KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOZES IV. KÕNYVE. XXXIII. RÉSZ.

( Elõ számlállya Moses az Izrael fiainac AEgyptustul fogua mind az Chanaan fõldeig való szállásokat, és meg paranczollya Isten nékiec, hogy az Chananéusokat ki ûzzéc, azoknac báluányokat el rontsác, Fenyegeti õket ha az Chananeusokban meg hadnac. ) 1 EZEC az Izrael fiainac szállásoc az kic ki iõuénec AEgyptus fõldébõl az õ seregec szerint, az Moses és az Aaron keze által.

2 (Meg irá pedig Moses az õ ki iõueteleket, az õ menetelec szerint az WRNAC beszéde szerint: ) Ezec mondom az õ menetelec az õ ki iõuetelec szerint.

3 El indulánac pedig Ramssesbõl Elsõ Hólnapban, az Elsõ Hólnapnac tizen õtõdic napian, az Pesah vtán való napon iõuénec ki az Izraelitác hatalmas kézuel az AEgyptusbélieknec mind szemec láttokra.

4 ( Az AEgyptusbéliec pedig azonkõzben temetic vala azokat; az kiket meg õlt vala az WR õ kõzzûlõc, minden elsõ szûlõtteket, Az õ isteneíkennis pedig tett vala az Isten itéleteket.)

5 Es el indulánac mondom az Izrael fiai az Ramessesbõl, és tábort iáránac Suchotban.

6 El ménuén pedig Suchotból, tábort iáránac Ethamban, melly vagyon az puztánac vtolsó végében.

7 El ménuén Ethamból, meg térénec Pihairothban, melly vagyon az Baalsephon elõtt, és tábort iáránac Migdol elõtt.

8 El ménuén pedig Pihairothból, által ménénec az tenger kõzepin az puztában: Es iáránac három napi útat az Etham puztáián, és tábort iáránac à Marahban.

9 El ménuén pedig az Marahból, iutánac Elimbe. Az Elimben pedig valánac tizen két kút feiec, és hetuen Palma fác, és tábort iáránac ott.

