RUSTAN CSÁSZÁR HISTÓRIÁJA 0041


HISTORIA AZ RUSTAN SZASZARROL: ES AZ EÕ HAZAS TARSAROL ES SZEP KET FIAROL REMUS ROMULUSROL.

(...) 1. Emlekózünk en uraÿim regen let dologrol,
kiket bólczek be irtanak szóttek ki kónivekból,
szórónczenek allapattiat ielenczúk ezekból
Emlekezúnk Tengeren tul Gazdagh Rommasagrol.

2. Az Rommanak kó Falaÿ akkoron nem vala,
Pogani hitben Rommasagot egi Ur biria vala,
kinek neve az Rommaban Eustachius vala,
birodalma Gazdagsaga nekÿe nagi vala.

3. Ez vilagnak nagiob resze Poganisagban vala,
kóróstienek nem valanak kóróstsegh sem vala,
az Istennek ismereti ú nalok nem vala,
laknak vala Pogani modra esznek isznak vala.

4. Czudakepen Eustachiust Isten fól valaszta,
nagi iovoltat Gazdagsagal hozaia boczatta,
Gónlis nevú Leanzoval mikor hazasitta,
ezel ótet Pogansagbol ki hoznÿ akara.

[p 0042] 5. AZ Ur Isten hazassagok szerenczesse teve,
mert az Aszont ket Giermekel meheben szerete,
kilencz Holnapigh ket giermeket meheben visele,
Tizedikben Remust Romulust ez vilagra szûle.

6. Mihelt lata Eustachiusne szülte szep magzattiat,
nem zugodek atkozodek feleite banatiat,
Terdre esek haladasra ki niuita ket kezet,
nagi halat ada az Istennek ó edes magzatin.

7. Hala ugimond en Istenem az mivel szeretel ,
Iffiusagban Gazdagsagal en Urammal lattal,
de nagioban ezek fólót minket magzatinkal.
Hala adas utan giermek agiban ugi kónióróg vala.

8. Kellek Uram halgassad megh en kóniórgesemet,
ne nezd Uram Pogansagink de nezd iovoltodat,
en is fol veszem Rommasagban az sz: kóróstseget,
korostiensegh mellett szegenseget es niomorusagot.

9. Az Ur Isten meghalgata Aszoni kóniórgeset,
Eustachius mert mikoron agiban fekünek,
Fenióssegel villamasal ó kórniúl vetetek,
az Istennek ó kóvete elótte allapek.

10. Serkenniel fól Eustachius te edes almodbol,
kóvet vagiok Teremtódtúl, az te Istenedtúl,
halgassad megh kóvetseget az te Istenedtúl,
teged akar ki mentenÿ az nagi Pogansagbol.

[p 0043] 11. Azt izene hogi fól vegied, az sz: kórósztseget,
Rommasagban ó ez harmon hagiot szabadsagot,
ha szereted Ifiusagban az nagi Gazdagsagot,
vagi szereted Ifiusagban az nagy szegeniseget.

12. Harnmadikon ezen hagiot neked szabadsagot,
vensegedben ha szereted az nagy Gazdagsagot,
vagy szereted szegeniseget mind szabadon hagiot,
mert az Isten kóróstsegedben ezel latogatot.

13. Eustachius ó almaban mikoron meglata,
Pogani modra fól óltózek orczaiat megh mosa,
modgia szerent az Istennek nagi halakat ada,
ohaitasal bezsedeben im ezeket monda.

14. Hala ugi mond en Uramnak es en Istenennek,
mivel ez nap o szerete kiralÿ feiemet,
igazgassa vezeróllie iora dolgaÿmat,
mutassa megh harom kózúl valaszto voltomat.

15. Megh halgata az Ur Isten Iffiu, kóniórgeset,
megh halgata Eustachiusnak az ó kóniórgeset,
megh mutata az ki nem túr nem veszi giúmólczet,
halliatok meg mint mutata ezekhez szerelmet,

16. Im fólveve Iffiusagban az sz: kóróstseget,
es az mellet nem veve fól az nagi gazdagsagot,
megh gondola az haromnak saniaru vetkeÿt,
azt gondola fól kóli vónnÿ az nagi szegenseget.

[p 0044] 17. Ha en ugimond Iffiusagban szegenseget veszek,
Iffiusaginkban mi erónkel kenierünket eszük,
aratashoz nagi munkahoz derekunkat haitiuk,
mi Testünket nagi munkaval beis fódózhetiük.

18. Vensegemben inkab veszem az nagi gazdagsagot,
mert akkoron mi erónktül inkab megh fosztatunk,
akkoron kólj inkab nekúnk az mi szegedelmünk,
ez szo halvan az Istennek kóvete el mulek.

19. Eustachius Rommasagban ó hazastarsaval,
el menenek Isten atta ket szep magzatiokal,
kórósztseget fól vevenek kóróstienek lenek,
az ó neve neveztetek az Rustan Czaszarnak.

20 Az edgÿknek ó Fianak lón neve Romulus,
az Masiknak kóróst neve akkoron len Remus,
az ket nevet ugi czudalljak egik neve Primus,
az masiknak ven Embernek Makeus secundus.

21. Halliatok megh mikent esek Rustan czaszar dolga,
hogi az hitben kezde birnÿ gazdag Romasagot,
az Ur Isten ellenseget reaja boczatta,
Fóldón vizen minden felól probalnÿ akara.

22. Az ellensegh Rommasagban Czaszart beszorita,
ket Esztendeigh kórniul fekve ótet el pusztitta,
eezek utan az ostromra fól indita nepet,
vegze hogi vagi megh veszi vagy alata megh hal.

[p 0045] 23. Az ellensegh az Czaszarnak hazat megostrõla,
az Czaszarnak Palotajat mind feire giulta,
minden kinczet es ioszagot elvivek Czaszarnak,
de az Isten ót megh mente feiet az Czaszarnak.
24. Mert egi bolban reitek hazban maradot Tarsaval,
Isten atta két Fÿaval Remus Romulusal,
Rommasagban megh utalak ez dologert ótet,
szegensegre mene igiók buidosnÿ iutanak.

25. Nem akarnak az Czaszarnak semmiben adoznÿ,
Nem akarnak az Czaszarnak semmibe szolgalnÿ,
czak akara ónnón maga az orszagot birnÿ,
szegenióket es arvakat akarjak rontanÿ.

26. Hogi ez dolgot Czaszar halla raita ezt gondola,
hogi ó az egÿk Fiaval kuldulnÿ indulna,
az masikal hazas Tarsat kuldulnÿ boczatna,
kuldulasal Ehsegeket el tavoztatnaja.

27. Rommasagban az nagi Urak azt is meghboszulak,
minden fele az nepeknek eróssen azt hagiak,
alamiznat az orszagban neki ne adnanak,
el vegesztek megh regen hegi ehel megh halnanak.

