KÁROLYI GÁSPAR: SZENT BIBLIA. MOSESNEC HARMADIC KÖNYVE. 0087


MOSESNEC HARMADIC KÖNYVE, MELLYET MAGYAROL MONDHATVNC: AZ LEVITAKNAC EGY HAZI SZOLGALATYOKROL IRATOTT KÕNYWNEC. ( Ez kônyvben Moses egen keues idônec hísoriáiát foglállya bé, mert az ki iõueteltõl fogua, az másodic esztendônec elsô Holnapiánac elsõ napiàtól fogua, az másic holnapnac elsõ napiáig való lett dolgokat iria meg. Exod: 40. v: 17. Num: 1. v: 1. Neuezet szerint pedig azokról ir, mellyec az Ceremoniakról való tõruénre néznec. ) ELSÕ RESZ. ( Meg tanítya az Is4en Mosest, az égõ Alozatoknac minémõ állatokból kellyen lenni, és mínémõ módal és rend tartással kellyen azockal áldozni. ) 1 SZOLITA az WR Mosest, és beszélle õvéle az gyûlekezetnec sátorából, eszt monduán.

2 Szólly az Izrael fiainac és paranczold meg nékiec. Valaki tti kõzzûlec az WRnac áldozni akar, barmockal, õkrõckel és iuhockal áldozzéc. ( Az õ testamentombéli áldozatoc soc félec vólac, mellyekrõl Moses ir kiuál képpen az harmadic kõnywben. Mellyec két részre osztathatnac. Mert elõszõr vóltac olly áldozatoc, mellyeket sancta sanctorumnac vagy Sanctissimaknac, az az, felõtte igen szenségeseknec neuezhetûnc, mellyekben senkinec nem vól szabad enni, hanem vagy az hogy mind meg égettéc, vagy azokból czac à papoknac vólt szabad enniec, Illyen féle áldozatoc hat vólt. Elsõ holocaustum, mellyet mindenestõl meg égettec az óláron, Leuit: 1. Ez mellé való az Iuge sacrificium, Exod: 29. Mellyel minden nap reggel és estue kellett áldoznioc. Masic, Sacrificium pro peccato & delicto, az tudatlanságból és az szant szándékból való bûnért, Leuit. 4. 5. 6. Ez magyarázza, Esaias cap:53. Szent Palis, Rom: 8. 1. Cor. 5. Harmadic vólt Minha, Mellyet lisztbõl, kenyerbõl, lepényekbõl, gabona szemekbõl, sóból, borból, olayból czinálac, melly minden holocaustumnac mellette vól, Leuit: 2 6. Num: 15. 28. 29. Negyedic, Az papoc szentelésénec álozattya, Leuit: 8. Otõdic, Az veres ûnõnec áldozattya, Num. 19. Mellynec hamuaibôl czinallyac vala az tiszulásra való vizet. Hatódic, Az boriúnac és keczbe [!] baknac áldozattya, in die propitiationis, Leui: 16. Ezeket koõzõnséges képpen neueztéc engesztelõ âldozatoknakis, nem hogy az Isten meg engesz0teltethetnéc barmoknac halálockal, hanem miuel hogy példazzác vala az Messiasnac áldozattyát, mellynel õb éngesztelõ áldoza Isten elõtt az mi bûneinkért nintsen, mint az egész szent irâs bizonîttya. Mas rendbéli áldozatoc vôltac, mellyeket neuezûnc Sacrificia Eucharistica vagy Vulgaria, az az, hálá adó vagy kõzõnséges áldozatoknac, miuel hogy azokból sz0abad vala enniec az áldozó szemelyeknec. Illyen áldozat három rendeli vólt: Elsõ, békeségnec vagy hâlá adásnac áldozattya, lásd meg Leuit: 3. 7. 10. Másic vólt elsõ szûlõteknec, elsõ sengeknec, Dézmánac fel vitelé Isten eleibe, az papoc táplálására. Exod: 13 23. Deut. 18. Hármadic, az Husueti Bárannac áldozattya, Exod: 12. Mind ezec pedig nem egyéb végre rendeltettéc vala, hanem elõszõr, hogy az áldozatokban példáztatnéc az emernec romlott állapattya, és annac az Iesus Christus áldozattya által való meg eppûlése. Másodszor, hogy à papoc azokból tápláltanánac, kiknec nem vala õrõkségec az fõlden. Harmadszor, hogy azockal az Ceremoniackal minden pogányoktol el választatnánac. Vtolszor, hogy az õ hiteknec, vallásoknac, szent életre való igyekezeteknec vgy min sacramentomi vólnánac, etc. )

3 Ha egészlen égõ áldozattal áldozic õreg barmokból, hîmmal és éppel áldozzéc. az gyûlekezetnec sátoránac aytáia eleibe vigye azt sz0abad akarattya szerint.

[p 0088] 4 ( Az áldozatra való baromnac az feiére észi vala az õ kezeket, Elõszõr, hogy azzal meg ielentenéc, hogy õc méltóc volnánac halálra. Másodszor, hogy szûkõlkõdnec olly áldozatnélkûl, melly az õ bûnõket el venné. ) Es az õ kezét tegye az egõ áldozatra valoó baromnac feiére hogy kedues légyen (Istennec) õ éretre, az õ meg tisztúlására.

5 Az vtán õllye meg azt az tulkot az WR elõtt, és az Aaronnac fiai az papoc, annac az vérét véuén, hinczéc mind kõrnyûl az óltárrá, melly az gyûlekezetnec sátoránac aytaia elõtt lészen.

6 Annac vánna vonnya le az bûrét az egészlen égõ áldozatra való baromnac, és vagdallya az részekre.

7 Es az Aaron panac fiai gerieszszenec tûzet az óltáron, és rákianac fát az tûzre.

8 Az vtán az Aaronnac fiai az papoc rendellyéc el az tagokat, az feiét és az kõuérît az fákra, mellyec rakattác az óltáron való ûzre.

9 Annac bélitis és szarait mossa meg vízzel, és àcképpen áldozza meg mind azokat az Pap az óltáron egészlen égõ áldozatól. ( Az áldozatnac mindenestõl egészlen meg égetese, melly rendéli áldozatott holocaustumnac neuezûnc, az Iesus Christusnac egészlen mindenestõl fogua valo mag áldozását példázta, ki mindenestõl valamié volt, magát mi értûnc meg áldozta, miuel hogy mijs mindenestõl egészlen testben és lélekben el vesz0tûnc vala. ) Ez tûzzel egészlen meg égettetet áldozat kedues illatú lészen az Wr elõtt.

10 Hogy ha pedig iuhockal vagy keczkéckel akar valaki áldozni egészlen meg égetendõ áldozato, hîmal és épel áldozzéc.

11 Es õllye meg azt az óltárnac észac felõl való óldalánál az Wr elõt, és az Aaronnac fiai az paoc hinczéc annac az vérét az ólárra mind kõrnyûl.

12 Es el daraboluán azt részekre, az feiéuel és kõuérîuel egye, rendellye az pap azokat az fákra, mellyec rakattatnac az óltáron való tûzre.

13 Az bélitis és szárait mossa meg vízzel, és áldozza meg mind azokat az pap meg égetuén az óltáron égõ áldozatúl. Es az WRnac kedues illatú tûzes áldozat lészen.

14 Hogy ha pedig valami madárral akar áldozni valaki egészlen meg égetendõ áldozatot, Gerlitzéckel vagy Galambockal áldozzéc.

15 Mellyet az pap az óltárhoz viuén, és meg tekerîtuén az feié1t szakaszsza meg az nyakát, és égesse meg az óltáron, minec vtánna annac vérét ki botsáttya az óltarnac óldalára.

16 Es minec vtáña añac begyît ki véuén minden rútságáual egybe, veendi az az ólár mellé nap kelet felõl, az hamúnac helyére.

17 Es az meg hasitandgya szárnyaiual egybe, úgy hogy egy mástól el ne szakaszsza az tagoczkákat, égesse meg az pap azt az óláron, az fákon fellûl mellyec az tûzen vadnac egészlen tûzzel meg eméztetet kedues illatú áldozat ez az WR elõtt.

II. Rész. ( Az áldozatoknac másódic nemérõl, mellyet Minhánac neueztec, mellynec harom neme volt. Az elsõ vólt czac semlye liztbõl. Az másic, kementzében, serpenyõben, és rostelyon sûtõ lepenbõl vagy pogátsából. Az hármadic wy gabona fõnec maguából, mellyec mellet volt Só, olay, temién, és bor. ) 1 MIkor pedig valamelly ember Minhát akar áldozni az WRnac, semlye liztbõl áldozzéc, és arra õnczõn olayt, és temiént egyen fellõl reáia. ( Az Minhanac elsõ neue, melly czac semlye liztbõl való vólt. )

2 Es vigye azt Aaron fiaihoz az papokhoz, és az pap vegyen egy marockal az semlye liztben az olaijal egyetembe, az temiént pedig mind el vegye, és égesse meg az óltáron emlekezetnec okaért, ez tûzzel meg égetet áldozat kedues illatú lészen az WR elõtt.

3 Az mi pedig meg marad ez áldozatra való aiándokban, az Aaroné és az õ fiaie légyen, ez szentséges áldozat lészen az WRnac tûzes áldozati kõzõtt.

4 ( Az Minhanac más4ic rende vagy neme, melly kementzében, serpenyõben, és rostélyon sûltbõl való vólt. ) Hogy ha pedig az Minhát kementzében sûltbõl akaria áldozni valaki, legyenec semlye liztbõl sûtõtt kouásznélkûl való olayos lepényec, vagy olaijal meg kent kouásznélkûl való pogáczac.

5 Ha pedig az te áldozatod, serpenyõben fõzõtt Minha lészen, olaijal meg egyelitetet kouásznélkûl való semlye liztbõl légyen.

6 Szaggasd darabokra azt, minéc vtánna olaijal meg egyelited, és így Minha lészen ez.

7 Ha pedig az te áldozatod rostélyon szûltbõl [!] lészen, olaijal meg egyelitetett semlye liztbõl légyen.

8 Es ezekbõl czináltatott aiandokot vigyed az WRnac és azt az papnac bé mutatuán, vigye azt az pap az óltárhoz.

9 Es végyen az pap ez eledelre való áldozatból emlekezetre való részt, és égesse meg azt az óltáron, tûzzel meg eméztetet ió illatú áldozat ez az WR elõtt.

10 Az mi pedig meg marad ez áldozatra való Minhából, Aaroné és az õ fiaié légyen, szentséges áldozat lészen ez, az WRnac tûzes áldozati kõzõtt.

11 Minden Minha, mellyet az WRnac aiándokoztoc kouásznélkûl való légyen, mert semmi kouászt és mézet nem áldozhattoc az WRnac, az tûzes áldozatoc kõzõt.

12 Az gyûmõltsnec elsõ sengeinec áldozati kõzõtt, fel vihetitec azokat az WRnac, de az Minhánac áldozattyában az óltárra ne vigyed hogy aból ió illatú áldozatot szereznél.

13 Az Minhánac ppedig minden féle áldozatyát ( Hogy Isten az áldozatban sót keuán azzal ez ielentetic, hogy Istennec nem tettzic semmi áldoza az õ szent igeienec kiuõlle, mikeppen azért az só ád izt az etelnec, azonképpen minden czelekedetûnc vgy kedues neki ha az õ igeie szerint vagyon, vagy azt ielenti Isten hogy vgy lészûnc Isten elõtt kedues áldozatoc ha az mi esûnc az õ kéuanságiual egybe meg õldõkletic. ) sóuoal meg sózzad, és az te Minhádból soha el ne maradgyon az te Istenednec szõuetségénec saua, minden te áldozatodbban só légyen

14 ( Harmadic neme az Minhánac, melly wy gabona feieknec maguaból való vólt. ) Ha az te gabonádnac sengeiébõl akarsz Minhát áldozni az WRnac, az tûznél meg száraztott wy gabona fõnec meg tõrt gabonáiából aldozza az te gaonádnac sengeiénec Minháiát.

15 Tõlcz olayt reáia, tégy temiént reáia, Minha ez.

16 Illyen módon áldozzéc az pap, az meg tõrõtt gabbonánac ió illattyáual, az olaijal, és egészlen az temiénnel, tûzes áldozat ez az WR elõtt.

[p 0089] III. Rész. ( Az hálá adó áldozatokat minémû móddal és renduel kellyen áldozni ) 1 HOgy ha hálá adó áldozat lészen valamelly embernec áldozatta, ha az õ õreg barmai kõzzûl áldozic, akar hîmmel akar nõstényel, ép barmot vigyen az WR eleibe.

2 Es tegye az õ kezét az õ áldozattyára való barmánac feiére, és az gyõlekezetnec sátora elõtt õllye meg azt, és az Aaronnac fiai az papoc õnczéc annac vérét az ólttárra mind kõrnyûl.

3 Annac vtánna (az pap) álozzéc tûzes áldozatot az WRnac, ez hálá adó áldozatból, tudni illic annac à baromnac kõuérît melly az bélin vagyon, es egészlen az kõuérît melly az béli kõzõtt vagyon.

4 Annac felõtte mindd az két veséiét, és az kõuérséget melly az veséken vagyon és melly az baromnac bélin vagyon, és az kõuért melly az Máijon vagyon, az veséuel egybe végye el.

5 Es égesséc meg mind azt az Aaronnac fiai egészlen égõ áldozatúl, az fákon mellyec az tûzre rakatattac, tûzes és ió illatú áldozat ez az WR elõtt.

6 Hogy ha ppedig valaki apró baromból akar áldozni az WRnac hálá adó áldozatot, akar hîm akar nõstény lészen az, ép és maculanélkûl való légyen.

7 Ha iuhból lészen az õ áldozattya, áldozza az az WR elõtt.

8 Es tégye az õ kezét az õ áldozattyánac feiére, az ván õllye meg azt az gyûlekezet sátoránac elõtte, és az Aaron fiai õnczéc az vérét az óltárra mind kõrnyûl.

9 Annac vtánna áldozzéc az WRnac ez hálá adó áldozatból tûzes áldozatot, tudni illic, annac kõuérit, ( Vagy igy: Az farkat melly az õ háta gerezdihõz ragadot. ) az farkát egészlen, mellyet az háta gerezdi végénél vághion el, az hasához ragadot kõuérît, és minden kõuérît melly az bélihõz ragadot.

10 Es az két veséiét, az veséken és az bélén való kõuérrel egybe, és az máy kõrûl való kõuérségét, mind az veseiuel egybe el vegye.

11 Es azt égesse meg az pap az óltáron, tûzes áldozatnac eledele az WRnac elõtte ez.

12 Hogy ha pedig valaki keczkéuel áldozic, aldozza azt az WR elõtt.

13 Es tégye az õ kezét annac feiére, es õllye meg azt az gûlekezetnec sáttora elõtt, és õntséc az Aaronnac fiai annac vérét az óltárra kõrnyûl.

14 Annac vtánna áldozzéc az õ áldozatyából tûzés áldozatot az WRnac, udni illic az kõuérît melly az bélit bé fedezi, és melly az bélihõz ragadott.

15 Annac felõtte az két veséit, az kõuért melly az bélin vagyon, és az máija mellet való kõuért, mind az veséiuel egybe el vegye.

16 Mellyeket az papp égessen meg az óltáron, tûzes áldozatnac ió illatú eledele ez az WR elõtt.

Minden kõuérség az WRé légyen.

17 ( Õrõcke valonac mondgyac az sidoc az hoszú idõt melly szolásnac modgya az magyaroknalis vagon, vagy õrõcke valoknac mondgya az aldozatokat azokra nézue, mellyeket azok peldaznac vala. ) Ez õrõcke állandó szer tartás legyen minden lakó helyetekben az ti vtánnatoc valóknál, hogy semmi kõuért es vért, meg ne egyetec.

IIII. Rész. ( Tudatlanságból esé1tt bûnekért való áldozatokrol, tudni illic ha az Pap, az egész gyulekezet, feiedelem, vag az kõsség kõzzûl valaki vétkezendic. Ez Caput bizonságot teszen arról, hogy az Isten házaban mindenkor eleitõl fogua, az õ Testamentumbannis ez tudomany hirdettetet hog ninczen Isten elõtt szemely válogatás, hanem kedues õ elõtte minden az ki õ hozzá meg tér. ) 1 SZóla es4mét az WR Mosesnec, monduán.

2 Szólly az Izrael fiainac, ezt monduán: Ha valamelly ember vétkezendic az Istennec paranczolati ellen, oll vétkeckel mellyeket nem kel czelekedni, és az paranczolatoc kõzzûl valamellyiknec tîlalma ellen czelekedendic.

3 Mint: ( Az fõ papnac tudatlansagból esett vétkeiért való áldozat. ) Ha az ki pappá kenettettett vétkezendic, és azzal okot adand az népnec romlására, hozzon az õ bûneiért az mellyet czelekedet az WRnac, egy ép tulkot bûnért való áldozatra.

4 Es vigye az túlkot az Gûlekezetnec sátoránac aytaia eleibe, az WR eleibe, és tegye az õ kezét az tuloknac feiére, és az tulkot õllye meg az WR elõtt.

5 Es vegen az meg kenettetett ppap az tuloknac vérében, és vigye bé azt az Gyûlekezetnec sátorába.

6 Annac vtánna márcza az pap az õ viját az vérbe, és hintsen abból hétszer az WR elõtt, az sancturiomnac supoláttya elõtt.

7 Es tegyen az pap abban az vérben, az ió illat tételnec óltáránac szaruára az WR elõtt, melly óltár vagyon az Gyûlekezetnec sátorában, Az vérnec az tõbbit õsse az egõ áldozatnac óltáránac fundamentomára, melly az gyûlekezet haylokánac aytaia elõtt vagyon.

8 Annac vtánna az tuloknac, mellyett az bûnért való áldozatra vitt fel, minden kõuérît vegye el, tudni illic az bélén, es az bél kõrûl való kõuérségét.

9 Az két veseiétis azokon való kõuérséggel egybe, az belhõz válo kõuérséget, és az melly kõuér az máya mellet vagon, mind az veseiuel égybe el vegye.

10 Miképpen az hálá adó áldozatnac tulkából veszic, és azokat égesse meg az pap egészlen égõ áldozatnac óltárán.

11 Az tuloknacc pedig bûrét, és az húsát, feiéuel és lábaiual eg&ystrok;be bélit és ganéiát.

12 Es mind az egész tulkot vigye ki az táboron kiuõl tizta hel6re, az houa az áldozatoknac hamúiát tõltic, és égesse meg azt rakás fán tûzzel, ott égesse meg az houa az hamuat tõltic.

13 ( Az egész Izrael fiainac tudatlanságból esett vétkeyért való áldozat. ) Hogy ha pedig az Izrael fiainac egesz gyûlekezete vétkezendic, es az gyûlekezettõl az vétec el títkóltatott és valamit czelekedendenec az WRnac válamellyic paranczolattya ellen, mellyet [p 0090] nem kellet vólna czelekedni, annîra hogy méltóc legyenec bûntetésre.

14 Mikoron meg tudatic az bûn az mellyet czelekedtec az paranczolat ellen: Az gûlekezet vigyen egy tulkot bûnértvaló áldozatra az gyûlekezetnec sátora eleibe.

15 Es az Gûlekezetnec vénei vesséc az õ kezeket az tuloknac feiére az WR elõtt, és õllyéc meg azt az WR elõtt.

16 Annac vtánna az válaztot fõ pap vigyen bé annac az tuloknac vérében az gyûlekezetnec sátorába.

17 Es bé mártuán az pap az õ viját az WR elõtt, az suporlátnac elõtte.

18 Annac felõtte abban az vérben tegyen az óltárnac szaruarais melly az WR elõtt az gyûlekezetnec sátorában vagyon, az vtán az vérnec tõbbit tõlcze az égõ áldozatnac óltáránac fundamentumára, melly az gyûlekezet sátoránac aytaia elõtt vagyon.

19 Az tuloknac pedig minden kõuerît vegye el, és égesse meg az óltáron.

20 Es mindenestõl fogua úgy czelekedgyéc azzal az Pap, mint az õ maga bûneiért való tulockal, és meg tisztîttya az gyûlekezetet az pap ( Nem azért mondgya ezt hogy az papnac hatalmában vólt vólna az bûnbõl való meg tititas, vagy hogy az barmoknac áldozattya valakit az bûnbõl meg tiztitot vólna, mert czac Isten tiztît meg az bûnbõl, hanem azért, mert szolgác vóltac az áldozatban az melly az Christusnac tiztîtó áldozattyat peldazta. ) és meg boczáttatic nekic.

21 Ki vigye az tulkot az táboron kiuõl, es meg égesse azt, miképpen meg égette az elsõ tulkot. Az gyûlekezet bûneiért való áldozat ez. ( Az Sidoban igy vagyon: Az gyûlekezet bûne ez, az az, az gyûlekezet bûneiért való áldozat. )

22 ( Az Izrael feiedelménec tudatlanságból esett vétkeiért váló áldozat. ) Ha feiedelem vétkezendic, és az WRnac az õ pparanczolattya ellen czelekedendic valamit, mellyet nem kellet vólna czelekedni, é vétkezendic tudatlanságból.

23 Vagy pedig más mondotta meg nékie az bûnt az mellyet czelekedett, vigyen áldozatra egy ép maculanélkûl való keczke bakot.

24 Es tegye az õ kezét az baknac feiére, és õllye meg azt ott à helyen az holott meg szoktac õlni az egészlen meg égetendõ aldozatra való barmot, az WR elõtt bûnért való áldozat éz.

25 Es vegyen az pap az aq1ldozatra való baromnac vérében az õ vijáual, és az égõ áldozatnac óltáránac szaruára tegye azt, à tõbbit az vérnec tõlcze az egõ áldozatoknac óltáránac fundamentumára.

26 Kõuérít pedig mind égesse meg az óltáron, mint az hálá adó áldozatnac kõuérît, és àcképpen meg tisztittya azt az pap az õ bûnétõl, és meg boczáttatic néki.

27 ( Valamelly kõz embernec tudatlanságból esett bûneiért való áldozat. ) Hogy ha pedig az fõldnec népe kõzzûl valamelly kõz ember vétkezendic, és az WRnac valamellyic paranczolattya ellen valamit czelekedendic, mellyet nem kell czelekedni, és vétkezendic.

28 Mikor meg esmerendi az bûnt az mellyet czelekedet, vigyen áldozatra az õ bûneiért egy nõstény keczkét, éppet és maculanélkûl valót.

29 Es tegyé az õ kezét ez bûnért való áldozatnac feiére, és õllye meg azt az bûnt, ( Az Bûnt, az az, Bûnért való áldozatot. ) az holott az égõ áldozatra való barmoc meg szoktác õletni.

30 Annac vtánna vegyen az pap annac vérében az õ vijáual, és tegye az égõ áldozatnac óltáránac szaruára, az vérnec tõbbit tõlcze az óltárnac fundamentomára.

31 Az vtán vegye el minden kõuérît, mint szoktác az hálá adásra való áldozatnac kõuérît el venni, és azt égesse meg az pap az óltáron, ió illatú áldozatúl az WRnac. Ecképpen tiszîcza [!] meg azt az Pap, és meg boczáttatic annac.

32 Ha pedig iuhot viszen az õ bûneiért való áldozatra, nõstényt és éppet vigyen.

33 Es kezét tegye annac à bûnért való áldozatnac feiére, és õllye meg azt azon helyen, az holott az pap meg szokta õlni az egészlen meg égetendõ áldozatra való barmot.

34 Annac vtánna vegyen az pap annac vérében az õ vijáual, és tegye az égõ áldozatnac óltáránac szaruára, az vért pedig mindenestûl tõltse azon óltárnac fundamentumára.

35 Az vtán vegye el mindenestõl az kõuérit, mint el veszic à hálá adó áldozatra való iuhnac az kõuérit, és égesse meg azt az Pap az óltáron ió illatú áldozatúl az WRnac, Ecképpen tiszticza meg azt az embert az pap az õ bûnétõl az mellyet czelekedett, és meg botsáttatic néki.

V. Rész. ( Arról való tõruénrõl, Az ki felebaráttyánac karomlását el halgattya. Az vtán, Az tisztátalan állatoknac illetésérõl való tiztátalanról. Harmadszor az vakmerõ hirtelen és tudatlanságból való eskõuesért, és az Istennec szenteltetett állatoknac veteleiért való áldozatokról. ) 1 HA valamelly ember vétkezendic, az az, Ha hallotta à káromló beszédet, és õ bizonyság lehetne hogy hallotta, vagy hogy bizonnyal tudgya: Ha meg nem mondgya azt, annac az bûnnec bûntetését hordozza.

2 Vagy ha valaki illett valami tisztátalan állatot, akar tisztátalan vadnac, akar valami tisztátalan állatnac, akar tisztátalan féregnec hólt testét, és azt nem tudnáia, tisztátalan lészen, és vétkezett.

3 Vagy ha illeti az embernec akarmi tisztátalanságát, mellyel meg férteztetic, és azt nem tudta, hanem az vtán értette meg, vétkezett.

4 Vagy ha az ember eskeszic, az õ száiából ki szalaztuán hogy gonoszt vagy iót czelekedic, az szerint az mint az ember szokot eskõuéssel hertelen szólani, és azt nem tudta, hanem az vtán võtte eszébe, hogy valamellyic beszédében vétkezett.

5 Ez illyen ember, miuel hogy valamellyic beszédében vétkezett, szûkség hogy meg vallya azt, az miben vétkezett.

6 Azért vigyen áldozaot az õ bûneiért az WRnac, az õ bûneiért [p 0091] (mondon) az mellyel vétkezett, egy nõstény iuhot auagy keczkét az õ nyáyából, az õ bûneiért, és tisztîtsa meg õtet az pap az õ bûnébõl.

7 Hogy ha ninczen arra való ereie hogy iuhot vagy keczkét vihetne áldozatra, vigyen az õ bûneiért váló áldozatra két gerliczét vagy két Galamb fiakat az WRnac, az egygyikét az bûnért való áldozatra, az másikat egészlen meg égetendõ áldozatra.

8 Es vigye azoka az paphoz, és elõszer áldozza meg azt az melly az bûnért való áldozat, és annac az feiét az nyac czigaiánál messe meg, úgy hogy el ne szakaszsza az feiét az derekától.

9 Es az bûnért való áldozatnac vérében hinczen az óltár óldalára, és az vérnec az tõbbit nyomia ki az óltár fundamentomára. Bûnért való áldozat ez.

10 Az másikat egészlen égesse meg égõ áldozatól, úgy az mint szokás, és illyen módon meg tisztîttya az pap az embert az bûntõl az mellyet czelekedett, és meg boczáttatic néki.

11 Hogy ha arrais ninczen ereie hogy két Gerlicze fiat, vagy két Galamb fiat vigyen áldozatra: Vigyen áldozatra az az ki vétkezett, egy Epha semlye lisztnec tized részét, ne tegyen ához olayt, se pedig temiényt, mert bûnért való áldozat.

12 Mellyet mikor az paphoz viszen, az pap vegen abból egy tellyes marockal, az embernec Isten elõtt való meg emlekezetiért, és égesse meg azt az tûzõn, hogy légyen tûzes áldozat az WR elõtt. Bûnért való áldozat ez.

