KULCSÁR GYÖRGY: POSTILLA, AZ AZ, EVANGELIOMOKNAC, PRÉDICATIO SZERINT VALO MAGYARÁZATTIA 0091


< megjegyzés: valaki utólag átjavitotta a szövegbeli c-ket k-ra! > AZ ELSÕRÕL.

MIkor az Pásztoroc Bethlehemben volnánac, es az szomszédság mindenfelõl be giõlt volna, es tsodálná, mit keresnec ott az Pásztoroc, houa hattac ioszágokat es miért iõttenec oda: ottan az vr Isten fel geriezti az pasztoroc lelk1t, szent fia felõl Predicatoriuâ tészi. Mert aszt mondgia az Euangelita, hogy ki nijlatkoztatác az igét, à melly mondatatot vala õ nékic az giermec felõl. Szol azért é részetzke az Isten igeiénec hirdetésérõl, erõs vallássârol es tanolâssârol: es azt-is meg mutattya, mely igen kegyelmes az Isten, ki az erõteleneket tsodâlatos módon fel geriezti: és az élõ hitnec természetit-is meg mutattia.

Imm hallád hogy mezzei pâsztoroc valânac szegé1niec es félelmessec, de Isten annijra fel gerieszté õket, hogy sohol senkiuel nem gondolânac, sem Ierusalem[...] [p 0092] de mindõnõc elõt el hirdetéc az Christust, miért [...] értic, hogy azt à hûtnec világosságát nem tsac az õ iduõsségõkre gõrieztõtte fel az sz: lé1lec õ bennec, hanen hogy az õ hûtõc egiéb enbõrõknec, iduõsségõkreis világosodgiéc, tudnia illic, hogy egiéb embõrõk-is meg ismerué1n ez giermeket, es õ benne hiuén, õ vélec egietenben iduõzûllienec. Mi-és azért, mié1rt hogy láttioc, hogy ez az Atia mindenható Istennec kedues akarattia, hogy az õ sz: fia mind õrõckõl az Istáloban valo iászolban ne fekûdgiéc, es ott ne titkoltassec, hanen hogy világra iõijõn, es mind ez egéz világõ el hirhõdgiec, hogy minden iduõzûlendõ embõrõc meg ismeriéc Szûkség hogy è pásztoroknac példáiokbol miés fel gõriezzõc egéb enbõrõkben az Isten igéiénec világát, hogy à mi idõnc vtân-is meg maradgion az õ ismereti ez világon: es ez az oka, hogy az Istennec fia, Prophetakat, Apostolokat, Doctorokat, es tanitokat valágatot à kõrõztienségben magânac, kic el hirdesséc az õ é1rdõménec io tétét mind ez világnac, kit az Euangeliomban meg ielõntõtt, es nem az õnnõn magoc féiénec találmányát.

Mert im â mint az sz: Euangelista mõdgya, az pásztorokis azokat hirdetic vala, à melliec nékiec mondotanac volt az Vrtul. Hidd meg kedig, hogy nem hadtanac el azokban, à mellieket hallottanac: de sõt ha béuetõttéc-is, bizonyára az Prophetáknac Iesus felõl iõuendõ mõdansiual béuitõttec. Tanollianac itt minden prédicatoroc, Taneitoc, hogy egiebet ne hirdessenec, hanen tsac à mi az Vrtul mõdattatot, es irattatot az Bibliaba. Touábba, mikor azt mõdgia az Euangelista, hogy mindõnõc tsodálkozánac azokon, az melliec mondatnac vala az páztoroctul õ nékic, fé1ddi à mostani né1peinket, kic nem hogy tsodálnác az Istennec igéiét, de sõt tsuffolliâc es szidalmazzác: es példát-is adnac azoc à népec mi nékûnc, minémõ aheitatossággal halgassoc az Istennec igéiét, es hogy meg ne vtâllyoc senki bizonság tételét az Christus felõl, ha még disznò pâsztor lészen-is.

