MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER: AZ SZENT JANOSNAK TÕTT... 0132


MASODIK CONCIO. Capit. 9.

1. A SASKAKNAK PENIG az õ hasonlatossagok ez Amaz hathoz es bay viuashoz kezûlt louakhoz hasonlatossok valanak, az õ feieken penig amminemõ (skofiomok) valanak mint à koronak ollianoc valanac es è koronak hasonlok valanak az aranyhoz. Az õ orczaiok ollian vala mint az embereknek az õ orczaiok. Es az haiok ollianhozzu vala mint az aszszony allatok hayok. Fogok penig ollianok vallanak mint az oroszlannak az õ fogaij. A mellieken valo fegyuer ollianok valanak mint à vasbol czinalt mely vasak, A saskac szarniainak penig szauok es czacogasok ollian vala mint ama szõrgõ hadakozo szekerek szõrsese, mikor à szekerre à sok louak haniat hõlok futnak à hadba es viadalba. Farkok è saskaknak hasonlok valanak à scorpiokhoz. Az û fulakok penig vala az õ farkokba es hatulso reszekbe.

2. Hatalmok s4 saskaknak ez vala hogy arczanak es kenozzak az emberekot õtt hol napig.

3. Kiraly è saskakon ama feneketlen melseg Angyala, à kinek neue Sidoul Abaddon, az az, vesztõ, A Gõrõg nielbe penig neue Apollion, az az, el vesztõ.

4. Ime egik az Iainak el mene, de meg ez vtan ket Iay Iay es bûntetõ ostor kõuetkezik.

Sommaia

1. Mi neuek legienek à Satan kutabol, ki iûttek eretnek es hamis tanitok.

2. Miczoda hatalmok, es ki legyen kiraliok.

Magyarazat.

Hasonlok à lonak )
Az Antichristus papa serege, miden eretnek fene louak, à mint à lo fene, vakmerõ képpen megien az hadba, à meg õlesre, ûtkõzetre viszi à katonat. Igy à fõne lo à Satan, ezen az louon ûl papa minden seregeuel, viszi azert az Satan az vér ontasra gylkossagra haborusag, szerszesre es karhozatra az papistakat, eretnekeket mait az fene lô, Az louagos papat pûspõkõt, Ielenti it szent Ianos. mert az Satan mint kiraly es hoher vgy viseli à bûnben à kõtõzteket, az õ akarattia szerint.

Korona feiekben) papa harõ koronat tott feiebe, eggikuel ezt peldazza hogy menniei kiraly, Isten szekibe [p 0133] ûlt, fõldi Istennek mongya magat, Bûnt boczathat, még pokolbolis ki hozhat, à meg halas vtannis iduõzithet azt hazuggia. Masik korona ez hogi û à testet ez vilagot, à Satant, à bûnt meg giõzte, û soha bûnt nem tehet, mert szent ember: Maga sodoma, Gomora à bûn es à satan rabbia, mint à diszno à sarba, vgy heuer à bûnbe. Baluanimado: hazug, gilkos, lelek veztõ: eretnek mint à Satan, szak vezteni valo, õlni, nen epeteni: Ioan. 8. 10. Harmad Corona ez hogy à feiedelmeketis bûrni akaria, azokatis el czalta, De nen arany à Corona, az az, nem igazan tulaydonitia ezt maganak, hanem hamissan, rez Coronaia vagyon, hamis eretnek, farkas, nem Istentûl võtte à tisztet, birodalmat, hanem à Satantul. hat minden eretnekek ollianok, mint à purdi Cygan araniak, Hasonlok az aranyhoz de maga rezek, hamis eretnekek, nem io penzek, neuel peldaual io penzek, keresztienek, de maga valoba eretnekek. Lasd Apoc. 3. 8.

Orczaiok ember) Vndok monstromok, sok fele allat abrazattiabol valo czigabigak, az hamis eretnekek, sok hus bennek, sok fele kûlõn termeszet, alnoksag es õrdõgnek vgian patikai, es tarhazi. Az emberi forma ez hogy ez vilag fiai bõlczebek az vilagossag fiaiual, rauasz alnokok mint à kegiõ az õ apaiok. Hiszekedõk czelczapok, emberseget mutat, de diszno es eb termeszetûnek. Mat 7. Esa. 56. Psal. 79. fera, bestia, aper, porcus immundus. Tiszta szûzesseget mutat à kuklia, maga Sodoma fertelmes Franczus lator. lasd Apocal. 2. 3.

Haiok hozzu mint az aszszony) Az aszszony allat haia hozzu, meg eresztett, mert puha testû, hailo az buiasagra, parazna hiszelkedesre. Rõuid az û io esze es tanacza, mindent hamar keuan, semmit meg nem tud iol erteni vegre sem megyen semminek: û czak szemmel, czôkual. õlelesuel czal mint Eua Adamot: Semmi erû ninc benne az bai uiuasra ellensegiuel, hanem buiasagra, rabsagra neki aggya magat az ellensegnek. Igy à papak, eretnekek semmi ezzel iöuendõre valo io szandekkal nem miel: Erõ gonduiseles, oltalom nincz nalok, czak esznek, iznak, aluznak, hizelkednek az feiedelmeknek, el czalliak es alattiak az û hozzu haioekal, az az, parazna buya czôkokkal, tanaczokkal: Mi nem hadakozhatunk, minem szanthatunk, Capalhatunk kezi munkat nem tehetûnk, fûiek vagiunk. czak kuruasagra bordeliaba lako parazna. Soha meg nem mer disputalni, semmi ereie nincz az tudomanba valo vyadalra, hanem ottan meg aggya maga, ottan hayol. Czak rutolni io nielueuel, mint az babac. Bizon ez vilagon hozzu hayok, erdemesek, sok iõuedelmeken fõldnek Siriat mint tobzodo disznokà, Captalan à Clastrom emezti meg.

