes laptat nilat oltánac
Elõszszõr kezdéc tõrny palotáknac
Vegenel egyenõs kõfalt rontánac.

Azon kyuõl egy keskõn kõfal vala
Az Tõrésé0n sokat mulattac vala
Attul palotákhoz nem fernec vala
Terekõknec igen ellenõc vala.

Lam az kilsõ varatis terettetic
Kilsõ toronnal ezac felõl lõuic
Azon elõ Bebec bastyaig lõuic
Vekon kõfalt ô kapu bastyáiayc.

Az belsõ varban mely igen forgodnac
Dobo es Meckéy ot parancholnac
Tõres arant tõltesõket alkotnac
Arra tõltõt kasokat fel rakatnac.

Szaraz gerendakat õk fel asanac
Kilsõ varban es oly igen forgodnac
Gergõly deac Petõ Zoltai vannac
Tõresõkre gerendakat asatnac.

Annac vtanna kezdec tõrettetni
Plaotak hatuso reszet rontatni
Dobo es Meckei kezde sijetni
Pinczeket boltokat fõldel tõltetni.

Lõuõ helyõkre fen az palotakba
Hordokat kasokat tõltetnec vala
Hol lõn algyu mijat elszaggatasa
Nagy Balasnac gyalog hadnagynac halala

Lõttetni kezdéc meg az belsõ varat
Az regi ó kapunac nagy bastyaiat
Az hadnagyoc chinalnac otalmakat
Tõltesõket hordokat es kasokat.

Az tõb tõrest sijetic iobban tõrni
Az fokokat mind szellel le rontani
Belõl vitezõc sijetnec forgodni
Nappal tõrtet eijel fel epiteni.

Soc algyukbol tarazkokbol lõuenec
Tizenkettõd napig sokat tõrenec
Tizen harmad napian nagyobbat tõnec
Kit belõl vitezõc meg epitenec.

Az fõ Basac egy embertõl kûldenec
Leueleket varbeli vitezõknec
Az szõrzes szerent kit be eresztenec
De semmit tõle õk el sem ueuenec.

Nagy fazec szenet elõ emelénec
Leueleket vele meg égettetec
Fûstiuel az embõrt igen fûstõlec
Vasba veréc arokban vereytõzéc.

[p 0066] Azert elsõ fõ tõres belsõ varba
Palotac vege egyenõs fal vala
Kyuõl azon egy keskõn kõ fala vala
Az Sandor bastyaiglan belsõ varba.

Génge kõ falyg bastya arant vala
Gerendákat által astanac vala
Ket vitez Embõrt ot allattac vala
Szijrmay Pal Terec Dõmõtõr vala.

Io drabantoc velõc ot alnac vala
Más fõ tõres szeglet toronnal vala
Harmad bebéc bastyaya alat vala
Negyed ô kapu bastyayanal vala.

Rutul az tornyat es kûls543õ kapuiat
Mind el tõrtec vala fen az fokokat
Belõl Neppel vytanac vartakat
Gergõl Deac bijztattyá az vraymat.

Ostromokat már hallyátoc szepõket
Az vártákon soc Embõr õlésõket
Az varbelijeknec vitessegûket
Nagy Istenben vettéc remensegõket.

Már az szallasnac tizen kylencz napya
Akkor vala szinten szent Mihal napya
Az tórekõc eiel gyultec az szanczba
Kõzel valo arkoc velõc mind rakua.

Lõn io reggel haynalban syualkodas
Nagy soc felõl oly nagy alla kyaltas
Elõszõr palotac felõl indulas
Huszon het szaz loual ostromnac rohanas.

Az terekec az tõresre fel maznac
De az ostromual semmit haznalánac
Mert vitezõc otben ebren valánc
Iesust Iesust fel szoual kyaltanac.

Serenseggel az vitezõc forgodnac
Nappaly rontast eyel be alkottanac
Nagy szal fakkal erõs falt chynaltanac
Tõb nepet az tõresre alattanac.

Az terekec sokan ot el vezenec
Tõszes szerszam mia sebesedenec
Ebe szegyõnõkre ala szõrgénec
Ben az vitezõc es sebesedenec.

Ezõc kõzt Gyulay Gyõrgyõt meg lõuec
Sebben esec onnat õ el emelec
Ez elõt szent Mihal estin tõrtenec
Vitez Bolyki tamast iancharoc el lõuéc.

Sõt borsod varmegyey hadnagy vala
Vitez modra ot õ forgodic vala
az szõglet tõresnel õ tõltet vala
Ot el lõuec es hamar meg holt vala.

Gongyoc banattóc lõn az vraymnac
Szeglet torniot hiuijac bolyki bastyanac
Soc zazlokual arra fel rohananac
Kit terekec kemenyen ostromlanac.

It vitez Zoltay Istuan forgodec
Az vitez Gergõly Deac verytõzec
Nepõket biztatyac tõresre viuec
Kiki mind vitez modra chelekõdec.

Az terekec ot es semmit nyerenec
Sokan meg halanac sebõsõdenec
Ebe szegyõnõkre meg el menenec
Ben es halanac meg sebõsõdenec.

Kapu bastya felõl az Bebec tornya
Ez kettõ kõszt igen nagy tõres vala
Annac ostromara nem mentec vala
Mert nagy epûleset iol lattyac vala.

[p 0067] O kapu bastyaiara rohananak
Huszon het szaz loual beuõn iutanac
Kapu fõlõt az toromban haganac
Sõrõseggel zazloc ot loboganac.

Ragondola Ptõ Gaspar ot vala
Az nepet fel szoual keri bisztattyá
Kijc kemenyen fogyac viteznec mongyá
Felelmeset erõssen porongattyá

Ot Iancharoc torombol lõuõldõsznec
Ben valókban nagy sokat el lõuenec
Vitez Dobo minden fele forgodõc
Hol gyalog hol louon õ serenkõdéc.

Soc tereket hogy lata az bastyaba
Nepénec soc hullasat ben az varba
Nem árthatnac tereknec az toromba
Mert oltalmoc torony belsõ kõ fala.

Tere hamar tõltesre az algyukhoz
Kiket régen szõrzõt vala ostromhoz
Igazituan lõue bastya tornyahoz
Kõfalahoz zazlokhoz Ianchyarokhoz.

Rontatec az kõfal megfutamanac
Az terõc zazloc meg chyauarodanac
Terekõkben ot sokan elhullanac
Sokan bennõc sebben elszaladanac.

Ot Nagy Imre ki mas drabant hadnagy vala
Ket izben õ meg sebõsõdõt vala
Sebõc nijat halala tõrtent vala
Vitez Petõn kõ mija serués vala,

Mijatta sokaig betegõskõdéc
Vitez Ferencz vice Porkolab hiuatéc
Petõ helyere ostromkor allatec
Io Posgai Ianost es ot el lõttéc.

Lat hal io Mezey az belsõ várba
Allo seregõc kõrnyûl forgodásba
Houa szuksegy nép kilsõ belsõ várba
Azokat valo gattya bysztatásba.

Az ostrom haynalban kezdetõt vola
Ebédfelé el vegeztetõt vala
Soc terec soc magyar ot veszõt vala
Soc zazlokat vitezõc nyertec vala.

Soc sebõsõc az várban syunac ryûnac
De az io Istennec mind halat adnac
Io iambor barbel mestõrõc forgodnac
Sebõsõkhõz nagy szeretetuel nyulnac.

Az vitezõc byznac az egy Istembe
Nem soc nepbe algyukba soc elesbe
Sem az Magyar vrac segellesebe
Isten vtan kõztõc nagy egyességbe
Vege Cronycamnac masijc reszebe.

EGER VAR VIADALYAROL VALO ENEK. HARMAD RESZE.

Megis hallyatoc szep viadalokat
Porfel gyulast szep cyuda osytromokát
Az io Isten mint mutata meg magát
Nagy szegyembe hoza az Chyaszar hadát.

[p 0068] El vegezuen elsõ nagy ostrom vtan
Kilsõ varba mene Meckey Istuan
Petõ Gaspar helyere ot bealuan
Mert Petõ sebben fekszik az û agyan.

Gondolac Basac leuelet iranac
Vtosso napian az szent Mihal honac
Sari Anerast az banokhoz bochatac
Õket keric hogy az várat meg adnac.

Igen hamar az varba be ereztéc
De az leuelet tõle el sem veuec
Felét vele leuelnec meg etétèc
Felét vele ottan meg egettetéc.

Setet Tõmõlczbe vasasuan vettetéc
Az szabadulas vtan meg kerdeté0c
Leuelekben mij volt tõle meg ertéc
Basac kõzõt est irta az Arszlanbéc.

Hogy az varat az Chyaszarnac meg adnác
Io Losonci halalát ne gondolnác
Mert õ maga nagy okot adot annac
Bator puztasaga legyen az várnac.

Az varbol bator mindent kij vigyenec
Õ magokés nagy békéuel mennyenec
Nagyob bijzonsagert zalagul vennéc
Õ maga Arzlanbec fogua tartatnéc.