13 Igy tisztîcza meg az pap az embert az õ bûnébõl, mellyel vétkezett valamellyikben amaz bûnõc kõzzûl, és meg boczáttatic néki. Az lisztnec maradéka légyen az papé, mint az Minhánac maradéka.

14 Az vtán szóla az WR Mosesnec, és monda.

15 ( Az Isten tiztességére rendeltetett állatokban vagy ioszagokban valamit meg tartani vagy el lopni, és más idegen dologra fordîtani, mindenkor bûn volt. ) Ha valaki vékezendic tudatlanúl, el véuén valamit azokban mellyec az Wrnac szenteltettec. Vigyen áldozatot az õ vétkeiért az WRnac, tudni illic, Egy ép kost az õ nyáiából, az mint az pap bûtsõlli az kárt, az szent helynec az õ Siclusa szerint, hogy légyen az, az vétekért való áldozat.

16 Es az mit vétkezett, tudni illic, hogy az Istennec szenteltettét el võtte, azt meg fizesse, annac felõtte õtõd részt egyen hozzáia, és adgya azt az papnac. Igy az pap meg tisztîttya azt az bûnért való áldozat által, és meg boczáttatic néki.

17 Hogy ha valamelly ember vétkezendic, ( Az az, ha el nem lopot az Istennec, szenteltetetben, de az szent dolgoc ellen más képpen vétkezet. ) és czelekedendic valamit az WR parantsolati ellen, mellyet nem kell tselekedni, és eszébe nem võtte, ióllehet bûnõs légyen, és az õ bûneiért méltó légyen bûntetésre.

18 Vigyen az õ nyáiából egy szeplõnélkûl való kost az õ bûneiért való áldozatra az paphoz, ához képest az mint az pap bõczûlli az embernec bûnét, és tisztîcza meg az pap az embert az õ vétkébõl, mellyet tselekedet tudatlanságból eszébe azt nem véuén, és meg botsáttattic nékie.

19 Bûnért való áldozat ez, miuel hogy az WR ellen vétkezett vólt.

VI. Rész. ( Mimódon kellyen az szabad akarat szerint, és tudua való bûnért áldozni. Mint kell az egészlen meg égetendõ áldozatot áldozni. Mint kellyen az Minhát áldozni: Mint kel az pappa kenettetnec aldozni: Es az bbûnért való áldozatotis minémû rend tartassal kellyen áldozni. ) 1 SZóla esmét az WR Mosesnec, s-mondá.

2 Mikor ( Soha semmi idõben nem vonta meg Isten az õ kegyelmességét az el esett bûnõsõktõl, sõt ez caput bizonságot tészen arról, hogy az kic szabad akarattyoc szerint szánt szándekbból, estekis, azoknakis kegyelmes vólt, ha az Christusnac eggyetlen egy áldozattyához folyamodtac ) valamelly ember vétkezendic, és gonosságot czelekedendic az WR ellen, tudni illic, Ha meg tagadgya felebaráttyánac nálla le tõtt pénzét, vagy hogy kereskedésben való társaságra felebaráttyától pénzt nem võtt, vagy ha meg tagadgya hogy erõuel, és patuarral ne võtte el másnac marháiát.

3 Vagy ha el vesztett marhát talált, és azt meg tagadandgya, vagy valami dologért hamissan meg eskeszic, melly dolgot az ember bûnnélkûl nem czelekedhettett.

4 Miuel hogy azért bûnt tõtt és vétkezett, mind azt az mit erõ hatalommal võtt el, vagy álnoksággal czalt el, mind pedig az nála le tõttet, mellyet meg tagadott vólt, mind az el veszett és meg talált marhát, adgya meg.

5 Akar mi légyen az min meg eskûtt vólt hamissan, fizesse meg azt az mit ért, és annac felõtte az marhánac õtõd része mit tenne, azt fizesse annac az kijé à marha vólt, azon napon az mellen az õ bûnérõl vallást tészen az bûnért való áldozat által.

6 Az õ bûneiért való áldozatra pedig vigyen az WRnac az õ nyáyából egy ép kost az paphoz, az bûnnec bõtsûie szerint, hogy az bûnért azt meg áldozza.

7 Es igy tisztîtsa meg az pap azt az WR elõtt, és meg botsáttatic õ néki, mind az az mit czelekedett és az miben vétkezett.

8 Szóla esmét az WR Mosesnec, ezt monduán.

9 Parantsoly Aaronnac és az õ fiainac, és mond meg: Ez az egészlen meg égetendõ áldozat felõl való tõruény. Neueztetic pedig egészlen égõ áldozatnac, miuel hogy egészlen meg égettetic tûzzel, melly az óltáron ég mind egész éttzaka virrattaîg, mert az óltáron való tûznec szûntelen égni kell, és nem kell hagyni hogy el alúdgyéc.

10 Az Pap õltõzzéc az õ szóros ruháiába, és az imeg mástis vege fel az õ testére, és tisztîtsa el az hamuat, minec vtánna az tûz meg eméztette az óltáron az áldozatot, és tõltse az hamuat az óltár mellé.

11 Az vtán vesse le azt az ruhát, õltõzzéc más ruhába, és vigye ki az hamuat az táboron kiuõl tizta helyre. [p 0092]

12 ( Az Isten óltáran az áldozathoz való tûznec soha sem eijel sem nappal nem kellet meg alunni, hanem azt szûntelen kellet fáual táplálni, miuel hogy menybõl szállott tûz vólt az, és nem vôlt szabad idegen tûzet oda vinni. ) Az tûzet pedig melly az óltáron vagyon táplállyác az óltáron, el ne alúdgyéc, hanem gondot visellyen az pap reáia, hogy minden reggel éghien az fa az óltáron, es minden egészlen meg égetendõ áldozatot arra rendellyen, és azon áldozzéc hálá adásra való kõuérségeketis.

13 Az tûz szûnetlen tápláltasséc fáual az óltáron, és ne hadgyác el alunni.

14 Ez pedig az MInhánac tõruénye: Az Aaron fiainac akar mellyic áldozza azt az WR elõtt az óltáron.

15 Es vegyen az Minhánac semlye lisztében eg telles marockal, azonképppen az olaybannis vegyen, az temiényt pedig melly az MInhán vagyon, mindenestõl el vege, égesse meg az óltáron, annac fûsti, kedues illat az WR elõtt.

16 Az mi pedig az Minhára való liztban marad, az Aaron és az õ fiai egéc meg, kouásznélkûl való pogáczakban egéc meg az szent helyen, az gyûlekezet tornátzában egyéc meg azt.

17 Ne sûsséc azt kouászszal, mert nékic adtam azt hogy õ részec légyen az én tûzes áldozatimból, szentséges állat az mint à bûnért és vétekért való áldozat.

18 Az Aaronnac fiai kõzzûl, czac az férfiac egyéc azt. Õrõcké való szer tartás légyen ez az ti vtánnatoc valóc kõzt, az WRnac túzes áldozati felõl. Valami illetendi azokat, szentséges légyen.

19 Szóla esmét az WR Mosesnec, és monda.

20 Ez az Aaronnac és az õ fiainac áldozattyoc, mellyet az Wrnac áldozzanac mindenkor mikor valamelly õ kõzzûlõc fel szenteltetic, eg Epha semlye liztnec ttized része Minhánac áldozattyára, mellynec felétt reggel, felét estue áldozza.

21 Serpenyõbe olaijal fõzze meg, szépen fel hoijágozua vigye fel, és az meg fõtt Minha darabokat áldozza az WRnac ió és kedues illatúl.

22 A melly pap az Aaron helyébe az õ fiai kõzzûl megkenettetic õ helyébe, az miuellye ezt, õrõcké való szertartás légyen ez, és az mindenestõl meg égettesséc.

23 Mert az Pap Minhaiánac mindenestõl meg kel égettetni, nem kel abban semmit meg enni.

24 Szóla esmét az WR Mosesnec, és monda.

25 Szóly az Aaronnac és az õ fiainac, s-ezt mondgyad: Ez légyen az bûnért való áldozatnac tõruénye, az melly helyen meg szoktác õlni az egészlen meg égetendõ áldozatra való barmot, azon helyen õllyéc meg az bûnért való áldozatnac barmát, mert szentséges az.

26 Az melly pap meg áldozza az bûnért való áldozatot, az egye meg azt, à szent helyen egye meg, az gyûlekezet sátoránac tornátzában.

27 Valami annac az áldozatnac húsát éri, szent légyen, és ha annac vérében valami az ruháiára esic valakinec, azt az ruhánac részét az mellyre az vér esett, mossa meg az szent helyen.

28 Ez az fõld fazokat az mellyben azt fõztéc, el tõriéc, hogy ha pedig értz fazéc leiend, meg vakariác és vízzel meg mossác.

29 Az Papi nemzetben, czac az férfiac egyéc meg azt, szentséges állat az.

30 Valamelly bûnért való áldozatnac vérében bé visznec az gyûlekezetnec sátorába az bûnnec az szent helyen való el tõrlésére, azt meg ne egyéc (à papokis) hanem tûzzel meg égettesséc.

VII. Rész. ( Az vétekért való, és az hálá adó áldozatoknac meg áldozasoknac rend tartásáról. Az vérnec és kõuérnec meg ételénec el tauoztatasa felõl való tõruenrõl. Az Papoknac az hálá adó áldozatból való részekrõl. ) 1 EZ légyen az vétekért való áldozatnac tõruénye.

2 Az melly helyen szoktác meg õlni az egészlen meg égetendõ áldozatra való barmot, vgyan ott õld meg az vétekért való áldozatnac barmát, Añac pedig az vérét hinczed az óltárra kõrõs kõrûl.

3 Mindenestõl pedig annac kõuerît meg áldozzad, az farkátis, és à melly kõuér az bélt bé fedezi.

4 Az két veseiétis és azokon való kõuért, melly az bél mellet vagyon, és az Maija mellet való kõuér hártátt, mind az veseiuel egybe el vegye.

5 Es égesse meg azokat az pap az óltáron égõ áldozatúl az WRnac, vétekért való áldozat ez.

6 AzPapi nmezetben [!] czacc à férfiac egyéc azt, az szent helyen egyéc meg, mert szentséges állat.

7 Mint az bûnért való áldozat, úgy legyen az vétekért való áldozatis, mind az két rendbéli áldozatnac vgyan azon egy reguláia légyen. Az papé légyen az ki azt meg áldozta.

8 Az egészlen égõ áldozatot pedig az melly pap áldozza, annac à baromnac bûre az mellyet meg áldozot azé légyen, tudni illic az melly pap azt meg áldozta.

9 Esmét minden Minha mellyet kementzében sûtnec, és az mellyet serpenyõben vagy rostélyon keszîtenec, az papé légyen az ki azt áldozza.

10 Annac felõtte minden olaijos vagy száraz Minha, Aaron fiaié légyen, mintt egygyiké úgy az másiké.

11 Ez pedig az hálá adó áldozatnac tõruénye, mellyet az WRnac áldoznac.

12 Ha hálá adásért áldozic valaki, az hálá adásnac áldozattyáual egygyût, áldozzéc kouásznélkûl való olaijos lepényeket, és olaijal meg kent pogáczákat, és serpenyõben meg rátott semlyebõl való pogátsát, az olaijal gyurott lepényeckel egybe.

Az béleseknec kiuõle kouászos kenyeretis vigyen az áldozatra, az õ ió elõmenténec hálá adó áldozattyáual egybe.

14 Es mind ezekbõl áldozzanac az WRnac egy kenyeret mellyet õ elõtte fel emellyenec, és az légyen [p 0093] az papé az ki az hálá adásra való áldozatnac vérét el hinti.

15 Az ió elõmenetelért való hálá adásnac áldozattyánac húsát, vgyan az áldozatnac napian meg egyéc, senki abban ne hadgyon reggelîg.

16 Hogy ha fogadásból, vagy szabad akaratbólvagyon az áldozat, az melly napon áldozza azt valaki, azon napon meg egyéc, az mi meg marad benne másod napon egyéc meg.

17 Az mi pedig annac az áldozatnac húsában touáb marana, harmad napon tûzzel égettesséc meg.

18 Mert ha valaki az ió elõmenetelért való hálá adó aldozatyánac húsában eiendic harmad napon, nem lészen kedues az à ki áldozta azt, és attól nem veszi (az WR) ió neuen, vtálatos lészen az áldozat, és valaki eiendic abban, az õ bûnénec bûntetését hordozza.

19 Es azt az húst, az melly valami tiztátalan állatot illetend, meg ne egyéc, hanem tûzzel égesséc meg, ez kiuõl az hálá adó áldozatnac húsát, minden az ki tiszta az papoc kõzzûl eheti szabadon.

20 Mert valaki eiendic az hálá adó áldozatnac húsában melly az WRé, tiztátalan léuén, az ollyan ember ki gomláltatic az õ nemzetségénec népe kõzzûl.

21 Mikor valaki illet valami tiztátalan állatot, akar tiztátalan embert, akar tiztátalan barmot, vagy akar mit az mi vtálatos vólna, annac vtánna észic à hálá adó áldozatnac húsában melly az WRé, ki gyomláltatic az az ember az õ nemzetségénec népe kõzzûl.

22 Szóla esmét az WR Mosesnec, és monda.

23 ( Semmi kõuért nem vólt szabad meg enniec az Izrael fiainac, melly tõruény miuel hogy Ceremoniai tõruény vólt és az Moses országához való vólt, azért minket kereztyeneket nem kõtelez, kiknec szabadminden meg ennûnc hálá adással. 1. Tim: 4. ) Szólly az Izrael fiainac, ezt monduán: Az õkõrnec, az iuhnac és az keczkénec semmi kõuérît meg ne egyétec.

