KÁROLYI GÁSPÁR: SZENT BIBLIA. MOSESNEC NEGYEDIC KÖNYVE, KIT KÖZ NEWEL MAGYAROL, AZ IZRAELITAKNAC MEG SZÁMLALASOKROL VALO KÕNYWNEC NEVEZNEC 0116


[ A margón utalás nélküli jegyzetek. ] ( Meg iria Moses ez kõnyvben, az ki iôueteltõl fogua az másodic esztendõnec másodic hólnapiától fogua, mind az negyuenedic esztendõnec tizen eggyedic hólnapiáig való lett dolgokat, és tõruényeknec rendelését az Isten népe kõzõtt. Az az, bé foglallya harmintz nyóltz esztendónec és egy néhány hólnapnac historiáiát, Num:1. Deutr:1. ) I Rész. ( Meg paranczollya Isten az Mosesnec. Hogy minden nemzetségbõl egy egy fõ embert véuén melléie, meg számlállya az Aaron Pappal az Izraelnec egész nemzetségét. Meg számlállya azért Moses az Isten paranczolattya szerint az népet, az kic vóltac húsz esztendõsõc és añal nagyobbac. De meg parantsollya az Isten, hogy az Leui nemzetségét ne számlállya az Izraelitác kõzzé, hanem azokra bizza az Isten sátoránac és minden ához való szerszámoknac gondgyat. ) 1. SZÓLLA pedig az WR Mosesnec, az Sinai puztaiában à gyûlekõzetnec sátorában, az másodic esztendõben AEgyptusból való ki iõuetel vtán, monduán.

2 Vegyétec számát az egész Izrael fiainac gyûlekezetinec, az õ nemzetségec szerint, az Attyáknac házoc szerint, minden férfiat az õ feiec szerint.

3 Húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden ki az hadba ki mehet az Izraelben: Meg számlállyátoc õket az õ seregõc szerint, te és az Aaron.

4 Es légyen veletec egy egy férfiu mindenic nemzetségbõl, mellyec kõzzûl mindenic feie légyen az õ Attyoc házánac.

5 Ezec pedig az férfiaknac neuec, az kic legyenec ti veletec: Ruben nemzetségébõl, Elisur: Sedeurnac fia.

6 Simeonbol, Selumiel: Surisaddinac fia.

7 Iehudahbol, Nahson: Amminadabnac fia.

8 Isacharból, Nethanel: Suarnac fia.

9 Zebulunból, Eliab: Helonnac fia.

10 Iosephnec fiai kõzzõl: Az Ephraimból, Elisamá: Ammhudnac fia. Manassehbõl, Gamliel: Pedahsurnac fia.

11 Beniaminból, Abidan: Gidioninac fia.

12 Danból, Ahiézer: Ammisaddainac fia.

13 Asserbõl, Pagiel: Ochrannac fia.

14 Gadból, Eliasaph: Deuelnec fia.

15 Naphthaliból, Ahira: Enannac fia.

16 Ezec az gyûlekõzetbe neuezetesec valánac, kic Attyoc nemzetséginec feiedelmi és az Izrael ezerinec feiei valánac.

17 Melléie võué azért az Moses és az Aaron ez férfiakat à kic neuec szerint elõ számláltattac vala.

18 Es az egész gyûlekõzetet õszue gyûytéc az másodic hónac elsõ napián, kic vallást tõnec az õ szûletésekrõl, az õ czelédgyec szerint, az õ neueknec száma szerint, húsz esztendõs fiútól fogua, és annac felõtte, fõrõl fõre.

19 Amiképpen meg paranczolta vala az WR az Mosesnec, meg számlálá õket az Sinai puztáiában.

20 Vóltanac azért az Izraelnec elsõ szûlõtténec à Rubennec fiai, az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az neueknec száma szerint, fõrõl fõre, minden férfiu húsz eztendõs fiutol fogua és fellyeb, minden hadba ki mehetõ.

21 Az Ruben nemzetségébõl meg számláltattac negyuen hat ezer és õt száz.

22 Az Simeonnac fiai kõzzûl, az õ nemzetségec, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az õ meg számláltattai az neueknec számoc szerint fõrõl fõre, minden férfiu húsz eztendõtõl fogua és fellyeb, minden hartzra ki méhetõ.

23 Az Simeon nemzetségébõl meg számláltattac õtuen kilentz ezer és három száz.

24 Az Gad fiai kõzzûl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házai szerint, az õ neueknec száma szerint, húsz eztendõs fiutól fogua és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

25 Az õ meg számláltattai az Gad nemzetségébõl, negyuen õt ezer és hat száz, õtuen.

26 Az Iudah fiai kõzzõl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az õ neuec száma szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden ki az hartzra ki mehetõ vólna.

27 Az Iudah nemzetségébõl számláltattac, hetuen négy ezer és hat száz.

28 Az Issachar fiai kõzzõl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az õ neuec száma szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

29 Az Issachar nemzetségébõl számláltattac õtuen négy ezer és négy száz.

30 Az Zebulun fiai kõzzõl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc [p 0117] szerint, az õ neueknec számoc szerint, húsz eztendõs fiutól foguán, és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

31 Az Zebulunból számláltattac õttuen hét ezer és négy száz.

32 Az Ioseph fiai kõzzõl, az Ephraim fiai kõzzõl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az õ neueknec számoc szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

33 Az Ephraim nemzetségébõl számláltattac negyuen ezer és õt száz.

34 Az Manasseh fiai kõzzõl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az õ neueknec számoc szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

35 Az Manassehbõl számláltattac harmintz két ezer és két száz.

36 Az Beniamin fiai kõzzõl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ neueknec számoc szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

37 Az Beniamin nemzetségébõl meg számláltattac harmintz õt ezer és négy száz.

38 Az Dan fiai kõzzõl, az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint az õ Attyoknac házoc szerint, az õ neueknec számoc szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

39 Az Dan nemzetségébõl számláltattac hatuan két ezer és hét száz.

40 Az Asßer fiai kõzzõl az õ nemzetségec szerint, az õ házoc népe szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az õ neueknec számoc szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

41 Az Asser nemzetségébõl számláltattac négyuen egy ezer és õt száz.

42 Az Naphthali fiai kõzzõl, az õ nemzetségec szerint, az õ Attyoknac házoc szerint, az õ neueknec számoc szerint, húsz eztendõs fiutól foguán és fellyeb, minden hartzra ki mehetõ.

43 Az Naphtali nemzetségébõl számláltattac õtuen három ezer és négy száz.

44 Ezec azoc az meg számláltattac, mellyeket meg számlált Moses és Aaron: Es az Izraelnec feiedelmi tizenkét férfiac, kic kõzzûl mindenic az õ attyánac házában fõ vala.

45 Vóltanac añac okaért mindnyáián kic meg számláltattanac az Izrael fiai, az õ attyoknac házoc szerint, húsz eztendõs fiutól fogua, és fellyeb, minden hartzra ki mehetõc az Izraelben.

46 Vóltanac (mondom) mindnyáián az meg számláltattac, hat száz három ezer õt száz õtuen.

47 De az Leuitác az õ attyoknac házoc népe szerint nem számláltattac azoc kõzzé.

48 Mert szólot vala az WR Mosesnec, ezt monduán.

49 De mind az által à Leui nemzetségét meg ne számlálllyad, és azokat ne számlállyad az Izrael fiai kõzzé.

50 Hanem az Leuitákat rendeld à bizonyság tétel sátorához, és minden õ edénihõz, és minden àhoz valókhoz, õk visellyéc az sátort, és minden õ edénît, és õk szolgállyanac annac, és az Sátor kõrõl iárianac tábort.

51 Mikor pedig à Sátornac elõb kel indúlni, az Leuitác szedgyéc el azt egy mástól, mikor pedig meg álland az Sátor, az Leuitác állassác azt fel, és az idegen az ki oda iárúland meg hallyon.

52 Es tábort iárianac az Izrael fiai ki ki az õ táborában, és ki ki az õ zászlóia alatt, az õ seregec szerint.

53 Az Leuitác pedig tábort iárianac az bizonyság tétel sátoránac kõrnyûlõtte, hogy ne légyen harag az Izrael fiaian gyûlekõzetin, és foglalatosoc légyenec az Leuitác az bizonyság tétel sátoránac õrizetiben.

54 Czelekõdénec annac okaért az Izrael fiai mind az szerint, az mint parantsolta vala az WR Mosesnec, úgy czelekedénec.

II. Rész. ( Meg mondgya az Isten ez Caputban. Az Izrael fiai minémõ rendet tarczanac az vton való menetelben, és az tábor iárásban: Aztis meg mondgya. Minden nemzetségbé kiczoda légyen az feiedelem á kihõz halgassanac. ) 1 ES szóla az WR Mosesnec és Aaronnac, monduán.

2 Az Izrael fiai kõzõtt, ki ki az õ Zászlóia alatt, az õ attyaínac házoc népénec Zászlóia alatt iáriõ tábort: Az gyûlekõzetnec Sátora kõrnyûl, táuól iárion tábort.

3 ( Nap kelet felõl való tábor, Iudah, Assachar, és Zebulon nemzetsége. ) Ezec iárianac pedig tábort napkelet felõl Nap támadatban, az Iudahnac tudni illic Zászlóia az õ seregi szerint, és az Iudahnac fiainac feiedelme légyen, Nahson Amminadab fia.

4 Es az õ serege, és az õ száma hetuen négy ezer és hat száz.

5 Tábort iárion pedig õ mellette az Issacharnac nemzetsége, és az Issachar fiainac feiedelme légyen, Nathanel Suarnac fia.

6 Es az õ serege és az õ száma õtuen négy ezer és negy száz.

7 Ismét az Zebulon nemzetsége, és az Zebulon fiainac feiedelme, Eliab Helon fia.

8 Es az õ serege és az õ száma õtuen hét ezer négy száz.

9 Mindnyáián az Iudah seregénec számosi, száz nyóltzuan hat ezer, és négy száz, az õ seregec szerint elõl iáróc legyenec ezec.

10 ( Deél felõl való tábor, à Ruben, Simeõ és Gad nemzetsége. ) Az Ruben seregénec Zászlóia légyen dél felõl az õ seregi szerint, és az Ruben fiainac feiedelme légyen, Elisur à Sedeur fia.

11 Es az õ serege és az õ száma négyuen ezer és õt száz.

12 Tábort iárianac pedig õ mellette az Simeon nemzetsége, és à Simeon nemzetségénec feiedelme légyé, Selumiel Surisaddai fia.

13 Es az õ serege és az õ száma õtuen kilentz ezer és õ száz.

14 Ismét az Gad nemzetsége, [p 0118] és az Gad fiainac feiedelme, Eliasaph: az Reuel fia.

15 Es az õ serege és az õ száma negyuen õt ezer, és hat száz õtuen.

16 Mindnyáián à kic meg számláluán vóltac à Rubeñec seregében, ßzáz õtuen ezer, ezer és négy száz õtuen az õ seregec szerint, és másodoc légyenec à menetelben.

17 ( Az Leuitác az Isten sátoráual kõzép rendben iártac. ) Annac vtánna mennyen az gyûlekõzetnec Sátora (tudni illic) az Leuitáknac tábora, az táboroknac kõzepette: Az miképpen tábort iárnac, ollyan képen iárianac kiki az õ helyén az õ Zászlóia melett.

18 ( Nap enyészet felõl való tábor, Ephraim, Menasseh és Beniamin nemzetsége. ) Az Ephraim seregénec Zászlóia az õ seregi szerint légyen Nap enyészet felõl, és az Ephraim fiainac feiedelme légyen, Elisama Ammihud fia.

19 Es az õ serege és az õ száma negyuen ezer õt száz.

20 Es õ mellette légyen az Menasseh nemzetsége, és az Menasseh fiainac feiedelme légyen, Gamliel az Pedahsur fia.

21 Es az õ serege és az õ száma harmintz két ezer két száz.

22 Ismét à Beniamin fiainac feiedelme légyen, Abidan Gideoni fia.

23 Es az õ serege és az õ száma harmintz õ ezer és négy száz.

24 Mindnyáián az Ephraim seregében, kic meg számláluán vóltanac, száz és nyóltz ezer és száz az õ seregekben, harmad rendben mennyenec.

15 [!] ( Eszac felõl való tábor, Dan, Aser, Naphtali nemzetsége. ) Az Dan táboránac Zászlóia légyen Eszac felõl az õ seregi szerint: Es az Dan fiainac feiedelme, Ahiezer Ammisaddai fia.

26 Es az õ serege és az õ száma hatuán két ezer és hét száz.

27 Tábort iárion pedig õ mellette az Aser nemzetsége: Es az Aser fiainac feiedelme légyen, Pagiel az Ochran fia.

28 Es az õ serege és az õ száma negyuen egy ezer, és õt száz.

29 Ismét az Naphthali, és az Naphthali fiainac feiedelme, Achira Enan fia.

30 Es az õ serege, és az õ száma õtuen három ezer és négy száz.

31 Mindnyáián à meg számláltattac à Dan seregében, lõnec száz ezer és õtuen hét ezer és hat száz, vtólso rendben mennyenec az õ Zászlóioc szerint.

32 Ezec az Izrael fiainac számosi az õ attyoknac házoc szerint mindnyáián kic meg számláluán vóltanac az táborokban, az õ seregec szerint, hat száz három ezer, õt száz és õtuen.

33 Touábbá à Leuitác nem vóltanac meg számláluán az Izrael fiai kõzõtt, az miképpen az Izrael fiai kõzõtt, az miképpen meg parantsolta vólt az WR à Mosesnec.

34 Es czelekedénec az Izrael fiai mind à szerint à miképpen paranczolta vólt az WR à Mosesnec, ollyan képpen iáránac tábort, az õ Zászlóioc szerint. Es úgy iáránac kiki az õ nemzetsége szerint, az õ attyoknac háza szerint.

III. Rész. ( Paranczollya Isten az Mosesnec hogy az Leuitákat az Aaron pap mellé adgya az Isteni szolgálatra, az elsõ szûlõttec helyébe, kic Istene valánac, meg számláluán mind az elsõ szûlõtteket és mind az Leuitákat. Meg számlállya azért Moses az elsõ szûlõtteket, és az Leuitákat. Es ezeket az elsõ szûlõttec helyében Aaron pap mellé adgya. Meg iria az Leuitáknac helyeket az táborban, feiedelmeket és tizteket. Miuel hogy pedig az elsõ szûlõttec, tõbben valánac az Leuitáknal egynihányuál, paranczollya Isten hogy azoc meg változzanac õt õt sicluson. ) 1 EZec pedig az Aaronnac és az Mosesnec nemzetségi, attól fogua hogy szóllot az WR Mosesnec az Sinai hegyén.