Lam annac felette Béc aszt fogadya
Az Chyaszar hadát onnat ki indijttyá
Harom mel fõldre viszsza ki szallyttyá
Az fõlõt õket meg aiandekozya.

Latom ertõm io vitez voltotokat
Ne veszessetõc ben tij magatokat
Mert az Chyaszar melij varat meg szallatat
Aszt meg veszij mindent ot le vagattat.

Im az palotakat meg lõnnij kezdéc
Holot szegen Egri birot el lõuéc
Andras Deac holtig ot iol forgodéc
Vitezõkbe soc ot meg sebõsõdéc.

Az ostromoknac vtanna tõrtenéc
Gyálog hadnagya az Seredi Gyõrgynéc
Hedegõs Istuan helyebe kendinéc
Ez sem lõn hyu szolgaya veg Egõrnec.

Tereké0c szûnetlen õuõltnec vala
Nagy soc fele nyeluen be szolnac vala
Magyarul Nemetõl totul olazul
Lengyelõl deakul es vad olahul.

Ol szep beszeddel õuõltic aszt mongyác
Chyaszar Basác hitõkre aszt fogagyác
Egrõt az Chaszar kezeben ha agyác
Õketh nagy bekéuel el kij bochatyac.

Kijs likachkan Istuan halgattya vala
Egy nehany baratiual titkon szolla
Sokat õ melleye már haytot vala
Egrõt el ueszteny akarya vala.

Szolla hegedõs Istuan feleynec
Dobo Istuantul ostrom penzt kernénec
Ha nem adna varbol õc kij mennénec
Mert nam az terekõc iot beszellenéc.

Az hamar Dobo Meckey meg tudác
Azt tõb hadnagyókat hamar hijuatác
Hedegõs Istuant hijuatác meg fogác
Chyõpõgetéc erõssen meg vallatác.

Parancholanac hogy fel akasztánac
Vár pyaczan harom fát allatanac
Nyelue vallasa szerent fel akasztac
Az párttartoc fûlõket mind le chyapac.

[p 0069] Valaztac heliebe Pribec Imrõhõt
Kij vegig iamborul szolgala Egrõt
Sokan chudalac ez chuda esetõt
Hala adasual dicherec vr Istent.

Im mel nagy kár veszõdelõm lész vala
Egy hegedõs mya Egõr vész vala
Egés felfõld tereke leszõn vala
Az palazc orrunkrol el esic valla.

Ime mint szent honac negyedic napian
Meg il veszõdelõm szent Ferencz napian
Segrestyebe pornac dereka aluan
Tõrtenec egy taplo miat fel gyuluan.

Az segrestyet monostornac iob rezet
Mind fel veté az arant var tõreset
Az tõresnec vârtan meg epõléset
Az vártan meg õle io legenieket.

Drabant hadnagya az Batori Gyõrgynec
Nagy Pal vala kyuel niolczan veszenec
Kesze el szakada horuat Gergõlnec
Kijbõl halala tõrtenec szegennec.

Az ket szaraz molnot fottig el ronta
Emberestõl barmostul mind el ronta
Segrestiebe nagy kar lõn soc morhaba
Kijket az por fel hania es el ronta.

Lõn ezõn õrõmõc az poganoknac
Nagy fel szoual mind allát kijaltanac
Hogy il romlása lõn Egõr varanac
Egõr Chaszare mondanac egymásnac.

Oh mel igen az hõsec rettené0nec
Kijc nem tugyác okat ez nagy esetnec
Velec chalatsagaban estec tereknec
Vijadalhoz olij eréssen keszûlnec.
Kij futaméc Dobo Istuan vártára
Soc Viteznec szõrnyû halalat lata
Tiztesség vezteben hiju mindent vártára
Felelmes szijuõket bottal ra haytya.

Az hadnagyoc kezdenec forgodnia
Vártákra es allo sereghõz futnia
Az nepet fel szoual õc biztatnia
Hogy az hatalmas Isten nem akaria.

Tõrekö20ctõl meg szabadulásunkba
Hogy bizunc élesûnkbe soc porunkba
Nepijnkbe es az mij erõs voltunkba
Ha nem chac az õ irgalmas voltaba.

Por fel gyulas arulatatas tõrtenec
Ez es az mij io szerenchankra esec
Mert az mi lehetetlen embõrõknec
Lehetsegõs bizon az io Istennec.

Oly igen bizyunc chac Vrunk Iesusba
Hatalmassagaba szabadulasba
Az vtan Kiralyba es ez orszagba
Kijc mast iõnnec segetségbõl taborba.

Remenségõc õ magoknac nem vala
Chyac az kõz nepet õc bisztattyac vala
Az Istennec õc kõnyõrõgnec vala
Meg szabadulasokat hiszic vala.

Felelmét vitez Dobo nem mutattya
Nagyob resze pornac meg marat mongya
Maga huszon negy tonna por chyac vala
Tizenket kõlyõt hamar alkottata.

Eiel nappal az port kezdé tõretni
Mert saletrom kenkõ soc vala neki
Molnarokat kijc meg marattac keri
Ket malombol egyet hamar alkotni.

[p 0070] Lattya az kenyernec beuõn kelesét
Pallerul hagya Sigmond Benedõkõt
Meg epûytec vártan az tõresõket
Pornac lisztnec beuõn keszitesõket.

Gyakran lõnec kõzep kapura terekõc
Mert iol lattyac hogy ki iarnac v tetõc
Soc meg sebõsedic halnac õ bennõc
Az kapu mellet egy likat kezdenec.

Iol el alat az kõfalt el ki vagác
Az arokba kis kaput alkotanac
Batorsagual kis be azon iaranac
Belsõ kilsõ varban igen forgodnac.

Vigan terekõc romlason szijuet vûnec
Kõ faloc minden felõl terettetnec
Nagy Prepost hazanal sanczot vetenec
Kiben harom algyut szepen szõrzenec.

Lam az fõld bastyan alol kezdec lõnni
Nap nyugat felõl az tornyot tõretni
Hazakat palotakat lerontani
Kiraly szekirõl tõmlõcz bastyat lõnni.

Az var pijaczara kezdenec nezni
Sijtõ hazakat erõssen rontani
Az fõld bastyakat kõrõskõrûl liggatni
Tûzes nilakkal kezdéc gyuytogatni.

Serenséggel belõl kiit meg oltanac
Vizes iuh bõrrel likakat be dugnac
Kiraly szeki felõl arkot fel asanac
Az varbol es raioc szembe asanac.

Terekõc fen az dombon már valanac
Deszkakbol targyokat õc chinalanac
Varbeliec kit hamar el rontanac
Eiel az likon el ki ostromlanac.

Szegén Kalman Porkolab egye vala
Philõp Dõmõtõr neky tarsa vala
Az vártat ot ezõc õrizic vala
Az targyokat kyc ala hantac vala.

Esmeg likon hamar elbe iõuenec
Az bastyaba Kalmanra nagy seb esec
Gasparitt Mihalt helyebe helhõtec
Hamar nap taraskbol asztes el lõuec.

Philep Dõmõtõr melle esmeg vetec
Szam tarto Sukan Ianost be eresztec
Az Heyczey Mihal hazatul kezdéc
Az domb ala egy nagy aroc asatec.

Chynalanac hordokbol soc sanczokat
Es szõrzenec labakra szep targyokat
Egy haynalba targyoc alat magokat
Meg ielentec fel gyuytac az palankyat.

Igen forgolodnac belõl az hûsec
De puskaual reayoc nem lõhetnec
Vegre nehezen raioc likat szõrzenec
Tõrekõkre olij erõssen lõuenec
Vegre az terekec meg fûtamanac
Chyakliakkal kopiakkal belõl forgodnac
Palanc mellõl targyokat taszygalnac
Palankon gyulasokat meg oltanac.

De azert az fõld bastyara rohannac
Eiel nappal reszszerent ostromalanac
Algyuc szaggattyac karoyt palanknac
Hayla palanc hordoc vtanna haylanac.

Az palankot kõtelekkel be voniac
Vas lanczokkal iármokkal be chatolac
Ot es terekõc semmit nem artanac
Mert Magyaroc bator szijuel valanac.

[p 0071] Ordel felõl kapuiara belsõ várnac
Az varasba fanchba algyukat hozánac
Kapu mellet kõ falba le rontánac
Belõl tõltest ot nagyot alkotánac.

Sõt az kijlsõ várba nap kelet felõl
Széglet toronnal Bebec bastyaia felõl
Az terekec emberkednec az felõl
Az arokba sakot tõltnec az fõldbõl.

Tõltëst rakanac bastya ellenebe
Belõl ualoc nem lõhetnec az igybe
Fel haganac az toron teteiebe
Allast chijnalanac hamar feltõkbe.

Rea nagy targyot gyorsan fel tolyanac
Kit niers tehen bõrrel be burytánac
Melnec belõl hertelen nem arthatanac
Targy alol terekec soc puskat haniánac.