28. Edgÿk Fiat Rustan Czaszar óleben fól veve,
Czokolgatvan ólelgetven utra el erede,
az masikat Felesege Romulust fól veve,
nagi sirasal mas orszagra ók el indulanak.

[p 0046] 29. Az Tengernek szigetehez mikoron iutanak,
Az Tengernek szigetiben barkat hogi latanak,
Barkasoknak kialtanak szozatot adanak,
iúnenek ki igeretet barka bert megh agiuk.

30. Az Barkasok igeretit mikoron meg hallak,
indulanak vitolljakat szelnek boczatanak,
hamarsagal az Tengernek Partiara iutanak,
úk evezven nem kesenek altal sÿetnek.

31. Rustan Czaszar szegeni Czaszar mert egi penze szinczen,
gondolkodik, mit fizessen barkas Mestereknek,
eszek veszet hogi nagi summat ad az Barkasokk,
es nagi hamar azõ kózben az partra iutank.

32. Szolla Czaszar barkasoknak akkorõ azt monda,
megh halliatok en Fiaÿm ti barkas mesterek,
azt iol tudgia az Ur Isten egi filljerem sinczen,
az Ur Isten megfizeti ti szolgalattokat.

33. Vezerellie igazgassa vizen barkatokat,
es ez fóldón szórónczesse tegie dolgotokat,
mindenekben gazdagicza nektek utatokat,
hogi szegentúl nem vonszatok az ti erótóket.

34. Hogi ezt hallak az barkasok egiben beszellenek,
ónnón kóztók vegezenek tanaczot tartanak,
barka beret hazas tarsat ó túle el vegiek,
az Czaszartul az barkasok hazas tarsat elvek.

[p 0047] 35. Az Tengerre az Aszoñival hamar indulanak,
hogi barka bert nem adának ók nem bankodanak,
de minnjaian az barkasok ezen vigadanak,
hogi Aszonnial vigadnanak gonoszul elnenek.

36. Rustan Czaszar Tenger partian vala nagy sirasal,
ket fiaval magzatiaval Remus Romulusal,
hogi ó tüle hazas tarsat barkasok ragadak,
az barkanak fenekere Aszont le boczattak.

37.Ket Fiaval sirvan Czaszar utra el indula,
szep kis Fiat óleben ve naginak kezet foga,
megh niugotvan ó kis Fiat óleból le teve,
masodikat farat Fÿat oóleben fól veve.

38. Mikor Czaszar Fiaival ala s fól buidosnek,
nagi sirasal zokogasal iart utat keresne,
az iart utra sok idóre el be talalkozek,
az iart uton elindula vizre talalkozek.

39. Terdre esek az barkaban Aszoni igi kóniórge
megh halgassad Uram Iñ en kóniórgesemet,
mostan tamasz az Tengerre nagi sok haborukat,
meli haboru szerte szerent veszesse ezeket.

40. Mert en feltem s. megh tartottam en tisztósegemet,
nem gondolljak Uran ezek te sz: szerzesedet,
czak kóvetik illien latrok testek kivansagot,
meg is kezdik fórtóztetnÿ en tiztessegemet.

[p 0048] 41. Inkab legien en halalom Tenger meliesegeben,
be vettessem s emesztessem halaknak giomraban,
czak megtarczad Uram Isten en tisztesegemet,
hogi ez utan iuthassak be te sz: orszagodban.

42. Kónórgeset az Aszonnak Iñ megh halgata,
az Tengeren nagi haboru azonal indula,
barkasoknak vitolljaiat barkabol ki hanÿa,
izról Izre az barkat is mind el hasogata.

43. Az Aszonnak nem akara Iñ veszedelmet,
sót mutata ó hozaia nagi kegielmesseget,
az barkanak egÿk resze Aszont be fódóze,
harmad napigh veszekedek tetova haniatek.

44. Harmad napon hogi az tenger az Aszont ki vete,
es az Tenger mellett egi nagi varasba bevive,
az varasban hogi fól mene Fó birot kerdeze,
az Fó Birot fól talala hazahoz be mene.
45. Hogi meghlata az fó2 birot magat megalaza,
szolgalatiat fó bironak mindenben ajanla,
es ezt halvan az fó biro daikanak valszta,
mert akor felesegenek teie szukón vala.

46. Mi beszedúnk immar leszen az Rusztan Czaszarrol,
Isten atta ket Fiarol Romus Rumulusrol,
mikent ótet az Ur Isten az Tenger partiarol,
igazgattia de nem vonsza ótet megh utatul.

[p 0049] 47. Folio vizen az iárt uton altal megien vala,
Rustan Czaszar ket Fÿaÿt le últette vala
etelt italt Fiajnak sirasal ad vala,
mint Fiaÿt altal vinne gondolkodik vala.

48. Szep kis Fiat Rustan Czaszar óleben fólveve,
folio vizen altal vive szarazra ki teve,
Remus ottan hogi indula sietsegel mene,
kózepire mikor iuta sivalkodast halla.

49. Hat egy Fias nagi oroszlani Fiat elragatta,
altal falvan vad erdóre sietseg7el vonsza,
Rustan csaszar sietsegel vizból hatra tere,
nem erhete hatra terven masikhoz siete.

50. Fias Farkas masik Fiat derekon ragada,
ó Fiaval az Erdóre sÿet hamar mennÿ,
folio vizból immar nem tud melljkhez sÿetnÿ,
nagi sirasal folio vizból nem tud el ki mennÿ.

51. Hogi az Czaszar egi oraÿgh esze nekûl vala,
az Ur Isten az ó eszet az utan megh ada,
terdre esek az Istennek nagi halakat ada,
hala legien en Istenem az mivel szerettel.

52. Rommasagbol czaszarsagbol el ki rekeszteten,
Gazdagsagtul felesegemtúl hogi en megh fosztatan,
Fiaimtul hogi meg valam Remus Romulustul,
mind azoknak töbiról is nagi halakat adok.

[p 0050] 53. Rustan Csaszar czak ó maga utra el indula,
Fiaitul Felesegetúl hogi ó megh fosztatek,
nagi sirasal zokogasal az utra indula,
feltekinte mesze fóldón egi nagi varast lata.

54. Gondola ezt az varasban Fó Birohoz menen,
kúlónb nepek sok hireket fó birohoz visznek,
fó birohoz minden ióvó-iaró hoza megien,
Fiairol Felesegeról hogi ó ertekeznek.

55. Szolgalattiat fó bironak mindenben ajanla,
aratason kapalason szantason ajanla,
mindenekben kis munkaval hogi birot szolgalna,
fõ biro is gazdagsagat nekÿe ajanla.

56. Immar szolliunk ket Fiarol Remus Romulusrol,
es ezeknek daikaÿrol, az ket fene vadrol,
oroszlanirol fene vadrol az fias farkasrol,
mikent ezek oltalmaztak teiekel tartottak.