2 Ezec pedig az Aaron fiainac neuec: Elsõ szûlõtte Nadab, vtán Abihu, Eleazar és Ithamar.

3 Ezec az Aaron fiainac az meg kenetõt papoknac neuec, kiknec meg szentelte vólt kezeket, hogy papságot viselnénec.

4 Meg hala pedig Nadab és Abihu az WR elõtt, mikoron áldozzanac kûlsõ tûzuel az WR elõtt az Sinai puztáiában, és fiai nintsenec õ nékiec. Es papságot visele Eleázár és Ithamar az Aaron elõtt az õ attyok ( Az az, Aaron papnac éltében. ) elõtt.

5 Szólla pedig az WR Mosesnec, monduán.

6 Hozd elõ az Leui nemzetséget, és állassad azt az Aaron pap eleiben, hogy szolgállyanac õ néki.

7 Es õrizzéc az õ õrizetit, és mind az egész gyûlekõzetnec õrizetit, az gyûlekõzetnec sátora elõtt, és meg végezzéc az sátor kõrnyûl való szólgálatot.

8 Meg õrizzéc pedig az gyûlekõzet sátoránac minden ezkõzétis, és az Izrael fiainac õrizetétis, hogy meg végezzéc az sátor kõrnyûl való szolgálatot.

9 Adgyad mondom az Leuitákat az Aaronnac és az õ fiainac, mert valóban adattanac õ néki az Izrael fiaitól.

10 ( Az Aaron pap az õ fiaiual egybe elõttõc iáró vólt az Leuitáknac. ) Az Aaront pedig és az õ fiait elõttõc iáróuá tegyed, hogy õrizzéc az õ papságokat. Mert ha valaki idegen oda iárúland, meg hal.

11 Szólla ezeknec félõtte az WR Mosesnec, monduán.

12 Bizonnyára én válaztottam az Leuitákat az Izrael fiai kõzzõl, minden elsõ szûlõtt helyett melly az õ Annyánac mehét meg nîttya az Izrael fiai kõzõtt. Azért légyenec az Leuitác eneim.

13 Mert enîm minden elsõ szûlett, az naptól fogua, hogy meg õltem minden elsõ szûlõttet az AEgyptusnac fõldében, magamnac szenteltem minden elsõ szûlõttet az Izraelben, mind emberec kõzzõl, és mind oktalan állatoc kõzzõl, eneim lésznec: En vagyoc az WR.

14 Szólla az vtán az WR Mosesnec à Sinai puztáiában, monduán.

15 Számláld meg az Leui fiait az õ Attyáinac házoc szerint, az õ házoc népe szerint, minden férfiat egy hólnapitól fogua, és azon fellyûl meg számlály.

16 ( Az Leui nemzetségénec meg számlálása. ) Meg számlálá annac okaért az Moses õket az WRnac szaua szerint: Gerson, Cehath, és Merari.

18 Ezec pedig az Gerson fiainac neuei az õ házoc népe szerint, Libni és Simi. [p 0119]

19 Touábba az Cehath fiai az õ házoc népe szerint , Amram és Ishar, Hebron és Vzziel.

20 Az Merari fiai pedig az õ házoc népe szerint. Mehali és Musi. Ezec az Leui nemzetségi, az õ attyoknac házoc szerint.

21 Az Gersontúl származtac az Libni nemzetsége és Simi nemzetsége, ezec az Gersonitác nemzetségi.

22 ( Az Gerson fiainac számoc és az táborban való helyec, és azoknac feiedelmec. ) Azoknac számlálotti minden férfiaknac számoc szerint, egy hólnapi fiutól foguán és annac felõtte, azoknac mondom számlálotti hét ezer és õt száz.

23 Az Gersonitáknac nemzetségi az Sátor megett iárianac tábort Nap enyészet felõl.

24 Es az Gersonitac attyoc háza népénec feiedelme légyen, Eliasaph az Lael fia.

25 ( Az Gerson fiainac tiztec. ) Az Gerson fiainac pedig õrizeti az gyûlekõzetnec sátorában, lészen az hayléc, az sátor, annac fedele és az gyûlekezet sátora aytaiánac kárpittya.

26 Ismét az tornátznac kárpittai és à tornátz aytaiánac suporláttya, melly vala az hayléc mellet és az óltár mellet kõrõs kõrnyûl, és annac kõtelei minden hozzá tartozó szolgálatual egybe.

27 Cehathtól pedig származot az Amram czelédgye és az Ishar czelédgye, és az Hebron czelédgye és az Vzziel czelédgye, ezec az Cehathnac czelédgye.

28 ( A Cehath fiainac számoc, az taborban való helyec, feiedelmec, és tiztec. ) Minden férfiunac száma szerint, egy hólnapi fiutól fogua és fellyeb, lõnec nyóltz ezeren és hat százan kic az szent helynec õrizõi vóltanac.

29 Az Cehath fiainac nemzetségi tábort iárianac az sátornac óldala mellet deel felõl.

30 Es az Cehathitac czeledgyénec Attya hazánac feiedelme légyen, Elisaphan az Vzzielnec fia.

31 Az õ õrizetec pedig az Ládá és az Aztal, és à Gyertya tartó, és az Oltár, és à szent helynec edéni az mellyeckel szolgálnac, és à suporlát és minden àhoz tartozó.

32 Touábba az Leuitáknac feiedelminec feiedelme légyen, az Eleazar, azAaron papnac fia: Az szent hayléc mellett vigyázóknac feiedelemsége (légyen õ rayta. )

33 ( Az Merari fiainac számoc, táborban való helyec, feiedelmec, és tiztec. ) Az Meraritól származot az Maháli és Musi nemzetsége, ezec az Merari nemzetségi.

34 Ezeknec pedig számlálottai minden férfiunac számoc szerint egy hólnaptól foguán és fellyeb, hat ezer és két száz.

35 Es az Merari czeledgyénec attyoc házánac feiedelme légye, Suriel, Abihal fia, és ezec tábort iárianac az sátornac eszac felõl való óldala melllet. [!]

36 Az Merari czeledgyénec attyoc házánac feiedelme légye, Suriel, Abihail fia, és ezec tábort iárianac az sátornac eszac felõl való oldala melllet. [!]

36 Az Merari fiainac pedig õrizetinec tiztec à hayléknac deszkai, és annac rúdgyai, oszlopi, és annac talpai, minden edéni, és minden azhoz tartozó.

37 Az tornátz kõrnyûl való oszlopoc és azoknac talpai, azoknac szegei, és kõtelei.

38 ( Mosesnec, Aaronnac, és az õ fiainac helyec az táborban. ) Az kic pedig tábort iárianac az sátor elõtt: Napkelet felõl, az gyûlekezet sátoránac (mondom) az elsõ része felõl, Nap kelet felõl, legyenec Moses és az Aaron, és az õ fiai, hogy az szent helyet õrizzéc az Izrael fiai helyet: Bizonyára ha idegen oda iárúland, meg hal.

39 ( Ha meg számlálod az Leuitákat az Gersonnac, Cehatnac és Merarinac nemzetségét, találod huszõ két ezernec és három száznac, hogy pedig itt az Moses el hadgya az három százat és czac huszonkét ezeret mond, az oka ez, mert az három százac elsõ szûlõttec vóltanac kiket meg kellet váltanioc, etc. ) Az Leuitáknac minden számosi mellyeket meg számláltatnac Moses és Aaron az WRnac beszéde szerint, mindnyáián az férfiac egy hólnaptól foguán és azon fellûl, huszon két ezer.

40 ( Parantsollya Isten mosesnec hóg az Izraelitáknac elsõ szûlõtteket meg számlállya, és miuel hóg az elsõ szûlõttec Istene valánac, annac okaért az elsõ szûlõttec helyébe à Leyitákat válastya Isten magánac à szent hayléc kõrnyûl való szolgálatra. De miuel hóg az elsõ szûlõtteknec számoc meg haladgya vala az Lenitáknac [!] számokat. Azért azt parantsollya Isten hogy azokért à kickel meg haladgyác vala az Leuitáknac számokat, adgyanac õt õt siclust. ) Es monda az WR Mosesnec: Számláld meg az Izrael fiainac minden elsõ szûlõttét, egy hólnapyól foguán, és fellyeb, és vegyed az neueknec számát.

41 Es válaszsz Leuitákat énnékem ( én vagyoc az WR) az Izrael fiainac minden elsõ szûlõtti helyett, és az Leuitáknac barmokat, az Izrael fiainac barmoknac elsõ fayzati helyet.

42 Meg számlálá annac okaért az Moses, az mint paranczolta vala néki az WR, az Izrael fiainac minden elsõ szûlõttet.

43 Es valánac minden elsõ szûlõttec az õ neueknec számoc szerint, egy hólnapi fiutól foguán és fellyeb, az õ ßzámoc szerint, huszon két ezeren két százan és hetuen hárman.

44 Es szólla az WR Mosesnec, monduán.

45 Vegyed az Leuitákat az Izrael fiai kõzzûl való elsõ szûlõttec helyet, és az Leuitáknac barmokat az õ barmoc helyet, és legyenec eneim az Leuitác: En vagyoc az WR.

46 Touábba az mi néz az két száz és hetuen háromnac meg váltására, kic az Izraelitáknac szûlõttei kõzzûl valóc.

47 Végy õt õt siclust minden személyért à szent hayléknac siclusa szerint, húsz fillér érõ az siclus.

48 Es adgyad azt à pénzt az Aaronnac és az õ fiainac, azoknac váltságokat kiknec számoc fellûl haladgya à Leuitáknac számokat.

49 Võué annac okaért à Moses az váltságnac pénzét, azoktól az kic fellûl haladgyác vala à Leuitáknac számokat, ( Ezt azért mondgya, mert az Leuitáknacis meg kellet az õ elsõ szûlõtteket váltani. ) az Leuitáktól meg váltatot elsõ szûlõtteknec felõtte.

50 Az Izrael fiainac elsõ szûlõttitõl ez pénzt (tudni illic) ezer három száz és hatuan õt siclust, az szent helynec siclusa szerint.

51 Es adá az Moses az meg váltattaknac pénzét az WRnac beszéde szerint, az miképpen paranczolta vala néki az WR.

IIII. Rész. ( Az Istennec paranczolattya szerint el válaztya Moses az Leui nemzetségébõl az kic álkolmasoc vol1nánac az Isten haylékánac szolgálattyára, mimnd mikor vton mennénec, á kic tudni illic harmintz eztendõnec felõtte vólnánac, õtuen eztendõs korig, és az Isten azoknac az õ nemzetségec és czeledgyec szerint tiztet oszt. ) 1 ES szólla az WR Mosesnec és Aaronnac, monduán.

2 Végyed számát az Cehath fiainac à Leui fiai kõzzõl az õ czelédgyec szerint és az õ attyoknac házoc szerint.

3 Attól foguán az ki harmintz [p 0120] eztendõs és azon fellûl: Mind addîg az ki õtuen eztendõs, valakic alkolmatosoc è szolgálatra hogy munkálkodgyanac az gyûlekõzetnec sátorában.

4 ( Cehathitáknac tiztec és szolgálattyoc. ) Ez légyen tiztec az Cehath fiainac az gyûlekõzetnec sátorában, az szentséges dolgokról való gond viselés.

5 ( Aaron papnac tizti az õ fiaiual egybe, az ládánac, és az égõ áldozat oltáránac bé takarâsa, minden hozza tartozó szerszámokual egybe. Azoknac pedig hordozása az Cehath fiainac tiztec. ) Elõszer pedig az Aaron és az õ fiai mikoron masúua kel szállani az tábornac, el iõijenec és le vegyéc az sátornac suporlátyát és bé takariác azzal az bizonyságnac ládáiát.

6 Es búrîtsanac arra borz bõrébõl czinált kárpitot, minec vtánna azt egészlen bé búrîttyác égh szinû poztóual, és annac az rúdgyaitis bé tegyéc.

7 Es az Isten eleiben vitettõt kenyéreknec aztalát búrîczac bé égh szinû poztóual, azon fellûl téuén à tálakat, temién tartókat, az seprûket és az fedõ tálakat: Es amaz szûnetlen való kenyér azon légyen.

8 Es minec vtánna veres poztóual azt bé búrîttyác azon, felõl bé búrîczác borz bûrbõl czinált kárpitual, annac vtánna az õ rudgyaitis bé tegyéc.

9 Vigyenec annac felõtte égh szinû poztót és fedgyéc bé az világnac gyertya tartóiát véle, és añac az õ lámpásit és az õ óllóit, hamua véuõiuel egybe, és az õ olaijánac minden edénit, az mellyekuel szolgálnac az gyertya tartó kõrnyûl.

10 Es helyheztesséc azt minden õ edéniuel az borz bõrbõl czinált kárpitban és tegyéc az rúdakra.

11 Az arany óltártis búrîczác bé égh szinû poztóual és azt fedgyéc bé borz bõrébõl tsinált kárpittal, és tegyéc bé annac à rudgyaitis.

12 Vegyéc annac felõtte mind à szerszámokatis, mellyeckel szolgálni fognac az szent helyben, és helyheztesséc égh szinûpoztóban, és fedgyéc bé azokat borz bõrbõl czinált kárpitual, és tegyéc rúdakra.

13 Annac vtánna az hamuat az óltárról el tiztîtuán terîtsenec arra szederies poztót.

14 Es tegyéc arra minden õ edénit, mellyeckel szolgálnac azon, tûznec való edénit, szitóit, sõprõit, medentzéit, és az óltárnac minden edénit, és búrîtsanac arra borz, bõrbõl czinált kárpitot és tegyéc bé az õ rúdgyaitis.

15 Mikor pedig végét veti az Aaron és az õ fiai az szent hayléknac és annac minden edéninec bé takarásánac, mikor el akar indúlni az tábor ackor iõijenec el à Cehath fiai hogy el vigyéc azokat. De ne illesséc az szent helynec semmi edénit, hogy meg ne hallyanac: Ezec à Cehath fiainac terhec à gyûlekõzetnec sátorában.

16 Az Eleazárnac pedig az Aaron pap fiánac tizti az gyertya tartónac olaija, és à drága szerszámokból czinált fûstelés, à szûntelen való áldozat, és à kenetnec olaija, à szent haylékról való gond viselés, és mind az szent haylékban való szerszámoknac gondgya viselése.

17 Szólla pedig az WR Mosesnec és Aaronnac, monduán.

18 ( Ióllehet Cehatitác hordoztác à szent edényeket: Mind az által nem vólt nékiec szabad azokat látnioc és azokhoz nyúlnioc. ) Meg lássátoc hogy az Cehathitác háza népénec nemzetsége az Leuitác kõzzûl ki ne gyomláltasséc.

19 Hanem ezt miuellyétec õ vélec hogy éllyenec és meg ne hallyanac mikor iárulandanac à szentségõknec szentségéhõz: Az Aaron és az õ fiai iõijenec el, és rendellyéc el õket, mindeniket az õ tiztire és az õ terhére.