10 Es el ménuén az Elimbõl, tábort iáránac az Suph tengere mellet.

11 El ménuén pedig az Suph tengeretõl, tábort iáránac à Sin puztáiában.

12 Es el ménuén az Sin pusztáiából, tabort iáránac Dopcahban.

13 Es el ménuén Dophcahból, tábort iáránac Alusban.

14 Es el ménuén Alusból, tábort iáránac Rephidimben, holott nem vala az népnec innia való vize.

15 Azért el ménuén Rephidimbõl, tábort iáránac az Sinaj puztáiában.

16 El ménuén pedig az Sinaj puztáiából, tábort iáránac Cibroth-hataauahban.

17 Es el ménuén Cibroth hatauahból, tábort iáránac Haserothban.

18 Es el ménuén Haserothból, tábort iáránac Rithmahban.

19 El ménuén pedig Rithmahból, tábort iáránac Rimmonperesben.

20 El ménuén pedig Rimmonperesbõl, tábort iáránac Libnahban.

21 El ménuén pedig Libnahból, tábort iáránac Rissahban.

22 Es el ménuén Rissahhól, tábort iáránac Cehelothban.

23 Esmét el ménuén Cehelothból, tábort iáránac az Sepher hegyén.

24 Es el ménuén az Sepher hegyérõlis, tábort iáránac Haradahban.

25 Es el ménénec Haradahból, és tábort iáránac Machelothban.

26 Es el ménuén Machelothból, tábort iáránac Thahathban.

27 El ménuén pedig Thahathból, tábort iáránac Tharahban.

28 El ménuén Tharahbólis, tábort iáránac Mitcahban.

29 Esmét el ménuén Mitcahból, és tábort iaránac Hasmonahban.

30 Es el ménénec Hasmonahból, és tábort iáránac Moserothban.

31 Es el ménuén Moserothból, tábort iáránac Beneiaacanban.

32 Es el ménuén Beneiaacanból, tábort iáránac HorGilgadban.

33 Es el ménuén az HorGilgadból, tábort iáránac Iotbathahban

34 El ménuén pedig Iotbathahból, tábort iáránac Abronahban.

35 El ménuén pedig Abronahból, tábort iáránac Esiongaberben.

36 Es el ménénec Esiongaberbõl, és tábort iáránac az Sin puztáiában, melly az Cades.

37 Es el ménénec Cadesbõl, és tábort iáránac az Hor hegyén, az Edom fõldénec határában.

38 (Fel méne pedig az Aaron az Hor hegyére az WRnac beszéde szerint, és meg hala ott, negyuenedic esztendõben hogy ki iõttenec az Izrael fiai az AEgyptus fõldébõl, hetedic hólnapban, elsõ napian az hólnapnac. [p 0153]

39 Vala pedig az Aaron száz és huszon három esztendõs, mikoron meg hala az Hor hegyén.

40 Meg hallá pedig à Chanaanéus az Arad királlya, (ez pedig lakozic vala dél felõl az Chanaan fõldén) hogy az Izrael fiai el kõzelgeténec.

41 Es el ménuén az Hor hegyérõl, tábort iáránac Salmonahban.

42 El ménuén pedig Salmonahból, tábort iáránac Punonban.

43 Es el ménuén Punonból, tábort iáránac Obothban.

44 Esmét el ménuén Obothból, tábort iáránac Ijehaabarimban az Moabnac határán.

45 Es el ménuén Ijehaabarimból, tábort iáránac Dibongadban.

46 Esmét el ménuén Dibongadból, tábort iáránac Almodiblathaimban.

47 Annac felõtte el ménuén Almondiblathaimból, tábort iáránac az Abarim hegyein az Nebo ellenében.

48 Es el ménuén az Abarim hegyeirõl, tábort iáránac az Moab mezõségîben az Iordan mellet Iericho ellenébe.

49 Annac vtánna tábort iáránac az Iordan mellet, az Bethiesimothtúl foguán mind az Abelsittimîg.

50 Szólla pedig az WR Mosesnec az Moab mezõségében az Iordan mellet, Iericho ellenében, monduán:

51 Szólly az Izrael fiainac és mond meg õ nékiec: Mikoron által menendetec az Iordanon az Chanaan fõldére.

52 Ki ûzzétec az fõldnec minden lakóit az ti szinetec elõtt, és el veszessétec õ nékiec minden irott képeket, és minden õ õntõt képeket el veszessétec, és minden magas hegyén való kápolnátokat el rontsátoc.

53 Ki ûzzétec mondom à fõldnec lakóit, és lakozzatoc abban: mert ti néktec adtam az fõldet hogy azt õrõkségûl biriatoc.

54 Õrõkségûl biriatoc pedig azt az fõldet Sors vetés által à ti nemzetségtec szerint, az kic felesben vadnac, meg iobbîczátoc az õ õrõkségeket, és à kic keuesben vadnac, azon à helyen légyen mindennec õrõksége az holott à Sors hozza, az ti Attyáitoknac nemzetségi szerint oszszátoc az õrõkséget.

55 Hogy ha ki nem ûzenditec az lakósokat az ti szinetec elõtt, tehát ez kõuetkezic hogy az kiket hagyandotoc õ kõzzûlõc, legyenec mint az tõuissec az ti szemeitec elõtt, és õsztõnyec az ti óldalaitokban, és ellenségitec lésznec ti néktec az fõldben az mellyben ti lakoztoc.

56 Es az miképpen gondoltam hogy czelekeszem azockal, úgy czelekeszem veletec.

XXXIIII. Rész. ( Az Isten meg mondgya az Izraelitáknac az Chanaán fõldénec határit, és annac el osztására az Hadnagy méllé és az fõ Pap mellé minden nemzetségbõl egy egy fõ embert rendel. )

1 Es szólla az WR MOsesnec monduán:

2 Paranczold meg az Izrael fiainac és mond meg nékiec: Mikor bé menendetec az Chanaan fõldébe, (ez az fõld az melly esic ti néktec õrõkségûl, à Chanaan fõldébe az õ határi szerint.)

