Szikszai Hellopoeus Bálint:CATECHISMUS, AZAZ KERESZTYÉNI HITNEK FONDAMENTOMINAK JÓ RENDDEL ÉS KÉRDÉSEKKEL VALO MAGYARÁZATJA. 0001


AZ IMADSAGROL.

Mond el az imatsagoth?
Mi Atiank ki vagi meniegben, szenteltessek meg az te neued, iõiõn el az te orzagod, legien megh az te akaratod, míjkeppen memben azonkeppen fõldõnnis, mi kenierõnket minden napiat aggiad nekõnk ma. Es bocziasd megh nekõnk az míj wetkeínket, mikeppen mies megh bocziatonk ellenõnk vetetteknek, Es ne vigi minket az kesertetben, De szabadíjts meg minket az gonoztol, mert tied az orszag, à hatalom es â dicziõseg, mind õrõkkõn õrõkke Amen.


Hanyreze vagíon ennek e kõniõrgesnek?

Harom.

I. Elseõ Az Istennek megzolíjtasa.

II. Masodik A keresek. III. Harmadik az keresre valo confirmatio.

Hol vagíon az elseõ kí íelentuen?

Imez ket igheben. Mi Atiank ki vagi meniegben.

Hol vagíon à harmadík?

Imez ighekben, mert tied az orzag az hatalom es az dicziõssegh.

Hol az masodik?

Az kettõ kõzõtt valami vagion mind cziak erre valo.

AZ ELSEO REZEREOL.

Hanydolgot weth à kõníõrgok eléíben ez íghe. Mí Atíank kí vagí meníegben?

Negiet.

Mellik az elseõ?

Hogi az igaz Istent à kit megh [p 0002] szolitunk meg valazzuk minden hamis Istenektõl es baluani7oktol, vgi á minth magat meg ielentette az szent irasban, mind Allattiaban mind akarattiaban, mert ha Atiank eõ mi nekõnk kik teremtett allati es szolgai vagionk szwkseg hogi tulaidon Fiat esmeriõnk neki lenni, Az Atiat penigh az Fiuual senki az Szent leleknelkwl megh nem esmerheti. Ekkeppen legh elõzõrazegi Istensegrõl ki Atia Fiu es Szent lelek tanijt minket ez ez ighe. Annak felette akarattiatis vgi ielentette megh az Isten hogi Fiaert fiakka fogadot minket az Isten es ingien iduõszijt bennõnket. Igi mikor Atianknak neueszwk mind kettõrwl vallast tezõnk.

II. Masodszor hogi semmi teremtett allatot ne meriõnk segíjtsegwl hini, hanem cziak ezt az Atiat a kit az Christus neueben neuezõnk, mint parancziolatot adott kij õ maga ez felõl monduan Deut. 6.Az te Vradat Istenedet imaggiad es cziak õ neki szolgalíj.

III. Harmadszor emlekeztet min ket az hitrõl es biszodalomrol mert ha Atiank mi nekõnk, semmi ketsegõnk ne legien benne hogi meg ne adna valamit kerõnk twle mint szent Pal mongia Roman: 8. A ki az w fianak nem keduezett ha nem mindniaíonkert adta wtet mikeppen nem aiandekozna wele egietemben mind eszeket mi nekõnk. Towabba szwksegh az hit es biszodalom minden kõniõrgesben, kiualtkeppen penigh hogi iduõssegerõl biszonios legien à ki imatkozik, nem chiak hogi à mint szent Iacab mongia. Az ketelkedõ ember semmit nem nierhet Istentõl, De kiualtkeppen hogi hitnelkwl az ember Istennek ellenseghe, es mind imadsaga smind egieb [p 0003] czielekedeti wetek.

Miert nem mongía akar mellíkõnkís en Atíamnak, hanem mí Atíanknak az Istent?

Ezzelaíanlia mi nekõnk Isten az Atiafiui szeretetet hogi imadsagunkban nem cziak mi magunkra wiselliõnk gondot hanem mind azokra walakiknek wgian azon Attiok wagion à ki mi nekõnk, az az az egez Aniaszenteghazert kõniõrõgiõnk.

IIII. Negiedszer hogí azt mongiuk kiwagi meniegben wallast teszõnk arrol hogi Istennek hatalma wagion arra hogi meg adhassa walamit kerõnk mint ki mindeneknek felette legien es meniei ereieuel gubenallia ez egez vilagoth.

Hogí hogí mongíuk Istent meníekben lenní a kí míndenwth vagíon?