20 Bé ne mennyenec hogy meg lássác mikoron bé takariác az szentséges állatokat és meg ne hallyanac.

21 Szólla ezeknec felõtte az WR Mosesnec, monduán.

22 ( Az Gersonitaknac tiztec és szolgálattyoc. ) Vegyed számát az Gerson fiainac az õ attyoknac házoc szerint, és az õ nemzetségec szerint.

23 Attúl foguán az ki harmintz eztendõs, meg ( Nem vólt szabad az Sidoc kõzõtt az Isten házához szolgálni az Leuitáknac, harmintz eztendõnec alatta. ) számlállyad õket, valamennyen álkolmatosoc az szolgálatra hogy munkalkodgyanac à gyûlekõzetnec sátorában.

24 Ez légyen munkáia az Gersonitác nemzetséginec az szolgálatban és az tereh hordozásban.

25 Hordozzác az sátornac kárpittyait és az gyûlekezetnec sátorát, annac az õ fedelét és az borz bõrébõl czinált kárpitot, melly õ rayta vagyon fellûl, és az gyûlekõzet sátoránac aytaiánac suporlattyát.

26 Az tornátznakis az õ kárpittyait, és az tornátz kapuiánac kárpittyát melly vagyon az sátor mellet kõrnyûl, és azoknac kõteleit és az õ szolgálattyoknac minden edénit, és valamic czináltattac azokhoz hogy szolgállyanac azockal.

27 Az Aaronnac és az õ fiainac beszédec szerint légyen minden szolgálattyoc az Gersonitáknac fiainac, minden õ terhekben, és minden õ tizteletekben, és minden õ terheket az õ õrizetekre bizzátoc.

28 Es az Gersonitác fiainac czelédgyénec szolgálattyoc az gyûlekezetnec sátorában, kiknec szolgálattyoc légyen az Aaron pap fiainac az Ithamarnac gond viselése alatt.

29 ( Az Meraritáknac tiztec és szolgálattyoc. ) Annac felõtte az Merari fiaitis az õ nemzetségec szerint, az õ attyoknac házoc szerint számláld meg.

30 Attúl foguán az ki harmintz eztendõs és annál fellyeb, mind addîg az ki õtuen eztendõs meg számlállyad õket, valakic álkolmatosoc az szolgálatra hogy az gyûlekezetnec sátorában munkálodgyanac.

31 Ezec pedig az õ terhec mellett való vigyázásoc az õ szolgálattyoc szerint, az gyûlekezetnec sátorában, tudni illic az sátornac deszkai és annac rúdgyai és annac oszlopi és talpai.

32 Az tornatznakis kõrnyûl való oszlopi és azoknac talpai, és azoknac szegei, és azoknac kõtelei, azoknac minden szerszámiual és minden azoc szolgálattyához [p 0121] való edényec, és neuec szerint meg számlállyatoc az õ terheket (az melleyeket õrizniec és hordoznioc kel.)

33 Ez lészen szolgálattyoc az Merari fiainac czeledgyénec mellyel szolgállyanac az gyûlekõzetnec sátorában, az Ithamarnac az Aaron pap fiainac keze alatt.

34 Es meg számlálá Moses és Aaron és az gyûlekezetnec feiedelmi à Cehatitáknac fiait az õ nemzetségec szerint, és az õ attyoknac házoc szerint.

35 Attól fóguán az ki harmintz eztendõs vala, és annál fellyeb, mind addîg az ki õtuen eztendõs vala, valamennyen álkolmatosoc valánac Az sz49olgálatra az gyûlekõzetnec sátorában.

36 ( Az Cehatitaknac számoc. 2750. ) Vala pedig azoknac számoc az õ nemzetségec szerint két ezer hét szaz és õtuen.

37 Ezec az Cehathitác nemzetséginec számlálottai kic alkolmatosoc valánac az szolgálatra à gyûlekõzetnec sátorában, kiket meg számlált Moses és Aaron az WRnac paranczolattya szerint az Moses keze által.

38 Az Gerson fiainac számoc az õ nemzetségec szerint, és az õ attyoknac házoc szerint.

39 Attól foguán az ki harmintz eztendõs vala, mind addíg az ki õtuen eztendõs vala, valamennyen alkolmatosoc valánac az szolgálatra az gyûlekõzetnec sátorában.

40 ( Az Gersonitáknac számoc 2630. ) Azoknac mondom számoc az õ nemzetségec szerint, az õ attyoknac házoc szerint két ezer hat száz és harmintz.

41 Ezec az Gerson fiainac czelédgyéknec számoc kic mindnyáián szolgálnac à gyûlekõzetnec sátorában, kiket meg számlált Moses és Aaron az WRnac beszéde szerint.

42 Az Merari fiainac pedig nemzetségi az õ czelédgyec szerint az õ attyoknac házoc szerint.

43 Attól foguán az ki harmintz eztendõs vala, és annál fellyeb, mind addíg az ki õtune esztendõs vala, valamennyen alkalmatosoc valánac az szolgálatra az gyûlekõzetnec sátorában.

44 ( Merari fiainac számoc 3200. ) Az õ számoc mondom az õ nemzetségec szerint három ezer és két száz.

45 Ezec az merari fiainac czeledgyénec számosi kiket meg számlált Moses és Aaron az WRnac beszéde ßzerint, az Moses keze által.

46 Mindnyáián az meg számláltattac kiket meg számlált Moses és Aaron, és az Izraelnec feiedelmi az õ nemzetségeknec és az õ attyoknac házoc szerint à Leuitác.

47 Attól foguán az ki harmintz eztendõs vólt, valakic álkolmatosoc à szolgálatra, az Isten tizteletire való szolgálatra, az Isten tizteletire való szolgálatnac gyakorlására, és az õ terhekben való munkára az gyûlekõzetnec sátorában.

48 Azoknac mondom számosi vóltánac nyóltz ezeren õt százan és nyóltzuanon.

49 Az WRnac beszéde szerint számlálta õket az Mosesnec keze által, mindent az õ szolgálattya szerint, és az õ terhe szerint, azoc számláltattac vala meg pedig az kiket az WR paranczolt vala Mosesnec.

V. Rész. ( Paranczollya Isten hogy az táborból ki ûzzéc az bél poklosokat, az kiknec férfiui maguoc el foly, és hólt testnec illetese miatt meg vndoketattac. Es hogy az ki valakinec kárt tett meg elegicze azt. Az vtán tõruent rõndel az Isten az ollyan ferfiunac az ki az õ feleségénec tiztasága felõl kételkedic. ) 1 ES szólla az WR Mosesnec monduán.

2 Paranczold meg az Izrael fiainac, hogy ki ûzzenec az táborból minden bél poklost és mindent valakinec férfiui magua ki foly, es mindent valaki meg vndokittatot hólt testnec illetése miatt.

Mind férfiakat s-mind aszszoni állatokat ki ûzzétec, az táboron kiuõl ûzzétec õket, hogy meg ne vndokiczác az õ táborokat azoc, az kic kõzõtt én lakozom.

4 Es úgy czelekedénec az Izraelnec fiai és ki ûzéc azokat az táboron kiuõl, az miképpen meg hadta vala az WR Mosesnec, úgy czelekedénec az Izrael fiai.

5 Szólla annac felõtte az WR Mosèßnec, monduán.

6 Paranczold meg az Izrael fiainac, akar férfiu akar aszszoni állat mikoron czelekedendenec az embereknec bûnõc kõzzûl valamellyet, vétkezuén az WR ellen, és bûnt czelekedendic valamelly lélec.

7 Meg vallyác az õ bûnõket az mellyet czelekedtenec és fizesße meg azt à miben vétkezet éppen, és annac õtõdic részét adgya arra fellyûl, es adgya annac az ki ellen vétkezet.

8 Ha nem leiend annac az férfiunac attyafia az kinec meg fizetné az kárt, adgya azt az WRnac és légyen az Papé, az meg tiztitásra való kosnac kiuõlette mellyuel meg tiztittya õtet (az pap.)

9 Az Izraelitaktól Istennec szenteltetet állatokból való fel emeltetet állatokból való fel emeltetet aiándoc azé az papé légyen az mellyhõz azt viszic.

10 Es kinec kinec meg szenteltetet állati azé légyenec: A mikoron adandgya azokat az ember az papnac, azé légyenec.

11 Szólla annac felõtte az WR Mosesnec, monduán.

12 Szóly az Izrael fiainac, mond meg õ nékiec: Mikoronel hayól valakinec felesége, és vétkezendic az õ férie ellen.

13 Es vétkezendic valaki õ véle, melly dolog az wrától el titkolua es el fedezue vagyon, hogy az õ felesége meg férteztetet, bizonyság pedig nem leend õ ellene, miul hogy az bûnõn nem kaptác.

14 Ha fel indúl õ benne az õ feleségéhõz való kétség, annîra hogy kételkedgyéc az õ feleségéhõz, melly immár tiztátalanná lett: Vagy fel indúl õ benne az õ feleségéhõz való kétsége, annîra hogy az õ feleségéhõz ketelkedgyéc, ióllehet az meg nem férteztetet.

[p 0122] 15 Ackoron vigye az férfiu az õ feleségét az paphoz, és vigye el az õ áldozattyára való aiándekat azzal egyetemben, tudni illic egy Epha arpa liztnec tized részét, De ne õnczõn arra olayt és ne tégyen arra temiént, Mert házasságban való tiztasságnac meg romlásánac gyanoságánac áldozattya, melly eszében iuttattya az (embernec) az gonosßágot.

16 Es az aszszoni állatot hija elõ az pap, és állassa õtet az WR eleiben.

17 Es vegyen az pap ( Tudni illic az nagy réz ûstbõl mellyet tengernec neueznec vala mellybe az vizet horgyac vala szent dólgokért. ) szent vizet fõldbõl czinált ede`nyben, az porbólis az ki leend az sátornac pagyimontomán végyen az pap, és boczásßa azt abba az vízbe.

18 Es állassa az pap az aszszoni állatot az WR eleiben, és az aszszoni állatnac feioét mezitelenicze meg, és tégye annac az aszszoni állatnac kezére az emlekezetnec aiándékat, melly áldozat házasság tiztáságához való gyanosságnac aiándoka, és az papnac kezeben legyenec keserû vizec ( Keserõ vizeknec neuezi azért mert nagy keserûsegesként szenued vala az bûnõs aszszoni állat annac meg iatala vtán. ) átoknac vizei.

19 Es eskûuéssel keszeritse õtet az pap és azt mondgya õnéki: Hogy ha valaki te veled nem kõzõskõdet, es hogy ha el nem haylottál tiztátalanságra az te féried kiuõl, ne ártson tenéked ez keserû átkozot víz.

20 Ha pedig el haylottál az te féried kiuõl, és meg szeplõsittettél és más férfiuual kõzõsûltél az te féried kiuõl.

21 (Eskûuéssel keszerîcze mondom azt az aszszoni állatot az pap átoknac eskûuéséuel, és ezt mondgya az aszszoni állatnac:) Tégyen tégedet az WR átocka, és példáuá az te népedd kõzõtt, minec vtánna az WR meg száraztya à te tomporodat, és az te méhédet dágadásual meg veri.

22 Es bé mennyenec ez átkozot vizec az te belsõ részeidben, hogy meg dagadgyon az te méhed és meg száradgyon az te tomporod, és az aszszoni állat mondgya, Amen, aman.

23 Es iria fel az pap ez átkokat valami chartára, é tõrõllye el annac vtánna azokat az keserû vizeckel.

24 Es itassa meg az aszszoni állatual à keserû átkozot vizet, és bé mennec õ belé az átkozot és keserû vizec.

25 Annac vtánna vegye el à pap az aszszoni állatnac kezébõl az házasságbéli tiztásághoz való gyanuságnac áldozattyát, és emellye fel azt az WR elõtt és áldozzéc azzal az óltáron.

26 Es az pap egy tellyes marockal véuén abból az aiándékból áldozza meg azt az ió illatúl az óltáron, és annac vtánna adgya meg innia az aszszoni állatnac az vizet.

27 Meg itassa mondõ véle az vizet, es ha meg szeplõsittetet leend és ha vétkezet valóba az õ férie ellen, tehát bé mennec azoc az átkozot vizec õ belé, kic fordúlnac keserûségre, és meg dagad az õ méhe, és meg szárad az õ tomporáia, és lészen az az aszszoni állat, átkozot az õ nép ekõzõtt.

28 Hogy ha meg nem szeplõsitetet az aszszoni állat hanem tizta leiend, tehát ártatlan lészen és tenészõ lészen.

29 Ez az házasságbéli tiztásághoz való gyanus4ágnac tõruénye, mikor el hayol az aszszoni állat az õ fériétõl és meg szeplõsettetic.

30 Vagy ha fel indúl valakiben az kételkedés, annîra hogy ketelkedgyéc feleségéhõz, és azõ feleségét állattya az WR eleiben, es az pap czelekeszic azzal mind ez tõruény szerint.

31 Es illyen módon ártatlan lészen az férfiu az bûntõl, de az aszszoni állat az õ bûnénec terhét hordozza.

VI. Rész. ( Az Isten ez Caputban tõruént rendel az mellyhõz tartsác magokat az Nazaréusoc, az az, kic magokat el szakasztuán az kõzõnséges kõsségtõl, éskõuéssel és fogadásual kõteleztéc magokat valami dologtól való meg tartoztatásra, kic az Isten népe kõzõtt szent életnec szép példai voltác. ) 1 ES szólla az WR Mosesnec, monduán.

2 Szólly az Izrael fiainac és mond meg õ nékiec: Mikor férfiu auagy aszszoni állat fogadást tészen, és eskûuéssel az Nazaréusságra ( Nazaréussoknac mondatnac vala azoc, az kic az kõssegtõl magokat ideig meg vonszac vala, és magokat meg tartoztattyác vala embereckel való nyaiaskodástól, hogy az Isten tõruényénec tanulására, és az Isteni dolgoc felõl való gondolkodásra álkolmatosbac lehetnénec. ) kõtelezi magát, hogy tudni illic az WRnac szenteli magát.

3 Bortól és részegîtõ italtól el szakaszsza magát: az bor etzetet és az reszegîtõ állatnac etzettyét ne igya, és semmi meg vizesitetet szõlõbõl czinált wy szõlõt se egyéc: se pedig aszszú szõlõt.

4 az õ fogadásánac minden napián semmit affélét ne igyéc valami lészen az szõlõ tõrõl, az szõlõ maguától foguán az szõlõ haijaîg.

5 Az õ fogadásánac minden napiain borotua az õ feiére ne mennyen, mîglen bé nem tellyesednec az napoc az mellyeken szentelte magát az WRnac, szent légyen, hadgya neuekedni az õ feiénec haiát.