3 ( Az Chanaan fõldénec deel felõl való határa. ) Légyen ti néktec az Dél felõl való rész az Sin puztáiától fogua mind Edomnac határaîglan, légyen mondom ti néktec az Dél felõl való határ az Soos tengernec végétõl fogua Nap kelet felõl.

4 Es kerõl ez határ Dél felõl mind az Maaleacrabimîg és által mégyen mind az Sinîg, és ki mégyen Cades Barneaîg, és onnét mégyen Hazar Adarîg, és által mégyen mind Asmonîg.

5 Ennec felõtte kerûl az határ Asmontól foguán az AEgyptusnac folyó vizeîg, az holott lészen az határ vége Nap nyugat felé.

6 ( Nap nyugati határa à Chanaan fõldénec. ) Az Nap enyeszeti határotoc pedig lészen ti néktec az nagy tenger, ez határ mondom lészen ti néktec Nap enyészeti határotoc.

7 ( Eszaki határ. ) Ez lészen pedig ti néktec az Eszaki határotoc, az nagy tengertõl foguán, iegyezzétec magatoknac határúl az Hor hegyét.

8 Es az Hor hegyétõl fogua iegyezzétec azt az fõldet az mellyen Hamathba mennec, és legyenec annac az határnac ki meneteli Sedadîg.

9 Es onnét ki mégyen az határ Ziphronîg, és lészen az határ vége Hazar Enan. Ez légyen ti néktec az Eszeki határotoc.

10 ( Nap kelet felõl való határa az Chanaan fõldénec. ) Annac felõtte iegyezzétec magatoknac az Nap keleti határt az Hazar Enantól foguán Sephamîg.

11 Es alá mégyen az határ Sephamtól foguán mind Riblahîg. Ainnac Nap kelet felõl való részérõl. Es alá tér ez határ és mégyen az Cinereth tenger mellé Nap kelet felé.

12 Es alá mégyen ez határ az Iordan vizére, és lészen ez határnac vége az Sós tenger. Ez lészen ti néktec az fõld az õ határi szerint kõrõs kõrnyûl.

13 Meg paranczolá pedig Moses az Izrael fiainac, monduán: Ez az fõld mellyet Sors által fogtoc õrõkségûl birni, és az mellyet paranczolt az WR hogy adnéc kilentz nemzetségnec, és az fél nemzetségnec.

14 Mert el võttéc az Rubenitáknac nemzetségi az õ Attyoknac házoc szerint, és az Gaditáknac nemzetségi, az õ Attyoknac házoc szerint, és az Manasses fél nemzetsége, el võttéc mondom az õ õrõkségeket.

15 Két nemzetségec és egy fél, võttéc az õ õrõkségeket az Iordanon innét, Iericho ellenébe Nap kelet felõl.

16 Szólla annac felõtte az WR Mosesnec, monduán:

17 Ezec az férfiaknac neuec az kic õrõkségûl fogiác ti néktec el osztani az fõldet: Az Eleazar Pap és az Iosue az Nun fia.

[p 0154] 18 Es minden nemzetség kõzzûl egy egy feiedelmet vegyetec mellétec az fõldnec birására.

