TINODI SEBESTIEN: SZEGEDI VESZEDELEM. 0031


Szertelen veszõdelm lam giakran erkõzic
Istennec ostora feiõnkõn ielõnic
Az kegiõtlen Pogan raitunc dõhõskõdic
Mert az my eletõnc lam soha nem iobodic.

En beszedõm leszõn mast tõrtent dolgokrol
Nagy szegedõn esõt szertelen ciudákrol
Soc terec es magiar ot el hullasokrol
Melto hogy en iriac szerencie forgasarol.

Buda vaara hogy lõn szuliman Cyaszare
Soc szep kõ varakat vetete az melle
Gondola hogy egy varat az tyza melle
Szepen rakattatna Buda oltalma melle.

Ast fel rakattata Szeged varasaban
Ciuda bõlcien raktác minden allatiaba
Kinec massa nincien mongiac ez orszagban
Elest algiut sokat szõrszete be az varban.

Soc gazdag aros nep giõle az varasban
Gazdag harmincz adot sõrszenec varasban
Cyaszarnac soc kyncie gió0le tar hazaban
Onnat fijzettetõt ho pynzt Magiar orszagban.

Tisztõl mikort adá Hederbéc Szanchaknac
Ezer õtszaz õtuen kettõben iránac
Varasban terekec chendezben lakánac
Semmi félelmec ninch nagy keduõkre mulatnac.

Io Tot Mihal regen magabiró vala
Szeged varasanac fõ biraia vala
Az terec kõzzûl õ ki szõkõt vala
Mezõ Dõbrõczõmben szegenyûl lakic vala.

Az nagy kár vallasán korosként bankodic
Mint meg torolhatná azon gondolkodic
Nemzete soc fõ nép nagy Szegedben lakic
Kickel io hit alat gyakorta tanachkodic.

Nagy soc szamu magyar benne lakic vala
Chac io fõ halasz es het száz benne vala
Kic egy egy tereckel vijni mérnec vala
Mihal mind ezeckel magát iol erti vala.

Vala soc io legen már õszue gyûlésbe
Kit haiduknac monnac szellel vár megyékbe
Igen igyekõznec nagy szegedbe
Tot Mihalt kiuanyac hadnagyul õ kõzikbe.

Soc vitéz haiduual Nagy Amburus vala
Kiralnac Tot Mihal fel fogatta vala
Szegednec varasát hogy kezében adná
Az varát meg venné arra elig nem volna.

Deréc szerént kiral eszt hamar meg íra
Aldanay Bernaldnac hogy gondolna arra
Magister de Kampo gyûle be Aradra
Tot Mihalt hiuata vrac kõzzé Aradra.

Ez Camponac õche kis Campo ot vala
Vele Bakic Petõr Huszar hadnagy vala
Doci Miklos es io Dõrfi Istuan vala
Az nagy Horuat Ferencz akort kõsztõc ot vala.

[p 0032] Tanachba gyûlénec Mihalyal szollanac
Rola vegezénec mimodon iarnanac
Tot Mihal szauaban minnyaian bizanac
Szeged vetelere gyorsan ra gondolanac.

Io vitéz Tot Mihál hamar fel keszûle
Õt ezõr haiduual mind iockal erede
Bechkereke felé el ala erede
Szent Matyas estyn napian mind ala méne.

Nagy hertelen eiel még viszsza fel tére
Az Nadason retõn mind el fel chellege
Nagy szegedõn alol Tisza melle ére
Bechkerekét meg szallanác az terec vélé.

Ot eiel Szombaton hamar hire adánac
Partosoc Szegedben mind készen valanac
Hét szaz Halász Tiszan mind ala szallanac
Negy száz vitez Haidut az parton meg hagyånac.

Deréc serõget õc ot mind altal hanyanac
Az negy szaz Haiduual Tiszán fel szallánac
Keritesen belõl varasban szallánac
Varasbelieckel kapura rohananac.

Derec nagy kapuiat varasnac fel nijtàc
Az õt ezõr haiduc mind be rohanánac
Nagy sivalkodassal varast mind el bamlác
Szantalan Tereket hainalban le vagánac.

Eiel az Terekec mind nyugosznac vala
Senkitõl felelmõc õ nekic nem vala
Vgyan egy imegbe nyakasztatnac vala
Hederbéc az varban ingeben szalat vala.

