YLVESTER: EUANGELIUM SZENT LUKACZ IRASA SZERINT0097[!] 0079


MIuel hogy s40okan8 erõkõdnek rayta, hogy renduel iràs40ba beszereznék az lûtt dolgokot, melleknek mû kõzõttûnk tell6essiguel valo bizonsàga vagyon, mikippen8 elõnkbe attàk mûnekûnk azok, az kik elëitûl fogua szemekuel làttàk, és szolgàlatot és tûttenek azokban az melleket beszillenek vala: ionak làttaték ennekem és, ki vigre azokual eggyûtt iarik kelik, hogy minden dolgokrul elëitûl fogua nagy szorgalmatossàgual meg tudakozuan8, innet toua azokot teneked megirnàm io Theofilus, hogy iobban8 meg esmernid azoknak bizonsägual valo voltàt, mellekre beszid szerint tanytottàl volt.

ELSÕ RISZ

Vala Herodesnek Sidoorszàgbeli kiràlnak ideiben eggy nimell6 eggyhàzi ember kinek Zakarias vala newe ki az Abiasnak nap szàm szerint valo rendibõl vala Es az û felesighe az Jarontul [p 0080] nemzetett leanyok kõzzõl valo vala, kinek Elsebet vala newe. Igazak valànak kediglen8 mind ketten8 az istennek elõtte, és û màgokot viselik vala minden megfeddisnelkûl az vr istennek minden paranczolatiban, és minden io mûelkedetekben mell6ek embert igaznak mutatnak. És nem vala ûnekiek magzatt6ok. Annakokairt hogy az Elsebet meddo vala, és mind keteten8 el mulattàk vala ideiket. Lûn kediglen8 ez mikoron8 az Zakarias az isten elõtt az eggyhàzi szolgalatban foglalatos volna az û nap szàm szerint valo rendiben, az egghàzi embereknek szolgälattoknak szokàsa szerint û rea esék az nyil, hog az templomba be menne temienezni. És mind az nipnek sokasaga kûlûL imadkozik vala az temienezisnek oràian8.

Lata kediglenn az Zakarias az ur istennek angyalàt hogy az oltàron8 iobb felõl àllana mell6en szoktanak vala temienezni. Ezt làtuànn az Zakarias meg rettene, és nag filelembe esék. Monda kediglenn û neki az angyal. Zakarias ne fill6, mert meg hallgattatott az te kõnõrghised. És az té felesighed az Elsebet fiat szûl teneked, és Janosnak neuezed ûtet, és nagy õrõmed liszen teneked, és nagy vigasàgod, és az û szûletisin sokann õrûlnek. Mert nagy lizen az vr istennek elõtte, és sem bort sem valami egé1b meg riszeghytõ alatot nem iszik, és szent lilekuel be telik még az û ann10anak mihiben. És az israelnek fiai kõzzõl sokat meg fordyt az û vrokhoz istenekhez. És û û elõtte el iû, az Illesnek lelkiuel, és tehetsighiuel, hogy meg fordÿcza az at6àknak szûeit az û fiokhoz, és az engedetleneket az igazaknak bõlczesighire, hogy tisz nipet szerezzen az vr istennek. Es monda az Zakarias az angyalnak. Mibõl esmé1rem meg azt. Mert en uin ember vagyok, és az en felesighem és immàran8 el mulatta ideÿt. És feleluin8 az angyal monda ûneki. En Gabriel vagyok, ki az istennek elõtte àllottam, és ki azirt kûldettettem hogy teveled szoll6ak, és ez õrvendetes dolgokot teneked meg mongyam és imé kõuetkezik ez hogy veszteglisben lissz és nem szolhacc6z mind az napiglan8, mellen8 ezek meg lisznek, azirt hogy nem hûl az en beszidemnek, mell6ek be tell6esednek mikoronn ideie liszen.

És az nip vària vala Zakariast, és czudall6àk vala hogy az templomban kisnék. Mikoron8 kediglen8 ki ment volna az templombol, nem szolhat uala ûnekiek. És meg esmerék hogy latàst latott volna az templomban. És û int vala azoknak, és nimàn8 marada. És tó0rtinék ez mikoron8 be tell6esettenek uolna az û templomban valo szolgalattanak napiai. Az û hazahoz mine. Ez napoknak vtanna kediglen Elsebet az û felesighe mihiben magzatot fogada, és õt holdnapon8 reytekben tarta vala magàt, és ezt mongya valà. Igy tûn en velem az vr isten az napokban mell6ekben reàm tekinte, hogy el tenné az en emberek kõzõtt valo szidalmamot.

Hatod holdnapbann kediglen elboczattaték az Gabriel angyal az istentûl, Galileanak vàrosàba, mell6nek newe Nazareth, az szûzhõz, mell6 iegyben vala eggy firfiunàl, kinek Josef vala newe, és ki Dauidnak hàzabol szarmazott vala, és az szûznek Maria vala newe. És az angyal az szûzhõz be mene, és monda. Ûduõzligy kedwes szûz. Az Ur te veled vagyon. Aldott vagy te asszon10iàllatoknak kõzõtte. Az szûz kediglen8 mikor ezt hallotta uolna, meg haborodék az angyalnak beszidin8, és gondolkodik uala rayta minemû kõszõnet volna ez. És monda az angyal ûneki. Né fill6 Maria. Mert kedwet leltél az istenné1l. Imé mihedbe magzatot fogacc6z, és fiat szûlsz és Jesusnak neuezed ûtet. És ez fiu nagy liszen, es az felsighes istennek fiànak hiuattatik. És ûneki aggy [p 0081] az ur isten, az û attànak Dauidnak szekit, és az Jacobnak hàzàn mind õrõkké vralkodik, és az û orszàgànak uighe nem liszen. Monda kediglen8 Maria az angyalnak. Mint liszen az, mert en firfiat nem esmérek: És feleluin8 az angyal monda ûneki. Szent lilek felûl te reàd szàll, és az felsighes istennek hatalmassàga arnyikàual be fog tighedet. Annakokairt ez és6 az mell6 szentsighes szûlettetik te tûled istennek fiànak hiuattatik. És imé az Elsebet az te rakonsàgod û és fiat fogadott az û vinsighiben, és ez holdnap hatod az Elsebetnek, mell6 meddõnek hiuattatik vala. Mert az istennél akarmi beszid sem liszen lehetetlen. Monda kediglen8 Maria. Imé az vr szolgallo leànya, legen ennekem az te beszided szerint. És el mine ûtûle az angyal. Fel keluin8 kediglen8 Maria az napokban nagy sietsiguel az hegy kõzbe mene, az Juda newû vàrosba, és be mine Zakariasnak hàzàba, és nagy szeretetuel kõszõne Elsebetnek. És lûn ez hogy hallà az Elsebet az Marianak kõszõnetit, indulàst tûn az germek az û mihiben, és szent lilekuel betelék az Elsebet, és nagy fel szoual kiàlta, és ezt mondà, A8ldott vagy te asszon8oknak kõzõtte, mert àldott az te mihednek gõmõlcze. És honnan vagyon ennekem ez hogy az vr istennek annya en hozzam iûiõn? Mert imé minek vtanna az te kõszõnisednek szaua az en filembe iûtt volna, indulàst tûn az germek õruendezisnek miatta az en mihemben? És bodog asszonyiàllat az ki az istennek hûtt. Mert azoknak be tell6esedisek meg liszen az mell6ek meg vadnak mondua az vr istentûl ûneki. És monda az Maria Fel magasztallo az en ilõ lelkem az vr istent, és õruendez az en okos lelkem az en ûduõzÿtõ istenemben. Mert az û szolgalo leàna'ànak alà valo voltàra tekinte. És imé ennek vtanna bodognak fognak mondani enghemet minde nemzetsighek. Mert nagysagos dolgokot tûn en velem az hatalmas, és kinek az ûneue szent. És az û irgalmassaga nemzetsigrûl nemzetsigre vagyon azokon8 az kik ûtûle filnek.

Erõt tûn az û karianak altala, ide s toua elszagata keuil6eket az û szûõknek gondolattàual. Le han10a hatalmassokot szelekbõl, és fel magasztala alà valokot. A hezõkõt be tõlte ioual, és kazdagokot ûresen boczata el. Û hozzàia viué israelt az û germekit, hogy megemlekeznék az irgalmassagrul. Mikippen8 szolt az mû atànknak az Abrahamnak, és az û magzattànak mind õrõkke. Lakozék kediglen8 Maria az Elsebetuel kõzel hàrom holdnapiglan8, és meg tére az û hàzàhoz Elsebetnek kediglen8 szûlisinek ideie be telék, és fiut szûle, és meg hallàk az û szomszidsaghi, és rakonsaghi hogy az vr isten nagy kippen8 meg mutatta volna az û irgalmassagàt û hozzà, és õruendeznek vala vele. És lûn ez nyolc6zad napon8, el iõuinek hogy az germeket kõrn10ûl metell6ik, és az û attanak neuin8 Zakåriasnak hÿàk uala ûtet, és feleuin8 az û annya monda. Nem, hanem Janos legen newe. És mondanak ûneki. Senki ninczen az te rakonsàghidban ki ez newel hiuattassik. Intenek vala kediglen8 az û attànak minek akarnà newezni ûtet, és az att6a tàblàczkàt kire, és ezt irà monduàn8. Janos az û newe, és mind el czudalkozànak. Meg nyilatkozék kediglen8 az û sàia legottan8, es az û nyelue, és szol vala dicziruín8 az istent, és minden û szomszidsaghin8 nagy filelem lûn, és mind ez beszidek hirdettetnek vala Sidoorszàgnak minden hegyes tartomànya szerte, és mindenek kik hallottäk vala az û szûõkbe helheztetik vala, és ezt mongyàk vala. Vall6on mi liszen ez germekben? És az istennek keze vala û uele és az Zakarias az û att6a, szent lilekuel be telék, és profetala, és ezt mondà. Diczirtetes vr az Israelnek istene, [p 0082] mert meg làtogatà és vàltsàgot szerze az û nípinek. És6 az mû meg maradàsunknak szaruat emele fel, az û germekinek Dauidnak hàzàban. Mikippen8 szolt az û szent profetainak szàioknak àltala kik ez vilagnak kezdetitûl fogua voltanak. Hogy iõué0ndõre meg szabadulnànk az mû ellensighinktûl, és mindeneknek kezeibõl, kik mûnkõ gyûlõlnek. Hogy irgalmassagot tenne az mû atàinkual, és meg emlekeznék az û szent Testamentomarul. És hogy be tell6esÿtené eskisit, mell6re meg eskûtt vala Abrahamnak az mû atànknak, és ezt meg adnà mû nekûnk hogy ez mû ellenseghinknek kezeibõl kiszabadultatuàn8 filelemné1lkûl szolgàlnànk ûneki. Szent iletuel, és igassägual û elõtte, az mû iletûnknek minden napiban. És tè germek iõuendõre az felsighes istennek profetanak hiuattatol, mert az vr istennek szemil6inek elõtte elõl migy, hog az û vtäit meg kiszÿczed, És hogy az û nipinek ûduõssignek tanusàgàt aggyad az û bûnõknek boczànattàban. Az mû istenûnknek kõnõrûletes szûinek és iohànak àltala, mell6uel mûnkõt meg latogata az. fel tàmadott nap az magassàgbol. Hogy vilagosagot adna azoknak az kik sõtitsigben, és halàlnak àrnyikàban ûlnek vala, hogy az mû làbainkot bikesignek vtàra igazgatnà. Az germek kediglen8 neuekedik vala, és erõt viszen vala lelkee szerint, és puszta hel6eken8 vala mind az ideiglen8 mignem elõ iûnne az nap, mellen8 ki kell vala ielenni az Israelnek nipinek.

MASODIK RISZ

LÛN kediglen8 ez az napokban paranczolatot ada ki az Augustus Czaszar, hogy szàm szerint be irnàk mind ez eghissz vilàgot. Ez szàmlàlàs elsõ vala, mikoron8 Cyrenius Sirtàt tisztûl birnà. És mindenek el mennek vala hogy magokot be iratnàk, kiki mind az û vàrosàba. Fel mí0ne kediglen8 Josef és Galileabol Nazaretnek vàrosàbol, Sido or10szàgba Dauidnak vàrosàba, mell Betlehemnek hiuattatik, Annakokairt hogy Dauidnak hazàbol, és nemzetsighibõl valo volna, hogy be iratnà magàt az Mariaual, kit ûneki felesighûl hazassàgra attanak vala, mell6 terhes vala. Tõrtinék kediglen8 mikoron8 ott volnànak be tellesedinek az û szûlisinek napiai, és ez vilàgra szûlé az û fiàt az û elsõ szûlõttit, és ûtet be polàlà, és hogy miuel nem vala hel6ek ûnekiek az vendig fogado hàzban, le feketé ûtet az iàszolban. És pàsztorok valànak vgyan azon tartomànyban kik mezõn8 valànak barmoknàl, és õrizik vala yel virasztuan8 az û nyàiokot. És imé istennek angala felettek meg allapék, és az vr istennek finessighe kõrnyûl viué ûkõt, és nagy filelemuel meg filemlinek. És monda ûnekiek az angyal, Ne filletek, mert imé en hirdetek tûnektek nagy õrõmet, mell6 meg liszen mind az eghissz nipnek, Mert szûletett tûnektek az Dauidnak varosàban, ez mai napon8 ûduõzytõ, ki az vr Christus. És ez tûnektek az iele. Talàltok eggy kûs germeket polàba be takarua kit iaszolba helheztettenek. Es nagy hirtelensiguel lûn az angyalual mennyëi seregnek sokasàga kik diczirik vala az istent, és ezt mongàk vala. Dicziret ligen az istennek az magassàgokban, és fó0ldó0n8 bikesig, embereknek ioakarat. És lûn minek vtànna, el meninek û tûlõk az angyalok az mennyorszàgba, az emberek es, az pasztorok szolnak vala eggymàsnak. Mennyûnk el immàr mind betlehemiglen8, és làssuk meg ez meg mondott dolgot mell mostan8 lûtt, mellet az vr isten meg ielente mûnekûnk. [p 0083] És nag sietetessiguel el meninek, és meg talàlak az Mariat, és az germeket az iäszolba helheztetuin8, Mikoron8 kediglen8 làttàk volnya, ki hirdeték az beszidet, mell6 ûnekiek mondattatott vala ez germek felõl. És mind azok az kik hallàk czudalkozànak ezeken8, mell6eket az pasztorok mondottanak vala ûnekiek. Az Maria kediglen8 magàban tarta vala mind ez beszideket és az û szûuiben viseli vala És meg térinek az pasztorok, fel magasztaluàn8, és dicziruin8 az istent, mind ez dolgokrul, mell6eket hallottanak, és làttanak vala, azonkippen8 mint ûnekiek meg mondatott vala.

És mikoron8 nyolcz nap tõlt volna be, hogy kõrnyûl meteltetnék az germek hiuattaték az û newe Jesusnak, mell6 newel hiuattatott vala az angyaltul, minek elõtte az mihben foggantatnék. És minek vtanna be tellesettenek volna az û tisztulåsoknak napiai az Mosesnek tõruinye szerint, Jerusalembe viuék Jesust hogy elõ allatnàk ûtet az vr istennek eleibe, mikippen8 az vr istennek tõruinyiben meg vagyon iruàn8. Minden firfiu magzat ki az annyanak mihit meg nyitta az vr istennek szentelt magzatnak hiuattatik. És hogy àldozatra valo aiàndikot adnànak azon szerint mint az vr istennek tõruinyiben meg vagyon mondatuan8, feles szàmu gherlic6zét auagy ké1t galamb fiat. És imé eggy ember vala Jerusalemben, kinek Simeon vala newe, és ez igaz, és io ember vala, és vària vala az Israel nipinek meg vigasztalàsàt, és szent lilek vala û benne. És meg vala ighirue az szent lilek istentûl, hogy û acc6zig meg nem halna mignem meg làtnà az vr istennek Christusàt. És szent lilek istennek àltala az templumba mene, És mikoron8 be vinnék az templumba az germek Jesust az û szûlé1i hogy az tõruinnek szokàsa szerint czelekedninek û irette. Az Simeon és kariàra viué ûtet, és dicziré az istent és monda. Uram isten mostan8 immàr bikesiguelboczàtod el az te szolgàdot, az te beszided szerint. Mert meg làtàk az en szemeim az te ûduõzÿtõ fiadot. Mell6et szerzil minden nipeknek szemek làttàra vilàgossagul, pogàn nipeknek valo meg ielenisre, és az te nipednek az israelnek diczekedisire. És mind atta s6 mind annya czudàlkozik vala ezeken8, mell6ek û felõle mondatnak vala, És meg aldà ûkõt Simeon, és monda az annyànak az Màrianak. Imé ez germek hel6heztetett sokaknak el esisire és sokàknak fel kelisire az Israelnek nipi kõzõtt, és czí7lhelett, kinek ellene mondattatik, Sõg az te lelkedet és tõr iaria àltal hog sok szûekbõl az gondolatok meg nyilatkozzanak. És vala eggy iõuendõ mõndo asszonyiàllat kinek Anna vala newe, Fanuelnek leanya, Asernek àgazatibol, és nagy ideû vala és hé1t esztendeiglen8 ilt vala az û vràual az û szûzesighitûl fogua. És ez kõzel nyolc6zuan nigy esztendeiglen8 õzuegylett vala, mell6 el nem tàuozik vala az Templombol, bûytõlisekben és imàdsàgokban magàt foglall6a vala ÿel, és napual. És ez asszon10iàllat azon oràban ott terme, és û és az isteni vallàsra feleletet tiszen vala, és szol vala û rula mindeneknek kik Jerusalemben vàltsàgot vàrnak vala És minek vtànna az vr istennek tõruinye szerint mindeneket el vighezí7nek, Galileaba meg té1rinek az û vàrosokba Nazaretbe, Az germek Jesus kediglen8 neuekedik vala és erõt viszen vala lelkiben, és be tellesedik vala bõlczesiguel és istennek kedwiben vala. És az û szûlei esztendõnkint Jerusalembe mennek vala az husitnek ûdnepiben, és mikoron8 immàr tizenké1t esztendõs lûtt [p 0084] volna, mikoron8 az û szûlëi Jerusalembe mentenek volna az ûdnep napnak szokàsa szerint, és az napok be teluin8 mikoron8 haza té1rninek, az germek Jesus Jerusalemben el marada, és az û szûlëi eszekbe nem viuék, De alÿtàk vala hog az vti tàrsasàg kõzõtt volna és eggy napi minõ fõldet meninek el, és keresik vala ûtet az rakonsàghok, és esmerõk kõzõtt, és mikoron8 meg nem leltik volna ûtet. Jerusalembe meg té1rinek keresuin8 ûtet. És tõrtinék harmad nap vtàn8 meg talàlàk ûtet tehàg az templomban az doctoroknak kõzõtte ûl, és hàlgatt6a ûkõt, és kerdezi ûkõt, czudàlkoznak vala kediglenn az û é1rtelmin8, és feleletin8, mind azok az kik ûtet halgatt6àk vala. És mikoron8 làttàk volna ûtet az û szûlëi el czudàlkozànak, és monda az û annya ûneki: Fiam mire tûl ekkippen8 mû velûnk? imé az te atàd, és en nagy bànatual keresûnk vala tighedet, és monda ûnekiek. Mi oka hogy enghemet kerestek volt, auagy nem tuggyàtok volti, hogy a zokban kell magamot foglalnom mell6ek az en atàm dolgäi. És az û szûlëi meg nem erték ez beszideket, melleket ûnekiek szola. És alà iõue velek, és Nazaretbe mene. És ûnekiek enghedelmes vala. Az û annya kediglen8 megtarta uala mind ez beszideket az û szûiben. És az Jesus gyarapodik vala bõlczesighiben, és testi àllapatt6àban, és kedwessigben istenné1l, és emberekné1l.

