Kulcsár György: AZ HALALRA VALO KESZÕLETRÕL RÕVID TANOSSAG: MELYBEN AZ KÕRÕSZTIEN EMBERNEC, ACKI AZ ISTEN ORSZÁGÁT AKARIA KERESNI, ÉLETÉNEC RENDI IRATTATIC MEG. 0016


AZ õrdõgnec nem egy rendbély fegyuere es álnokssága vagion az embõrõknec vezõdelmére, hanem szántalan, mert mindõn rendbély embõrõket kilõmb kilõmb féle kisértettel szokot meg kerõlni, fõ képpen halâloknac ideié1n. Es ha egygyic nem fog embõrõn, legottan másickal kisérti meg az embõrt, sockal nagiobbal az elsõnél. Es ha egyzõr auagy kétzõr s-ha még háromzor izbe giõzetikis meg, de vgian mé1g sem táuozic el, hanem ismég nagiob álnokssággal té1r meg, czac hogy valamiképpen el vezthesse az embõrt.

Ez ellen kedig ellene kely állani azoknac, ackic iduõzõlni akarnac, es mindõn kisértetit az szent irásbol meg kely tsuffolni. Mert nintsen tõb oruosság es fegyuer á szent irásnâl, az õrdõgnec mindõn rendbéli kisérteti ellen. Azért szikség hogy fõlõtte igõn forgassa elméiében embõr az szent irást, es szõnetlen arrol gondolkogiéc, hogy az által az õrdõgnec mindõn kisértetit meg tsuffolhassa. Mert am Chruns Vruncis à szent irásbol hozot bizonsságockal uén gyõzõdelmet raita Matth: 4. Vgian erre taneit á S: Pál Ephes: 6. es S: Petõr I. Pet: 5.

Az õrdõgis tudgya á S: irásbol hozot bizonsságokat, s-giakortais bizonit véle: de âlnokul, mert meg veztõgeti, es á leg iobbát el hadgya: A mint âm Christus Vrunckal tselekõdéc S: Matthé Euang: 4. rézében. De the iol eszeden iâry, es az [p 0017] õ alnoksâgânac helt ne adgy.

ELSõ KISERTET : Késé1rt elõzer az õrdõg, keuélsséggel, es hey ditsõsségnec kõuetésséuel: Miért hadtad el ( ugy mond) ecképpen magadat: tekintshecze meg egiéb enbõrõket, mely nagy ditsiretben es tiztõsségben vadnac, miért hogy reiá tartiác magokat: nen engednec mindõn alâ valóknac: az nagy fõl ment embõrõckel tartiâc baratságokat: es nagy emlekõzetre méltó dolgokat tselekõznec, kiért mindõnõc elõt ditsiretõssek ismeretõssek es keduessõk. Hogy nen tartod theis reá magadat, minõm alâb való vagy valamelliknél? Látodé hogy maid ki mulol ez világbol, s- az vtán oztán mâs ditsekõdic es keuélkõdic az thiedbõl. Mutasd meg theis magadat, hogy theis egygyic uagy az tiztõsségbéli embõrõc kõzõl: Minõm bûn à thiedbõl tiztõsségõdre élnõd? Vallion kitsoda fedhet meg, ha à the iol keressõt ioszagodbol kedued szerint élz? Auagy ki veheti el tõled? szabad vagy the à the marhaddal valamit tselekõdõl véle.

Felelly meg erre, es ezt mondgiad: Igaz az, hogy ingien maid ki mulom ez világbol, es hogy nen bin az enymbõl tiztõsségõmre é1lnem, senki el sem veheti tõlem s-meg sem fedhet rola, valamint é1lec en az en ioszágommal: De nintsen âm az nagy [p 0018] Istennec neue ditseretire, s-az en lelkõmnek is iduõsségé1re ha azt tselekõdem. Mert vtállia Isten az keuély es az nagyra vâgó embõrt, acki czak ditsiretõt haláz ez világon: Megis bûnteti à keuélt, s-tõle el veti, mind itt s-mi7d kedigy az mâs világon: Az alázatossokat kedig fõlõtte igõn szereti. Amint meg vagyon irua, I. Pet: 5. Az Isten az keuéliõknec ellenõc âll mint egy ellensség: de az alázatossaknac adgia az õ kegielmét. Az Bõltsis azt mondgya: Mit keuélkõdõl the hamu es por? Eccl: II. Christus Vrunckis igy szól S: Matthénál: Acki õ magát fõl magaztallia meg aláztatic, valaki kedig meg alázza magát fõl magaztaltatic. Matth: 16.