Im egy vitéz fia ot fogsagban eséc
Egy Beslia Aga am ot le vagatéc
Soc aros fõ tõrõc akkort meg õletéc
Oly nagy veszedelem tereken ot eséc.

Raita mind az Hayduc nagy vigac valanàc
Az var kapuiára kic valasztatánac
Varban rohananac meg ki vagatånac
Hete õ kõzûlûc ot meg nyakasztatánac.

Remõlés nagy sirás mind vczánként vala
Az soc holt test széllel ot fekõszic vala
Ket halmot az testben nagyot raktac vala
Az soc draga Kinchõt széllel takariác vala.

Vitezi Louakat gazdag szerszamokat
Aran Forintokat ezûst Oszporákat
Draga Szkophiakat es Patyolatokat
Aranyas Szablyakat szép draga Barsonyokat.

Posztókat dragakat gazdag Fosztanyokat
Szantalan soc felee nagy gazdag arukat
Chaszarnac nagy summa ezûstét aranyát
Az Haiduc nyerenec szép terec aszszonyokat.

Campo hamar iuta Nemõtel Magyarual
Lata az Haidukat oly nagy gazdagsagual
Tot Mihal forgódicc az nagy Amborusual
Az soc nyeresegõt gyûytic nagy hamarsagual.

Iol ertitûc immar Isten aiandekat
Mely io szerencheuel szerete Haidukat
De õc szerteelenûl elbizác magokat
Mert nem adanac erõl Istennec halakat.

Oly nagy gonossagba õc el merõlénec
Mert nagy keuelysegben feyõnként esénec
Az rut buiasagban nagy sokan elénec
Az nagy reszegsegben rutalmason elénec.

Nagy Isten igeiét õc bizon nem veuéc
Iambor Predikatort varasbol ki kûldec
Istennec iol tõttét õc ezel fizetéc
Il ektelen doldokon [!] Isten meg boszonkodéc.

[p 0033] Elueue haidukrol irgalmas szõmeijt
Reaioc szallita haragos fegyuerijt
Tõlõc mind el veue atta nyeresegit
Magokat el veszté mint olyan elensegijt.

Rend szerent halyátoc nagy veszedelmõket
Sõ fõ Hadnagyoknac meg vakult szûuõket
Semminec alitac õc az terekeket
Senkitõl nem felnec haytnac soc szép õkrõket.

Vigan kõ tesztetnec õkrõket iuhokat
Naponként õc varyac az kiralnac hadát
Hogy õc meg vehetnéc nagy Szegednec varát
Nagy vigan õ isziåc Baronya Somogij borát.

Sõt az vitéz Horuat Ferencz mongya vala
Iob volna hogy ez had innet ki szallana
Ez szép nyereseggel fel fele allana
Mert ez nyert tisztesseg mast igaz elég volna.

Terec dolgat értem hogy õc sem alusznac
Enne nagy kar vallast õc el sem halgatnac
Ha mind el vesznec es ûtetlen nem hadnac
Chaszar nagy káraijért õc nagy boszszut alanac.

Im egy ieles fogoly terec es eszt mongya
az hatalmas Chaszar mely nagy kart it valla
Sebebõl ladaiabol varat rakattatta
Ez nagy veszõdelmet eddeg õ meg hallotta.

Chaszar ez szép varat bizon meg segelli
Hanem ha soholt egy szolgaiat sem léli
Iob néktec Magyaroc ezzel eleb lepnij
Mert felõc én azon keztõc mind it el veszni.

Ot ez beszedõket mind semminec veléc
Az Chaszar ereiét egy chõpne sem felec
Õket meg vernye lehetetlennec velec
Nandor Feier varig menniõnc õk asz0t beszellec.

Rendel seregeckel mezõre szallanac
Tizenkettõd napon õc meg monstralanac
Chac strasaioc sinchen meg el be szallanac
Mind le vetkõzénec õc õuenec iuanac

Vigasagoc hamar tõlõc tauozanac
Mert egy ora muluan pasztoroc befutanac
Szantalan tereket az mezõn mondanac
Eszt haluan magyaroc igen meg bodulanac.

Mikor io Budaban hirt hallottac volna
Hogy Szegedben ily nagy veszedelem volna
Kibõl az Chaszarnac nagy soc kára volna
Budai Beglerbec io Ali basa vala.