HARMADIK RISZ

TIberius czàszàrnak kedig birodalmànak tizenõtõdik esztendëiben, mikoron8 Pontusbeli Pilatus Sidoorszàgban tiszttarto feiedelem volna, Galileaban kediglen8 Herodes, ki az orszàgnak negedik riszit biriavala, Itureanak kediglen8 és Trachonitisnek tartomànyàban az Filep az û att6afia, ki az orszagnak negedik riszit biria vala, Abileneben kediglen8 Lijantas ki és az orszàgnak negedik riszit biria vala, mikoron8 Annas és Caiafas pûspõkõk volnànak, szo adaték az vr istentûl Janosnak, az Zakariasnak fiànak az pusztàban. És elmene mind az tartomànyokba mell6ek az Jordan kõrûl valànak, és predikàlla vala az iletnek meg iobytàsànak keresztsighit bûnõknek meg boczànatt6àra mikippenn meg vagyon irua az Esaias profetånak beszidinek kõnyuiben, ki ezt mongya. En az kiàltonak szaua vagyok az pusztàban, kiszyczitek meg az vr istennek vtàt, tegitek egenessekké az û õsuenyit. Minden võlgy feltelik, és minden hegy, és halom meg alaczonul és az horgasok egenessé lisznek, és az darabosok meg szinlett vtakkà, és minden test meglàtta az istennek ûduõzytõ fiat. Mond vala annakokàirt az nipeknek sereghinek, kik ki mennek vala hogy meg keresztelkedninek û tûle. Vipera kigoknak nemzeti, kiczoda ielentette meg tûnektek, hogy el futnàtok az el iõuendõ haragnak elõtte? Tehàg teremczetek oll6 gyõmõlczõkõt mell6ek miltok legenek az bûnbõl valo ki té1rishez, és ne kezgitek ezt mondani tû magatokban. Mûnekûnk az Abraham at6ànk, Mert mondom tûnektek, hogy az isten ez kõuekbõl fiakot tàmaszthat az Abrahàmnak. Immàran8 kediglen8 az szekerc6ze és az faknak gyûkerire titetett. Annakookairt minden fa ki io gyõmõlczõt nem teremt, ki vàgattatik, és az tûzre vettetik. És kerdik vala ûtet az nipeknek sereghi és mondanak vala. Mit tegûnk?; Feleluin8 kediglen8 monda ûnekiek. Az kinek ké1t kõntõse vagyon, aggon kõntõst azkinek ninczen, és az kinek eledele vagyon azonkippen8 tegen. Û hozzà meninek kediglen8 az fukarok és hogy [p 0085] meg keresztelkegygenek, és mondànak ûneki. Mester mit tegyûnk? És az monda ûnekiek. Semmit ne vegetek tõbbet annàl mint meg vagyon szerezue tûnektek. Ké1rdik vala kediglen8 ûtet az vitezlõ nipek és ezt monduàn8. Mit tegyûnk mû és? És monda ûnekiek. Valakit meg ne nyomorÿczatok, valakit hamiss fogasokual meg ne kàrosÿczatok, és meg eleghegygetek az tû szoldaitokual[!]. Mikoron8 kedig az nip vàrnà, és mindenek az û szûõkben gondolkodnànak az Janos felõl hogy ha û volna az Christus. Feleluin8 az Janos mindeneknek monda. Bizony az hogy en vizuel keresztellek tûtõkõt, de el iû az ki en nàlamnàl erõsb, kinek sarukõtõinek meg odàsara elé1g nem vagyok. Û meg keresztel tûtõkõt szent lilekuel, és tûzuel, kinek az szoro lapàt keziben vagyon, és meg tisztyt6a az û szirûit, és az gabonàt begyûyti az û gabonàs hàzàba, az poluàt kediglenn meg igheti meg alihatatlan tûzuel. Sokakra egebekre és intiun8 predikall, vala az nipeknek. Herodes kediglen8 ki Galileanak neged riszit biria vala, mikoron8 Janostul meg feddetnék az Herodiasnak az û attafia felesighinek felõle, és minden gonossàgokrul mell6eket Herodes tiszen vala, minden egé1b gonosszaghihoz ezt és hozzà tiué, és az tõmlõc6zbe veté az Janost. Lûn kediglen8 mikoron8 minden nip meg keresztelkednék. Es mikoron8 Jesus és meg keresztelkedett volna, és imadkoznék meg nyilatkozék az mennyorszàg, és az szent lilek leszàlla û reà testi szemil6ben oll6 mint eggy galamb, és mennyorszàgbol szozat lûn, mell6 ezt mongya vala. Te vagy az en szerelmes fiam te benned io kippen8kedwem be telék. És û az Jesus immàr harminc6z esztendõs kezd vala lenni az mint aly10tatik vala Josef fiànak lenni, és az Josef az Heli fia volt, az az Mathaté, az az Leuié, az az Melrhié, az az Jannäé, az az Josefé, az az Matatthiasé, az az Amosé, az az Naumé, az az Heslié, az az Naggeé, az az Maathé, az az Matathiasé, az az Simeusé, az az Joserhé, az az Judäé, az az Joannäé, az az Rhesaé, az az Zorobabelé, az az Salathielé, az az Nerié, az az Melchié, az az Addié, az az Cosamé, az az Helmadamé, az az Heré, az az Jesöé, az az Heliezeré, az az Joramé, az az Matthäé, az az Leuié, az az Simeoné, az az Judäé, az az Josefé, az az Jonamé, az az Heliarhimé, az az Meleamé, az az Menamé, az az Mathathaé, az az Nathané, az az Dauidé, az az Jesseé, az az Obedé, az az Boozé, az az Salmoné, az az Naasoné, az az Aminadabé, az az Aramé, az az Esromé, az az Faresé, az az Judäé, az az Jarobé, az az Isaaké, az az Abrahamé, az az Charräé, az az Nachoré, az az Saruché, az az Ragaué, az az Faleké, az az Heberé, az az Saläé, az az Cainané, az az Arfaraté, az az Semé, az az Noëé, az az Lamerhé, az az Mathusaläé az az Enorhé, az az Jarethé az az Malalehelé, az az Cainané, az az Enosé, az az Sethé, az az Adamé, az az Istené.

NEGEDIK RISZ IESus8 kediglenn szent lilek istenuel tell6es liuin8 megté1re az Jordan vizibõl, és szent lilek istentûl az pusztàba viteték, és negyuen napiglan8 kisirtetik vala az õrdõgtûl, és semmit nem í7uék az napokban, és vigre az negyuen nap be teluin8 meg ehezék. Monda kediglen8 û neki az [p 0086] õrdõg, Ha fia vagy az istennek, mongyad imez kûnek hõgy legen kenyirré. Es feleluinn az Jesus ûneki monda, Megvagyon irua. Nemczak kenyiruel í7l ember, hanem istennek minden ighÿuel. És vele fel viué ûtet az õrdõg eggy magass hegyre, és meg mutatà ûneki ez fõldnek kereksighinek minden orszàghit eggy punctni ûdõben, és monda ûneki az õrdõg. Teneked adom mind ez hatalmassàgot, és ezeknek dûczõsighit, mert ennekem vadnak adua, es valakinek akarom annak adom azt. Annakokairt ha te le esuin8 en elõttem imàdandassz enghemet, mind tiëid lisznek. És feleluin8 az Jesus monda ûneki. Ereggy hàtam meghé te satan, mert meg vagyon irua, Imàggyad az te vradot istenedet, és czak ûtet szolgàld. És Ierusalembe viué ûtet, és az templomnak leuegõire àllatà ûtet, és monda ûneki. Ha fia vagy az istennek boczàsd alà temagadot. Mert meg vagyon iruàn8 hogy az û angyalinak paranczol iõuendõre te felõled, hogy meg tarczanak tighedet, és kezekbe fel visznek tighedet, hogy az kûbe az te làbadot meg ne sé1rczed. És feleluin8 Jesus monda ûneki. Meg vagyon mondua, Ne kiszirczed az te vradot istenedet. És mikor minden kisirtis el vighesztetett volna, el mine ûtûle az õrdõg eggy idëig. És meg té1re az Jesus az szent lilek erëiuel Galileàba, és hire lûn ûneki mind az eghissz tartomànyban, és û tanÿt vala az û sinagogàiokban, és mindenektûl dïczirtetik vala. És Nazaretbe mine, holott û fel tartatott vala, és az û szokàsa szerint bemine az szombatnak ûdnepek napiàn8 az sinagogàba, és fel kele iràsoluasni, és kezibe adàk ûneki az Esaias profetanak kõnyuit, és mikor ki terÿté az kõnyuet az hel6re talàla, holott ez vala megirua. Az vr istennek lelke en raytam vagyon azirt hogy kenetuel megkene enghemet, el boczàta enghemet hog az szeghinyeknek euangeliumot hirdessek, hogy meg gyogÿczam az tõredelmes szûûkõt. Hogy fogl6oknak el szabadulàst predikàllàk, és vakoknak làtàst, hogy meg rontattakot eleresszek meg szabadÿtàsnak àltala, hogy predikàll6am az vr istennek fogànatos esztendëit. És az kõnyuet eggybe haytogatuan8 az szolgànak meg adà, és esmég leûle. És az synagogaban mindenek û reà niznek vala, és szemeket el nem vi8szik vala rula. Kezde kediglen8 mondani ûnekiek. Ma tõlt be ez iràs az tû fileitekben. És mind tanubizonsàgual valànak ûneki, és czudàlkoznak vala az û beszidinek kedues voltàn8, meell6ek az û szàiàbol ki szàrmaznak vala, és ezt mongyàk vala. Nem ezi az Josefnek fia: És monda ûnekiek. Mindenestûl foguan8 imez hasonlatos beszidet fogiàtok mondani ennekem. Oruos gyogÿcz meg te magadot. Vala menye dolgokot hallottunk hogy Capernaumban czeleketté1l, tedd meg itt és az te hàzàdban. Monda kediglen8. Bizony mondom tûnektek hogy eggy profetanak és ninczen beczûlete az û hazàiàban. De igassàgual mondom tûnektek. Az Illesnek idëiben sok õzuegek valànak Sidoorszàgban, mikoron8 be zàrlattaték az mennyorszag hàrom esztendëiglen8, és hat holnapiglan8 mikoron8 nagy ehsig lûtt volna mind ez eghissz fõldõn8, és Ill6es azokhoz égygikhez sem boczàttaték, hanem czak Sidon tartoman10beli Sorepta newû vàrosba, az eggy õzuegy asszonyhoz. És sok poklosok valànak Sidoorszàgban Heliseus profetànak idëiben, és senki û kõzzõlõk meg nem tisztula, hanem czak az Siriabeli Naaman. És mind be telinek haragual az Sinagogaban ezeket haluan8, és fel tamadànak, és ki verék ûtet az vàrosbol és viuék ûtet mind az hegynek teté0iglen8, mell6 hegen az û vàrosok rakatott vala, hogy az meredeken8 alà vetnék ûtet. Û kedig meentiben û kõzõttõk megen vala àltal. És alà mene Capernaumba Galileanak vàrosàba, és ott tanÿta vala ûkõt az ûdnep napokon8 és nagyon czudàlkoznak [p 0087] vala az û tudomànyàn8, mert az û beszide hatalomual vala eggybe foglàluàn8. És vala ott az synagogàban eggy ember, kiben fertelmes õrdõgnek szellete vala, és fel kiàlta nagy fel szoual, és monda. Nó te Nazaretbeli Jesus mi dolgod vagyon teneked mû velûnk? Azirt iûtteli hogy mûnket el veszess? Tudom ki vagy te, Az istennek amaz szente vagy. És meg feddé az õrdõghõt az Jesus ezt monduàn8. Nimull6 meg, és menny ki belõle. És mikoron8 kõzõttõk le verte volna ûtet az õrdõg, kimene û belõle, és semmit nem àrta ûneki. És mind megfilemlinek, és szolnak vala û kõztõk, és ezt mongyàk vala. Miczoda beszid ez? hogy ûnõn hatalmàual és tehetsighiuel paranczol az fertelmes szelletnek és, és ki mennek? És az û hire kiteried vala az tartomànynak minden felõl valo hel6ire. Mikoron8 kediglen8 fel kõlt volna Jesus az synagogàbol, be mine az Simonnak hazàba, az Simonnak kediglen8 napàt erõssen leli vala az hideg És kirék az Jesust û irette. És az Jesus meg àluàn8 annak feie felett, megfeddé az hideglilisnek betegsighit, és elhagyà az asszony embert. És legottan8 felkeluin8 ü9nekiek szolgàl vala. Mikoron8 kediglen8 az nap elnyugodnék, mindenek kiknek kûlõmb kûlõmb fé1le betegsigbeli korok vala, az Jes443ushoz viszik vala ûkõt. És û mindenikre kezëit tiuin8 meg gyogÿt6a vala ûkõt. Sokakbol kediglen8 õrdõghõk és kimennek vala, kik kialtanak vala, és ezt mongyàk vala. Te vagy az Christus az Istennek fia. És megfeduin8 nem haggya vala ûnekiek azt mondani hogy tudnàk, hogy û volna az Christus. Mikoron8 kediglen8 nappalra kõltenek volna, ki ereduin8 puszta hel6re megen vala, és az nipeknek sereghi keresik vala ûtet. És elinduluàn szinte oda meninek, az holott Jesus vala, és megtarstosztattàk vala ûtet, hogy el ne tàuoznék û tûlõk. Az Jesus kediglen8 monda ûnekiek. Égéb vàrosokban és kell ennekem az istennek orszàgàt predikàllanom, mert ezirt boczàttattam el, es predikàll vala Galileanak synagogàiban.