24 ( Hólt állatott és vadaktul meg szaggattatott állatot nem szabad vólt enniec az Sidoknac. ) Az meg hólt állatnac és az vadtól meg szaggattatott állatnac kõuérîuél élhettec akar mi kûlsõ egyéb szûkségtekre, de semmiképpen azt meg ne egyétec.

25 Mert valaki meg eiendi az féle állatoknac kõuérit az mellyekbõl az ember tûzzel meg emésztendõ áldozatot szerez, az az ember az ki azt meg eiendi, ki gyomláltatic az õ nemzetségénec népe kõzzûl.

26 ( Semmi állatnac vérét nem vólt szabad meg enniec az Sidóknac, melly tõruény minket kereztyeneket nem kõtelez, kic az MOses Ceremoniaitul Christusban meg szabadultunc, Gal: 3. 4. ) Hasonlatos képpen semmi vért meg ne egyétec az ti lakó helyetekben, se madárnac, se baromnac vérét.

27 Valaki meg éiendic valami vért, bizonyára az az ember ki gyomláltatic az õ nemzetségénec népe kõzzûl.

28 Szóla esmét az WR Mosesnec, és monda.

29 Szólly az Izrael fiainac, ezt monduán: Az ki az WRnac áldozic hálá àdó áldozattal, õ maga vigye az WRnac az õ áldozattyát, tudni illic az hálá adásra való áldozatot.

30 Az õ maga tulaydon keze hozza az WRnac tûzes áldozattyára valót, tudni illic az kõuérit, az szgyéuel [!] egybe: az szegét azért, hogy az WR elõtt meg ingattasséc.

31 Annac vtánna áz Pap égesse meg azt az kõuért az óltáron, az szégye pedig légyen az Aaroné és az õ fiaié.

32 Az iob lapotzkáiiátis az hálá adó áldozatra való baromnac, az papnac adgyatoc hogy azt fel emellye.

33 Az ki az Aaron fiai kõzzûl az hálá adó áldozatnac vérét és kõuérît meg áldozza, azé légyén annac az baromnac iob lappotzkáia.

34 Mert az meg ingattatott szegyét, és az fel emelt iob lapotzkat ki válaztottam az Izrael fiainac hálá adó áldozáttyokból: Es adtam azt Aaronnac és az õ fiainac õrõcke meg állandó végezes szerint.

35 Ez az meg kenettetett Aaronnac, es az õ meg kenettetett fiainac részec az WRnac tûzzel meg eméztendõ áldozatibol, az naptól fogua, mellyen paranczolta (az Móses) hogy szolgálnánac az papi tiztben az WRnac.

36 Melly részt paranczolt az WR hogy nékic adnánac az Izrael fiai, az melly naptól fogua meg kente õket (Moses) õrõcke való rend tartás szerint, minden õ vtánnoc valóc kõzõtt.

37 Ez az egészlen megégetendõ áldozatnac, az Minhanac, az bûnért, és az vétekert való áldozatnac, az papoc szentelesenec áldozattyanac, és az hálá adó áldozatnac tõruénye. ( Innet niluan meg tecczic hogy hat rendbéli áldozatoc vóltac az õ estementumban 1. egészlén meg égetendõ áldozat 2. Minha 3. hálá adásnac áldozattya. 4. Bûnért. 5. Tudatlanságból eset vétekért való áldozat. 6. Papoc szentelésénec áldozattya. )

38 Mellyet paranczolt [!] az WR Mos4esnec az Sinai hegyen az hegyen melly napon paranczolta az Izrael fiainac, hogy áldoznánac néki az Sinai hegynec puztáiaban,

VIII. Rész. ( Aaronnac és az õ fiainac az Papi meltoságra való fel szenteleseknec Ceremoniaiarol. ) 1 SZóla az WR Mosesnec, monduán.

2 Vegyed az Aaront és az õ fiait õ véle egyetembe, és az õltõzeteket, az kenetnec olaijat, és bûnért való áldozatra egy tulkot, két kosokat, és egy kosar kouáztalan kenyereket.

3 Es mind egész sokasagot gyûts egybe, az gyûlekezet sátoranac aytaia eleibe.

4 Es àcképpén czelekedéc az Moses az mint az WR paranczolta vala néki, és gyûle mind az egész sokasag az gyûlekezet satoranac aytaia eleibe.

5 Ackor monda Moses à gyûlekezetnec. Ez az dolog mellyet az WR paranczolt czelekédni.

6 Es elõ allatuán Moses Aaront és az õ fiait, meg mosá õket vízzel.

7 Es fel õltõztetuén Aaront az szoros ruhába, bé õúedéze õtet az õwl, és azon felûl rea aduán az bû selyem ruhat, az Ephodotis reáia adá, es bé õuedezuén az Epphodhoz való õwel, meg szorîtá õtet.

8 Es az Ephodon felõl fel tõue az Hosent, és abba tõue az Vrimot és az Thumimot.

[p 0094] Annac vtánna fél tõué áz feiebe az sûueget, és elõl à sûuegen felõl tõue az arany lánnát az szent coronat, az mint paranczolta vala az WR Mosesnec.

10 Võué Moses az kenetnec olaiatis, és meg kéné az szent haylokot minden benne valoual egybe, hogy meg szentelné azokat.

11 Es meg hinté azzal az óltártis hétszer, és meg kené aztis minden hozza tártozo szerszámockal egybe, az mosdotis meg kene az talpaual egybe, hogy azokat meg szentelné.

12 Az Aaron feiereis tõlte az kenetnec olaiaban, és meg kené õtet, hogy meg szentelné õtet.

13 Azon képppen élõ állatá az Aaron fiaitis, és fel õltõzteté azokatis az õ õltõzetekbe, és bé õ0ueczé õket az õuel, sûuegetis ton feiekbe, az mint az WR paranczolta vala az Mosesnec.

14 Az vtán elõ hoza egy tulkot az bûnért való àldozatra, és az Aaron az õ fiaiual egybe az bûnért való áldozatnac feiere tõue az õ kezet.

15 Es minec vtánna azt meg õle vólna, az Moses annác verében tõn az õ vijaual az óltárnac szaruaira mind kõrûl. és meg tîztitá az óltárt. az tõb vért tõlté az óltárnac fundamentomara, hogyy meg szentelné azt minden bûnõkbõl való meg tiztulasra.

16 Az vtán võué mind azt à kõuérséget melly annac àz belin vala, es az máija mellet való kõuérséget, mind az két veseiét és azoknac kõuérségett, és meg égeté Moses azokat az óltáron.

17 Az tulkot pedig, az az, annac bûrét, húsát, és ganéyát meg égeté az táboron kiuõl, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

18 Az vtán elõ hozá az egéßzlen meg égetendõ áldozatra való kost, és Aaron pap, és az õ fiai téuéc az õ kezeket annac feiére.

19 Mellyet minec vtánna meg ólt vólna, à4 Moses hinté annac az vérétt az óltárra kõrõs kõrnyûl.

20 Es az kost részekre vagdaluán, meg égeté Moses az feiét, az tágait, és az kõuérît.

21 Minec vtánna meg mosta vólna vízzel az bélit és az lábait, écképen meg égeté Moses mind az egész kost az óltáron. Az WR haragyánac meg engesztelésénec tûzzel egészlen meg égettetet ió illatú áldozattya ez, az mint az WR paranczolta vólt az Mosesnec.

22 Az vtán elõ hozá az másic kostis, az pappoc szentelésénec áldozattyára való kost, és téuéc Aaron és az õ fiai az õ kezeket annac feiére.

23 Mellyet mikor meg õlt vólna, võn, Moses annac az véreen, és meg kené azzal az Aaron iob fûlénec gombáiát, és iób kezénec és iob lábánac nagyobbic viját.

24 Elõ állatá az Aaron fiaitis, és azoknakis iob fûloknec gombbáyát, és iob kezeknec és laboknac nagyobbic viját meg kené az vérrel, az vtán az tõb vért tõlté Moses az óltárra mind kõrnyûl.

25 Es minec vtánna võtte vólna annac az kõuérít, az farkát, és egészlen az bélen való kõuérît, és az ket veseiét kõuérîuel egybe, és az iob lapotzkáiát.

26 Es az kouásztalan kenyereknec kosárából melly az WR elõtt vala, mikor võt vólna egy kouász nélkûl való lepényt, és egy olaijos bélest, és egy pogáczat, raká mind azokat az kosnac kõuérîre, és az iob lapotzkáiára.

27 Es mind ezeket az Aaronnac és az õ fiainac kezekre rakuán, azokat az WR elõtt vélec meg ingattatá.

28 Az vtán el véuén azokat az õ kezekbõl, meg égeté azokat az óltáron égõ álddozatúl: Az papoc szentelésénec ió illatú áldozati ezec, mellyec az WRnac tûzzel meg égettettec.

29 El võué pedig Moses annac az szegyét, mellyet az WR elõtt meg ingata, melly az Moses része lõn az meg szentelésnec áldozattyából, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

30 Annac vtánna Moses võn az kenetnec olaijában, és az vérben melly az óltáron vala, és meg hinté azockal Aaront és az õ ruháit, az õ fiait, és az õ fiainac ruháiokat õ véle egygyût: Es ècképpen meg szentelé Aaront és az õ ruháit, az õ fiait, és az õ fiainac ruháit õ véle egygyût.

31 Az vtán meg hagá Moses Aaronnac, és az õ fiainac: Fõzzétec meg ez kosnac húsátt az gyûlekezet sátoránac aytaia elõttt, és ott egyétec meg azt, és ez kenyeret melly az meg szenelésnec kenyerinec kosárában vagyon, miképpen meg paranczoltam, ezt monduán: Aaron és az õ fiai egyéc meg azt.

32 Az mi pedig meg marad ez húsban és az kenyérben, tûzzel égessétec meg.

33 De az gyûlekezetnec sátoránac aytaián kiuõl ne mennyetec heted napîg, mind az napîg, mellyen bé tellyesednec az ti meg szentelésteknec napiai. Mert hét napokon szenteli meg az Wr az ti szolgálattokat.

34 Az miképpen ma czelekedett, azonképpen paranczolta az WR hogy czelekedgyûnc, az ti meg tisztúlástokra.

35 Azért az gyûlekezetnec sátoránac aytaiánál legyetec eijel és nappal hete napîg, és szorgalmatoson meg tarczátoc az mit az WR paranczolt meg tartani, hogy meg ne hallyatoc, mert így paranczolta nékem.

36 Az Aaron annac okáért és az õ fiai, mind àcképpen czelekedénec, az mint az WR nékic paranczolta vala az Moses altal.

IX. Rész. ( Minec vtánna Aaront fel szenteltéc vólna, az õ tiztihõz hozza kezd, és áldozic mind magaért, mind á kõsségért, meg áldgya az népet, meg ielenic nékic az Wrnac ditsõsége, mert mennyei tûz égeti meg az áldozatokat, melly tûzet nagy szorgalmatossággal meg õriztec az papoc, és azt soha sem nappal sem eijel el nem hattac alonni, hanem fáual szûntelen tápláltac [p 0095] azt, melly esmét az Salomon ideiében mint az Sido Doctoroc mongyác, az vtán az Babiloniai fogságnac ideién mindenestõl meg szûnéc. )

X. Rész. 1 ES nyóltzad napon, szólítá Moses Aaront és az õ fiait, és az Izraelnec véneit.

2 Es monda Aronnac: Végy egy gyermekdéd tinót bûnért váló áldozatra, és egy kost, egészlen meg égetendõ áldozatra, mellyec éppec legyenec, es azokat vigyed az WR eleibe.

3 Az Izrael fiainakis szóly, ezt monduán: Vegyetec egy keczke bakot bûnért váló áldozatra, és egy esztendõs bornyút és iuhot éppeket, egészlen meg égetendõ áldozatra.

4 Es egy õkrõt és kost, hogy azt hálá adó áldozatúl meg áldozzátoc az WRna, és olaios Minhát, mert ma az WR meg ielenic ti néktec.

5 Minec vtánna azért meg szerzettéc vólna az mellyeket Moses paranczolt vala, viuéc azokat az gyülekezet Sátora eleibe, és mind az egész sokaság elõ iõuén állánac az WR eleibe.

6 Es monda Moses: Ez à dolog mellyet az WR paranczolt, meg czelekedgyétec azt és meg ielenic néktec az WRna diczõsége.

7 Es monda Moses Aaronnac: Iõy ide az óltárhoz, és elõszer az te bûnõdért való áldozatodat, és az te égeszlen meg égetendõ áldozatodat áldozzad meg, magadnac és az népnec tiztúlására. Az vtán készîts el az népnec áldozattyátis, és az õ meg tiztúlásokért áldozzál, az mint az WR paranczolta.

8 Az Aaron annac okaért az óltárhoz iárúluán, meg õlé az õ bornyúiát, az õ bûneiért való aldozatra.

9 Es az Aaron fiai õ hozzáiá viuéc annac az vérét, és az õ vijait abba mártuán, tõn abban az óltar szaruaira, az tõbbit az vérnec tõlté az óltár fundamentomára.

10 Az kõuérît pedig, az veseit, és az maia mellett való kõûért meg áldozá az bûnért az óltáron, az mint az WR néki paranczolta vala.

11 Az húsát pedig és az bûrét, meg égeté az táboron kiuõl.

12 Az vtán meg õlé az õ egészlen meg égetendõ kossat, kinec mikor az Aaron fiai elõ vittéc vólna annac vérét, el hinté azt az óltár kõrnyûl.

