SZTÁRAI MIHÁLY:HISTORIA CRANMERVS THAmas Erseknek az igaz hitben valo alhatatosagarol, ki mikor az Papa tudomaniat hamisolnaia Angliaban Maria Kiralne Aszszony altal szõrniû halalt szenuedet. 0002


Rauaz Papa hatalma de lam mar nem fog vala, Azert Aszszonyt Kiraltul el valasztotak vala,Az Kiraly iambor szemelt hazasul el võt vala, az kinek neue vala, az Anna Belonia igaz Kereztien vala, Papa azt bania vala.

Az Gardineus Istuan cziak kep mutato vala de sziuel a Papahoz megis û vonszon vala, de cziak Cranmerus Thamas igaz sziuel iar vala es nem niughatik vala, az Papanak baluanit, az û Erseksegebõl ki tiztitotta vala.

Nem elegedet azzal szolla û az Kiralnak es az Orszagban valo nagy hatalmas Vrackal. az Isten tiztõletit oly nagy szep rend tartassal egienes Szent Irassal: Hadnanak napot arra mely napon azt meg latnak az igaz Doctorockal.

Meg engede a Kiral mind az nak, azert mind be giulenek kik fõ nepek nak, Doctorok szent Irasbol mind igazat vallànak, Egy szep kõnyuet Iranak, Es kezek Irasaual az kõnnek bizonsagot ûk mindniaian adanak.

Ez dolog vizza tetczik Gard Istuannak, az ki az û sziueben szolgal vala Papanak, De nem monthat ellen: û keze Irasanak, bizonsagot tõn annak: Az vtan allatomban û nagy sokat szol vala az tudatlan Kiralnak.

Regi hitit ne hadna az szenteket imadna, Es az atkozot miset terden aluan imadna az Papok hazasagat mindent meg tiltana az gionast helien hadna, Az Christus Vaczoriat egy szemel alat adna, foggal testet ragatna.

Igen hamar az Kiraly ezeket meg iratta, Orszagaban mindenût nagion meg kialtata, valaki az dolgokat û vele nem vallanda niluan erte meg halna, Mert noha û az Papat egy keppen tetoasztatna teuelgeset tartana.

Azonnal valasztata mindenût Circalokat kik mindenût õletnek az igaz tanitokat egi niolcz eztendeig tûz egete testeket nagy sok Keresztieneknek, kik mind holtiglan [p 0003] vallak igaz tudomaniat, Christust meg valtoiokat

Rea Isten gondola im az Kiral meg hala, az fia Edonandu û vtanna marada, igaz Keresztien vala az Attia bolondsagat hatra hogy hatta vala, Istennek szent igeiet mindeniut Orszagaban praedicaltatia vala.

Cziak keues ideiglen Orszagaban el vala, Hat eztendõ el muluan vilagbol ki mult vala, az Orszag az atkozot Mariara szal vala mint Attia hata vala, de az fia helete Attianak vnokaiat az Iohannat valazta.

Hatra vete Mariat vgy mint Attianak fattiat es meg annak felette û eretnek Leaniat, iol tugia vala Ihat mint szereine az Papat Papanak tudomaniat, Azert dûhessegetel erõssen felti vala holta vtan Orszagat.

Im az eg n nagy partolas indula Papa alnaksagabul az Maria nala, Es az igaz õrõkest Ioannat meg fogata, Feiet vetette vala, az Cranmerus Thamasra, Es igen nagy haragia titkon û neki vala.

Ezõnben nagi hamis hirt û rea tamaztanak hogy mar ûis ellene monda na ssagnak, Es fel fogatta volna az Kiralne Aszszonnak hogy û miset mondana, Attia fia lelkeiert cziak neki kiegielmezne mindet hatra mondana.

Pokolbeli õrdegnek tagay azt hirdetek, az Cranmerus Thamasnak mikor fûleben esek ez dolgon û szûueben igen meg haborodek vgian meg keseredek Azonnal nagi szep vallas es felelet û tûle mindeneknek adatek.

Iol tuggia minden Ember en igaz vallasomat soha meg nem tagadom en igaz vallasomat es erette nem szanom en szõrniû halalomat latiatok irasomat, az igaz itiletre azert hagiom magamat, vala ky meg czafolhat.

