MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER: AZ SZENT JANOSNAK TÕTT... 0223


Ty partos vrak itt tanulliatoc meg hogy Isten azt mongy hogy à mely feiedelemnek meg eskûztõk szolgalliatok annak: Mert Sedechiast, es sok kiraliokat meg verte az Isten hogy à frigiet fel bontotac, es partot ûtõttek. Soha elõ mente, diadalma nincz annak valaki oknelkûl à friget mèg à pogannalis oknelkûl fel bontia: Peldatoc Lazlo es Albert kiraly Mikor Papa fel bontata à tiz esztendeig valo friget az Amurates czaszarral, à Varnanal ott vezenec, szegen Huuiadi {!} Ianosnac, à Mathias Kirali attianac sem len az olta diadalma az ellensegen, hogy à friget fel bontak. S. Palis Rom: 1. 13. 1 Tim. 4. 2 Tim. 3. 4. 2 Pet. 3 Ezt az nagy vetkek kõzze szamlallia, â frig meg nem tartast: Mert Istenre eskûttel, Istent hagyod hazuksagba: Atkot kerz feiedre ha fel bontod: Azert Istennec meg kel teged verni hogy meg tõrted: Segit ha meg tartod, meg vèr ha fel bontod: semmi birodalom, Vrasag, nem tõrtenedbõl âl, hanem az Isten tanaczabol: szoltam Apo: 1. 2. 5. 6. errõl.

Az aszszony à nagy varas) A bestian, à Romai birodalmon à czaszarsagõ ûlõ parazna iegzi à nagy varast az az: amaz het hegiû Romat, Bizantiomot, sergiust es Papat. Meg à regi doctorokotis à Babillonon, mint Irenéus, Tertullianus, Cyprianus, ertettec romat: E Roma à nagy varas, acki è fõldi kiralioknac orzagat biria, nem egyeb varas: semmi varas nem birta a fõldi kiraliok birodalmat az vtolso czaszarsagba, hanem czac Roma: Papa à czaszartis az û szaruait, feieit à valazto Electorokat orzagokat Mint hozza eskûtte, û akar raita vralkodni: Sõt Phocas imperator An. Dom. 606. Vgyan meg paranczola hogy minden feiet haiczon Papanac. Nem illik hat ez a lutherekhez: Mert ûk nem hogy orzsgockal, de czac harom hazzal sem birnac, sõt õ vilag mosleki, es neuetsegi, rutsagi à tanetoc. 1. Cor. 4. 2 Cor. 4. 5. 10. 11. Iol meg niomd ezt: Valamit oda fel ama arol mõda, latod hogy amaz het hegiû varasba lako papa, acki biria à kiraliokat vrakat.

CAPUT XVIII.

ELSÕ CONCIO

1. EZ DOLGOC ES latasoc vtan, Latec en mas Angÿaltis, acki az egbõl iõue ala, amel Angyalnac igen nagy birodalma vala:

2. A fõldis azert meg vilagosettatec az Angyal diczõseges feniesegebõl. fel kialta penig ez Angyal vgyan nagy erõuel, s-nagy fen szoual ezt mongya: El eset es el romla ma nagy Vavillon, es az bõlcz õrdõgõk lako [p 0224] heliue len, es minden tiztalán leleknec tõmlõczeue lõn, es minden tiztatalan es meg gyûlõltettetet madarnac tõmlõczéue len, ezert: Mert minden pogan nemzetsegec es nepec, é paraszna babillõ paraznasaganac meg harageto es busito boraba iuanac: A fõldi kiraliok penig vgyan paraznalkodanakis è parazna Babillonal: A fõldi kereskedõ kalmarokis è parazna babillon nialanc, es giõnõrkõttetõ ereiebõl es hatalmas gazdagsagabõl, meg gazdagulanac.

3. Ezembe mas szozatotis hallec az egbõl aki ezt monda: ó ti en nepeim kõrõsztienec hamar iõietec ki à Babilloniabol, hogy tiis ne rezesûllietec es bele ne fõrtõzzetek az õ bûneiben, es hogy tys fel ne vegetek è paraznanac az õ czapassibol valami rezt es ( meg ne bûntessetek õ vele egyût) mert é1 Babillonnac az û meg gyult es õ hozza ragat es vtanna iaro bûnei szinte az egîg fel hatottac: az Istenis meg emlekezeth az û hamis vetkeirõl ( hogy meg bûntesse).