Azon meg busula hamar el irata
Bekõknec Vaidaknac az soc tiszt tartoknac
Zondaban az varba es az Esztergamba
Simon tornyaba Pechbe Szekõs Feiéruarba.

Deréc szép taborral nagy hamar indula
Az fõld nepében es õ melle võt vala
Még az Raczokban es ot vele soc vala
Az Szegedi mezõre mikor iutott vala.

Cazon Basanac es el iratot vala
Bechet Bechkerekét akkort biria vala
Ki nyolcz szaz louaggal szeppel keszûlt vala
De az viadalra õ el sem iutot vala.

Ime Ali Basa taborat iarata
Az alo seregbe kõznepet allata
Hatul szekereket ket rendel iarata
Puskas Iancharokat azoc kõzze allata.

Vitezõket szarnyul ket felõl allata
Chaszarnac harom Zaszloiat loboktata
Tizenké1t Taraszkiat eleibe vontata
Mindent meg tanita es igen batorijta.

[p 0034] Immar az Magyaroc Szegedben hogy hallac
Hogy az Terekec õket ot keszen varnac
Oc az varas végre hamar ki szallánac
Semmi szertartas ninch Hadnagyoc busultanac.

Terekec az Varban hat eszt meg ertõttec
Hogy az segetsegre terekec erkõsztec
Soc taraszkot Magyarokra ki sûténec
Vgyan keduõc ellen meszsze el ki menénec.

Az terekec immar nem meszsze valanac
Hadnagyoc forgodnac rendet allatanac
Kiral Zaszloia ala sokan allánac
Harom szaz fegyuerõs ot mellekõl allanac.

Taraszkot chac kettõt elõ vonyatanac.
Huszaroc vitezõc két szarnyul allanac
Ot az kõnyû Haiduc Zaszlo vtan vannac
Mind kétfelõl Iesust es Allat kialtanac.

Ez õ vijg voltokat terekec hogy latác
Ket felõl szekeret elõ iartatanac
Az állo seregõt mind kõrnyûl fogatác
Puskas Iancharokat szekerec kõszt allatác.

Magyaroc es allo seregõt meg hagyac
Az Szarnya mind ket fel õszue roppananac
Nagy erõs viadalt ackoron tartanac
Ot ielõs terekec nagy sokan el hullanac.

Nagy soc Dob Trombitac oly igen harsagnac
Nagy retenetõsen ûuõltnec kialtnac
Nagy szép festet louac az mezõn iargalnac
Kikrõl fõ terekec el estec meg holtanac.

Az viadal kõsztõc am ot meg lassodec
Allo seregekhõz ket fel takarodéc
Iesust Allat meg masodszor ûuõltenec
Mind két felõl hamar Taraszkokbol lõuenec.

Gyorsan nagy vac merõn õszue roppananac
Nagy erõs viadalt akkorés tartanac
Szekereket Magyaroc meg nem bonthatác
Mert Taraszc puskakbol soc golyobist szoranac.

Igen hulnac vesznec szegin Kõrisztienõc
Kiral Zaszloiara tizen hat terekec
Valasztottac vala le vagnac vesztenec
Az Zaszlot le vagac Zaszlotartot megõléc.

Zaszlo el essesét Magyaroc meglatác
Vtoliaro Huszaroc meg futamanac
Velic vala elõl hogy mind el hullottac
Elõl kic valanac azokes futamanac.

Elfel Tisza mellet igen sietenec
Terekektõl meszsze õc sem ûzetenec
Negy ezer Haidut ot megkõrnijkõzenec
Kit nagy viadallal terekec meg õlénec.

Gûitec az testõket halmokat rakanac
Magyarocfõ népec mind elszaladanac
Keue nadon Tiszan sokan altal vszanac
De soc szantalan nép az vizben burulanac.

Õtéc meg az varast terekec hertelen
Ot az benvalokat le vagac szertelen
Az Iffiját elrablac kûldéc ala vizen
Ot ezõr orrot soc zaszlót Chaszarnac ielen.

De lam nagy ohitas siras kõztõc vala
Noha az soc kinchõt viszsza nyertéc vala
De szantalanfõ terec ot veszõt vala
Kiket az terekec igen siratnac vala.

Eszt es halgassatoc mondoc tõb chudakat
Viadal elõt harmadnap lõt dolgokat
Negyszazan az Hayduc ûzue õtec magokat
Nagy Balint hagnagyoc hogy ûzienec charakat.

