Ismeretlen szerzõ:PONCIANVS HISTORIAIA: AZ AZ Hét Bõlch Mestereknec, mondasit chiwda szep hazonlatossagoual foglaluan, mimodon, az Chazar Fiat Diocletianust hetzer halaltul meg mentettet legien. 0196


Heted ki vitele az ifiu nak az akazto fara, kit az ew heted Mestere Ioachìm az halaltul megh menteth volth.

AZ ifiat immar hogi vinnek akazt ani [!]
ime az keoz nep kezd45e nagi ivueoltessel mond45ani
ime ismet az CShiazarnak eggietlen egi fiat akaztani vissik es hogy vinnek eleol talalak az Ifiwnak heted45 mesteret kinek newe Ioachmi vala
kit az giermek mikor latot volna feiet haita neki mint ha mond45anaia io mesterem kerlek emlekezzel megh en rolam atiam eleot. Az Mester keri vala az nepet hogi ne sietnenek mert megh akarna az nap halaltul menteni
mond45 vala az keossegh io mester meni hamar kerunk az CShiazarhoz
es mencz megh az te tanitwaniod45at halaltul
es im mind45 vegik [p 0197] megh varunk. Az mester nagi sietwe be mene az CShiazarhoz es neki nagy tiztesseggel keozeone
kinek mond45a az CShiazar
Soha isten te neked45 iot ne aggion
mond45a az Mester vram mit teottem en te neked45 hogi igien atkoz
mond45a az CShiazar mit nem teottel inkab ha fiamat nemawa teottetek
es az en felesegemet ereowel akarta megh niomni. Aszert megh kel neki halni es nektekis mind45niaian. Mond45a az Mester felseges vram CShiazar hol azt mond45od45 hogi nema
feiemre keoteom magamat hogi holnap zollani hallod45 az te fiad45at nagi eoreomwel het ora koron
ha ewtet ad45d45igh megh nem eoleted45. Mond45a az CShiazar ha azt latnam es hallanam megh eleged45nem wele
mond45a az Mester teobbet ne elliek ha ewneon nielweuel megh nem mongia holnap az ew rea valo hazugsagot [p 0198] es az hamis bwnt kit az te feleseged45 hamissan ew rea mond45ot
biszon mond45om hogy ha az ew bezed45ere meg eoleted45 fiad45at
felek raita hogy vgy ne legien d45olgod45
mint az egi viteznek ki megh hal vala az ew felesegenek chiak egy cheop vereiert
Mond45a az CShiazar kerlek teged45 io Mester mond45 megh nekem azt mi volt
mond45a az Mester hiuasd45 megh hat az Iffiwth Mond45a az CShiazar eoreomest megh hiwatom chiak aszertis
hogi azt mond45od45 hogy holnap neki zolasat hallanam
megh hozak az Ifiwth es nem tewek az teom leczben [!] hanem õrizni hagiak egi zep hazban
az mester penigh el kezd45e az bezed45et.

[p 0199] Heted Mesternek be zede egi vitezreol, ki egi kisded vernek latasa miat melliet az ew felesegen latot vala, megh hal vala eretteh.