Sommaia.

1. Az Annia szent egyhaz meg vilagosetasat, es az Isten igeie vilagabol meg mongya A Babillon bûneit es vezedelmet.

2. Kic kõzõsûlnec à Babilloniai paraznaual:

3. inti az keresztieneket, hogÿ ki iõienec kõzzûle, es el tauoztasanac à Papa rutsagit.

Magyarazat.

latec ezec egy Angialt)
Ez Angyalon nekik à menniei Angylokat, nekik à tanetokat ertic: De az textus meg mutattia hogy kel ertenûnc à Iesus Christust ki az û szent: lelkeuel à Prophetae, Apostoloc, es Luther Marton es tûb iambor tanitoc altal meg iratta es meg ielentette az Antichristust, es à ROai [!] Papa orzaga romlasat, es veszedelmet, mint Danial: 7. 8. 9. 11. Apoca: 13. 14 Meg ielente. Most minden igaz Tanito nagy torockal kialtia à Papa es à Sergius Pogan hiti es orzaga meg romlasat.

Az egbõl) Isten mint az õ fiat es sz. lelket az egbõl kûldi, igy minden Isten lelki titkainac es dolgainac meg ertese onnat felhûl az egbõl lezen. Nem tud à predicator igazat mondani ha az egbõl, az Isten lõlketûl nem szol à szent irasbol. 1 Cor. 1. 2. 3. Valamel tanito az égbûl nem iû: az az: Istentûl nem boczatatic, es à kerezteniec altal az igaz Euangeliom hirdetesre nem valaztatik, es el nem hiuattatik, nem igaz tanito az: Gal. 1. 2. Ro: 1. 9. 10. Esa: 52. szoltan Ro. 1. 9. 10. errõl Ebr. 5. 2. Cor. 1. 2. 3. 7. lasd.

Nagy hatalma) Mindenhato Isten à Christus, mindenhato â szent Lelec. az attia minden Istensege telieseget minden hatalmat, itiletet christusnak adot, es christusba szárt: Hat melto hogy nagy hatalma legyen, minden teretet Angyalhoz, sem à tanetohoz à mindenhato hatolom, es hogy áz egy Angialtul vagy teremtet embertõl az egez fõld meg feniesûlliõn: Hat ez à Christus, à szent Lèlec, az vtan az ige, es õ vilag szerint valo tanitok: Ezek kõzõt elsõ es fõ lõn Luther, ki meg kialta à papa orzaga romlasat, es az û predikallasaual az egez fõld meg vilagosodek: Az ige szõuetnec, à Christus fenies nap, à tanetokis czillagok gyertiak, hat fenleniek kel. errõl oda fel ca. 1. 2. 3. 7. 8. Apo:

Az õ dûczõsegetûl) It à doxa Gõrõgûl feniesseget. 2. Cor. 3 Lu 2. Azt Angialoc mindenkor feniessegbe ielennek meg õket okert Elsû mert uilagossagok termezetek szerinz Masic: mert uilagossagba lako Isten szolgay es uilagossagot hirdetnek, az vrnak igeiet akarattiat es à bûnt feddik: A bûnt Soha senki nem fedheti, hanem czac ammi ellene valo à bûnnek: à bûn sõttetseg, hamissag tõruentelenseg: Ioan 2. 3. 4 hat vilagosaggal, igassaggal, tõruenniel kel à bûnt feddeni.

Nagy erõuel kialta) A christus erõs es hatalmas szaua a 4 tõruen es az Euangeliom à szent Lélec Istennek, erreie, acki è vilagot meg feddi à bûnrõl, az hitlensegrõl, es iõuendõt mond az Antichristus orzaga romlasarol. 1. Timo: 4. A tanitoknakis nagy fen szoual, mint egy trombitaknac vgy kel kialtani az Babillon romlasat, à bûn feddeset Esa. 38. oda fel errõl: ca. 5. 6. 7. 12.

