PECHI LUKÁCS: HASZNOS ORVOSSAG 0101


Mit kell azokrul tartanunc, az kic az Isten Templomit meg touaiollyac, fõl toric, meg ègetic, disztelenetic, es ruthettyac?

ELõszer effele egyhaz toluairol azt kel tartanunc, hogy minden szidalom, áttoc ala vetet, karhozatra ualo hituan emberec legyenec: miuel hogy az mindenhato Isten ellen rugodoznac az vilagossag attya, es minden tistessegre melto kiralnac (mint Luciferis chelekedec, Esa. 14. ) tistesseget igyekeznec kétfele meczeni, meg bantani, es el venni, tulaidon parancholattya, es rendelese ellen az Isteñec 3. et 4 Reg: 1. Esa: 56. Hier: 7. Mat: 21 Luc. 19.

Masodser tudnunc kel, hogy ezec, az egyhaz foszto, es pusteto toluaioc, nem chac hogy fõlõtte igen vétkeznec az Isten ellen, attyokfiait boszontyac, es ingerlic, aitatossagokat az Isteni szolgalatban meg bantyac, hanem hogy ritkan ( az bûnnec nehez voltaért ) meg nem terhetnec az û bûnõkbõl éltekbe, es bochanatot nem uesznec, vgy hogy neha karhozattyoc, még it ez uilagon el keszdetic, mint amaz Alchimusba, Nicanorba, Heliodorusba, es Antiochus kiralba niluan lattyuc, es remûlessel oluassuc, 1 Math. 7. et 9.2 Mach. 3. et 6. Vide Theodor: li. 3. Hist. [p 0102] Eccle: ca: 12. Chrisost. con: genti: Niceph: li. 10. Eccle. hist. ca. 29. Tripar. hist. li. 9. cap: 10.

Harmadser aztis kel tartanunc, az Isten haza, es templom koborloi felõl, hogy még gyermekeknec gyermekijs, minden Isteni aldas nekûl lesznec, haborusagos életec, es gyakorta mind az màs vilagon, es itt ez fõldõn, testekben, es lelkekben meg bûntettetnec: mint Nabugodonozor kiraltul, et Balthasartul fiatul, peldat vehetûnc, Daniel: 4. et 5. 4 Reg. 8. et 2 Paral. ulti. Vide Greg. Turo: lib. de glori. confess. ca. 63. 71. Et lib, 1. de gloria marty. cap. 25. 38. 72. 79. 85. Et lib. 2. cap. 14: 15. 16. 17. 20. Mart: Crom. lib. 5. rerum Polon. Az ki touab akar értekezni, es tudadozni, mely rettenetessen verte legyen meg Isten azokat, kic az egyhazi dolgokban elegietenec, templomokat fosztottanac, toluaylottanac, es pustetottanac, auagy melto tistesseggel azokat nem bõchûltec, beûsegessen oluassat imez meg ieczet irasoknac helein. Iulianus felõl leg elõszer. Tripart. histor. lib. 9. cap. 10. Lysimachus felõl. 2 Machabe. 4. Oza felõl, 2 Reg. 6. 1 Paualip. 13. Ozia felõl, 2 Paralip. 25. 26. Ieroboam felõl, 3 Reg. 12. 13. 14. 2 Pareli. 13. Ioa felõl, 4 Reg. 11. 12. 2 Paralip. 22. 24. Achab felõl, 3 Re. 22. 2 Paralip: 18. Ioram felõl, 2 Paral. 21. 4 Reg. 9 Nadab es Abihu felõl, Leuit: 10. Num. 3. 26. Chore, Datan, es Abyron felõl. Num: 16. Betsamibeliec felõl, 1 Reg. 6. Senacherib felõl, 4 Reg. 19. Saul kiraly felõl, 1 Reg: 31. Heli pap, es fiai felõl, 1 Reg: 2. et 4.

[p 0103] Mit kel az Templomoc szentelesekrûl, es aldasokrûl tartanunc?