19 Ezec az férfiaknac neuec: Az Iudah nemzetségébõl, Chaleb az Iephune fia.

20 Az Simeon fiainac nemzetségebõl: Samuel az Ammihud fia.

21 Az Beniamin fiai nemzetségébõl:Eliad az Chislon fia.

22 Az Dan fiainac nemzetségébõl: Az Bucci feiedelem az Iogli fia.

23 Az Ióseph fiai kõzzûl az Manasses fiai nemzetségébõl: Hanniel feiedelem az Ephod fia.

24 Az Ephraim fiainac nemzetségébõl: Cemuel feiedelem az Siplitan fia.

25 Es az Zebulon fiai nemzetségébõl: Elisaphan feiedelem az Parnoch fia.

26 Es az Issachar fiainac nemzetségébõl: Paltiel feiedelem Azzan fia.

27 Es az Aser fiai nemzetségébõl: Az Abihud feiedelem az Selomi fia.

28 Es az Naphthali fiai nemzetségébõl: Pedahel az Ammihud fia.

29 Ezec az kiknec meg paranczola az WR hogy el osztanác az Izrael fiainac az Chanaan fõldét.

XXXV. Rész. ( Paranczollya Isten az Izrael fiainac hogy adgyanac az Leuitáknac negyuen nyóltz varost mind mezõieckel egybe hogy azokban lakianac, mellyec kõzzõl hat város lenne szabadságnac városa, az houá az gyilkos szaladna, mig annac dolga tõruény szerint meg láttatnéc, Es rendel Isten az gyilkosságnac meg bûntetésérõl való tõruényeket, holott meg paranczollya, hogy az gyilkostul pénzt ne vegyenec, hogy azzal fel váltaná halálát az gyilkos. &c. ) 1 ES szólla az WR Mosesnec az Moab mezõségiben az Iordan mellet, Iericho ellenébe, monduán:

2 Parantsold meg az Izrael fiainac hogy adgyanac az Leuitáknac az õ õrõkségekbõl, városokat mellyekben lakianac és mezõket az városoc mellet kõrõs kõrnyûl, adgyatoc az Leuitáknac.

3 Hogy lakozzanac azokban az városokban és az hostátokban légyen az õ barmoc, marháioc és minden féle oktalan állattyoc.

4 Es azoknac az városoknac hostáttyai az mellyeket adtoc az Leuitáknac, minden városnac flatól foguán, és azon kiuõl, ezer singni légyen az város kõrnyûl.

5 Annac felõtte mérietec az város kiuõl Nap kelet felõl két ezer singet, Dél felõlis két ezer singet, Es az Nap enyészet felõl két ezer singet, és az Eszac felõl két ezer singet, és az város légyen kõzépben. Ez légyen minden városoc mezeiénec mérteke.

6 Az városoc kõzzûl pedig az mellyeket adtoc az Leuitáknac, hat városoc légyenec szabad városoc, mellyeket azért adgyatoc hogy oda szaladgyon à ki embert õlt, és azoknac kiuõllette adgyatoc negyuen két városokat.

7 Mind az városoc mellyeket adnotoc kell az Leuitáknac, lésznec negyuen nyóltz városoc, az õ mezõieckel egybe.

8 Es az melly vároßokat adtoc az Izrael fiainac õrõkségûl, attól à kinec tõb leiend tõbbet vegyetec: és attól à kinec keueseb leiend keuessebbet vegyetec: mindenic az õ õrõkségénec miuólta szerint az mellyet birand, adgyon az õ városi kõzzûl az Leuitáknac.

9 Es szólla az WR MOsesnec, monduán: 10 Szólly az Izrael fiainac, és mond meg õ nékiec: Mikoron által menendetec az Iordanon az Chanaan fõldére.

11 Rendellyetec magatoknac városokat, mellyec ti kõztetec szabad városoc legyenec az houá folyamiéc az ki embert õlt, az ki tõrtinetbõl õlend valakit.

12 Es lésznec ti kõztõtec azoc az városoc óltalmúl az meg õletet embernec attyafia ellen, és ne hallyon meg az gyolkos mîglen álland õ ítéletre az Gyûlekezet eleiben.

13 Az melly városokat pedig adtoc hogy azoc szabad városoc legyenec, hat városoc legyenec.

14 Három városokat adgyatoc az Iordanon innét, és három városokat adgyatoc az Chanaan fõldén, mentségnec városi legyenec.