Elesec elesec) Az az: Minden ketsegnekûl mint ha imar meg lõt volna, olloi7 bizõnial kel ezt mi7den enbernec meg hi7ni, hog mi7t ama elsõ es fõ birodalõ à Babiloniai birodalõ az õ hamis hitiuel, ti dõauiaual es baluanioszasert, paraznasagert, gilkosagert, kegyetlensegert, buialkodo tobzodasert, keuelsegert el vesze. Igy à Romai birodalomnac, az Antichristus es papa orzaganac, hitinec tudomanianac, Miseienec, minden fele baluani imado, gane, es hamis szõrzesenek, minden è vilagi szepsegenec, es giõniõrûsegenec el kel õrõcke vezni.

El essec) A bizonios, es valtozhatatlansagert Isten à iõuendõt, ackit el vegezet eleue meg latot, hogy meg leszen el mult dolognac mongya. Mert oly bizonnial meg lezen, mint ha már meg lõt volna: Mint Ro 5 8. Azt mongya hogy mèg teremtes elõt meg diczõiettettûnc, maga mèg à fel tamadas vtan lezen: Igy szol. Col. 2. 3. Eph. 2. Phi: 2. 3. Hogy immar az egbe vagyonc, ott ûlõnc, à valtozhatatlansagert Rom. 8. vide lasd:

(! Az õrdõgõc) Az hitlen Angyaloknak soc neuek vagyon: Demonium, az az, Tudos, es àlnoksagos es rauaz, czalard bõlcz: Mint à Babillonia el vesze az helliet Bekac kegyoc, scorpiok. vâd emberec, õrdõgõk [p 0226] Bagliac laktac. Igy most Romat testes szõrõs õrdõgõk tûuisses szõldiznok, vad kanok, Isten haza ganelo es puztito papoc, Baratok papac, Isten draga szõlõie pzutito vadkanoc, sarba, az az testi lõlki paraznasagba es baluaniozasba heuerõ disz49noc ebek nema kamazzok laknac benne: 2. Pet: 2. Esa. 56. 58. Alnakul, czalardul biriac à feiedelmeket, meg vakitottac à népeket, mint õrdõgõk meg kõtõztek õ bûnnel à Misseuel, Papa atkaual à vak hitlan nepeket, vgyan complarkodnac velec: bûnrõl bõnre vonzak ûket es fogua tartiac à bûnbe: 1. Tim> 3. 4. 5. 6. 2. Timo. 2. 3. 4. Bõlczek, okos rauazok é vilag fiai é vilagi es õrdõgi soc alnoksagos szõrzesbe, es gondolatba: A bõlcz õrdõgõk azert s4 Sorbonac, Parisiai doctorok, Iesuitak, Sophistac, mint Eccius, es à kic à pap latorsagat oltalmazzac, es palastolliac.

Tisztatalan lelec tõmlõcze.) Az az: Romaba â õrdõg, à Belial, Belzebub, amaz alnac õrdõgõk laknac, à Clastromokba, Captalanokba, Mindenût, valahol â misset faielik es az emberi hamis hitit, es tudomant hirdetik: hat mint az igaz tanitot Isten lõn ki à sz. irasbol tanittia: Igy â Satan az û feneketlen hazuksagaual biria, tanittia az hamis aldozo, Misezõ, es ostiazo papokat: ladde hog mond: Roma minden hitlen papistac,Raczóc poganok, Gõrõg oroszoc gyûlesebe, ahoal nincz à Christus, à honnat à Christust, az õ igeiet,az igaz tanitokat ki ûzik, õrdõgõt â biro: Mat: 7. 10. 12.