Ot forgodnac hadnagyoc bijztatasual
Nagy vas horgokat hoznac vas machkakual
Targyrol szagatiac az bõrt vas horgokual
Vas mastkakat fara kõtnec lanczokual.

Melliel az sac fõldekbe be voniánac
Targyra heu fagyut szurkot fel ontánac
Martot bûsa keueket fel haniánac
Tûses szerszammal targyot egetéc rontác.

Ot terekec más fortelt gondolánac
Nagy rakas vagot fakat hordatánac
Az vár felõt hegyeket rakatanac

Kõrõl terekec Bebec bastyaianac
Az sanczokbol laytrakat ki tolianac
Hasab fakat oda sokat haniánac
Lõuõ helieket sakokkal be duganac.

Az bastyabol kit meg ki szurkalanac
Az vtan lõuõ hely arant hanyanac
Az sanczokbol az arokban hányanac
Soc vagot fat arrol hogy fel hágianac.

Terec alnoksagat vitezõc latác
Oruossagot arra es gondolanac
Az fac meg gyuytasara alkotanac
Apro tonnakban findõl foltot rakanac.

Azt vitez io Gergely Deac gondola
Az tonnakba apro puskat be raka
Buza keueket es sokat hozata
Kenkõuel szurokkal faggyuual meg onta.

Zalonna remekeket kij hanyanac
Kõzõsleg szalmat keué0t ki hanyanac
Darab hayakat tonnakat hanyanac
Rakas fa kõzze gyuytua ki hanyanac.
Immar meg gyult az rakas fa arokba
Terekec vannac sokan meg oltasba
Apro puskac ki sûlènec tonnakba
Terekec amultac futnac az sanczba.

Ot azon bastyara pogan terekec
Ket felõl es algyukat szegezénec
Egy felõl kõ falban sokat tõrénec
Hogy más felõl hozza nem ferheténec.

Igen szep algyut asasal hozanac
Szinten aroc szelere azt allatac
De azzal es semmit nem arthatanac
Mert belõl nagy tõltese az bastyanac.

Seren vala Gergely Deac dolgaba
Hordot kereket õ hamar hozata
Kerec kûlõijt deskaual burita
Tõltõt puskakat beleie alkota.

[p 0072] Talam ily fortelt keues embõr latot
Gergõly Deac mint szõrzé ez bõlch dolgot
Puskakkal szakalasokkal nagy hordot
Tõlte forgatsual kenkõt fagyut szurkot.

Ezt nehezen az bastyara tolyata
Fel gyuytata arokban taszitata
Hordo kerec fut szelel az arokba
Az terekõc vesznec futnac az sanczba.

Nam az puskac szakalosoc ropognac
Sokan az terekec fõldre burulnac
Chudalkoznac mongyac Isten haragianac
Chyac õ bõlchesegenec hatalmanac.

Meg az ó kapu bastyara indulnac
Harom helyõn rea arkot asanac
Az arkokbol kõfal ala iutanac
Az kõfalon lõuõ likakat asanac.

Iancharoc be lõuenec gyagdosanac
Ot belõl es lõuenec szurkalanac
Vegre az kaput terekec fel gyuytac
Varbelieknec kelenec az likak.

Nyas gerellel heuituen ki szuranac
Kit terekec kezzel meg ragadanac
Tenere bõre soknac ot maradanac
Rut szitkokkal raioc atkozodanac.

Terekec szegyenlic busultac vala
Belõl az vitezõc kaczagnac vala
Io Meckei Istuan azomban iuta
Fondamentom ala arkot asata.

Mert feluetestõl õ igen tart vala
Az terec asasra hamar alata
Az ket asas hogy kõzel õzue iuta
Egy mordaly puskaual Gergely deac iuta.

Vay mikoron egy likachkat nitanac
Lõué hasaba az terec pallernac
Lõn halala egy fõ patyolatosnac
Medet Medet iait terekec hallanac.

Takarodnac onnat mind ki futanac
Ez chalarsagon igen busulanac
Eiel nappal szûntelen rohananac
Az kapura bastyara ostromlanac.

Az tõresõn palanc melle be hanyanac
Keue nadakat laptakkal hanyanac
Hasab fakat kopian laptakat hanyanac
Meckeiuel kit vitezõc meg oltanac.

Terekõkre uiszont hagigalanac
Soc laptakat kalachokat hanyanac
Egyeb tûzes szerszamokat hanyanac
Ki mija tõresrõl mind el futanac.

Az bastyabol ket kis ayton eresztenec
Ket fõ legent katonakual kûldenec
Zijrmai Palt Balog Andrast eresztec
Kõ fal mellet soc terec le vagatec.

Meg vitezõc egy hean be iõuenec
Esmeg basac leuelet be kûldenec
Mint elõszõr azzal es chelekedõnec
Nyelu kõuetnec es semmit felelenec.

Ez vtan nilakon szep leueleket
Gyakorta be lõuenec beszedõket
Kõsseg elõt szemben hanyac ezõket
Minden nyeluõn szolitac vitezõket.

Gõrõgõl Magyarul Raczul Horuatul
Terekõl Chehõl Nemõtõl Olahul
Az varat meg adnac kialttyac Totul Magokat ne vesztenec el gonoszul.

[p 0073] Mert immar tisztessegbe eleg volna
Tudgyac hogy boroc kenyerõc nem volna
Por nem volna vizõc el fogyot volna
Chyaszar nepèt ne vesztenéc iob volna.

Az varbol bekeuel mind el bochatnac
De ha erõuel õket meg birhattyac
Mind az Chyaszar szablyaia ala hannyac
Sokszor ezfele szokat kijaltanac.

Gondot erre hadnagyoc viselenec
Lõuesõket õ sokat tetetenec
Sipoc doboc trombitac szûnõgtenec
Az terekec mongyac immar szolyatoc
Nam iol lattyuc hogy mind vitezõc vattoc
Ostrom meg mutatta Némac nem vattoc
Nekõnc hogy nem szoltoc mire halgattoc.

Terekec nagy rutul szitkozodanac
Sem iot sem gonoszt hogy tõlõc nem halnac
Tizen ket nap vtan elsõ ostromnac
Eiel nappal sok kõfalok romlanac.

No már Egrõt ily igen tõrtec volna
Belsõ var kapunal egy tõres volna
Az vy bastya fõld bstya kõzõt más volna
Tõmlõcz bastya mellet nagy romlas volna

Az kiuõl vy bastyaig palanc vala
Minden felõl fõld bastya liggatua vala
Ot az kõfal mind el tõretõt vala
Kiuel bastya varhoz foglalua vala.
Gerendakkal szal fakkal azt fel raktac
Tõmlõcz bastyat palotakat rontottac
Sandor bastyaig kilsõ falt rontottac
Kilsõ varba fokaijt Boltki tornyanac.

Im az szeglet torony Bebec bastyaia
Az ó kapu bastyaia rontua vala
Ezõc kõzt kõfaloc valanac rontua
Az terekec vannac dobioc fakadua
Harmad resze immar meg vagyon mondua.

EGER VAR VIADALYAROL VALO ENEK. NEGYED VTOSSO RESZE.

Negyed es vtoso resze ez hadnac
Mondom mogyat masod harmad ostromnac
Nagy szegyembe elmentét az nagy hadnac
Szernyû halalat Meckei Istuannac.

Ez soc tõres romlas hogy meg lõt vala
Louon es varba be mehetnec vala
Az vitezõc mindent epeytnec vala
Szabadulast istentõl varnac vala.

Gyakran alazatoson imatkoznac
Predicatoroc ninch igen ohaytnac
Az iambor hadnagyoc chyac predicalnac
Isten igeieuel õk batoritnac.

Immar segetsegõt sohonnet nem varnac
Mert az nagy vrac chyac vezteg pillagnac
Semmi io valasztott be nem halhatnac
Azert kõz nepnec soc nep iõ vgy szolnac.

[p 0074] Egõr szalassa elõt Dobo Istuan
Egy massat Vas Miklost fel bochyatuan
Leuelekkel Pispõkhõz õ fel iutuan
Az io Pispõk kitõl mindent meg tuduan.

Ezõn õ magaba buskodic vala
Az Feiedelmeknec kõnyõrõg vala
Ielõsben õ felseget keri vala
Egõr segetsegere inti vala.

O felsege arra igen kesz vala
Az õ kenchyet rea sem szannya vala
De annac modgyat akkor nem talala
Mert minden nepe kesõdelmes vala.

Ennel inkab az io pispõc busula
Eiel nappal VR Istenhõz imada
Mise mondassokkal õ ohijt vala
Egri vitezõc ert imattat vala

El bochyata Vas Miklost nagy banatual
Az hõsekhõz nagy szep biztatassokual
Es mindenben nekik aianlassaual
Szaruas kõbe iuta nagy hamarsagual.

Es az szallasnac tizenkettõd napian
Varsani Imrõhõt meg ki bochyata
Vitez Zalkai Balasnac irata
Szaruas kõbe ki fõ Porkolab vala.