Miert hogi lathatatlan es foghatatlan az Isten magaban, szokott az iras ember modon rola zolni, hogi mi emberek megh erthesswk ígíj kezet, szemet, heliet tulaidonijt Istennek kiben semmi ninchi, oka penigh kettõ vagion miert mongiuk Istent meniegben lenni.

Elõszor mert az õ hatalmat es dicziõsseghet onnan felwl szokta giakorta ki ielenteni minden allatokra, kik mint hogí alab laknak a menieieknel azonkeppen hatalma alat wadnak az Isteni felsegnek.

Masodszor mert ott kezíjtett mi nekõnk õrõkke walo heliet az szentekkel az Christusual es az Istennel, ahoua szent Estuanis keri az Christust hogi az w lelketh bewigie, hogi mihelt az Istent meníjben emlíjtiwk lenni ottan iusson eszõnkben hogi oda legien mi nekõnk keuansagonk, mint meg maradando hazankban.

[p 0004] AZ MASODIK REZER VL.

Mít weth mí elõnkben masodik reze e mindennapi kõníõrgesnek?

Az kereseket mert aztis megh kell gondolnonk minden kõniõrgesben mit kerõnk es keuanonk Istentõl es miczioda ioknak meg niereseert wntassuk õtet.

Hany fele kerest mutat ez e kõníõrges?

Mint hogi az parancziolat ket tablan adatot ki, melnek az eggiken cziak az Isteni tiztelet, masikon az Atiafiui zeretet vagion. Azonkeppen lehet vgi mint ket tablaia ez imatsagnakis, Eggiken kiualtkeppen Istennek dicziõsegere valo dolgokat keuanonk, masodikban magonknakvalo iot kerõnk iollehet eggiwt iar el valhatatlan keppen mind az kettõ.

Az elsõben hany keres vagíon?

Harom.

Hany à masodikban?

Harom abbannis.

Mert noha regenten het kerest szamlaltak az mi Atiankban deigazan nincz tõb hatnal, merth az vtolso á kit kettõ vagtanak, az az , Ne vigij minket kesertetben, de szabadich minket az gonoztul, czak egij

Mellík az elseõ keres?

Szenteltessek a the neued.

Míchíoda az Istennek neue?

Semmi nem egieb hanem õnõn maga az Isten vagi az Istennek hire neue a mint magat meg ielentette, igaznak, ionak, mindenhatonak, bõlcznek, es Fiaban kegielmes Atianknak lenni.

[p 0005] Míczíoda à megh zenteles?

Minden ideghen velekedesektwl valo megh valaztas, es tisztan valo tartasa valamellíj allatnak cziak arra á mire valo.

Miczioda az summaia ennek ez keresnek, auagi mint zenteltetik megh az Istennek neue?

Ha Istennek megh aggiuk á dicziõseget á kit meltan megh erdemel, es sem gondolonk sem zolonk Isten felõl egiebet, hanem az ki az õ termeszetehez feer az az amith keuan Isten az elseõ, masodik es harmadik parancziolatban.

Hany rendbelí dolgot keuanonk Istentõl az elseõ keresben?

Negiet.

I. Eleõszõr hogi az Isten megh taníjchion minket az w allattianak esmeretire.

II. Masodszor hogi az Isten á mith maga felõl taníjt el hitesse velõnk, es kiualtkeppen hozzank valo Atiai kegielmet, mert az ki nem hiszen hazugga teszi Istent nem hogi az õ neuet szentelne.

III. Harmadszor hogi Isten az õ igheienek igassagat tiztan megh oltalmazza kõzõttõnk minden hamis tanijtok ellen, mert ennelkwl senki Istent igazan meg nem esmerheti, sem nem szentelheti az õ neueth.

IIII. Negiedszer, hogi à mith el ertettõnk es el hittõnk az Isten felõl arrol mind ez vilagh elõtt igaz vallast tegiõnk, es mind sziuõnkkel smind nieluõnkkel prédicalliuk az Istent, ionak, igaznak, bõlcznek kegielmesnek es igaz mondonak lenni, nekõnk penigh kegíelmes Atianknak ki Fiaert keduere võtt, es Szent lelkeuel meg zentelt bennõnketh.

[p 0006] Ha Szent az Istennek neue mind eõrõkke míert keríwk meghís hogij szent legíen?

Igaz hogi az Isten neuenek szentsegeben semmi fogiatkozas ninchien, azert magaban iobban meg sem szenteltethetik annal á mint vagion, De á megh romlott embereknek giakorta nem tecczik szentnek lenni, Azert mi hozzank kepest keriwk az Istent hogi meg ielentuen magat, zentnek tarcziuk míjs mint hogi magaba szent.