Tiztatalan madar) Ez à Bagoly, kania, es ama budboka, pupteneuer: Erti à tiztatalan vndoc madarõ, a hamis hitet hamis tudomant, hamis tanitokat, kik ez vilag szerint rõpõlnek pupteneuerek, minden Isteni szepseget meg vndokitnac, à Czuklias baratok Pilises papok, Cardinalok, es papac:Ezek mint â pûpteneuer egeris, madaris, de sõtetbe iar, es nem iõnec à nap fenre: Igy ez hamis baluanozo es testi lõlki õrdõgõc, kit Istennelis akariac tartani, sõt à neuet viselik hogy Isten szolgai es a Bibliat tanittiac de vekon à szarnioc kiczin à szemec egerek, à sõtetseget, a bûnt papa hitit szeretic, eiel, estue iarnac, ha ki rõpõlnek à madarac meg meg kakaogyac rea tamadnac â Bagolra: Igy ha à meli pap Barat igazat mond, es rea tamadnac: Igy szol Christus az hamis tanitok. felõl hogy sõtetsegbe laknac, nem iõnec è vilagosagyra: Az iras minket vilagosag fiainac hy, es az vrban valo vilagossagnac: lasd Rom: 1. 12. 13. szoltan errõl: Meg ogyatok azert ez vtalatos, es rutsagos madartul ty magatokat.

Mert az õ haragia paraznasaganac borabol) Az az: ez okaert kel el veszni romlani, azert rokac, farkasoc, õrdõgõc hamis tanitoc, Romat Az antichristus orzaga azert lakiak, mert à bûnnec tõmlõcze, mint egy tõmlõczbe vgan meg fogatattik es kõtõztèttik à papa orzagaba az enber à bûnetg masic: Mert papa az û meg rezegetõ haragos, es parazna boraba adopt inniami7den nemzetnec: az az: Az õ hamis hitibe, tudomaniaba: lõlki testi paraznasagaba, Misseiebe, bûnbe buczuiaba, baluaniozasaba ittatta, es rezeltette mi7d è vilagot elõzer à kiraliokat, vrakat, czaszarokat, gazdagokat, [p 0227] Nemeseket rezeltete àz û bûneybe, ezeknec ada szabadsagot minden fele gonosagrla [!] . es paraznasagra: Mert az hitlen õrdõg lõlkeue viseltetõ baluaniozo, rezeges, Toluai, kegyetlen feiedelmek á misehez, Papahoz valo biztokban ò gazdag katona rend, á baluaniozast, paraznasagot, à szegenseg niuzasat, es foztasat, meg czac bûnnec sem tarttia: A kõssegnel latrabac az hitlen feiedelmec, Nemesek katonac: Mert à Satan, papa parazna es rezeghitõ boraba, az az, hitibe, tudomaniaba latorsagaba ûk szabaltac be. Ap: 6. 7. 13. 14. vide szoltam. Mint á rezekseg bolonda tezen minden bûnre hait: Igy à Satan à Papa Antichristus hitiuel meg bolondit, el rezegit s-mind gonozt míeltet velûnc, mint oda fel mondam: Valakic hat à bûnt vakmerõkeppen elic, amaz vralkodo bûnbe elnec, ezec à Satannal es az Antichristussal paraznalkodnak.

Akereskedõc ) hi empori tis gis) az az A fõldi kalmarok es kereskedõk: Erti itt az hitlen es hamis kalmarokat, kic hamis hittel, eskõuessel, lôpassal, es egyeb czalardsaggal keresnec marhat, ackik vsurasoc, tekozlok hamissac, azert mongya ûket fõldieknek De az igazan es hiuen kereskedõket, ki igazan kereskednec, azokat nem karhoztattia: Mert sz. Matthénal. 13. Az aros emberhez hassonlittia az Isten orzagat. Az û hatalmabol: Dynameos az az: az õ gyõniõrõsegenec ereiebõl: A kereskedes ollian mint â nialanc halo, mint az etetõ â madarat es nialanksag, es ez vilagi gyõniõrõseg meg czallia az embert vgaz arosagbais, soc nialanksag, hamissag czalardsag keduen valo elet vagion, ciffrasag, io lakas, kit â test ô vilag igaen szeret. Hat valami bûnt az ember miel az õrdõgebõl, â missebõl, Az Antichristus es papa szabadetassabol mieli: Imez ifiakat, deakokat à kereskedes nialanksagra hiteti es czallia el, es el vonza â iorol gonozra: Hat az hamis ó fõldi Fukarsag, es kalmarsag à Satan haloia es lepe valaki meg akar gazdagulni hamissan, à Satan tõrebe esik: 1. Timo. 5. 6. soc lopas el tagadas, eskõues, alnoksag vagyon à fukarsagba, azert mongya, az iras, ez vilag es à Satan gyõnõrkõttetõ es etetû Tõrének, De mint à madar à io lakas vtan à tûrbe es haloba esik: Igy iarnac ò fõldi hamis kereskedõk. Hat ne eskûggyel, hittel ne aruld marhadat, egy igaz penz iob szaz hamisnal: ad meg á czaszarnac á czaszaret, az igaz harmiczàdot: Es ò vilagi telhetetlen fukarsagyert nehaddel es meg ne vesd az Istent: Rom. 13. Szoltam.