Ezõn keri irion az nagy vraknac
Var megyeknec az szabad varasoknac
Egõr oltalmara rá gondolnanac
Balas leuelen kijc semmit adanac.

Ez varsani masod nap Vas Miklosual
Harman Egre menenec batorsagual
Az terekec meg ertéc hammarsagual
Megis egyket meg õlec dardaual.

Ezõket Dobo meg aiandekoza
Kõuetsegben keues biztatas vala
Azert hadnagyoc mindent biztatnac vala
Meg masodszor õket bochyatta vala.

El nem mehetenec strasa aloktul
Harmadszor azon Vas Miklost aszontul
Varsani Imrehet bochyata tarsul
Harmad egy iambor drabant mene tarsul.

Ez bochyatas vtosso ostrom meg leuen
Szaruas kõbe mennec estue pynteken
Szalkay Balas szolgal hijuen mindenben
Kõvetõket õ taplalia mindenben.

Egy nehan Chyataia volt terekõkel
Sokat bennõc hullatot vitezõkel
Vas Miklos szõmbe lõn Becybe Pispeõkel
Imre tere Egre semmy io hiruel.

Egrõl egy gyalog tizedõs kij mene
Szolnoc szallasa kor el ky chellege
Az vitez nagy Lukach Chatazny mene
Huzon negyed magaual az vacz fele.

Egrõt azomban terekõc meg szallac
Õc kin rekedenec igen ohaijtàc
Szaruas kõbe hamar õc be szallanc
Zalkaij Balassal õc cyataszanac.

Ezen nagy lukach igen olalkodic
Egre be szalathatna mert buskodic
Tisztessegebe fél meg fogyatkozic
Vagy meg hal vagy be megyen õ eskõszic.

Ez iffiu Vas Miklos pispõktõl iuta
Szabo Imre Egrõl Szaruas kõbe iuta
Nagy Lukats ezõkkel Egre szalada
Kin Istennec õ nagy halat ot ada.

[p 0075] Ezen kiûõl nagy soc iambor vitezõc
Szomorkodnac iambor szegen legenyõc
Tijz varbol Cassabol chyataznac velõc
Sokat hordnac es le vagnac õ bennõc.

De chyac feiedelmec meg indulnanac
Meg kesertenec hadat az Chyaszarnac
Hazaiokert mind halalig vijunanac
Feiedelmeknec soc gonoszt mondanac.

Egrõt az io kiraly igen ohayttya
Meg nem segelheti azt szannya bannya
Magyarorszagbol lehet keues hada
Vendég orszagbol kesen indult hada.

Eiel nappal kõnyõrõg VR Istennec
Lenne kegyelmes Egri vitezijnec
Poganoc mija hogy el ne vesznenec
Lenne meg maratta nemes felfõldnec.

Egõr marattaert sokan imadnac
Iambor hazasoc õzuegyõc soc aruac
Soc iambor Predicatoroc imadnac
Egri vitezõkert õk imattatnac.

Edõs hazaiokban Egri hõseknec
Ielesben Dobonac es Meckeijnec
Io Gergely Deaknac es az Petõnec
Szep aszszon felesegõc kesergenec.

Egy szep lean hituõse Zoltainac
Gyakor kõn hullasa szep matkaianac
Hazas tarsa io Phigedi Ianosnac
Eiel nappal Istenhõz fohazkodnac.

Sijrnac ohijtnac chyac hozza kialtnac
Bõytõlnec es szinetlen imatkoznac
Õzuõgye aruaua ne maradnanac
Edõs hituõsõktõl meg ne valnanac.

Soc Atija fiac szûnetlen imadnac
Egri vitezõc hogy meg ne halnanac
Io neuõkõn õ velõc vigadnanac
Vr Istentõl kic meg halgattatanac

Sõt tizenkettõd napian mint szent honac
Innepe vala szent Maximilyannac
Szerdan eiel terekec fel rohananac
Sanczokba nagy sokan takarodanac.

Vannac keszõc masod derec ostromra
Let elõszõr ó0 kapu bastyaiara
Huszon niolcz zazloual rohanánac rá
De Meckey keszõn varta ostromra.

Teglabol agyagbol az vitezõkuel
Az ó kaput be rakta õ kezeuel
Mert terekõc el egettec szenõkuel
Rayta hagyot lõuõ heliõket szep renduel.

Ol erõssen õ az nepet biztattya
Allo seregbõl nepijt valtoztattya
Farat nepijt hamar hatra allatija
Szep beszeddel io vitezõknec mongya.

Sõt az rettõgõijt meg porongattya
Nemelliet bottal es tõresre haytya
Kalachokat chyerepeket furkokat
Soc tûszes szerszamat el ki haniattya.

Serenkõdnec fõ legenyõk mellette
Kijc mia soc tereknec lõn ot vezte
Ben es soknac lõn halala es sebe
Kõ mia Meckeynec nagy serelme.

Ot más felõl terekec fõld bastyara
Soc zazloual az temlõcz bastyaiara
Hertelensegel rohananac romlasra
Keziuesõc Ianczaroc az kõfalra.

[p 0076] Rettenetõs ostrom kezdetõt vala
Akkor belõl senki ot nem ál vala
Vitez Dobo ben fõld bastyaban vala
Vijadalhoz nepijt biztattya vala

Ezt io Sukan Ianos lata futamec
Egy Lanczkenez faual tõresre allapec
Pribec Ianos hamar melle futamec
Az tõresõn igen embõrkõdenec.

Zõngnec lõnec soc kõuel hagigalnac
Az terekec zazlokat lobogtatnac
Belõl es segetsegre igen futnac
Kijc mija terekec igen hullanac.

Eliuta Petõ Gaspares vy nepuel
Kalachokual hagigalnac cherepekuel
Kijc mija hullanac õ tar feiõkuel
Futamanac el menenec szegyõnuel.

El ki iõue Dobo Istuan azomba
Fel tekente az tõmlõcz bastyaiara
Ot az feltõt zazlot el lõttec vala
Allo sregebõl zazlot hozata.

Zazlot ada vitez nagy Istuan kezebe
Lelõt zazlot es azomba hozac be
Zazlo tartot el lõuec ot mellõle
Szegen nagy Istuan éltet ot vegeze.

Hamar Dobo Istuan kapa hogy lata
El esni az zazlot õ ot sem hagya
Egy iambor drabant kezeben azt ada
Nagy Istuan testet szepen takartata.

Az Bolki tornyara es ostromlanac
Nyolcz zazloual vgyan akkor rohananac
Gergely Deac Zoltai belõl valanac
Phigedi Ianosual iol forgodanac.

De Zoltai kõ mija sebõsõdec
Tûzes szerszamokkal terekeket vesztec
Viszont hoszszu kopiakra az terekec
Chyuda fa anyusagot õk szõrzenec.

Nagy szep vas karikakkal erõsijtec
Hozza valo port beleie szõrzenec
Az vegebe apro puskakat szõrzenec
Melyekuel az ostromra õk iõuenec.

Az terekec azzal semmit artanac
Fõ legenyõc mert ot sokan valanac
Az tõrésõn kijc erõssen vijuanac
Kiuõl belõl ot sokan elhullanac.

Kõzel mind estuelig ez ostrom tarta
Chyaszar hada kart szegyent nagyot valla
Az io Isten mert Magyarokkal vala
Az nap husz masa por mind el kõlt vala.

Masod napon meg gyûlnie kezdenec
Haynaltul foguan mind ebedig gyûlenec
Meszsze fõldrõl hegyekrõl be iõuénec
Louag terekec mind rendõt ûtenec.

Ot Ianchyaroc Chyausz Bekõk forgodnac
Vaydaknac Besliaknac Akangyaknac
Zanchyac Bekõknec es õk parancholnac
Hogy mind keszõc lennenec vég ostromnac.

Nagy õuõltue szablyaual es kergetec
Ez gyûlésbe kõzel tijz ora teléc
Ben es minden vijadalhoz szõrzõdéc
Efelétõl foguan talpon allapéc.

Derec ostromnac terekec allanac
Nagy zõngesuel õk Allat kialtanac
Soc zazlokual mind kõrõl rohananac
Ot belõl es Iesust kijaltanac.

[p 0077] Ot Suanczar es rez dobokat verenec
Trombitakkal hangos sipoc zengenec
Soc lõuesõc kõ hanyasoc leuenec
Kijc mijat ket felben ot el dõlenec.

Mene Dobo tõmlõcz melle romlasra
Aranyas sisac aprogya feien vala
Mely hamar el lõuec aprod meg hala
Dobo keze laba sebesõlt vala.

Meg chendezõle ostrom az tõresõn
De fõld bastyat minden felõl erõssen
Vijac ostromlyac terekec vak merõn
Dobo futamec bastyaba hertelen.

Ot minden nepet erõssen bisztattya
Az kõueket aszszon nepuel hordattya
Farat nepnec chõbõrrel borat hordattya
Vijadalhoz azzal iobban tamasztya.