12 Hasonlatos képpen minec vtánna az kosnac tagait és feiét elõ vitté vóna néki, hogy azokat meg áldozná.

14 Minec vtánna meg mosá annac bélit és lábait, meg égeté azokat egészlen az óltáron.

15 Az vtán kezde az kõsségnec áldozattyához, és elõszer võué az népnec bûnénec áldozattyáért való bakot, mellyet meg õluén, meg áldozá az bûnért, mint elõszer az õ bûneiért való áldozatot áldozta vala.

16 Az vtán elõ hozá az egészlen meg égetendõ áldozatra való barmokatis, és meg áldozá azokat az szokás szerint.

17 Az Minhátis elõ hozá, és abból egy tellyes marockal véuén meg égeté az óláron, az reggeli áldozattól kûlõn.

18 Ezeknec felõtte meg õlé az népnec hálá adó áldozattyára való õkrõtis, és az kost, és mikor annac vérét az õ fiai elõ vittec vólna nékie, el hinté azt az óltár kõrnyekén.

19 Az vtán mikor elõ vittéc vólna az õkõrnec és kosnac kõuerît, az farkát, az bélen való kõuérséget, az veseit és az Máy mellet való kõuért.

20 Helyheztetéc à kõuérségeket az szegyekre, és meg égeté az óltáron, az kõuérségeket.

21 De à szegyeket és azoknac iob lapotzkáiokat az Aaron meg ingatá az Wr elõtt, az mint az Wr paranczolta vala az Mosesnec.

22 Ezeknec vtánna az Aaron fel emeluén az õ kezeit az népre, meg álda õket, és le szálla (az óltárról) minec vtánna az bûnért való áldozatot, az egészlen meg égõ áldozatot, és az hálá adásnac áldozattyát el végezte vólna.

23 Annac vtánna méne Moses Aaronnal egybe az gyûlekezetnec sátorába, és mikor ki iõnénec onnét hogy az népet meg áldanác, meg ielenéc az Wrnac diczõsége mind az sokaságnac.

24 Mert az WR elõl tûz iõûe alá, es meg emezté az óltáron az egészlen meg égetendõ áldozatot és az kõuérségeket, mellyet mikor az sokaság látot vólna, fel kiáltuán, artzúl le búrúlánac.

X. Rész. ( Az Aaronnac két fiai mikor idegen tûzet vittec vólna az szent helyre, az Istentûl meg õlettetnec mennyei tûzzel. Meg tiltya az Isten á Papoktúl az Bort és minden részegítõ állatot, hogy azoktul magokat meg tartóztass4ac mikor az Isteni szolgálatban foglálatosoc. Haraguszic az Moses hogy az Papoc meg nem õttéc az õ részeket az áldozatból. Aaron menti magát az fiain esett dologgal. ) 1 VÕuéc ) pedig az Aaronnac fiai, Nada és Abihu az õ temiénezõiõket, és tõnec azokba szenet, es azon fellûl ió illatra való szerszámot, és az WR eleibe võnec idegen ûzet, mellyet nem paranczolt vala nékic (az WR.)

2 Annac okaért tûz iõue ki az WR elõl, és meg emezté azokat, és meg halánac az WR elõtt. ( Az Istentõl nem paranczoltatot és emberektõl gondoltatot Isteni tizteletnec meg bûntetésénec példáia. )

3 Es monda Moses az Aaronnac: Ez az mit szolot az WR, ezt monduán: Az kic én hozzám kõzel vadnac azokban szenteltetem meg, és min az sokaság elõtt meg diczõhitetem. De az Aaron semmit nem szóla.

4 Es szólítá Moses Misaelt és Elsaphant, az Vzzielnec az Aaron Attya Báttyánac fiaitt, es monda nékiec: Vigyétec ki az ti atyátokfiait az szent helyrõl az táboron kiuõl.

5 El iõuénec azért, és ki viuéc õket vgyan azon õltõzetekbe az táboron kiuõl, az mint Moses paranczolta vala.

6 Es monda Moses Aaronnac, és Eleazarnac és Ithamarnac az Aaron fiainac: Az ti feieiteket meg ne ( Az az, Az ti atyátoc fiainac halalokon ne bankodgyatoc es az banatnac semmi ielenséget ne mutassatoc. ) mezîteleniczétec, ruháitokat meg ne szaggassátoc, hogy meg ne [p 0096] hallyatoc, és az égesz [!] gyûlekezet ellen ne geriedgyen fel (az WR haragia) hanem az ti atyátokfiai az Izraelnec egész nemzetsége, sirianac az tûzõn, mellyet az WR gerieztet.

7 Az gyûlekezet sátoránac aytaia elõlis el ne táuozzatoc hogy még ne hallyatoc, mert az WR keneténec olaia vagyon ti raytatoc. Ki az Mosesnec beszéde szerint czelekedénec.

8 Es szóla az WR Aaronnac, s-monda.

9 ( Meg tiltia Isten hogy az papoc bort ne igyanac mikor az Isteni szolgalatra bé akarnac menni az szent haylokba. ) Bort és részegîtõ italt ne igyal te, vagy az te fiaid, mikor bé akartoc menni az gyûlekezet sátorába, hogy meg ne hallyatoc, õrõcké való szer tartás légyen ez az ti vtánnatoc valóknál.

10 Hogy meg válazhassátoc az sz4ent dolgokat és állatokat, az egyéb kõzõnséges dolgoktól és állatoktól, az tizta állatokat az tisztátalanoktól.

11 Es hogy tanithassátoc az Izrael fiait az tõruényekre az mellyeket az WR szolot nékiec az Moses által.

12 Szóla pedig Moses az Aaronnac, és az Eleazarnac és Ithamarnac az Aaron fiainac: Vegyétec el ez Minhát melly meg maradot az WRnac tûzés áldozatitól, és egyétec meg azt kouásznélkûl való kenyereckel ez óltár mellett, mert szentséges állat az.

13 Azért egyétec azt az szent helyen, mert te iutalmad és az te fiaidnac iutalma az WRnac tûzzel meg eméztetett áldozatiból, mert így paranczolta az WR.

14 Az meg ingattatot szegyet pedig, és fel emelt lapotzkát meg egyetec tizta helyen, te és az te fiaid és leánid veled egygyût, mert te néked és az te fiaidnac iutalmúl adattac azoc az Izraelfiainac hálá adó áldozatokból.

15 Az fel emelt lapotzka, és az meg ingattatot szegy, mellyeket az tûzzel meg eméztendõ kõuerségeckel visznec fel hogy azokat az WR elõtt mutogassác, az légyen te iutalmad és az te fiaidé õrõcké való tõruény szerint, az mint az WR paranczolta.

16 Es mikor Moses az bûnért áldozatot Bac felõl szorgalmatoson tudakoznéc, meg érté hogy az (Nadabra és Abbihura szállot) tûz eméztette vólna meg. Azért fel geriede az õ haragia az Eleazar és Ithamar ellen, az Aaronnac meg maradot fiai ellen, es monda.

17 Miért nem õttétec meg az bûnért való áldozatot az szent helyen? Mert szentséges állat az. holot néktec adta azt (az WR) az népnec bûnénec hordozasáiért, és añac el tõrléseiért, az WR elõtt.

19 Imé nem vitetet bé annac az áldozatnac vére az szent haylokba, azért meg kellett vólna ennetec az szent helyen, az mint én paranczoltam vala.

19 Monda az AAron Mosesnec: ( AZ az, Minekûnc nagy õrõmmel és vigasággal kellet vólna meg ennõnc az mi reszûnket az áldozatból az szent helyen. De miuel hogy illyen hirtelen keserûségére, nem lõtt vólna Isten elõtt kedues ha banattal és keserûséggel lakoztunc vólna. Ez az oka hogy meg nem õttûc az áldozatot. ) Imé ma áldoztác meg az õ bûnõkért való áldozatot, és az egészlen meg égõ áldozatot az WR elõtt, nékem pedig melly nagy keserûségem eséc: Ha meg õttem vólna ma az bûnért való áldozatot, vallyon kedues lõtt volnaé az WR elõtt?

20 Mellyet mikor hallot vólna Moses, ióua hagyá az õ feleletit.

XI. Rész. ( Mellyec légyenec tisztac vagy tisztátalanoc az oktalan állatoc kõzzûl, és mellyeket szabad meg enni, mellyeket nem, mind az vízben lakó, mind az fõlden iaró, czuszo mászo, mind az égen repesõ szárnyas állatoc kõzõtt, mellyec fértezteic meg az embert vagy akar mi állatot, és mellyec nem, Holott azt kell eszûnkbe vennûnc, hogy az ételben valo válogatas az Isus Christus el iõuetele vtán mindenesõl el tõrõltetet, lásd meg, Marth: 15. 1. Cor: 8. 1. Tim: 4. Azért az kereztyeneknec minden válogatasnélkûl szabad mindent meg enni az mi embernek életénec táplálására valo, Rom: 14. ) 1 SZóla esmét az WR Mosesnec és Aaronnac, ezt monduán,

2 Szóllyatoc az Izrael fiainac, ezt monduán: Ezec az állatoc mellyeket szabad lészen meg ennetec, az fõldnec oktalan állati kõzzûl.

3 Valamelly állatnac kõrme kettõs, és kérõt rág az oktalan állatoc kõzzûl, azt szabad lészen meg ennetec.

4 Mind az által ezt meg ne egyétec az állatoc kõzzûl mellyec czac kérõt rágnac, és azoc kõzûl mellyeknec czac meg hasadot az kõrmõc, az teuét, mert ióllehet kérõt rág, de meg hasadot kõrme ninczen, azért tiztátalan légyen nektec. ( Négy féle okatalan állatot végy it eszedbe, Mert nemellyec czac kérõt rágnac, Nemellyeknec czac meg hasadot kõrmõc vagyon Nemellyec sem kõrõt nem rágnac, sem hasadot kõrmõc ninczen, Nemellyec kérõt rágnac és hasadot kõrmõc vagyon. Ez vtólso renden való állatokat volt szabad meg enni. )

5 ( Auagy wrgét. ) Az hõrczokõt, mert ióllehet kérõt rág, de meg hasadot kõrme ninczen, tisztátalan légyen nektec.

6 Az nyúlat, mert ióllehet kérõt rág, de meg hasadot kõrme ninczen, tisztátalan légyen néktec.

7 Az disznót, mert ióllehet hasadot kõrme vagyon, de kérõt nem rág, légyen azért ti néktec tisztátalan.

8 Ezeknec húsokban ne egyetec, és hólt testeket ne illessétec, legyenec ti nektec tisztátalanoc.

9 ( Az vizben lakó állatoc kõzzül mellyet kel meg enni, mellyet nem. ) Ezt egyétec meg pedig az vízben lakó állatoc kõzzûl: Valamelly állatnac az vizekben, az tengerben, à folyó vizekben szárnya és haija vagyon, azt meg egyétec.

10 Valamellynec pedig szárnya és haija ninczen, az tengerben és az folyó vizekben, mind azoc kõzzûl mellyec úsznac és élnec az vízben, vtálatos légyen nektec.

11 Annîra válatosoc légyenec nektec, hogy azoknac húsokban ne egyetec, és azoknac hólt testekis vtálatos légyen ti elõttetec.

12 Valaminec ninczen szárnya vagy haija az vizekben, vtálatos légyen ti elõttetec.

13 ( Az maarac kõzzûl mellyet szabad meg enniec az Izrael fiainac, és mellyet nem. Touábba ha az madaraknac neueket az Magyar nyeluen igazan nem találtuc ki mondani, azt nem egyébnec tulaydoniczad hanem az magyarázóknac soc kûlõmb kûlõmb értelmeknec. Mert sem Sidó, sem Gõrõg, sem Deác magyarázóc nem álkhatnac rayta, [!] Annac felõtte soc vagyon azo kõzzûl mellynec tsac az neuét hallottuc. ) Az szárnyas állatoc kõzzûl ezec legyenec ti nállatoc vtálatosoc, az keselyû, Õlyw, Kánya.

14 Az Sas, és az Héia az õ neméuel egybe.

16 Strútz, Bagoly, Kakuc, Karuly az õ neméuel egybe.

17 Eijeli variju, Hattyu, Huhogato bagoly.

[p 0097] 18 Õkõrbika, Publicán madar, Gém.

19 Esztrag, Szarka az õ neméuel egybe, Bûdõs babuc és Pupeneuér.

20 Valamelly szárnyas állat négy lábon iár, vtálatos légyen ti nállatoc.

21 Mind az által meg egyétec az négy lábon iáró szárnyas állatoc kõzzûl az olyant, az mellynec hoszú lábai vadnac, mellyeckel az fõldõn szõkdetselhet.

22 Ezec pedig az ollyan állatoc kõzzûl, az mellyeket meg egyetec: Arbe az õ neméuel, Chargol az õ neméuel, Chagab az õ neméuel.

23 Egyéb szárnyas állat, mellynec négy lába vagyon, vtálatos légyen ti nállatoc.

24 Es ezeckel meg fértetztetitec magatokat. Valaki illetenddi azoknac hólt testeket, tiztátalan lészen estueîg.

25 Es valaki azoknac hólt testét hordozza, meg mossa az õ ruháit, és tisztátalan légyen estueig.

26 Minden állat az mellynec kõrmén hasadás vagyon, de mindenestõl két részre nem hasadot, és kérõt nem rág: Tisztátalan légyen ti nállatoc, valaki illetendi azt, tisztátalan légyen.

27 Minden állat, valamelly az négy lábú állatoc kõzõtt az tenyerén iár, tisztátalan légyen ti elõttetec. Valaki az ollyan állatoknac hólt testét illetendi, tisztátalan légyen estueîg.

28 Es az ki az ollyan állatoknac hólt testeket hordozandgya, meg mossa az õ ruháit, és tisztátalan légyen estueîg: Tisztátalanoc légyenec azért elõttetec.