Meg tetzic azis ez igékbõl, mely igen el hirdettetõt [...] szerént szerte à Bethlehemben szûletett Giermek [...], kinec szûletését leg elõszõr az Angyalnac beszédébõl es à menniei seregé0knec éneklésé1bõl értõttéc vala, meg à pásztoroc, kiknec szauoc által soc ianbor gyermekinec sziuõc idult meg, ackic értõttéc az Messiasrol valo igéreteket es à Prophtâknac [p 0093] iõuendõ mõdasokat: Mert sokan el hittéc az pasztoroknac bizonsag tételec altal hogy è Giermec, kinec még à menniei sz: Angyaloc-is szolgalnac, es rola bizonsagot tesznec, bizõnial iduõzeitõ Vr legyen, es Istentõl kûldetõt. Es sokat szollottanac egy mással afféle enberec, kic Simeonnal, Anna Prophetissáual, es egyé1b hiueckel el kiuánnyác es váriâc vala az iõuendõ mõdásoknac bé telliesedésit, mellyeket Daniel az Messias el iõuésénec ideiérõl szolt vala: es Michéas à Messias szûletésénec helié1rõl, meliecbõl ki tetzic vala, hogy ez volna az meg igért Messias: De tekints meg itt az enberi természetnec gyarlo voltát, hogy akar mely nagy dolgot-is tsac hamar kordéra el mulat, es el feletkezic rola: mert im tsodálkoznac azokõ à Bethlehem giõlt nép, à mellieket az Giermec Iesus felõl az pásztoroctul hallanac, de mind az âltal egy sem talâltatic kõzzõlõc, ki à pásztoroc szauánac hiuén, meg keresné à messiast, es igaz hûtbõl hozzá ragazkodnéc. Meg kely azért ismernûnc à mi meg rõlot természetûnknec nagy giarlossågát, mely tsac è világi es testi el mulandó dolgokra visel gondot az õrõcké valokat el feleituén: es meg kely az Isten elõt magunkat aláznunc, es kõniõrgenûnc, hogy epitesen az õ sz: lelkéuel az igasságnac ismeretiben.

Touábba, azt mondgia az szent Euangelista, hogy meg tartia vala Maria [...] az pásztoroknac beszédit, viseluén es forgatuán az õ sziuében. Az az: Nem feletkõzic vala el az bizonság tételõkrõl, de az ûdõre tartia vala, mikoron az Vr Isten által, tõb nijlatkoztatásoc lesznec vala szent fia felõol: Sziuében forgattia vala azért azokat à dolgokat, kiket annac elõtte oluasot vala az szent irásban, hogy meg lennénec, mert iol lattia vala, hogy immár mind bé1 telliesõdnec, es nem tsac szol vala felõle, hanem sziuében-is tartia [...], az mint az Beda Doctor mondgia: Láttia vala, vgy mond, hogy õ Dauid királnac nemzetségebõl valo volna, hogy Nazaretben sz: lélektûl fogatta mehében az Istennec fiát: oluasta vala kedig az Propheta irásában, hogy Iessénec tõrsõkébõl neuekõdic ki az veszõ, es az Nazareus az õ giõkerébõl fog származij, es azõ meg niugzic az Istennec lelke. oluasta vala az Micheas Propheta kõnyuében: Es te Bethlehen Effrata kilded vagy az udânac ezõri kõzõl, de azért te belõled iõ kû en néken acki [p 0094] Israelben vralkodò leszen, es az õ ki iõué1se kezdettõl fogua valo. Láttia vala, hogy Bethlehemben szûlte az Israelnec vralkodoiát, ki az õrõc attia Istentõl ez világnac elõtte szûletett. Láttya vala, hogy szûzen fogadot mehében, es vgy szûlte az õ fiát, es az õ neué1t Iesusnac neuezte, Mert oluasta vala az Prophetánál, Ime vgy mõd az szûz terehbe esic, es fiat szûl, es annac neue Emanuelnec hiuattatic [...]

Azonképpen miés az szûznec példáiát kõuetuén tanollioc az Istennec igeiét, az Prophetáknac es Apostoloknac irásokát, azokat giakorta elménkben forgassuc s meg tartsoc. Mert nem elég embernec hallanij az Istennec igéiét hanem az meg hallot és értett igét giakorta valo elmélkedéssel es [...] gondolkodással sziuében kely irnia es [...] oda ertt, es benne meg fogont, minden ereiéuel azon kely igiekõzni, hogy nâla meg maradgion, ki âltal hûtiben-is meg erõssõdhesséc. De miért, hogy ez à mi tulaidon erõnkbõl nem lehet, szûkség az Vr Istennec giakorta kõnyõrõgnõnc, hogy szent lelkénec általa meg világositsa az mi sziuõnket, hogy mind szõnetlen tsac az Istennec igéiérõl elmélkõdhessûnc, es abban giakorlhassoc magunkat. Mert az Istennec igéié1t Isten hatalmasságánac mondgia az sz: Pál minden hiuõnec iduõsségére.

AZ MASODIKROL.

Minec vtánna az páztoroc el végeztéc volna dolgokat, az az, meg bizonyosodtanac volna az Angyaloc bizonság-té0telében, meg ismertéc [...] az vijonnan szûletett Messiast, Istennec vallottác volna, [...] Meg térénec, vgy mond, az Euangelista, magaztaluán es ditséruén az Vr Istent mindenõkben, à mellieket hallottac es láttac vala. Mely igékben kõrõztyén embõrnec minden rendbéli io-tselekõdeti meg irattatic, es tanuságul adattatic az pásztoroknac példáiokbû es erõs hûtõkbûl.

Leg elõszõr kedig az, hogy az Istennec országât mindõnõknec elõtte keressõc, az õ sz: igéié1 halgatássára siessûnc, es az Isten népeinec tagiaiua tegiuc magunkat mind hûtûnkel s-mind kedig vallásunkal: