KOMJÁTI BENEDEK:AZ ZENTH PAAL LEUELEY MAGYAR NYELUEN.0191


The kegig isten embere ezektw20l el fus, el tauostassal, kw20uesed kegig az igazsagot, kegiesseket (irgalmassagot) hytet, zeretetet, bekeseeget, egyw20giw20seeget (haborosagoknak bekeseeguel valo senuedeseet, (Vetekegiel, viaskogial az hitnek io viuasaban (hanzolodasaban) fogdmeg, ragadmeg az w20rw20k eeletet kyre hyuattatalees, és vallottal (fogattal) io fogadast, vallast, sook bizonsagokelw20th, poroncyolom teneked az elw20 istennek elw20tte, ky meg eeltet eleesth, myndeneket, és az Iesus Christusnak elw20tte, ky bizonysagot tw20t (valloth) az Poncius Pilatusnak alatta io vallast, mondast hogy tarcymeg ez poroncyolatot zelpw20telen, meg feddethetetlen (meg dorgaltathatatlan) ammy vrunk Iesus Christusunknak meg ieleneseiglen, (el iw20ueteleiglen, kyt (mellyet mely iw20uetelt) az w20 w20nnw20n ideieben meg mutatando az Bodog és w20nnw20n maga feiedelem, birodalmasoknak (kyrallyoknak) kiralya, és vraknak vra, ky cyak w20nnw20n maga tart vaal halhatatlansagot (ky lakozyk) lakozuan rea menthetetlen velagossagot (fenesseeget) kyt semmy nemw20 ember nem latot, sem lathat, kynek tistesseeg, és w20rw20ktw20l valo birodalom Amen. legien, Azoknak kyk gazdagok ezmostany velagon poroncyoliad, hogy keuely (negedes) syuw20k ne legienek, se remensegeket ne vessek az bizontalon gazdagsagogba, hanem az elw20istenbe, ky aad minekw20nk myndeneket bewsegel eletre (eletw20nkre) hogy iol tegyenek egiebekuel, hogy gazdagok legienek io myuelkedetekbe, (cyelekedetekbe hogi kw20nnien ostagatok legienek w20rw20mest kw20zw20luen (mynden iot, segecyeget masual) el reituen, teuen, kyncz keeppen gyw20ituen w20nnw20n magoknak, io fundamentomot, erw20segeth iw20uendw20be, hogy kaphassaak, vehesseek az w20rw20k eletet. Zeretw20 fiam Timoteus az nalad le tw20t (tanosagot) dolgot (read bizot tudomant) meg tarcyad, w20rizzed, el tauostatuan az zoknak atkozot, hasnalatlan hytsagit, és az hamissan neueztetet tudomannak ellenzesyt, (elw20 veteesyth) kyt (melliet, mely hamis tudomanth) nemelliek valuan, (tarthua) az hyt felw20l el teuelettenek, Malast legien the veled. Amen.[p 0192] AZ TYMOTHEVSNAK YRTH zent PAL mazodyk leuelinek rw20uyden valo magyarssaga és erthelme.

MYerth hogy az elsew leuelbe írta vala zent Pal Tymoteusnak ky effesomba marath vala az ew oda menyssynek remynsygyth, és azt be nem telyeseytette volna. Azyrt hogy romaban az fogsagba volna, leueluel wtet meg erw20sseyty bathoreytya, és erõsseyty hogy az haborussagoknak és nyomorossagoknak vezylyuel és nyaualyayaual magat el ne hadya, és meg ne iyegyen, de az ew pyldayaual az ewnw20n lelkyt kyzycye az martyromsagra, merth mondya hogykw20uetkeznynek és iw20uendw20ben lennynek vezedelmes idewk nymelyekyrt, kyk az kegessygnek tettessygyuel az igaz kegessyget elfordeytanak, ésolian modon w20nw20n magokot hadnak vetneek hogy mar az kereztyen zerzetessygh cyak bezydegben volna, és nem inkab az zinek tyztassagaban. Touabba mongya hogy ielen volna, és el kw20zelgetne, az ew halalanak napya, és hogy immaran ewnmaga sokaktul el hagyattatot vala inty sparancyolya hogy Tymotheus az markosual egietembe hamarsagual romaba íwyen, irta kedygh kwldw20tte romabol mykor masodchor nero cyasar elw20th vadoltatneek.

AZ TYMOTHEVSNAK YRTH Masodik zenth Pal Epistolaianak Elsew Capitulomia.