ÕTÕDIK RISZ LÛn kediglen8 mikoron8 az sereg nip û reà omolna hogy az istennek ighÿt hallanà. És az Jesus àll vala az Genezaret newû tengher szakadik mellett. És ké1t veszteg àllo haiot làta az tengher szakadik mellett. Az halàszok kediglen8 ki szàllottanak vala az hàiokbol, és az û hàloiokot mossàk vala. Mikoron8 kediglen8 bement volna az Jesus az haioknak egygikbe, mell az Simoné vala, kiré ûtet hogy eggy keuessé az fõldtûl be vinné, És le ûluin8. tanÿt6a vala az haiobol az nipnek sereghit. Minek vtànna kediglen8 meg szûnék az szolàstul, monda az Simonnàk, vigy az mil6re, és vessitek meg az tû hàlotokot hal fogn2i. És feleuin8 Simon2 monda ûneki. Nagy vram mind ez eghissz ÿel munkàt tûnk és semmit nem foghatànk, de mind az àltal és az te paranczolatodra im meg vetem az hàlot. És mikoron8 ezt tûttik volna n8agy sok halat kerÿtinek be az hàlokba. Meg szakad vala kediglen8 az û hàloiok, És inti8nek az û tàrsoknak, kik az màs haioban8 valànak hogy hozzàiok iûninek, és seghÿteninek ûnekiek, és el iõuinek, és mind az ké1t haiot be tõlték, vgy hogy el merûlnek vala. Mell dolgot mikoronn làtna Simon Peter az Jesusnak té1rdëihez esék, és monda. Vàllàl el en tûlem vram, mert en bûnõs ember vagyok. Mert nagy àmilkodàs foglalta [p 0088] vala meg ûtet, és mind azokot kik û vele valànak az hal fogàsban, mell6et fogtanak vala. Azonkippen8 Jakabot, és Janost az Zebedeusnak fiait, kik Simonnak tàrsi valanak. És monda az Simonnak az Jesus. Ne fill6, ennek vtanna embereket fogsz. És mikoron8 az haiokot az fõldre ki vonàk mindeneket elhagyuàn8 û vtànna meninek. És tõrtinék mikoron8 eggy nimell vàrosban volna, és imé vala ott eggy firfiu, ki tele vala poklos varual. És mikoron8 làtta volna az Jesust orc6zàiàra leborula, és kiré ûtet, és monda. Vram ha akarod meg tisztÿthacc6z enghemet. És kezi8t ki nyuytuàn8 illeté ûtet, és monda. Akarom, tisztull6 meg. És legottan8 el vesze û rula az poklos var. És az Jesus paranczola ûneki, ezt monduàn8. Senkinek ne mongyad, hanem mennyel, mutasd meg te magadot az eggyhàzi embernek, és vigy aiàndikot az te meg tisztulàsodirt, mikippen8 Moyses meg paranczolta, tanubizonsàgul ûnekiek. Nagyubban ki teried vala kediglen8 az û hire, és sok sereg nip gyûl vala eggybe, hogy hallanàk az û beszidi8t, és hogy az û betegsighekbõl meg gyogÿtatnànak. V20 kediglen8 fèlfelé valo puszta hel6eken8 i8l vala és imädkozik vala. És lûn eggy napon8 predikàll vala û, és az fariseusok, és az tõruinytudo doktorok ott ûlnek vala, kik Galileanak és Sidoorszàgnak, és Jerusalemnek minden vàroskàibol mentenek vala oda. És az vr istennek ereie vala û nàla azoknak meg gyogÿtàsàra. És imé valanak ott nimi firfiak, kik viselnek vala eggy àgyban eggy emvbert, kinek inäi meg szakattanak vala, és hel6ekrûl elindultanak vala. És azon8 ûgekeznek vala, hogy ûtet be uinnék, és Jesusnak elö20tte le tennék. És mikoron8 az nipnek sokasàgàtul hel6et nem talàltanak uolna, honnan uinnek be ûtet, az hàznak felibe hàgànak, és az fedelen8 boczàtàk alà u0tet az àgyaczkaual egetembe az nip kõzibe, az Jesusnak elëibe. És latuàn8 az û hûtõkõt monda ûneki, Ember meg boczàttassanak teneked az te bûneid. És kezdí7nek gondolkodni az irastudok, és az fariseosok, ezt monduàn8. Kiczoda ez ki isten ellen valo szidalmas beszideket szol? Kiczoda boczàthatt6a meg az bûnt, hanem czak ûmaga az isten? Minek vtànna kediglen8 meg esmé1ré az Jesus az û gondolatt6okot, feleuin8 monda ûnekiek. Mit gondolkottok az tû szûuetekben. Ez kettõ kõzzõl mell6iket kõnnyebb mondani, ezti meg boczattàssanak teneked az te bûneid, auagy ezt mondani, kell fel és iàry? Hogy kediglen8 megtuggyàtok hogy az embernek fiànak hatalma vagyon ez fõldõn bûnõkõt meg boc6zàtni, monda az kõr embernek. Teneked szolok kell fel, veddfel az te àgyadot, és menny el az te hàzadhoz. És az legottan8 û elõttõk felkele, és felemeli vala az miben fekûtt vala és az û hàzàhoz mine dicziruin8 az istent. És nagy àmilkodàs foglalà meg ûkõt mind, és diczí7rik vala az istent, és nagy filelem szàlla szûuõkbe, és ezt mongyàk vala. Vilhetetlen dolgokot làtàn8k ma. És ezeknek vtànna ki mine, és lata eggy fukart, kinek Leui vala newe, ki az fukaroknak asztalànàl ûl vala és monda ûneki Kõuess enghemet. És ez mindeneket el hagya, és fel kele, és ûtet kõueté. És az Leui nagy lakodalmat szerze ûneki az û hàzàban, és vala ott fukaroknak sok sereghe, és egebeknek és kik û uele egetembe asztalhoz ûltenek vala. És zugodnak vala az iràstudok, és az fariseosok az û tanÿtuànyinak ellene, é ezt mongyàk vala. Mire îsztek, és isztok az fukarokual, és az bûnõsõkuel? És feleluin8 az Jesus monda ûnekiek. Ninczen szûksighek oruos né1lkûl azoknak az kik eghissigben vadnak, hanem azoknak az kik beteg43sigben vadnak. Nem azirt iûttem hogy azokot hÿam az í7letnek megiobbytàsåra [p 0089] az kik igazaknak iti8lik magokot, hanem azokot azkik bûnõsõknek. És azok mondànak ûneki. Mire hogy az Janosnak tanÿtuànyi gyakorta bûytõlnek, és imàdsàgot tisznek, azonkippen8 az fariseosoké és, az te tanÿtuànyid kediglen8 í7sznek, és isznak? Jesus kediglen8 monda azoknak. Tehetiteki ezt hogy az àgyas hàznak fíäi bûytõll6enek miglen8 û velek vagyon az võ leghiny? De el iûnek az napok mikoron8 elví7tetik û tûlõk az võ leghiny, akkoron8 az napokbann bûytõlnek. Mongya vala kediglen8 ûnekiek, ez hasonlatos beszidet és. Az vy ruhànak foltt6àt senki nem ereszti az o ruhàba, ha kûlõmben8 liszen, az vy ruha folt és szakasztàst tiszen, és az o ruhàhoz nem illik az vy ruhàbol valo be eresztett toldalik. És senki nem tõlt vy bort o tõmlõkbe, ha kûlõmben liszen, az vy bor meg fogia szakasztani az tõmlõkõt és az bor el omol, és az tõmlõk és el fognak vesznyi. De az must bort vy edinyekbe kell tõlteni, és mind az kettõ ippen8 meg àll. És senki vy bort nem kiuàn legottan8, az ki o bort iuàndik. Mert ezt mongya az o bor iobb.

HATODIK RISZ

TÕrtinék kediglenn8 ez eggy màsodelsõ ûdnepen8 hogy Jesus az veteminyekenn menne àltal, és az û tanÿtuànyi az gabona feieket szaggattàk vala, és í7szik vala kezek kõzõtt megtõruin8. Nikik kediglen8 az fariseosoknak kõzzõle ezt mongyàk vala ûnekiek. Mire tisztek ill6en dolgot, mellet nem szabad tenni ûdnep napokonn? És feleuinn monda ûnekiek, Czak azt sem oluastàtoki az mit Dauid tûtt mikoron8 meg ehezett volna mind ûmaga s6 mind az û nipe, mikippen8 ment az istennek hàzàba, és az elõ rakott kenyereket kezibe vûtte és ûtt benne, és az û nipinek és adott az kenyerekben, melleket nem szabad vala meg enni hanem czak az eggyhåzi embereknek. És ezt mongya vala ûnekiek, hogy az embernek fia vra volna az ûdnepnek és. Lûn ez màs ûdnepen8 és, hogy û be menne az synagogàba, és tanÿtana, és vala ott eggy ember, és annak az iobb keze meg aszott vala. Vtànna leselkednek vala kediglenn az iràstudok, és az fariseosok ha az ûdnepen8 meg gyogÿtanà, hogy lelninek mibõl ûtet vàdolnàk. Az Jesus kediglen8 tuggya vala az û gondolatt6okot, és monda az embernek kinek az keze meg aszott vala. Kell fel, és àll elõ. Az ember kedig fel keluin8 elõ älla. Monda annakokairt az Jesus ûnekiek. Ké1rdelek en tûtõkõt. Szabadi ûdnepeken8 iot tenni inkàbb hogy nem mint gonoszt? Szabadi embereknek iletí7t meg tartani inkàbb hogy nem mint el veszteni? És mikoron8 azokot mind el nizte volna, monda az embernek. N6uycz ki az te kezedet. Es az ember azt tiué, és meg gyogyula az û keze azonkippen8 mint az màsik. Az fariseosok kediglen8 esztelensiguel meg telinek, és szolnak vala eggymàsnak mit tenninek az Jesusnak. Lûn kediglen8 az napokban ki mine eggy hegyre imàdkozni, és mind eghissz ÿel vigyàzuàn8 isteni imàdsàgban foglall6a vala magàt. És mikoron8 az nap feltàmadott volna, elõ hiuà az û tanÿtuanyit, és û kõzzõlõk tizenkettõt ki vàlaszta, kiket és Apostoloknak neueze. Simont kit Peternek neueze, és Andràst az û att6afiàt, Jakabot, és Jànost, Filepet, és Bertalant, Mathét és Tamàst, Jakabot az Alfeusnak fiàt, és Simont, ki Zeloteknek hiuattatik, és Jakabnak fiat Judàst, és Judas Iscariotot [p 0090] ki vgyan azon vala az arulo, és mikoron8 le szàllott volna û velek meg àlla eggy mezõ hel6en8, és eghissz az û tanytuanyinak sereghe. és nipnek nag sokasàga, Sidoorszàgbol, és Jerusalembõl, és az tengherhez kõzel valo vàrosokbol Tyrusbol, és Sidonbol, kik azirt iûttenek vala hogy az û beszidit halgatnàk, és meg gyogyulnanak az û betegsighekbõl. És azok és kik fertelmes szelletektûl gõtretnek vala, és meg gyogyulnak vala. És mind az sereg nip ezen8 ûgekezik vala, hogy ûtet illetné. Mert isteni erõ iû vala ki û belõle, és mindeneket meg gyogyt vala. És û felemeluin8 az û szemëit az û tanytuanyira ezt mongya vala. Bodogok vattok szeghinyek. Mert tiétek az istennek orszàga. Bodogok vattok kik sirtok mostan8, mert iõuendõre mõettek. Bodogok lisztek mikoron8 gyûlõl6endnek tûtõkõt az emberek, és kõzzõlõk ki szakasztanak, és embeernek fiairt szidalmassàgual illetendnek, és az tû neueteket ki vetendik mint ha gonosz volna. Õrûll6etek az napon8, és vigaggyatok. Mert imé sok az tû iutalmatok az menn8ekben. Mert ez szerint tisznek vala az profetaknak és az û att6ok. De iay tûnektek kazdagok kiknek vigasztalastok meg vagyon.