Az igaz gazdaksag Isten aldasabol lezen: Pro. 5 10. Az hamis Isten atkabol az õrdõg, es ò vilagi giõniõrûsegbõl mert touis az hamis gazdaksag: acki az Isten maguat meg fuittia: Mat. 4. 5. Lu. 8. Iay hat acki az egy szem pillantasig valo gyõniõrûseget, è vilagi gazdaksagert, paraznasagert, Vrasagert, az õrõcke valot el veztitek. Vide lasd: Gen. 45. 46. 47. 48. Ioseph inkab akara tõmlõczõt szenuedni, honnem mint az õ azzoniauàl paraznalkogyek. czak arniek è vilag è vilagi gazdaksag tûr, czak gane, virag, semmie lezen: Mostan penig ty deli ifiac. El hagyatok az oskolat, [p 0228] szenuedni nem akartok, hanem egy kis nialasagert giolcz ingert,: gombos kõntikeiert el hagod az oskolat, ottan kalmarra lez: De latode hogy à babilloniai kuruahoz meli kûzzel iarz: Ettic ezt a cõplarsagot á missehez û papokra, ackic vgyan cõplatkottac az emberek lõlkeuel, ki lczobert, kit dragabert oldoztac meg: 2 Pet. 2. Igy szol 5. Peteris, sz. Palis hogy Lagy palastolo bezeddel, hazuk es tetetes szoual kufarkodnac ti veletec oda fel szoltam errõl. de bizõiaba, melto az aros nepre magyarazni, mert a katõa rend vtan, õc merûltec be à bûnbe czalardsag à marha vetelbe es lopas czalardsag es lopas à harminczadlasba lopas, sok hamis eskõues az el adasaba: sokaknac semmi gongyok az Isten tiztessegere ninczen, eiel nappal czac à marha keresesbeiar. Niomorult szegenieket nem taplal, Hanem czac mint egy mezarszekre hizlult tulok magat hillalia, iregseg, alnoksag, vsora, es egyeb soc vadhus benne, Hat igazan kereskegyetec Isten aldasa gazdageczon, nen a Satan giõnõrkõttetõ hazuksaga: Te veteknec sen veled hogy io szin alat rea veted marhadat attiad fiara hanem neueted, ha õ kart val benne. lasd: Pr. 20. Ecl: 27. 37. Meg iria à kereskedesbe valo vadhust: A marhanac igaz aratad meg: Ismeg: A marhat kepes a ran ad el mind hit es eskõuesnekûl, Vgy hogy ha neked hazon. felebaratodnak is haszõ az igaz harmiczadot meg ad, es feiedelmedet meg ne lopd. Rom. 13: Itt azert sz. Ianos szol ez hamis kereskedõkrõl, kiknec hassoc Istennek, czak gazdaksagot keresnek akar hogy lehessen, bator hàmisan czac õ neki legyen.