15 Az Izrael fiainac és az iõueuénynec és az õ kõzõttec lakozónac legyenec azoc az városoc szabadulásnac városi, hogy fusson oda az à ki meg õlend valakit tõrtinetbõl.

16 Hogy ha pedig valaki fegyuerrel sértendi meg valakit és az meg haland, gyilkos az, meg haluán meg hallyon az az gyilkos.

17 Hogy ha kézbõl hagyittya kõuel hogy meg hallyon és az meg haland, gyilkos az, meg haluán meg hallyon az gyilkos.

18 Auagy ha kézbõl hagyittya kõuel hogy meg hallyon és az meg haland, gyilkos az, meg haluán meg hallyon az gyilkos.

19 Az meg õletet embernec kõzelb való attyafia õllye meg az gyilkost, mikor rea találkozic, az õllye meg az gyilkost.

20 Hogy ha gyûlõlségbõl toszitandgya õtet, auagy hagyitand valamit õ reáia szánt szándéckal, és meg haland.

21 Auagy miuel hogy ellensége vólt, ha ûtendi õtet az õ kezéuel, és meg haland: meg haluán meg hallyon az ki azt ûtõtte, mert gyilkos, az vérnec kõzelb való attyafia õllye meg az gyilkost, mikoron õ reáia találkozic.

22 Ha pedig tõrtinetbõl gyûlõlségnélkûl toszitandgya auagy hagyitand õ reáia akar minénû ezkõzt, nem szánt szándékból.

23 Auagy akar minémû kõuet, mellyuel meg halhat, arra vetendi az kit annac elõtte nem látot vólt, és meg haland, holott annac elõtte nem vólt az elõtt ellensége, sem nem kereste annac veszedelmét. [p 0155]

24 Ackor tõruényt tegyen à Gyûlekõzet az ember õlõ kõzõtt, és az vérnec attyafia kõzõtt, ez itéletec szerint.

25 Es ki mentße az Gyûlekezet az gyilkost az vérnec attyafia kezébõl, és kûldgye az Gyûlekezet azt viszsza, az szabad városba, az mellybe szaladot vólt, és lakozzéc abban, mîglen meg h aland az fõ Pap, az ki meg kenettetet à szentségnec olaijáual.

26 Hogy ha az gyilkos ki menend az szabad városnac határából, az mellyben szaladot vólt.

27 Es találandgya õtet à vérnec kõzelb való attyafia az szabad városnac határa kiuõl, és meg õlendi az à vérnec kõzelb való attyafia az ember õldõklõt, nem lészen halálra méltó.

28 Mert à szabad városban lakiéc mîg meg hal az fõ Pap, minec vtánna pedig mag haland az fõ Pap, meg térien az gyilkos az õ õrõkségénec fõldébe.

29 Es legyenec ezec ti néktec itéletnec el rendelési az ti nemzetségtec szerint, minden lakó helyetekben.

30 Valaki meg õlend valakit, az tanubizonyságoknac szauára õllye meg az gyilkost, mert tsac egy tanú nem lehet elég tanú egy ember ellen hogy meg hallyon.

31 Se ne vegyetec az gyilkostól váltságot, à ki meg érdemli hogy meg hallyon: hanem meg haluán meg hallyon.

32 Se pedig ne vegyetec váltságot aztól az ki szaladot à szabad városból, hogy haza menne lakni az õ fõldébe, mîglen meg halna az fõ Pap.

33 Ecképpen nem férteztetitec meg az fõldet az mellyben leiendetec, mert ez illyen vér meg férteztetné az fõldet: Es az fõld nem lészen tiszta az vérnec miatta az melly ki ontatott azon, hanem annac vére ontása által, az ki ki ontotta azt.

34 Ne férteztessetec meg azért az fõldet à mellyben laktoc és az mellyben én lakozom, Mert én vagyoc az WR, ki lakozom az Izrael fiaj kõzõtt.

