TINODI SEBESTIEN: ÕRDÕG MATIAS VESZÕDELME. 0048


MAr halyatoc vesztét az Õrdõc Matyasnac
Mas nyeluel Tayfelnec neuezic es mongyac
Kegyes kiralyunknac mikoron meg mondac
Felfõldi veg hazac hogy el kõltec chusztanac.

El ira izene fõ fõ hadnagynac
Olasz Sforcijanac es õrdõg Mattyasnac
Gyõri es Leuai szep magyar hadanac
Az vegbelieknec vitezlõ hadnagyinac.

Gyorsan keszûlnenec õc el indulnanac
Hogy az veg hazakat meg szabaditanac
Az Ali basaual õc szembe vinanac
Leuara gyûlnénec ot mind egymast meg varnac.

Nam meg el irata izene vraknac
Cassa tartomanba Var megyes vraknac
Hogy egyben gyûlnenec mind fel tamadnanac
Az Leuai haddal õc õszue balagnanac.

Iauokert hasznokert meg maradasokert
Gyûlnenec viunanac az õ hazaiokért
Ne vesznénec mind el az nagy tunyasagert
Vár megyec hogy hallac gyûlni kezdenec azert.

Õrdõg Mattyas Kiral kepe ket szaz loual
Duna eluõl Gõrbõl hadnagyoc szep hadaual
Kõglõuitt Gyõrgy Sandor Ferencz Dombai Mihal
Desõfi Ferencz Ratkai Pal szaz szaz loual.

Ra gondoluan Leuabol es szep had vala
Szekõl Miklos Zarkandi Pal Sztepan vaida
Matusnai Sebestién lakosit Ferencz vala
Ezõc szaz szaz loual oly nagy szep szerõc vala.

[p 0049] Elés mestõr Sbardella Agoston vala
Vaci pispõc vala õ szaz loual vala
Kis Pukhan szaz loual Krusit Ianosnac vala
Hadnagya Chuti Gaspar szaz louaggal vala.

SForcia negyedfel ezõr Talyannal
Kõzikbe be iuta nagy szep gyalogockal
Masko harmadfel száz fegyueres louaggal
Veg lesi tiszt tarto iuta nagy hamarsaggal.

Es harom ezõr fegyuerõs vala Leuara be iõue
Egegre ez szép had taborral be iõue
Nyolcz szaz Che es Haidu ot hozza nagy szép iõue.

Az Nemõtõc Talyanoc nagy gazdagoc
Soknac õ kõzûlõc vagyon aran lanczoc
Soc aran forintioc soc ezûst Talleroc
Tizenhatod napég Egegõn lõn lakasoc.

Zorgost hire iõue az Ali basanac
Hogy szép hada indult Ferdinand kiralnac
Neki nagy soc kime tetoua futosnac
Minden hirt igazan hamar neki meg hoznac.

Õ minden hadaual mezõn készõn vala
Erre ra gondola Vacza el be szalla
Még az Temes varat ackort vijac vala
Ezõr õt szaz õtuen két esztendõben vala.

Vaczbol Dregõl fele az basa indula
Egegõn az Õrdõg Matias mulat vala
Az Var megyeket õ igen varya vala
Phõleg varasaba õc gyûlekõsztec vala.

Reuid idõn nemessec nem gyûlheténec
Hadnagyoc õrdõgnec gyakran izenénec
Hogy õ felyeb lépnéc es õszue mennénec
De õ vélé magát basa ellen elignec.

De lam az Varmegyec felfõldi vrakual
Már be gyûltec vala het ezõr magokual
Immar basa vala nagy olalkodasual
Az két had ne lenne hamar sõmben egymasual.

Õrdõg fel bochata algyuc eleibe
Kiket Zolyom felõl kiral nekic kûlde
Ratkait Kõgleuityõt Matusnait kûlde
Hogy Kékkõ varánál õ talalyanac egybe.

