OZORAI IMRE:DE CHRISTO, ET EIVS ECCLESIA.

ITEM DE ANTICHRISTO, EIUS6q40 ECCLESIA.

0009
[p [000] 9] Mindennek elõtte zewkség meg tudnonk, minek illyk lenny ha téuelgeny nem akarunk, minden lelky dologba, hogy mycyoda és mellyk iraas az ah kinek ellene senki nem zolhat kinek hytelére kételenek uagyunk, ky minden fogiátkozasnelkw20l valo iraas, és ki elég ah mi w20duõsségõnknek meg esmeretire.

Az iras az kinek senki ellene nem zolhat, az kyrõl ah Christus Iesus, õnnõn bezedeuel bizonsagot tõt, kiuel [p 0010] ] õuys bizonythot. Ez kenigh az iras, az Moysesnek ah profetaknak, az Ewangelistaknak, ees apostoloknak irasok, az Moysesnek, ees Profetaknak irasokrol tõn urunk bizonsagot zent Luchacnak kõnyuének tizenhatodyk rezeben mykoron azt mondaa. Habent Moysen et Prophetas audiant illos. Vagion Moysessek ees Profetaiok halgassak azokat, azon sent Luchacnal kõniucnek huzon negyedik rézeben meg azt monda vrunk ah ket tanithuanioknak kik mennek uala Emausban. O stulti et tardi corde ad credendum
in omnibus quae locuti simt Propheté. O bolondok ees kesedelmes sziuõk mind azoknak hitelere ah kit ah Profetak mondottanak, az õrdõg ellenis [p [001] 1] mykor ewt keserti vala, Moysessel bizonyta, mint irta zent Mathe kõnyuenek negyedik rezeben. ..... Meg vagion iruan vgy mond, ne kesergesd ah te vradat istenõdet, Masutth, ah te vradat istenõdet imagyad ees cyak ewneky zolgal6, ah zerzetes Sydok ellenis, zent Moysesnek irásaual biz41onythta, mykor azt kérdyk vala, hogy ha ember minden okaért el valhatik az ew felesegetõl, mint meg irta zent Mathee kõnyuenek tizenkylencyedik rezeben. ..... Nem oluastatoke vgy mond, hogy [p [001] 2] ky elõzõr az embert teremte ugy teremtee, hogy ferfiat ees azzoni alatot teremte es azt monda azert ember el haggia mynd attiat annyat ees az w20 felesegeuel ehgyé lesen. Az profetaknak irasyual bysonita vrunk mykoron ah templombol ky w33ze az arolokat és az uéuõket mint meg irta zent Mathee kõniuenek huszon negyedik rezeben. Scriptum est
Domus mea
domus orationis vocabitur
vos aut fecistis illam speluncam latronum. Meg vagion ugy mond, iruan az en hazam imadcziagnak hazanak mondátik ty kenigh tõttetek latroknak barlangiaua. Touabba az Apostolokrol illyen byzonsagot tõn ah Christus mint meg irta zent Ianos kõniuenek tyzenõtõdyk rezeben. Et vos testimonium perhidediris
quia ab initio mecum estis. [p [001] 3] Tyes ennekem bysonsagim leztek, mert kezdettõl fogua uelem uattok. De az meeg nagiub bizonsaag tétel, mikor azt mondá az apostoloknak mint meg irtaa zent Mathe kõnyuenek xviii. rézeben. ..... Adatot v6g mond ennekem mynden hatalom mind mennien ees fõldõn, el menuén azért tanichatok minden népeket meg keresteluén, Atyanak, ees fiunak, es zent leleknek neueben, tanythuaan ewket hogy myndeneket meg tarcyanak ah kyket een nektek parancyoltám, zent Lucach meg azt iria kõnyuének tyzedik rezeben hol ezt mondotta vrunk az w20 Apostolynak [p [001] 4] Qui vos audit
me audit
et qui vos spernit
me spernit. Ah ki tûteket halgat engem halgat, es ah ki tûtõket meg utal engemet utaal meg, zent Paal apostolrol kiualképpen ualo bizonsagot tõn urunk mint meg irta zent Paal az Apostoloknak chelekõdeteirõl irt kõnynek kylencyedyk rezeben; Uas electionis est mihi
ut portet nomen meum coram regibus et gentibus et filius Israel. Valaztot edényem ez ennekem hogy uiselye az en neuemet nepek, kiraliok, ees az Israel fyainak elõte. De ha ualaky mondana zent Marcus zent Luchac nem uolt az apostolokal:kõnyõ arra felelny, mert azt mongia zent Hieronimos az kõnybe az kyben az oly zenteknek neueket meg irta, ah kik ualamit irtanak, hogy zent Marcus ah mit irt zent Petertõl irta, [p [001] 5] zent Luchac esmet zent Paltol Eusebius meg az mongia. ..... Abban az kõnyõben azkit azokrol ah dolgokrol ah kik w20 elõtte ees w20 ideiben lõttenek, az kereztyenek kõzõt, azt iria Eusebius, ugy agygyak ertenõnk hogy zent Paltõl ualo hallasabol irta, ees az, az Ewangeliom kit zent Paal, w20 ewangelyomanak zokot mondany auagy neuezny, mikoron azt mongya,az en euangeliomom zerynt, mykeppen zent Marcusis azokat irta meg ah kiket zent Peter prédykaloth, de ah ki ezeknek nem hinne, hyggen w20 maganak zent Luchacnak [p [001] 6] ky az w20 kûnyuenek elsõ rezeben azt mongya. ..... Mikeppen ugy mond ennekem tudnom attak azok ah kik kezdettõl fogua az w20 zemekkel lattak ees ualamenyre rezessek woltak ah dologba kyket ielentnek uala, latatek ennekemys hogy mindeneket kezdettõl fogua nagy zorgalmatoson meg ertuén, ees myndenekrõl meg tudakozwan iriak Enys teneked yo Theophile, hogy nyluan te azokban byzonyos legy ah melleket te tanultal.