6 Az napokon mellyeken szenteli magát az WRnac, az meg hóltnac testéhõz bé ne mennyen.

7 Sõt se az õ Attyánac, se az õ Annyánac, se az õ attyafiánac, se az õ nénnyénec hólt testeckel meg ne férteztesse magát, mikoron meg halandnac, mert az õ Istenénec fogadását viseli az õ feién.

8 Az õ Nazaréusságánac minden napiain szent légyen az WRnac.

9 Hogy ha pedig valaki meg haland õ nálla hertelenséggel és meg fértezteti az õ fogadásánac feiét, nîrie meg az õ feiét az õ tiztúlásánac napian, hetedic napon nîrie meg azt.

10 Nyóltzadic napon pedig vigyen két Gerliczet auagy két Galamb fiat az papnac az gyûlekezet sátoránac aytaiához.

11 Es áldozza meg à pap egygyiket az bûnért, az másikat pedig egészlen égõ áldozatól, és tiztîtsa meg azt abból hogy vétkezet az hólt test miatt, és szentellye meg annac feiét azon napon.

[p 0123] 12 Es wijonnan fogadást téuén az WRnac az õ maga meg szentelésénec napiáról, vigyen az õ bûneiért egy eztendõs bárányt, az elõtt való napoc pedig haszontalanoc legyenec, mert meg férteztetett vólt az õ Nazaréussága.

13 Ez légyen pedig az Istennec szenteltetett embernec tõruénye, az melly napon bé tellyesedic az õ Nazaréusságánac napia, mennyen az gyûlekezet sátoránac aytaiára.

14 Es vigye fel az õ áldozattyát az WRnac, egy eztendõs ép hîm bárányt egészlen meg égetendõ áldozatra, és egy eztendõs nõsteny ép báránt, bûnért való áldozat1ert.

15 Ezeknec felõtte egy kosár kõuásznélkûl való kenyereket, olayual meg hintet semlye béleseket, és kouásznélkûl való pogáczakat, olayual meg kenetteket, azoknac Minháióckal és iatali áldozatockal.

17 Vigye azokat az pap az WR eleiben, és áldozzéc annac bûneért való áldozatot, és egészlen meg égetendõ áldozatot.

16 Az kostis áldozza meg hálá adó áldozatól az WRnac, az kouásznélkûl valóckal egygyetemben, mellyec az kosárban lésznec. Aldozzéc Minhátis és itali áldozatot.

18 Ackoron az Nazaréus nîrie meg az õ Nazaréusságánac feiét, az gyûlekezet sátoránac aytaiánál, és vegye az õ Nazaréusságánac haiát, és tégye azt az tûzre, melly vagyon az hálá adásért való áldozat alatt.

19 Vegye annac felõtte az pap az kosnac meg fõtt lapoczkáiát, és egy kouásznélkûl való bélest az kosárból, és egy kouásznélkûl való pogáczat, és tégye az Nazaréusnac kezére minec vtánna el nîrettetic az õ Nazaréussága.

20 Es emellye fel az pap azokat az WR elõtt, à papnac szenteltetet ez az fél emeltetet szegynec és fel emeltetet lapotzkánac felõtte, és annac vtánna igyéc bort az Nazaréus.

21 Ez az Nazaréusnac tõruénye az ki fogadáßt teend, és az õ Nazaréusságáért az WRnac fogadot áldozattyánac tõruénye, añac kiuõlõtte az mit szabad akarattya szerint aiándékoz: Az õ fogadása szerint, mellyet fogadot, àcképpen czelekedgyéc, az õ Nazaréusságánac tõruénye szerint.

22 Es szolla az WR Mosesnec, monduán.

23 Szólly Aaronnac és az õ fiainac, monduán: Igy áldgyátoc meg az Izrael fiait, monduán õ nékiec:

24 ALDGYON MEG TEGEDET AZ WR, és õrizzen meg tégedet.

25 Világosicza meg az WR az õ ortzáiat te raytad, és kõnyõrûllyen te raytad.

26 Fordîcza az WR az õ ortzáiát te reád, és adgyon békeséget tenéked.

27 Es az én neuemet vesséc az Izrael fiaira, és ( Az az, Meg áldgyac az Izrael népét az én szentséges neuemnec ségitségûl való hiuasáual. ) én meg áldom õket.

VII. Rész. ( Meg iria Moses az Izraelnec tizenkét nemzetségénec tizenkét feiedelmi minémõ aiándékokat vittec Isten eleiben, minec vtánna az szent haylékot és az óltárt fel emeltec vólna, minden azokhoz való szerszamockal egybe. ) 1 ES lõn az melly napon el végezé Moses az sátornac fel emelését, meg kené azt és meg szentelé minden edénîuel egybe, az Oltártis és annac minden edénit meg kené és meg szentelé.

2 Ackoron aiándékokat viuénec az Izraelnec feiedelmi az õ Attyoc házánac feiei, ezec valánac az nemzetségõc feiedelmi, és vgyan ezec valánac az meg számláltattaknac feiei.

3 Es viuéc az õ aiándékokat az WR eleiben, hat burîttatot szekereket, és tizenkét õkrõket, egy szekeret két feiedelemért, és mindenikért egy egy õkrõt, és aiándékon viuéc azt az sátor eleiben.

4 Es szólla az WR Mosesnec monduán:

5 Vedd el õ tõlõc és szolgállyanac azoc az gyûlekezet sátoránac szolgálattyában az Leuitáknac, mindeniknec az õ szlgálattya szerint.

6 El võué azért Moses sz szekereket és az õkrõket, és adá azokat az Leuitáknac.

7 Két szekeret és négy õkrõt az Gerßon fiainac az õ szolgálattyoc szerint.

8 Négy szekeret pedig és nyóltz õkrõt adá az Merari fiainac az õ szolgálattyoc szerint, az Ithamarnac Aaron pap fiánac keze alá.

9 Az Cehath fiainac pedig semmit nem adá, mert az szentséges állatoc kõrnyûl való szolgálat vala õ raytoc, mellyet vallokon viselnec vala.

16 Viuénec annac okaért az feiedelmec az óltárnac meg szentelésére azon napon á mellyen meg kenettetõt vólt, viuénec mondom aiándékokat az feiedelmec az óltár eleiben.

11 Es monda az WR Mosesnec: Az feiedelmec egygyenként kûlõn kûlõn napon vigyéc az õ aiándékokat az óltárnac meg szentelésére.

12 Es viué elsõ napon az õ aiándékát, Nahasson az Aminadab fia, Iudah nemzetségébõl.

13 Vala pedig az õ aiándéka egy ezûst tál, száz és harmintz siclus nyomó, egy pohár hetuen siclus nyomó, az Sanctuariomnac siclusa szerint, és mind az kettõ tellyes vala Minhánac való olayal meg hintet semlye liztuel.

14 Egy arany kalán tíz siclus nyomó, tellyes ió illatra való szerszámual.

15 Egy gyermekdéd tino, egy kos, egy eztendõs bárány egészlen meg égõ áldozatra.

16 Egy kéczke bac az bûnért.

17 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr õt kos, õt keczke bac, õt bárány eztendõsõc. Ezec az Nahasßonnac Amminadab fiánac aiándoki.

18 Másod napon aiándékot võn [p 0124] Nathanael Suarnac fia, Issachar nemzetségénec feiedelme.

19 Elõ viué az ó0 aiándékát egy ezûst tálat, melly száz és harmintz siclus nyomó vala, egy ezûst pohárt, melly hetuen siclus nyomó vala, az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayal meg hintet Minhánac való semlye liztuel.

20 Egy arany kalánt tellyest ió illatra való szerszámokual.

21 Egy gyermekdéd tinót, egy kost, egy eztendõs bárányt, tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

22 Egy keczke bakot az bûnért.

23 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkrõt, õt kost, õt bakot, eztendõs bárányokat õtet. Ez Nathanelnec az Suar fiánac aiándoka.

24 Harmadic napon az Zebulon fiainac feiedelme, Eliab az Helon fia.

25 Az õ aiándéka pedig vólt egy ezûst tál száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár, hetuen siclus nyomó, az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhánac való semlye liztuel.

26 Egy arany kalán harmintz siclus nyomó, ió illatra való szerszámual tellyes.

27 Egy gyermekdéd tino, egy kos, egy eztendõs bárány tûzzel egészlen meg emeztendõ áldozatra.

28 Egy keczke bac az bûnért való áldozatra.

29 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt Eliábnac Helon fiánac aiándoka.

30 Negyedic napon az Ruben fiainac feiedelme, Elisur Sedeurnac fia.

31 Az õ aiándoka vólt egy ezûst tál, száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár, hetuen siclus nyomó, az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellesec valánac olayual meg hintet Minhára való semlye liztuel.

32 Egy arany kalán tíz siclus nyomó, ió illatra való szerszámokual tellyes.

33 Egy gyermekdéd tino, egy kos, egy eztendõs bárány, tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

34 Egy keczke bac bûnért való áldozatért.

35 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vól Elisurnac Sedeur fiánac aiándoka.

36 Õtõd napon az Simeon fiainac feiedelme, Selumiel Surisaddai fia.

37 Az õ aiándoka vólt egy ezûst tál, száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár hetuen siclus nyomó, az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg nitet Minhára való semlye liztuel.

38 Egy arany kalán tíz siclus érõ tellyes ió illatra való szerszámual.

39 Egy gyermekdéd tino, egy eztendõs bárány tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

40 Egy keczke bac, bûnért való áldozatra.

41 Es hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt Selumielnec Surisaddai fiánac aiándoka.

42 Hatod napon az Gad fiainac feiedelme, Eliasaph az Deuel fia.

43 Az õ aiándéka vólt egy ezûst tál, száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár, hetuen siclus nyomó, az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhára való semlye liztuel.

44 Egy arany kalán, tíz siclus nyomó, tellyes ió illatra való szerszámual.

45 Egy gyermekdid tino, egy kos, egy eztendõs bárány, tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

47 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt Eliasaphnac Deuel fiánac aiándoka.

48 Heted napon az Ephraim fiainac feiedelme, az Elisama az Ammihud fia.

49 Az õ aiándéka vólt egy ezûst tál, száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár, hetuen siclus nyomó, az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhára való senlye liztuel.

50 Egy arany kalán tíz siclus nyomó, tellyes ió illatra való szerszámual.

51 Egy gyermekdéd tino, egy kos, egy eztendõs bárány tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

52 Egy keczke bac az bûnért való áldozatért.

53 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt az Elisamánac Ammihud fiánac aiándoka.

54 Nyóltzad napon az Manasseh fiainac feiedelme, az Gamliel: Pedahsur fia.

55 Az õ aiándéka vólt egy ezûst tál, száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár hetuen siclus nyomó az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhára való semlye liztuel.

56 Egy arany kalán tíz siclus nyomó, tellyes ió illatra való szerszámual.

57 Egy gyermekdéd tino, egy kos, egy eztendõs bárány tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

58 Egy keczke bac bûnért való áldozatra.

59 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, [p 0125] eztendõs bárány õt. Ez vólt az Gamlielnec az Pedahsur fiánac aiándoka.

60 Kilentzed napon az Beniamin fiainac feiedelme, az Abidan: az Gedoni fia.

61 Az õ aiándéka vólt egy ezûst tál száz harmintz siclust nyomó, egy ezûst pohár hetuen siclus nyomó à Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhára való semlye liztuel.

62 Egy arany kalán tí siclus nyomó ió illatra való szerszámokual tellyes.

63 Egy gyermekdéd tinó, egy kos, egy eztendõs bárány tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

64 Egy keczke bac bûnért való áldozatra.

65 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt az Abidannac Gidoni fiáinac aiándoka.

66 Tizedic napon az Dan fiainac feiedelme, Ahiezer: az Ammisaddai fia.

67 Az õ aiándéka vólt egy ezûst tál száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár hetuen siclus nyomo, az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhára való semlye liztuel.

68 Egy arany kalán tíz siclus nyomó, ió illatra való szerszámual tellyes.

69 Egy huermekdéd tino, egye ztendõs bárány tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

70 Es keczke bac bûnért való áldozatra.

71 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt Ahiezernec az Ammisaddai fiánac aiándoka.

72 Tizen egygyedic napon az Asser fiainac fiedelme, az Pagiel: Ochran fia.

73 Az õ aiándoka vólt egy ezûst tál száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár hetuen siclus nyomó az Sanctuariomnac siclusa szerint, Mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhánac való semlye liztuel.

74 Egy arany kalán tíz siclus nyomó, tellyes ió illatra való szerszámual.

75 Egy gyermekdéd tino, egy kos, egy ezténdõs bárány tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

76 Egy keczke bac bûnért való áldozatra.

77 Es az hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt Pagielnec Ochran fiánac aiándoka.

78 Tizenkettõdic napon az Naphthali fiainac feiedelme, Ahira: Enan fia.

79 Az õ aiándéka vólt egy ezûst tál, száz harmintz siclus nyomó, egy ezûst pohár hetuen siclus nyomó az Sanctuariomnac siclusa szerint, mellyec tellyesec valánac olayual meg hintet Minhára való semlye liztuel.

80 Egy arany kalán tîz siclus nyomó tellyes ió illatra való szerszámual.

81 Egy gyermekdéd tino, egy kos, egy eztendõs bárány tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra.

82 Egy keczke bac bûnért való áldozatra.

83 Es hálá adásnac áldozattyáért két õkõr, õt kos, õt bac, eztendõs bárány õt. Ez vólt Ahiranac az Enan fiánac aiándoka.

84 Ez vólt az óltárnac meg szentelése az napon az mellyen meg kenettetet az Izraelnec feiedelmitõl: Tizen két ezûst tálac, tizenkét ezûst pohároc, tizenkét arany kalánoc.

85 Száz és harmintz siclus nyomó vala egy ezûst tál: Es egy ezûst pohár hetuen siclus nyomó, az edényeknec minden ezûsti, két ezer négy száz siclus, az Sanctuariomnac siclusa szerint.

86 Tizenkét arany kalánoc ió illatra való szerszámual tellyesec: Tíz siclus nyomóc valánac à kalánoc az Sanctuariomnac siclusa szerint: Az kalánoknac minden aranya, száz húsz siclus.

87 Az tûzzel meg eméztendõ áldozatra való tulkoc, tizenkét gyermekdéd tulkoc, tizenkét kós, eztendõs bárány tizenkettõ az õ Minháiokual egybe, és tizenkét keczke bakoc, bûnért való áldozatra.

88 Az hálá adásnac pedig áldozattyánac minden õkrei huszon négy tinóc, hatuan kosoc, hatuan bakoc, eztendõs bárányoc hatuan. Ez vólt az óltárnac meg szentelése minec vtánna meg kenettetet vólt.