57. Egi varasban szokas vala minden esztendóben,
Jambor Iffiak fól tamattak vadasas dolgaban,
vadak kózúl az iobikal megh nen osztóztanak,
az bironak udvaraban szokas szerent attak.

58. Talalanak szórónczere egi fias oroszlanra,
oroszlannak ó fiaÿ az uton futosnak,
azok kózót egi kis giermek iadzadozik vala,
ugi emliti mint az fiat azt is az oroszlan.

[p 0051] 59. Az vadaszok kórniekózek vadat elÿesztek,
sikoltasal ivóltesel vadaszok valanak,
oroszlan orditasatul minjaian tartanak,
egi nagi czudat az vadaszok akoron latanak.

60. Es lón Czuda az oroszlan tulaidon kólikeÿt,
megh ÿedven futamodvan el hagia fiaÿt,
es ragada az Czaszarnak ó edes magzatiat,
kezde vele az harasztra erósszen sÿetnÿ.

61. Az vadaszok kórniekezven vadat elÿesztek,
az Czaszarnak szep magzattiat vele elvetetik,
az vadasok sÿetsegel az giermeket fól vek,
az Iññek nagi halakat akkoron adanak.

62. Az idóben vadaszoknak ez vala tórveniek,
vadak kózúl az fó birot megh ajandekozak,
az vad heljet fó bironak az giermeket adak,
ó termetit az giermeknek mindenben czudalak.

63. Emlekezünk mas fiarol az Rustan czaszarnak,
fias farkas mikent tartia fiat az czaszarnak,
es mikepen oltalmaza fiat az Czaszarnak,
kólikeÿ kózt mikent tartia fiet az Czaszarnak.

64. Mas varasban vadasasban nagi szep Iffiak meñek,
vadaszasban az erdókón vadaszok valanak,
Fias Farkast az erdóben vadaszok lólenek
Fyaÿ közt egi futoso giermeket lólenek.

[p 0052] 65. Az vadasok mihelt latak Farkast elÿesztek,
Fias Farkas Fiaÿtul hamar el futamek,
Fiaÿtul hogi elfuta giermekhez sÿete,
az giermeket ó mingiarast emtetnÿe kezde.

66. Az vadasok kórniekezek vadat elÿesztek,
Az Czaszarnak szep magzatiat vele elvetetik,
sÿetsegel az giermeket ók ottan fól vevek,
az varasnak birajanak ajandekon adak.

67. Az Fó Biro az giermeket igen megkószóne,
vigasaga fó bironak len ezen óoróme,
Fia gianat az giermeket fó biro nevele,
czudalkozik az giermeknek mint vagiõ termete.

68. Negien ószve immar vannak gazdag varasokban-,
Rustan Czaszar fó bironak vagiõ udvaraban,
masodiknak udvaraban vagion hazas tarsa,
ket Fÿaÿ harmadiknak negiedik hazanal.

69. Emlekezúnk en Uraim szóróncze dolgarol,
Emlekózúnk Rommasagnak ó allapatiarol,
Rommasagban az uraknak haborusagokrol,
Rustan Czaszar vensegeben nagi Urasagrol.

70. Rommasagnak ellensegit Isten fól inditta,
Ellensegel Rommasagot igen dulatta,
az Urokert az Ur Isten óket ostorozta,
semmikepen ostoranak okat nem tudhatak.

[p 0053] 71. Hogi ez dolgot az nagi Urak eszekben be vevek,
ósze giúlven irastudo nepeket giújtenek,
hogi mi volna az rablasnak oka megkerdezik,
Rommasagnak birodalmat mert túlók el vennek.

72. Ket ven ember tudos doctor aban az orszagban,
ki az Czaszart kórósztóltek nagi Ifiusagokban,
hazassaval fiaival Remus Romulusal,
az Urak(nak) ezt felelek im az nagi giúlesben.

73. Halliatok megh Rommasagnak hatalmas Urai,
emlekezünk Rommasagnak el mult dolgaÿrol,
Rommasagnak dolgaÿrol az Rustan Czaszarrol,
Ifiusagaban Rommasagbol ki bujdosasarol.

74. Tudgiatok hogi Eustachius mikor Iffiu vala,
Iffusagban sok ellensegh rea tamat vala,
szórónczeie Rommasagban nekÿe nem vala,
ez okaert elóttetek utalatos vala.

75. Kÿes ótet az orszagbol ki üsztetek vala,
de az Isten azt izene az ó követetül,
Iffiusagban fól kólj vennÿ az sz: kóróstseget,
es az mellett fól kólj vennÿ az nagi szegenseget.

76. Es az utan vensegeben szórónczesse teszi,
meltosagra gazdagsagra ótet fól emelj,
azert ótet az orszagban megh kelj keresztetnÿ.
orszagunkat és magunkat nem kelj igi vesztenÿ.

[p 0054] 77. Soha adigh az ellensegh rolunk nen tavozik,
migh az Czaszar az orszagban be nem keresztetik,
tisztesszegel Rommasagban haza nen hozatik,
mindenektül bóczúletben megh ó nen tartatik.

78. Es ez utan az Czaszarnak ti adot adgiatok,
orszagtokat marhatokat tüle ne tarczatok,
pénzeteket kinczeteket ti nen kimelljetek,
haza heljet hamat neki iobat czinalljatok.

79. Az Urak ezt hogi meghhalak ottan iova hagiak,
tizenketten az Urfiak hamar indulanak,
varasokra szórte szerent orszagra menenek,
megh keresnÿ az orszagban az elveszet Czaszart.

80. Orszagokat beiaranak sokat buidosanak,
Tizenketten tizenketfele mikoron iarnanak,
es az Czaszsart ók keresnek hejaban iaranak,
el vegezek Romasagban hogi hatra terenek.

81. De az Isten ezek utan io szerenczet ada,
Tizenketten egi varasban ószve talalanak,
az varasi fó bironal fó nepek valanak,
szerte szerent zallasokra mind el oszolanak.

82. Fris ebedet fó bironal hamar szerzetenek,
ezen valo órómókben ósze lóltenek,
Jambor birot szep szavokal kerdezik s kinaljak,
az Urfiak fó bironal nagi vigan lakoznak.

[p 0055] 83. Esznek isznak fó bironal nagi vigan lakoznak,
azon kózben emlegetni kezdik Rustan Czaszart,
az fó biro azt fele nem tugia az Czaszart,
hogi ki latta es hol volna az elveszet Czaszar.

84. Fó Bironak ó daikaia mond: vagion egi Ember,
es karszekben az fó biro ültette az Embert,
egi szóniegen szep kis Fiat rengeti az Ember,
Urfiaknak beszedeket halgattia az Ember.

85. Az Urfiak az Embernek etelt attak vala,
az asztaltul az poharbol italt adnak vala,
az ven Ember szep szavaval megh kószóni vala,
Urak kózúl egi Urfiu ezt iol lattia vala.