Fogok mint az oroszlane) Iora oltalomra, testi lelki bay viuasra nincz ereiek, hanem czak buyak. De ragalmazni szidalmazni, szaggatni eb modra az Isten szent igeiet szõrzeset, tanitoit es tapodni diszno modra az giõngiõt draga Isten ioszagit, igeiet giorsac Matt. 7. A szeginõezuegyec, aruac, az orszag iõuedelmet ûc szoptac fel, be nelik, eiel napual tobzoduan paraznalkoduan [p 0134] à pûspõkõ, egri papok, baratok, ersekek 2. Tim. 2. 3. 4.

Melliek vas) Mert nem szent irassal nem tudomannial nem igasssagaual, hanen fegyuerrel, à feiedelmekuel oltalmazzac magokat. Mint ersek, az Egri Szõbati, Possoni lator papok baratok az feiedelemhez kapczlotak magokat, azockal oltalmaztattiak magokat az û bordel kananosagokba, es batarsagokban. Szauok mint az hadba valo szekerek szarnias: az az: czak czaczognak, szõrõgnek orditnak, discantolnak, enekelnek, kayalnak bayalnak ertelemnekûl. Mint az szõrgõ szeker, czak szõrõg de nem erted mit mond. Igi à papistak eretnekek, szõrõgnek ertelennekûl mint à Baal papiai. Mikor az disputatiora fogodis à kukliak czak czaczog:

Mint eltig hadra szûrûg) az az, azt kialtia: õldmeg egesd meg az eretneket, semmire nen t8ud feleni mint az tiztatalan sarba heuerõ diszno, es dõgõn ragodo kûncz: Mert mint az ebek, dõgõt esznek ezekis à papa Antichristus misseien, szõrzesen, az û erdemeken, igassagokon ragodnak, kik ganek, hol dõgõk, sarok, poluac Esai. 57. 59. 64. 65.

A farkok scorpiok) Mint az scorpio alattomba fû meg: laczik a feieuel hizelkedik, de meg mar a farkaual: Igy ez eretnek papok, baratok, szembe szepet szolnak, az hiszelkedõk, tõkelletlen arulok, de hat meg el arulnak, es el arulnak, merget funak, es el arulnak Szep az feie az misenek, bûitnek, az emberi erdennek, Ez vilagi gazdagsag koborlas, buia elet, bûn szepnek edesnek teczik mint, à mezes pogaczaba io borba el reitet mereg, de szõrmiu halal, es karhozat leszen à vege à misenek. Etetesnek hiiak ez vilagi életet az iras. De az fulak az farkokban, az az, halalod oraian, az itelet napian meg erzed hogy à misse, atte erdemed, ez vilagi gyõniõrûseg, buiasag halal.

Kiraliok az Angyal) A Satan hozta be ez vilagra, à bûnt, hahalt az keuel hazugsagaual: Attia es kezdõie az bûnnek à Satan, Ioan. 8. Imar az tõruen atka à Satan kezebe atta az hitleneket, hogyha nem hittek az igassagnak, higgienek az hamissagnak: 2. Thess. 2. 1. Reg. 22. A Satan io szin alatt czala meg Euat, iot mutata, az bûnt hogy eleb ionak mongya mert ezt hazuggia, ki térhecz balõle. No czak ezel hagy altal az keresztienseget az Isten beszedet, tegy bûnt lesztek. Imar az Isten ezzel bûnteti meg az embereket mint az Aesopus bekait az czakoual. Ha ama meg tarto eltetõ, teremtõ, hatalmas. kegies kiralzh vralni nem akarac à IEHOVA Istent, A satan mint hoher vrok, es kiralyok legyen biria à harag edenit, haicza minden bûnre mint hoher: 2. Timot: 2. 3. Eph: 2. Rom: 1. 5. 6. 7. 1. Cor: 15.

Meylseg Angyala) az az: à ki à feneketlen, torma vegnelkûl valo vndok bûnt, az eretnekseget hazugsagot, az õrõcke valo ként es karhozatot à kinek feneke az az vege nincz, õ hozza è vilagra à biria õket.

Neue abadot) ez kõ szô à Sido nielbe à Siriai [p 0135] nielbõl kerûlt. De Sidoul abad perdidit, abôd el veztõ Don pro Pr esin adiicitur, Aprollion, az az, vesztõ õlõ, papat à Satant, christus Ioan. 8. 10. Gilkosnak, vaztõ fiunak mongya Pal 2. Thess 2. Hat à Satan biraia az papanak, Antichristusnak, minden eretnek minden bü9nbe elõ latroknak, à bûnben halalban à Satan à kiraly, mint semmi bûn gonossag iregseg halal nem lehet à Satanelkûl. hat à dulok koborlok, paraznak reszegesek, à Satan rabiai, mert valaki valakitûl meg gozetik rabiannak, acki meg giõzi 1. Pet. 2. 3. A reszegseg keuelseg teged meg giõzõt hat te rab vagy. Rom. 6. Iay hat mint lopo, toluay czak lponi õlni valo az Satan, papa à barat czak azert iõ mint farkas hogy az iuhoknak arczon. Hat minden ember û maganak, minden emberi erdem, embere lelemeni, es tudomany, eretnekseg gilkossag meregh. Esai. 59.