PAal Iesus Cristusnak Apostola az elw20 istennek akaratya myat az eeletnek, ky az Christus Iesusba vagion, igerethe serenth az seretw20 Timotheus fiamnak. Malast, irgalmassaag, Bekeseeg, az athya, (athyank) stentw20l, és ammy vrunk Iesus Cristustol, halat vallok, [p 0193] (adok) az elw20istennek, kynek solgalok az reegi atiaymtol (eleymtwl) tista lelky esmeretuel, hogy synetlen tefelw20led emlekezetet tezek az en imacyagymba, kw20nyw20rgysimbe eieel és nappal, kyuanuan tegedet lathnom, az the kw20nyhulatsidrol meg emlekezuen hogy w20rw20muel betelyesegyem, mykor esembe iuth az hit ky lakozot (volt) tebenned nem tettetes (cyalard) ky lakozot volt leghelw20sw20r az the seep Anyadba (wkw20dbe) Iayde neuw20be, és az the Eunika neuw20 anyadba. Nyluan kegyg tudom, hogy the bennettedees. Annakokaert yntelek (onsollak) tegedet, hogy fel indoicyad az elw20istennek aiandokath, ky vagion the bennetted ez en kezeimnek read veteesen (teuesen). Mert nem adot az elw20isten mynekw20nk felelemnek, lelketh, de hatalmassagnak és seretetnek, és iozansagnak Azerth ne segyenlyed the ammy vrunknak testammentomiat (bizonsaag, teteleeth) sem engemet, ne segely ky w20erette meg kw20tzw20t (kw20tw20stetet) vagok, de munkalogyal az euangeliomba (az euangeliom sanyarosaginak resese leeg) az elw20 istennek hatalmassaga serent, ky meg w20duw20zw20itw20t (meg tartot) mynket és hyuth az sent hyuatalual, nem ammy munkaynk cyelekedetw20nk serent, de az w20nnw20n eltw20keleese és malastya serent, ky adattatot volt mynekw20nk az Iesus Christus altal az w20rw20kkw20l valo idw20kelw20t, de mostan meg nylatkozot (meg ielentetet) ammy w20duw20zw20itw20nk Christus Iesusnak meg vilagosoitasa myat (el iw20uetele altal). ky az halalth el tw20rlw20w20tte (tw20rte) az eeletet kegyg, ez vilagossagra (vilagra) hozta, és az halhatatlansagot az Euaangeliomnak altala, kyre mely euangeliomra vettettem een kealto (predicator, hirdetw20) és apostal, és poganyoknak (nemzetseegeknek, tanoito) doctorok, mely okert ezeketes senuedem, demaga nem segienlem. Mert en tudom (esmertem), bizonioses vagiok hogy az kynek een hittem hatalmas az en le, el tw20t iosagomot (kyncyemet, hitemet, euangeliomnak predicalasomot) hyuw20knek (gyw20itesemet) io myuelkedetymet) w20rizny (meg tartany) az napra. Tarcyad valliad egesseeges, igaz io besedeknek formaiat (peeldaiat) kiket en tw20lem hallottal hituel és seretetuel, ky vagion az Christus Iesusba. Az nalad le tw20t iot, (en tw20lem vw20t hitet, io eeletnek tanosagot malastot) meg tarciad, w20rizzed sent [p 0194] leelek altal, ky lakozik my bennetw20nk. Tudod ezt, hogy elfordoltanak entw20lem mynd azok kyk Asiaba vadnak, kyk kw20zw20l valok az Phygelus és Hermogenes. Agion irgalmassagot az vristen az Onesiphorus hazanak (hazabeli nepeenek, cyeledenek) mert giakortha meg vigastalt) meg vidamoitot, vioitot) engemet, és az en lanczomrol (kw20tw20zzesemrw20l) nem, pirongot) nem seginlette) de mikoron romaba volt volna, sorgalmatossan meg kereset engemet, és meg talalt. Agyah w20neky az vristen hogy talalion irgalmassagot az vrnal az Napon. Es mely nagy sokakban. Ephesomba solgalt volna, te tudod iobban.

MASODYK CAPITVLVM

THe azert en, seretw20 fiam, leeg erw20s az malastba, ky vagion az Iesus Christus altal, és azogba kyket hallottal en tw20lem sok bizonsagok altal. Ezeket aianliad az hyw embereknek, kyk alkolmatosok leeznek, hogy egiebeket es tanoicyanak. The annakokaert el visellyed (senuegyed) az saniarosagot (munkalkodast) mynth az vr Iesus Christusnak io viteze. Senky, valaki viteeskedik nem kôteleskedik ez vilagy eeletnek sw20ksegyhez (foglalasyhoz kereskedesyhez) hogy annak aky valastotta volna w20tet az vitesseegre (hadakozasra) kedues lehessen, hogy ha valaki (az korlatba) meg vyu (hanzolodyk, bait vyu) és meg nem koronaztatyk), hanem ha tw20ruenserent (io modon) az bayt vyuangia (hanzolodyk). Az munkalodo, munkas santho embert sw20kseeg leeg elw20sw20r hogy az termeth gymw20lcyw20kbw20l vegien (segien) gondoldmeg, kyketh mondok. Azert agyon teneked az vristen myndenegbe ertelmeth. Meg emlekezzel az Iesus Christuss fel tamadot lw20t lenny halotaibol, dauid kyralnak maguabol, az en euangeliomom serent, kybe ez nyomorosagokual (haborosagokual) illetettem, akeeppen mynt veetkes (bwnw20s) mynd az kw20telegyglen (kw20tw20zesegiglen) de az elw20istennek besede, nem volt meg kw20tw20ztetet (kw20telestetet) . Annakokaert myndeneket el senuedek az valastottakert, hogy w20kees w20duw20sseget nyerienek, ky vagion az Christus Iesusba, w20rw20k dicyw20seeguel byzonos hiw besed.