86 Hogi ven Ember az karszekben feiet tartza vala,
ó orczaiat keszkónióvel tóllögeti vala,
mert orczaia kónivejtül megh nem marad vala,
azt ielente az elveszet Czaszar hogi ó volna.

87. Urak kózrúl az asztaltul egÿk el ki mene,
Terdet haitvan fóiet haitvan nekÿe kószóne,
megh halgassad fe ven Ember nekÿe ezt mõda,
mi len oka sirasidnak kóni hullatasidnak.

88. Vagi ismered avagi tudod hol vagiõ az Czaszar,
meli igen ven Ember te vagi hallottad az Czaszart,
az mit nekünk hamegh mondod hol vagion az Czaszar
tisztessegel orszagunkban beviszúk az Czaszart.

[p 0056] 89. Am felele az ven Ember annakl az Iffiunak,
megh halgassad te io Fiam te Rõmaÿ Urfi,
Gazdagh Rommasagban valek egiszer Eustachius,
kóróstsegh utan hivattatam az Rustan Czaszarank.

90 Attul fogvan Jambor birot nagi vigan szolgaltam,
kapalasal es szantasal az birot szolgaltan,
kezi munkan fó bironal mindenekben voltam,
vensegemben immar vagiok fó biro daiakaja.

91. Ez beszedet az Urfiu mikoron megh halla,
fó bironak asztalanal Uranak ezt monda,
es az Urak mind fel alvan neki Udvallanak,
bólcsó mellól az ven Embert az asztalhoz vivek.

92. Szep Czaszari ruhaiaban Czaszart óltózetetek,
egi szep szekben az Urfiak szepen le ültetek,
az ven hajat es szakallat szepen megh füsüllik,
az kiraly koronaval szepen ekósittek.

93. Ezt fó biro mikor lata raita czudalkozek,
harmincz ketesztendótül fogva dolga titkoltatot volna
hogi ó volna Rustan Czaszar tül titkoltatot,
de im mastan hogi ó volna nÿlvan ielentetet.

94. Ott az Urak az ven Czaszart nagi szepen tisztólek,
Romasagban Czaszarsagban hamar ót bevivek,
szegenseg heliet ú neki gazdagsagh adatek,
tisztessegre Urasagra ot fól emeltetek.

[p 0057] 95. Kazdagh zodot az nagi Czaszar hamar kialtata
Rommasagnak ellensegit kivel el rontassa,
de ismetlen Czaszar zoldal nepet nem birhatia,
szerte szerent varasokban levelet boczata.

96. Varasokban hogi az nepnek tizedet fól vónnek,
ven Czaszarnak az ó hada kivel erósódnek,
mindeneknek nieresege nala megh tartatnek,
ven Czaszarnak sokal tóbnek ajandekoztatek.

97. Eggi varosban az tizedet az biro fól veve,
Eskúttekel es kóssegel tanaczot tevenek,
az nep elót ók hadnagiul az meljet tevenek,
ven Czaszarnak hada elót tisztössegel lenne.

98. Az fó biro eskütteknek felele azt monda,
megh halliatok ven tanaczok varasi eskûttek,
iol tugiatok annak vagion harmincz ket esztendeje,
hogi vagaszok neken hosztak egi Ferfigiermeket.

99. Jo erkólcze szep szemelie mint Czaszar Fianak,
en hadnagia nepen teszem ven Czaszar hadaban,
attiat anjat nen tudhatia senki ez vilagõ,
tisztesseget vele vallunk ven Czaszar hadaban.
100. Egi akaratbol iova hagiak hadnagia valasztak,
az nep elót el boczatak tanaczok oktatak,
ven Czaszarnak Udvaraban szep szerrel boczatak,
mindenekben az Czaszarnak magokat ajanlak.

[p 0058] 101. Mas varasban az polgarok tizedet tevenek,
gondolkodnak az nep elót hadnagiot tevenek,
Romasagban ven Czaszarnak hadaban kúldenek,
tisztesseget ven Czaszarnak hadaban nierenek.

102. Jambor biro tanaczoknak felele azt monda,
megh halljatok ven Tanaczok varasi eskûttek,
iol tudgiatok annak vagion harminczket Esztendeie,
hogi vadaszok neken hosztak ferfiu magzatot.

103. Fól tartottam fól neveltem mint en giermekemet,
mindenekben io erkölczet ó nekÿe lattam,
erós voltat bólczeseget mindenben czudaltam,
hadnagisagra az nep elót Rõmasagban kúldöm.

104. Egi akaratbol iova hagiak hadnagia valasztak,
nepen elót elboczatak ók igen oktatak,
az ven Czaszar eleÿben szépen beboczattak,
mindenekben az Czaszarnak magokat ajanlak.

105. Immar vannak indulatban ven Czaszar hadaban,
szep nepevel egÿk hadnagi szallot az mezóbe,
az mezóben ugi njugottia nepet az del szinben,
fól ebedet keszittetet hadnagi órómeben.

106. Ebed elót mulatkoznÿ mene az mezóben,
fól tekinte tavul lata nagi port az mezõben,
az nagi porban piros Zaslot lata lobogasban,
Zaslo alat ropant szeregh hadi szersamokban.

[p 0059] 107. De az hadnagi nem tûrhete eleÿben mene,
az viteznek szep szavaval elkóssen kószóne,
feíet haitvan kezet njutvan ekessen ó szolla,
ónnón kósztók szep beszedel beszelnÿ kezdenek.

108. Szallittassad ugi mond vitez megh farat nepedet,
ez szep mezón az szep fúvón az te taborodat,
szep ebedet keszittetem delnek kózepiben,
melljet megh en megh akarok ennÿ io kedvemben.

109. Ebed utan indulljunk el nagi io szórónczével,
Rommasagban ven Czaszarnak az ó Taboraban,
mindeneknel eleb meñiúnk ven Czaszar hadaban,
ezel neki megh mutassuk hú szolgalatunkat.

110. Szep szavaval le szallitta taborat njugota,
az ebedhez keszúlenek ketten le úlenak [!],
ez ebeden vigadanak ók nem bankodanak,
egÿk hagnagi az masik7k felele ezt monda.

111. Beszellied megh melj orszagbol tartomanibol iúttel,
eñy nepel sietsegel iútók es kótsegel,
es ok nelkúl indulasod ninczen ketsegh nekúl,
en is neked megh ielentem en allapatomat.

112. Mert ha neked ez utadban betegseged leszen,
betegsegben ez vilagbol ki mulasod leszen,
ez ennekem ez utamban egessegen leszen,
egi masunkrol baratinknak mi beszedúnk leszen.

[p 0060] 113. Ez utadban kinek tugiad te nepedet hadnÿ,
ven Czaszarnak ó hadaban kivel boczatanÿ,
ven attiadnak es aniadnak mit tugiõ mondanÿ,
te nepedet kivel tugiad haza boczattanÿ.