XXXVI. Rész. ( Meg paranczollya Isten hogy az Selophad leáni az õ nemzetségekbõl való férfiakhoz mennyenec, hogy az õrõkßég meg ne szakadozzon. Es az Isten tõruént rendel, hogy minden leanzó az kinec õrõksége vogyon [!] az Chanaan fõldén az õ nemzetségébõl valóhoz mennyen, hogy az õrõkség egyic nemzetségrõl másra neszkadgyon. ) 1 TArúlánac pedig Moseshõz az Attyáknac feiedelmi az Gilad fiainac nemzetségébõl, melly Gilad az Machirnac Manasse fiánac fia vala: az Ióseph fiainac nemzetségébõl: Es szóllánac MOses elõtt, és az Izrael fiainac Attyáinac feiedelmi elõtt.

2 Es mondánac: Az én Eramnac meg paranczolta az WR, hogy adná fó0ldet õrõkségûl az Izrael fiainac Sors által, egygyetemben az én Wramnac meg paranczoltatot az WRTVL, hogy az mi attyánkfianac az Salphaadnac õrõkségét adná az õ leáninac.

3 Mellyec hogy ha valakinec az Izrael fiai kõzzûl, más nemzetségnec fiainac adattatnac feleségûl, el szakaztatic az õ õrõkségec à mi Attyáinknac õrõkségektõl, és adattatic az azoknac nemzetségeknec õrõkségekhõz, az kikhõz ferhõz mennec, és az mi õrõkségûnc meg kissebedic.

4 Es mikoron el iõuend az Izrael fiainac szabadságoknac esztendeiec, mind az által az õrõkségec azoknac nemzetségeknec õrõkségõkhõz szakad à kikhõz férhõz mennec, Es ècképpen az mi Attyáinknac nemzetségénec õrõkségébõl el vétettetic azoknac az õ õrõkségec.

5 Paranczolá azért Mozes az Izrael fiainac az WR beszéde szerint, monduán: Az Ióseph fiainac nemzetsége igazat szól.

6 Ez az mit paranczolt az WR az Salphaad leáni felõl, monduán: Az kikhõz akarnac menni azokhoz mennyenec, de mind az által az õ Attyoknac nemzetségénec háza népébõl valókhoz mennyenec feleségûl.

7 Hogy el ne szakasztasséc az Izrael fiainac õrõkségec egygyic nemzetségtõl, hogy más nemzetségnec adatnéc; Hanem az Izrael fiai kõzzûl ki biria az õ Attyoknac nemzetségénec õrõkségét.

8 Es minden leányzó az melly birand õrõkséget az Izrael fiainac nemzetségi kõzzûl, az õ Attyánac nemzetségénec háza népe kõzzûl valóhoz meñyen feleségûl: hogy õrõkségûl biriác az Izrael fiai ki ki az õ Attyoknac õrõkségét.

9 Es ne szállyon az õrõkség egygyic nemzetségrõl más nemzetségre, hanem az Izrael fiainac mindenic nemzetsége az õ õrõkségéhõz ragazkodgyéc.

10 Az miképpen meg paranczolta vala az Salphaad leáni. ( Selophad leányai az õ Attyoknac Báttyánac fiaihoz mennec, azokhoz tudni illic, kickel attyafi gyermekec voltac, melly graduson most az házasság meg tiltatic. )

11 Mert az Mahalah, Tirsah, és Hoglah, és MIlchah, és Noah, mind az Salphaad leáni az õ Attyoknac Báttyánac fiaihoz mentec vala feleségûl.

12 Azokhoz tudni illic, az kic vóltanac az Ióseph fiánac Manassenec fiainac házoc népe kõzzûl; Es lõn azoknac õrõkségec az õ Attyoknac nemzetségénec háza népeié.

13 Ezec az paranczolatoc és az itéletec, mellyeket paranczolt az WR Moses által az Izrael fiainac, az Moabnac mezó0ségén, az Iordan mellet, Iericho ellenébe.

Az Moses Negyedic Könyuénec vége.