Ismeretlen szerzõ:PONCIANVS HISTORIAIA: AZ AZ Hét Bôlch Mestereknec, mondasit chiwda szep hazonlatossagoual foglaluan, mimodon, az Chazar Fiat Diocletianust hetzer halaltul meg mentettet legien. 0054


Masod Mesternek hasonlatossaga az Lentuluse egy Romabeli aszoniallatrol ki az ew feriet hamis wuelteswel az temleczben vitette vala

REgen egy varosban vala egy ven vitez ki wõt vala egy ifiw menieczket felesegwl
kit igen megh szerete
annira hogy minden eiel ew maga teszi vala be az aito zariat es [p 0055] az aito kwlchiat mindenkoron az ew feie ala tezi vala
Az varasban ked45ig oly teorweni vala hogy eggiet harangoznak vala es az vtan valakit lelnek vala az haznak kiwle az tõmleoczbe vetik vala es reggel az pelengerbe megh verik vala
teorteniek hogy miert az ember ven vala nem vigaztalhattia vala az ew feleseget mind45 az ew teste kiuansagag [!] annak okaert
az aszoni mast szerete
es mind45en eiel az kwlchiokat ki veszi vala az ew aluuo vranak feie alol es ki megien vala az ew szereteiehez es ew vele migh szereti vala mulat vala ennek vtanna ismeglen be megien vala az ew vra melle
az aszoni. De egy eiel tõrtenyek hogy az vra igen alunnek fel kele es ki mene az ew szereteoiehez hamar ennek vtanna az ew ferie almabol fel serkene
es mikor az ew feleseget nem lelte [p 0056] volna az agyba
fel kele es az aitokat nitwa lelwen ereossen be szegeze mely d45ology megh lewen egy ablak vala az vcza feleol es az melle vona magat hogy megh latna az ew feleseget honnat iwne ki az ew szereteoietwl. Ennek vtanna sinte az vtolszo tykszokoron megh iwue az aszoni es hogy lata hogy az aitokat be teottek volna gondolkod45ek rola mit miwelne
es szergetni kezd45e az aiton megh ied45e
mond45a az vitez
oh gonoz atkozot faitalan Aszony im ma tud45om meniszer im8ar az en agiamat el hattad45 es faitalankottal
biszoni mond45om faitalan aszony hogi mind45 ad45d45igh otkin allas mig nem harangaznak es az varos örizõk megh fogianak es hissem hogi holnap az pelengerben megh tanitnak. Mond45a az aszoni oh en io vram smire mond45as illien d45olgot
ha igassagot mondok
[p 0057] hogy mikoron az agyban volnek veled45
el twue egy kis leani az en anyamtul
es attul azt izene hogy minden kesed45elem nelkûl azonnal ew hoszaia menniek
mert halalan volna
es nem akaralak almod45ban megh bantani azert menek ollian lassan elki hazbol az am ewtet halalan hagiam es aszert sietek id45e hoszad45. Annakokaert kerlek az istenert hogy nisd45 megh ennekem az aitot
migh harangoznak. mond45a az vitez biszoni nem iws ad45d45ig mig nem harangoznak
es az varos eorzeok ot talalnak
Monda az aszoni vram tud45od45e mel nagy szegien leszen meg az marad45ekod45nakis kerlek istenert bochias be. Monda az vitez no biszoni emlekeszel megh rola mennisser zekted meg az en hazassagomat paraznaszagod45al iob neked45 it kint vallonod45 erette hogy mint pokolba. Monda [p 0058] az aszon vram kerlek teged azert az ki az keoreozt fan megh fezwlt mi erettwnk hogy bochias be es irgalmaz ennekem. Monda az vitez chiak heaba mwnkalod45ol mert biszoni mond45om ad45d45ig be nem iwsz migh nem ielth ad45nak CShend45eszegre ezt halwan mond45a az aszoni vram iol tud45od45 hogy az aito eleot ihol egy kwt igen mel biszoni mondom hogy ha be nem bochiattand45asz bele zeokeollem es iob ennekem it lennem hogy nem holnap az pelengerbe mond45a az vitez vaiha ennek elötte egy nehani nappal belezeokeollettel volna hogi sohol ne lathatnalak halat ad45nek istennek rayta
hogi nem mint
az en hazassagomat megh szekted45 volna
eszen mond45on szolwan ew keoztek ketten az hold45 el eniessek es mond45a az aszoni
Vram miert hogy ez igi vagion az kutba akarokszõknõm
[p 0059] d45e en nek eleotte im testamentomot teszek eleozer az en lelkemet hagiom es vallom istennek
es az ew szent annianak marianak es mind45 az sokszenteknek es az en testemet el temetesre vallõ az Romai szent Leornez egi hazaban
hogy el temetessed45 egiebek zoereztessenek ke [!] akaratod45 szerent es mint te neked45 teczik
Ezeket megh mond45wan iarula az aszoni az kwt felibe es az kut felet vala nagi kõfel emele azt es mond45a ime immar beleszeokellem
az kõwet el be bechyata
eleozer Iesust kialtwan
az vitez hogy megh hallotta volna az keonek az vizben lochianasat megh ied45e
es mond45a oh iai ennekem mert az en felesegem az kutba hala es legottan ki ieoue az aiton az vitez es az kuthoz iarula mas feleol az aszoni elbe esek az hazban es nagy lassan besegeze az kaput fel mene az palotaba [p 0060] es le vona ot magat hol az ew vra ennek eleotte el reitezet vala ewtet nizwen honnan iwne megh szereteoietwl Azonkeozbe kezd45e az vitez nagy sirast tenni az kutfelet es mond45ani oh hogy vesztem az en felesegemet el veszen az ora kiben az aitot be teottem volt