Gyorsac vitez aszszonyoc hagigalnac
Vitez Petõuel nyugot nepec iutanac
Aranyas zazloiat Ali Basanac
Ot be nyerec Budai Herelt Basanac.

Io Balint papot palankon el lõuec
Kibõl szegennec halala tõrtenec
Drabantoc tizedõsõc sebesõdenec
Mind halalig kijc ot vitezkõdenec.

Ali Basa tõb Bekkel az Arzlanbec
Az ostromon voltanac fõ embõrec
Lõues mija sebben eset Velibec
Ianchyaroc Besliac Akanchgyac veszenec.

Tul az Bolki tornyara es rohananac
Soc zazlokkal vijadalnac allanac
Meg mondot alnoc kopiakat betolyanac
Kijc mijat ben soc sebõket vallanac.

Mel igen az harom hadnagy forgodéc
Gergel deac iob keze sebõsõdec
Io Szoltay Istuan es sebben esec
Phigedi Ianosnac fogat ki ûtec.

Az drabantokban sokan el veszenec
Terekekben nagyal tõbben veszenec
Meg halanac sokan sebõsõdenec
Varbelij vitezõc zazlot nyerenec.

Soc szantalan zazlokkal indulanac
O kapu bastyaiara rohananac
Fõ nepec Iancharoc ostromlanac
Az vitezõc belõl keszõn valanac.

Ot es Meckey tõzes szerszamokual
Keszõn varia egyeb soc artalmakual
Vitezõket inti biztatasokual
Szõmben alnac erõs viadalokual.

Drabantoc es fõ legenyõc forgodnac
Soc tereket az bastyan el hulatnac
Sebesõlue sokan futua szaladnac.

Ben es sebesõlnec sokan halanac.
Halat adnac mind az Egri vitezõc
Tagulanac szegyõnõkre tõrekõc
Ez ket helyen Beglerbekkel soc bekõc
Ez ostromon voltanac fõ tõrekõc.

Amhat Pasat mongyac volt az sanczokba
Igen boszonkodic Alij Basara
Hogy õt hyuta ilyen biztatasokba
Ot senkij meg nem varia vé0g hazakba.

Rozakolnac monta vegy Egõr varat
Barmoknac monta az porkolabokat
Velõc valo huszaroc drabantokat
Vgyan sijrua szigya Budaij Basat.

[p 0078] Mennyet iartam mind ez szelõs vilagba
Soc varakat vijutam soc orszagokba
Iob vitezõkre sem talaltam hazba
Mint ez rosz akolnac velt Egõr varba.

Az Chyaszar kijnchyeben sokat elkõlté0c
Soc jelõs vitezijben it el vesztéc
Szegyent nagyot en Egõr alat nyeréc
Chyaszartul feiemre haragot leléc.

Derec ostrom vechyernyekorig tarta
Ostrom vtan egy terec igy be szolla
Iàmboroc vitezõc vattoc ez varba
Immar semmit ne felietõc ez vtba.

Oh mely nagy kart tõtõc Chyaszar hadaba
Tõb ostrom már nem leszen it voltunkba
Mert az Basac ki szalnac nagy buokba
Esztendõre lesznec boszszu allasba.

Soc lõuesõc mind az altal leunec
Pijntõc Szombat vasarnapon leuenec
Vitez Dobo szolla õ gyermõkénec
Taryani Cristophnac hiju gyermõkénec.

Tõresehõz sijes Bolki Bastyanac
Lassad dolgoc mind al az vraijmnac
Elfutaméc bastyaiara Bolikinac
Puska mija lõn halala taryaninac.

Remõle meg nagy hada az Chyaszarnac
Fel Nemõtõn hazakat fel gyuytanac
Kesen estue sanczokbol ki vonyanac
Szep algyukat kijkkel el indulanac.

Ot az varbol hamar kirohananac
Sanczbol saac porokat sokat hozanac
Azon eiel taborokat gyuytanac
Amhat Basa Beglerbec indulanac.

Meg indula alij Basa tabora
az Basac vtan igen siet vala
Keddõn szent Lukacz napian el indula
Hatul iaro szertelen megyen vala.

Nem embertõl valo nagy feltõkbe
Chyac hatalmas Istentõl rettenesbe
Fel vont satorokat az tabor helybe
Ot hagyanac egyeb morhat feltõkbe.

Az vitez hadnagyoc Egõr varaba
Bisztatasba vannac nagy forgodasba
Keszõn alatnac mindent az vartakba
Allo seregõket talpon allasba.

Keszõn varnác terekec ha ternenec
Valami chalatsagot szõrzenenec
Szep niert tõrõc zazlokat fel teuenec
Kijket tõrõkõc chudaluan nezenec.

Nagy algyukat taraszkokat puskakat
Egyszõrsmind kij lõuenec szakalosokat
Õc teuenec Iesus kijaltasokat
Imatkozuan nagy hala adasokat.

Az szegen sebõsõc Egõr varaba
Tõb ket szaznal fekõsznec faidalmokba
Kij vac chonka santa benna vyutokba
Azert vannac nagy szep hala adasba.

Gazdag õreg algyu tizen hat vala
Tizõn ket ezõr goliobist az varba
Belõuenec kit rakanac halmokba
Tarazk lõues nem vala szamlalasba.

Ime negy fõ legent el valastanac
Kõuetsegõn kiralhoz bochyatanac
Aranyas zazloiat Alij Basanac
Ket zazloual kõldec fel az kiralynac

[p 0079] Zazlokat io keduel az kiraly lata
Pijspõkel Moricz Herczeggel vigada
Vitezõket szepen ayandekoza
Minden kegyelmeuel magat aianla.

Elõttõc vitez vaida Ianos vala
Masic az vitez Iuanij Gyõrgy vala
Az harmadic Somogij Andras vala
Az negyedic Kõszegi Albert vala.

Ezõket az felseg ayandekoza
Szaz saz araniat barsoniokkal ada
Miklos Pyspõc egy egy aranyas kupat ada
Moricz Herczeg szep negy szaz tallert ada.

Egyeb vrac õket aiandekozac
Kiralnac Pyspõknec iot mondanac
Vitezõket soc ioual hogy meg lattac
Vigan Egre kiket el bochyatanac.

Egrij hadnagyoc hamar valaztanac
Vitez fekete Istuannal bochyatanac
Chyatara io legenyõket adanac
Alij Basa vtan kijc ballaganac.

Gondban banatban terekõc ballagnac
Pest fele mennec senkitõl nem tartnac
Szinten Õllõnel vitezõc iutanac
Terekõkben sokat õc leuaganac.

Igen sep zazlot nyerenec foglyokat
Kuchyual morhakat szép satorokat
Granat ruhakat szé0p patiolatokat
Subakat ezûstõs szép sisakokat.

Ezekkel panczelokot karvasakat
Louakat es egyeb szep serszamokat
Hadnagyoknac be mutatac magokat
Kotija vetyen el oztac mind azokat.

Maradanac vitezõc nagy vigsagual
Meg hala õ bennec tõb harom szaznal
Sebõsûle marada tõb ket szaznal
VR Istennec vannac hala adasual.

Basac Zanchyakoc vannac nagy buokba
Anne fõ nep nem veszõt egy vtokba
Nagyob szegyõnt ez io Magyar orszagba
Nem vallottac mint Egõr ostromaba.

Elbe mene Amhat Terec orszagba
Alij Basa mene kijnchõs Budaba
Az tõb Bekõc tisztõkbeli hazokba
Soc vitezõc veszesén nagy buokba.

El gondola Dobo Istuan magaba
Hogy már meg nyugogyéc ot hon hazaba
Meckeiuel szolla szep szer tartasba
Veget vessenec õ tiszt tartasokba.

Lam meg kinalac kiralt õ felsegét
Õ vrokat Olah Miklos pispõkõt
Kõnyõrõguen keric ot õ felseget
Már el vegyec tõlõc Egri tisztõket.

Meg halgata kegyelmesõn az kiral
Errõl szolla io Cancellariusual
Õk szollanac az vitez Sforczijaual
Egre bochyatac hamar nagy summaual.

El oszta meg ada õ ho penzõket
Az porkolaboc le teuec tisztõket
Dobo Istuan szolla szep beszedõket
Sforcijat szollita mint kiraly kepét.

Nagy hijv szolgalattyat igen aianla
Egõr kulchat tisztõseguel meg ada
Kit az kiraly kepe tõle el foga
Kiraly kegyelmét mindenben aianla.

[p 0080] Tõn az vitez Meckeyuel olij szõrszest
Ket holnapig Egrõn az gond viselést
Hogy fel vegye uegre valo iauaert
Õ felsegehõz valo szerelmeiert.

Erre kesz lõn az vitez nagy io keduel
Szeretettel szolgala io hyûseguel
Ez idõ kõszt kiraly io hyueyeuel
Egõr felõl szolla Miklos Pispõkuel.