Menietek ki) A propheta ezt Esa. 13. 14. 21. 48. 52. Hie. 31. 50. 51. 2 Cor. 6: Leuit. 18. 26. Az iras paranczollia, hogy Az Satan orzagaba lako hitlen nepek bûnõkkel, az az, az û tudomaniockal szõrzesseckel, az û hamis es hitlensegec, hamis hitek iegyeuel, neueuel se eliõnc ne tarcõuk ammi szaiokba mint egy dõg hust az õ szûrzesseket. vgyan mind abrazattal, formaual. ueuel Iellel, es billeggel szûkseg még õltûzetnekis valami mogyaual kõlõmbezõnk: Mert eleitü9l fogua, hittek, tudomaniok. Neuek, ielek formaiok õltõzetec kûlõmb volt az õrdõgenek, kûlõmb à Christus54enek. ca 13. 14. Ap: szoltan. Hogy az bûntetesbe.) Valaki az hitleneckel tars es rezesul à gonosagba: Tars es egyenlõkeppen bûntetetik: Ro: 2. 3. Ps. 50. Esa. 1. 5. 52. Hie. 7 30. 31. Ose. 1. 2. 3. Eze:16. 12. valaki auet mond es kõzõn az hamis Antichristusnak, vele eszic, iszic à niluan valo bûnõssel. eretnek latorral, es Istentûl szakattal, rezes minden fele bûnbe tarsa á latornac: Mert fel hattac) az az boczàthatatlanna lõttek mar be tõltec es meg nõttec az harag edeninec az hitlanaknac az õ bûnõc Valakit hat à Satant, è vilagot Papat, kõuetitek, es à bûnbe mint disznoc heuertec, egyenlõkeppen el vesztec à Satannal: Meg emlekezik hamisagirol) Isten eleitûl fogua valameni bûnt tettec az hitlenec mind fel irta azert most mint egy regestombol vgyan feiekre ontia es szamlalia: Exo: 32. 33: 2 Cor. 2 3. Mat: 5. 17. 19. Nincz oly titkos bûn, kinel ki nem kel ielenni mint egy Caim vatkanek, gen. 4. Hat ne veld hogy Isten el feleicze atte bûneidet. Apo. 13. 16. 17. szoltam.

Agyatokmeg neki) Mikent Isten az ô Tõtuenbilli tõruent tõtt vala, hogy valaki valamiuel mert, artot, bûntetet most azzal mertek vizza: Az annac volt peldaia, hogy az talio, azon mertekõ bûntetest az isten, meg allia az õ hiueiert: Esa: 45. Ad nekem az boszszu allast es en bozzut alloc. Rom. 12. 13. szoltam: Hat à bûn vtan az halal, es karhozat vgyan vtanna iar, mint az eb à dõg vtan.

Masik concio

18. cap:

4. Agÿatok viszsza á bûntetest à nagy Babillõnac, szinte vgy, anmint ûis vizza atta nektek, es bü9ntettet titeket: Duplalliatoc meg, es ket annet aggiatoc neki à bûntetesbe az õ czelekedeti szerint: A mel poharbol õlgietuen itatot à Babilloniai parazna, vgyan azon poharbol ty ket annet aggiatok innia, es bûntessetec meg.

5. Valamenire, es à meli igen ô Babillon varas û magat fel magaztalta es nagy buialkodo kedue szerint valo gyõniõrûsegbe elt: Szinte anniera es ollian igen aggyátoc õ neki giõttrelmet, es iaygatast, (hogy kenzoggiec es gyõtrõggyec.)

6. Mert é1 (Romai) Babillon azt mongÿa az õ sziuebe: Wlõk mint kiralne aszszon, s-õzuegy sem vagyok, siralmat sem latoc, s-nen sirok is: Ezokaert hogy ( Û ezt mongya ) egy napon el iõnec é Babillon czapasi, tudni illic az halal, siralom, es az é1hsé1g, es tûz miat à szénbe meg egetetic: Mert é Babillonnac az õ meg itilõie: amaz erõs kirios, J E H O V A V r Isten.

7. Iaygattiac ezt ackoron, es sirnac é Babillon vezedelmen azok á fõldi kiralioc akic õ vele paraznàlkottac, es eggyût buialkottac es gyõniõrûsegbe eltek, mikron é1 Babîllon meg egetesenec fûstit meg latangyac mikor nagy tauul aluan á babillon kenzodasatul valo feltekbe, ezt mongyac: Iay, Iaÿ ó te nagy varas, te Babillon, te nagy erõs varos: Mert ime atte iteleted, es itilet szerint valo meg bûntetesed czac egy oraban iû el.