De hogy chac ah Moysesnek, ah Profetaknak, az Euangelistaknak, az apostoloknak yrasaa az, ah kinek ellene senki nem mondhát, kinek hytelyre [p [001] 7] mindenek kételenõk, ees kik elegek ah mi w20duõssigõnknek esmeretire: Nem enmagamtol mondom, ees nem cyak een ertem azt igy, Hanem nyluan meg tetcyk az zent Ianos Euangeliomabol, ees ah zent Doctorokis igy ertik ezt, ezt irya zent Ianos Euangeliomy kõnyuenek huzadik rezeben. ..... Egyeeb chyudakatys nagy sokat tõt w20duõzyttõnk az w20 tanythuanynak elõtte kik ninchyenek meg irwan ez kõnyben de ezek meg iráttáták hogy higgyetek hogy ah Iesus istennek fia ees hogy hyuén õrõk eletet uallátok [p [001] 8] az w20 newe altal, ugy mint azt mondana ez élégh az ty iduõsseghtõkre ezt pedig mint mondam, nem cyak een ertem igy, hanem igy erti zent Agostonis, arany zaiu zent Ianosis zent Agoston ezt mongya. ..... Mikoron uronk Iesus, ugy mond nagy sokakat tõt wolna, ninchenek mindenek meg irwan, mikeppen azon zent Euangelista byzonysagot tezen rola, hogy az Christus sokakat tõt ees mondot kik ninchenek meg iruan de walaztattanak azok hogy meg irattatnanak [!] hogy kik lattatnanak [!] elegyeknek az hiueknek w20duõssigekre, [p [001] 9] arany zaio zent Ianos meg azt mongya, ezt zent Ianos mondasat magyarazuan. ..... Myert nem irtak meg mindeneket kiwalkeppen ah dolognak sok uoltayert. Annak felette imeztis gondoltak hogy walaki ezeknek nem hyzen, ha tõbet irtak wolnais sem hinne az ki pedig ezeket weyendi, nem zûkõlkõdik tõnekûl az w20 hew20tynek meg nyerésére: Hald meg azirt ah mint zent Agoston irt minden féle irasokrol, mikeppen tanit minket arra hogy, minemõ itylettel, minemõ hw20ttel, oluassuk mind ah zent irast [p [002] 0] az az, ah Moysesnek, ah Profetaknak, az Apostoloknak, az Ewangelistaknak irasokot, mikeppen towabba ah zent doct irasat, ezt iria zent Hieronymusnak. ..... Cyak ah fele kõnyueknek ah kik mondatnak rendelt kõnyueknek kit most mondonak biblianak tartozom én ilyen tiztesseggel és illyen fylelemuel, hogy erõsen higgem [!] hogy [p [002] 1] ah kik ezeket irtak, nem t‚uelgettenek irasokban, de ezeknek kw20uõle ah kik irattatak azokat ugy oluasom, hogy akar meli zentek és bõlcyek legyenek hogy ah mit w20k mondottak eß3 irtak azirt igaznak nem welem, hogy w20k irtak, és w20k ugy ertettek hanem hogy ha ah kõnyuekbõl, ah kiket meg rõgzõt kõnynek mondnak meg bizonicya awagy ualaminemû egyeb okokkal bizonichya meg hogy igaz ah mit ir auagy mond. Azon zent Agoston meg azt iria ah minemû kõniuet irt faustus Manicheus ellen azoknak tizeneggediknek õtõdik rezeben. ..... [p [002] 2] Valamit irtanak az41oknak ah kõniueknek kw20ûle ah kik mondatnak elrendelt irasoknak, zabad uele ah ki oluassa auagy halgat6a, hogy ha mi w20neki teccyk ha elõ uyzy, auagy hanem teccyk hatra hagya, azirt mindenek ualamik eh fele irasokban uannak ha bizonyos irasokkal okokkal, auagy ameg rõgzõt irasokkal meg nem oltalmaztatnak auagy igaznak mutattatnak, és bizonittatnak, auagy hogy ug [!] wolt, auagy hogy ugy lehetet, ha kirõl ah uetekedisek uoltak auagy ha bezylesek ha kinek nem tecceniek auagy nem akárya hinni nem zydalmaztatik. .... [p [002] 3] Valaminek az irasbol ninchen miltosaga azon kõniõsiggyel meg utaltatik ah kiuel bizonitatik, de mind eh sok bezedekben azt akaryak mondany hogy ualami dolog az zent irasbol az az ah zent profetaknak ah zent Apostoloknak irasokbol meg nem bizonittatik arra senki nem ketelen hogy uegye, de ahmi zent irasbol meg bizonittatik arra ketelen minden. erre az zent iras ugian meg tylt6a és hazugnak mongya, azt ah ki ualamit hozza aad az Istennek bezedyhez mint meg uagyon irua ah Salamonnak bõlch mondásirol irt kõnynek harminc rezeben. ..... Az Istennek minden bezyde tw20zes az az tyzta eß3 mindeneknek ah kik [p [002] 4] biznak, w20 benne, paijsok, ne agy ualamit az w20 bezidihez, hogy meg ne ffeddessél és hazugnak ne talaltassal, zent Ambrus pegég azt mongya az kõnyõben ah kit ah paradichomrol irt masod rezeben. Nihil vel quod bonum videtur
addendum est. Még ah mi yonak lattatik azt semkell hozzaya adni, ha mondanad tehat meccenek ah doctorokkal: azt mongya aranyzaiu zent Ianos. ah kõnyõben ah kit irth zent Palnak leuelenek. xij. rezenkit yrt zent Paal ah Corintombelieknek. ..... [p [002] 5] Az kik kezdettõl fogua az Istennek bezidet hirdettek, tudatlanok woltanak, eß3 semit w20nnenmagogtol nem zoltanak, hanem ah kit az istentõl uõttenek uala, azt hirdetik uala ah fõldnek kereksygeben, mies mostan mi tõlenk semit nem mondonk, hanem ah kiket mindenektõl azoktul mi uò0tt6unk azt hirdett6uk, azirt az zent Doctorok w20nmagoktul semit nem akartak mondani, hanem ah zent irast hirdettyk, és eggyk irast ah masykkal magyaraztaak, ah homalyos irast niluan ualo irassal: kel annakokayert minekõnk oluasnunk ah doctorokat mint mesterõnket tanitonkat és byzonysagunkat, és ah mellyk ualami irast iobban magyaraz azt kel kõuetnûnk, Ha pedig ualamit oliat mondanak hogy kit irasbol nem bizonithatnak, nem uagyunk ketelenek reiaia hogy higyuk, Ha pedig [p [00] 26] ol6ant mondot ualaki hogy ellene Lenne a zent irasnak ottan atkozot Awagy mint zent Pal Galat.i. mongya, atok. azt mongya: zent Paal ah Galatasbelieknek ah minemû leuelet irt anak elsõ rezeben. ..... De hogy ha mi es auagy az angyalis menyorsagbol hirdetend maast annal, ah kit mi hirdettûnk, atok legyen, mikeppen mondam ésmegh mondom ha ualaki tyneknek maast hirdetend anal ah kit mitûlûnk uõttétek atok legyen azirt ezeket meg ertuen az zent irast kelnekûnk bûcyulnûnk, és abbol kel minekûnk meg tanulnunk [p [002] 7] micyoda ah Christus, micyoda az w20 egy haza, micyoda az Antichristus és micyoda az w20 egy haza.