VAla egi vitez kinek vala egy zep felesegeh kit fellieb szeret vala hogy nem mint illik vala
Annira hogi soha nem akar vala megh fogiatkozni az ew latasatul
tõrtenek hogy egyczer lapd45at iachananak ketten
es az vitez tart vala egi kis kest az ew kezeben kibe tõrtenet szerent az felesege bele ewte az kezet
es kis ver kezd45e ki iwni beleole
mikoron az vitez latta volna az vert
haniat homlok esek az feold45re
es az felesege hogi hid45egh vizzel eotezne megh eled45e es mond45a
hamar papot hozzatok mert im megh halok az en felesegemnek vereiert az [p 0200] vitezek hogi ezt hallottak volna nagy hamar eggi mas vtan papert futamanak. De migh az pap el iuta ad45d45igh nagi banattiaban megh hala kinek halalan
mind45 az egez varos sirwala
az aszoni penigh felette igen sirattia vala
es sirtaban ezt mongia vala
iai ennekem iai ennekem mit tegiek immar
vgi elek mint egi girliche mad45ar ferfi nekwl
az viteznek testet nagy cheremoniawal el temetek. Az aszoni az temetes vtan az koporsora haniat homlok le esek
ez azt fogad45a hogy soha onnat az helireol el nem megien d45e az ew vra halalaert megh akarna halni kinek mond45anak az ew barati
io aszoni mit haznal az te vrad45 lelkenek
hogi it az helien akarz marad45ni
iob volna ew erette alamoznat oztanod45
hogy nem mint it az helien marad45nod45
mond45a az aszoni. Oh gonozoknak gonos [p 0201] tanachia
ne aggia Isten hogi en innet halalig el menniek az ew szerelmeiert. Ezt hogi latak az ev barati chinalanak nagy hamar az koporso felet egy kis hazaczkat
kiwel mind45en zwksegewel es morhaiawal be rekeztek es ot hagiak. Vala penig az kor ot az orzagban oli teorwen hogi ha valakit fel akaztnakvala hat az vice ispannak szemel szerent ot kellene egi eiel az akazto fanal eorizni
ha penigh az akaztot embert el lopnak auagi el vinnek feien iozagan marad45na
es chiak kirali tehetne iol vele irgalmossagabol
Teortenek hogy vgian azon napon meli nap az temetes vala
akaztanak egy embert fel
es az vice Jspan [!] fel fegiverkezek es lowa hatan az akazto fahoz mene
mikoron eiel nagy sokat verraztana oli igen megh fazek az hid45egen
hogy neki vgy techik vala hogy [p 0202] megh halna ha zenhez nem iuthatna
Teknite [!] az varosra es lata hat az aszony kis kuttiaczkaiaban teczik vala egy kis zen egni az vitez nagi giorsan od45a zaguld45a
es hogy az aitora ment volna
mond45a az aszoni ki vagi illien kesen
Mond45a az vicze ispan io aszoniom im en vagiok d45e oli nagi hid45egseget zenwed45ek hogy ha az szenhez nem bochiatand45az megh kel halnom
mond45a az aszoni biszon felek hogi ha be bochiatand45lak valami gonos bezed45et zolaz en eleottem
Mond45a az Vice ispan io aszoniom azt fogad45om hogy nem zolok semmit gonos bezed45et
mert en iol tud45om meli szent aszoni vagi te es az te vrad45nak szerelmeiert nem akarz el menni innen
be bochiatta az aszoni es mikoron ot az szemben terpezked45et volna es megh fwteozet volna
mond45a ed45es aszoniom kerlek ne vegied45 [p 0203] gonos newõn
had45 zolliak egi nehani bezed45et mond45a az aszoni
im megh hallom es oztan megh felelek
mond45a az ispan Aszoniom te igen zep vagi es io nemzet vagi d45ichieretes
ifiw es gazd45agh vagi
iob volna neked45 az te hazad45nal laknod45
es bw alamisnat az te vrad45 lelkeiert ad45nod45
hogy nem mint it nagi keserwseggel eleted45et veztened45
mõd45a az aszoni vai vai te ember biszon hatuttam volna hogi illieneket zoli biszon nem iwttel volna id45e be en hozzam
im neked45is azt mond45õ mit egiebeknek mond45ottam
iol tud45od45 azt hogi az en vitez vram chiak egi kewes veremert holt megh es nem merneke en it ew erette megh halnom. Az vitez ezt halwan fel wle lowara es el buchiwzwan az aszontul el mene az akazto fahoz es mikoron latta volna hogi az akaztot embert el loptak volna
igen megh busula
es kezd45e [p 0204] d45e ew magaban ezt mond45ani
Oh vram isten hogy vezek im mind45 feiemet mind45 iozagomat el veztem d45e biszony tud45om mit kellien mielnem
egi zent azzoniallat vagion az chinteremben kinel meg fwteozem ezennel hozza megiek es tanachiot kerd45ek twle
el ind45ula lowan igen hamar
es hogi az azonihoz iwta mond45a neki aszoniom en vagiok az Vice ispan ki eleozõris id40e iwttem vala
nisd45 megh io aszoniom az aitot
es im egi nagi titkomat mond45om megh neked45
kerlek istenertis bochiasd45 be hozzad45 had45 kergiek tanachiot twled45
hogi be bochiatta volna mond45a az vitez io aszoniom zokas ez az orzagban hogi ha embert akaztanak fel
hat az Vice ispan tartozik egi eiel eorizni ha penigh el lopiak az akaztot embert
feiet iozagat el vezti es kiraltul lehet kegielme
im migh en it fwteoztem [p 0205] ad45d45igh az latrot el loptak az akazto farol. Aszert istenert kerlek agi io tanachiot
mert eluezteottem mind45 magamat mind45 iozagomat. Mond45a az aszoni biszoni enis zanlak hogy mind45ened45et el veztetted45
es az te eleted45 chiak kiralnak kegielmessegen al d45e ted45 az en tanachiomat es semmit az te iozagod45ban el nem veztez
sem halaltul ne feli
Mond45a az vitez io aszoniom hiszem vgianis aszert iwttem hogi tanachiot agi
mimod45on meneked45hetem megh halaltul
Mond45a az aszoni akari engem felesegwl magad45nak venni mond45a az ispan seot igen eorwlem hogi chiak azt newezed45is nagi kõnieorwletessegh ez twled45 hogi illien niawaliast megh nem vtàlz magad45nak valaztanod45
mond45a az Aszony im enged45ek te neked45 d45e biszon sem lattia sem hallia valaki hogi en zotis ad45nek egiebnek
[p 0206] mond45a az vitez im enis felfogad45om
hogi migh elek tõbnek hytemet nem ad45oem nalad45nal
Mond45a az aszoni iol tud45od45 hogi az en vram chiak tegnap hala megh
vegiwk ki es kõsswk az akazto fara az ember heliere
mond45a az vitez ed45es aszoniom legien bator
az te akaratod45 szerent
megh nitak azert az koporsot es ki voniak belõle az testet
es mond45a az vitez io aszoniom ygen felek hogy megh ne esmernek mert az akaztot embernek nem vala eleol ket foga
mert mikor megh foktak vala ki ewteottek vala neki ket fogat eleol
mond45a az aszoni vegi egy keowet es verd45 ki neki az keet elseo fogat
Mond45a az vitez ne istenert io aszoniom mert ennekem io barathom vala szegeni migh ele
es nagy kegietlensegh volna en twlem
ha immar holtaban ezt tennem raita
mond45a [p 0207] az aszoni
ha te ezt nem tezed45
im en az te nagy szerelmed45ert megh chelekessem veon egy keowet es ew maga meni foga vala eleol mind45 ki ronta es ez vtan mond45a
vid45 el immar akazd45 fel
mond45a az vitez biszony megis igen felek hogi megh ne esmernek
mert az latornak azkit fel akaztottak vala nagi seb vala az feien hatul nagy hossan es az ket fwle el zakad45ot vala es ha ezt megh lattiak ezen mod45on ottan megh esmerik hogi nem ez volt az akazto fan
mond45a az aszoni vond45 ki kard45od45at es vagd45 vgy hogy zakad45gion el az keet fwle
Mond45a az vitez io aszonniom tud45od45 elteben meli igen szeretem vala tauol legien az en twlem hogi en elewen vitez lewen haltat vagd45alnek. Mond45a az aszoni ad45haisza neké az kard45ot es az te szerelmed45ert en el vagom
veue az aszoni az kard45ot
es [p 0208] nagisebet teon az feien es mind45 keet fwlet el vagah es mond45a
ved45 fel immar es vid45 akaztani
mond45a az vitez megis felek ed45es aszoniom hogi megh ne esmernek
mert az latornak az ki az
Akazto fan vala
el mechettek volt az ew szemermes testeth
es ha ig talalnak nagi vezelwnk ind45ulna. Mond45a az aszoni biszony illien feleken embert soha nem lattam
nincz iob soha legi bator ziwel meg elz mesd45 el mind45 Jarast
es akazd45 fel hamar
mond45a az vitez
d45e ed45es aszoniom kerlek mencz megh engem enni munkatul
mert iol tud45od45 hogi ferfi ember semmire kellõ effele test nelkwl
ha en ezektwl megh foztanam nagi zegien volna ez en twlem
mond45a az aszoni
agy egy kezt chiak
eztis megh miwelem en az te szerelmed45ert
vgi szeretlek en teged45et ed45es galambom
Ezt hogi mond45a el mecze [p 0209] vranak testet es el hagita hogi megh ennek az ebek
es mond45a az vtan
ihol immar im elegh rutul banam vele
elegh ektelen immar ved45 fel es akazd45 fel
mond45a az vitez elegh immar el viszem fel akaztom
el viuek es fel akaztak ketten
es az vitez igi zabad45ula meg az halaltul
hogi ez megh leot volna mond45a az aszoni az viteznek io vram immar megh mentetelek vezeltul io volna immar nekivnk mind45enek lattara az egi haznal megh askwnnwnk
es meniegzeo vtan el halnuk
mond45a az vitez fogad45ast fogad45ek hogi eletemben egiebbel nem laknam nalad45nal
De oh te niawaliasb aszoni mind45en aszonyoknal ki venne teged45 felesegwl hozzaia
Jm az te vitez vrad45 egi kis vered45ert banattiaba megh holt
es im ezzel fizeted45 meg nekie hogi fogait ki rontad45 zaiabol
feiet megh vagad45
fwleit el [p 0210] meched45
Testeth az ebeknek veted45
eord45egh volna az
az ki teged45et illien d45ologert felesegwl venne maganak d45e soha felelek ezt nem miweled45
ki ranta teorit es feiet el vaga az aszonnak. Hogy ezt el vegeze az Mester
Mond45a az Csiazarnak vram erted45e mit mond45ek
mond45a az Cshiazar iol es biszon mond45om ha aszonniok keoszul hallottam valami ellyet gonozt hath ez volt mind45 azoknal gonozb. Aszert ed45es Mesterem ha az en fiamat hallanam chiak egyczer zolni
ha mind45giarast meg halnekis nem gond45olnek vele
mõd45a az mester haggia meg felseged45 hogi honapra giwlenek be mind45en fw fw zolgaid45
mert azt hiszem hogi megh hallia felseged45 minemw vetek vagiõ feleseged45twl felseged45nek hazassagaban
Az mester ióet wen twle es el haza mene. It cozwe giwlenek mind45 az het mesterek es [p 0211] tanaczkozanak arrol hogi meli oraban kellene zolni az ifiwnak
es kerd45ik vala az ifiwth ha alkolmatos immar niolchhad45 napra zolni. Es mond45a az ifiw id45eie immar hogy zolliak es ma megh mentem mint enmagamat mint titeket halaltul
Ezreol penigh nem szwksegh tanaczkoznotok mit zolliak es mimod45om
Az Mesterek fel eoltõztetek
ewtet barsonbanes biborba kettei az Mesternek eleotte megien vala es kettei ket feleol ew mellette es az harma [!] vtannok menek vala. Az trombitasok
mind45 ezek eleot kwleomb kwleomb zeongesekwel zepen trombitalnak vala.

Mikoron az Cshiazar az trombita szot hallotta volna meg kerd45e mi d45olog volna
mond45anak felseges vrunk az te fiad45 iw hozzad45 ki ma zolni akar mind45enek [p 0212] hallasara
Mond45a az CShiazar hala istennek
mikoron az ifiw be iwth volna az palotaban
nagi zep vd45uart allanak az ew attia eleot
megh alla es eleozer ezt mond45a keozeonek neked45 felseges atiam
Es mikor az attia ezt hallotta volna
eoreomebe az feold45re le borula
es hogi fel emeltek volna az vrak
Az ifiw ismegh akarvala zolni d45e az sok nepnek zergesetwl nem hallatik vala az szolas hogi ezt latta volna az CShiazar hagia hogi az var piachan araniat es ezusteot hintenenek el
hogi chiak az keoz nep arra giwlne
es az ew fia zabad45on zolhatna ew vele mig azt az keossegh kapd45osnaia
Az keoz nep penigh oli igen szereti vala hallani az ifiwnak bezed45et hogi senki az arannak es ezustnek kapd45osasara nem menne
es kiki az ew heliet el nem haggia meg busula eszen az CShiazar es megh kialtata [p 0213] hogi valaki chiak eggiet zollana ottan feiet vennek legottan mind45 halgatni kezd45enek es mond45a az ifiw az CShiazarnak felseges atiam minek elõtte valamit bezelliek kerlek aszon hiuasd45 id45e az CShiazarne aszont
mind45 az ew aszon nepeuel es leaniokwal
legien it felseged45 eleot es orzagod45 feied45elmi eleot paranczola legottan az CShiazar hogi mind45 haza nepewel od45a iwne. Az chiazarne zegeni bolond45 el iwue nagi banattal es az CShiazar fia az ifiw hagia hogi mind45 rend45el allananak hogi zabad45on nezhetnek mind45 az keorul allo nepekis
mond45a az vtan az ifiw az CShiazarnak. Vram nisd45 fel az te szemeid45et
es nezeld45 mind45 megh az szwzeid45et az kik it allanak ieleswl amazt az ki zeold45 zokniaban vagion es mind45eneknel gazd45agban eolteozeoth
Mond45a az CShiazar
iol latom
es annal inkab [p 0214] eggiet sem zeret az en felesegem
es ennekem igen d45ichieri hogi io leani
mond45a az ifiw. Vram atiam paranchiold45 hogi ezennel vetkeeoztessek le es ezen helien nilwan lessen mind45eneknek az CShiazarne aszony szenth czege
minemw leant newelt az ew agias hazaban. Az CShiazar hogy ezt halla el chiwd45alkozek raita es mond45a
Ed45es fiam minem keues zegien volna ez teolunk egy leanzoth enni nep eleoth megh meziteleniteni. Mond45a az ifiw
parantczold45 vram hogy vonniak le rola az ruhat
mert maid45an enmagam le vetkeoztetem
Az CShiazar legottan hagia hogy ruhaiat le vonnak az zwz leaninak
es mikoron le vontak volna ruhaiat
latak hat ferfi
kit nagion kezd45enek chiwd45alni
mond45a az CShiazar fia. Vram atiam ez ifiw nagy sok wd45eotwl fogwa [p 0215] az CShiazarnewal lakoth nem chiod45a ha ezt inkab szerette az teobinel
mert teobzeor halt vele hogy nem mind45 veled45. Az CShiazar hogy ezt latta volna
mind45 ha megh bolond45ult volna
hagia hogy az aszont megh egetnek mind45 az ew paraznaiaual eozwe. Mõd45a az fia vram ne agy ad45d45igh sententiat ew rea
migh az en ram mond45ot bwnreol legien teorweni
es vagy erie
Legyen ream auagy tagad45gia megh hogy nem iol monta. Mond45a az CShiazar ed45es fiam ez iteletben teged45 had45lak birowa mert esmerem hogi isten nagiob bõlchieseget ad45ot te beled45 hogy nem mint egiebekbe
mond45a az fia
sem nekem sem neked45
d45e chiak az igassagnak iteletire hagiattatik ha en megh biszonitom nielue vallaszawal hogy hazud45oth. Aszert szereteo atiam [p 0216] mikoron en erettem kwltel vala az ewg igazgatasabol
megh nezek az en Mesterim az eget enis megh neszem
halot nilwan megh latõk hogi ha heted45 napiglan awagi neked45 auagi masnak chiak eggiet zolok azonnal megh kel halnom. Es ez volt az oka mert nema voltam ez kedigh mikoron ew azt mongia hogi en ewtet ereowel akartam le niomni abban nem igazath mond45
mert az meniec tud45a engem mind45 az bwnre igiekezik vala haitani es hogi latta volna hogi nem akarok enged45nem
haragiaban zaggatta el ew maga mind45 ruhaiat
mind45 orchaiat
mond45a az CShiazar hogi ezt hallotta volna nagi harag szemmel az aszonira teknithven
Oh atkozot telhetetlen
nem elegh volte hogi en twlem es az te paraznattul esmertettel hanem megh fiamatis bwnre haitod45 volt
az [p 0217] aszoni az feld45re le essek
es irgalmassagot ker vala az CShiazartul
mond45a az CShiazar neki oh te atkozot aszoniallat nem egi halalt erd45emlez hanem harmat. Elseot aszert hogi en alattam paraznasagban leleczettel masod45oth hogi fiamat bwnre haitod45 volt
harmad45ikat hogi ewtet bwntelen el arultad45 volt
es negied45et hogi engem kezeritez vala megh eoletni fiamat. Mõd45a az aszoni kerlek irgalmaz
Mond45a az CShiazar az teorweni megh valaztia minemw az te irgalmassagod45. Mond45a az fia vram iol tud45od45 hogy meli bwnt ew en ream mond45ot
melliert eheten mind45en nap egyczer egyczer vittek akaztani d45e isten engem az en Mesterim altal mind45ennap megh zabad45itot
es ez mai napon enis megh zabad45itom mind45 magamat mind45 ewketh Eleozer vesswk ezt eleo
hogi ha istennek [p 0218] ez volt volna akarattia hogi elted45ben en vralkod45nam az birod45alomban
megis nem chieleked45né en aztoth hogi teged45et megh niomoritanalak mind45 az aszoni hamissan ezzel akart bwntetni hanem nagiob niugod45alomban es ked45wed45re tartanalak
es fellieb mind45en koron en magamnal
az te akaratod45at tehetted45 volna ked45wed45 szerent muka nelkwl es te twled45 tanultam volna mind45 eiel nappal ez orzagnak birasara. Ha penigh ez orzagnak birod45almat tellieseggel nekem bochiattad45 volnais
megis ked45wed45 szerent leon volna mind45en valamit akartal volna
Mikeppen egi vitez az ki az ew fiat az tengerben vete kit isten megh zad45ad45ita [!] es azzal mind45 attiat anniat megh zabad45ita hogi az fiok az tengerbe nem halna
es migh elenek mind45 nagi vigan es tiztesseggel elenek
mond45a az CShiazar. [p 0219] Oh en szerelmes fiam
ald45ot legien az ora kiben en teged45et zwltelek volt
mert ertem hogi beolcz vagy. De mimod45on hogi az te mesterid45is het napon het bezed45et mond45anak
Aszon keppen teis mongi egi bezed45et
kibeol vegiwnk valami nilatkozast. Mond45a az ifiw vram had45 megh hogy halgassanak ad45d45igh migh el mond45om, Legottan hagia az CShiazar az ew haragia alat hog senki ne zolna
es az vtan az ifiw el kezd45e ezen mod45o bezelleni.