ELõszer tudnunc kel, hogy az egyhazaknac szentelese ûnõn magatul az Istentûl parancholtatot, es rendeltetet, es azert û szent fõlsegenel igen kedues, az embernec penig fõlõtteb hasznos, es soc dolgoknac vegezesere alkolmatos, Gen. 28. Exod. 3. Num. 7. 3 Reg. 8. 2 Parali. 5. 6. 7. 1 Esdr. 6. Neem: 12. 1 Mach. 4. 2 Mach 1. Ioan. 10. mert noha az Isten szûntelen, es minden helen az û szenteleset beûsegessen, es szûntelen ki õnche, mind az altal minden rendeleseben, kûlõmb idõt es helt valastot, szenteltis az û szentelesenec, es aldasanac ki ielentesere, Gen. 28. Exo. 3. 2 Paralip. 7. et c.

Masodser ielenti ez kilsõ kõ templomoknac szentelese, az lelki templomot az ember testenec, es lelkenec, meg szenteleset, mint szent Pal nagy beûseggel meg bizonyettya, 1 Cor. 2. 6. 2 Cor. 6. Ephes. 2. Ioan: 2. 2 Apoc: 21. Es szent Agoston doctor ki elt 1200. elegge irassaual meg mutattya, Ser: 7. de Dedicatione, et Petrus Damtanus, de eadem et c.

Harmadser eztis iol kel eszûnkbe vennûnc, hogy az egyhazac szentelesenec innepec napira, nem azert kelyen oda õszue gyûlni az kerestyeneknec, ételért, italért, dobzodasért, minden Istentelen, karomlo, tistatalan fertelmességnec iszonyu vegezeseért, iaczasért, golyobis, koczka, kartya iaczasért, vasari adasért, veuesért, es egyeb gonoszsagoknac gyakorlasaért, mert igy az Istent inkab fõl haragettyac, es magokat az bûñel meg ferteztetuen, az Istentûl [p 0104] el tauoznac, vgy hogy semi aldassat, es io keduet ne vehessec: hanen szûkseg aitatos, es kerestyeni lelekcel ot talaltatni mindennec, hogy az aldassal, es bûnõknec bochanattyaual. Isteni malasztnac, es engedelemnec dragasagaual reszesûlhessenec, mint az ô tõruenybenis szokot tõrtenni, 1 Paral. 4. Et 2. Macha. Christus vrunkis az vy testamentomban peldaiaual meg bizonyeta, Luc. 2. Ioan. 10. es az mi régi eleinc ezt igy értettec, minden idõbenis meg tartottac. August. ser. 7. de dedicat.

Az buchu iarasrul.

Mit kel tartanunc az buchu iarasrol, szentegyhazokhoz ualo menesrûl, es processio kerestel ualo iarasrol?


Eõszer. hogy Isten elõt kedues, es kellemetes dolog legyen, miuel hogy û maga hatta, es parancholta, hogy minden ferfiu szemely, haromszer estendõben az vr elõt meg ielennec, es Hierusalemben az Templomhoz buchut iarna, fõl menuen, Exo: 13. 2 Par: 8. Aztis paranchola, hogy Hiericho uarasat, hetser ( processio rendelt menessel, buchuiarassal, auagy kerest iarassal ) az Isten szekrenyeuel kõrnyûl kerûlnec, Iosue 6. ûnõn magais az mi egyetlen egy iduõzetõ Iesusunc, (midõn 12. estendõs uolna) Nazaretbul Hierusalemben, az templomban buchu, auagy Isteni tisteletre ualo utat uegeze, fõl menuen ( megis taneta mit kellessec ot miuelni, az templomban talaltatni, tanulni, es tanetani, Istennec szolgalni ) [p 0105] mely iras nem egyeb vala, az processio irasnal, mert azzal az Istent tisteli uala, Luc: 2. mint az vtanis gyakorta chelekedec, fõkeppen halalanac elõtte virag vasarnap, midõn nagy sokasaggal, es pompaual mene Hierusalembe, Mat: 21. Mar: 11. Luc: 19. Ioan: 12. Am az kiralyi kinchtarto szerechen orsagbul, ûis fõl mene Hierusalembe, nagy faratsaggal buchot iaruan, hogy az Istent ott imadna, imadais, Acto: 8.