Ah Christus bizony isten: ki bizony embersiget uõn fel hogy meg zabaditana azokat minden bw20nõktõl ah kik w20 benne biznak mikeppen az angial meg monda Iosephnek, mint zent Mathe mongia kõnw20nek elsõ rezeben. Vocabis nomen eius Jesum
ipse saluum faciet populum suum a peccatis eorum. Iesusnak neuezzed w20teth, w20 meg zabadytá mind az w20 nepet az w20 bw20neibõl, kereztelõ zent Ianosis azt mongia mint zent Ianos euangelista irya kõniuenek elsõ rezeben. Ecce agnus Dei
qui tollit peccata mundi. Ime az istennek barania ki el uezy ez uelagnak Bûnét ah Christus ah ki [p [002] 8] minket meg zabaditot az halaltõl ah pokoltõl és parancyolatnak minden atokiatol mint zent Paal mongya az minemû leuelet irt ah Corintombelieknek, azoknak az elsõ leuelenek xv. rezeben. ..... Hol halal ah te fulakot? hol pokol ah te giõzedelmed? ah halalnak fulakia ah bûn: ah bw20nnek hatalma ah tõruiny, ah parancyolat, de hala legyen az uristennek ki nekõnk giõzedelmet adot, ah mi urunk Iesus Christtus altal, az az hala legyen az istennek hogy minket meg mentet ah parancyolatnak atokiatul mel6 parancyolatnak meg tartasa bizony kel6 minekõnk [p [002] 9] w20gekeznõnk kezzél labbal, de ha uala hogy meg nem tarthatyuk, miert hogy ah Christusban biztunk és hittõnk, nincheln semi hatalma raitunk sem ah bûnnek, sem ah halalnak, sem ah pokolnak, és sem ah parancyolatnak atokianak.