Valaszta az Bornemiszsza Deakot
Fõ hadnagyat vitez Gergely deakot
Egrõn Pispõc ada fõ birodalmot
Porkolabsagot vduarbirosagot.

Tarsul melle ada io Szarkandij Palt
Gergõl Deakal veue Egõr kulchyat
Az felsegõs kiral ielente magat
Vitezõkhõz õ nagy kegyelmes voltat.

Az io Dobo Istuant tisztel szerete
Erdelij vaydasagra emeltete
Egy falka pijnz summaual õt tisztõlè
Iõuendõre tõbiauaual ertetné

Aranias zazloiat nekij adata
Tisztiben szerenchyas legyen vgy szolla
Mindenben kegyelmes voltat aianla
Erte tõle chyac hyuseget keuanna.

Az io Dobo felsegnec eszt izene
Isten õ felseget lassa eltesse
Minden ellensegen szerencheltesse
Orszagijt mindõnût õregbijthesse.

Az io Isten ha eltet ez vilagban
Holtig lészõc hijuõn szolgalattyaban
Fõldét orszagat oltalmazasomban
Hijusegõmben holtig maradasomban.

Az io kiraly vitez Gergõly deakot
Aiandekoza ada szep ioszagot
Az mellet ada nagy szep aiandekot
Miklos pispõc ada Egri bansagot.

Az tõb vitezõket lata iauaual
Kit ioszagual kit pénzbelij summaual
Iõuendõre magat aianlasaual
Mutattya magat kegyelmes voltáual.

Az io Dobo birya már vaidasagat
Gergõly Deac tisztiben Egõr varat
Már beszellõm vitez Meckey Istuant
Vtaban tõrtent nagy szernyû halalat.

Az szerenchye chudalatos magaba
Mely hamar õ iobol fordul gonoszba
Nem kel keuelkõdny io szerenchaba
Chyac kel lenny erte hala adasba.

Szegen Meckey Istuan fel keszûle
Szep aszszony tarsahoz haza erede
Varkon neuõ faluban õ be ére
Vtra valo segetsegõt ot kere.

Nagy vacmerõ poroc fel tamadanac
Segetsegõt vtara sem adanac
Sõt fegyuerekkel ellene allanac
Egy feijszeuel õt homlokba talalac.

Azomba ket dardaual altal ûtec
Ez nemes vitezt ot hamar meg õlec
Mellete kic valanac el kergetec
Az gylkosoc magokat el eniesztec.

Gongya lõn erre io Gergõly deaknac
Halalaiert io Meckey Istuannac
Nagy sijralmat szõrze Varkony poroknac
De gylkosoc keszbe nem akadanac.

[p 0081] Halalat kegyelmes kiraly ohijta
Az io pispõc oly igen szana bana
Az nagy hadtul lam az Isten meg tarta
Mely rosz helyen mint tõrtenec halala.

Az testét egy Kaptalamba iktatac
Az Szõpõsi Szent Martomba fel hozac
Edõs attyafijaij takaritac
Aszszon felesegenec hirre adac

Dobo Istuan nemes vitez hogy halla
Õ szerelmes tarsat igen ohayta
Vele eggyessege eszebe iuta
Egyût vele tiszteseggel szolgalta.

Nagy soc io adassec membõl Dobonac
Lelke menyorszagba Meckei Istuannac
Az vy tiztben vitez Gergely Deaknac
Io Petõ Gasparnac Zoltai Istuannac.

Az Phigedi Ianosnac hadnagyoknac
Az fõ vraijmnac es katonaknac
Gyalog hadnagyoknac io drabantoknac
Soc io adassec kichinnec es nagynac.

Kijc hiuõn szolgalatoc Egõr varba
Keuelsegbe es felfualkodasba
Ne essetõc legyetõc halgatasba
Az VR Istennec nagy hala adasba.

Szalás koron ki nagy soc vijadalba
Tijtõket meg tarta io szerenchyaba
Ne legyetõc tij halaadatlansagba
Kijert vegre iussatoc menyorszagba.

Erre gondot vitezõc nem viseltõc
Õ io voltat tij ha elfeleditõc
Igeiet beszedet ha nem veszitõc
Viszsza haluan kûlõmben tij ertitõc.

Regen õ teruenben soc feiedelmec
Chyac mi idõnkbenes soc ielõs nepec
Saul mogyara sokan elueszenec
Hogy az egy VR Istentõl nem feltenec .

No ha kegyetlenseggel chyelekõttõc
Szûksegtõkben hozza se iuõlchetõc
Mert talam õ nem leszõn segetsegtõc
Az sokaert membõl kirekeztettõc.

Isten lassa iauaual kiraliunkat
Ferdinand kiralnac kegyelmes voltat
Oltalmazhassa nagy bõlchen orszagat
Bekeben tarthassa alatta valokat.

Isten éltesse kiraly vduaraban
Olah Miklos ersõkõt io szandekban
Sok szegen Magyarnac taplalasaban
Õ Felsegenel minden io szauaban.

Io valaszszal hamar elmehessenec
Mert sokan meg fogyatkoznac ehõznec
Aszszu korsaga leszõn erszenyõknec
Feneketlen sakia vagyon vy bechnec.

Ezt ki szõrze nagy betegõs voltaba
Kenchõs Kassaba egy fõstõs szobaba
Tinodinac hijyac mind ez orszagba
Ezõr õt szaz es az õtuen haromba.

Egõr io szerencheien vig voltaba
Vigan iszik Szixai io boraba
Mert ha terec chusz vala Egõr varba
Viztõl nad terõm vala õ orraba.

EGRI HISTORIANAC SVMMAIA. 0082 Summaiat irom Egõr varanac
Meg szallasanac vijadalianac
Szegyõn vallasat Chyaszar hadanac
Nagy vigasagat Ferdinand Kiralnac.
Vrac halyatoc szep chuda dolgot
Mint az VR Isten ada vigsagot
Mutat hozzatoc irgalmassagot
Az poganokon alla boszszusagot.

Meg irtam beuö20n historiaiat
Egõr varanac õ nagy romlasat
Mast reuidedõn annac summaiat
Meg erthetitõc õ nagy soc chudaiat.

Mikor irnanac ezõr õt szazban
Az negyuen nyolczban magyar orszagban
Egõr vara lõn kiraly szamaban
Kiraly meg erte volna pusztasagban.

AZ ruzkai vitez Dobo Istuant
Egre bochyata fõ tiszt tartoiát
Zaij Ferenczõt más porkolabiát
Ezõkre biza io veg haza kulchyát.

Io kiraly ada olah Miklosnac
Az pispõksegõt fõ tanachyanac
Negyuen kilenczben akkort iranac
Az vár tartasan meg ygazodánac.

Az ezõr õt száz iranc õtuenbe
Egri sereggel fel keszûletbe
Puszta Szolnokot nagy hertelembe
Veuec epeytéc minden szûksegebe.

Takarua hagyac szolnokij tysztbe
Szaij Ferenczõt nagy hijûsegebe
Meckey Istuant Egre helyebe
Dobo melle hozac õtuen egy esztendõbe.
Io szertartassal gond viselessel
Ez ket tiszttarto nagy szeretetuel
Az tisztõt birac egymast ertesuel
Kiralt szolgalac oly nagy vitesseguel.

Regen hallottac tisztõsseg dolgat
Hogy az veg várnac õ tiszt tartasat
Mikoron ertyc raioc szallasát
Mint kel allany annac minden sarat.

Iol ertyc vala az Amhat Basát
Az Beglerbekkel az Chyaszar hadat
Mikent meg võttéc veg Temes varat
Mint ot meg õltéc io Losoncij Istuant.

Az Temes varral sok veg hazakat
Oc el birtanac tartomaniokat
El futamtattác tiszan tul valokat
Meg rettentõttec Erdelij hadakat.

[p 0083] Es az felfõldõn az Alij Basat
Mint gyorsan meg võt sok veg hazakat
Es õ meg verte az kiraly hadat
Vég Egõr ala keszijti nagy hadat.

Gongyoc nagy vala ez vitezõknec
Az io kiralnac es az pispõknec
It az vraknac es varmegyeknec
Segetseg felõl leuelet kûldenec.

Eszt õ felsege el sem halgata
Io vitezõket Egre bochyata
Kijknec az kiraly szep szokat ada
Kegyelmessegét mindõnben aianla.

Vitezõc ezõc egy Petõ Gaspar
Zoltai Istuan szep louagokual
Az Bornemiszsza Gergely Deakual
Be mentec vala nagy szep drabantokual.

Rá gondolanac Felfõldi vrac
Hat vár megyebõl soc nemes vrac
Az õt varasbol az polgar vrac
Io drabantokat Egre bochyatanac.

Vala Kaptalannac szaz drabanttya
Kit Egõr varba be sem bochyata
Chyac az io Phigedi Ianost ada
Huszon heted magaual be bochyata.

