Szegedi Lõrinc: THEOPHANIA, AZ AZ: ISTENI MEG IELENES: Wy es igen szé1p Comoedia à mi elsõ Atyainknac allapattyárol, es az emberi tiszteknec rendeleserõl auagy gradiczarol. 0011


PROLOGUS.

TIzteletes es bõczûletes firfiac, bõlczeseguel, tudomannyal, es minden iamborsaggal ekõsittettec, hiv Predikatoroc, es mindenkoron bõczûletes tanyito Mesterec: Es mindnyaian kic ide az mi beszedûnc halgatni ide iõttetec es á mi gyûlekõzetûnket ielen valo voltotockal meg akartatoc ekesiteni, kegyelmeteknec mint vrunknac, õregbûnknec es szerelmes szûleinknec, iduõsseget kérûnc. Es kõnyõrgûnc az egy Iesusnac neueben, hogy minket kic ez mai napon ide ez helyre gyûltûnc, az õ kegyelmes kézeuel oltalmazzon, tarczon es batoriczon. Adgyon bekeseget az hatalmas Isten az õ anya szent egyyhazanac, az Scholat es egez kõsseget az õ szent neuenec diczeretiben tarcza meg es neuellye. Valakic kedig az Istennec szent gyûlekõzetinec artani akarnanac es à szegeny egyûgyû kõsseget [p 0012] meg haboritaní, roncza meg az élõ Isten minden igyekõzeteket. De hallya meg tikegyelmetec mi legyen oka hogy mi mostan tikegyelmetec eleiben iõttûnc, es iol eszetekben vegyetec. Az mi gyûlekõzetûnc Comoediat akar agalni, kinec neue Theophania, az az: Isteni meg ielenes, Mert ebben meg ielenic az Attya Isten az el eses utan, az mi elsõ atyainknac, es kegyelmes es atyaj beszedeckel vigaztallya õket, es oktattya õket az meg igert magra az Iesus Christusra: Minden ember azert errè sziue szerent halgasson, imè mayd meg mondgyac Summaia is mi legyen.

Argumentum Comoediae.

EVA elsõ anyanc sirattya zokognan õ magaban az õ bûnõt. hogy elsõ oka es inditoia volt az bûnnec, Istennec haragianac az õrõc karhozatnac es minden gonossagnac fõ oka, kutseie, es gyuytoia: Minec õlõtte az õ fé1rie Adam az mezõre menne, õtet vigaztallya es Istennec igiretiuel batorittya. Touabba mierthogy harmad nap muluan ûnnep legyen hogy az õ fiait meg mosogasa, es hogy meg feiericze meg paranczollya: Mig az annya azt meg czelekedneie Cain az õ annyanac keserûseget két annyiua teszi. Engedetlen sem Istentûl sem emberektûl nem fé0l, [p 0013] nem akar meg mosodni, az õczõit halallal fenyegeti. Azonkõzben mig Eua â tõb fiait mosogatna: El iõue az é1lõ Isten az Angyalockal egyetemben. Abel es Seth meg tiztultanac, es variac az é1lõ Istent nagy õrõmmel. Cain kedig rusnya es vndoc leuen el rõytezic az szenaban: Be mene az WR Isten es ez Isteni félelmet igen diczeri bennec, es hogy az ûnnep napra magokat szepen keszitõttec, kerdezi az gyermekeket, az felelet tettzic az Istennec: Paranczola hogy elõ hinaiac Caint, ki èrtetlenûl Istennec teremtõienec felele, Annac okaert Caint az õczeinec szolgaiaua teué, es az emberi èletnec es tiztnec rendit es gradiczat czinala, az szent igeienec hirdeteset Abelnec aianla. Az kõssegnec gongya viseleset Sethnec birtokaban ada, leg vtôlszor minden hiv kereztyeneknec Isten az õ segitseget aianla.

Euat vigaztallya es mennyorszagban atyahoz meg tér: Ez Summaia tiztelendõ vraim az Comedianac.

( INTERLOCVTORES,

I. Adam.

2. Eua

3 Cain.

4. Abel.

5. Seth.

6. Ham.

7. Esau.

8. Deus

9. Gabriel.

10. Michael.

11. Raphael: