PÉCSI LUKÁCS: HASZNOS OPRVOSSAG, MINDEN LELKI BETEGSEGEC ELLEN, EZ MOSTANI TANTORODASOC, Es Tevelygesekben, az igazsag szeretõknec hasznokra, es õrõcke valo neuedekensegekre, igen rõuideden keszettetet. 0002


AZ TEKENTETES, ES NAGYSAGOS ERDÕDI THAMAS HITVESENEC, AZ NAGYsagos Vgnoth Anna Marianac, mind az két é0letnec iouait uitezlõ Vr ferieuel, es iol neuelt Vr gyermeiuel, boldogsagossan kiuanya Istentûl.

NILVAN OLVASSVC az Euangeliumban, Lu: 10. Amaz két attyafi hugoc Martha, es Maria felol, hogy az egyic fõlõtte szorgalmatos, ez idõ szerent valo dolgoc kõrnyûl, az masic, vrunknak labanal ûluen, beszedet halgattya vala: mely két ioszagot magadban niluan ielentes, holot vitezlõ vradnac, hazanal gyûmõlchõs szõlõ tõûl talaltatol, es kõnyebsegûl hasznos gonduiselessel az Istentûl adatot [p 0003] ioszagban, melyec noha Isten aiandeki, de el mulandoc, az û gyõnyõrûsegec alhatatlanoc, minden munka gyûmõlchtelen, szûntelen valo félelem, es veszedelmes fõl magasztaltatas, miuel hogy valakic azokhoz fõlõtteb ragaskodnac, azoc elsõben okossag nekûl vannac, vtolso igyekben penig, pénitentia, es szenuedes ala vettetnec. De holot értekezel az Isteni dolgokrol, es kerestyeni tudomanyrol Mariaual, halgatuan az vrat, kegyes remenseg ez, ez munkanac más gyûmõlche tamad itt, ez vilagi veszedelmeknec kûlõmb érdeme, es bére kõuetkezic itt: mert ha ez uilaghoz fõlõtteb ragaszkodo embereket niluabban meg tekenttyuc, kic nagy szorgalmatossaggal, es nyughatatlansaggal ûzic ez el mulando alhatatlansagot, bizonyara nem latom michoda bõlcheseg, es tudomany vehesse el elmeieknec nyughatatlan betegseget.Inched valami iora, dõlfõssegeuel visza veti oktatassodat, es neminemû balgatagsagnac tartya. De ha valami nyomorusagban esnec, akcoris nagyob gondgyoc vagyon arra, mint szabadulyanac ki abbol, mely altal idõ szerent Istentûl meg verettetnec, hogy sem mint oly oruossagal élnenec, mely altal oda iuthatnanac, à hol semi nyomorgatas nem talaltatic. Viszontac ueszem eszembe, hogy vannac meg, kic elmeieknec fûleit hayttyac az õrõkce valo igazsaghoz, mind enni fekelyes betegsegec, es szakadozasoc kõzõttis, de igen keuesen talaltatnac, miuel hogy ez vilagnac dõlfõssitûl valami gyalazatot lattanac szenuedni, holot az Anyaszentegyhaznac egyigyûseget kõuetic, ûtet halgatuan. Kic gyakorta az mi leg nehezb, es minden io leleknec [p 0004] keserues chac hallasrais, szûntelen pohar kõszt, duska italban, chac az Anya szentegyhaznac rendtartasit, es szép szokasit karomlyac, hanyac, vetic, es hogy mind azoc fõl fordullyanac egymàst itallal erõltetic: mely szidalomért sokszor meg botrankoznac az egyigyûc. Az lelec akcor vehete valami eleuenseget nem az Istenfelõl, de chac ez kilsõ tistelete felõlis, hogy ha laban nem alhat, midõn az templomban lepic neha, szemeit aleg emelheti fõl, mind az altal, valami rendtartasokat ot lát karomlya, es szidalmazza: effelec michoda itiletet tehetnec az Isteni dolgoc felõl, auagy michoda igaz tudomant viselhetnec, mé0g midõn éhgyomra vañakis, miuel hogy belsõ erzekensegec igen lassuc, es restec, nehezec, tompac, es nemikeppen el temettetec. Ezert nen teczic az egyes gyonas (hogy az tõb dolgokrol halgassac) szép ceremoniaiual, miuel hogy szemekre hannac effeleknec, hogy ûc hassonlatosoc az possat allo vizhez, mely semi haszonra valo dolgot nem szokot neuelni: Bekac termenec ott, es