Az vitez Dobo azt meg gondola
Mi szûkseg volna meg szallot hazba
Az varasokbol hamar hijuata
Soc fele mestõrt õ ot be hozata.

Rendõnkent nekijc mind munkat ada
Az soc pap kõzzûl chyac Balint vala
Vele elfutot egy vén pap vala
Kijc Egõr varban beszorultac vala.

Az Egri nepnec deréc summaia
Tizen kilencz száz harmincz õt vala
De még ebben soc el szõkõt vala
Az iambora bator szijuel ben vala.

Nam ez idõ kõszt az alij Basa
Budaij Beglerbec herelt Basa
Amhatot Beglerbekõt hijuata
Szolnokot Egrõt hogy õ meg szallana.

Az alij Basa Szolnoc ala szalla
Az Amhat Pasa hadaual iuta
Pasa beszalla mint egy parkamba,
Szent Mihaly honac negyed napian vala.

Kart nagyot valla Parkan Szolnokba
Felsegõs kiraly algyu szerszamba
Kijcben valanac az tiszt tartásba.

Kijssebõdenec az õ mij voltokba.

Mely hamar Pasa lõuelet ira
Ket Porkolabnac Egre iktata
Vitezõc elõt magyarasztata
Az ket Porkolab mind tuttokra ada.

Errõl irt vala az Amhat Pasa
Hogy Egõr lenne Chyaszar veg haza
Az ket Porkolab es hiju szolgaia
Semmi nem kele õ kõuansagaba.

Gyorsan il szerzést õc vegezenec
Tõbbe ha leuelet be kûldenenec
Be bochyatttatnec de el ne vetetnec
Az kõsseg elõt vele meg egertetnéc.

Szerszõs más ez lõn kõsztõc vegezue
Senkij szalas kor ki ne iuõltene
Se iot se gonoz szot ne eitene
Es ketten harman ne sugna settegne.

[p 0084] Az szõrzést kõsztõc ha ki meg szegné
Chyac egy feiõuel erte fizetne
Ket fõkapitan arra felele
Tob hadnagyoknelkõl semmit ertene.

Lenne szer tartás egy mast ertené0c
Egy akarattal iot vegeznénec
Vár meg adasrol ki chyac emlekõznec
Vagy fõ vagy kõsseg erte meg õletnec.

Lõnra felelés mind iaua hagyac
Vigan az Chaszar hadat õc variac
Segetsõgét chyac Istennec variac
O benne biznac eletõket iobitiac.

Az Egõr Vára rosz kõ fal vala
Nagy helyõn vala szakaztua vala
Szep lako helye Pyspõknec vala
Draga Monostor kõzepõtte vala.

Sõt mint ket varnac tornia bastyaia
Gyakor helyõkõn tapasztot palankia
Egy nehåny helien tõltese dombya
Azokon fel ál algyuia tarazkya.

Asot soc vermõc arkoc valanac
Vartat niolcz reszré õc el oztanac
Soc vitezõket be allatanac
Allo seregõt negyet meg hagyánac.

Nagy beuõn eszt mind nagy Cronicába
Nektõc meg irtam õ allatyába
It rõuid szoual chyac summaiaba
Hogy ne legyetõc restõc hallasaba.

Az vitez Dobo Istuan fõ hadnagy
Meckey Istuan tarsa más hadnagy
Io Petõ Gaspar harmad fõ hadnagy
Szoltaij Istuan az negyedic hadnagy.

Kõztõc bornemiszsza io Gergõly Deác
Õtedic hadnagya io kiralnac
Phigedi Ianos az kaptalannac
Hadnagya vala Egri pap vraknac.

Vala ezõknec nagy vitessegõc
Minden igyekbe nagy bõlchyesegõc
Kijkhõz halgatnac soc io legenyõc
Az Cronicaba meg vagyon õ neuõc.

Io hijuseggel õk embõrkõdenec
Munkatfaratsagot szõnuedenec
Kijc erõs hitben mind vegig lûnec
Soc iambortul õc io neuet nyerénec.

Immar Szolnokbol az Chyaszar hada
Io Alij Basa elõl indula
Soc vegbelij bec õ vele vala
Huszon õt ezõrõn Egõr ala szalla.

Alij Basaual vala Arzlanbé0c
Nandorfeier varij szendõrõybec
Memhet han vala es az Halombéc
Velibéc Kamberbéc nagy Musztafabé0c.

Dernis Bec vala io szerrel iõnnec
Raioc Egõrbõl el ki õtenec
Az terekõkben õk meg õlénec
Draga morhakat õtõlõc nyerenec.

Az Alij Basa kiraly szekij ala
Az fel szel felõl hegy uõlgyõn szala
Harom nagy algyut hegyre vonyata
Kilencz golyobist az varban bochata.

Latac az hõsec gyorsalkodanac
Az nap leueréc heat palotaknac
Az tõb hazaknac nagy Monostornac
Eppen Gyuytastul hogy marathassanac.

[p 0085] Im az Varasi mólnakat hazakat
Az kaptalant es szent Egy hazakat
Azon nap fel egetec azokat
Hogy iobban lõhesséc az poganokat.

Az kis Aszszon nap vtan ez vala
Vasarnap vala ezõr õt szazba
Õtuen ketõbe ez szalasvala
Harmadnap nagy sanczokat vettec vala.

Nó Kiraly szekyrõl lõnny kezdnec
Tõltesre nagy monostorra lõnnec
Onnat szep algyuc mert igen zõngnec
Io Dobo miat soc terekõc vesznec.

Az Kiraly szekijn algyuc hulanac
Algyu kerékec agyac romlánac
Fõ pattanttyusoc ot meg halánac
Õt nap egy masra Golyobest szoranac.

Kapun minden nap ki õtnec vala
Louat Iuhot barmot itatnac vala
Veszet hordokkal be hordnac vala
Arzlanbec iuta Klastromnal le szala.

Szép négy Tarazkot elõ hozata
Lõuõ helyõkre igazytata
Az fõld Bastyara ssokat szorata
Soc golyobissal hõseket bolygata.

Esmeg masodzor õc kij õtenec
Az tõrõkõkuel igyekõzenec
Sebõsõdenec semmit nyerénec
Maszszor louakat õzuerõkõt nyerénec.

Gyorsan õtõd nap az Amhat basa
Soc szanchyakokual Beglerbéc Basa
Trihemér felõl Bglerbéc szálla.
Az vad Kert felõl Amhat basa szálla.

Iuta soc Ianchyar var alat szálla
Masfel szaz ezõr az Chyaszar hada
Tizen hat vala õreg algyuia
Soc tarazkianac ot s4z340ama nem vala.

Ez Basac egyût tanachkozanac
Heted nap soc sanczokat asanac
Nagy soc kasokat õc fonatanac
Fõldel meg tõltéc targyokat alkotanac

Varra algyukat õc szegezénec
Egy nehany felõl kõfalt tõrenec
Kijc mia belõl sokan veszénec
Tõzes laptakat nylakat be lõuenec.

No ben az hõsec igen forgoduan
Io Dobo Istuan Meckei Istuan
Az vitezõknec õk parancholuan
Tõrés aránt tõltesõket alkotuan.
Vermõket sokat ot ben asatnac
Tõltõt kasakat õkfel rakatnac
Oh gerendakat õk fel asatnac
Tûzes laptakat vizes bõrrel oltnac.

Az kilsõ varban meg eg forgodnac
Gergely Deac Petõ Zoltai vannac
Chyac vitez modra õk es forgodnac
Mert az terekec ot es igen rontnac.

Lõuic erõssen az szep hazakat
Ot le rontanac soc kõfalokat
Az kûlsõ varban mind az bastyakat
O kapu kõrnyûl mind az kõ falokat.

Lattyac az hõsec nappal kit rontnac
Az fõ hadnagyoc igen forgodnac
Eiel erõssen azt be chinalyac
Mind az vartakot tõb neppel vyityac.

Az ostromokat minden meg halia
Mikoron vala Szent Mihaly napya
Az meg szallasnac egy hean husz napya
Eiel terekec be gyûltec szanczokba.

Sijualkodassal reggel haynalba
Felszoual vanac Alla kialtasba
Az palotakra nagy ostromlasba
Huszon het zazloual masznac kõfalra.

Az szeglet torony Bolki bastyaia
Boliki Tamasnac hol lõn halala
Zazloual terec ot es rohana
Bebec tornyara soc terec rohana.

Tõresere az regi ò kapunac
Huszon het zazloual beuõn iutnac
Vitesßegõket õk mutatanac
Varbelieknec nagy gondot adanac.

Chyuda batoroc ot ben valanac
Bõlchen hadnagyoc ot forgodanac
Iol lehet bennõc sokan hullanac
Raytoc terekec semmit kophatanac.

Isten meg ada szerencheieket
Mert õ meg halla kõnyõrgesõket
Am ot elueszte soc terekeket
Szegyembe hoza õ elteresõket.

Az ostrom vtan chyuda tõrtenec
Egy gyalog hadnagy az vég Egõrnec
Aruloia lõn az vitezõknec
Soc tarsasagual hogy onnat ki lépnec.