AZ AH CHRISTVS ah kinek neuében, az az ah kinek erdemeben és zeretetiert az uristen adaa az w20 malastiat, ah zent lilek Vr isten mind az Apostoloknak és minden hiueknek, mikeppen ah Christus w20 maga monda, zent Ianos kõniuenek tizen negyedik rezeben. ..... Ama uigaztalo és minden iora izgato: ki zent lelek, mel6 lelket bocyat [p [003] 0] az atia én neuemben, az titeket meg tanit mindenre, és ty nektek mindeneket ah kiket mondottam ezetekben iutat, az az ah Christus hogy ki az istennek minden mi hozzank ualo irgalmassagat, kegesseget az istennek nagy hatalmassagat, nagy kemensegét ah bûn ellen, és nagy igassagat minden fogadasiban telliessegel meg ielenti, mint zent Ianos mongia kõnyuenek elsõ rezeben. ..... Az isten senki nem latta hanem az w20 egyetlen egy fia ki az atianak kebeliben uagyon, ielente meg minekûnk, meg azt mongia ah Christus, mint zent Ianos irta kõniuenek tizen õtõdik rezeben. Omnia quécunqz audiui a patre meo nota feci vobis. [p [003] 1] Mindent ualamit hallottam én az én atiamtul tinektek meg ielentettem, az ah Christus ah kinek neueben, az az ah kinek erdemiben biztunk, mindent kerûnk és kel kernûnk, mind az w20 zent atiatul mind w20nõn magatul, hogy pegyeg az w20 zent atiatul az w20 neueben kel mindent kernûnk w20maga mongia ah Christus, mint zent Ianos irya kõnyuenek tizenhatodik rezeben. Amen amen dico vobis
quécunqz petieritis patrem in nomine meo habit vobis. Bizony bizony mondom tinektek, ualamit kerendetek, at6amtûl en neuembe megh aggia Tû nektõk hogy még õnnen magatulis õnnõn maga mint iria zent Ianos kõnyuenek tizennegiedik rezeben. ..... [p [003] 2] Valamit kerendetek en neuemben, azt en meg zerzem, hogy meg dûchõhûltessek az fiu az atia altal, ha ualamit kerendetek en neuemben azt én meg zerzem.