[p 0035] Tarsa Terec Peter õc el indulanac
Senki kereseuel õc sem gondolanac
Az Mezen el ala mikoron iutanac
Neues Martonosnal szerenchet talalanac.

De lam Kazon Basa Bechkerekben vala
Alij Basa leuelét hogy latta vala
Nyolcz száz ielõs néppel nagy szeppel indula
Hogy az viadalra szegedde el iuthatna.

Ez Martonoshoz õ mikor õmikor kõzel iuta
Az negy szaz haidual ot egyben talala
Az hayduc nagy szépen rendbe alnac vala
Lata Kazon Basa nepit rendbe allata.

Igen vig mind ketfel õszue szodulanac
Nagy erõs viadalt mint ketfel tartánac
Haiduc io legynyõc nagy kõnyen forgodnac
Kic miat terekec mely nagy sokan hullánac.

No hozza no hozza haiduc mongyác vala
Remensege Kazonnac már ot nem vala
Mert iaua nepeben soc elhullot vala
Louát ot meg õléc Sebben haza indula.

Tõn õ nagy siralmat vitezi halàlán
Igen boszszonkodéc nagy szegyen vallasan
Nem lehetõt rayta Szeged viadalian
Haiduc halat adnac Istennec nagy io voltan.

Oc két szekeret feieckel meg rakánac
Szep gazdag morhackal õc meg rakodánac
Szeged felé keuelyen el indulanac
Szeged vegõn alol az fûzesben iutanac.

Rola gondolanac magoc be mutassac
Nem tudgyac az varast hogy terekec biriac
Nagy Balint hadnagynac eszt ne hogy meg sugác
Magyaroc eluesztec az terekec forgodnac.

Ime nagy szep szoual mongya az Haiduknac
Hogy az nyereseggel Tiszan el vszianac
Az faitalan Haiduc rea haraguanac
Lam ez pesti lelõc meg ijet ot mondanac.

Terekec azomba ot meg zendûlénec
El ki rohananac fegyuerre kelénec
Nagy erõs viadalt Haiduckal kezdenec
Hayduc egyen ketten mind kezõkõn veszenec

Vitez io nagy Balint chac huszad magaual
Tiszan altal vsza igen nagy banatual
Az Terekec valanac nagy vigasagual
Azert õc valanac kõzzõllõc nagy karokual.

Vannac ielõs dolgoc irua Cronikaba
Kic Pogan mijat tõrtentec ez orszagba
De hasonlot ehõz nem lelõc irasba
Azert melto irnom az deréc Cronikaba.

Ez lõn Magyar népnec ielõs veszedelme
Az Terõknec es egyenlõ veszõdelme
Iol lehet szamszerent ot tõb Magyar vesze
De fõ nep terekben nagy sockal ot tõb vesze.

Oh tij balgatagoc Hayduc kic tij vattoc
Eztõkbe vegyetõc mit mast nektõc mondoc
Szijuel kõnyõseguel io vitezõc vattoc
De hadakozasban igen bolondok vattoc.

Rend tartás io ninchen hadakozastokba
Hitõtõc semmi ninch az Christus Iesusba
Vagyon remensegtõc chac faytalansagba
Az rut reszõgsegben az keuel buyasagba.

Vannac nyeluetõkben nagy rutalmas szitkoc
Mind testét mind lelkét Pestinec mondgyatoc
Louag vitezõket gyakran chufoliatoc
Kõsztetõc egy mast kurta szelletnec hijatoc.

[p 0036] Nagy Isten igeiet kerlec halgassatoc
Prophetac mogyara ti hadakoziatoc
Feiedelmetõkhõz huyõn halgassatoc
Hadnagitokat pesti lelõknec ne mongiatoc.

Dulast soc koborlast tij hatra hagiatoc
Tiztasagban Iozansagban maragiatoc
Chac az egy Istenben iamborul biziatoc
Minden igyetekben niereseggel iarhattoc.

Eszt ha eszõtõkben haiduc nem tartyatoc
Szidalmassagtokat hatra sem hadgyatoc
Tij az pesti lelkektõl mind el hordattoc
Mint Szegedi mezõn tij gyakran leuagattoc.

Magat ielentõtte versnec kezdeseben
Az ki szerze vagyon oly mint fel kedueben
Cassaban Sebõstyen nagy bõyt kõzepiben
Ira ezõr õt szaz õtuenket esztendõben.