Jay tûnektek kik meg eleghettetek, mert iõuendõre é1hsighet szenuettek. Jay tûnektek kik mõuettek mostan, mert iõuendö20re kesreghetek, és sirtok. Jay tûnektek mikoron8 diczirendenek tûtõkõt minden emberek, Mert ez szerint tisznek vala az hamiss profetaknak az û att6ok. De tûnektek mondom, kik az en beszidemet halgatt6àtok. Szereessitek az tû ellensigteket. Jol tegetek azokual az kik tûtõket gyûlõlneek, iot mongyatok azoknak az kik tûtõket àtkoznak, és imadgyàtok azokirt az kik tû ellenetek hamiss fogàst tisznek. Az ki eggy felõl arc6zul vér tigjhedet, tarcz neki az màs orc6zadot és. És az ki palastodat el viszi attul az kõntõst sè tiltcz meg. Mindennek aggy kediglen8 az ki te tûled valamit kir. És attul meg ne kiuannyad az ki eluiszi az tiéidet. És az mikippen8 akariàtok hogy tegenek tûnektek az emberek, tû és azonkippen8 tegetek ûnekiek. És ha szeretitek azokot az kik tûtõkõt szeretnek, mi kedues voltotok liszen ezirt? Mert az bûnõsõk es szeretik azokot az kik ûkõt szeretik. És ha iol téndetek azokual az kik tû veletek iol tisznek mi kedues voltotok liszen ezirt? Mert az bûnõsõk és vgyan ezent tiszik. És ha kõlczõnt attok azoknak az kiktûl reminlitek hogy megvehetitek, mi kedues voltotok liszen ezirt? mert az bûnõsõk és az bûnõsõknek kõlczõnt adnak hogy vgyan annyit vegenek irette. Sõg inkàbb szeressí7tek az tû ellensighiteket, és iol tegetek û velek és kõlczõnt aggyatok, de semmit onnan ne vàriatok és sok liszen az tû iutalmotok, és az felsighes istennek fiäi lisztek, mert û kegelmes mind az hàlàlatlanokhoz s6 mind az gonoszokhoz. Annakokairt irgalmasok legetek mikippen8 az tû atàtok irgalmas6 Ne itill6etek és nem itiltettek Ne kàrhoztassàtok és nem kàrhoztattok. Meg boczàssatok, és tûnektek és boczånat adattåatik. Aggyatok, és adattatik tûnektek és Jo mí7rtiket adnak az tû kebeletekbe, és feltetezettet, és meg ràzattat, és oll6at mell6 felûl le fol6. Mert azon8 mí7rtikuel mirnek egebek tûnektek, mell6uel tû mi8rtek. Ez hasonlatos beeszidet mongya vala kediglen8 ûnekiek. Vall6on vak vezetheti uakot? Nemde mind ketten8 az venrembe esneki? Az tanÿtuany nem lehet az û mesterinek felette. Dè fogyatkozàsnelkûl valo liszen minden ha oll6an lend mint az û mestere. Myrt nized az koroszàlat az te atàd fiànak szemiben, az karo szàlat kediglen8 mell6 az te tulaydon szemedben uagyon eszedbe nem uiszed? Auagy mikippen8 mondhatod az te atadfiànak. At6amfía hadd vegem ki az koroszàlat mell6 az te szemedben vagyon. Te az te szemedben az karoszàlat nem latodi? Te tettetes szentsighû elõszõr [p 0091] vedd ki az karo szàlat az te szemedbõl, és akkoron8 nizheted hogy ki vessed az koro szàlat, mell6 az te atàdfiàn8ak szemiben vagyon. Mert nem io fa az mell6 gonosz gyõmõlczõt teremt, és nem gonosz fa, az mell6 io gyõmõlczõt teremt. Mert minden fa az û gyõmõlczibö20l esmertetik meg. Mert az tõuissekrûl nem szednek fighét, és az czipke fàrul szõlõt nem szednek. Az io eember az û szûui8nek io reytekibõl iot vi8szen ki, és az gonosz ember az û szûuinek gonosz reytekibõl gonoszt viszen ki. Mert az ember szàia abbol szol az miuel az û szûe bûõlkõdik. Mire hÿtok kediglen8 enghemet ez szoual. Vram vram, és nem tiszitek azokot, az mell6eket mondok? Minden valaki enhozzàm iû, és az en beszidemet meg hall6a, és meg tiszi, meg mutatom tûnektek, kihez ligen hasonlatos. Hasonlatos az emberhez ki hàzat raka, és mill àsàst tûn, és az hàznak fondamentomàt kû sziklàn8 veté Mikoron8 kediglen8 àr viz lûtt volna az fol6o viz az hàzba ûtkõzék, és meg nem indÿthatà az hàzat, mert kû sziklàn8 vettetett vala az û fondamentoma. Az ki kediglen8 hallotta, és meg nem tûtte, hasonlatos6 az emberhez, az ki az û hàzàt az fõldõn8 rakta fondamentom n8elkûl, mell6 hàzba az folo viz meg ûtkõzõtt, és az legottan8 le esett, és az hàznak leromlàsa nagy lûn.

HETEDIK RISZ

ES mikoron8 elvigheszte volna mind az û beszidit az nipnek hallàsàra, bemene Capernaumba. Eggy nimell szàzadosnak szolgàia kediglen8 nehezen8 liuin8 vonaghik vala, kit ighen szeret vala. Mikoron8 kediglen8 az Jesusnak felõle hallomàs szerint é1rtett volna, vin embereket boczàta û hozzà az Sidok kõzzõl, és kiré ûtet hogy û hozzà menne, és az û szolgàiàt meg gyogyytanà. És azok mikoron8 Jesushoz mentek volna nagy szorgalmatoson kirik vala ûtet, és ezt mogyàk vala. Milto erre hogy ezt teged vele, mert szereti az mû nipûnkõt, és az synagogàt és û rakta mûnekûnk. Jesus kediglen8 û velek vtban vala. És mikoron8 immàr nem messze volna az hàztul, az szàzados az û baràtit û hozzà boczàtà ezt monduàn8 Jesusnak. Vram ne bancz magadot ewel, mert elég nem vagyok erre hogy az en hàzamba iûy, annak okàirt en magamot sem alÿtàm miltonak lennem erre, hogy te hozzàd mennik, de mongyad eggy szoual, és meg gyogyul az en germekem, mert en és màs birtoka alatt valo ember vagyok, és vadnak vitezlõ nipek en birtokom alatt, és imennek ezt mondom mennyel, és elmegen, és màsnak, iûy ide, és el iû, és az en szolgàmnak, tedd ezt, és megtiszi. Haluàn8 kediglen8 az Jesus ezeket czudàlkozék û rayta, és hàtra forduluàn8 monda az sereg nipnek, mell ûtet kõueti vala. Mondom tûnektek, még Sidoorszàgban sem leltem ill6en nagy hûtõt. És mikoron8 haza té1rtenek volna azok, az kik el boczàttattanak vala, eghissigben talàlàk az szolgàt, az ki megbetegûlt vala. És lûn ez, touàbb megen vala az vàrosba, mell Nainnak hiuattatik, és û vele mennek vala az û tanÿtuànyi sokan8, és nipeknek nagy sokasàga. Mikoron8 kediglen8 az vàrosnak kapuiàhoz kõzelghetne imé eggy halottat visznek vala fen8 vallokon8, ki az û annyànak egygetlen eggy szûlõtte vala, és ez asszonyiàllat õzuegy vala, és az vàrosnak nagy sereg nipe vala û vele Mell6et mikoron8 meg làtott volna az vr isten, meg esék szûe û rayta és monda ûneki. Ne siry, és kõzel mene oda, és illeté az koporsot. [p 0092] Az kik viszik vala kedig meg àllànak, és monda. Iffiuczka teneked mondom kell6 fel. És fel ûle, az ki meg holt vala, és szolni kezde és az û annànak adà ûtet. Filelem foglala meg kediglen8 mind azokot, és diczirik vala az istent ezt monduàn8. Nagy profeta tamadott mû kõzõttûnk és az isten meg làtogatta az û nipit. És kiteriede ez hir mind eghissz Sido orszàgban û felõle, és mind az kõrûl valo tartomànyban. És hirré tiuék Janosnak az û tanytuanyi mind ezeket, És û hozzà hiua az Janos kettõt az û tanytuanyinak kõzzõle, és az Jesushoz boczàta, ezt monduàn8. Te vagi az kinek el iõuetele iõuendõre volt, auagy màst varunk? Mikoron8 kediglen8 az firfiak û hozzä mentenek volna, ezt mondàk. Az Janos baptista kûlde mûnkõt te hozzàd ezt monduàn8. Te vagyi az kinek el iõuetele iõuendõre volt, auagy màst vàrunk? Vgyan azon oràban kediglen8 sokakot gyogÿta meg betegsighekbõl, és isteni czapàsokbol, és gonosz szelletektûl, és sok vakoknak ada làtàsnak ingenibe valo aiàndikàt. És feleluin8 monda ûnekiek. Mennyetek el, és vigetek kõuetsighet az Janosnak azokrul, mell6eket lattatok, és hallotattok, Az vakoknak szemeknek vilàgossàga vagyon, az santak iàrnak, az poklosok megtisztultatnak, azsiketek hallanak, az halottak feltàmadnak, az szeghinyeknek euangelium hirdettetik, és bodog minden, ki meg nem botrànkozik en raytam. És mikoron8 el mentenek volna az Janos tanÿtuànyi ezt kezdé mondani az nipeknek Janos felõl, Mi làtni mentetek ki az pusztàba? hogy nàdat làssatoki, mell6 az szé1ltûl ide s6 toua verettetik? Dè mi làtni mentetek ki, hogy lagy ruhàkba õltõzõtt embert lassatoki? Imé az kik fí7nes ruhàba õltõznek, és az kik gyõnyõrûsighes iletet viselnek az kiràloknak palotäiban vadnak. Dè mi làtni mentetek ki, hogy profetàt làssatoki? Bizony mondom tûnektek nagyubb làtni mentetek, hogy nem profetàt latni? Ez az kirûl meg vagyon ez iruàn8. Imé en el boczàtom az en angyalomot az te szemil6ednek elõtte, ki meg kiszy11ti az te vtadot te elõtted. Mondom kediglen8 tûnektek. Asszonyiallatoknak szûlõttei kõzõtt senki ninczen nagyubb profeta Janos Baptistànàl. Demaga az ki kûssebb az istennek orszàgaban, nagyubb û nàlanàl. És mind az eghissz nip s6 mind az fukarok igaznak itilék az istent ezeket haluàn8, meg keresztelkeduin8 az Janosnak keresztsighiuel. Az Fariseusok kediglen8, és az tõruintudok az istennek tanàczat megvtàlàk ûmagoknak ellene, és meg nem keresztelkedinek û tûle. Monda kediglen8 az vr isten. Mihez mongyam hasonlatosnak ez ill6en faiu embereket, és mihez vadnak hasonlatosok? Hasonlatosok az germekekhez, kik az vàsàrt ûlnek, kik û kõzõttõk kiàltanak, és ezt mongyak. Sipolànk tûnektek és neem tànczolàtok. Siralmat fuànk nektek, és nem siràtok. Mert eliûtt az Janos Baptista, ki sem kenyeret nem í7szik, sem bort nem i8szik, és ezt mongyàtok. Õrdõg vagyon benne. El iûtt az embernek fia, ki í7szik és i8szik, és mongyàtok. Làss nagy ehetõ és nagy bor ihato em8bert, ki az fukaroknak, és az bûnõsõknek baràtta. És igaznak itilteték az istennek bõlczesighe az û fiäitul mindenektûl. Kiri vala kediglen8 ûtet nimell6 az fariseusoknak kõzzõle, hogy nàla ebillenék, és az fariseusnak hàzàba be menuin8 asztalhoz ûle. És imé eggy asszonyiallat ki az vàrosban bûnõs neuet visel vala, mihelen8 meg é1rté, hogy asztalhoz ûlt volna az fariseusnak hàzàban eggy pohàrt vûn vele oda kenetuel tele, és az û làbäihoz hàtul àlla siruàn8, és kõnyû hullatasiual kezde õtõzni az û làbäit, és az û feÿnek haiaiual meg keni vala, és az û làbäit czokolgatt6a vala, és az kenetuel meg keni vala. Làtuàn8 kediglen8 ezt az fariseus, az ki ûtet hàzàhoz [p 0093] hÿta vala szola ûmagàban, és monda. Ha profeta volna ez, bizony tudnà ki legen ez asszony, és minemû, ki ûtet illeti mert az bûnõs asszony ez. És feleluin8 Jesus monda ûneki. Simon valami beszidem vagyon te veled. És az monda. Mester mond meg. Ké1t adossa vala eggy nimell6 embernek, ki kõlczõnn pinzt szokott vala adni, az eggyik adoss vala ûneki õt szàz denar pinzuel, és az màsik õtuenuel. Mikor kediglen8 azoknak nem volna honnan meg adniok, ingen meg engedhé mind az kettõnek. Ezek kõzzõl annakokairt mond meg mellik fogia inkàbb szeretni ûtet. Feleluin8 Simon monda, Azt vilem hogy az, az kinek az tõbbet enghette meg ingen. És Jesus monda. Igaz itiletet tûl. És az asszonyhoz forduluàn8, monda az Simonnak. Làtodi ez asszont? Be iõuik az te hàzadba, làbäimnak vizet sem adàl, ez asszony kediglen8 kõnyuëiuel õtõzé meg az en labäimot, és az fëí7nek haiaïual fené meg. Meg sem czokolàl enghemet, ez kediglen8 mitûl fogua be iûttem, meg nem szûnék az en làbäimot czokolgatni. Az en femet olayual sem kenid meg, ez kediglen8 kenetuel kené meg az en làbäimot, minekokairt mondom teneked. Meg boczàttassanak ûneki az û sok bûnëi, mert nagy szeretet lûn û benne. Az kinek kediglen8 keuesebb boczànat adatik, ebben keuesebb szeretet vagyon. Monda kediglen8 az asszonnak meg boczàttatnak teneked az te bûnëid. És az kik egetembe asztalhoz ûltenek vala, kezdinek mondani û magokban. Kiczoda ez, ki az bûnt meg boczàtt6a? Monda kediglen8 az asszonnak. Az te hûtõd tartott meg veszedelemtûl tighedet, menny el bikesiguel.