Masodser aztis kel tartanunc az buchu iarasrol, hogy effele aitatos szokasa az buchu iarasnac, es egyhazoknac latogatasa, az Isten népenec nagy hasznara vagyon, miuel hogy azt, Christus vrunknac, es az Apostoloknac kõuetesebûl vettec, es minden lepesûnc az Isteñel niluan vannac szamlalua, fõl irua talaltatnac, megis erdemeztetnec, Ioc: 31. Psal: 36. Dauid propheta egynehany száz estendõuel meg iõuendõlõtte uala annac elõtte, hogy az kerestyenec, Christus vrunc menybe menetele vtan ) Hierusalemben az szent fõldre, buchut iarnanac, midõn az hiueknec, es igaz hitû embereknec kepekbenigy szolla, Psal: 131. Be megyûnc az û haylekaba, imadni keszdûnc azon az helen, holot az û ( az az, az Messias ) labai allottanac. Erched à hol prédikallot, chudakat chelekedet, kinnokat, es halalt szenuedet, holot az emberi valtsagot tõkelletessen el vegezte, es veghez vitte. Fõkeppen azon à helen, melyrõl menyegbe szent attyahoz fõl ment, holot ez mai napig az olayfànac hegyen, az kemeny kõ sziklan laba nyomdoki lattatnac, es soc iambor kerestyenektûl niluan tisteltetet, mostis tisteltetic.

[p 0106] Harmadser, az buchurol aztis tarchuc, hogy effele iaras, kerestyeni, es Isteni oktatasokat, es peldakat visel magaual, tudni illic, hogy meg emlekeztet arrol bennûnket, hogy it ez fõldõn allando helûnc, es hazanc ne legyen, Heb: 13. hanem hogy iûuemenyec, es szarandokc legyûnc ez vilagon, Deut: 10. Psal: 38, 1 Pet: 2. mint hogy az mi menyei sz: attyankis, fõlsõ sterelmes hazanc, es allando õrõksegûnknec bizonyos resze, menyorszagba legyen, (21 Mat: 6. Luc: 11. Rom: 8. melyre mi az buchu iarasban kiualtkeppen tekentûnc, es gondolunc, es keresnûnc. Col: 3.

Mit ieczenec az kerestec, es zasloc, melyeket az kerest iarasban az processio elõt hordoznac? LEGelõser ieczi az mezetelen kerest, zaslo nekûl ( melyel élnec az halottaknac temetesekor) azokat az iokat, melyeket az Christus szent kerestye altal beûsegessen el vettûnc, hogy mi az meg feszettetet iduõssegûnkrõl soha el ne feletkezzûnc, hanem esmeriûc, hogy û altala kel iduõzûlnûnc, Eccle: 29. Heb: 12.

Masodser, az zasloc ieczic, az õruendetes, dichõsseges fõl tamadasat, az egyetlen egy meg valto Christusunknac, Math: 28. Mar: 16. miuel hogy remensege, es batorsaga, az mi fõl tamadas443unknac, 1. Cor: 15. Col: 2. 1 Thess: 4. 2 Thim: 2.

Harmadser ieczic az kerestec, es zasloc, hogy az kerestyenec, es hiuec, az Christus kerestyeben, szent Pallal Gal: 6. õruendeznec, dichekednec, [p 0107] es remenkédnec, nemis szegyenlic, minden haborusagot io keduel egyetembe Christussal viselni, miuel hogy kiuanyac, es remelic, az õrõkce valo dichõsegnec gyõzedelmes zasloiat, es gyõnyõrûseget el venni, Math: 10. 16. Mar: 8. Luc: 9. 14. Rom: 8.