soc szamtalan férgec, melyektûl ember inkab retteg, hogy sem mint hasznot venne, kõrnyûle penig valami fác, auagy fûuec vannac, estendõnkent tûzre le vagatnac. Igy az pohar kõzõt, de imar vgyan az prédikatioban fõlõtte veszekednec, es diadalmat az veszen, valaki az egyhazi rendet, ceremoniait, es szép szokasit tudgya iobbadon karomlani, az leg nyertesb, es okosb, de mitûl vagyon ez? az keuelsegnec reszegsegetûl, midõn az anyaszentegyhazat meg vtaluan, magoknac igen teczenec, vgy annera, hogy se magokat, se egyebeket ne esmerienec, ebbõl neuekednec osztan [p 0005] az soc kûlõmb kûlõmb fele eretneksegeknec bekai, es férgi, haszontalan fûuec, es fác, bizonyara ez vilagnac estendeie vtan, chac tûzre valoc. Ezeket hatra hagyuan, minec vtanna szent Pal mondasa beñed be tõlt, az hiù ferfiu feried altal, az Anyaszentegyhazba leptel meg igazuluan, az minemû lelki oruossagot kiuantal, ez soc szamtalan teuelygõ betegsegekben, mely altal azokat el kerûlhedned, es soc iambor egyigyû tudatlanoknac hasznalhatnal, meg oltalmazuan ûket ez oruossag altal, im ez kisded lelki oruossagnac kõnyuechkeiet, az Istennec szent irasabol, es az Anyaszentegyhaz altal be vetetet kerestyen tanetoknac irasibol, mely egyeb nyeluekenis talaltatic, Magyarul meg keszûle igen rõuideden, minden igazan hiuõknec hasznokra, iduõssegekre, es vidamsagokra. Harom reszre vagyon penig rendelue, mint hogy minden kerdesis harom feleletet foglal magaban. Elsõ resze magaban foglallya az Anyaszentegyhaznac û mi voltat, melynec kiuûlõtte, Istenesseget, es iduõsseget senki nem remelhet, mint Noenac barkaia kiuûl: Az masodic resze oktat az szentsegeknec tudomanyara, melybe Christûsunc fõkeppen mutogattya, az û szeretetit, es hozzanc valo hiûseget, es hogy azoc legfõb, es dragab zallagi legyenec, az kerestyensegnec: Harmadic resze penig magaba foglalya, az Anyaszentegyhaznac ceremoniait, es szokasit, mellyec nekûl lehetetlen, hogy valami igaz, io, es Istennel kedues kerestyeni rendtartas, es Isteni szolgalat talaltassec, es lehessen Es miuel hogy tudom kegyes igyekezetedet az Isten igeienec halgatassaba, es olûasasaba, emeld fõl szemedet, [p 0006] es lelkedet az Iesus christushoz az anyaszentegyhaznac draga feiehez, mi Istenûnc û szent fõlsege,nem vesz el az õueitûl, el sem veszti az õueit, hanem minden igyekezetedet szoktasd az û tisteletire, az read bizot lelkekkel, ûnõn maga az Isten szorgalmasztat teged, effele szolgalattya altal az Anyaszentegyhaznac ( kinec en is alazatos fia vagyoc, es az fõ egyhazbeli lelki feiedelemtûl ez munkara engedelmet vettem ) tõkelletessen gondolkodgyal azert, hogy hiû kerestyenne lettel imar, azt, kilsõ ielekelis meg mutasd Isteni szolgalattal, kõuetuen ezt az kisded irast, es hogy annac dragalatos uéreuel valtattal meg, ki nem chac õrõkke valo Istennec bõlchesege, hanem hogy arrais tanetot, hogy halgassuc az Anyaszentegyhazat, az kilsõknec chufolasokcal semit ne gondolyunc, hiuen, tõkelletessen ellene allyunc, miuel hogy az bodogsagnac béret, es iob reszet igéri, mely tûlûnc el nem vetetic soha õrõkce: Az mindenhato õrõkce valo, irgalmas, io, es kegyelmes Isten engedgye, hogy az û Istenes tisztessege, ez kisded munka altal neuekedgyec, az embereknec szentelesec gyarapodgyec, es minden gonosz el tauoztassec, Amen. kõlt Nagyszombatba, kis aszony hauanac elsõ napian, 1597.

Peechi Lukach.