AZ AH CHRISTVS ah ki meg waltonk, és ah kiben minekûnk minden remensegõnket kel uetnûnk, mint zent Paal apostol mongia, ah Timoteusnak irt elsõ leuelenek elsõ rezeben. ..... En Paal Iesus Christusnak apostola, ah mi meg walto istenõnknek és urunk Iesusnak ki nekõnk remensegõnk, ualaztasa zerent ime az Christust mi meg ualtonknak és mi remensegûnknek [p [003] 3] mongia leg utolzor: AZ AH CHRISTVS ah ki altal és ah kinek erdeme altal meniorzagba és az õrõk eletre mehetûnk, mint iria zent Ianos euangelista kõniuenek harmadik rezeben. Cui credit filio habet vitam éternan Ah ki mond ah fiunak hizen, õrõk eletet wal, ez az Christus minekûnk, de az w20 egyhaza az.

AH CHRISTVS EG6HAZA az w20 benne hiuõknek gyw20lekezeti, kit mi mondunk ah credoban kõzõnséges zent egyhaznak. Micyoda? zent Palnak mondasabol meg erthetiuk, micyoda legen ah Christusnak egyhaza, azt mongia az zent Paal az Ephesombelieknek irt leuelenek õtõdik rezeben. ..... [p [003] 4] Ferfyak zeressetek ah ti felesykteket, mikeppen ah Christus zereté az w20 egyhazat és w20nnõnmagat ada erette hogy w20tet meg zentelnéie meg tiztitatot wiznek mosasaual, ighenek altala hogy w20tet tenne w20maganak dicyeseges egyhazaua kiben nem lenne ualami macula auagy sõmõrgezis, auagy ualami egyeb eh fele, ha nem hogy zent lenne és meg fedhetetlen. Im azt mongia mint Christus zerete az w20 egyhazat, ah kit mi magiarol egyhaznak mondunk deiakul és gõrõgõl ecclesianak mondatik, mert az ecclesia gõrõg zo és az gõrõgõtûl wõttek ah deiakok, ki igaz magyarazattal nem [p [003] 5] eghazat iegez nem hanem gyûlekezetet, azirt az Christus egyhaza gyûlekezè0et, touabba meg monda hogy kiert õnõnmagat ada hogy õtet meg zentelneie ezekbõl, azirt az bezydekbõl igy mondhattyuk meg micyoda ah Christus egyhaza.

Ah Christusnak egyhaza az hiueknek zent gyûlekezeti kit ah Christus meg zentelt az w20 zent halalaual és uereuel meg ualtot az az, az ki hizy hogy ah Christus w20 erette meg holt és w20tet mind bûntõl, mind halaltõl, mind az õrõk karhozatul meg mentete, mert azt mongia ah Christus mint zent Ianos meg irta kõniuenek harmadik rezeben. ..... Valaki w20 benne hiend el nem carhozik [p [003] 6] uala ki w20 benne nem hit immar el karhozoth, mert nem hizen az istennek eggetlen egyfiaban.

Ah Christusnak egyhaza az ah kit ah Christus meg zentel az w20 zent malaztiaual, arra mongia it zent Paal hogy w20tet meg zentelnie, Azon zent Paal meg aztt mongia ah Romabelieknek irt leuelenek elsõ rezeben. Qui declaratus fuit filius Dei cum potentia
secundum Spiritum Sanctificationis. Ki Istennek fianak mutattaték nagy hatalommal ah meg zentelõ zent lelek altal, Imé azt mongia hogy az Istennek fia auual mutatta megh azt hogy w20 Istennek fia uolna, hogy nagy cyudakat tõt és meg zentelte az w20 hiueit az w20 malastianak miatta, zent Peteris azt mongia, az w20 elsõ leuelenek elsõ rezeben. [p [003] 7] Dilectis iurta préfitionem Dei patris per sanctificationem spiritus. Kiket az Vr isten az w20 eluegezet sentenciaia zerent zerettet, ah meg zentelõ zent lelek Isten altal, ezt meg mutatta ah Chris40tus pinkõst napian mikoron el bocyata az Apostoloknak az zent lelek malastiat.