Ecképpen Moysest es Aaront, kic alázatossac valánac, fõl magaztalá Isten, Iosephetis Aegiptomban. Az Danielt Babiloniaban. Az Apostólok is halázoc válánac, de Isten õket fõl magaztala, es az menyországnac õrõkõsiué1 té1ué1.

Az keuélsé1g kedig sok gonozt hoz embõrre. Mert az keuélség veté le az Luciper fenõs Angyalt az éghbõl, Acképpen Pharahot, Nabuchodonozort, az fõl fualkodot Baltasár Királt, es az Holofernest, s-egiéb keuély Királiokat es feiedelmeketis nyomorusságra es õrõc vezõdelõmre uîn az keuélsség. Szûz Mariais ezt mondgya az õ enõkében: Le vethé az Isten az hatalmassakat az szé1kbõl, es az alázatossakat [p 0019] fõl magaztala. Luc: 2.

MASODIC KISERTET : Másodzor kisert harag tartâssal es bozzu állâssal: s-ezt mondgia: Mitsoda embõr vagy hogy mindõn raitad tett bozzusságot czac el halgatz s-mé1g czac kedigy czac meg sem tudz haragudni, ha valaki vagy marhádban auagy kedig tiztõssé1gõdben meg bant. Maid mé1g az alâualó dizno pásztoris hatalmat uézõn raitad, mé1g az giermektsékis vgian meg tsuffolnac. Minõm bûn az the kâruallásodért es tiztõsségõdért meg haragudnod? ki szenuedhetne el mindõn féle bózzusságod?

Feleli meg erreis, es ezt mondgyad: Sõt igõnis nagy bûn az bozzu âllâs es à harag tartâs, à mint Chruns meg bizonitotta: Mert õ az õ ellenségiért es tsuffoloyért kõnyõrgõt az õ mennyei szent Attyánac. Ennét mondgia S: Péter. I. Pet: 2. A Chruns mikoron káromlattatott, hátra nem mondotta az káromlást. Esaiásis azt mondgia, hogy mint egy bârány ollian alázatossággal ment az halálra. Esa: 56. Oztán S: Iacab leuelében meg vagion irua, Cap: I. Hogy az embõrnec haragia, Istennec igyasságát nen tellieseitti. S: Pålis azt mõdgia: Eph: 4 Az nap el ne enézéc az ti haragtokõ es ne adgiatoc helt az kâromló õrdõgnec. S: Dauidis: Psal: 4. Ha meg haraguztoc ne vétkõzzetõc. Moyses Propheta [p 0020] tais, harmadic kõnyué: Cap: 19. azt mondgya: Ne gyõlõllyed az the Attiádfiát sziued szerint, hogy bûnõd ne legien õ raita, az az, miatta ne vétkõzzél, bozzut se âlly raita sõt czac megse emlekõzzél az the pologàridnac, auag polgártársaidnac raitad tett bozzusságokrol.

Mert az haragbol gyõlõsségy tamad, az gyõlõsségbõl kedig embõr õldõklé1s: A mint Cainis, hogy gyõlõsségbõl õlé meg az õ õtsét Abelt. Ezent bizonittia S: Ianosis I. Ioa: 4 valaki giõlõli az õ felebaráttiát embõr õldõklõ az. Az embõrnec kedig felebarattiánac gyõlõssége nem czac azt mutattia, hogy idegen sziuel vagion hozzá, de mé1g aztis ielõnti, hogy mind azoktol az ioszágos tselekõdetõctõl meg tartoztattia magát å mellieket az Attiafiui szeretet kiuánna embõrtõl.