Vannac az Bozoknal algyuckal meg hallác
Egegrõl az hadat õc es ki szallitac
Elõl iarot õt szaz huszart bochatanac
Azutan az louag fegyuerõsõc valanac.

Gyalog harom ezõr Lanczkenet indula
Negyedfel ezõr Olasz az vtan vala
Niolcz szaz Haidu Cheh vtanoc indult vala.

Elés szekerec kõszt hét taraszc velõc vala.

Hat szaz Huszar ot vtol iaroba vala
Az Palasti mezõn tabort iartac vala
Basa taboraual már Sziluasnal vala
Ezõr louon valo tereket el bochata.

Az Kiral hadát kimõlyéc
Aszt az vtol iaro huszaroc meg ûzéc
Igen harczolanac egy feiet veuec
Fogua egy tereket hozanac ot nyerenec.

De lam az fogoly altalyaba meg monda
Hogy az basa velõc ot szõmbe meg vina
Valakinec Isten nyeresegõt adna
Veli Õrdõg Matyas hogy nagy bõlch ember volna

Az szent Lõrincz napian reggel az terekec
Elõl el iutanac nagy harczot teuenec
Nemetõc taraszkbol igen lõuõldeznec
De azzal magoknac õc hasznot sem teuénec.

[p 0050] Nam el lõuéc Desõfi Ferencz bal labat
Loua ot meg hala ket lo kõszt õ magat
El viuec vtaba latac õ halalat
Soc iambor meg bana ez viteznec halalát.

Az harczon mind ket fel oly igen forgodnac
Kic ottan meg halnac kic foglya akadnac
Harom taraszkot nyerenec el hozanac
Hogy kin az magyaroc Nemetõc vigadanac.

Kart az terekekbe Magyaroc teuenec
Mert s543oc fõ terekec az harczon veszénec
De Magyaroc kõzzûl ket fõ vitez eséc
Dombai Mihalt Sandor Ferenczõt el viuéc.

Batorsagoc vala ot az Huszaroknac
Negyuen valogatot io talyanoknac
Szûkség hoza Huszaroc meg futamanac
Talyanoc egy mesdeckebe szorulanac.

El bamlac terekec az Talyanokat
Harom szazan velõc kezdenec viadalt
Igen viteszkõdnec õlénec soc pogant
Budai Kinchtartot meg õléc az fõ pogant.

Viadalokban õc meg farattac vala
Hogy meg segellenéc igen ûuõltic vala
Az Magyar vitezõc ra õkleltec vala
Az Spanyolokat eppen el hosztac rala [!] .

Lõn az basanac delbe el erkõzése
Tizenket ezõr nép tizennegy taraszc vele
Az õ szep tabora vagyon meg szõrõzue
Sokat taraszkokbol ket fel lõuénec szõmbe.

Chac hamar egy falka nepét el bochata
Az kiral taborat hatul el bochiata
Terec egy hegyecken gyalog nepet lata
Nyolcz szaz haydut Chehõt el bamla mint le vaga.

Ime aszt harom szaz fegyuerõs meg lata
Ottan az terekre reiaia indula
Az tereket hamar ketfele szakaszta
Terec meg futamec soc bennõc ot el hulla.

Ez vtan fegyuerõsõc ala szalanac
Helyekre taborba esmeg be allanac
Hagya hadnagy Huszaroc hatra allananac
Fegyuerõs seregõt ot elõl allatanac.

Nemetõc Talyanoc elõl allanac
Elleykben taraszkokat vonyatanac
Az Gyõryec szarnyul mellékõl allanac
Taraszkbol mind ketfel soc golyobist szoranac.

Mely gonosz szerenchee ot nekit [!] adatec
Chuda keppen algyu por am fel gyutatéc
Terekec õrûlnec Alla kialtatéc
Az kiral szép hada azzal meg remõltetéc.

V20rdõg õ taraszkit viszsza teritete
Basa nagy fel szoual Allat ûuõltete
Egy chõpõt sem vara ot rayoc erede
Az Lancz kenet Nemõt elõszõr futni kezde.

Gyõri Leuai had vtannoc futaméc
Az derec seregõt am meg kõrnyékõzéc
Az terekec miat nagy soc le vagatéc
Egy nehan ezõr õ bennõc ot foglya eséc.

Kiral szep hadaban mind sakmant teuenec
Kiral hadnagyba ot foglya esenec
Kiral kepe Õr dõ Mattyas ot el eséc
Az Talyan hadnagyi Sforcija foglya eséc.

El fogac Dombait es Sandor Ferenczõt
Le vagac Sbardella Agoston pispõkõt
Io Borfai Miklos az kis Pukhon veszõt
Az io Sõli Farkas Roson Christoph el esõt.

[p 0051] Rettenetõs veszedelem ez lõt vala
Ki az io Kiralnac keserues kar vala
Õrdeg Matyast Budara be vittéc vala
Zaszloia dobia sijpia trombitassa vala.

El ala vitetéc az terec Chaszarnac
Ot lõn szõrnyû halala Õrdõg Matyasnac
Saczolasa meg lõn Olasz Sforcijanac
Tizen hat ezer aranyat ada basanac.

Vala ezõn basa igen nagy õrõmbe
Eiel nappal vagyon nagy keszûlesebe
Szandekia szolnokot Egrõt õ meg vegye
Mind Lengyel hatarig ez orszagot el nyerye.

Lõn ez idõ kõzbe ben Moldua fõldeben
Ilyes Vaida keszûle õtuen ezõrõn
Tereckel Olahhal Erdelnec fõldeben
Rablast es egetést tegyen kiral fõldebe.

El be ûte az oitozon hamarsagual
Torya varasanal szalla taboraual
Onnat szaguldot bochata szertartasual
Harom szec alliaba iarnac nagy iargalasual.

Szepsi Kizdi es Orbai széc alyaba
Herman Prasman varasa lõn fel gyuitasba
Az fõld népe mindenfelõl nagy futasba
Terec Olah iargal szabadon az orszagba.

Ebben hogy hire lõn ket Vicie vaidanac
Idensi Las423zlonac es az io Banc Palnac
Orszag negyed reszeuel õc tamadanac
Kolos Doboka oozd Kûkõllõ indulanac.

Lam eszt az terekec mikoron meg ertéc
Meg varni nem meréc õc futamast võnec
Sepsit Kizdit Orbait rablac egeréc
Nagy soc kart teuenec azzal õc ki menénec.

Io Idenfi Laszlo Banc Pal szerenec
Õket az hauasig erõsen kergetéc
Sokat le vaganac kiket erhetenec
Az terhõs terekben hauasokban vesztenec.

Petõr vaida fia Ilyes eszt mûué0lé
Hiuseget Chaszarnac õ ezzel ielõnte
Azonba Temesvar Losonci el vesze
Lippa Solymos vara meg chuda keppen vesze.

Porul chelekedéc ki porkolab vala
Aldanai Bernald ki nagy Campo vala
Moihelt Temes varnac veszesét meg halla
Lippabol Solymosbol hamar õ el ki szalla.

Amhat basa halla oly igen chudala
Mint lako helyebe kõnyen bele szalla
Elese algyuia benne eppen vala
Soc ezer forint kart ot Kiral vallot vala.

Sõt az Ali basa az nagy Amhat basát
Õ szorgalmasztatya indicha nagy hadát
Hogy õc meg szallanác Szolnoc Egõr varat
Annet nem mulatnac mind vég Temes var alat.

Ottan el indula az nagy Amhat basa
Szolnokot meg szalla elõl Ali basa
Husz ezõr nepeuel algyukal meg szalla
Egy hetig lõtteté de õ azzal sem arta.

Lam ben fõ porkolab Nyari Lõrincz vala
Vele soc io legijn hetedfel szaz vala
De soc fele nyeluõn valo népe vala
Kic kõzõt partolas meg hasonlas lõt vala.

