KULCSÁR GYÖRGY: POSTILLA, AZ AZ, EVANGELIOMOKNAC, AZ RÉGI ES MOSTANI SZÉT IRÁSBÉLI DOCTOROKNAC IRÁSOKBOL, IRATTATOT 0147


AZ ELSÕRÕL.

EZ mái szent Euangeliomnac egész historiáia aiánlya mi nékûnc az szent házasságot, mellyet Istennec elõtte kedues élet[...] rendinec mutat lenni, es tisztasagnac-is, miért hogy Christus vrunc mind taneituánijual egyetembe es szent Annyáual [...] ielen voltâual meg ékõsseiti. Mert holot õ sz. fõlsege tõkélletes tiztasság legyen, nem lekic eggyõt az fertelmessé1g[...] à mint az buiassagoc ellen valo parantsolatiual, es feniegetésséuel meg bizoneitotta ez egé1sz világ[...] ideiénec historiâiban. Errõl szól à sz. Palis. [p 0148] Az Paráznákat es házasság tõrõket meg itéli az vr Isten- Ismeg: Az paráznac es hazassâg tôrõc soha Isten országát nem vészic. Ismèg az tiztasságrol igy szol: Kõuessétec az tizta életet, mert è nélkûl Istent senki nem láttya. Hogy kedig az tizta életet kõuethesse az ember, módot szerzet Isten arra, es azért szerzette az Szent házassâgot, hogy az buiasságoc es éktelenségec ellen oruosság legyen. Nem szidalmaztatic azért az Szent házasság semmi rendbéli népec kõzõt: sõt meég ha mi vétkec esnek is az hâzasoc kõzõt, azoc nékiec veszedelmekre nem tulaidoneitatnac, holot az Szent házasság egy ferfiunac es [egy] Aszoniállatnac [..] válhatatlan-képpen valo eggyesõlése legyen szereztetuén, es parantsoltatuán az VR ISTENTÛL egy-másnac tiztasságos segétségére, magzatoknac nemzésére, es az buiaságos életnec az paráznaságnac el táuoztatására. meég paradeitsomban, az ártatlanságnac helyén es ideién, à mikor az buiasság ingyen nem vala ismeretes, de az vtán iõue bé az vétõkbõl. A mint az Teremtés historiaiában bizinságot tészen ezekrõl Moyses Propheta, monduán: Gen: 1. Az ISTEN férfiat es Aszoniállatot teremte, es meg álda õket, es monda nékiec: neuelkõdgyetec, [es] szaporodgyatoc, es tõltsétec bé é fõldet. Ismeg, az Aszoniállatnac teremtése [...] es az sz: hâzaságnac szerzése felõl-is igy szol: cap: 7. Monda az Vr Isten: nem io embernec egygyedõl lenni, Azért teremtsûnc segédet né0ki, ki mindenkorõ elõtte legyen. Es álmot botsáta Adâmra, es hogy el alu[...], ki véué egygyic oldala tsontyát, à helyet kedig hussal tõlté bé: es az tsontot Aszoniállattâ alkotá, es Adamhoz viué s-néki aianlå. Adam kedig mi helyen lâtá, monda: ez tsont, az en tsontombol [...] es è test az en testembõl valo, es ez féfiasnac hiuattatic, miért hogy férfiubõl vétetet. Annac okáé1rt el hadgya az ember Attyát, [es] Annyát, es felességéhez ragazkodic, es ketten egy testé leznec.

Ez à házasság szerzésénec meg irâssa, aiánlya mi nékûnc az sz. házasságot, es annac méltosságát, tudnia illic: Hogy Istentõl õ magátol nagy bõltsességbõl szereztetett legyen, es mindeneknec kedig, ackic emberi természetben vadnac: [p 0149] hogy Isten országára valo szaporodás legyen, azért tisztasságos-is legyen, Hogy Isten ielen voltánac abrázattya lé1gyen: hogy az buiaságnac oruossága legyen: Es hogy Isten szerént valo el válhatatlan egygyesûlés legyen. Senkic nen vétetnec azért kû az házasságbol, hanem tsac ackic erõtelenségben szûlettenec: auagy az kic emberec miat az házasságra valo indulattul meg foztattanac: auagy az kiknac Istennec szent lelke meg szállotta sziuõket, es tisztaságra szentõlte õket, mint szûz Mariát, keresztelõ Ianost, es Ieremias Prophetât: auagy ackic Isten országánac szorgalmatosb hirdetéséiért meg enyhitõttéc az õ kiuanságokat, mint az Christus Apastoli kõzzûl egynehányan, es nemelly szent Doctoroc.

Touâbba, ez meg-irás arra-is int, hogy meg goudollyoc [!] miképpen kezdgûnc Isteni félelemmel ez tiztességgel az házassághoz. Ehez kedig hârom dolog szûkség. 1. Elõszõr, hogy az igaz hûtbõl kezdesséc el az házasság, mellybõl az Vr Istennec parantsolattyát es szerzését meg gondollya az meg házasulando szõmély, es hûtbõl keressen házas társât mag1nac, mellyel egyetembe az Istentõl áldomást vehessen. Prou. 18. 19.

2. Másodszor, Hogy Istenhez valo Imátságbol kezdesséc el az házasság nem álhatatlansâgbol, részegsé1gbõl, auagy buiaságbol, mert tsac Isten áldomása az ió házas-társ Prouer. 19. Szûkség azért, hogy az Atyác, Anyác kõnyõrõgienec az VR ISTENNEC, hogy az õ gyermekieket házaságokban álgya meg mennyei áldomansáual, mint Abraham tselekedéc: Gen: 24.