AZ AH CHRISTVSNAK egyhaza ah kit ah Christus az w20 bezedenek eß3 az kerest uiznek altala meg tiztitot mint erted az zent Palnak bezedibõl, wed ezedbe hogy mond, mert két dolgot mond zent Paal mint tudni illik ah bezedet, és ah kerestseget, ah bezed ez, ah Christus minekûnk azt hirdete hogy w20 altala az w20 zent atiahoz mehetõnk, és minket hiueket meg mente, az az, ah mi bûnûnket el mosa az w20 zent uereuel, és ah bûnnek terhétõl minket meg mente, mint tudni illik ah halaltul [p [003] 8] és ah pokoltol és az õrdõgnek minden hatalmatul, minden niomorusagtul meg mentet, az az semmi niomorusagok nem arthatnak, az hiueknek, de még annak felette, hogy az w20 zent atianak minden dûciõssegeben rézesse tenne, és õrõkõs tarsul melleie fogadna, Touabba hogy mi ebben bizoniosok lennenk, arra zerze ah kerestseget ah uizbe ualo mosast, hogy ezt mi ne kûlõmben uennõk mint hogy ha zemõnkel latnok hogy az egy zent haromsag uallast tenne, és kezet ezen be adna, pecyetes leuelet adna, és ah kiket ah Christus minekõnk igirt ez ugian bizon lete zerintis ugy uagyon, mert ot ah kerestsegben az egyez [!] zent haromsag ch‚lekõdik ah pap iambor keze és zaia altal.

Azert ualakik hittenek ah Christus bezédének és az zent iegnek ah kerestsegnek, ezeket meg tiztittota ah [p [003] 9] Christus, de nem ah bezednek hallasanak se az uizzel ualo Mosasnak erdemiert, hanem ah Christusnak erdemiert, kinek hitelére iuttunk az w20 bezedenek es ah kerestségnek altalá [!] kinek altala mi meg fogtuk és mien ké tõttûk ah Christusnak érdemét, erre mongia zent Agoston doctor, annak ah kõnyuõnek niolcuan rezeben ah kit irt zent Ianosnak kõnyuenek. xv. rezen. ..... [p [004] 0] Miert nem monda, tiztak uattok ah kerestsegert, ah kiuel meg mosottak uattok, ha nem azt monda, ah bezedért ah kit én tinektek mondottam, mert ah uizben ah bez‚d mos, ueddel ah bez‚det és micyoda ah uiz hanem cyak uiz de ah bez‚d ah uizhez adatik és zent iegy lezen, és ollian lezen mikeppen latando bezed. Egy keuesnire hatrab meg azt mongia, honnat uagion az uiznek ennie ereie hogy ah testet illesse és ah ziuet mossa meg, hanem ah bezed zerezuen, nem hogy mondatik ha nem hogy hitetik.

Vgy mint azt mondania zent Agoston miképpen az Istennek bezede kit mi felûnk és hallûnk zerzi mi bennûnk és õregbiti ah mi Christusban ualo hw20tõnket igaz zinten azonkeppen ah kerestseg kit mi zemõnkel latunk ah Christusba ualo hûtunket [p [004] 1] zerzi és õregbiti mi bennõnk, ezek altal azirt az istennek bezedenek altala, és ah kerestsegnek altala fogiuk meg, és tartiuk az istennek irgalmassagat, és ah Christusnak erdemet kiert mi tiztak uagyunk és az õrõk iduõssegre ualaztattak azert egy bezeddel ezt mongia zent Paal AZ CHRISTVSNAK egyhaza kit ah Christus az w20 bezede és ah kerestseg altal meg tizitot [!], az az, az kit w20 meg tiztita minden bûntûl, mint zent Peter mongia zent Luchác es meg irta az apostoloknak cyelekedetyrõl irt kõnienek tizedik rezeben. ..... Minden profetak bizonysagot teznek ennek az az ah Christusnak, hogy az w20 bûnõknek bochanatiat uezik az [p [004] 2] w20 neuenek altala mindenek ah kik w20 benne hiznek. AH CHRISTVSNAK Egyhaza hogy kinek immar nincén semi felelme ah parancholattul, hanem zerettébõl, él az istennek akaratia és bezede zerent, nem hogy ah mi bûnre hailo termezetõnket euel nem kellene rettegnõnk mert igenis kel, de az uy termezet ah kit mi bennõnk az istennek malastia zerzet, nem sukseg euel iegetnõnk, mert immar bator és nem fel semit, mert iol tugya és hizi hogy ah Christus w20 erette be tõltõtte ah tõruént és ha tõrtenet zerent meg zegi is, hizi hogy az isten w20neki meg bocatia ah Christusért.

