SZIKSZAI HELLOPOEUS BÁLINT: AZ MY KEREZTIENI HITÕNKNEK ES VALLASONKNAK HAROM FV20 ARTICVLVSSAROL 0002


AZ NAGSAGOS GVTI ORZAG BORBALA AZZONNAK ELÕZZÕR AZ NEHAI NAGSAGOS Tõrõk Ferencznek, mostan penig az Nehai tekentes es Nagysagos Groff Ecchiusnak, Nagy Gõri Capitannak, es az Felseges Maximilian Czazarnak es Kiralnak tanaczanak Isten felõ Hazas Tarsanak, mint kegielmes Azzonianak keuan az Atia Istentûl az IEsus Christus altal igassagra vezerlõ es meg zentelõ Lelket.

REgi mondas ez, hogy kõzep vton iarion az ki igazan es bekeuel akar iarni, Zent Iacabis Masodik részeben az û leuelenek, azt paranczollia, hogy az kirali tõruent meg tarcziuk, az az minden dologban az egienesseget mint eg Kiral auagy orszag vtat, ha teueliegni nem akarõk. Ennek kõz bezednek intese, ha valamikor zûkseges volt, ite most egszer, es inkab hogy nem mint vala ha. Mert el iõt az idõ meliben az Satan egszer ki bocziattatot az tõmlõczbõl, hogy sokakat el hitessen, es sok hamis Prophetakat boczassõ, kik ha lehetseges dolog volna meg az valaztottakatis el hitetnek, nem hogy azoknak meg nem kellene czialatni, [p 0003] az kik vagy meg vntak az Istennek draga igeiet, mint az pusztabeli Sidok az Mannat, vagy pedig azok felek az kikrûl igy Prophetalt Pal Apostol 2. Tim Leszen oli idõ, melben az igaz tudomant el nem szenuedhetik, de vizketõ fûlõkuel, õ magok guitenek magoknak Doctorokat, es az igassagtul fûlõket el fordittiak, saz hitsagra ternek. Azoknak immar haggiõk beket kik az Antichristus setetsegeben lappanganak es az Euangeliomnak illien fenies vilagossagara nem akartak iõnni, az Christus itileti szerint meg vakuluan. czak azokrol szollionk kik az Euangelicusok kõzzûl, az Kirali vtrol el tauoztanak. Mind ezekrõl sem zolhatõk mindenikrûl, mert sokan vadnak: czak azokat lassuk meg kik el kezduen az reformatiot, nemelliek felben hattak, nem eruen el az kirali vtat, nemelliek penig feletteb sietuen hogy nen mint kel vala, ioual megis halattak. Az elsû rendbeliek az kik eszekben veuek hogy semmi az mi io czelekedetûnk erdeme, az meg igazulalast Istennek keduebûl kegelmebõl, az Iesus erdemeiert hit altal hiszik lenni, az io czelekedetrõl, az bûnrõl az tõrui7rõl, igazat tanitanak De meé1g touab kel vala menniek, az zabad akaratnak, valaztasnak az vr vaczoraianak igaz vallasara, kiben hirtelenseguel meg czõkõnenek. Azert nen engedhetik hogy az meg tereseben, az akaratnak valami zabadsaga essinergiaia ne legien,hanen felig kereztienek felig Pelagianussok leuen azt tanittiak, hog Isten Zent Lelke altal kezdi. az akarat vele egetemben munkalkodik, meg oztuan igy az Isten tisztessiget magokual. Hõnan õrõmest forgattiak imez Basilius mõdasat Czak akariad Isten elõdben kerûl Nen goldoluan meg az sok zent irassokat, kikben arra tanitatõk hogy kõnnieb az zereczennek meg feieredni, az parducznak el vezteni az õ czepegetet zõrit, hogy nem mint az embernek iot czelekedni: Es hogy meg holtunk az bûnõkben, es hogy vy terentet allatokka kel lennõnk, vgy annira hogy meg az vionnan zûletes vtannis panaszolkodik Pal Apostol, hogy nen czelekedheti azt az iot kit akarna, hanen az gonoszt kit nem akarna. Ezek ellen azert hami az iras zerint azt tanittiuk, hogy az meg teresben, mind az el kezdes, mind az el vigezis Istene, eretnekn4ek mernek mondani, noha az Isten Lelke niluan igy tanit Phil. 1. Az Istennek õrõk idõknek elõtte valo valaztasat sok keppen karomliak vagy erdemõnknek, vagy hitõnknek tulaidonitiak, mint ha vagy mostan valaztana Isten, vagy ha õrõktûl fogua valaztottis, á6 iõuendõ io czelekedetre, vagy hitre nezue, nemellieket valaztot, nemellieket meg vetet. Vgannira hogy az derek zent iras ellen koroskint szaiokban imez ostoba mõdas (akarkie ligien. ) Si non es praedestinatus fac vt praedestineris. Ha valaztatot nem vagy, ted azt hogy valaztassal. Mint ha valtozando volna az Isten, es à mit õrõktûl fogua el vegezet, fel bõthatna. Auagy mostan gõdolkodnek az õ teremtet allattianak vigerõl, es nem annak elõtte, minek elõtte terentene? Amint Szent Pal niluan zol Ephe, 1. Valaztot minket minek elõtte ez vilagnak fõdamentomi fel vetetninek. Avagy mi7t ha valakinek erdemen allana hogy valaztassek, es nem tulaidõ czak a kõniõrûlõ Istenen, ki az mint szent [p 0004] Pal tanit (Rõ. 9.) Meg zannia az kit akar, á kit akar meg kemeniti Effelek ellen, ha mi azt valliuk, hogy czak Istenen al az mi ûduõssegõnk, ki meg vilag terentesenek elõtte, minket el rendelt az esetre, az haragnak fiait meg vetette az karhozatra, nekõnk minden io à vagy gonoz czelekedetõnknek tekintetinekûl, azt kialtiak hogy eretnekek vagionk az Szent Iras ellen ki mindent czak Istennek tulaidonit Rom. 11. O Istennek bõlczesegenek es ertelmenek melseges kazdagsaga. Bezzek visgalhatatlanok az û itileti, es olliak az û vtai, kinek vegere nem mehetõnk? Mert kiczoda võtte eszeben az vrnak elmeiet. Auagy ki volt neki tanatziossa, auagy ki adot elõszer neki, es meg adattatik õ neki? Mert û tõle û altala, es û benne vadnak mindenek. Neki legien diczõsig mind õrõkke, Amen.