Io algyu es taraszc huszon negyben vala
Szolnokban Szakalos masfel ezõr vala
Spaniol puska es masfel ezõr vala
Ezõkhõz valo Por nyolcz szaz masa ot vala.

[p 0052] Masaual vasoon tõzes szerszam soc vala
Goliobis es kõtel szantalan soc vala
Soc ezõr forintba kiralnac al vala
Kiket az szolnokban mind ot vesztõttec vala
Oly igen szep erõs Szolnoc vara vala
Egy felõl az Tisza alatta foly vala
Mas felõl az Szagiua alatta foly vala
Var alat az ket viz õszue szakadua vala.

Sõt az fel szél felõl nagy arokia vala
Harom szegén harom erõs bastia vala
Chiac nagy magas tõltés neki fala vala
Hazac az tõltésbõl ki nem laczanac vala.

Szolnoc ala Amhat basa hogy el iuta
Mezõt egy melyfõldig nepeuel szállata
Az Chiaszar taborat raita meg iarata
Satorit vonyata Zaszloit fel allata.

Oly nagy zõnges bongas az taborban vala
Harangoc chiengetõc ot konognac vala
Sipoc doboc trombitac harsagnac vala
Szélét hosziát az nagy hadnac nem latiác vala.

Latyac varbeliec borzadoznac vala
Losonci veszese mind eszõkbe vala
Õc ot alattomba sugnac hognac vala
Hogy bõlch vezeryõc ninch aszt õc orolyac vala.

Nem adanac helt vilagi tisztõssegnec
Az chiaszar hadatul õc megrettenenec
Azon eiel varbol õc mind ki szõkénec
Szent Mihal honac negyed napian el lepenec.

Ot eszebe veue Nyari Lõrincz magat
Hogy mind pusztan hattac io Zolnoknac varat
Azon meg ijede õ sem biza magát
Õ es pusztan hagya az Szolnoknac kapuyat.

Keserõg magaba meg alla vtaba
Gondolkodni kezde az õ nagy buuaba
Iob neki meg halni Szolnoknac varaba
Hogy nem szegiõnere elni it ez vilagba.

Eltere be mene szolnoc kapuiaba
Halalat vegeze nagy batorsagaba
Azomba az terec indula hainalba
Még nem tugiac vala hogy senki ninch szolnokba.

Legottan ostromnac õc meg indulanac
Az varba nagy fõstõt am õc meg latanac
Meg ertéc az varbol hogy ki vgrottanac
Az var Kapuiara õc hamar rohananac.

Var kapuiat Niari Lõrincz meg allotta
Vitez modra velõc ot viadalt tarta
Soc terec el bamla õ foglia akada
Az futo gialog nep nagy soc vesze meg hala.

Ezen lõn õrõme ot az fõ Basanac
Hogy szolnoc vara lõn kezebe Cyaszarnac
Õrõmeõkben allat allat kialtánac
Soc szerszamot vár viuashoz ot talalanac.

Szorgost keszõlenec Egõr vara ala
Zegien vallania õc sietnec vala
Abbol es ki szõknec mind azt velic vala
Sõt õ szerenciaioc ot vizza fordult vala.

Ezõn kerõnc attia Vr Isten tegõdet
Kegiõsõn halgasd meg hiu kõrõztienidet
Terichied meg pogan ellen szerenchienket
Roncz meg es el veszesd az fene terekeket.

Soc dicieretõt hogy tenekõd monthassunc
Az te szent igedben halgassunc tanuliunc
Iambor eletõnkel benne mij meg tarciunc
Te szent orszagodba veled õszue vigagyunc.

[p 0053] Ennec lõn irasa az io Kolosuarba
Tinodi Sebestién kõn nyomtatasaba
Szerze nagy buuaba egy hideg szobaba
Giakran fu kõrmebe mert ninch pijnz tasolyaba.