3. Harmadszor, Hogy nem tsac az meg hazasulandò szõmélyeknec egyenlõ akarattyokbol legyen az házassâg, sõt az Atyáknac, Anyaknac, auagy tutoroknac-is consensusokbol egyenlõ akaráttyokbol. Czalárdul azért Attyoc, Annyoc, auagy gonduiselõiõc hirek-nélkûl nem illic az fiaknac, leânyoknac meg házasodnioc: Az Atyaknac, Anyâknac sem illic erõuel az õ gyermekieket affélékhez kõtelezniec, ackiket nem szeretnéc. Melly dolgot nem tsac az házassag szõrzésénec meg irasa bizonijt, holot azt mondgya, hogy noha az Paraditsõban [p 0150] tõb ember adâmnál es euánál nem volt, de meégis nagy Ceremoniáual, es egy más szeretetibõl szõrzé Isten: de meég az Patriarcháknac példáiok-is vgyan azont bizoneittya, mint Isáac hazassága. Gen. 24. Iacobé. Gene. 29. es Samsoné. Iudic. 14.

Harmadszor, azt-is meg ielenti, Mi végre szerzõtettet légyen az szent házasság, mellynec fõképpen négy okai vadnac.

1. Elsõ ok, egymásnac segétsé1ge: hogy ez világi inségekben az házassoc segetségõl legyenec egy másnac. Azért mondgya Isten. Nem io embernec egyedõl lennij, de terémtsõnc segédét néki. es Salamon-is: Iai vgy mõd az egyedõl valonac, mert ha el esendic, nints ki fel emellye õtet. Melly szóual az ielentetic, hogy embernec egy más kõzõt valo [...] segétség szûkség: hogy ez világi életnec inségit iobban, es tsendezben el viselhesse.

2. Mâsod ok, Magzatoknac szaporodása: Mert ez által akaria az VR ISTEN meg tartani az emberi nemzetet, es az keresztyéni gyõlekõzet maguábol épeiteni meg az Angyali romlást, melly az uétõc miát õrdõggé len. Es vgyan ennec okért mondotta az mi elsõ szûlénknec: Neuelkedgyétec es sokasodgyatoc, es tõltsétec bé ez egéz fõldet.

3. Harmad ok, Paráznaságnac el táuoztatása: Hogy az házasságban valo éles által ez nyomorult természetben az buiaság el tauoztasséc. A mint szent Pál mondgya: Az Paráznaság[...] el táuoztatásânác okaért minden embernec tulaidon felessége légyen. Meg gondollyác azért az ollyatán iffiac, kic tiztassâgban magokat meg nem tarthattyác, hogy à szent hazásság, oruossága az éktelen buiasságnac es paráznaságnac [...]

4. Negyedic ok, [...] az házassoknac [...] szeretetõkben [...] valo egygyesõdése, [...] Mint szent Pál mondgya: Férfiac szeressétec az ti felességtõket, mint az CHRISTVS szerette az õ keresztyéni gyõlekõzetét, es magát erõtte adta. Acki az õ felségét szereti õ magât szereti az, mert soha senki nem gyõlõlte [p 0151] az õ testét, hanem éltetté es táplálta aztot, mint az Isten az õ kõrõztyéni gyõlekõzetét, mert az õ testébõl es tsonttyábol valo tagoc vagyunc.

Negyedszõr, meg ielentetic ebbõl mi legyen tiztec az igaz házasoknac: tudnia illic, 1. Elõszõr, Hogy egy mást tizta szûbõl szeresséc, mint szent Pal: 1. Cor: 7. 13. Ephes: 5. es Szent Péter. 1. Pet: 3. intnec. 2. Hogy hûtõket tiztassâgban meg tartsác egy másnac. 3. Hogy az házassoknac minden iószágoc, sõt meég szerentséiõk-is kõz leg7en 4. Hogy egy másnac engedgyenec nagy io erkõltsben magokat foglaluán. 5. Hogy à melly gyermekeket Isten nékiec adot, azokat igyenlõ sziuel es akarattal neuellyéc, oktassac es taneitsác. 6. Hogy egy másnac hirét neuét oltalmazzác. 7. Hogy házoc népét ióra oktassâc, mindenben io példa adóc léuén. Mind ez tiztekre kedig készõreiti az házassokat, mert à mint Christus Vrunc mondgya, az hâzasságban elõ férfiu es Aszoniâllat nem két test, hanem egy. Ezekrõl mászor tõbbet szollyunc.

Õtõdszõr, Mind ezekbõl immár, es ez mai szent Euangeliomnac historiáiábol-is meg tetzic az, minémõnec kelly lennij az mennyekezõi lakodalomnac. Vgy mint à honnét táuol leg1enec imez gonoz vétkec: 1. az Tobzodás. 2. az Keuélség. 3. az igen fõlõtte valo nagy es mertékletlen Kõltség. 4. az vndok es faitalan beszédûiec, mint az olly siposoc es hegedûsec, kic tsac asz soc faitalan beszéddel tõltõnec ûdõt, es azzal vigaztallyác az vendégeket. 5. Az Isteni félelemnec es szent tiztõletnec meg bântássa, hogy, tudnia illic, ackor ne részegeskõdgyenec, mikor az Templomban prédicállyác az Istennec igéiét, es az õ szent Vatsoráiát oztogattyác. Mert efféle dolgockal az nagy Istent meg bântyuc, fele-barátunkat meg botránkoztattyuc, es soc féle vétkekre okot ad7c, es az õrdõg vralkodic ollyan helyen, mint az Raphael Angyal mondgya az kis Tobiasnac. Tob: 6. Viszont az kereztyénõknec menyekõzõi lakodalmokban, imillyen szent dolgoc legyenec ielen. 1. Isteni félelem. 2. Tiztõsséges vigasság es õruendõzés. 3. Szent dolgoc felõl valo beszéllés. 4. Szonetlen [...] imátkozás.