NOLCZADIK RISZ

ES lûn touàbbà ez, ûmaga és vàros és falu szerte iàr vala predikàluàn8, és hirdetuinn az istennek orszàgàt, és û vele vala az tizenké1t tanÿtuàny, é nimi asszonyiàllatok, kik meg gyogyultanak vala az gonosz szelletektûl, és az û betegsighekbõl. Maria ki Magdalenanak hiuattatik, kibõl hé1t õrdõg ment vala ki, És Joanna Chuzanak felesighe, ki az Herodesnek gongyàt viselé és fel neuelé, és Susanna, és sok egé1b asszony, kik szolgàlatot tisznek vala ûneki az û marhàiokbol Mikoron8 kediglen8 sok sereg nip gyûlne eggybe, és minden vàrosokbol û hozzà sietninek, ezt mondà hasonlatos beszid szerint. Kimine az ki magot vet vala, hogy az û magàt el vesse, es az magvetis kõzbe, nimell mag az vt fé1len8 esék, és elnyomottaték, és az é1ghi madarak meg iuék az magot. És màs veteminy mag az kû sziklàra esék, és mikoron8 ki kõlt volna meg asza, mert nem vala neduessighe. És màs mag az tõuissek kõzibe esék, és mikoron8 az tõuissek egetembe fel nõttenek volna, meg foytàk az magot. És màs mag io fõldbe esék, és mikoron8 fel nõtt volna szàz annyit teremte, Ezt monduàn8 ezt kialta vala. Az kinek hallani valo file vagyon halgassa meg. Kerdik vala kediglen8 ûtet az tanytuànyok ezt monduàn8. Miczoda hasonlatos beszid volna ez. És û monda. Tûnektek meg vagyon adatuàn8 ez hogy meg tuggyàtok az istennek orszàgànak isteni titkäit, egebeknek kediglen8 hasonlatos beszid àltal, hogy làtuàn8 ne làssanak, és haluàn8 é1rtelem bennek ne legen. [p 0094] Ez hasonllatos beszid kediglen8 ez. Az mag az istennek beszide, az kik kediglenn az vt felen8, ezek az kik hall6àk, annak vtànna el iû az õrdõg, és ki ví7szi az istennek beszidí7t az û szûõkbõl, hogy veszedelemtûl magokot meg ne tarthassàk ha iõuendõre annak hinninek Az kik kediglen8 az kû sziklàn8, ezek azok kik mikoron8 hallàngyàk, õrõmuel fogaggyàk az istennek beszidit, és ezeknek gyûkerek ninczen kikben czak idëig vagyon az hût, és az kisirtisnek idëin8 el szakadnak az hûttûl. Az mell6 mag kediglen8 àz tõuisseknek kõzibe essék, ezek azok az kik hallottàk, és ez vilàghi szorgalmatossàgoknak, és kazdagsàgnak, és gyõnyö20rûsigben valo iletnek miatta el mennek és meg foytàk, és gyö20mõlczõt nem teremtnek. Az mell kediglen8 az io fõldbe esék, ezek azok kik tiszteletes, és io szûel halgattàk az istennek ighÿt, és meg tartt6äk, és bik6esiguel valo tûrisnek ältala gyõmõlczõt teremtenek. Senki kediglen8 mikoron8 szõuidneket gyuyt, azt edinyuel be nem burÿta, auagy az àgy alà nem tiszi, hanem az vilàg tartora, hogy az kik bemennek làssàk az vilàgossàgot. Mert semmi oll6 titok dolog8 ninczen, mell6nek nyiluàn8 ne kell6en lenni, És semmi oll6 el reytett dolog ninczen mell6et meg ne kell6en tudni, és mell6 nap vilàgra ne iûiõn iõuendõre. Meg làssàtok annakokairt mikippen8 halgassàtok. M10ert tõbbre tõbb adatik annak az ki az isteni aiandikual í7l, és valaki vele nem il, az és elvitetik ûtûle azmiuel alÿta ûmagàt í7lni. Jõuinek kediglen8 û hozzà az û annya, és att6afiäi, és az sereg niptûl nem mehetnek vala û hozzà, és meg ûzenék ûneki, és ezt mondàk. Az te anyad, és az te at6àdfiài itt kûn àllanak akaruàn8 tighedet làtni. És û feleluin8 monda ûnekiek. Az en anyàm és az en at6àmfiäi azok az kik az istennek beszidit halgattàk, és meg tiszik ezt. Lûn kediglen8 eggy nimell6 napon8 haioba hàga min ûmaga s6 mind az û tany10tuànyi és, és monda ûnekiek. Kell6ûnk àltal, és mennyûnk ez àllo viznek tulso part6àra, és el odàk az haiot. És mikoron8 ûk az haioban menninek, el aluék. És nagy vé1sz tàmada az vizen8, és el merûlnek vala, és nagy veszedelemben valànak, és Jesushoz meninek, és fel serkenték ûtet ezt monduàn8. Nagy vram, Nagy vram, el ueszûnk, és mikoron8 fel kõltõttik volna meg feddé az szelet, és az vizenn valo veszet, és meg àllànak, és czendessig lûn. És monda ûnekiek. Hul vagyon az tû hûtõtõk? és azok meg filemlinek, és el czudàlkozanak, és ezt mongyàk vala eggymàsnak. Vallon kiczoda ez? mert mind az szeleknek s6 mind az vizeknek paranczolt és enghednek ûneki. És haion8 meninek az Gadarabelieknek tartomànyàba, mell6 az Galileànak ellenibe vagyon. És mikor az haiobol az fõldre kiszàllott volna, elëibe mene ûneki eggy firfiu az vàrosbol, kiben õrdõg volt immàran8 sok ûdõtûl fogua, és ruhàt nem ví7szen vala û reà sem hàzban nem lakik vala, hanem aaz koporsokban. Mihelen8 kedig az Jesust làtta volna, és fel kiàltott volna, û elõtte le esék, és nagy szoual ezt mondà: Mi dolgom vagyon ennekem te veled Jesus felsighes istennek fia? Kirlek tighedet ne kinozz enghemet. Mert paranczol vala az fertelmes szelletnek, hogy ki menne az emberbõl. Mert gyakorta indult vala fel benne, és lan8c6zokual meg kõtõzik vala, és bik6olban õrizik vala, és az miuel megkõtõzik vala el szaggatt6a vala, és az õrdõgtûl az puszta helekre kiszerÿtetik ú0ala menni. Meg ferdé kediglen8 ûtet az Jesus és monda. Miczoda teneked neued. És az monda Sereg. Mert sok õrdõg buyt vala û bele, és kirék az Jesust az õrdõghõk hogy ne paranczolna ûnekiek hogy milsigbe menninek. Vala kediglen8 ott sok nyày diszno mell az hegen8 iszik vala, és kirik vala ûtet hogy azt engedné ûnekiek hogy azokba [p 0095] menn8inek, és6 meg en8ghedé ûnekiek. Ki meninek annakokairt az õrdõghõk az emberbõl, és az disznokba menínek, és az nyày nagy sebessiguel az meredeken8 az àllo vizbe mine, é3s belé hala. És minek vtànna làtàk az pasztorok az mi tõrtint vala el futànak, és hirt vûnek az vàrosba és az szallàsokra. Ki meninek kediglen8 hogy meg làtnàk az mi lûtt vala, és Jesushoz meninek, és meg talàlàk az embert az kibõl az õrdõgõk kimentenek vala, tehàg az Jesusnak làbainàl ûl, és fel õltõzõtt, és ipp eszû, és meg filemlinek. Meg beszillék kediglen8 azoknak azok és az kik làttàk vala mikippen8 gyogyult vala meg. És az Gadarabelieknek minden soksàga kiré ûtet, hogy el menne û kõzzõlõk. Mert nagy filelem foglalta vala meg ûkõt. Jesus kediglen8 az haioba hàga, és meg tére. Mert kí7rte vala ûtet az firfiu kibõl az õrdõghõk ki mentenek vala, hogy engedné ûtet û vele lenni. De el boczàtà tûle ûtet az Jesus ezt monduàn8. Tery meg az te hàzadhoz, és hirdesd meg az melleket az isten te veled tûtt. És el mine, és mind az eghissz vàroson8 meg hirdeté az mell6eket az Jesus û vele tûtt vala. Lûn kediglen8 mikoron8 meg té1rne Jesus, nagy kiuànsàgual fogadà ûtet az nipnek sereghe, mert mind vàriàk vala ûtet. És imé eggy firfiu iõue û hozzà kinek Jaïrus vala neue, és ez az synagoganak feiedelme vala, és Jesusnak làbaihoz esék kiruin ûtet hogy az û hàzàba be menne. Mert vala ûneki eggy leànya kõzel tizen8ké1t esztendõs, és az leàny halàlan8 vala. Dè az oda menis kõzben az sereg nipek meg szorÿtàk vala ûtet. És vala eggy asszonyiàllat kin8 virhas vala tizenké1t esztendõtûl fogua, mell6 minden marhàiàt az oruosokra kõltõtte vala, és senki nem gyogyÿthatta vala meg: az hàtul Jesushoz iàrula, és illeté az û ruhàiànak szilit, és legottan8 meg àlla az û virinek fol6àsa. És monda az Jesus. Kiczoda az ki enghemet illete? Mikoron8 senki meg nem mondanà, monda Peter, és azok az kik û vele valànak: Nagy vram, az sereg nipek szorongatnak, és taszigàlnak tighedet, és ezt mondod, kiczoda illete enghemet? Az Jesus kediglen8 monda. Valaki dè illete enghemet, Mert en erzim hogy isteni erõ mene ki en belõlem. Làtuàn8 kediglen8 az asszonyiàllat hogy titkon8 nem lehetett volna, reszketuin8 elõ mene, és làbäinak elõtte leesék és meg ielenté ûneki mind az eghissz nipnek elõtte, mi okirt illette volna ûtet, é mikippen8 legottan8 meggyogyult volna. És monda Jesus ûneki. Bàtorsàgod ligen leànyom, az te hûtõd tartott meg tighedet, mennyel bikesiguel. Még mikorron8 ezt szolnà, el iõue nimell ember, az synagoganak feiedelminek hàzàtul, és monda ûneki. meg hala az te leànyod, ne bàncz az mestert. Az Jesus kediglen8 ez beszidet haluàn8 az leànnak att6ànak ezt felelé. Ne fill6, higyged czak, és6 meg gyogyul. És mikor az hàzba ment volna senkit nem hagya vele be menni, hanem czak Petert, és Jakabot, és Janost, és az leàn10nak az attàt, és az annyàt. Siratt6àk vala kediglen8, és iaygatt6àk vala az leànt mind. És Jesus monda. Ne siriatok, nem holt meg, hanem aloszik. És meg mõuetik vala ûtet, mert tuggyàk vala, hogy meg holt volna. Jesus kediglen8 az hàzbol mindeneket kiszerÿte ki menni, és az û kezit foguan8 kiàltàst tûn, és ezt mondà. Leàny kell6 fel. És meg té1re az û lelke, és legottan8 fel kele, és hagyà hogy enni adnànak ûneki. És az û szûlëi ighen el czudàlkozànak. És Jesus paranczola ûnekiek hogy valakinek meg ne mondanàk az mi lûtt vala.