Kíczíoda az kik nem zentelík az Isten neueth?

Azkik nem aggiak Istennek azt meg á dicziõsseget akkit erdemlene, es nem velik olliannaklenni aminemw.

Hany rendben vadnak azok?

Eõthben.

I. Elõszõr azkik nem esmerik Istent Allattiaban eginek lenni es zemelieben haromnak mint az poganiok, tõrõkõk, sidok es az erethnekek kik tagaggiak Istenseghet az Iesus Chunsnak es szent Leleknek.

II. Masodszor, azkik akarattiaban meg akadnak es vagi nem hiszik Istent kegielmesnek lenni az eõ Fiaerth, vagi maas modon akarnak wduõzwlni.

III. Harmadszor, azkik Istennek igassagha ellen szugodnak auagi fogadasat el nem hiszik auagigond viseleset tagaggiak, auagi á teremtett allatnak foliasahoz kõteleszik az õ szabadsagat.

IIII. Negiedszer, az kiknel vagi vgian ninczen az Isten igheie, vagi akiknel bator legienis de megh veztegetik az õ szerszesekuel es õnnõn feiekbõl gondolt tudomannial, minth á Papistak kik Miseuel, purgatoriommal, het sacramentommal [p 0007] es egieb effelekuel tolgiak vagi az erethnekek kik nem haggiak helien az fõ arti:culusokath.

V. Eõtõdszõr azkik Istent nem esmerik, nem diczierik, nem walliak es nem hirdetik á kit esmernek, vagi felelmekert vagi keduert, vagi fõsuensegert vagi restsegert el halgatuan az Istennek tiztesseghet.

Az mondod hogíj mí hozzank kepest szenteltetik az Isten neue, de immar mí kík Aníazentegíhaz tagíaí vagíonk szentnek tartíuk, míert tehat hogíj meghís mín dennap keríwk?

Keet oka vagion ennek es im eleõ szamlalom.

I. Elõszõr mert noha el keztwk meegh azert el nem vegeztwk, es telliesseguel annira nem szentelhetiwk az Istennek neuet hogi megh híja nem volna, keriwk azert hogi iobban iobban vigíen elõ benne Isten naponkent.

II. Masodszor, egiebekertis kõniõrõgh mert tuggia hogi sokan meegh az Istent nem szentelik, kiknek keuannia hogi Isten ielenczie megh maghat hogi ha lehetseges dolog hogi mind ez vilagh diczierie es magaztalia az Istent.

Mellik az masodík keres?

Iõiõn el az te orzagod.

Hany fele orzaga vagíon Istennek?

Harom orzagat talalliuk az Istennek, Hatalomnak orszagat, melliel vralkodik minden teremtett allatokon iokon es gonoszokon. Dicziõsegnek orzagat kiben vagion mostis õ maga es az Aniazentegihazbanis vralkodik Fiaual egietemben mikor be viszi az õrõkbodogsaban. [p 0008] Harmadik orzagat mongiuk kegielemnek orzaganak, kiuel az Christus altal vralkodik mostis az Aniazentegihazban.

Mellikrõl szol ez è keres[!]? A harmadikrol kiualtkeppen.

Miczioda ez ez orzaga az Istennek vagij á Chrístusnak?

Istennek olli gond viselese melliel Aniazenteghazat giwt ez vilagõ maganak az Euangeliomnak altala kinek megh bocziatuan bwnet zent lelkeuel megh zenteli, es az õrdõgh ellen, az bwn ellen es mind ez vilaghi kegietlenek ellen megh oltalmazza mind addigh miglen az õrõk bodogsagban be viszi.

Miczioda el iõueteli ennek ez orzagnak?

Io szerenczieuel valo zaporodasa es ki teriedese.

Míth kerõnk tehat summa zerent ebben è keresben?

Hogi az Isten minden ellen az õ orszagat ki teriezze es ez vilagot holdoltassa Euangeliomanak altala, es az hiuekben vralkoggiek Szent lelkenek altala, az eõ Fiaert az mi vronk Iesus Christusert, mikeppen vgian eszent parancziollia az Isten. Elõszõr keressetek az Isten orzagat es az w ígassaghat es mindenek megh adattatnak ti nektek.

Hany rendbeli dolgot keuanonk Istentõl ez masodík keresben?

Negieth.

I. Elõszõr hogi giwcie es terieszze Isten az õ Aniaszentheghaszat es minden ellenseghi ellen meg oltalmazza.