PECHI LUKÁCS: LELKI ORVOSSAG 0005


Miert hiuattatic az keresztyen Anya szentegyhaz kõzõnsegesnec?

ELõszer azert, miuel hog nem egy helen valami suttomban, surdekba es reytekbe vagyon be rekestue, hanem mindenùt, minden helen ki vagyon teriedue, ez egess szeles vilagon, az mint Dauid meg irta Psal: 18. az û zengesec minden orsagokra ki mene, es az û beszedec az fõld kereksegenec hataraig ki hata: Christus vrunkis igy szolla: menyetec el ez vilagnac kereksegere, es praedikalyatoc az Euangeliomot, Marci 16.

Masodszer, az Istennec egyhaza, es az igaz hitben valo valasztatac, kõzõnsegesnec neueztetic: miuel hogy nem chak egy nephez, auagy nemzethez vagyon kõtelezue, hanem minden [p 0006] nephez es nemzetseghez, melyec ez ki teriet egec alat talaltattanac, vannac, es mind az vtolso itilet napiaig lesznec: Vgy annera, hogy chac ù altala legyen minden embernec az Istenhez valo szabad vttya. Azert szolla imigyen az Isten Abrahamnac, Gen: 22. Ez fõldnec minden nemzetsegi az te maguadba kesdnec meg aldatni. Szent Lukachis 24. szûkseg volt hogy neueben prédikaltatnéc az poenitentia, es bûnnec bochatasa, minden nemzetsegbe. Touabba ám Christus vrunc niluan paranchol az tanetuanyoknac, menyetec el, es tanechatoc minden nemzetsegeket, meg keresteluen ûket, Attyanac, es Fiunac, es szent Leleknec neueben, Math: 28. Szent Peter Apostol penig Actor: 10. azt monda, hogy az Isten nem szemely valogato, hanem minden nemzetbõl, az mely féli az Istent, es az igassagra tõrekedic kedues szemei elõt.

Hardadser, az Istennec gyûlekezete azertis neuezteti kõzõnsegesnec, miuel hogy û nem chac egy idõben, hanem minden idõkben alhatatos, es tõkelletes volt, es mind vilag vegeig allando vastag leszen: Abelben vet eredetet: Gen:4. Noeban meg maradot: Gen: 8. az szent patriarchakban Gen: 12. 22. 28. Az egy valastot népe Istennec, Israelnec Iakob patriarchanac gyermekibe, Genesis 32. Exod: 4. 16. mind Christus vrunc ideiglen: Annakutanna az szent Apostoloc, es elsõ hiuõc altal mi hozzanc iùt, es mind vilag vegeig meg marad, miuel hogy az pokolnac kapui û rayta [p 0007] diadalmat nem vehetnec, Math: 16. holot Christus vrunc èrette kõnyõrgõt, hogy az û hitec meg ne fogyatkozec, Lu: 22. es vilag vegeig vele marad, es leszen, Math: 28.

Ebben az Isten anyaszentegyhazaban vagyon, az szenteknec egyessege, ( vgy hogy egyic az masiknac io erkõlcheuel, es chelekedetiuel reszessûl ) mely ki teriedet minden idõkre, nepre, es helre, ez vilagnac kereksegeben: Az egekre ( August: de tempore Sermo: 181. cap: 13. Et in Enchiridio: cap: 56. ) az tisteto tûzre az purgatoriumra Aug: lib: 20. de Ciuitate Dei cap: 5. Ide nezet Dauid prophetais midõn igy szolla, reszesse lettem mind azokcal az kic teged félnec, es parancholatidat meg tartyac, Psal: 118.

De hol uagyon ez az igaz Istennec anyaszentegyhaza, es az igaz hitbelieknec ualasztot serege?

ELõszõr az û tagiaiban ki teriedet ez szeles vilagnac kereksegebe, Psal: 18. Mar: 16. Rom: 1. Apocal: 14. de annac az egyhaznac feie, hel tartoia az Christusnac gonduiselõie, ki az Apostoloc vtan iût, most Romaban vagyon, es ezertis neueztetic egy okbul Romai egyhaznac az anyaszentegyhaz, Cypria: de Simpli: Pralat: lib: 1. Epistola 3. Et lib: 4. Epist: 9. ad Pup: Iren: libro 3. cap: 3. Opta: lib: 2 Orige Tracta: 6. in Math: August: Episto: 90. 162. 165. Hieronimus libr: 1. contra Pela: Leo Epist: 89. etc .

Masodszer, az Romai egyhaz igaz egyhazanac azert neueztetic, à rend [p 0008] szerent, akadeknelkûl valo, egy más vtan valo kõuetkezesekèrt az fõ pastoroknac Papaknac szent Peter vtan, es minden fõ lelki gonduiselõknec mind ez mostani nyolchadic Celemen papaig. Azert inti szent Agoston minden el hitetet kerestyeneket igy szoluan, Attyamfiai iarullyatoc ide, ha be akartoc oltatni az szõlõ tõbe: Nagy keserûsegûnc vagyon nekûnc raytatoc, midõn le meczetue szellel latunc fekûnni titeket. Szamlald elõl chac az fõ egyhazbeli nepet, kic szent Peter szekiben ûltec, meg latod az attyaknac szamokat, egy más vtan mely szép rendel kõuetkeztenec, mostanis kõuetkeznec. Ez az á kõ szal, es kõ szikla, melyet az keuely pokolnac kapui meg nem gõzhetnec, Aug: in Psal. con: parten Domat.

Touabba aztis beszelli maga felõl, hogy ûtet az Romai egyhazhoz nem hozta, abban meg sem tartotta egyeb, hanem az pastoroknac, egyhazi embereknec rend szerent valo kõuetkezesec, mind szent Petertûl fogua, kire biza Christus az û iuhait, hogy legeltetne, es oltalmazna, Augu: contra Epist: Manich: cap: 5. Elõ szamlalis sz: Petertûl fogua mind az û ideieig Athana siust XXXIX papakal, Augu: Epist: 65. az rend szerent valo kõuetkezesben, es ezzel feiezi be dolgat, hogy azoc kõzõt egy Donatista, auagy màsfele eretnec nen talaltatot, nemis volt ( mint û elõtteis elõ szamlalta volt Iréneus aduarsus haeres: lib: 3. cap: 3. mind Eleutherius Papaig ) Vide plura August: contra Epist: Manich, cap. 4. Epist: 165. ad Genero. con: lit: Petil. li. 2. ca: 31. Tertul. li: de prasor. bar: Euse. li. 5. ca.6. Hist:

[p 0009] Harmadszer igaz Isten Anyaszentegyhaza az Romai gyûlekezet, nem chac azert hogy szent Peter es sz: Pal Apostoloc soc ideig praedikallottanac ott, tudomanyokat vérekcel, halalokkal gyarapetottac, es gyûkereztec. Augusti: de consen: Euan: lib: 1. cap: 10. contra Iul: Pelag: lib: 1. cap: 2. de Here: har: 1. ad quod uul? ser: 3. ? in festo Apostolorum Petri et Pauli. hanem azertis, hogy az kõrnyûl fekûuõ egyhazac, û altaloc az kic meg tértec, es hittenec vala, meg erõssettettenec, es vastagottanac, melyec hatalmatis onnan vettenec, es ahoz minden idõben, egyigyû, es ayitatos engedelmes alazatossaggal voltanac. Azert ir ezkeppen amaz fõ tanito szent Agoston doctor, hogy az Romai egyhazban volt, es tartattatot mindenkor az fõ birodalom, es szûntelen meg tartattatic, Epist: 50. 162. 165. Sz: Ambrusis ielenti, hogy û mindenben chac az Romai egyhazat kõueti, Ambro: lib: 3. de Sacra: cap: 1. Sz: Hieronimus penig vgyan nem tartya kerestyennec, valaki nem egyes az Romai egyhazzal, Hier: ad Damas: Amaz sz: martyr, az igassagot véreuel bizonyito Cyprianus azt mondgya, hogy minden eretnekseg, teuelyges, es tebolgas innen vet eredetet, es kesdetet mért hogy az fõ lelki pastornac, es Christus heltartoianac ( ki az Romai papa) nen voltac engedelmesec, Cypri: li: 1. Epist: 3. et lib: 4. Epist: 9. Aztis bizonyettya, hogy chac az Romai egyhazba tartatic meg az igaz, bizonyos, es iduõssegre valo tudomany minden idõben, Ad Mag: Anyoknac, es gyûkernec neuezi ûtet, minden egyeb egyhazoknac [p 0010] Ad Cornel: papam. Amaz regi, es sz: Martyr Iréneus azt mondgya, hogy szûkseg az Romai egyhazhoz, minden egyeb egyhazaknac, az az, minden kerestyen hiueknec valamenin vannac mindenût tartozni, es szamlaltatni, melytûl minden idõben, az egyeb egyhazac, szûntelen azokat az vegezeseket, es rendeleseket, melyec az Apostoloktul reanc szallottac, meg tartattanac, es oltalmaztattanac, Irene: lib:3. cap: 3. Euel egyet értnec, Tertul: de praf. Haret: Basilius Epist: 52. Theoph: in Epist: ad Galat: ca: 1. Bernardus Epist: 190. et libro de conside: Concil: Calcedo: actio 3. Nem ok nekûl hassonlettya Christus vrunkis az û anyaszentegyhazat, egy neminemû varashoz, mely valami kõ sziklan, es hegyen vagyon fõl epetetue, miuel hogy nem chac ez egesz vilagtul, minden idõben lattatot, es esmertetet, hanem minden õrõkce ualosagig õrõkcõn õrõkce gyõzhetetlenûl meg marad, az pokolnac kapui ellen