Az Vr vaczoraiaban penig zõrniû teuelgesek Mert az transubstantiatiot, az az a kenirnek bornak alla ianak Christus testeue vereue valo valtozasat le teuen, nem hatolhatanak ki az sarbol, hanem mas mellette valo sarban akadanak, hogy hitûnknek agazattia ellen, ki az hogy az Christus, embersege zerint, meniorszagban fel mene, es onnan itelet napiara, nem eleb iû el, mindenap ala hozzak, es az kenierrel eggõue cziatolliak, azt tanituan az iras ellen, hogy In Pane, cum Pane, sub Pane, penes Panem, iuxa Panem, kellien keresni az Christus testet. Es hogy foggal meg kel ien ragni es el nielni Es hogy Iudasis es egeb Hypocritak, hitetlenekis, meg õttek ittak az Christus testet veret. Kiknel nem tudom mi lehet nagiob karomlas. Ezek ellen ha meg mutatod az Szent irasbol, hogy ne keresse az kenirben es borban az Christus testet veret, hanem meniorszagyban. Es ha megy mutatod az Eutiches eretnek Sententiaia ellen, hogy tulaidonsaga az Christus embersegenek nem engedni, hogy ecczersmind mindenût leheszen noha Istensege szerint mindenût vagion. Es hog Lelki etel ital legien azokaert czak Lelki foggal ki az igaz hit, egiuk igûk az Christus testet veret. Es hogy valaki azt az testet vert meg eszi isza, õrõk elete vagion annak, mindiarast eretneknek mondanak, es keszek Iudasert ûstõkõt venni veled, ha eggût nem akarod enni vele az Christus testet veret.