89 Mikoron pedig bé mégyen vala az Moses az gyûlekõzetnec sátorában hogy szóllana õ véle (Istenuel) hallya vala szauát annac az ki véle szól vala az propiciatoriomból, melly vala az bizonyság tételnec ládáián az két Cherubim kõzõtt, és szól vala néki.

VIII. Rész. ( Paranczollya az Isten hogy mikor az gyertya tartón az lámpásokat auagy szõuednekõket meg akariac gyuytani, mind meg gyuyczác. Másodszor bizonyos formát, rendet és módot rendel az Isten, mellyenc általa hadgya hogy á Leuitákat az elsõ szûlõttec helyén fel szentellyéc. Vtólszor meg mondgya menyi eztendõs korokban kezdgyéc és végezzéc az õ szolgálattyokat. ) 1 ES szólla az WR Mosesnec, monduán.

2 Szóly az Aaronnac és mond meg õ néki: Mikoron meg gyuytod az õ szõuednekõket, az gyertya tartó ellenében minden felé világosságot tegyenec az hét szõuednekec.

3 Es czelekedéc èckeppen az Aaron, és úgy téué fel az lámpásokat hogy az gyertya tartónac ellenében világosságot tennénec, à miképpen paranczolta vala az WR Mosesnec.

4 Es az gyertya tartónac az õ alkotmánya merõ aranyból verettetet vala, mind az szára, mind pedig az virága, az példa szerint az mellyet mutatot vólt az WR Mosésnec, ollyanképpen czinála az gyertya tartót.

[p 0126] 5 Szólla annac felõtte az WR az Mosesnec, monduán.

6 ( Az áldozatoc kõrnyûl szolgáltac elõszõr az Izraelitaknac elsõ szûlõttõc, mint meg tettzic, Exo: 24. Az vtán válaztya Isten az Leuitákat az elsõ szûlõttec helyébe õ magánac, az szent hayloc kõrnyûl való szolgálatra, mint ez elõtt beszélle Moses, Num: 5. Az Leuitáknac nem vólt szabad az óltárhoz iárulni, az szent haylokban menni, és az szent edenyeket illetni, ha nem az õ tiztec vólt az szent hayloknac és sátornac hordozása, fel állatása. Az szent edényeket noha õk hordoztac, de nem vólt szabad azokhoz nyúlni. Annac fõlõtte tiztec vólt az áldozatra való barmoknac meg õlése, meg nyúzása, és el készîtese, az hamunac ki hordása. Egy beszéduel monduán, az Aaronnac és az õ fiainac szólgai vóltanac az Leuitác: Ezec noha az papockal eggyût az Isten sátora kõrnûl vóltac, de az vtán az igiretnec fõldén széllel kûlõn kûlõn városokban laktac. De õrõkségec semmi nem vólt, hanem az egész fõldnec hasznánac dezmáia vólt õuec. Az papoknac az Isten sátora kõrnyûl kellet lenniec mindenkor, mint hogy annac vtánna Ierusalemben az Templom kõrnyûl kellet laknioc. Ezeknec kûlõn iõuedelmec vólt, Mert az Leuitác az tizednec részét adtac nekiec, annac fõlõtte az áldozatokból bizonyos részec iárt. Ezec tizti vólt az áldozat. Ezeknec vólt szabad bé menniec az szent sátorban. ezekbõl meg tettzic hogy noha egy nemzetbõl valóc vóltac az papoc és Leuitác: Mind az által kûlõn tiztec vólt. ) Vegyed az Leuitákat az Izrael fiai kõzzûl, és tiztîczad meg õket.

7 Igy czelekedgyel pedig õ vélec hogy meg tizticzad õket, hinczed õ reáioc à tiztúlásnac vízét, és mind az egész testeket borotuállyác meg, és mossác meg az õ ruháiokat- és tiztittassanac meg.

8 Annac vtánna vegyenec egy gyermekdéd tinót Minháiáual egybe, tudni illic olayual meg hintetet semlye liztuel: Es más gyermekdéd tinótis vegyenec bûnért való áldozatra.

9 Ackoron vigyed az Leuitákat az gyûlekõzetnec eleiben: Es gyûyts egybe az Izrael fiainac minden gyûlekezetit.

10 Vigyed (mondon [!]) az Leuitákat az WR eleiben, és az Izraelnec fiai tegyéc az õ kezeket az Leuitákra.

11 Es az Aaron vigye az Leuitákat aiándékon az Izrael fiaitól az WRnac, hogy szolgállyanac az WR szolgálattyában.

12 Az Leuitác pedig tegyéc az õ kezeket az tinóknac feiékre: Annac vtánna áldozzad egygyiket bûnért való áldozatú1l, az másikat pedig tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatúl az WRnac, az Leuitáknac meg tiztitásokra.

13 Es állassad az Leuitákat az Aaron eleiben, és az õ fiai eleiben, és adgyad õket aiándékon az WRnac.

14 Es válazd el az Leuitákat az Izrael fiai kõzzûl hogy legyenec az Leuitác eneim.

15 Annac vtánna mennyenec el az Leuitác az gyûlekezetnec sátorában való szolgálatra, minec vtánna meg tiztitod õket, és aiándékon viszed õket az Istennec.

16 Mert adattanac énnékem az Izrael fiai kõzzõl mind azokért kiz az õ Annyoc méhét elõszer meg nîttyác (az az) az Izrael fiainac elsõ szûlõtti helyet võttem õket magamnac.

17 Mert az Izrael fiai kõzõtt enîm minden elsõ szûlõtt mind emberec kõzzõl: Az naptól foguán hogy meg õltem minden elsõ szûlõttét az AEgyptus fõldében, magamnac szenteltem azokat.

18 Võttem pedig (magamnac) az Leuitákat minden elsõ szûlõttec helyet az Izrael fiai kõzõtt.

19 Es adtam az Leuitákat aiándékon az Aaronnac és az õ fiainac az Izrael fiai kõzzõl, hogy az Izrael fiainac tiztekben iárianac az gyûlekõzetnec sátorában, és meg tizticzác az Izrael fiaiban czapás ha à szent helyhõz menendenec.

20 Vgy czelekedéc annac okaért az Moses és Aaron, és az Izrael fiainac minden gyûlekõzeti az Leuitáckal, mind az szerint valamint paranczolta vala az WR az MOsesnec az Leuitác felõl, ollyanképpen czelekedénec õ vélec az Izrael fiai.

21 Es meg tiztitác magokat az Leuitác és meg mosác az õ ruháiokat és viué õket az Aaron aiándékon az WR eleiben, és meg tiztîtá õket az Aaron hogy tiztácká tenné õket.

22 Ezec mikoron el végeztettec vólna, el kezdéc az Leuitác az õ tizteket az gyûlekõzetnec sátorában az Aaron elõtt, és az õ fiai elõtt az miképpen parantsolt vala az WR az Mosesnec az Leuitac felõl, ollyanképpen czelekedénec vélec.

23 ( Oda fel az 4. Caputban azt mondgya Isten hogy harmintz eztendõs korokban kezgyec az szolgálatott az Leuitac, itt pedig 25. Eztendõs korokban, de ninczen ellenkezes az beszedbe, mert 25. eztendõs korokban allottac az tiztbe, gyakorlottak magokat az tõb Leuitackal õt eztendeig. Az vtán tellyességgel béallottac 30. eztendõs korokban. ) Szólla pedig az WR Mosesnec, monduán.

24 Még ezis az Leuitác tiztekhõz való, hogy huszon õt eztendõs korától foguán es annac felõtte mennyen bé minden Leuita, hogy az gyûlekõzet sátoránac szolgálattyában vitézkedgyéc.

25 Minec vtánna pedig õtuen eztendõs lészen, meg térien az õ szolgálattyában, és annac vtánna ne szolgállyon.

26 Hanem szolgállyon az õ attyafiaiual egygyetemben az gyûlekezetnec sátorában, hogy ( Az az, Ebben szolgállyanac, hogy az õ attyokfiait tanîtsác, oktasßác, és azoknac szolgálattyokra vigyázzanac. ) azoc az õ tiztekben el iárianac: De az szolgálatban ne szolgállyon. Ecképpen czelekedgyel az Leuitáckal az õ szolgálattyokban.

IX. Rész. ( Paranczollya Isten az Izrael fiainac az õ ki iõuésec vtán másod eztendõben, hogy az husueti báránt meg egyéc, és annac innépét meg szentellyéc. Es hadgya hogy minden eztendõben meg szentellyéc azt, vagy othon vadnac vagy idegen fõlden, vágy lésznec tiztác vagy nem. Vtólszor az Izraelitáknac meneteleknec és meg szállásoknac módgyát és rendit iria meg Moses. ) 1 SZólla pedig az WR Mosesnec az Sinai puztáiában, másodic eztendõben hogy ki iõttenec AEgyptus fõldébõl elsõ holnapban, monduán.

2 Az Izrael fiai meg szerezzéc az Pesaht az õ ideiében.

3 Ez hólnapnac tizen negyedic napián, az két estue kõzõtt készîczétec el azt az õ ideiében: Minden rend tartás szerint, és minden Ceremoniái szerint, szerezzétec meg azt.

4 Szólla annac okaért Moses az Izrael fiainac hogy meg szerzenéc az Pesaht.

5 Es meg szerzéc az Pesaht az elsõ hólnapban vgyan azon hónac tizen negyedic napián, az két estue kõzõtt, az Sinai puztáiában: Mind azoc szerint czelekõdénec az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

6 Valánac pedig nemellyec kic miuel hogy tiztátalanoc valánac valami hólt embernec illetése miatt, nem szerezhetéc meg az Pesaht azon napon, annac okaért menenéc az Moses eleiben és az Aaron eleiben azon napon.

7 Es mondánac azoc az emberec õ néki; Mi tiztátalanoc vagyunc hólt embernec illetése miatt, Miért tîltattatunc meg hogy az WRnac ne vigyûnc áldozatot az õ ideiében az Izrael fiai kõzõtt?

9 Es monda õ nékiec az Moses: Legyetec vezteg mîglen meg értem mit parantsollyon az WR ti felõletec.

[p 0127] 9 Szolla pedig az WR Mosesnec, monduán.

10 Szóly az Izrael fiainac, monduán: Ha valaki ti kõzõttetec tiztátalan leiendis hólt embernec illetése miatt, auagy meszsze úton leiend ti kõzzûletec, auagy az ti nemzetségtõc kõzzûl, mind az által az WRnac meg szerezze az Pesaht.

11 Másod hólnapon tizen négyedic napián az két estue kõzõtt szerezzetec meg azt? Kouásztalan kenyéreckel és keserû fûueckel egyéc meg azt.

12 Ne hadgyanac abban semmit reguelîg, és tetemét annac meg ne tõriétec: Az Pesahnac minden rend tartási szerint szerezzéc azt.

13 Az melly ember pedig tizta, auagy útban nem leend, és meg szûnendic az Pesahnac meg szerzésétûl, ki vágattasséc az az lélec az õ népe kõzzõl. Mert az WRnac áldozattyát nem vitte fel az õ ideiében, az õ bûnénec terhét visellye az az ferfiu.

14 Hogy ha pedig iõueuény leiend ti kõztetec és szerzend Pesaht az WRnac: Az Pesahnac rendi szerint és annac Ceremoniai szerint czelekedgyéc: Egy rend tartástoc légyen ti néktec, mind iõueuénynec s-mind az fõldnec lakosánac.

15 Az melly nap pedig fel emeltetéc az sátor, bé fedezé az felhõ az sátort, az bizonyság tételnec haylokát: Es estue az sátor felõtt vala mint az tûznec ábrazattya mind reguelîg.

16 Vgy vala szûntelen: Az felhõ búrîtya vala azt bé, de tûznec ábrazattyában eijel.

17 Mikoron pedig mégyen vala az felhõ az sátorról, annac vtánna el indúlnac vala az Izraelnec fiai: Es az helyen az holott az felhõ meg áll vala, ott iárnac vala tábort az Izraelnec fiai.

18 Az WRnac beszéde szerint mennec vala az Izraelnec fiai, es az WRnac beszéde szerint iárnac vala tábort, mind addîg mîg az felhõ áll vala az sátoron ott à helyen maradnac vala táborban.

19 Mikoron pedig az felhõ az sátoron soc napîg nyugszic vala, ackoron õrzic vala az Izraelnec fiai az WRnac õrizetit ( Az az, Az Istennec sátorat fel emeluen foglalátosoc valánac az Isteni tizteletben. ) és elõb nem mennec vala.

20 Mikoron pedig az felhõ keues napokon marad vala az sátoron, az WRnac szaua szerint maradnac vala azon helyben, és az WRnac szauára indúlnac vala.

21 Mikoron pedig az felhõ estuetõl fogua reguelîg vólna, reguel pedig az felhõ el menne, ackor indúlnac vala: Auagy pedig mikor mind napual mind éijel mégyen vala az felhõ, õkis mind addîg mennec vala.

22 Vagy két nap, vagy egy hólnapon, vagy eztendeîg, az menyére késic vala az felhõ az sátoron, meg maradnac vala az Izrael fiaijs és nem mennec vala touáb: Mikorn pedig az el mégyen vala, õkis el mennec vala.

23 Az WRnac beszéde szerint iárnac vala tábort: Es az WRnac beszéde szerint indúlnac vala: Az WRnac beszédit meg tartyác vala: Az WRnac Moses által való paranczolattya szerint.

X. Rész. ( Paranczollya Isten Mosesnec, hogy két ezûst kûrtõt czináltasson, mellyeckel vagy mind az sokaságot, vagy czac az feiedelmeket egybe hija, és mellyeckel kûrtõllyenec az indulasnac és áldozatnac idein. Másodszor beszélli Moses minémõ renduel indúltac ki az Sinai hegy alól. Vtolszor aztis meg iria minémõ imádságot tõtt mikor az szent ládáual el indúltac és mikor meg állottac. ) 1 ESmét szólla az WR Mosesnec, monduán.

2 Czináltas magadnac két ezûst kûrtõt, merõ ezûstbõl verettettec legyenec, hogy azockal az gyûlekezetet õszue gyûythessed, és ielt ádhas mikor kellyen az tábornac indúlni.

3 Es mikoron kûrtõlnec azockal, õszue gyûllyen te hozzád mind az egész sereg, az gyûlekõzetnec sátoránac aytaia eleiben.

4 Ha pedig czac egy kûrtuel kûrtõlnec, ackor gyûllyenec te hozzád az feiedelmec, az Izrael ezerinec feiei.

5 Ha pedig kûrtõlendetec indulót, ackor indúllyanac azoknac tábori az kic nap kelet felõl iárnac tábort.

6 Mikoron pedig kurtõlendetec indúlót másodszor, ackor indúllyon azoknac táboroc kic dél felõl iárnac tábort: Mert mikor indúlnioc kel, keszûlõt kel fúni.