Miert kellessec az regi, es Romai kõzõnseges egyhazhoz engedelmesseggel lenni, es chac egyedûl hozza haiolni?

ELõszõr azert, miuel hogy Christus az élõ Istennec igaz sz: Fia, az mi vrunc, tõrueny szabo, egy szabadsagunc, es meg valtonc û hatta, ez életben valo malasztnac, es az õrõc ez életnec el vesztesebenis parancholta, igy szoluan: valaki az anyaszentegyhazat nem halgattya, ollyan legyen elõtted, mint az pogany, es nyiluan valo bûnõs, Math: 18.

[p 0011] Nem oknekulis szolla imigyen sz: Agoston: Bizonyossan tarchad, es semit ne ketelkedgyel, hogy nem chac az poganyoc, hanem az Sidoc, eretnekec, teuelygõc es párt ûtõc, szakadozas szerzõc, kic az kõzõnseges (Romai) egyhaz kiuul, ez halando idõiõket el vegezic, mindnyaian az õrõc tûzre meñec, Aug: de fide ad Pet: Diaco: cap: 39. 40. Item Epist: 106. ad Bonifa: lib: 1. con: Iul: Pel: cap: 2. et lib: 2. de peccato orig: cont: Petilia: cap: 8.

Maszonszer szûkseg az kõzõnseges, Apostoli, Romai anyaszentegyhaznac engednûnc azert, miuel hogy sz: Peter, es az vtanna valo papac, es fõ pastoroc, Christustul az fõ pastortul vettéc az hatalmat, es parancholatot, mellyel viselic az birodalmat, Ioan: 10. Heb: 13. 1 Pet: 2. 5. midõn û szent fõlsege igy szolla: Neked adom mennyeknec kulchait Math: 10. es oltalmazzad. legeltesd az en iuhaimat, es gedeleimet Ioan: 21. Holot még az ó testamentumbanis minden itilet, es hatalom, az fõ papnac adatot vala, es valaki neki engedetlen volt, meg kellet halni, Deut: 17. mely bûntetest, Chore, Dathan, es Abyron rettenetessen szenuedenec, Num: 16. midõn nem az Isten tõruenye, hanem Moyses ellen ( az az az Isten heltartoianac, es Istentul rendelt feiedelemseg ellen ) rugodozanac. Az mint ielentic Ignatius ad Mag: Epist: 3. Cypr: lib: 1. Epist: 6. et de Simp: praelat: in cap: 16. Mat: Hilar: et Hieri: Idem lib: 1. in Ioan: Cyril. in Ioan: lib: 2. ca: 12. Aug: con: Epist: Mani: cap: 4. et tracta: in Ioan: 56. Orig: bom. z: in diuers: Euan: et tract:6. in Math: Basil de poenitentia. [p 0012] Chris: hom: 8 7. in Ioan: et 55. in Math:

Harmadser szûkseg, az regi, Romai, kõzõnseges, anyaszentegyhaznac azertis engedelmesnec lennûnc, miuel hogy chac û egyedûl tartya igazan az meg nem hamissetot Istennec igeiét, igaz magyarazoia, es meg tõkellõie, igazan szolgaltatuan az szentsegekes, az bûnnec bochanattyat, es batorsagos remenseget ád, az õrõc iduõssegre, mely dolgoknac gyakorlasaban minden idõben talaltatot, mostannis talaltatic, Gen. 7. 8. 9. Math: 16. 18. Ioan: 20. 21. Aug: contra Epist. Manich. cap: 5. de utilitate credendi cap. 14. 17, Cypria: li: 1. Epist. 3. et li: 4. Epist: 9. Mert mint Roma Christus vrunc el iûueteli elõt minden Istentelensegnec, es baluanyosasnac mestere vala: Igy az vtan ( az Istennec kõzbe iaro segetsegeuel ) fõl tamadassa, es menybe menetele vtan Christus vrunknac ( es azertis az annyaszentegyhaz Romai orszagnakis neueztetic ) az kerestyenseg feienec, es minden igassag tanetoianac hiuattatic, Ioan: 14. 16. Leo papa sermone de Apostolis Petro et Paulo. Cyprianus lib: 1. Epist. 3 Ambrosius lib:3. de Sacramentis cap: 1. Irene: lib. 3. cap: 3. 4. Tertul. de prascriptione haereticorum. Basilius 52 Epist.

Az hittrûl, es io chelekedetekrûl [p 0013] Mi mellet esmerhetni meg az igaz, kõzõnseges, es iduõssegre ualo hitet:

ELõszer az engedelmesseg mellet, melynec kel talaltatni az kõzõnseges, kerestyen, Apostoli, es Romai egyhazhoz, melyrõl is sz. Pal Apostol, hogy az ti hitetec vgy mond ez egess vilagon dichertetic, es hirdettetic, Rom: 1. miuel hogy û chac egyedûl vette el az igassagnac lelket, Ioan: 14. 16. Mostis abban vagyon, megis marad, (minden akadekoknac el sulledeseben) gyõzetethetlen, vgy mint az igassagnac alhatatos fundamentoma, es oszlopa, 1 Thim: 3 Melynec kiuûlõtte mint Noe Barkaia kiuul, Gen: 8. semi bizonyos szabadsag, batorsag, auagy igaz iduõsseg nem talaltatic, Aug. de unitate Eccle: cap. 16. de Bap: contra Donat: lib: 4. cap. 17. Hieron: ad Damasum papam: Mert valaki ez anyaszentegyhazat (engedelemben) anyanac nem esmeri, annac az Isten attya nem leszen, Cyprian: de Simpl: Pral: Augu: lib: de Symb: ad Cat: cap: 10. et in Psal: 88.

Masodser ebbõlis meg esmertetic az iduõssegre valo hit, hog ha az Isteni szeretettet, es felebarattyahoz valo keduet az io chelekedetekcel egyetembe magaual viseli 1 Cor: 13. Gal: 5. 6. mert az nekûl holt az à hit az mint szol sz: Iakab, Iac:2. azert emlekezic sz: Peteris imigyen: Rendeltetec az ti hiuatalotokat, es valasztattokat, az io chelekedetbe, 2 Pet. 1. Sz: Pal Apostolis azt mondgya, hogy ha minden hit nalam volnais, oly annera, hogy az hegyet masuua vihetnem, es szereteten nem volna, semi hasznomra nem volna, [p 0014] 1 Cor: 13. Sz: Agoston penig arra tanet, hogy nehezen lehet az hit, szeretet, es io chelekedet nekûl, Aug: lib: 15. de Trinit: cap: tract: 26. in 6. Ioan: et in Enchir: cap: 18.

Harmadser, meg esmerhetni az igaz hitet, ebbenis, hogy û eges, es tõkelletes, az az hogy mindent magaban foglal, es rekest, valamit az Isten hinûnc paranchol az kõzõnseges kerestyen anyaszentegyhaz altal, vagy vagyon azokrul mas, uagy ninchen, Ioan: 16. 20. 21. Ismeg hogy alhatatossan, tõkelletessen, az kõ sziklan vagyon fundalua, Math: 7. 16. 1 Cor: 10. es hogy nem haydogal mint valami nád, egy akadekbol masra hagyuan magat hordozni, Math: 11. mint meg tapastalhattyuc, es lathatyuc az mi sz: Martyrominkba, kic véreket ki ontottac ( mint hogy az kerestyen anyaszentegyhaz mindeniknec innepec napian, szemûnc eleibe hozza ûket ) kic elõb inkab akartac mindent el veszteni, nagy kinokat szenuedni, es az halalt meg allani, hogy sem az igaz hittul el futni, auagy chac keuesse meg kissebeteni: Holot mostani idõben, nyomorusag chac emleteni, nagy kõnyen es gonduiseletlenûl, meg nyeretlen karral azt el hadgyac, noha az nekûl senki nem iduõzûlhessen, es az Istennel kedues ne lehessen, Heb: 11.

Errõl szol Christus vrunkis û maga: Az ki engemet nyiluan val az emberec elõt (èrched) igaz chelekedõ szeretettel, gazdag hittel, ( nem mint az õrdõgi gonosz lelkec, Mat: 8. Mar: 5. Luc: 8. Ioan: 2. az teuelygõ eretnekec, es Istentelen kerestyenec, Math: 7. Tit: 1. [p 0015] Ioan: 2. Iudas Apostolus ) enis esmerni, es vallani fogom, ûtet az én menyei sz: attyam elõt, Math: 10. Mar: 8. Luc: 12. Ismeg az vtan: valaki vegig tõkelletessen meg marad, iduõzûl az, Math: 10. 24.

Kelle, auagy lehete ualamely embert az hittre keszereteni, es erõtetni?

ELõszer szûkseg tudnunc hogy az hit Isten aiandeka, es adomanya, Eph: 2. Heb: 11. melyet senki maganac, vgy mint magatul nem talalhat, maganac sem adhat, annal inkab valakit nen keszerethetnec, miuel hogy az Istennel nem kedues az keszeretesbul valo solgalat. Azert íria Salamon. Az embert vgy mond el bochatta az Isten az û kezeinec itiletibe: melleie vetette az û parancholatyat, meg akarode azokat tartani, azokis meg tartnac tegedet, Eccles: 15. Aztis kiuanya vgyan, hogy minden ember iduõzûllyõn, es az igassagnac esmeretire iûiõn, 1. Thim: 2. Es minec elõtte szûkûlkõdgyec el kûldi angyalat, Actor: 10. Inti azert az û nepet Esa: 1. Hogy ha akariatoc, es halgattoc engemet, ez fõldnec iouaiual kesdetec élni: Christus vrunc û magais bizonyettya az Sidoknac kemenysegeket, Math: 23. Hierusalem Hierusalem, hanyszer akartalac titeket õszue hozni, mint az fias tik, az û chirkeit, es nem akarad: azert szol az Isten imigyen az propheta altal, Osea 13. Veszedelmed ô Israel chac magattul vagyon, de szabadulasod, es iduõsseged én tûlem.

Masodser, kiuantatic hogy az igaz hitûec az û allattoc valokat, es hitetleneket, [p 0016] keszerechec az igaz hitre, de vonnyac, minden egyekezetekcel rea vigyec: Istenes, es fõl epetõ kerestyeni chelekedet, es élet altal, hogy latuan az û io chelekedeteket, dichõechec az Istent ki menyben vagyon, Math: 5. 1 Pet: 2 Az praedikatoroc penig, szûkseg hogy fõl serkenchec, es razzac, bizonysagaual az irasnac, fogadasiual, es rettenteseuel, vgyan azon sz: irasnac, es az kõzõnseges kerestyen anyaszentegyhaznac tanetasaual, Ephes: 6. Heb: 4. 2 Thim: 4. Tit: 1. 2. 1 Pet: 3.

Harmadszer ( hogy az kerestyeni emberseg, bekeseg, es egyesseg meg tartassec ) szûkseg hogy az tõrueny szerent valo, lelki, es testi feiedelmec, az kõzõnseges kerestyeni hittre keszerechec, az anyaszentegyhazhoz valo engedelemre, bûntetessel vonyac, erõuel szorongassac mind azokat, az kic eczer meg kerestelkettenec, az kerestyeni hitet ertettec, es az Isten gyûlekezetinec magokat eczer ala vettettec, es fogadast chelekettec: mert az hatalom, es fegyuer nem ok nekûl vagyon az feiedelmec kezeben, es az tisztuiselõknec heiaban nem adatot az bûntetesre valo hatalom: mert szamot kelletic û nekiec adnioc ezeknec lelkekrõl, Deut: 17. Ezech: 3. Math: 16. 18. Ioan: 20. Luc: 22. Roman: 14. Hebr: 13. August: Episto: 204. ad Donatum. Azert mondgya vrunkis Luc: 14. Keszerechetec, es haychatoc be ûket, hogy tellyes legyen az én hazam ( az kerestyen annyaszentegyhaz, 1 Thim: 1.