KILENCEDIK RISZ

MIkoron8 kediglen8 eggybe volna az tizenket tanÿtuànt birodalmat és szabad hatalmat ada ûnekiek minden õrdõghõkõn, és hogy betegsigheket gyogÿtanànak. És el boczàtà ûkõt hogy predikàlnàk az istennek orszàgàt, és a betegheket gyogÿtanànak, és monda ûnekiek. Valamit az vtra ne vigetek se vesszõ szàlat, se sz4àkoczkàt, se kenyeret, se pinzt, se ké1t kõntõstõk ne legen. És valamell hàzba be mentek ott meg maragygatok, és onnan mennyetek màsua. Es valakik be nem fogadàndnak tûtõkõt, mikoron8 az vàrosbol ki mentek, még az port és le ràzzàtok az tû làbaitokrul, û ellenek valo tanubizonsàghirt. El menuin8 kediglen8 kõrûl iàrnak vala vàrosok szerte Euangeliomot hirdetuin8, és korokot gyogÿtuàn8 mindenûtt. Meg hallà kediglen8 az Herodes ki orszàgànak neged riszit biria vala, az mell6eket az Jesus czelekedik vala, és magàban vilekedik vala azirt hogy azt mongyàk vala nikik, hogy Janos tamadott fel halottàibol, nikik kediglen8 hogy Illes ielent volna meg, egebek kediglen8 hogy az righi profetaknak kõzzõle valamell tàmadott volna fel. És monda Herodes. Janosnàk en vitetim feÿt, kiczoda kediglen8 ez ki felõl en ennye dolgokot hallok? És ûgekezik vala rayta hogy az Jesust làthatnà. És mikoron8 meg té1rtenek volna az apostolok, meg beszillék ûneki mind, valamit tûttenek vala. És mikoron8 azokot û hozzà vûtte volna, fé1l felé mene czak ûmagànak, az vàrosnak eggy puszta hel6ire, mell varosnak Betsaida neue. Mell dolgot mikoron8 az sereg nipek meg tuttanak volna, û vtanna meninek. És szeretetuel fogada ûkõt. És szol vala ûnekiek az istennek orszàgàrul, és azokat meg gyogyta vala, az kiknek gyogÿtàsra szûksighek vala. Az nap kediglen8 el kezdett vala hanyatlani, és û hozzà mene az tizenké1t tanytuan10, és monda ûneki. Boczasd el az nipnek sereghit hogy mennyenek el imez kõrnyikben8 valo vàroskàkba, és falukba, és ott szàllàsra menuin8 lell6enek eledelt, mert itt puszta hel6en8 vagyunk. Monda Jesus ûnekiek. Tû aggyatok ûnekiek enniek valot. És azok mondànak. Ninczen mûnekûnk õt kenyerûnkné1l, és ké1t halunknàl tõbb, hanemha mû magunk el megyûnk és mind ez eghissz nipre eledelt vi8szûnk. Valànak kediglen8 firfiak kõzel õtszõr valo ezeren8. Monda kediglen8 az û tanÿtuànyinak V20ltessitek le ûkõt minden telepediseknek helin8 é0tuent, és vgy tûnek, és mind le ûlteték ûkõt. Kezibe viué kediglen8 Jesus az õt kenyeret, és az ké1t halat, és az szemeit menybe fel emeluin8, megàldà azokot, és meg szegdelé, és az û tanÿtuånyinak el osztà hogy az sereg nipnek eleibe tennék, és ûnek mind és meg eleghedinek, és tizenké1t kosàrt szedinek tele az el szegdelt kenyereknek maradikibol, mell az meg eléghedisnek felette vala ûnekiek. És lûn ez mikor ûmaga volna, és imàdkoznék, û vele valånak az tany10tuànyok és, és meg ké1rde ûkõt ezt monduan8. Az sereg nipek kinek mondanak enghemet? És azok felelinek, és mondànak. Janos baptistànak, nikik kediglen8 Illesnek nikik kediglen8 azt mongyàk hogy az righi profetàknak kõzzö20le nimell tàmadott fel. Monda ûnekiek. Tû kediglen8 kinek mondotok enghemet? Feleluin8 Simon Peter monda. Az istennek Christusànak, és Jesus meg fenÿté ûkõt, és azt paranczola hogy ezt valakinek ne mondanàk, ezt monduàn8. Az embernek fiànak sokat kell szenuedni, és gonosznak [p 0097] itiltetni az vinektûl, és az fû papoktul, és az iràstudo mesterektûl, és meg kell õletni, és harmad napon8 fel tàmadni. Ezt mongya vala kediglen8 mindeneknek. Ha ki en vtànnam akar iûni tagaggya meg û magàt, és fel vege az û keresztfàiàt minden napon8, és enghemet kõuessen. Mert az ki az û lelkit meg akaràngya menteni, el veszti azt. Az ki kediglen8 elveszté1ndi az û lelkit en irettem, ez meg menti azt. Mert mi hasznàt viszi ha igaz szinte mind ez eghissz vilàgot meg nyeri és, ha ûmaga el vé1sz, auagy az ûmaga veszedelmin8ek kàruallàsàba esik? Mert az ki enghemet, és az en beszidemet szigenlendi, az embernek fia és, szigenleni fogia azt, mikoron8 el fog iûni az û felsighes voltàban, és6 az û attànak, és az szent angyaloknak felsighes voltàban. Mondom kediglen8 tûnektek bizonyàual. vadnak nìkik itt kik itt àllanak, kik halàlt nem kostolnak, mig nem meg fogiàk làtni az istennek orszàgàt.