7 Mikoron pedig õszue gyûytitec az gyûlekezetet, ackoron czac egyeneset kûrtõllyetec és ne fuiatoc indulót.

8 Az Aaron fiai pedig az papoc kûrtõllyenec azockal az kûrtõckel, és ez legyen ti kõzõttetec õrõcké való rend tartás az ti nemzetségitec kõzõtt.

9 Es mikoron mentec viadalra az ti fõldetekben à titeket háborîtó ellenségtec ellen, ackoris azockal az kûrtõckel kûrtõllyetec, és emlékezetben lésztec az ti WRatoc Istentec elõtt, és meg szabadúltoc az ti ellenségitektõl.

10 Annac felõtte az ti vigaságtoknac napián és az ti innep napitokban, és az ti hólnapitoknac kezdetiben kûrtõllyetec azockal az kûrtõkuel, az tûzzel egészlen meg emésztendõ áldozatitokra, és az ti hálá adó áldozatitokra. Es lésznec tinéktec emlekezetre az ti Istentec elõtt: En vagyoc az ti WRatoc Istentec.

11 ( Ez versbõl meg tettzic hogy az Izraelitac az Sinai hegy alatt egy nihány nap heián egész eztendeig vóltac. Mert Aprilisnec tizen õtõdic napián indúltac ki AEgyptusból. Maiusban mind budostanac, Iuniusnac elsõ napián mentec az Sinai hegy alá. Másod eztendõben Maiusnac húszadic napian indúltac el onnét, az mint itt mongya Moses. Tuábba ezt vegye eszébe az oluaso, hogy ez helytõl fogua, ennec ez kõnywnec húszadic részeîg irattatnac Mosestõl azoc az dolgoc, mellyec lõttec az ki iõuetelnec másodic eztendeietõl fogua, tellyes harmintz nyoltz eztendeîg. Mert itt azt mondgya Moses hogy az Sinai hegy alól indúltac másodic eztendõben mikor az Isten sátorától az felhõ el indúlt vólna. Az húszadic Caputban pedig iria az Aaron pap halálát, melly dolog lõtt az ki iõueteltõl fogua negyuenedic eztendõben, Num: 33 Azért az Moses másodic kõnyuénec tizen negyedic részétõl fogua az negyedic kõnywnec húszadic részeig, harmintz kilentz eztendõnec historiáia irattatic meg. Az húszadic résztõl fogua, az vtolso kõnywnec az végeîg, az vtólso, az az, negyuenedic eztendõnec historiáia irattatic meg, etc. ) Vala pedig másod eztendõben másodic hólnapban, az hólnapnac húszadic napián el méne az felhõ az bizonyság tételnec sátoráról.

12 Es el indúlánac az Izrael fiai az õ meneseknec rendi szerint az Sinai puztáiából, és meg allapéc az felhõ az Parannac puztáiában

13 El indulánac annac okaért elõszer az WRnac Moses által való paranczolattya szerint.

14 Es kezde menni elõszer az Iudah fiai nemzetségénec táboránac zászlóia az õ seregi szerint: Es az õ seregénec feiedelme vala, à Nahasson az Amminadab fia.

[p 0128] 15 Az Issacharfiai nemzetséginec feiedelme vala, az Nathanel az Suarnac fia.

16 Es az Zebulun fiai nemzetséginec feiedelme vala, Eliab az Elonnac fia.

17 Es el bontuán az sátort el indúlánac az Gersonnac és az Merárinac fiai, kic viselic vala az sátort.

18 Annac vtánna kezde menni az Ruben táboránac záßzlóia, az õ seregek szerint, Es az õ seregénec feiedelme vala, Elisur Sedeurnac fia.

19 Az Simeon fiai nemzetségénec pedig feiedelme vala, Selumiel az Surisaddai fia.

20 Es az Gad fiai nemzetségénec feiedelme vala, Eliasaph az Deuelnec fia.

21 El indúlánac az Cehathitakis kic viselic vala az szentséges állatokat, és amazoc fel vonszác vala az sátort, (Az Gersonitác miuel hogy elõl mennec vala az Meraritáckal, fel vonszác vala addig az sátort mîg az Cehatitác oda érkeznec vala. ) mîg ezec (az Cehathitác) oda iutnac vala.

22 Annac vtánna menni kezde az Ephraim fiai nemzetségénec zászlóia az õ seregi szerint: Es az õ seregénec feiedelme vala, Elisama az Ammihud fia.

23 Az Manasse fiai nemzetsége seregénec feiedelme vala, Abidan az Gideoni fia.

25 Vtólszor meg indúla az Dan fiai táboránac zászloia, mind az egész tábornac maradékát véle viuén az õserege szerint: Es az õ seregénec feiedelme vala, Ahiezer az Ammisaddai fia.

26 Az Aser fiai nemzetsége seregénec pedig feiedelme vala, Pagiel, az Ochran fia.

27 Es az Naphthali fiai nemzetsége seregénec feiedelme vala, Ahira az Enan fia.

28 Ezec az Izrael fiainac menetelec az õ seregec szerint, écképpen mentenec.

29 ( Moses az õ Ipát az Iethrot, kit itt neuez Hobabnac, hija véle az igiretnec fõldére. Hogy pedig az Iethro vólt, meg tettzic abból, Mert Reuel fiánac mondgya. Az Iethrotis pedig Exod. 2. Reuel fianac mondgya. Vgyan ezrõl vagyon emlekezet. Iud: 1. 4. 1. Sam. 15. 1. Paral: 2. Ierem: 35. Melly helyekbõl meg tettzic hogy ha elõszer el nem mentis Iethro az Moses kérésere, de az vtán az népnec, vtánna ment. Azért Tremellius igy fordîttya. Nem mégyec most el, hanem minec vtánna az én fõldembe mégyec. Nemellyec azt mongyac, hogy ez Hobab, fia vólt az Iethronac. ) Monda pedig az Moses az Midianból való Hobabnac, Reuel fiánac, az õ Ipánac, El mégyü9nc mi az helyre az melly felõl szólot az WR, azt adom (vgy mond) tinéktec, Ier el velûnc es iól tészûnc veled: Mert az WR iót igért az Izraelnec.

30 Ki felele néki: Nem mégyec, hanem az én fõldemre és az én rokonságim kõzzé mégyec (elõszer.)

31 Es monda (Moses) kérlec ne hadgy el bennûnket: Mert te tudod hól kel meg szállanunc az puztában, és légy minékûnc szemûnc gyalánt.

32 Es ha el iõuendesz velûnc, valami iót az WR mi velûnc czelekeszic, te veled kõzõllyûc azt.

33 El ménénec annac okaért az WR hegyétûl három napi iáró fõldõn, és az WR szõuetségénec ládáia mégyen vala õ elõttec három napi iáró fõldõn, hogy meg mutatná nékiec holott kellene meg állanioc.

34 Es az WR fõlhõie vala õ raytoc nappal mikoron mennénec az õ táborokból.

35 Mikor pedig el akartác indîtani az ládát, ezt mondgya vala az Moses: KELY FEL WRAM és szeledgyenec el az te ellenségid, és fussanac el az kic tégedet gyûlõlnec az te ortzád elõtt.

36 Mikoron pedig meg áll vala, ezt mondgya vala : ADGY NYVGODALMAT WRAM az Izraelnec tíz ezerszér való ezerénec.

XI. Rész. ( Az Izrael népe panaszolkodic az Isten ellen, fel geried az Isten haragiánac tûze ellenec: De azt Moses meg ólttya kõnyõrgésséuel. Az vtán esmet húst kiuánnac, és az Mannat meg vtáluán zúgolodnac Isten ellen. Az Moses panaszolkodic az õ nagy terhérõl és nyomorúságáról. Az Isten azért ád melléie hetuen férfiakat, de az húskéuánó népet igen meg bûnteti.

1 ES támada az nép kõzõtt zúgolódás az WR ellen, úgy mint kic bánkodnánac az õ fáradságokon: Es nem tettzéc az WRnac fûleiben. Mert meg hallá az WR és meg harguduán fel geriede õ ellenec az õ tûze, és meg emézté az tábornac vtólso széllét.

2 Kiálta annac okaért az nép Mosesre, é kõnyõrge az Moses az WRnac, és meg szûnéc az tûz.

3 Es neuezé azt a helyet ( Thaberah, az az, gyûladás. 1. Cor: 10. ) Thaberahnac, mert meg gyúlladot vala õ ellenec az WRnac tûze.

4 Es az gyûleuész nép melly vala õ kõzõttõc, kiuánságba eséc, annac okáért az Izrael fiaijs el fordúluán siránac, es mondánac: Kitsoda ád minékûnc húst ennõnc.

5 Meg emlekezûnc az halákról az mellyeket ettûnc AEgyptusban ingyen, az vgorkákról és az dinnyékrõl, és à parhagymákról, és az foghagymákról.

6 Most pedig az mi lelkûnc meg száradot es az mi szemeinc semmit egyebet az Mannanál nem látnac.

7 Az Mannah pedig ollyan vala mint az Coriandrum magua, és az õ szine mint az Bdellum draga kõnec az õ szine.

8 Ki omol vala pedig az nép, és szedic vala az Mannaht, es meg õrlic vala malmókban, auagy meg tõric vala mosárban, es meg fõzic vala fazékban és czinálnac vala abból hanúban sûlt pogátsákat: Az ízi pedig annac vala mint wy olaynac az ízi.

9 Mikorn pedig az harmat le szál vala az táborra éijel, az Mannais mindgyárt le száll vala arra.

10 Annac okaért meg hallá az Moses hogy sirna az nép az õ házoc népe szerint, kiki az õ sátoránac aytaia elõtt: Annac okaért fel geriede az Wrnac haragia felõtte igen, az Mosesnekis nem tettzéc.

11 (Panaszolkodic Moses az õ nagy terhérõl és nyomoruságáról az nép miatt. )
Es monda Moses az WRnac: Miért nyomorîtád illyen módon az te szólgádot, és miért nem találéc kegyelmet az te szemeid elõtt, hogy az egész népnec terhét én reám vetnéd?

12 Auagy én tûlem fogontatotté mind az egész nép, auagy én szûltemé õtet az te kebeledben [p 0129] az miképpen hordozni szokta az dayka az szopó gyermeket, az fõldre mellyrõl meg eskûttél az õ attyoknac.

13 Hól vegyec én húst hogy adgyam azt mind az egész népnec: Mert sirnac én elõttem azt monduán: Adgy minékûnc húst hadd egyûnc.

14 Nem viselhetem mind az egész népet, mert erõm fellõtt vagyon.

15 Hogy ha így czelekszel te én velem, kérlec õlly meg engemet ha te elõtted kedues vagyoc, és ne lássam az én nyaualyámat.

16 Monda azért az WR MOsesnec: Gyûyts egyben az hetuen férfiakat az Izraelnec vénei kõzzûl, az kiket tudsz hogy az népnec vénei legyenec és annac feiedelmi, és vigyed õket az gyûlekõzet sátoránac aytaiához, és állyanac ott te veled.

17 Ackoron alá szálloc és szólloc ott te veled, és el ßzakaztoc abból az lélekbõl ( Az lélkõn érti az bõlczeséget, melly vala az Mosesben. ) az mely vagyon te benned, és visellyéc te veled az népnec terhét, és ne visellyed te magad.

18 Az népnec pedig mondgyad: Készîtsétec magatokat hólnapra és húst észtec: Mert sirtatoc az WR hallására, monduán: Kitsoda ád minékûnc húst ennûnc: Bizonyára iobban vala minékûnc dolgunc Egyptusban. Azért az WR ád tinéktec húst és enni fogtoc.

19 Nem czac egy napon észtec sem kettõn, sem õt napon, sem tíz napon, sem húsz napon.

20 De egy hólnapîg mîglen ki iõijen az ti orrotokrólis, és vgyan meg vtállyátoc, annac okaért hogy meg vtáltátoc az WRAT az ki vagyon ti kõzõttetec: Es sirtatoc õ elõtte monduán, Miért iõttûnc ide ki AEgyptusból?

21 Es monda az Moses: Hat ( Az Mosesnec nagy esete, mert nem hiszi hogy Isten az népet megelegedheti az puztában húsual. ) száz ezer gyalog ez nép az kic kõzõtt vagyoc én: Es te azt mondod húst adoc õ nékiec és észnec egy hólnapîg.

22 Nem de õkrõc és iuhoc vágattatnaké õ nékic hogy elég légyen õ nékiec, auagy az tengernec minden halai õszue gyûytetneké nékiec hogy elég légyen nékiec?

23 Ackoron monda az WR à Mosesnec: Auagy meg rõuidõlté az WRnac keze? Mayd meg látod hogy ha bé tellyesediké az én beszédem auagy nem.

24 Ki méne pedig az Moses az néphõz és meg mondá nékic az WR beszédét, és õszue gyûyté az hetuen férfiakat az népnec vénei kõzzûl ( Hetuen birác, Ez pedig az rend tartás meg maradot Izraelben mind Christusig. ) kiket állata az sátor kõrnyûl.

25 Ackoron le szálla az WR fõlhõben, és szólla õ néki: Es el szakazta abból az lélekbõl az melly vala õ benne, és helyhezteté az hetuen vén férfiakban, mikor az lélec, Prophetálánac ackor.

26 El maradánac pedig két férfiac az táborban, egygyiknec neue Eldad, és az másiknac neue Medad, és ezekennis meg nyugott vala az lélec, mert azokis valánac az bé iratott hetuen vénec kõzzûl valóc, de nem mentenec vala az Sátorban, és prophetálni fogánac õkis az táborban.

27 El futaméc azért egy ember és meg ielenté az Mosesnec, és monda. az Eldad és Medad Prophetálnac az táborban.

28 Ackor felele az Iosue az Nun fia, az Mosesnec szolgáia az õ iffiai kõzzûl, ( Vagyigy, ki Mosesnec szolgáia vala gyermekségétõl fogua. ) és monda: WRam Moses, tilcz meg õket.

29 Kinec felele az Moses: Auagy én érõttem, irigykedelé? Vay ha az WRnac minden népei Prophetác vólnánac és adná az WR az õ lelkét õ beléiec.

30 Annac okaért viszsza tére az Moses az táborba, õ és az Izraelnec vénei.

31 Es szel iõue ki az WRtul és hozá fûrieket az tengerbõl és boczátá az táborra egy napi iáró fõldig egy felõl, és egy napi iáró fõldîg más félõl, az tábor kõrnyûl, és vgy mint hét sing magasságnîra az fõldnec szinén. ( Keetszer adot az Isten fûrieket az Izraeltaknac, Elõszõr az Sina puztáiában Elim kõzõtt, Exod: 16. Mászodszor Thaberanal vagy Cibroth Hathauanal, Num: 11. )

32 Ackoron fel kele à nép egész azon az napon, és egész éijel és egész á kõuetkõzõ napon, és gyûyténec magoknac fûrieket, az ki keuesbet gyûytõt, gyûytet tíz rakásokat, és szépen ki terieztéc azokat magoknac az tábor kõrnyûl. ( Hogy tudni illic azoc meg ne vesznénec. )

33 Az húsmég fogoc kõzõtt vala és még nem eméztettec vala, ackoron az WRnac haragia fel geriede az népre és meg veré az WR a népet felõtte nagy czapásual.