Senki azert entûlem misemondost ne varion, Sõt az Kiralne Aszszony cziak arra napot haggion, hogy valaki akaria en velem szemben allion velem meg disputallion. [p 0004] Misenek hamissagat Istennek igeieuel niluan meg bizonliom.

Czak hamar ez leuelet szellel hordosztak vala az Kiralne Aszszonnak kezeben iutot vala, annal inkab û rea Aszszony haragut vala, es meg fogatta vala: Az vtan az tõmlõczbõl ûtet Oxoniaban el be kûldete vala.

Oly igen paranczola û az fû Doctoroknak, Hogy Cranmerus Thamassal ûk mind szemben allanak semmit ne gondollianak mind rea rohanianak nagy iutalmat varianak, hogy ha kialtassockal ingien szolni se hagianak, az Cramerus Thamasnak.

Pokolbeli õrdõggel Maria rakua vala, Cranmerus Thamas veret ûc somiuhozzak vala, de tûruennek szineuel ût haborgagattia vala, Halalra vonsza it regen sziueben Annia valaztasaert û el ve te vala.

Im az Papa Doctori vele szemben allanak, semmi igaz bezednek lam ûk helt nem adanak, mint egy paraszt tõruemben egy mas elõt zaianak, ingen solni sem hadnak, Eretnek vagy te vgmond, vtananna neki mongiak, Az Cranmerus Thamasnak.

Cranmerus Thamas ûket ottan meg kõti vala, Mikor czak egy keueset szolnia hadnak vala, mind az altal Doctorok lam azt kialtiak vala, Meg giosztûk igassaggal, azert ismeg hoherok ûtet tõmleczre viuek igen nagy hamarsaggal.

Az nagy erõs Tõmleczben ket eztendeig tartak, es minden idõben nagy sokszor meg kesertek, hogy ha vala mikeppen vele ezt tehetnenek, Hogy viszsza terithetnek: mind az altal az vtan mas ockal meg õletnek, Ez dolgok iobban esnek.

Nagy sok keresztienekek mert ezel sziuet adna, hogy ha illien valasban Ersek niluan meg halna, Az Papa birodalma annalinkab romlana sokaknak peldat adna De [p 0005] ha tagadast tenne, Azert vgian meg halna sokat botrankoztatna.

Tudos rauaz Doctorok Papa vtan hazugok, ez dologban valanak leg elsõ felaitarok, de hogy latak hogy semmit nen fog õ hazugsagok, lûuenek az baratok: Spaniol frater Istuan es Theuricus Sidallius lûnek ebben dolgosok.

Valamely ember vtan az õrdõg el induland, Es az õ hatalmaual õ neki nem arthatand, vgian azon dologra Baratod elõ rantand, es ha az nem arhatand: egy ven agnõt elõrant, ki õrdõgnel baratnal mindeniknel tõbbet rant.

Az tõmlõczben Ersekhez ezek iûuelnek vala, es neki Barat modra ûk hizelkednek vala, ne veztene û magat es az û meltosagat vntalan mongiak vala: az Kiralne Aszszontul neki kegielmet nagion igernek vala.

Retten az te nagy kart vallanal, ha illien meltosagtul te mostan meg foztatnal az te bõlczesegeddel mindennek haznalhatnal hogi ha elni akarnal: Ersek nem vagy oly ven, Ember sokaig ez vilagon, ez vtan maradhatnal.

Iol meg gondold magadat tekencz az nagy Vrakat, kik tegedet vgian szannak mint tulaidon magokat, mongiuk mastan teneked azoknak û szauokat es io akarattiokat: erre kernek miniaian mint szerelmes Vrokat es nagi io Barattiokat.

Ez egyhazi kenierel ha elni nem akarnal ez Orzagban valahol meg maradni akarnal, az Kiralne Aszszontul bizuan minden iot varnal valamit te keuannal: Cziak egy keues bezeddel, im ez egy nihan igeknek kezeddel ala irnal.

Nagy alnakul egy kartan ûk ezt meg irtak vala, mikeppen az igazat hatra modattiak vala, ez vgi mõd nem nagy dolog soksor mongiak vala, czak azt keuaniak vala: Hogy vagy harom igeuel az û neuet az ala kezeuel ala iria.