Hanem zeretetbõl, az istennek akaratia és bezede zerent, erre mongya zent Paal ah Galat6asbelieknek irt leuelenek harmadik rezeben. (Christus nos redemit ab execratione [p [004] 3] legis
dum pro nobis factus est execratio. Ah Christus minket meg mente az tõruennek az w20 atokiatul mikoron w20 magat atokka teué mi irettõnk fûguen az kerestfan.

AH CHRISTVSNAK egyhaza ah kit ah Christus meg mentet ah w20 atianak haragiatol az az, ah bûntõl ah halaltul az õrõk karhozattul, erre monda az atia uristen mint zent Mathe meg irta kõnuenek xvij. rezeben. Sic est filius meus dilectus in quo mihi bene complacitum est. Ez az en zerelmes fiam kiben az en lelkem meg niugouek, az az kiben én semit nem talalik hogy ki ennekem nem kelene és kinek kedueiert én mindeneknek ah kik w20 benne biznak meg kegyelmezek.

AZ AH CHRISTVSNAK egyhaza [p [004] 4] ah ki azokbol giult ah kik istennek fiai mint zent Ianos mongya kõnyuenek els40õ rezeben. ..... Vala hanian õtet uõuék azt ah hatalmat adaa nekik hogy istennek fiaiua lennenek, a kik w20 benne hinnének zent Palis azt mongia ah Galatasbelieknek irt leuelenek iij. rezeben. (Omnes filii Dei estis
eo quod credidistis Christo Jesu. Mint feienkent istennek fiai uattok ennek okaert hogy ah Christus Iesusnak hittetek.

AZ AH CHRISTVSNAK egyhaza ah ki olian tizta mint ha s4oha egy mak zem bûnt sem tõt uolna: erre mongya zent Ianos elsõ leuelenek iij. rezeben. Qui ex Deo natus est
non peccat. [p [004] 5] Valaki az istentõl szûletõt nem uétkezik de mondhatna ualaki hogy lehet az hogy kik ah Christusban hittenek bûnnekûl élhetnénekk lam azt mongia zent Ianos elsõ leuelenek elsõ rezeben. Si dixerimus non peccauimus
mendacem facimus eum. Ha azt mondangiuk hogy nem uétkeztõnk hazugga tézzw20k w20tet ugian ottan meg azt mongia. Si dixerimus
quod peccatum non habemus
nosmetipsos seducimus
et veritas in nobis non est. Ha azt mondangiuk hogy nekõnk ninchén bûnõnk mi magonkat meg cháll6uk és igassag mi bûnnõnk ninchén, tehat miert mongiuk naponként és bocyassad mi nekõnk ah mi uetkeinket: de mit zolok ha minden ember w20 magaban iol erti ah bûnt mert naponkant uetkezõnk az istennek [p [004] 6] parancolatianak ellene zantalanzor ha gonozt gondolunk, ha meg haragzunk. ha embert ragalmazonk he kerkezõnk, minden ualia azt ah ki igaz ember és nem kép utao, erre igy felelek, mert felelet illik és zw20kseg minden embernek tudnia, hogy ha ah mi termezetõnket nizzûk bizony ha ugy uagion, mert az eredet bw20nek giõkeri bennõnk uadnak kikuel minekõnk uiaskodnunk kel minden zempillantasban mind halalunknak oraiglan erre mongia zent Agoston ah minemû kõniuet irt Iulianos pelagianus ellen annak hatodik keõniuenek vi. rezeben.