114. Ha az Isten veled egiut azert megh marasztand,
ven Czaszarnak ó hadaban te veled megh tartand,
ha latandom szórónczenek az ó allapotiat,
fól fogadõ mind halaligh veled egiut leszek.

115. Illien szokra kerdesekre felele ezt monda,
megh halgassad te io vitez en tisztbeli hadnagh,
az Ur Isten hiszem tugia az en nemzetemet,
en nem tudom semmikepen az en nemzetemet.

116. Sem Attiamat sem Aniamat sem rokõsagimat,
meli orszagbol tartomanibol varasbol letemet,
de mit tudok dolgaÿmban megh mondõ utanban,
hogi ne legien semmi ketsegh az en dolgaÿmban.

117. Meli varasbol en indultam ven Czaszar hadaban,
az varasnak szokasa volt minden esztendóben,
Jambor Ifiak fól tamattak vadasas dolgaban,
vadak kózúl az jobikal meg nen osztoztanak.

118. Fó bironak szokas szerent attak Udvaraba,
ezel neki az varasban tisztesseget tettek,
ó magoknak aldomasert faratsagert attak, az fó biro es vadasok ezt diczekettek.

[p 0061] 119. Hogi ki mentek talaltanak egi Fias oroszlant,
oroszlannak kólikóÿ közt engem is talaltak,
mint Fiaÿt engemet is emtetet oroszlani,
oroszlantul hogi el vóttek fó bironak attak.

120. Harmincz kettód esztendeje immar annak vagion,
Fia gianant az fó biro engemet tartatot,
io erkólczú Tudomaniban engem tanittatot,
ven Czaszarnak ó hadaban engemet boczatot.

121. Kerdesere azon keri hogi óÿs felelne,
illien kepen róvidedón kerdesre felele,
dolgaÿban mindenfelól batorsagh nagi lenne,
beszedevel szep szavaval illjen kepen kezde.

122. Te is immar megh beszellied te allapotodat,
meli orszagbol Tartomanibol varasbol letedet,
az Attiadnak es Anjadnak hireket neveket
hogi felóled minden iokat tugiunk mi mondanÿ.

123. Ez besszedre es keresre felele ezt monda,
az Ur Isten ó iol tugia en arvasagomat,
sem Attiamnak sem Anjamnak sem rokonsagimnak,
soiha hiret sem hallottam az en szúleimnek.

124. De mit tudok dolgaÿmban megh mondom utamban,
semmi ketsegh hogi ne legien az en dolgaimban,
es ha lejend betegsegem mostanÿ utamban,
kire bizam en nepemet ven Czaszar hadaban.

[p 0062] 125. Górõgh orszagh tartomaniban Athenas varasban,
illien modon beiút vala azon tartomaniban,
Athenasnak birajanak vittenek hazaban,
hogi mikoron giermek voltam talaltak mezóben.

126. Az mezóben Fias farkas teienvel eltetõt,
Fiaÿ kózt szep gióngedón fól tartot tejevel,
kit varasnak szep Fÿaÿ lóltenek mezóben,
az mezóben sikoltasal nagi hirtelensegel.

127. El vóttenek vadasasban az Fias Farkastul,
Athanasnak birajanak attak ajandekul,
fól tartattam Fia heljet Jambor fó birotul,
Mestersegere tanittatam az het Doctoroktul.

128 Grammaticus neve vala az egÿk Doctornak,
Dialecticus ó neve az masik Doctornak,
Rhetoricus neve vala harmadik Doctornak, Artmetichus vala neve negiedik Doctornak.

129. Õtodiket szep szavaiert hittak Musicusnak,
hatodik fó Mestert hittak Diometricusnak,
Hetediket ióvendó mondasert Astronomicusnak,
ebben voltam tanittatvan varasbelieknek.

130. De fó kepen Rommasagnak az ó dolgaiban,
harczolasban viadalban giakorta voltomban,
gazdagsagot neki niertem nagi gózödelmenben,
az okaert kúldettetem ven Czaszar hadaban.

[p 0063] 131. De ha tudnam es mondhatnam nÿlvan nemzetemet,
en bizonial megh mondanam az en szúleÿmet,
sem Attiamnak sem Anjamnak hiróket nevóket,
ez vilagon nem mondhatom nekyók nevóket.

132. Az ket hadnagi megh halgata egÿk egi mas szavat,
egÿk mikent az masik is ertek egi mas szavat,
kenszóritek egÿk s masik esküvesre magat,
veszedelemben egi mastul nem tiltia megh magat.

133. Uton azert egui akaratbol mikoron meñenek,
egi mas kózót tanaczkozvan mindent vegezenek,
varasokbol ki menenek Tengerre erenek,
tenger partian szep nepekel le telepedenek.

134. Mikor immar iuttak vala az Tenger partiara,
Tenger parton az ket hadnagi Taborat szallita,
az varasban az fó nepek szelliel el oszlanak,
fó Biraiat az varasnak elóve szollittak.

135. Hogi fó Biro ó hazanal ebedet szerzene,
melliet velúnk az Fó Biro nagi vigan megheñe,
penzúnk feieben mindent venne es ne kimellene,
az varasnak mi Tórvenie Asztalbert le tenne.

136. Az ebedet az Fó Biro szepen el keszitte,
asztalara tisztessegel ó azt fól vitete,
hadnagiokat szep szavaval szepen le ultete,
az ket hadnagi fó bironak szepen megh kószõne.

[p 0064] 137. Mindenkoron hadnagioknak az vala szokasok,
alamiznat szegenióknek asztaltul adanak,
arvasagrol Emlekezven mindent megh latanak,
Fó bironak ó hazaban egi Aszont latanak.

138. Palotanak szogletiben egi óregh szóniegen,
az bóczóben az szóniegen egi kiczin giermeket,
kit az Aszoni szeretettel renget es nagi hiven,
róngetesben nagi hú voltat mutatja az Aszoni.

139. Az Aszoñak minden talbol egi egi reszt kûldenek,
röndiarasbol azonkepen egi italt kúldenek,
szolgalatian ven Asszoñak, igen czudalkóznak,
de fókepen ó hú voltan ók el almelkodnak.

140. Az ven Aszoni io italbol io kedvet vet vala,
hadnagioknak talponalva megh kószóni vala,
es fól alvan az ven Aszoni forgolodik vala,
hadnagioknak az io Aszoni im ezt mongia vala.

141. Az Ur Isten megh fizesse en edes magzatim,
hozam valo io tetement es io tartastokat,
mindenekben szórónczesse az ti dolgotokat,
hogi szegentûl nem vonszatok tegie munkatokat.

142. Annak vagion telliesegel harminczket esztendeie,
hogi elvaltam en Uramtul az Rustan Czaszartul,
attul fogva edesb etelt italt en nem ittam,
hanem mostan az asztaltul kit túletek vettem.

[p 0065] 143. Czudalkoznak ven Aszonnak illien feleletin,
czudalkozik az biro is el titkolt dolgaÿn,
czudalkoznak hogi volt volna Czaszar Felesege,
czudalkoznak ki volt volna az az Rustan Czaszar.

144. Elbuczuzvan fo birotul utra indulanak,
Rommasagban ven Czaszarnak az ó nagi hadaban,
be mutatnÿ ó magokat es ajandekoket,
ven Czaszarnak ó szómeliek kellemetes len ott.

145. Ugi annÿra nem türhete ebedre hivata,
mar au kettót hogi tekinte olj igen czudala,
annÿra hogi az egÿkre mikoron tekinte,
masikra ha tekinte azt amannak vele.

146. Nem tugia megh valasztanÿ ket Ember szemeliet,
ekes szavat szep termetit sem penigh Ruhajat,
Czaszaroknak Fÿainak mind az kettót vele,
azert nekik tisztósseget illienkepen teve.

147. Mozdo vizet az niakokra keszkóniõket teven,
aiandekon el vennejek szakallokat kenÿ,
szolgalatiat hogi io neven vennek igen keri,
mert az uton szolgalattal tóbel akar lennÿ.

148. Es az utan le últete velók szenben úle,
az Ebeden ket hadnagiot erósen kinala,
ebed utan Mindeneknek ajandekot ada,
es azokat ó hadaban hadnagioka teve.

[p 0066] 149. Illien szokat az ven Czaszar hadnagiok7k monda,
im lattiatok en vitezim Fiaÿm, hadnagÿm,
vensegemben Romasagban az en ellensegim,
en tiktóket ó reiaok boczatlak hadnagÿm.

150. Egÿtóket en az vizi erómel boczatom,
az mastokat en az fóldón boczattom Taborral,
mindenteket en utaban boczatom kinczómel,
de en ithon megh maradok egi falka nepemel.

151. Ez ket hadnagi megh kószóne ebedet Czaszarnak,
Szolgalatiok is ajanliak mindenben Czaszarnak,
az Czaszar is ó reaiok vete io aldomast,
es az utan Taborokal indulanak hadban.

152. Egÿk hadnagi ellensegel vizen szalla szemben,
viadalban az egÿknek ót kiralja iuta,
masodiknak az szarazon ugian annÿ iuta,
io szóróncze ó nekÿek nagi iutalmat ada.

153. Ket hadnagiok immar vannak haza iûvetelben,
Fó fó urak sok praedakal vanak nagi órómben,
az zodos nep sok rabokal szabad nieresegben,
Rommasagban le sietnek Czaszar Udvaraban.

154. Rommasagban leveleket hadnagiok vatanak,
Rommasagnak ellensegi hogi megh veretenek,
ven Czaszarnak szórónczeie megh öregbitetik,
az Ellensegh es ó túle ottan megh felemlek.

[p 0067] 155. Ezek utan egÿk Hadnagi tized napra iuta,
az Czaszarnak varasaban Taborat szallitta,
ugian azon tized napon masik Hadnagi iuta,
kiket Czaszar mihelt halla eleiben hivata.

156. Immar ketten tisztóssegel menenek eleiben,
Tiz kiraliokat ven Csaszarnak visznek eleiben,
sok predakal nieresegel mennek órúltókben,
Giózódelmet ven Csaszarnak beszellik órómben.

157. Az ven Czaszar Hadnagioknak szepen meghkószóne,
Rommasagnak ellensegi hogi megh veretenek,
az kiraliok mind nepestúl nekÿe vitettek,
varasokbol sok hodult nep eleiben iûttenek.

158. Hogi ezeket Rommasagnak tanaczi megh latak,
szerenczeiet ven Czaszarnak mindenben czudaliak,
az Csaszarnak ot miñiaian nagi szepen szollanak,
hogi Hadnagiok harmincz napigh túlók tartatnanak.

159. Azzon kózben Hadnagioktul megh tudakozhatnak,
hogi miczoda nemzetbeli Emberek volnanak,
es mi volna ó Attioknak Annioknak ó nevek,
honnan valo tartomanibul varosbol volnanak.

160. Az Czaszar ezt iova hagia miheljen megh halla, paranczola tanaczinak mindeniknek mõda,
lakodalmat szórózenek vele órúljenek,
tisztesseget az Hadnagiok mindenút tevenek.

[p 0068] 161. Lakodalomnak illien vala az ó róndólese,
hogi ven Czaszar lakodalmat elószór szórzene,
tized napigh Hadnagiokat vigan ettetneje,
tiz nap utan Tanaczinak õket engedneie.

162. Legh elószór kiralyoknak ebedet szerzene,
meli kiraliok Rommasagnak voltak ellensegi,
hogi megh lassam kinek volna oli nagi tehetsege,
es ez utan ki lehetne neki Ellensege.

163. Kezdgiúk immar ven Czaszarnak az ó lakodalmat,
Hadnagiok7k ven Czaszartul az ó iol tartasat,
Fÿainak Felesegenek ó megh talalasat,
be rekesszük szóróczenek az ó allapattiat.

164. Elsó napon az Czaszarnak szaz vendege vala,
ezek mellet mindeniknek ottan tiz legenie,
ótód napon lón nekÿe ót szazan vendege,
Tized napon lón nekÿe ót ezer vendege.

165. Hogi immar elsó napon ebedhez kezdenek,
az Czaszarnak Palotaiaban Hadnagiok menenek,
harom szeket az asztalhoz ot le tetetenek,
tisztessegel Hadnagioknak akkor ók levenek.

166. Tized napon az Czaszarnak ez vala szep róndi,
mosdo vizel tisztessegel eleÿkben mene,
az viz mellet niaka kórúl kezkeniót viszelne,
es az utan etelhóz Hadnagiok ülenek.

[p 0069] 167. Ket szek kózót az ven Czaszar hogi immaran ûlne,
szep szavaval Hadnagiokat ott igen kinalja,
ó edes Falattiat tanierarol az óvekre rakia,
ket kezevel mind az kettót óleli, s czokolja.

168. Kerdezketik azonkózben az ó nemzetiõkrõl,
Apolgatvan tudakozik Attiokrol Añiokrol,
orszagokrol varasokrol es tartomaniokrol,
beszedeket az Hadnagiok kezdenek ezókról.

169. Mert ez vala ven Czaszarnak az ó akaratia,
Rommasagnak kik volnanak nagi oltalmazoÿ,
Ellensegnek kik volnanak hatalmas rontoÿ,
szabadsagot ó ezeknek mindeniknek adna.

170. Edgÿk Hadnagi az Romulus el kezde beszedet,
nem mondhattia ven Czaszarnak az ó nemzetseget,
szúleinek szúletesenek az ó hiret nevet,
de megh monda oroszlantul az ó el vetelet.

171. Az Remus is nem mondhattia semmi nemzetsegit,
ven Czaszarnak nem mondhatia szúleinek nevet,
de megh monda az Farkastul az ó el vetelet,
illjen modon Czaszar elót el kezde beszedet.
172. Halgassad megh Rommasagnak hatalmas Czaszara,
mostan vagiunk ket varasnak valasztot Hadnagÿ,
ket bironak Fia heliet fól tartot magzati,
Fólsegednek mit paranczolsz mindenben szolgaÿ.

[p 0070] 173. Mert vadaszok engem vóttek el az oroszlantul,
Masikunkat vadasasban a Fias Farkastul,
ket varasnak birajanak attak ajandekul,
de nem tudgiuk hogi valtunk meg Atianktul Anianktul,

174. Hadnagioknak beszedeket az Czaszar halgatia,
beszedeket ó sziveben olj igen be rakia,
órómeben azonkózben kezde zokognÿa,
mind kettónek ó el hitte hogi ó edes Attya.

175. Abrazattiok Hadnagioknak azt is megh mutattia,
az Istennek halat advan kezeÿt ki niuitia,
Hadnagiokat ólelgeti igen czokolgattia,
ez beszedet Hadnagioknak illjen modon kezde.

176. Megh halliatok ti Hadnagiok en edes Magzatim,
ti valatok Rommasagban en edes magzatim,
Rommasagban ez varasban szúletet Fÿaim,
Illian Rea Szilviatul vilagra lóttejm.

177. De az Isten Iffiusagban gazdagh Rómasagbol,
ki úzete Rommasagnak ó Fó Tanaczitul,
el indulank kuldulnÿa edes Aniatokal,
de megh valank hamarsagal edes Aniatoktul.

178. Mert mi ketten el indulank kuldulnÿ utunkban,
hogi tiktóket el tarthatnank kiczin voltotokban,
en tegedet edes Fÿam Romulus ólemben,
es az Remust az Aniatok fól veve óleben.

[p 0071] 179. Elfaradvan mikor iutank az Tenger partiara,
barkasoknak hogi kialtank iuvenek az partra,
hogi besegel barkasioknak barka bert megh agiuk,
hogi ezt hallak sÿetenek altal az barkasok.

180. Be vevenek az barkaban hogi altal vinenek,
az barkasok ók szolgalvan barka bert kerenek,
megh kószónenk barkasoknak es im ezt felelenk,
azt iol tugia az Ur Isten egi fillierúnk sinczen.

181. Hogi ezt hallak az barkasok ezen órúlenek,
az barkaban egi mas kózót ezen beszellenek,
az barkasok Aniatokat en túlem el vevek,
es engómet kettótókel partra ki tevenek.

182. Igi valam megh en Fijaim az ti Aniatoktul,
nagi banattal el indulek utra ti veletek,
egÿktóket en karomon en utamban vittem,
az mastokat farasztottam mentemben utamban.

183. Iartas uton elindulek kuldulnÿ veletek,
Aniatokat siratiatok ugi megiek veletek,
giakor helien en sirtomban el esem veletek,
en edes Fiaÿm illien modon en iartan veletek.

184. Mikor iutek iartas uton szeles folio vizre,
ti veletek en le úlek egi keves etelre,
mind kettótóket últetelek en farat terdemre,
gondolkodvan hogi mi modon vigielek az vizre.

[p 0072] 185. Az egÿtók szep szavamra viz mellet marada,
hogi mastokal bekesegel vizból ki mehetnek,
es az utan az mastokert ismet altal mennek,
hogi ennekem ti elettók inkab megh tartatnek.

186. De az Isten mind kettótóktúl hamar el valszta,
mert egÿtóket az oroszlan hamar elragada,
az mastokat Fias Farkas ismet el ragada,
mind kettótók az erdóben el be vitetetek.

187. Azert kiszem hogi ti vattok en edes Fijaim,
valamikor Rustan Czaszar talam hallottatok,
bizoniara el hidgietek az volna Attiatok,
nevetóket ó nalanal senki tob nem tudgia.

188. Kóróstsegnek en elótte hivattatam Eustachiusnak,
es azutan hivattatam attul az Rustannak,
harmincz kettód esztendeie vagion immar annak,
mostan kedigh hivattatom en az ven Czaszarnak.

189. Az Tanaczok ven Czaszarnak beszedet halgattiak,
szerenczeiet vensegeben mindenek czudaljak,
de fó kepen Fiaÿnak ó megh talalasat,
Felesegenek is halljatok megh ó megh talalasat.

190. Ket fó Hadnagi mihelt hallak az Czaszar beszedet,
Rustannenak hol hallottak es Tudhattak az ó megh lóleset,
illjen modon edgÿk Hadnagi el kezde beszedet,
(Rustannenak) ó edes Annioknak ó megh lóleseról.

[p 0073] 191. Megh halgassad Rommasagnak hatalmas szaszara,
Romulusnak es Remusnak ki vagi edes Attia,
ketsegh nekúl mi Anjanknak leszúnk talaloia,
Tisztessegel bekesegben haza ÿs hozoÿ.

192. Palotanak szógletiben egi óregh szóniegen,
az szóniegen egi bóczóben egi kisded giermeket,
kit az Aszoni renget vala igen szeretettel,
róngetesben nagi bú voltat mutata az Aszoni.

193. Az Aszonnak minden talbol egi darab hust küldenk,
rónd italbol azonkepen mindenikból kúldenk,
ven Aszonnak szolgalatiat mindenben czudalank,
de fókepen szep termetin mi el almelkodanak [!].

194. Az ven Aszoni io italbol io kedvet vet vala,
es mi nekúnk terdet haitvan megh kószóni vala,
talpon alva az ven aszoni ugi forgodik vala,
es mi nekúnk az ven Aszoni im ezt mondgia vala.

195. Az Ur Isten megh fizesse en edes magzatim,
annak vagion telliesseggel harmincz ket esztendeie,
hogi megh valtam en Uramtul edes Fÿaimtul,
attul fogvan edesb etelt es italt nem ittam.

196. Czudalkozank ven Aszoñak illien feleletin,
czudalkozek az Biro ÿs eltitkolt dolgain,
czudalkozank hogi volt volna Czaszar Felesege,
czudalkozank hogi volt volna az az Rustan Czaszar

[p 0074] 197. El buczuzvan io szerenczet kere dolgaÿnkban,
hogi az Isten vezeróllje utunkat dolgunkat,
bekesegel be mehessúnk Czaszarnak hadaban,
edes Attiam bizoni az lesz az mi edes Aniank.

198. Hogi az Czaszar az Fiatul illien szokat halla,
Rommasagnak Tiz Tanaczit azonnal hivata,
mindeniknek paranczola eróssen meg hagia,
Fiaiaval hamarsagal utra el indulanak.

199. Elmenenek Fó bironal Aszont megh talalak,
Palotanak szegletiben giermek róngetesben,
hamarsagal nagi gazdagon ebedet szerzenek,
az ven Aszont bólczó mellól Hadnagiok fól vevek.

200. Hogi Ebedhez ket Hadnagiok immar keszûlenek,
az Tanaczi ven Czaszarnak ó elótte alnak,
szep Czaszari ruhaiaban Aszont óltóztetek,
az Czaszari Aszoni szekben Aszont le ûltetek.

201. Edgÿk Hadnagi mosdo vizet tart az ven Aszonnak,
masik Hadnagi tart keszkóniót elótte Aszonnak,
tiz Tanaczok súvegh vetve udvalnak Aszonnak,
es haromszor terdet feiet haitanak az Aszonnak.

202. Ezek utan Asztalhoz le ûltettek Aszont,
ket hadnagiok Tiz Tanczok vigan tartiak Aszont,
egÿk Hadnagi az Romulus ólelgeti Aszont,
masik Hadnagi az Remus is czokollja az Aszont.

[p 0075] 203. Hogi ezt lata az ven Aszoni monda Hadnagioknak
megh halljatok ti Hadnagiok szerelmes Fiaÿm,
ven Czaszarnak Tiz Tanczi szerelmes Uraÿm,
bizoni immar annak vagion harmincz ket Esztendeje.

204. Hogi megh valtam en Uramtul az Rustan Czaszartul,
es Barkasok hogi el vóttók szerelmes Uramtul,
hogi megh valtam Fÿaÿmtul Remus Romulustul,
es tartattam tisztessegel ez yambor Birotul.

205. Attul fogva egi vitez is soha megh nem ólelt,
egy Urfÿs seni kõzel engem nem ültetet,
egi vitez is soha nekem niakamon nem czúgõt,
asztalnal is illjen modon senki nem etetet.

206. Igen feltem s megh tartottam en Tisztessegemet,
Tisztesseget megh tartottam az Rustan Czaszarnak,
Fÿaÿmert oltalmaztam hiremet nevemet,
mostis azert oltalmazom en tisztessegemet.

207 Hogi azt hallak az Hadnagiok inkab ólelgetik,
az ven Czaszart Rustan Czaszart neki megh emlitik,
Rommasagban Rustan Czaszart ók helieben leltek,
hogi volna az Rustanne azt is megh ielentek.

208. Azonkõzben magokat is ielentettek vala,
hogi Aszonnak ók volnanak Fÿaÿ Hadnagiok,
az ven Asszoni mihelt halla ki nyuita ket kezet,
az Fÿaÿt órómeben sirvan czokolgattja.

[p 0076] 209. Ott fól vevek ók az szekben edes szúleióket,
az szekerben es az elót szórzóttek heljóket,
az utannis ó Annioknak beszellik igióket,
ven Aszontul hogi mindenek megh talaltattanak.

210. Rommasagnak varasahoz mikoron iutanak,
varas kivúl Ferfiakat sokakat latanak,
masik róndben szep veneket iúvesben latanak,
ket Fÿaÿt megh talaltak ó edes Anniokat.

211. Im lassad megh az varasban megh farat az Attiank,
avagi penigh Palotabol megh latot az Attiank,
ez okajert az varasbol ki iut az mi Attiank,
de ezennel megh mutattiuk hogi itt az mi Attiank.

212. Tavul fóldón az Fiaÿ óssmerek Attiokat,
Tavul fóldón szómliet is mutattiak Attioknak,
kit az Aszoni mikor lata szekeret megh allata,
hamarsagal Fiaÿval szekerból le szalla.

213. Czaszar kúldót rúhaiaban eleÿben mene,
az ket Fÿa tavul fóldón utanna erede,
melliet Czaszar mihelt lata azonnal el vele,
hogi Ilya selvia az az ó Felesege.

214. Hogi egi mashoz kózelgetnek egi mast megh ismerek,
ez fó lova Rustan alat mingiarast allatek,
Fó Tanaczi niakon ólelve fóldre le eresztek,
mind az ketten órómókben fóldre le esenek.

[p 0077] 215. Térdre esven az Istennek halakat adanak,
hogi az Isten vensegekben szerenczesse teve,
sok Insegból nyavaljakbol nagiokbol mentette,
az elóbb kiralisagnal nagiobra emelte.

216. Es az varban ók egi masal giorsan sÿetnek,
órúltókben sirasokat nagiokat tevenek,
ók ki nyuitvan az kezeket egi mast ólelgetek,
ólelesben ezek egi mast nagion czokolgatiak.

217. Indulanak az varasban Czaszarnak hazaban,
ket Fiokat kózben fogvan mennek fól az hazban,
tiz kiraliok velók egiut kik vannak fogsagban,
kivúl való iüt vitezók mennek hazaiokban.

218. Az ven Czaszar Czaszarsagban biria Rommasagot,
ket Fiaÿ ó utanna ez szeles vilagot,
az egÿknek ó ott ada ót kiralj orszagot,
masiknak is ó kezeben ót kiralj orszagot.

219. Szerte szerent kiralisagban orszagot iaranak,
orszagokban szerte szerent sokat pusztitanak,
Jarasokrol ezeknek is sok bólczek irtanak, hogi ók voltak ez vilagon nagi kegietlen Urak.

Mert valameli orszagokra ezek indultanak,
hatvan meli fóldón kik mekik megh nem hodultanak,
varasoknak ha kulczaÿt nekÿek nem hoztak,
Felesegestúl giermekestúl azokat le vagtak.

[p 0078] 221. Nem kel nekúnk ketelkednúnk bólczek irasaban,
de fó kepen Plutarchusnak ó egi kis kóniveben,
melliet megh irt giermekeknek ó fól tartasokrol,
meli Aniatul fól tartatnak olliaten erkólczök.

222. Mert minemú termeszetú giermekeknek Anjok,
meli Aniatul fól tartatot olljaten az Fia,
minden Ember megh gondollja Fiat kire biza,
fól tartanÿ oroszlannak Farkasnak ne hadgia.

223. Ha maradand arvasagra giermeked Anjatul,
oltalmazad giermekedet gonoszok tejetúl,
mord Aszontul paraznatul reszeges lopotul,
higied hogi az giumólcz nem esik mesze Fajatul.

224. Pelda legien mindeneknek Giermekek tartasa,
Romulusnak oroszlannak teievel lakasa,
es Remusnak az Farkasnak teievel tartasa,
vadak kózúl czudalatosb nincz ezeknek massa.

225. Szerenczenek allattiarol beszedemet kezden,
Enekemnek czak Summaiat ezekben vegezem,
Rommasagnak Czaszaranak dolgaÿt beszellem,
Fÿaÿnak kemeni voltat utoszor beszellem.

226. Ez eneket Rommasagnak irt kóniveból ira,
az ki ira ó ezekben elmejet giakolla,
az mint erte az Deakbol magiarra forditta,
egi Faluban Drava mellet versekben foglala.

Laus Deo Cujus Auxilio perfici. Finis hujus operis 200. 26 vers.