Szorgost hadnagyoc ez dolgot ertec
Hegedõs Istuan am meg fogatec
Tõle meg ertec mert meg kinzatec
Az vár piaczan am falakasztatec.

Az Egõr veszte nagy kár lész vala
Ha egy hegedõs mya vesz vala
Az egez felfõld el pusztul vala
Az palazk orrunkrol el è3ic vala.

Rettenetõsseg meg mas tõrtenéc
Nagy soc masa por ot fel gyuytatéc
Kij segõstieben ot ben tartatec
Monostor iob resze hamar fel vetetéc.

Hertelenseguel nagy kart vallanac
Az tõres miat vitezõc halanac
Molnac barmostul mind el romlanac
Kin az terekec igen vigadanac.

Az vitezõc ben haborodanac
Velic tõrõktõl meg chyalattanac
De az hadnagyoc iol forgodanac
Az kõz nepeknec soc szep szot mondanac.

De hogy meg ertec batorodanac
Chyac vitez modra heliõkre allanac
Hamar kõlyõket molnat raggatanac
Port tõretenec nagy halat adanac.

Azon poganoc bizakodanac
Soc Golyobist az varra szoranac
Az kõzep kapun vitezõc hullanac
El alat likat arokra nijtanac.

Nagy prepost hazanal sanczot veténec
Onnat es nagy sokat be lõué0nec
Az fõld bastyan gyuitasokat tõnec
Kijket vitezõc semmye teuenec.

Arkot Kiraly szekijrõl fel asanac
Dezkabol targyot fen alkotanac
Belõl oly10 hamar raioc asanac
Azt elrontac mert õc ki ostromlanac.

[p 0087] Kart az terekõc nagyot vallanac
Meg mas arokbol targyot allatanac
Nagy vyadallal kit elrontanac
Vegre terekõc onnat el futanac.

Nagy palanc mellõl targyoc romlanac
Gyulasoc égesõc meg aluanac
Palanc karoy el ki haylanac
Lanczal kõttéllel kiket be chyatlanac.

Az nagy kapunal kõfalt tõrenec
Szeglet toronnal bastyaia Bekõknec
Fõldel sakokat sokat tõltenec
Chyuda fortelyal nagy targyot szerzenec.

Gyorsan toromra targyot vonyanac
Kit nyers bõrõkkel be burittanac
Belõl vitezõc igõn forgodnac
Horgoc vas machkac targyot szaggatanac.

Ime mas fortel soc fat hordanac
Var fõlõt halmokat rakanac
Arokban hasab fakat hanyanac
Hogy nagy ostrommal arrol be hagnanac.

Vitezõc arra es gondolanac
Tonnakba hordokba õk rakanac
Apro puskakat szakalasokat
Kijc az arokba szellel ropoganac.

Im az rakas fác mind fel gyulanac
Kõnkõ szurk faggyu ki hanyatanac
Az terekõc ot sokan hullanac
Ez soc fortelyal semmit hasznalanac.

Gyorsan ò kapura indulanac
Arkokat asanac kõfalt vaganac
Be lõuõldõznec begyagdosanac
Kaput felgyuytac sokan meghalanac.

Az likac tõlõc niereténec
Belõl vitezõc embõrkõdénec
Nias gerelt igen meg heuytenec
Kit az terekec igen põgdõsenec.

Sokan az gerelt mert meg ragadác
Tenerõc bõre szakadozanac
Nagy rut szitkokkal atkozodanac
Ben az vitezõc igen kaczaganac.

Az terekõknec soc aniusagoc
Semmit haznala bõlc tudomanioc
Marada nekijc chyac hijv boszszuioc
Mert Isten vala Magyaroc paysoc.

Gyakran Chyaszarnac az varat keric
Sokfele nyeluõn kiuõl ûuõltic
Nagy szep iutalmát annac igreric [!]
Bekeuel õket gazdagon eresztic.

Az bõlc hadnagyoc nagy lõuést tésznec
Trombitac Doboc sipoc szõnõgnec
Kõz nép szozatot hogy ne ercienec
Kibõl hasonlas gonoz ne kõuetkõznec.

Tizõn kettõd napian Mint szent honac
Innepe szent Maximiliannac
Szerdan masod nagy derec ostromnac
Egy nehan felõl indulnac kõfalnac.

Fel hagnac masznac Pogan terekec
Nagy soc Zazlokat tõrésre viznec
Allat kijaltnac doboc zõngenec
Lõnnec hagijtnac igõn embõrkõdnec.

Elõszszõr oo kapu bastyaiara
Nagy soc Zazloual rohananak ra
Meckei Istuan gondola arra
Az vitezõkkel ot ellenõc alla.

[p 0088] Rettenetõs nagy õldõkles vala
Mind az ket telben soc meg holt vala
Szegyn Meckey meg seruõt vala
Szegõnt terekec ot vallottac vala.

De meg mas felõl az fõld bastyara
Nagy soc zazloual tõmlõcz bastyara
Hertelenseggel rohananakra
Belõl vitezõc sokan futnak arra.

It vitez Dobo Istuan forgodéc
Petõ Gaspares oda erkõzéc
Soc iambor vitez ot embõrkõdéc
Zazloc hullanac vitezõc halanac.

Nam az Boliki tornianales vala
Nagy ostrom vala vyadal vala
Io Gergõl deac szoltaij vala
Kõsztõc Phigedi iol forgodic vala

Az ostrom kõzel estuelig tarta
Az Chyaszar hada kart nagyot valla
Ostromrol az nap terec el alla
Az nap husz masa por ming el kõlt valla.

Nagy banatyoc lõn az fõ pasaknac
Egyõt dolgokrol tanachkozanac
Egy veg ostromot szolgaltatnanac
Hogy ha nem niernéc õ el szallananac.

Deréc ostromhoz õc kezõlenec
Senkit az igben nem kijmellenec
Pasac szanchyakoc mind kezõn lûnec
Más nap ostromra vàrnac eredenéc.

Kõzel tiz ora gyûlesbe teléc
Az vygsag teuõc igen szõngenéc
Allat mindõnõc ot õuõltenec
Belõl Istennec igen kõnyõrgenec.

Iesust haromszor õk kijaltanac
Doboc trombitac igen harsagnac
Ketfelõl puskac igen ropognac
Fenõs fegyuerõc villagnac chattagnac.

Rettenetõsõn minden bastyanal
Vijnac harczolnac soc vér ontasual
Sebõsõc vannac nagy oijtasual
Sokan elhulnac sebbel es halalual.

Az temlõcz bastyanal Dobo vala
Ot õ aprogyat el lõttec vala
Õ keze laba sebõsûlt vala.

Ot aszszon nepec vitezkõdnec vala.

Lam soc kõueket vartakra hordnac
Nagy bator szijuel õk hagijgalnac
Aranyas zazloyat Alij Basanac
Hõsec be nyeréc igen vigadanac.

Nagy viadal Kin Boliki tornyanal
Vala õldõkles siualkodasual
Belõl az hõsec nagy batorsagual
Õc nem gondolnac sebbel es halalual.

Az Gergel deac kezén seb eséc
Zoltai Istuan es sebbe esec
Az Phigedinec foga ki eséc
Soc iambor vitéz hulla sebben eséc.

Kart az terekec nagyot vallanac
Az oo kapura es ostromlanac
Meckeyuel ot mind keszõn vannac
Kic miat kiuõl sokan el hullanac.

Am szegyõnõkre el tagulanac
Dobioc fakadua el busulanac
Soc fõ nepeket õcsiratanac
Magyar vitezõc nagy halat adanac.

[p 0089] Az Amhat vala boszszonkodasba
Alij Basara atkoszodasba
Hogy õtet hiuta oly bisztatasba
Õt senki meg nem varia veg hazakba.

Az Egrieket barmoknac monta
Vég Egõr Varat rôsz akolnac monta
Kijc miat szegyõnt ot vallot volna
Iob vitezõket hazba sem latot volna.

Amhat taborat hamar indijta
Minden hadaual onnat ki szalla
Nagy dichieretõt Egriekrõl szolla
Ferdinand kiral nagy õrõmet halla.

Az vitezõc mert zazlot kõldenec
Az io kiralnac keduesõc lõnec
Kõuetõc tõle aiandekot võnec
Magat aianla minden vitezijnec.

Már meg hallatoc reuid summaiat
Egri szallasnac Historiaiat
Azon imadgyuc mennyei atyat
Tõlõnc se vonnya nagy irgalmassagat.

Egrõt minekõnc éltig mag tarcha
Tõb vég hazakkal meg szabadicha
Az pogan keztõl meg oltalmazia
Kõrõsztyen nepet igaz hitben tarcha.

Nagy Historiat az ki szõrzõtte
Ez sumnaiat es azon iegzõtte
Neuet vers fõben meg ielõntõtte
Ezõr hatodfel szaz haromba szõrzõtte. Amen.