Lûn kediglen8 ez beszideknek vtànna kõzel nyolczad napon8, és û hozzà viué az Petert, és Janost, és Jakabot, és eggy hegyre fel mene hogy imàdkoznék. És mikoron8 imàdkoznék az û orczàiànak szine màs lûn, és az û ruhàzatt6a, feÿr, és tûndõklõ. És imé ké1t firfiu szol vala û vele, kik valànak Möyses, és Illes, kiket làtàk nagy felsighes àllapatban, és szolnak vala az û ez vilàgbol valo ki mulàsàrul, mellet iõuendõre be tõlt vala Jerusalemben. Peter kediglen8, és az kik û vele valànak àlomnak miatta meg nehezûltenek vala, és fel serkentetuin8 làtàk az istennek nagy felsigben valo àllapatt6àt, és làtànak ké1t firfiat kik û vele àllanak vala. És lûn ez mikoron8 azok el tàuoznànak û tûle, monda az Peter az Jesusnak. Nagy vram, io nekûnk itt lennûnk, vongyunk itt hàrom sàtoort, egygiket teneked, és egygiket Moisesnek, és egygiket Illesnek, nem tuduàn8 mit mondana. Mikoron8 még ezt mondanà kõd tàmada, és û0kõt àrnyikual befogà meg filemlinek kediglen8 mikoron8 û az kõdbe be menninek. És szozat lûn az kõdbõl, ez ighikuel. Ez az en szerelmes fiam, ûtet halgassàtok. És mikor szozat lenne, az Jesust czak egedûl lelék, és azok vesztegsigben tartàk az dolgot, és az napokban senkinek semmit nem szolànak az dolgokrul az melleket làttanak vala. Lûn kedig ez, az vtàn8 kõuetkezendõ napon8, mikoron8 ûk az hegyrûl le szàllanànak, sok sereg nip mene ûneki elëibe. És imé eggy firfiu az sereg nip kõzzõl fel kiàlta és monda. Mester, kirlek tighedet, tekincz reà az en fiamra, mert en nekem egygetlen eggy szûlõttem, és imé az gonosz szellet meg ragaggya ûtet, és hirtelensiguel kialtàst tiszen, és testiben nagyon tõri ûtet, és taytikot tur, és ighen nehezen8 tauozik el û tûle, minden testit el szaggatuàn8. És kirim az te tanÿtuanyidot hogy ki ûzzik azt, és nem teheték. Feleluin8 kediglen8 Jesus monda. O hûtõtlen, és viszha fordult faiu nip, vallon mecc6ziglen8 fogok lenni en tû kõzõttetek, és mecc6ziglen8 fogom tûrni az tû miuoltokot? Hozd ide az te fiadot. Mikor kediglen8 méglen mentiben volna, minden testit el szaggatà az õrdõg, és ide s6 toua hànyà. Meg feddé kediglen8 az Jesus az fertelmes szelletet, és meg gyog2tà az germeket, és az û att6ànak ippen8 meg adà. Czudàlkoznak vala kediglen8 mind az istennek nagysàgos voltàn8. De mikoron8 mind czudàlkoznànak mind ezeken8 melleket tiszen vala, monda az û tanÿtuànyinak. Az tû filëitekbe be helheztessitek ez beszideket. Mert kõuetkezik ez hogy az embernek fia az embereknek kezëibe adatassik. És azok nem é1rtik vala ez beszidet, és el titkoluàn8n vala û tûlõk hogy ezt meg ne é1rtenék, és nem mé1rik vala ûtet meg ké1rdeni ez beszidrûl. Gondolat esék kediglen8 szûõkbe û kõzõttõk, mellik volna û kõzzõlõk nagyubb. Es az Jesus làtuàn8 az û szûõknek gondolattàt, [p 0098] eggy germeket ké1zen8 foga, és û mellé àllatà ûtet, és monda ûnekiek. Valaki û hozzà fogadàngya ez germeket en neuembe, enghemet fogad az û hozzà, és minden valaki enghemet û hozzà fogadànd, azt fogagyga û hozzà az ki enghemet el boczàtott. Mert az ki kûssebb mind tû kõzõttetek, az liszen nagy. Feleluin8 kedig az Janos monda. Nagy vram, eggy nimell embert làtànk ki te neuedbe õrdõgõkõt ûz vala, és meg tiltok ûtet, mert nem kõuet mû uelûnk. És monda ûneki az Jesus. Meg ne tilczàtok, mert az ki mû ellenûnk ninczen, mû mellettûnk vagyon. Lûn kediglen8 mikoron8 be tellesednin8ek az û fel menisinek napiai, és az û orczàiàt meg erossitette vala hogy Jerusalembe menne, és kõueteket boczàta az û szemilinek elõtte. És mikoron8 el mentenek volna be meninek Samariabelieknek vàrosàba hogy ûneki szàllàst szerezninek, és be nem fogadàk ûtet, mert az û orc6zàia Jerusalembe mutat vala vtat. Mikoron8 kediglen8 làttàk volna az û tanÿtuanyi Jakab, és Janos, mondànak. Vram akarodi hogy azt mongyuk, hogy tûz szàllon le az mennyorszàgbol, és ûkõt meg emissze, mikippen8 Illes és tûtt. Meg forduluàn8 kedig az Jesus meg feddé ûkõt ezt monduàn8. Nem tuggyàtok minemû lelkû az kic tû vattok, mert az embernek fia nem azirt iûtt hogy embereknek lelkit eelveszesse, hanem azirt hogy megtarcza. És mas vàroskàba meninek. Lûn kedig mikor az vton8 menninek monda eggy ember ûneki Akarlak kõuetni tighedet valahoua menendesz. Monda ûneki az Jesus. Az rokàknak lukok vagyon, és az é1ghi madaraknak fiszkek vagyon, az embernek fiànak kediglen8 ninczen holott feÿt lehaycza. Monda kediglen8 màsnak. Kõuess enghemet. És az monda. Vram enghedd meg en nekem hogy elõsszõr mennyekel, és temessem el az een at6àmot. Monda ûneki az Jesus, hadd temessik az holtak el az û halottait. Te kediglen8 mennyel és hirdesd az istennek orszàgàt. Màs és monda. Akarlak kõuetni tighedet, de enghedd meg ennekem elõsszõr hogy vegek bulczût az en hàzambeliektûl. monda ûneki az Jesus. Senki nem alkolmas az istennek orszàgàra, ki az û kezit az ekire tiuin8 hàtra nizend.

TIZEDIK RISZ

ENNek vtànna kediglen8 az vr isten egèb hetuen tanÿtuänt és iegeze ki. És el boczàtà ûkõt az û szininek elõtte, kettõn8kit minden vàrosba, és minden helre, houà û menendõ vala. Ezt mongya vala annakokairt ûnekiek. Az aratni valo ilet bizony hogy sok, de az mûesek keuesen vadnak. Kirÿtek annakokàirt az aratni valo iletnek vràt, hogy tollon mûeseket ki az û aratoiàba. Mennyetek el, imé en el boczàtlak tûtõkõt mikippen8 az bàr8nyokot az farkasoknak kõzibe. Se szàkot ne hordozzatok veletek, se tàskàt, se sarut, és mikoron8 vtban vattok senkihez be ne terietek hogy meg làtogàssàtok. Valamell hàzba be menendetek elõsszõr, ezt mongyàtok Bikesighe legen ez hàznak, és ha bikesignek fia lé1nd ott azon8 fog megnugonni az bikesig melluel tû ûkõt ûduõzlõttitek, hanem lé1nd tû reàtok té1r Vgyan azon hàzban maragygatok kedig meg, egetek s6 igatok az mit azok adnak. Mert milto az mûes az û birire. Hàzrul hàzra ne iàriatok, és valamell6 vàrosba bemenendetek, és tûtõkõt befogadandanak, egetek azokban az melleket elõtõkbe tisznek, és az betegheket meg gyogÿczàtok mell6ek az vàrosban vadnak, és ezt mongyàtok azoknak. Reàtok kõzelÿtett az istennek orszàga. Valamell vàrosba kediglen8 [p 0099] be menendetek, és be nem fogadàndnak tûtõkõt, ki men8uin8 az vàrosnak vc6zàiàra ezt mongyàtok. Meg az port és, mell mûhozzànk ragadott, ez tû vàrostokban, le verink tû reàtok. De maga ezt tuggyàtok hogy tû reàtok kõzelÿtett az istennek orszàga. Mondom tûnektek, hogy az Sodoma vàrosbelíeknek kõnnyebben8 liszen dolgok az napon8 hogy nem mint az vàrosnak. Jay teneked Chorozain, Jay teneked Betsaida, mert ha Cirusban, és Sidonban titettenek volna az isteni erõuel valo dolgok, mellek tû bennetek titettenek, righen8 penítenciàt tartottanak volna ciliciumban, és hamuban ûluin8. De maga Cirusnak, és Sidonnak, tûrhetõbben8 liszen dolga az itiletben, hogy nem mint tûnektek. És te Capernaum, ki mind az é1ghiglen8 fel emelketté1l, mind pokoliglan8 le fogsz silledni. Az ki tûtõkõt meg vtal, enghemet vtàl meg, és az ki enghemet meg vtàl, meg vtàlla azt az ki enghemet el boczàtott. Meg té1re kediglen8 az hetuen tanÿtuàny õrõmuel, ezt monduàn8. Vram még az õrdõghõk és hatalmunk alà vettetnek mû nekûnk az te neuednek àltala. És monda ûnekiek. Làtom vala az sàtànt mikint eggy villàmàst, hogy az mennyorszàgbol leesik vala. Im hatalmat adok tûnektek, hogy az kigyokon8, és az scorpiokon8 iàriatok, és az ellensignek minden erëin8, és tûnektek semmi nem àrt. De ezen8 ne õrûlletek, hogy az gonosz szellleteken8 birodalmatok vagyon hanem inkàbb azon8 õrûlletek, hogy az tû neuëitek az mennyekben8 iruàn8 vadnak. Azon oràban õruendeze az Jesus az szent lilekuel, és monda. Hàlàt adok és dicziretet mondok teneked en at6am mennynek, és fõldnek vra, hogy el titkoltad ezeket azoktul kik bõlczeknek newit viselik, és meg ielentetted azoknak kik bõlczesighirt nagy embereknek nem itiltetnek. Vgy at6àm, mert igy volt az te io akaratod te nàlad. Mindenek az en at6àmtul adattanak ennekem, és senki nem tuggya kiczoda ligen az fiu, hanem czak az at6a, és ki ligen az at6a hanem czak az fiu, és az kinek az fiu meg akaria ielenteni. És az û tanÿtuànyihoz forduluànn, czak ûmagoknak monda. Bodog szemek az kik làttàk azokot, az mell6eket tû làttok, mert mondom tûnektek, hogy sok profetàk, és kiràlok akartàk làtni az melleket tû làttok, és nem làttàk, és hallani az mell6eket hallotok, és nem hallottàk És imé nimell6 tõruiny tudo fel kele kisirtuin8 ûtet, és ezt monduan8 Mester, mi cz10elekedetuel nyerhetem az õrõk iletnek õrõksighit? És Jesus monda ûneki. Az o tõruinyben mi vagyon meg irua? Mikippen8 oluasod? Az feleluin8 monda. Szeressed az te vradot istenedet az te telles szûedbõl, és az te telles lelkedbõl, és az te telles erëidbõl és az te tell6es lelki ûgekezetedbõl, és az te kõzel valo emberedet mint temagadot. És monda ûneki. Igazàn8 felelil. Ezt tedd, és ileted liszen. Az tõruinytudo akaruàn8 ûmagàt igaznak mutatni monda az Jesusnak. Kiczoda az en kõzel valo emberem? Reà feleluin8 az Jesus monda. Nimell ember Jerusalembõl Jerichoba megen vala, és toluaioknk kõzibe esék, kik meg eés fosztàk ûtet, és sebeket tiuin8 rayta el meninek azt felig meg holt szàmban hagyuàn8. Tõrtinék kediglenn, hogy eggy pap menne az on vtonn, és az sebest làtuàn8 el mulék mellõle. Azonkippen8 eggy leuita mikoronn nem messze menne az heltûl, mikoron8 kõzel ment volna û hozzà, és làtta volna ûtet, elmulék mellõle. Nimell Samariabeli ember kediglen8 az vton8 menuinn û hozzà mene, és làtuàn8 ûtet kõnyõrûle û rayta, és û hozzà iàruluàn8 be kõtõzé az û sebëit, olayt, és bort õtuin8 bele, és fel tiuin8 ûtet az û barmàra vendig fogado hàzba viué ûtet, és gongyàt viselé. És az vtànna valo napon8 el induluànn onnan ké1t denar pinzt vûn ki, és az vendig fogadonak adà, és monda ûneki. Viseld [p 0100] gongyàt annak, és valamit ennek felette û reà kõlté1ndesz, mikoron8 meg terendik, en meg fizetem teneked. Annakokairt ez hàrom kõzzõl, mellik làttatik teneked kõzel valo emberinek lûtt lenni annak, az ki toluaioknak kõzibe esett vala? És az monda. Az, az ki irgalmassàgot tûn û vele. Annakokairt monda ûneki az Jesus. Mennyel és te és azonkippen8 tigy. Lûn kediglen8 mikoron8 vtokban8 volnànak, hogy Jesus be menne eggy nimell vàroskàba. És eggy nnimell àsszonyiàllat, kinek Martha vala newe, hàzàba fogadà az Jesust, és az Marthanak eggy huga vala, kinek Maria vala newe, ki és az Jesusnak làbànàl ûl vala, és halgatt6a vala az û beszidit. Az Martha kediglen8 az sok szolgàlatban tõri vala feÿt, mel6l6 elõ àluan8 monda. Vram nem gondolszi vele hogy az en hugom czak en ream hatta az szolg8latot. Mongyad annakokairt ûneki hogy seghÿczen ennekem. És feleluin8 monda ûneki az Jesus. Martha, Martha, nagy szorgalmatossàgot viselsz, és sokra veszett eszed, mell6 nyugodnod nem hàgy, de czak eggy az haszonra valo dolog. Maria az io riszt valasztotta, mell6 el nem vitetik û tûle.