34 Annac okaért neueze azt az helyet Cibrothhatha auahnac, ( Cibroth hathauah, az az, kiuánsánac [!] koporsoia. ) mert ott temettetéc az kiuánó nép.

35 Az Cibrothhathauahtúl el méne az nép Haserothba, és meg állánac azon az helyen.

XII. Rész. ( Az Maria és az Aaron Moses ellen támadnac. Az Isten meg mondgya hogy minden Prophetanal bõczûletesb õ elõtte az Moses, Es az Mariat megbûnteti heted napig való pokloságual, mellyért ki rékeztetic az táborból. ) 1 AZ Maria pedig és az Aaron szóllánac az Moses ellen az õ feleségéiért, mellyet CHVS tartományból võtt vala feleségûl, hogy tudni illic az CHVS ( Az CHVS szereczen ország. Mondgya azért CHVS tártományból valónac az Sipporát, vagy az feketeségért vagy azért hogy az Midian tartománya szomszédságában vólt szereczen orszagnac. ) tartományból való aszszoni állatot võtte volna feleségûl.

2 Es mondánac: Mi nem czac az Moses által szóllot az WR, auagy nem szollotté mi általunkis? Es meg hallá az WR.

3 (Maga az az ember az Moses, szelîd ember vala, minden emberec felõtt, kic ez fõld szinén valánac.)

4 Mindgyárt azért monda az WR az MOsesnec és Aaronnac és Mariánac: Mennyetec ki ti hárman az gyûlekõzetnec sátorába, és ki ménénec õk hárman. [p 0130]

5 Ackor le szálla az WR felhõnec oszlopában és meg álla az sátornac aytaiánál, és mikor szolîtotta vólna Mosest és Mariát, ki ménénec mind ketten.

6 Kiknec monda: Hallyátoc meg mostan az én beszédemet: Ha valaki az WRnac Prophéteáia leend ti kõztetec, én meg ielenem annac látásban, vagy álomban szólloc azual. ( Az Isten régen az Prophetáknac látásban és álomban ielentette meg magát )

7 Nem ollyan képpen (szólloc az én szólgámnac az Mosesnec, ki az én egész házámban hiw.

8 Szemtûl szembe szólloc õ véle és níluán való látásban: Nem homályos beszédec által, hanem az WRnac hasonlatósságát láttya. Mi az oka azért hogy nem féltetec szóllani az én szolgám ellen, Moses ellen?

9 Es fel gyúllada az WR haragia õ reáioc, és el méne.

10 Es az felhõ el méne az Sátor fellûl: Es imé az Maria vala bél poklos, feiér mint az hó, és ( Meg bûnteti Isten az Mariát az Moses ellen való zugolodásért bél poklosságual. ) tekénté az Aaron Mariát és imé bél poklos vala.

11 Monda azért az Aaron Mosesnec: Kérlec édes wram, ne tulaydoniczad minékûnc ez bûnt, mert bolondúl czelekedtûnc és igen vétkesztûnc.

12 ( Attyafiui szeretetnec példáia az Aaronban hogy illyen szorgalmatos az Maria felõl. ) Kérlec ne légyen ollyan (az Maria) mint az hólt, mellynec húsánac fele meg eméztétic mikor az õ annyánac méhébõl ki iõ.

13 Moses azért kiálta az WRhoz, monduán: Isten, kérlec gyogyitsad meg mostan õtet.

14 Felele az WR Mosesnec: Ha czac az attya põkõt vólnais az õ ortzáiára, auagy nem kelleneié szégyenleni azt heted napîg? Rekeztesséc ki hét nappon az tábor kiuõl, és annac vtánna hiuattasséc meg.

15 ( Az Izraelitác tarsáságából kirekeztetic az Maria és esmét bé vetetic. ) Annac okaért ki rekeztetéc Maria az tábor kiuõl hét napîglan: Es az nép ki nem indula helyébõl, mîglen viszsza hiuattatnec az Maria.

XIII. Rész. ( Az Istennec paranczolattya szerint kémeket az Moses kûld az igeretnec fó0ldénec meg kémlésére, kic mikor negyuen nap múluán meg iõttec vólna, az népet el rõttentéc az bé méneteltõl. Az Chaleb biztattya és inti õket az bé menetelre. ) 1 ANnac vtánna pedig el méne az nép Haserothból, es tábort iáránac Parannac puztáiában.

2 Es szolla az WR Mósesnec, monduán.

3 Boczás férfiakat az kic meg kémlyéc az Chanaan fõldét, mellyet én adoc az Izrael fiainac, az õ attyoknac mindenic nemzetségébõl egy egy férfiat kûldgyetec, kic kõzzûl mindenic fõ ember légyen õ kõzõttõc.

4 El kûldé azért õket az Moses az Parannac puztáiából az WRnac beszéde szerint, és mindnyáián azoc az férfiac az Izrael fiai kõzõtt, fõ emberec valánac.

3 Ezec pedig azoknac neuec: Az Rubennec nemzetségébõl, Sammua: az Zachur fia.

6 Az Simeon nemzetségébõl, Saphat: az Hori fia.

7 Az Iehuda nemzetségébõl, Caleb: az Iephuneh fia.

8 Az Issachar nemzetségébõl, Igal: az Iosephnec fia.

9 Az Ephraim nemzetségébõl Hosea: az Nun fia.

10 Az Beniamin nemzetßégébõl, Palthi: Raphun fia.

11 Az Zebulon nemzetségébõl, Gaddiel: Sodi fia.

13 [!] Az Ioseph nemzetségéból [!], az Manásses nemzetségébõl; Gaddi: Susi fia.

13 Az Dan nemzetségébõl, Ammiel: az Gemalli fia.

14 Az Aser nemzetségé kõzzûl, Sethur: Michael fia.

15 Az Naphtali nemzetségébõl, az Nabbi: az Vophsi fia.

16 Az Gad nemzetségébõl, Guel: Machi fia.

17 Ezec az férfiaknac neuec, kiket boczátot az Moses az fõldnec meg kémlésére: Es neuezé az Moses az Hoseat az Nun, fiát Iehosuahnac,

18 El boczátá azért õket az Moses az Chanaan fõldénec meg kémlésére, monduán õ nékiec: Mennyetec fel erre dél felõl, és hágiátoc által az hegyeket.

19 Es szorgalmatossan meg lássátoc az fõldet minémõ légyen, és az népet az ki lakozic abban: Hogy ha erõs4se auagy erõtlen: Hogy ha keuesé auagy soc.

20 Minémû légyen az fõld az mellyben lakozic hogy ha ioé auagy hituán, és minémû városoc az kikben lakozic, hogy ha táborbanné auagy erõssegõkben lakic.

21 Esmét minémû az fõld hogy ha kõuéré auagy souány, hogy ha vadnaké abban élõ fác auagy ninczenec, és legyetec bátorságosoc, és szakaszszatoc az fõldnec gyûmõlczébõl, azoc pedig az napoc valánac az szõlõ sengûlésénec napiai.

22 Fel ménénec annac okaért és meg kémléc az fõldet az Sin puztáiától foguán, mind az Rehobîg az mellyen Hamath féle mennec.

23 Es fel ménénec dél felõ és iutánac Hebronîg, vala pedig ott az Ahiman, Sesai és Thalmai az Anac, fiai, (az Hebron pedig hét eztendõuel epîttetet az AEgyptusnac Soan neuõ városa elõtt.)

24 Itánac annac okaért az Eschol võlgyeîg és le mettzénec ott egy szõlõ veszszõt egy fûrt szõlõuel és ketten viuéc azt rúdon: Es az pomagranátokbólis, és az figékbõlis (szakaztánac.)

25 az az hely hiuattatéc Nael Escholnac ( Nael Eschol, az az, szõlõ fûrtnec võlgye. ) az fûrt szûlõiért mellyet el le metzettenec vala onnét az Izrael fiai.

26 Meg térénec pedig az fõldnec [p 0131] meg kémlésétõl negyuen nap el múluán.

27 Es ménénec az Moseshõz es az Aaronhoz, és az Izrael fiainac minden gyûlekõzetihõz az Paran puztáiában az Gadesben: Es ( Gades, varosnac neue az Edomitac határában, Num. 20 ) meg viuéc nékiec ez dolgot és az egész gyûlekõzetnec, Es meg mutatác õ nékiec az fõldnec gyûmõlczét.

28 Es meg beszélléc azoc és azt mondác: El mentûnc vala arra az fõldre az mellyre kûldõttél minket, és bizonyára teyuel és mézuél folyó, és ez az õ gyûmõlcze.

29 Czac hogy erõs az nép az ki lakia azt, és az városoc erõsec és felõtte nagyoc, ezeknec felõtte az Anac fiait láttuc ott.

30 Az Amalec lakic Dél felõl való fõldben, es az Hittéus és az Ieduséus és Emorréus pedig lakic az tenger mellet, és az Iordan partyán.

31 Es ióllehet az Chaleb halgatásra inté az népet az Moses ( Erõs hitnec példáia az Chalebben. ) elõtt. (Mert azt mondgya vala: Valóban el mennyûnc hogy õrõkségûl bîriuc az fó0ldet, mert kétségnélkûl megvehettyûc azt.)

32 Mind az által az férfiac az kic fel mentec vala véle, azt mondgyác vala: Nem mehetûnc fel az nép ellen: Mert nálunknál erõsseb. ( Hintetlenségnec példáia az kémekben. )

33 Es alázác azt à fõldet az mellyet meg kémlettenec vólt, az Izrael fiai elõtt, monduán. Az az fõld az mellyen által mentûnc hogy meg kémlenûc azt, meg emézti az õ ( Meg emézti lakóit, az az, nehez élõ fõld, annira hogy azon való munkalkodásban meg eméztetic embernec ereie. ) lakóit: Az emberekis mind az kiket láttunc õ kõzõttõc, magas állapatú emberec.

34 Annac felõtte láttunc ott Oriásokat az Anac fiait, az Oriásoc neme kõzzûl, és láttatunc vala magunknac ollyanoknac mint az sáskác, azonképpen az õ szemec elõttis ollyanoknac láttatunc vala.

XIIII. Rész. ( Az Izrael fiai minec vtánna hallottác vólna az kémeknec beszédeket, kétségbe esnec, sirnac, panaszolkodnac. AEgyptusban viszsza akarnac térni, Akariác Mosest és Aaron papot meg õlni. Az Isten diczõsége meg ielenic nékic. Akaria Isten ez vezteni az népet. Az Moses meg engezteli az Istent, mind az által meg eskeszic hogy bé nem viszi õket az igiretnec fõldére. Meg paranczollya Isten azért hogy meg térienec viszszá az veres tenger vtára, hogy negyuen eztendeig búdossanac mig nem mind meg eméztetnec és meg halanac, kic húsz eztendõnec felõtte vadnac, az Iosuetõl es Chalebtõl meg válua. Az nép meg bánnya bûnét, akarnac el menni az igiretnec fõldére de hijaban, és az ellenség meg veri õket. ) 1 ANnac okaért fel emelé az egész gyûlekõzet az õ szauát, és sira az nép az éijel.

2 Es zúgolodánac az Moses ellen és az Aaron ellen mindnyáián az Izrael fiai, és mondánac õ nékiec az egész sokaság: Vayha hóltunc vólna meg AEgyptusnac fõldében, auagy ebben az puztában, vayha meg halnánc.

3 Es miért viszen bé bennûnket az WR erre az fõlder hogy fegyuer miatt húllyunc el, és az mi feleséginc, és az mikiczinykeinc prédára legyenec? Nem de iob vólnaé minékûnc meg térnûnc AEgyptusba?

4 Es monda egygyic az másiknac: Szerezzûnc elõttûnc iárót és tériûnc meg AEgyptusba.

5 Ackoron artzal le búrúlánac Moses és Aaron az Izrael fiainac gyûlekõzetinec minden serege elõtt.

6 ( Az Iosue és az Chaleb biztattyâc à népet hogy ne féllyenec az Chananéusoktúl czac bizzanac Istenben. ) Az Iosue pedig az Nun fia és az Chaleb az Iephunne fia, az kic valánac az fõldnec meg kémlõi kõzzûl, meg hasogatác az õ ruháiokat.

7 Es szóllánac az Izrael fiainac egész gyûlekõzetinec, monduán: Az fõld az mellyen által mentûnc hogy meg kémlelltûc azt, felõtte ió fõld.

8 Ha az WRnac ió kedue lészen mi raytunc, bé viszen minket erre az fõldre, és azt minékûnc adgya, melly teijel mézzel folyó fõld.

9 Czac hogy ne legyetec az WR ellen tusakodóc? Se ne féllyetec ez fõldnec az õ népétõl ( Mint az mi kenyerûnc, az az, olly kõnnyen meg ronthattyuc melly kõnnyen az kenyeret meg eszszûc. ) mert nem kûlõmbec mint az mi kenyerûnc: El táuozot az õ óltalmoc õ tõlõc: De az WR mi velûnc vagyon: Azért ne féllyetec tõlõc.

10 Ackor magába mind az egész gyûlekõzet arról tanáczkozic vala hogy meg kõueznéc õket: De az WRnac diczõsége meg ielenéc az gyûlekõzetnec sátorában Izraelnec minden fiainac.

11 Es monda az WR MOsesnec: Vallyons mîglen ingerel engemet ez nép: Mîglen nem hisznec ennékem minden czuda tetelimnec mellyeket czelekedtem õ kõzõttõc?

12 Meg verem õket, téged pedig téßzlec nagy néppé, és õ nálánál erõssebbé.

13 Es monda Moses az WRnac: ( Mosesnec buzgoságos kõnyõrgése az Izrael nemzetségeért, hogy ne veszesse el Isten õket az õ hitetlenségõkért: Hanem az õ bûnõket meg botsássa. ) Meg hallyác az AEgyptusbéliec (Mert ki hoztad az te nagy hatalmasságod által ez népet õ kõzzûlõc.)

14 Es azt mondgyác ez fõldnec az õ lákosiual egybe, (Mert meg hallottác hogy te WRam ez nép kõzõtt vagy: Es hogy szemtûl szemben meg ielentetted mágadat te WRam, Es hogy az te fõlhõd vagyon õ raytoc: Es felhõnec oszlopába iársz nappal õ elõttõc, és eijel tûznec oszlopába.)

15 Azt mondom azért hogy ha mind egygyîg el vesztened ez népet, így szollanánac az népec mellyec hallottác az te hiredet.