Maga iob leszen vala, hog Iudasnak hadnanak beket, ot ahoua valo volt, es az kenierhezis borhozis ne ragaztanak az Christus testet veret, hanem tudakoznanak azon, õ magok mikeppen eggesûlhetnenek az Christussal, es mikeppen lehetnenek Christusban, es Christus õ bennek, az õrõk eletre, meg talalnak hogy nem foggal, hanem hit altal az mint Pal Apostol mõgia Ephe. 3. Hit altal lakozik az Iesus Christus az ti sziuetekben. Ezek fûkeppen, az kik felben hattak az reformatiot, es soha tõbbet tanulni nem akarnak. Mas rendbeliek igen el mennek az Linea mellet, es addig metelik az sebet, hogy az rodhadot hussal az elû hustis fel zaggattiak. Mert azt az fondamentomot, az kinel senki mast nem vethet fel bõtiak az Iesus Christus õrõkke valo Istenseget, az Szent Lelekuel egietemben [p 0005] tagaduan. Igy azok az Istennek hazanak nem czak az pozdoriaiat, az rothat faiat haniak le, hanem fondamentomabol ki tõrek. Amazok az romlot es repedezet reszet haniak le, de az fondamentomon, sok zakadolan allo haiazatot es falt hagianak.

Azert ha meg tekintiûk mostan ez vilagot ki eggikhez, ki masikhoz all mindenik az õuet igaznak veli, az igazat mindenik zidalmazza, es rontia. Tõb resze vizketû fûllel á mint Zent Pal tanit, hatra vetuen az igaz Paztorokat, gûit maganak affele praedicatorokat, kik nekik tecczenek: es azokat az igaz tanitok hoz kepest, zinte vgy bõczûllik taplaliak, mint Iezabel az sok Bal papiait, I lies ellen.

Annak okaert ideie az keresztien embernek fel serkenni az alombol, es az Kirali vtat meg keresni, hogy teuelgesben ne essek Ez fû oka az miert en ez kis kõnjueczket irtam magiar nieluen, egyûgû kereztieneknek tanitasokra, es intesekre, az valasztasrõl az vr vaczoraiarul derek sententiat, niluan igazan es az Szent Irasnak foliasa szerint szep kerdesekuel, feleletekuel, es az ellenkezõ felnek fogasoknak meg feireseuel. Az Zent haromsagrol pedig, czak igen rõuideden, es articulusoknak moggia szerint. Mert sok irasokat oluasot immar az kõsseg a felõl, vgy annira hogy az sok vilangassok miat, nem tuggia melliket kellien tartani. Azert im czak egy nihan igeuel, es mint egy Credoban foglaltam be az igaz Sententiat, kinek minden igeiet inkab az Szent Irasbol zedegettem, hogy senki ne mõdhassa hogy nem tudgia mellik igaz mellik hamiss, Mert az Szent irasok minden Articulusoknak vtanna vadnak. Az zabad akaratrul pedig, mas kõnueczkeben irassom vagion, es rõuidû20n ha Isten halalomat halasztia, mind arrul smind az tõbbirûl bûueb irast akarok kij bocziatnom, fõkeppen ha az kegelmes Isten patronusokat mutat valahonnan, kik az niõtatasban segitsiggel lesznek, az Aniazenteghaznak epûletire, es Istennek diczõsegere. Az kettõrûl penig, mõdom az valaztasrul, es az Vr vaczoraiarul, bõuen irtam, es zinte Anniat à meni eleg az keresztien embernek, ezokaiert hogy nem mindenek ertik, meg azokis á kik mast akarnak tanitani, mass az hogy meg Magiar neluen senki derek irassal, ez ket Articulust meg nem Magiarazta. Naysagodnak neue alat akaram penig ez kõniueczket ki boczatni, hogy halaado voltomot meg mutassam, es minden tiztem zerint valo zolgalatomat ielenczem Nagysagodnak, minek vtanna az Vr Isten, egrûl ki hozuan az te Nagysagod Varossaban Debreczemben zallitot. Masodzor hogy lenne Nagysagodnak miuel mulatni banattiat, es ket vitez Vr Ferienek, az Nagysagos Tõrõk Ferencznek es Nagysagos Groff Ecchiusnak halalan valo keserûsiget feleiteni, kire az Szent iras sokat zolgal. Es kiualtkeppen ez kõnueczke, holot meg bizonitatik hogy Isten minden idõre valo zerenczenket el vegezte, kinek megis kel tellesedni: