SYLVESTER JÁNOS: AZ OLL6AN IGHIKRÛL VALO TANUSAG. 0101


MInden8 ighe, minden beszid akarmi nyeluen8, auagy tulaydon iegyzisben ví7tetik, auagy nem. Tulaydon iegyzisben ví7tetik az ighe mikoron8 el nem tàuozik attul, az mit kiuàltkippen kell iegezni. Nem tulaydon iegyzisben vitetik mikoron8 el tàuozik attul, az mit kiuàltkippen vala iegezni. Azirt az ighe mikoron8 tulaydon iegyzisiben vitetik kõnyû meg é1rteni azt, mikoron8 nem, nehé1z. Az sok ighikbõl beszid liszen, mellben ha az ighik el nem tàuoznak az û tulaydon iegyzisektûl, kõnyû az oll6an beszidet meg é1rteni, ha kediglen8 el tàuoznak, nehé1z. Hogy ezt kõnnyebben8 meg é1rthessûk elõsszõr az ighikrûl vetek pildàt, az vtàn8 az beszidekrûl.

Mit iegeznek az mû nyelwûnkben ez kõuetkezendõ ighik. Bûn, Kenyir, Test, Ví7r, és tõbb fé1le ighik, mikoron8 az beszidekben fûlõn magoknak vettetnek, és tulaydon iegyzisben, minden ember é1rti, mikoron8 el tàuoznak az û tulaydon iegyzisektûl nem minden é1rti.

Bûn. Ez ighe szent iràsban niha àldozatirt vitetik. az isten Oseas profetànak àltala igy szol. Az papok az en nipemnek bûneit iszik. azaz, awal í7lnek az mit az bûnirt àldoznak. szent pàl és ezen ighit vgyan ezen iegyzisben viszi nem czak eggy helen8. Mikor az Christusrul szolna az Corinthusbelieknek irt màsod leuelinek õtõdik riszí7ben, ez besziduel í7l. azt az ki bûnt nem tudott, bûnné tiué Mell beszidben ez ighe Bûn, ké1tszer vettetik, elõszõr tulaydon iegyzisiben màsodszor nem. Bûnné tiué, azaz, bûnirt valo àldozattà. Ez iegyzisben viszi ez kõuetkezendõ hel6en8 és vgyan azon Christusrul szoluàn8 az Gala. 3. Bûnné lûn mû irettûnk. azaz, bûnirt valo àldozattà. és enné1l tõbb helen8 és. Mell beszideknek nemiben ha ez ighit tulaydon iegzisiben venní7d mindenkoron8, semmi az kereszt6en hûttûl ideghemb sententia nem volna.

Kenyir. Ez ighe mikoron8 nem tulaydon iegyzisiben vitetik minden iletet iegez gyakorta az szent iràsban. Mikoron8 be ment volna Jesus, vgy mond szent Lukàcz, az fariseusoknak nimell feiedelmí7nek hàzàba szombat napon8, hog kenyirt egik. kenyirt egik, azaz ebillí7k. Lu. 14. Az apostoloknak czelekedetinek kõnyuiben és nem eggyszer ví7tetik ez iegyzisb3n.

Test, és Ví7r. Ez ighik gyakorta embert iegeznek az szent iràsban, akar eggyûtt vettessenek, s6 akar kûlõn8. Az test, és az ví7r ielentist nem tûtt teneked, azaz az ember ki testbõl, és ví7rbõl vagyon. Igy szol ûduõzijté1nk Peternek az bûtnek vàllàsànak aiàndikàt û benne dicziruin8. Matth. 16. Vgyan ezen ighe niha az oll6an kinirt ví0tetik, mell6et az vir ontàsirt kell szenuedni. az û vire mû raytunk ligen, és az mû fiainkon8, azaz, mû szenu:ggyúk az kint, mell6et ennek [p 0102] vire ontàsirt, és halàlairt kell szenuedni, és az mû fiaink. Az Sido nipek kiàlt6àk vala ezt Pilàtusnak, mikoron8 ûduõzyté1nket halàlra kirnék. Matth. 27.

Ez felûl valo pildàk az ighikrûl vadnak, az kõuetkezendõk az beszidekrûl lisznek, mellek az ighikbõl vadnak mint meg mondàm.

Uduõzyté1nkrûl iruàn8 szent Mathé az euengeliomnak 3. risziben ez besziduel í7l. Kinek az û szorolapatt6a kezí7ben vagyon, és meg tisztijta az û szirûí7t, az buzàt be gûyti az û buzàshàzàba, az poluàt kedig meg igheti meg olthatatlan tûzuel. Az ighik ez beszidben nem tulaydon iegz6isban vadnak, azirt nem minden hamar é1rti meg. Ez beszid ha tulaydon iegyzisben volna ig esnék. Kinek az û angyali kik az û akaratt6àt tí7szik, ki vàlaszt6àk ez vilàgon8 az iokot az gonoszoknak kõzzõle, az iokot mennyorszàgba viszik, az gonoszokot az pokolnak igõ tûzibe vetik. Isten beszidnek neme ez és vgyan azon szent Mathénàl, vgan azon riszben. És immàràn az fisze és az fàra titetett Mell beszid tulaydon iegzisí7ben igy esnék. Az istennek keminy itilete az emberen8 vagyon. Illen ez és. Minden fa, mell6 gyõmõlczõt nem teremt ki vàgattatik, és az tûzre vettetik. Mell6nek é1rtelmit kõnyû venned ez felûl valo beszidekbõl. Az euengeliomrul mennyûnk az szent Pàl leuelire, ki ill6en beszideknek nemiuel ighen gakorta il. Ez oka regebeknek kõzõtte hogy az szent Pàl iràsatighen nehé1z meg é1rteni. Ez szent apostol az Komabelieknek iruàn8 ill6en besziduel il. De mikoron8 vad olayfa volnàl, az igaz olayfàba oltatàl be. Mell beszidnek tulaydon é1rtelme ez. De mikoron8 pogàn nembõl tàmadtàl volna, és ennek okaitideghen nip volnàl az istentûl, az Sido nip kõzibe vàlasztatàl, kik az istennek tulaydon nipi. Vgyan ezen szent apostol az Corint. iruan8 illen besziduel í7l. Té1yuel tartàlak tûtõkõt, és nem keminy í7tekuel. Mell6 beszid tulaydon iegyzisiben igy esnék. Oll6 tanusàgot adik tûnektek, mell6et kõnnyen8 meg foghatàtok, és nem ollat mellet meg nem foghattatok volna az benne valo nehéssighirt.

Ez ill6en besziduel tele az szent iràs, mellhez hozzà kell szokni annak az ki azt oluassa. Kõnyû kediglen8 hozzà szokni az mû nipûnknek, mert nem ideghen ennek ez illen beszidnek neme. Il illen besziduel naponkid valo szolàsàban. Il inekekben, kiuàltkippen8 az viràg inekekben, mell6ekben czudàlhatt6a minden nip az Magar nipnek elmijnek é1les voltat az Ilisben, mell6 nem egé1b hanem Magyar poe3sis. Mikoron8 ill6en felsighes dologban illen alà valo pildàual ilek, az ganeyban arant keresek, nem azon vagyok hogy az hitsàgot dicziriem Nem diczí7rem az mirûl ez ill6en í7nekek vadnak, diczirem az beszidn8ek nemessen8 valo szerzisí7t. Azt hiszem hog é1rted immàran8 hog az felûl meg mondott beszidekben egebet kell é1rteni, hogy nem mint az ighik làttatnak iegezni, é1rted hogy ezekben az lapàt, nem lapàt, az szirû, az buza, az polua nam polua, az fa nem fa, az té1y nem té1y, hanem czak valami hasonlatossàghirt vettetnek ez iegyzisben. Egé1b szolni valamell6 beszidnek tulaydonsàgàrul, egé1b valamell nyelwnek tulaydonsagàrul. az ighe ha tulaydon iegyzisben vettetik tulaydon minden nipnek az û nyeluin8, mert ez illen ighiuel minden nipek eggykippen8 ilnek. az tûz tulaydon iegyzisiben minden nipekné1l eggyet iegez, azonkippen8 az viz, az kenyir, az bor, és az tõbbi. Nem tulaydon iegyzisiben nem mindenkoron8 egyget iegez minden nyeluen8. Bûn. ez ighe mikoron8 nem tulaydon iegyzisiben vi8tetik és, tulaydon az Sido nyelwnek, nem tulaydon az Magyotr nyelwnek, mert ez szot nem szokta àldozatirt vetni.

Test, vir, ez ighik mikoron8 nem tulaydon iegyzisekben vettetnek és [p 0103] tulaydon az Sido nyelwnek, tulaydon az Magyar nyelwnek és, Mert mikippen8 az Sidok ez ighiket szoktàk emberirt venni, azon kippen8 az Magyarok és. Gonosz test, gonsz [!] vir, az az, gonosz ember. Ez ighe és kenyir mikoron8 tulaydon iegyzisiben nem vitetik és, tulaydon az Sido nyelwnek, tulaydon az Magar nyelwnek, é1rczed nem az tulaydon iegyzisben, hanem az szolàsnak moggyàban, mert vé1le szinte vg il mint az Sido nip. Eggy kenyeren8 vagyok vele, azaz eggy ileten8. Kenyeret attanak né1ki, az az, tisztet honnan ilete legen. El vûttik kenyerit, az az tisztit mellbõl ilete volt.

Sok ez fé1le beszidnek nemiuel eggykippen8 ilûnk az Sido nyelwel, és Gõrõguel, sokual nem ilûnk, az melluel velek eggy kippen8 ilûnk annak kedue vagyon mû nàlunk és azonkippen8 mint û nàluk, az melluel nem ilûnk, kedue nincz mû nàlunk, de az szûksig kiszerijt az szent iràsban ezekuel és ilnûnk, mell6ek ûdõuel keduesek lisznek mû nàlunk és. Mind ezektûl pildàt hozni ighen hosszu volna. Azirt sok ez fé1le beszidnek neme vagon az Sido nyelwben, sok az Gõrõgben sok az Romai nyelwben, melluel az Magyar nelw azonkippen8 il mint ez n10elwen8 valo nipek, sok melluel nem il. Az szolasnak moggyàt és minden nyelwben iol meg kell é1rteni, é1s akkippen8 kell szolni mint minden nyelwnek folàsa vagyon. Mind ezektûl vedd ez pildàkot. Az Romai nyelwnek folàsa ez hogy igen szoll6on. Kõszõntelek tûtõkõt. az miénknek ez. Kõszõnõk tûnektek. azonkippen8 az Romai nyelwnek folàsa ez hogy igen szollon. Fillytek az istent. az miénknek ez. Filletek az istentûl. Errûl az ki bûõn akarna irni egg kõnyû telnék benne, mû nekûnk mostan sem ûdõnk, sem erõnk ninczen, hog errûl sok besziduel iriunk.