meg halla ezt az aszoni es mond45a nagi newetwe oh te gonos ven agh ember
mit iars mast az gonos aszonyoknal nem elegh voltame en magam az te megh aggot tested45nek
hogy immar mind45en eiel az gonosz aszonyt hoz megi es az en agiamot el hagiod45 d45e az ven ember hogy megh ertette volna hogi elne az ew felesege igen megh eorwle es mond45a
Ald45ot legien az nagy isten
hogy te egessegben vagi d45e io aszont en szereteom mire hans illieneket az en szememre
nem zartam vala en az aitot egiebert be hanem chiak hogy [p 0061] ezzel oktatnalak mikoron penigh az kutban az szergest hallam vgy ied45ek azt tud45am hogy bele veszel es azert futok vala az kutra hogy teged45 megh segellenelek. Mond45a az aszoni isten lattia hogy soha nem voltam ollian gonoszagokban kiket szememre vetel
d45e im most latom hogy igaz az amit az regi peld45a bezed45ben mond45anak hogy az meli ember vnd45ok azt akarnaia hogy mind45en ollian vnd45ok volna mint ew maga
im oly bwnben akarnal engemet eiteni kiben tennen magad45 vagy
De biszoni mond45om teneked45 hogy mind45 ad45d45igh ot allas mignem chend45essegre Jegyeznek es az varos eorzeoy el iwnek es teged45 illien gonoz teweo embert megh fogianak. Monda az ven vitez mire mond45as illieneket im ven vagiok soha megh en hozzam senki gonoszt nem hallot
[p 0062] sem latot sem mond45hatot ha holnap
az pelengerbe viznek eorek zegien leszen mind45 ennekem
smind45 te neked45
Annakokaert kerlek az nagy istenert bochias be engemet
ne vessek el eorek szegienben mõda az aszoni chiak heaba zolas iob leszen neked45 ez vilagon megh bwnhed45ned45 hogy nem pokolbam [!]
Emlekezheche mit mond45 az beolcz harom fele embert giwleolek vgymond45en
zegeni kewelt gazdag hazugot es agh bolond45ot es erzekensegnelkwl valot
elegh gazd45ag vagi d45e igen hazugh vagy d45e mit hasznal nekem hogy zegiened45et szemed45be haniom
mit iars az gonos aszonyoknal nem elege az en ifiw testem illien ven ag embernek
Azert iowen ember iol tehet isten veled45 az ew irgalmassaga szerent
hogy teged45 vgian eszen vilagon megh bwntet. Annakokaert nagy io ked45wel szenued45 [p 0063] az kint mond45a az ferie az aszonnak io aszoni
az isten elegh irgalmas
d45e az bwnestwl nem kiwan egiebet eleghtetelnel bochias be engemet es im megh mentem magamat es ha bwnheottem megh ostorozom magamat mond45a az aszoni vallion ki eord45egh tehet teged pred45icatorra hogy azt mond54od54 nagy az istennek irgalmassaga vgian chiak az hogy fizesd45 megh vgian it ez vilagon
igazan mond45om hogy ma te id45e be nem iwz mikoron igi zollanak harangoznikezd45enek
melliet hogi az ven vitez hallot volna mond45a io aszoni kerlek bochias be immar mert am harangoznak ne valliak eorek szegient seot az harangozas leszen te neked45 bwnõd45nek bochianattianak oka azert nagy bekeseggel zenued45gied45 az bwntetest. Ezeket mond45wan az varos eorzek megh latak [p 0064] az ven embert es mond45anak neki io ven ember ez nem io iegi hogy ezkort it allas az varos szerzese ellen
mikor az aszoni hallotta volna az porozlok szawat mond45a
io attiamfiai varos eorzõk kerlek tegietek iol en velem im az gonos ember mind45en eiel az gonos faitalan aszonyokhoz iar iol tuggiatok il nagy nemzetw ember leania vagiok en mind45enkoron chiak ezt varom vala mimod45om ew maga megh eithetneie magat es aszert halgatam el hogy ne mond45hassa azt hogy hamissan vad45oltam volna be Aszert im lattiatok az
ew gonossagath es kerlek vgian istenertis hogy tegietek teorwent ezennel ew rea es bwntessetek megh vgian iol. Az parozlok fogak az ven vitezt es vetek ewtet nagy hamar az bekouasz4ba [!] es masod45 napon reggel megh verek ewtet az pelengerben. [p 0065] Monda az Mester az CShiazarnak
el vegezem ez beszed45et
vram erted45e mit mond45ek. Mond45a az CShiazar iol erté biszoni mond45om hogy ha az te egy fiad45at megh eolend45ed45 az aszoni beszedere gonoszban tertenik d45olgod45 hogy nem mint az Viteznek. Mond45a az CShiazar biszoni mond45om gonoz aszoni volt az
hogy az ew vrat illien hamissan el arulta volt. Mond45om neked45 Mester hogy ez gonos aszony d45olgait halwan nem eoletem megh az en fiamat. Mond45a az Mester biszoni mond45om hogi iol teszed45 es hiszem istent hogy megh nem banod45 ieowend45eoreis
Minekokaert halat ad45ok en
hod45y [!] ebben az en tanachiomat megh fogad45ad45 es az te fiad45 ma az en bezedemnek miatta zabad45ula megh halaltul.