16 Miuel hogy az WR bé nem vihette ez népet az fõldre mellyrõl meg eskûtt vólt nékiec, azért veztette el õket az puztában.

17 Mostan azért esmertesséc meg kérlec az WRnac az õ erõssege az miképpen szollottál, monduán.

18 Az WR késedelmes az haragra és kegyelmuel bõwelkõdõ, az hamisságanec és bûnnec [p 0132] meg botsátóia, ki az bûnõst nem hadgya bûntetésnélkûl, ki meg látogattya az Attyáknac álnokságokat az fiakban harmad es negyed izîglen.

19 Kérlec keduezz ez népnec hamisságánac az te irgalmasságodnac nagy vólta szerint, az miképpen kedueztél ez népnec AEgyptustól fogua mind eddîg.

20 Es monda az IEHOVA: Meg kegyelmeztem az te beszéded szerint.

21 De mind az által ne éllyec én, és az én diczõségem mind az egész fõldet bé ne tõlcze.

22 (Miuel hogy azoc az kic láttác az én diczõségemet és az én czudáimat mellyeket czelekõdtem AEgyptusban és az puztában, meg kesértõttec engemet immár tízszer: (Tizszer, az az, sokszor, mert az Irásban gyakorta bizonyos szám vétetic bizontalanért. ) Es nem engedtenec az én szómnac.)

23 Halátandgyác à fõldet mellyrõl meg eskûttem az õ attyoknac, senki nem láttya mondoc azt azoc kõzzûl az kic engemet ingerlettenec.

24 De az én szolgámat Chalebeth (miuel hogy más lélec vólt véle és el tõkéllette hogy én vtánnam iárion) bé viszem õtet abba az fõldbe mellyre bé ment vala, és az õ magua õrõkségõl bîria azt.

25 De az Amalec és az Chanaanéus lakic az võlgyben: Hólnap meg térietec és mennyetec à puztába az veres tengernec útán. ( Az hitetlenségnec bûntetésénec példáia. Mert Isten az Izraelitakat viszsza téreti hogy az puztában budosuan négyuen eztendeig mind meg hallyanac, és czac az õ fioc mennyenec bé az igeretnec fõldére. Az regiec kõzzûl pedig czac Iosue és Chaleb mennyen be. )

26 Szólla annac felõtte az WR Moseßnec és Aaronnac, monduán.

27 Mîglen szenuedem ez gonosz gyûlekezetet az melly zúgolódic én ellenem? Meddîg kel hallanom az Izrael fiainac zúgolódásokat, kic én ellenem zúgolódnac.

38 [!] Mond meg õ nékiec : Eelec én azt mondgya az WR, ha szinte úgy nem czelekeszem veletec az miképpen szollottatoc az én fûleim hallására.

29 Ez puztában húllanac el à ti hólt testeitec, és mindnyáián azoc az kic meg számláltattanac, az ti minden számotoc szerint, húsz eztendõstûl foguan és azon fellyûl kic zúgolodtatoc én ellenem.

30 Es senki bé nem mégyen az fõldre mellyért fel emeltem az én kezemet ( Az kéznec fel emelése az szent irasban eskûuesért vetettetic. ) hogy helyheztetnélec titeket abban, az Chalebtõl Iephune fiától és az Iosuetõl az Nun fiától meg válua.

31 Es az ti kiczinkeitektõl meg válua az kic felõl azt mondátoc hogy prédára lésznec: Mert bé viszem õket és biriác azt az fõldet mellyet meg vtáltatoc.

32 Az ti hólt teßteitec pedig az puztában negyuen eztendeîg, és viselic az ti paráznalkodástoknac bûntetését, mîglen meg emésztessenec az ti hólt testeitec ezen puztában.

34 Az napoknac számoc szerint az mellyeken meg kémlettétec az fõldet, tudni illic negyuen napokon (minden napért egy egy eztendõ,) hordozzátoc az ti hamisságtoknac bûntetését, és meg láttyátoc az én tûlem való el szakadásnac bûntetését.

35 En WR szollottam: Hogy ha ezt nem miuelem mind az egész gonosz gyûlekõzettel, melly õszue gyûlekõzett vala én ellenem, ( Eskûuésnec formáia, mint ha azt mondaná az Isten: Bátor ne légyec igaz Isten ha ezt nem miuelem. ) ebben az puztában eméztetnec meg és ott halnac meg.

36 Az férfiac annac okaért az kiket meg botsátot vólt Moses az fõldnec meg kémlésére (miuel hogy onnét meg teruén zúgolodásra inditottác vala õ ellene mind az egész gyûlekezetet, alázuán az fõldet.)

37 Meg halánac mondoc azoc az emberec az WR elõtt czapás által, az kic az fõldet meg aláztác vala.

38 Az Iosue pedig az Nun fia, és az Chaleb az Iephune fia eleuenen maradánac, azoc kõzzûl az kic mentec vala az fõldet meg kémleni.

39 Minec vtánna azért meg mondotta vólna Moses ez beszédeket mind az Izrael fiainac, az nép felõtte igen keserge.

40 Es fel kelénec reguel és fel ménénec az hegynec teteiére, monduán: Imé készec vagyunc el menni az helyre az mellyrõl szóllot az WR, mert vétkeztûnc ellene.

41 Es monda az Moses: Miért szegitec meg illyen módon az WRnac beszédét? Kétsegnélkûl nem mégyen az véghõz.

42 Fel ne mennyetec, mert nem lészen az WR ti kõztetec: Hogy el ne húllyatoc az ellenségtec miatt.

43 Mert az Amalec és az Chananéus vagyon ti elõttetec, és fegyuer miá húllanátoc el, mert miuel hogy el fordúltatoc hogy ne iárnátoc az WR vtán, nem lészen az WR veletec.

44 Mind az által igyekezénec fel menni az hegynec teteiére: De az WR szõuetségénec ládáia és az Moses nem mentec vala ki az táborból.

45 ( Ha az Isten ninczen mi velûnc ha nem inkáb ellenûnc vagyon, nem maradhatunc meg az ellenség elõtt. ) Alá szálla azért az Amalec és az Chanaan némzetsége, kic laknac vala azon az hegyen, meg veruén vágác õket mind Hormahîg.

XV. Rész. ( Az igiretnec fõldére bé menendõ Izraelitaknac meg mondgya az Isten minémû aiándokot tegyenec az áldozatoc mellé, Az wy téztánac sengeiénec áldozattyárólis paranczolatod ád. Az kõzõnséges gyûlekõzetnec vagy czac egy embernec tudatlanságból esett vétkeért való áldozatnac módgyarais meg tanittya õket Arrólis tõruént ád az ki vakmerõképpen vétkezic, hogy azt meg õllyéc. azért azt az ki fát szedet vala szombaton meg õlic. Végezetre paranczolya hogy ruhaiokra perémeket czinallyanac az tõruénnec meg tartasánac emlekezetire. ) 1 SZólla pedig az WR Mosesnec, monduán.

2 Szólly az Izrael fiainac és mondgyad nékiec: Mikorn bé menendetec az ti lakó helyeiteknec fõldében, mellyet én adoc tinéktec.

3 Ha akartoc tûzuel egészlen meg emésztendõ áldozatot szerezni [p 0133] az WRnac, vagy hálá adásnac áldozattyát, vagy fogadásból, vagy szabad akarat szerint, vagy az ti innepteknec áldozattyát, hogy szerezzetec kedues ió illatot õkrõkbõl auagy iuhokból.

4 Ackor à ki áldozic vigyen az WRnac Minha áldozatért egy Epha semlye liztnec tized részét, melly meg egyelitetet légyen az Hin mérteknec negyed része olaijáual.

5 Es itali áldozatúl negyed rész Hin bort adgy az tûzzel egészlen meg emésztendõ áldozathoz, auagy az hálá adó áldozathoz minden bárány mellé.

6 Auagy ha kossal áldozol, szerezz Minhát semlye liztnec két tizedét, melly meg egyelittetet légyen egy Hin olaynac harmad részéuel.

7 Es itali áldozatúl egy Hin bornac harmad részét vigyed az WRnac ió illatú áldozatúl.

8 Hogy ha gyermekdéd tulkot akarsz áldozni tûzzel meg eméztendõ áldozatnac, auagy fogadásnac meg fizeteseért való áldozatnac, auagy hálá adó áldozatnac az WRnac.

9 Vigyen az tulockal egygyetemben Minhát semlye liztnec három tizedét, melly meg egyelitetet légyen egy Hin olaynac feléuel.

10 Es itali áldozatért fél Hin bort hogy légyen az WRnac tûzzel meg eméztet ió illatú áldozattya.

11 Ecképpen czelekedgyél mind az õkõrnec, mind kosnac, mind az iuhoknac, mind keczkéknec áldozattyáual.

12 Az áldozatra való baromnac száma szerint, tudni illic az mint áldoztoc, így czelekedgyetec mindenickel, az õ számoc szerint.

13 Minden lakós így czelekedgyéc ezeckel, hogy légyen az WRnac tûzzel meg eméztettet ió illatú áldozattya.

14 Es mikoron leend nálatoc iõueuény auagy az ti nemzetségtekbõl való sellér, és szerezend tûzzel meg eméztendõ áldozatot az WRnac, à miképpen czelekeztec àcképpen czelekedgyéc azis.

15 Ez gyûlekezetnec tudni illic néktec és à ti kõztetec lakozó iõueuénynec ( Az ollyan iõueuényekrõl szól, az kic az Istennec tõruényét, és az Izraelitáknac adot rend tartásokat bévettéc, és õ kõzõttõc laktac. ) egy rend tartása légyen. Õrõcké való tõruény légyen à ti nemzetségteknél, hogy az WR elõtt ollyan légyen az iõueuény mint ti.

16 Egy tõruénytec légyen és egy regulátoc tinéktec és az iõueuénynec, az melly kõztetec lakic.

17 Szólla annac felõtte az WR Mosesnec, monduán.

18 szóly az Izrael fiainac és mond meg nékic: Mikor bé menendetec az fõldre az mellyre én titeket viszlec.

19 Ackor hogy kezdetec enni az fõldnec kenyérébõl, adgyatoc aiándékot az WRnac.

20 Az ti tésztátoknac elsõ sengeiébõl bélest vigyetec áldozatúl: Miképpen az szûrûrõl visztec aiándékot, ollyanképpen vigyétec azt.

21 Az ti tésztátoknac elsõ sengeiébõl adgyatoc az WRnac aiándokot, à ti nemzetségtec szerint. ( Az ti nemzetségtec szerint, az az, mind õrõcké mig ez nemzetség tart, nemzetrûl nemzetre. )

22 Es mikoron meg téueledtec és nem czelekõdenditec mind ez parantsolatokat, mellyeket mondot az WR az Mosesnec.

23 Mind azokat mondom az mellyeket parantsolt az WR ti néktec az Moses által, az naptól foguán az mellyben paranczolta azokat az WR, és az vtán az ti vtánnatoc valóknakis.

24 Ackoron (mondom) hogy ha az gyûlekõzettõl tudatlanságból lészen az téueledés, mind az egész gyûlekõzet áldozzéc egy gyermekdéd tinót tûzzel egészlen meg eméztendõ áldozatra kedues illatúl az WRnac: Añac Minháiátis és itali áldozattyátis annac tõruénye szerint, és egy ketske bakot bûnért való áldozatúl.

25 Es tiztîcza meg az pap az Izrael fiainac egész gyûlekõzetét és meg botsáttatic nékiec, mert tudatlanságból lett vólt, és azoc az õ tûzzel meg eméztendõ áldozattyokat az WR eleiben vigyéc fel az õ tudatlanságoknac vétkeiért.

26 Es meg boczáttatic az Izrael fiainac egész gyûlekõzetinec, és az ti kõzõttetec lakozó iõueuénynec, mert mind az egész nép tudatlanságból vétkezet vólt.

27 Hogy ha czac egy ember vétkezic téuelgésbõl, áldozzéc egy eztendõs keczkét, bûnért való áldozatúl.

28 Es à pap tiztîtsa meg az embert az melly vétkezendic tudatlanságból, miuel hogy vétkõzet téuelgésbõl, az WR elõtt meg tiztîtsa mondoc azt, és meg boczáttatic nékie.

29 Az lakósnac az Izrael fiai kõzõtt és az iõueuénynec à ki kõzõttetec lakozic egy tõruénytec légyen, annac tudni illic az ki tudatlanságból vétkezic.

30 Es az melly ember nîluán való hatalmasságot czelekeszic, akar lakós akar iõueuény, az WRat szidalomual illati, ki gyomláltasséc az à lélec az õ népe kõzzûl.

31 Mert az WRnac bészédét meg vtálta és az õ parantsolatyát erõttlenné tõtte, ki váguán ki vágattasséc az à lélec, az õ hanissága legyen õ rayta.

32 Mikoronpedig az Izrael fiai vólnánac az puztában, találánac egy ferfiat, ki fát szõdeget vala szombat napon.

33 ( Meg õlic az Izraelitác az embert ki szombat napon fát széd vala. ) Es el viuéc azt az kic találtac vala azt hogy fát szedne Moseshõz és Aaronhoz, és mind az egész gyûlekõzethõz.

34 Es õrizet alá adác azt, mert nem vala ki ielentuén mit kellene véle czelekedni.

35 Es monda az WR Mosesnec: Meg haluán meg hallyón az férfiu, kõuekuel kõuezzé õtet meg az egesz gyûlekezet az táboron kiuõl.

36 ki viuéc azért õtet az gyûlekõzet az taboron kiuõl, és meg kõuezéc õtet kõuekuel: Es meg hala, az miképpen parantsolta vala az WR Mosesnec.

37 Es monda az WR Mosesnec.

38 Szólly az Izrael fiainac, és ezt mondgyad õ nékic, hogy szerezzenec magoknac perémeket az õ ruháioknac szegeletin, az õ nemzetségec szerint: Es varianac az õ perémeknec szegeletire kéc sinórt.

39 Illyen perémetec légyen tinéktec, hogy mikor azt láttyátoc meg emlekezzétec az WRnac minden parantsolatiról, hogy meg czelekedgyétec azokat: Es ne nézzetec az ti sziuetec vtán, ( Az embernec nézni az õ sziue vtán és szeme vtán, nem egyéb hanem az õ sziuénec indúlattyát, és szemeinec kéuánságat kõuetni, paráznaságnac azt neuezi az Isten. ) és az ti szemeitec vtán, à mellyec vtán ti paráználkodtoc.

40 Hogy meg emlekezzétec mondom és czelekedgyétec minden én parantsolatimat, és legyetec szentec az ti Istentec elõtt.

41 En vagyoc az ti WRatoc Istentec, ki ki hoztalac titeket az AEgyptus fõldébõl hogy lennéc ti néktec Istentec: En vagyoc az ti WRatoc Istentec.