29 ( Az fõldõn mászó állatoc kõzõtt mellyec légyenec tisztátalanoc. ) Az fõlden mászó állatoc kõzzûl peig tisztátalanoc légyenec ti elõttetec ezec: Az Menyét, Eger, à Béka az õ neméuel egybe.

30 Az Sûl disznó, Chaméleon, Gyéc, Cziga, es vakondac.

31 Ezec ti nektec tisztátalanoc minden mászó állatoc kõzzûl, valaki illetendi azokat minec vtánna meg halna, tisztátalan légyen estueîg.

22 Es minden állat valamellyre ezeknec valamellyic esic az õ hólta vtán, tisztátalan légyen, akar fa edény, akar ruha, vagy bõr, vagy fák leien, akar mi edény mellyel az ember valamit czelekeszic, az vízbe tétesséc, és tisztátalan legyen estueîg, az vtán tizta légyen.

33 Annac felõtte minden czerép edény, valamellybe ezeknec valamellyic esic, valami abban lészen, tisztátalan lészen, és az edént el tõriétec.

34 Minden eledel az mellyet meg szoktac enni, tisztátalan lészen ha az tisztátalan vizet tõltic reá, ( Az mellyel tudni illic meg mossác az tisztátalan edényeket. ) és minden ital mellyet isznac tisztátalan edénybõl, tisztátalan lészen.

35 Es minden valamire esic azoknac hólt testec, tisztátalan lészen. Akar kementze, akar vas fazéc légyen, el tõrettesséc, tisztátalanoc: Azért ti elõttetekis tisztátalanoc légyenec.

36 Mind az által az forrás, az kút, az vizes tóc tiztác lésznec. De az mi azoknac hólt testeket illeti tiztátalan légyen.

37 Hogy ha azoknac hólt testec az el vetett magra esendic, mind az által tiszta lészen.

38 De ha vizet tõltenec az vetni való magra és úgy esic azoknac hólt testec abba, tisztátalan lészen.

39 Ha az oktalan állatoc kõzzûl valamelly meg haland, mellyet szoktatoc meg enni, az ki annac hólt testét illeti, tisztátalan lészen estueîg.

40 Az ki pedig eiendic annac hólt testében, meg mossa az õ ruháit, és légyen tisztátalan estueîg. Azonképpen az ki ki viszi annac hólt testét, meg mossa ruháit, és tisztátalan légyen estueîg.

41 Minden állat melly az fõldõn czúsz mász, vtálatos légyen, meg ne egyétec.

42 Valamelly állat az hasán czúsz, és négy lábon vagy tõbben iár az fõlden czúszó mászó állatoc kõzzûl, meg ne egyétec azokat, hanem vtálatosoc légyenec ti elõttetec.

43 Ne férteztessétec meg magatokat semmi állatnac meg ételéuel, melly az fõlden czúsz mász, me se úndokiczátoc magatokat azockal, mert fértelmesec lennétec azoknac meg ételéuel.

44 Mert én vagyoc ti WRAtoc Istentec, meg szentellyétec azért magatokat, mert én szent vagyoc, és meg ne férteztessétec magatokat semmi czúszó mászó állattal melly az fõlden mász.

45 Mert én vagyoc az WR ki az AEgyptumnac fõldébõl ki hoztalac, hogy legyec nektec Istentec. Legyetec azért szentec, mert én szent vagyoc.

46 Ez az tõruény az fõldi állatokról, az szárnyas állatokról, és minden elõ állatokról mellyec az vizben úsznac, és minden élõ állatokról mellyec az fõlden czúsznac másznac.

47 Hogyy válaztást tugyatoc tenni az tiztátalan és tizta kõzõtt, az ollyan állat kõzt mellyet meg észnec és az mellyet meg nem észnec.

XII. Rész. ( Az gyermec szûlõ aszszoni állatnac tõruenyerõl minec vtáña férfiu vagy leánzó magzatot szûlend. ) 1 SZóla esmét az WR Mosesnec, és monda.

2 ( Iollehet az tiztaságnac tõruénye kõtelezi az aszszoni állatokat hogy az szûlés vtán õ magokat benn tartoztassác és magokat meg tartoztassác az õ fériektõl, mind az által nem kõtelezi õket ez tõruény, hogy tudni illic 40. vagy 80. napot várianac, mert az Moses országánac minde Ceremoniaitol szabadosoc vagyunc. Minec vtánna azért érzi az aszszoni állat testében való eppûlését, meñyen fel à gyûlekezetbe, nem hogy az pap be auassa az mint szoktac szólani, hanem hogy Istennec hálákat agyon es kõnyõrõgiõn. ) Szóly az Izrael fiainac, és ezt mondgyad: Az aszszoni állat minec vtánna az õ méhében fogad, ha fiat szûlend, hét napîg tiztátalan lészen, az napoc szerint mellyeken az õ rayta való betegségnec miatta tisztátalan szokott lenni.

3 Nyóltzad napon pedig azférfiu magzatnac testénec bûre kõrnyûl metéltesséc.

4 Az vtán harmintzhárom napîg házában tartoztassa magát, az vérbõl való tiztúlásában. Semmi szent állatot ne illessen, az szent helyre ne mennyen, mîg nem az õ tiztúlásánac napiai el telnec.

5 Hogy ha leántzot szûlend, tiztátalan légyen két hétig, miképpen [p 0098] tiztátalan szokot lenni az õ természet szerint való nyaualyáia miatt. Az vtán hatuan hat napîg házában maradgyon az vérbõl való tiztitúlásában.

6 Mikor pedig bé telnec az õ tiztúlásánac napiai az fiunac vagy leánynac szûlése vtán, vigyen egészlen meg égetendõ áldozatra eztendõs bárányt, és Galamb fiat vagy Gerlitzet bûnért való álozatra, az gyûlekezetnec aytaia eleibe az paphoz.

7 Es áldozza meg azt az WR elõtt, és ollyan módon tizticza meg azt, és tizta lészen az vérnec folyásánac vtánna. Ez à gyermec szûlõ aszszoni állatnac tõruénye, mikor fiat vagy leányt szûlend.

8 Hogy ha nintsen ereie arra hogy bárányt vinne az áldozatra, vegyen két Gerliczet vagy két Galamb fiat, az egygyikét egészlen meg égetenddõ álozatra, az másikat bûnért való áldozatra, és meg tisztittya azt az pap, s-tizta lészen.

XIII. Rész. ( Az Beel poklosságról, melly fakad az embernec testénec bûrén, vagy valami tág hián, vagy pedig valami házbeli ruhán és marhán, mimódon kellyen azt meg esmerni, és minemû renduel és móddal kellyen az papnac itéletet tenni arról. ) 1 SZóla esmét az WR Mosesnec és az Aronnac, és monda.

2 Ha valamelly embernec teßténec bûrén láttatic táriagosßág vagy var, vagy valami feiér szeplõ, annîra hogy alîtas4séc poklosságnac lenni, ez illyen embert tegyéc az Aaronhoz, vagy az õ fiai kõzzûl egygyic paphoz.

3 Es mikor meg nézi az pap annac testénec bûrén azt az szeplõt, ha abban az szõr el változandic feiérré, és à fakadéknac szine aláb lészen az természet szerint való bûrnél, tehát poklosságnac czapása az. Minec vtánna azért azt meg nézendi az pap, tiztátalannac itéllye azt.

4 Hogy ha az fakadéc vagy szeplõ, feiér leiend az ember testénec bûrén, és añac szine nem szállott aláb az bûrnél, az szõris rayta feiérré nem változot, az ollyan embert az pap rekeszsze kûlõn az emberektõl heted napîg.

5 Az vtán nézze meg azt az pap heted napon, ha az õ itéleti szerint az fakadéc azon állapatban vagyon, és kûllyeb nem teriedet az bûrõn, esmét rekeszsze kûlõn heted napîg.


6 Nézze meg az vtán az pap másodszoris azt, és ha az fakadéc meg kissebedet és el nem teriedet az bûrõn, tiztánac itéllye lenni azt az pap, mert czac fakadéc vólt, mosßa meg ruháit és légyen tizta.

7 Hogy ha pedig az fakadéc èl teriedet à bûrõn minec vtánna à paptól az ember tiztánac itéltetet, nézze meg azt az pap vijonnan.

8 Ha azért láttya az Pap hogy az fakadéc el teriedet az bûrõn, itéllye azt az pap tisztátalannac, mert poklosság az.

9 Ha az emberen poklosság fakadand, vigyéc azt az Paphoz.

10 Kit minec vtánna meg tekintend az Pap, ha az fakadéc az bûrõn feiér, és azon à szõr feiérré változot, ha valami eleuen hús vólnais az fakadékban.

11 Réghi meg aggot poklosság az annac testénec bûrén, azért tiztátalannac itéllye azt az pap, és bé ne rekeszsze, mert nîluán való poklos.

12 Hogy ha mind napról napra teried az poklosság annac bûrét el foglallya tetetûl fogua talpîg, valamelly felõl az pap nézendi.

13 Minec vtánna meg nezéndi [!] à Pap, hogy ha az poklosság mind az egész bûrét el búrîtotta, tehát tiztánac itéllye azt, mert miuel hogy mindenestõl feiérré vált, tizta azért.

14 De valamelly nap eleuen hús tetzic meg abban, ( Az az, Ha abban az húsban melly feiérré változot, Láttatic eleuen hús, mert az tariagosság iele vólt az poklosságnac, mint az egy fele szzin az egességnec. ) tiztátalan lészen azon napon.

15 Minec vtánna azért meg látandgya az Pap azt az eleuen húst, tiztátalannac itéllye az embert, mert az, az eleuen hús tiztátalan, poklos.

16 De ha az eleuen hús meg változic feiérré, mennyen à paphoz.

17 es minec vtánna meg nézendi az pap, ha az fakadéc feiérré változot, tehát tiztánac itéllye azt az pap, mert tizta.

18 Mikor pedig az embernec testénec bûrén valami keleuény leiend, ha az meg gyógyúl.

19 Es az vtán az keleuénynec helyén támad feiér dagadás, vagy feiér szeplõ verhenyõs szinõ, mutassác meg az papnac.

20 Es mikor meg látandgya az pap, hogy ha annac szine aláb eset az bûrnél, és annac az szõre változot feiérré, tehát azt tiztátalannac itéllye az pap, poklosság az, melly meg wijult az keleuénynec helyén.

21 Hogy ha pedig mikor azt az Pap meg nézi, és nintsen abban feiér szõr, és aláb nem szállot az bõrnél, hanem meg kissebdet, rekeszsze kûlõn azt az pap heted napîg.

22 Hogy ha az bûrõn el teried, tiztátalannac itéllye azt az pap, mert poklosság az.

23 Ha pedig helyén áll az szeplõ, és el nem teriedet, az keleuénynec helye az, azért tiztánac itéllye azt az pap.

24 Viszontag ha az embernec testénec bûrén égés leiend, és leiend annac meg gyógyúlt helyén feiér verhenyõs szeplõ, vagy szinte feiér.

25 Nézze meg azt az Pap, ha annac az szõre feiérré változot, és az szine aláb esett az bûrnél, polosßág, melly az égésnec helyén támadot, azért tiztátalannac itéllye azt az pap, mert poklosság.

26 Hogy ha pedig mikor meg nézi azt az pap, nem lészen az szeplõben feiér ßzõr, és à bûrnél aláb nem esett, hanem inkáb meg kissebedet, tehát az pap rekeszsze kûlõn heted napîg.

[p 0099] 27 Annac vtánna mikor meg nézi az pap heted napon, ha el teriedet az bûrõn, az pap itéllye azt tiztátalannac, mert poklosság az.

28 Hogy ha pedig helyén álland az szeplõ, és el nem teriedet à bûrõn, hanem inkáb kissebedet, az égésbõl támadot dagadás, azért tiztánac itéllye azt az Pap, mert az égésnec helye.

29 Viszontag ha valamelly férfiunac vagy aszszoni állatnac fakadékia kelend, vagy az feién vagy az szakálában.

30 Nézze meg az pap azt, és ha annac az szine aláb szállott az bûrnél, és abban vagyon sárga vékony szõr, tiztátalannac itéllye az pap azt, mert var az, az fõnec és szakálnac poklossága.

31 Es mikor meg tekinti az pap az varat, ha annac szine aláb nem esett az bûrnél, és fekete szõr nem leiend abban, rekeszsze kûlõn azt az pap ki úgy meg varasodot.

32 Annac vtánna mikor heted napon meg nézi azt az pap, ha az var el nem teriedet, és nem termet abban sárga szõr, és annac sz49ine aláb nem esett az bûrnél.

33 Azt borotuallyác meg, de az varat el ne borotuallyác, és másodszoris az varas embert rekeszszéc kûlõn heted napîg.

34 Mikor pedig heted napon meg nézi azt az pap, ha az var el nem teriedet az bûrõn, és annac szine aláb nem esett az bûrnél, tehát azt tiztánac itéllye az pap, és minec vtánna meg mosandgya ruháit, tizta lészen.

35 Ha pedig el teriedet az var az bûrõn, az õ tiztúlása vtán.

36 Nézze meg wijonnan az Pap, hogy ha el teriedet az bõrõn az var, ne gondollyon azzal ha sárga szõr nintsenis benne, tiztátalan az.

37 Hogy ha az õ itéleti szerint meg állot az var, és fekete szinû szõr indúlt abban, meg gyógyúlt az à var, tizta ember az, azért tisztánac itéllye azt az pap.

38 Viszontag mikor à férfiunac vagy aszszoni állatnac tasténec bûrén feiér szeplõ indúl.

39 Nézze meg à pap, és ha az õ testénec bûrén, az szeplõc feiérednec, és világosoc kezdenec lenni, az bûrõn támadot feiér var az, és tizta az ember.

40 Hogy ha pedig az embernec haia mindenestûl el húl, az ollyan ember kopasz, tizta.

41 Ha pedig valamelly embernec elõl húl el haia, azis kopasz, és tiszta.

42 Hogy ha pedig az embernec mindenestõl fogua való kopaszságán feiér verhenyõs szinû szeplõ támad, az nem egyéb hanem annac kopaszságán indúlt pokllsság.

43 Annac okaért nézze meg azt az Pap, és ha annac az szeplõnec dagadása feiér verhenyõs szinû az kopaszságon, és ollyannac tettzic mint az bûrõn való poklosság.

44 Az ollyan ember poklos, tiztátalan, mindenestõl tiztátalañac itéllye azt à pap, miuel hogy az õ feién vagyon az õ poklossága.

Az melly emberen pedig az poklosság vagyon, ruhái meg szaggatua légyen, mezîtelen fõuel iárion, az baiuszát bé fedezze, és ezt kiálcza: Tiztátalan vagyoc, tíztátalan vagyoc.

46 Mind addîg tiztátalan légyen, mîg rayta lészen az poklosság, mert tiztátalan, czac õ maga lakiéc egyedûl az táboron kiuõl.

47 Viszontag mikor valami ruhán poklosság vagyon, mint vagy gijapiu vagy len ruhán.

48 Vagy len, vagy gyapiu fonalból szõt ruhánac mellyéc fonalán vagy bél fonalán, akar valami bûrõn, vagy bûrbõl czinált állaton légyen.

49 Es az à poklosság leiend valamelly ruhán, zõld, vagy verhenyõs szinû, vagy bûrõn, vagy az mellyéc fonalon vagy à bél fonalon, vagy valami bûrbõl czinált állaton, poklosság az, mutassác meg az papnac.

50 Es mikor meg nézendi az pap azt az poklosságot, rekeszsze bé heted napîg.

51 Az vtán mikor meg nézi az poklosságot heted napon, ha el teriedet az poklosság azon à ruhán, vagy mellyéc fonalon, vagy bél fonalon, vagy bûrõn, vagy akar mi bûrbõl czinált állaton, meg eméztõ poklosság az, tiztátalan állat.

52 Annac okaért meg égessed azt az ruhát, akar gyapiuból akar lenbõl való mellyéc fonalat vagy bél fonalat, akar bûrbõl czinált állatot, mellyen ez poklosság leiend, mert meg eméztõ poklosság, meg égettesséc azért.

53 Hogy ha mikor az pap meg nézi, az poklosság el nem teriedet az ruhán vagy mellyéc fonalon, vagy bél fonalon, vagy bûrbõl czinált állaton.

54 Az Pap parantsollya meg, hogy mossác meg azt az min az poklosság leiend, az vtánesmét rekeszsze el azt másodszoris.

55 Minec vtánna pedig az Pap meg nézi azt az mosás vtán, ha az poklos4ság el nem változtatta szinét, ha el nem teriedettis az poklosság, de vgyan tiztátalan állat, tûzzel egésd [!] meg azt, mert meg eméztõ poklosság, akar az elsõ részén lészen az ruhánac, akar az hátúlsó részén.

56 Hogy ha pedig minec vtáña az pap meg nézte azt, és à poklosság meg kissebedet à mosás vtán, tehát azt az részt szakazd el àttól à ruhától, vagy bûrtõl, vagy mellyéc, vagy bél fonaltól.

57 Hogy ha mégis meg tettzic vagy az ruhán, vagy à mellyéc és bél fonalon, vagy bûrbõl czinált állaton, tehát meg wijult poklosság, tûzzel égessed meg azt valamin az az poklosság leiend.

58 Az ruha pedig, vagy mellyéc fonal, vagy bélfonal, vagy akarmi bûrbõl czinált állat, minec vtáña meg mosod, ha el táuozic róla az poklosßág, mosd meg másodsoris, és tizta lészen.

[p 0100] 59 Ez az poklosságról való tõruény, melly poklosság leiend akar gyapiuból akar lenbõl czinált mellyéc fonalon vagy bél fonalon, vagy akarmi bûrbõl czinált állaton, hogy meg esmertesséc az tiztánac vagy tiztátalañac lenni.

XIIII. Rész. ( Az poklosságból meg tiztúlt embernec, az emberi tarsaságba való bé fogadasánac tõruényérõl és Ceremoniáról. Az háznac poklosságáról, és annac meg tiztításánac tõruényérõl. ) 1 SZóla esmét az WR Mosesnec, monduán.

2 Ez légyen az poklos embernec tõruénye, az õ meg tiztúlásánac napián. Vigyéc az paphoz.

3 Az pap mennyen ki az táboron kiuõl, és minec vtánna meg nézendi az pap, ha meg gyógyult az poklos az poklosságból.

4 Paranczollya meg az pap, hogy az meg tiztúlandó ember vegyen két eleuen tizta madarakat, Cedrus fát, veres gyapiút, és Hysopot.

5 Az vtán paranczollya meg az Pap, hogy az egygyic madarat õllye meg, és annac az vérét vegye egy czerép edénybe, mellyben légyen élõ forrásnac vize.

6 Az másic eleuen madarat vegye, és az veres gyapiat, à Cedrus fát, és az Hysopot, és márcza bé azokat mind az eleuen madarral egybe, az meg õletet madárnac vízbe võtt vérébe.

7 Es illyen módon hincze meg az meg tiztúlandó embert hétszer, és minec vtánna tiztánac itéli az embert, boczássa el à madarat az mezõre szabadon.

8 az vtán az meg tiztúlandó ember, meg mosuán az õ ruháit, és el borotualuán minden szõrit, mosodgyéc meg vízben, és illyen módon tizta lészen, és az vtán mennyen bé az táborba, de az õ sátora kiuõl maradgyon heted napîg.

9 Heted napon borotuallya el minden szõrit, feiérõl, álláról, szõmõldõkérõl, és egészlen valahól mi szõr vagyon rayta, és meg mosuán ruháit, mosßa meg testétis, es az vtán tizta lészen.

10 Nyóltzad napon vegyen kee3t ép bárányokat, és egy nõstény eßztendõs ép bárányt, és olaijal meg egyelitetet egy Epha liztnec három tizedét Minhánac, és egy Log ( Az Log, mérteknec neme, mellyel hig állatot mértenec, annit tõtt à meni hat tijukmon hayba férne. ) olayt.

11 Az Pap pedig az ki az poklost meg tiztîttya, állassa az meg titúlandó embert mind ezeckel az WR eleibe, az gyûlekezet s4átoránac aytaia eleibe.

12 Es az Pap az egygyic bárányt véuén áldozza meg azt az vétekért mind az olaijal egybe, és azokat ingatuán mutogassa az WR elõtt.

13 Az bárányt pedig ott õllye meg, az holott az bûnért való áldozatnac és az egészlen meg égetendõ áldozatnac barmát meg szoktac õlni, az szent helyen, mert miképpen az bûnért azonképpen az vétekért való áldozat az papé, szentséges állat az.

14 Es vegyen az Pap az bûnért való áldozatnac vérében, és kennye meg azzal az meg tiztúlándó ember iob fûlénec gombáiát, és az õ iob kezénec és lábánac nagyobic viját.

15 Hasonlatos képpen vegyen az egy Log olayban, é tõlcze az õ bal kezébe.

16 Es az õ iob kezénec viját az õ bal kezében való olayba mártuán, abból hintsen az vijáual hétszer az WR elõtt.

17 Az maradéc olayból melly az õ kezében vagyon, keñye meg az meg tiztulandó embernec fûlénec gombáiát, és iob kezénec lábánac nagyobic viját, az vétekért való áldozatnac vérén fellõl. ( Az az, Vgyan ott kennye meg az holot meg kente vólt az bûnért való áldozatnac véréuel. )

18 Az mi pedig meg marad az pap kezében való olayban, tõlcze az meg tiztulandó embernec feiére, és tiztîcza meg az WR elõtt.

19 Az vtán az pap áldozzéc az bûnért, és tiztîcza meg azt à ki az õ tiztátalanságából ackor tiztîttatic. az vtán õllye meg az egészlen meg égetendõ áldozatra való barmot.

20 Es az pap áldozza meg azt egészlen égõ áldozatúl, mind az Minháual egybe az óltáron, és minec vtánna meg tiztîttya az pap, tizta lészen.

21Hogy ha az meg tiztulandó szegény leiend, és ezeknec szerit nem teheti, vegyen egy bárányt az vétekért való áldozatra és az WR elõtt való meg mutogatásra, hogy annac tiztúlásáért áldozzéc az Pap, és olaijal meg egyelitetet semlye liztnec, egy Ephanac tized részét, Minhánac áldozattyára, és egy Log olayt.

22 Es két gerlitzét, vagy két galamb fiakat, az mint annac ereie leiend, egygyikét bûnért való áldozatra, az másikat egészlen meg égetendõ áldozatra.

23 Mellyeket az tiztulandó ember, az õ tiztúlásánac nyóltzad nápián vigyen à papnac, az gyûlekezet sátoránac aytaiához az WR eleibe.

24 Es az pep vegye az vétekért való áldozatnac bárányát, és az egy Log olayt, és azokat ingatuán mutogassa meg az WR elõtt.

25 Es õllye meg à vétekért való áldozatnac bárányát, és vegyen à pap az vétekért való áldozatnac vérében, és kennye meg azzal az meg tiztulandónac iob fûlénec gombáiát, és iob kezénec és iob lábánac nagyobic viját.

26 az olaybanis tõlczõn az pap az õ bál kezébe.

27 Es az pap az õ iob kezénec vijáual, az olayból melly az õ bal kezében vagyon, hétszer hinczenaz WR elõtt.

28 Az vtán az pap, az olaijal melly az õ kezében leiend à meg tiztúlandónac fûlénec gombáiát, iob kezénec és iob lábánac nagyobic hûuelkét kennye meg az vétekért való áldozatnac vérénec fellûl.

29 az mi pedig meg marad abban az mi az papnac kezében leiend, tõlczec az tiztulandónac feiére, añac az WR elõtt való meg tiztúlására.

[p 0101] 30 Annac vtánna az Gerlitzénec, vagy az galamb fiúnac készîtse el egygyikét, mellyeket az õ tehetsége szerint szerezhetet.

31 Azokból (mondom) az mellyeknec szerét tehette, az egygyikét bûnért való áldozatra, az másikat egészlen meg égetendõ áldozatra, az hozza tartozó Minháual egybe, és illyen módon tiztîcza meg à pap, az embert az WR elõtt.

32 Ez légyen az poklos embernec tõruénye, az ki szerît nem teheti amaz elõszer meg mondott állatoknac.

33 Szóla esmét az WR Mosesnec és az AAronnac.

34 Mikoron iutandotoc à Chanaan fõldébe, mellyet én adoc néktec õró0kségûl, és à ti birodalmotokanc tartományában valamelly házat meg verendec poklosságnac ostoráual.

35 Az ember az kié az ház, el ménuén mondgya meg azt à papoc kõzzûl egygyiknec, ezt monduán: Mint az poklosság, ollyant látoc az én házámban.

36 Es paranczollya meg az Pap hogy tiztîczac meg az házat, minec elõtte az pap oda menne az poklosságnac meg nézésére, hogy meg ne férteztesséc valami az házban leiend, az vtán mennyen bé az pap az háznac meg nézésére.

37 Es minec vtánna meg nézendi az poklosságot, hogy ha az háznac falain való poklosßág leiend fekete, zõld, vagy verhenyõs, és annac szine aláb esett az falnál.

38 Mennyen ki az pap az házból à háznac aytaiára, és zária bé azt heted napîg.

39 Az vtán mennyen oda az pap heted napon, és minec vtánna meg tekintendi, ha az poklosság el teriedet az háznac falain.

40 Paranczollya meg az pap hogy vegyéc ki az kõueket az falból az mellyeken az poklosság vagyon, és vesséc azokat az városon kiuõl tiztátalan helyre.

41 Az házat pedig paranczollya hogy vakariác meg belõl mind kõrnyûl, és az melly port le vakartanac, tõlczéc az városon kiuõl tiztátalan helyre.

42 Az vtán tegyenec más kõueket az ki vétetet kõuec helyébe, az házatis más sárral tapaszszác meg.

43 Hogy ha az poklosság esmét meg tér az házban, minec vtánna az kõueket ki võttec, és minec vtánna azt meg vakaruán másodszor meg tapaztotta.

44 Az pap bé ménuén nézze meg, hogy ha az poklosßág mind az egész házon el teriedet, meg eméztõ poklosság vagyon abban, és tiztátalan.

45 Azért ronczác el à házat, annac kõueit és fáit, és az háznac minden sárát, és vigyéc ki az városon kiuõl tiztátalan helyre.

46 Az ki pedig bé menend az házba az idõ alatt mîg bé zárua hadta az pap állani, tiztátalan lészen estueîg.

47 Es az ki háland abban az házban, mossa meg ruháit, hasonlatos képpen az ki eiendic abban à házban mossa meg az õ ruháit.

48 Hogy ha pedig bé menend à Pap, és meg nézuén láttya hogy nem neuekedet az poklosság az házon minec vtánna azt vijoñan meg tapaztottác, tiztánac itéllye az pap az házat, mert meg gyogyúlt annac poklossága.

49 Annac okaért vegyen à háznac meg tiztitására két madarat, Cedrus fát, veres gyapiát, és Hysopot.

50 Es az madárnac egygyikét õllye meg, és annac vérét tõlcze czerép edénybe mellybe forrás víz légyen.

51 Az vtán vegye az Cedrus fát, az Hysopot és az veres gyapiát az másic eleuen madárral egygyût, és márcza bé ezeket az meg õlõtt madárnac vérébe és à forrás vízbe, és az házat hincze meg azzal hétszer.

52 Es illyen módon minec vtáña meg tiztittya az házat à madárnac véréuel, az vízzel, és à másic eleuen madárral, az Cedrus fáual, Hysoppal és veres gyapiúual.

53 Boczássa el az másic eleuen madarat az városon kiuõl az mezõre, és minec vtánna meg tiztittya az házat, tizta lészen.

54 Ez az tõruény minden poklosságról, és varról.

55 Az ruhánakis, és az háznac poklosságáról.

56 Az fekelyrõl, sennyedegrõl, és szeplõrõl.

57 Hogy meg tudhassác mit kellyen czelekedni, és mikor kellyen valakit tiztátalannac, vagy tiztánac itélni. Ez az poklosságról való tõruény.

XV. Rész. ( Az férfiunac tiztatalanságáról való tõruén, az kit tudni illic az õ maguánac folyása vagy meg rekedese tiztátalanná tészen. Viszontag az aszszoni allatnac vérénec természet ellen való folyásáról, és azoknac meg tiztulasoknac módgyáról. ) 1 SZóla esmét az WR Mosesnec és Aaronnac, ezt monduán.

2 Szóllyatoc az izrael fiainac, és mondgyátoc meg nékiec: Valakinec testébõl az õ férfiui magua el foly, tiztátalan az.

3 Ez pedig annac tiztátalansága az folyásban, tudni illic ha az õ testébõl mint egy nyál, ki szarmazic az õ férfiui magua, vagy meg reked az õ teste az folyásnac miatta, ez annac tiztátalansága.

4 Minden ágy az mellyen fekszic ez illyen ember, és minden valamire ûl, tiztátalan lészen.

5 Valaki illetendi annac ágyát, meg mossa ruháit minec vtánna magát meg mosta, és légyen tiztátalan estueîg.

6 Es az ki valamire ûlend, mellyen ûlt ez illyen ember, meg mosuán az õ ruháit, õ magáis [!] meg mosodgyéc, es légyen tiztátalan estueîg.

7 Viszontag az ki illeti ennec testét, meg moßuán ruháit, meg mosodgyéc, és tiztátalan légyen estueîg.

[p 0102] 8 Mikor esmét valamelly tizta emberre põkénd ez illyen ember, meg mosuán ruháit mosodgyéc meg az, és tiztátalan légyen estueîg.

9 Minden széc valamellyen ûlend ez, tiztátalan légyen.

10 Valaki illeti azt az min ez illyen ember fekûtt, tiztátalan légyen estueîg, és az ki azokat hordozandgya, meg mosuán ruháit meg mosodgyéc, és tiztátalan legyen estueîg.

12 Az melly czerép edényt ez illyen ember illet, el tõrlesséc, az fa edény pedig mosadtasséc.

13 Mikor pedig meg tiztúl ez illyen ember az folyásból, hét napot számlállyon az õ tiztulása vtán, és mossa meg az õ ruháit, az vtán mossa meg testétis tizta vízzel, hogy légyen tizta.

14 Nyóltzad napon vegyen két gerlitzét, vagy két galamb fiat, és el ménuén az WR eleibe az gyûlekezetnec sátoránac aytaia eleibe, adgya azokat az papnac.

15 Es azoknac egygyikét az pap áldozza meg az bûnért, az másikat egészlen égõ áldozatúl, és illyen módon meg tiztîttya azt az pap az WR elõrr, az õ folyáßától.

16 Mikor valakitõl el menend az férfiui mag, mossa meg az magát vízzel mindenestõl, és tiztátalan légyen estueîg.

17 Es valamelyy ruhára, vagy bûrre esendic az férfiui mag, az meg mosadtasséc vízzel, és tiztátalan légyen estueîg.

18 Az aßzszoni állatis az kiuel ez illyen férfiu hálánd; meg mossa magát mind az férfiuual egybe, és estueîg tiztátalanoc legyenec.

19 Mikor az aszszoni állat vérnec folyását szenuedi az õ testében, heted napîg kûlõn légyen az õ fériétõl, és valaki illetendi azt, tiztátalan lészen estueîg.

20 Es valamin haal az aszszoni állat az vérnec folyásánac ideién, tiztátalan légyen, azonképpen valamin ûlend tiztátalan légyen.

21 Es valaki annac ágyát illetendi, meg mosuán ruháit, mossa meg magátis, és tiztátalan légyen estueîg.

22 Valaki illetend akar mi állatot mellyen ûlet az aszszoni állat, meg mosuán ruháit, meg mosodgyéc, és tiztátalan lészen estueîg.

23 Hogy ha valami állat leiend az ágyon, vagy az széken mellyen az aszszoni állat ûlt, ha azt valaki illetendi, tiztátalan légyen estueîg.

24 Hogy ha valaki azzal háland, és annac tiztátalansága reáia ragadand, tiztátalan légyen heted napîg, és minden valamin fekûtt, tiztátalan lészen.

25 Mikor az aszszoni állaton vagyon az vérnec folyása, az természet szerint való vérfolyásnac ideie felõtt, mind az vér folyásnac idieîg tiztátalan lészen, mint szinte az természet szerint való vér folyásnac ideién.

26 Minden ágy valamellyen haal az vér follyásnac ideién, igaz ollyan légyen mint az természet szerint való folyásnac ideiében való ágya, és minden valamire ûlend tiztátalan légyen, mint szinte az természet szerint való tiztátalanságánac ideién.

27 Valaki azokat illetendi tiztátalan lészen, azért meg mosuán az õ ruháit, meg mosodgyéc, és tiztátalan légyen estueîg.

28 Hogy ha meg tiztúland az vérnec folyáßától, számlállyon hét napot, az vtán légyen tizta.

29 Nyóltzad napon vegyen két gerlitzét vagy két galamb fiat, és vigye azokat az papnac az Gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe.

30 Annac az egygyikét az pap áldozza meg à bûnért, az másikat egészlen meg égõ áldozatúl, és tizticza meg azt az pap az WR elõtt, az õ tiztátalan folyásától.

31 Illyen módon tanîczátoc az Izrael fiait, hogy tiztátalanságtól meg õrízzéc magokat, hogy meg ne hallyanac az õ tiztátalanságokban, ha valami módon meg vndokíttyác az õ kõztõc való szent haylokomat.

32 Ez annac tõruénye az kin az magnac folyáßa vagyon, vágy az kitõl valamimódon el mégyen az mag, mellynec általa tiztátalanná lészen.

33 Es az aszszoni állatnac ki az vérnec természet szerint való folyását szenuedi, és annac az ki férfiac, vagy aszszoni állatoc kõzzûl vérnec folyását, és az férfiuról az ki háland tizt6átalan aszszoni állattal.

XVI. Rész. ( Az Iehouánac szent Sátoránac és haylokánac, az óltárnac, az fõ papnac, és mind az egész kõsségnec, minden esztendõnkint való meg tiztitásoknac tõruényérõl, és az kõzõnséges bûnrõl és magoc sanyargatásáról az tiztulasnac napian, melly lészen vala minden esztendõben az hetedic hónac tizedic napián. ) 1 SZóla az WR Moses4nec, minec vtánna meg halánac az Aaronnac két fiai, kic meg hóltac vala mikor az WRnac eleibe kõzelgettec vólna.

2 Es mond az WR Mosesnec: Szóly az Aaronnac az te atyádfiánac, hogy ne mennyen ( Lásd meg, Ebre:9. Az Isten mit akart ezzel ielenteni, hõg az fõ papnac minden esztendõben egiszer be kellet menni az Isten Sátoránac belsõ reszebe vérrél, etc. Tudni illic hogy az ollyan áldozátoc által az mennyeknec Kapuia meg nem nilatkozot volna az szenteknec. Mert minec vtánna az Pap onnét, ki iõtt, à sátornac belsõ reszebõl, esmét be zarlotta azt. ) mindenkor az szent helyre az suporláton belõl, az Kegyelem tábláia eleibe, melly az ládán fellûl vagyon, hogy meg ne hallyon, mert felhõben ielenem meg az Kegyelemnec tábláián fellûl.

3 Ez aiándékockal mennyen pedig bé az szent helyre az Aaron, egy gyermekdéd tulockal bûnért való áldozatra, és egy kossal egészlen meg égetendõ áldozatra.

4 Az Lenbõl czinált szoros szent ruhát reaia vegye, és az õ testén Lenbõl czinált õwel õuedezzéc bé, és Lenbõl czinált Sûueget tégyen feiébe, szent õltõzet ez, azért vízzel mossa meg az õ testét, mikor azokba õltõzic.

5 Az Izrael fiaitól pedig vegyen két keczke bakot bûnért való áldozatra, és egy kost egészlen meg égetendõ áldozatra.

[p 0103] 6 Es áldozza meg (elõszer) az õ maga bûneiért az õ tulkát, és tiztîcza meg mind magát, mind háza népét.

7 Annac vtánna vegye az két keczke bakokat, és állassa azokat az WR eleibe, az gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe.

8 Es az Aaron vesßen nyilat az két (Az egygyic baknac áldozattya példázta az Iesus Christusnac halálát és halála által való áldozattyát, az másic példázta az Christus áldozattyánac ereiét, hogy tudni illic az õ áldozattya venné el az mi bûneinket. Az Azazel pedig bizonyos helynec neue vólt az houa kûldõttec bizonyos embertõl az bakot. ) bakra, az egygyic nyilat az WRért, az másikat az Azazel (neuõ hegyre) botsátandó bakért.

9 Es az melly bakra eset az WR nyila, áldozza meg azt az Aaron bûnért való áldozatra.

10 Az melly bakra pedig eset az Azazel (hegynec) nyila, állasßác azt eleuenen az WR eleibe, az népnec az által való megtiztîtására, hogy el boczássác azt az Azazel (hegyre) az puztába.

11 Mikor pedig az Aaron az õ tulkát, az õ bûneiért való áldozatra fel viszi, hogy mind magánac mind háza népénec bûnét meg tiztîcza: Õllye meg az õ maga bûneiért való tukot. [!]

12 Es az temiénezõt teli véuén eleuen szénuel az WR elõtt való óltárról, és az õ markátis teli merîtuén ió illatra való drága meg tõrt szerszámockal, vigye bé azt az suporláton belõl.

13 Es vesse az szénbe az WR elõtt az ió illatra való szerszámot, hogy bé fedgye az fûstnec felhõie az Kegyelemnec tábláiát melly à bizonyság tételnec ládáián fellõl vagyon, és meg ne hallyon (az Aaron. )

14 Annac vtánna az tuloknac vérében véuén, hincze meg az õ vijáual à Kegyelem táblánac felsõ szinét Nap kelet felé. az Kegyelemnec tábláia elõtt ( Vagy, Az Kegyelem tábláiánac ellenébe. ) mondom hogy hétszer az õ vijáual hinczen abból az vérbõl.

15 Annac felõtte õllye meg az kõsségnec bakiát azoknac bûnõkért való áldozatra, és vigye bé annac vérét az suporláton belõl, és àcképpen czelekedgyéc annac véréuel mint à tuloknac véréuel, hincze meg azzal az Kegyelemnec tábláiát, és az Kegyelem táblá [!] elõttis hintsen el abban.

Es illyen módon tiztîcza meg az Izrael fiainac tiztátalanságától az szent helyet, és minden bûnbõl való gonosságokból: Illyen módon czelekedgyéc az gyûlekezet sátoráualis, melly vagyon õ kõzõttõc, az õ fértelmességec kõzõtt.

17 Senki ne légyen pedig à gyûlekezetnec sátorában, mikor az Aaron pap be megyen meg tiztîtásnac okaért, mind addîg mîg nem ki iõ onnét, és meg tiztîttya Isten elõtt magát, háza népét, es az Izraelnec egész gyûlekezetit.

18 Es minec vtánna ki iõ az WR elõtt való óltárhoz, aztis tiztîtsa meg, és véuén az tuloknac és à baknac vérében, kennye meg azzal az óltárnac szaruait mind kõrnyûl.

19 Es hincze meg az óltártis az õ vijáual hétszer abból az vérbõl, écképpen tiztáuá tészi azt, és meg szenteli az Izrael fiainac fértelmességekbõl.

20 Minec vtánna pedig el végezi az szent helynec, az gyûlekezetnec sátoránac, és az óltárnac meg tiztîtását, hozza elõ az eleuen bakot.

21 Es az Aaron mind az két kezét az eleuen baknac feiére téuén, vallya meg azon az Izrael fiainac minden hamisságokat, és minden õ bûnõkbõl való gonosságokat, és minec vtánna azokat annac à baknac feiére rakia, kûldgye el azt valami bizonyos embertõl az puztába.

22 Mert el viszi az à Bac minden õ hamisságokat az kietlen puztába, ( Az Isten Christust példázta ez bac, ki meg hólt az mi bûneinkért, és fel támadot igazulásunkért. Rom:4. ) és illyen módon botsássa el az bakot az puztába.

23 Az vtán mennyen el az Aaron à gyûlekezetnec sátoraba, és vesse le az lenbõl czinált õltezetet, mellyet reá võtt vala mikor az szent helyre bé menne, és az õltõzetet hadgya ott.

24 Az vtán minec vtánna meg mossa magát vízzel az szent helyen, és az õ maga ruháit fel veszi, ki ménuén készítse el az õ egészlen meg égetendõ áldozáttyat, és az kõsségét, hogy mind magát mind az kõsséget meg tisztîtsa.

25 Az bûnért való áldozatnac pedig kõuérît, égesße meg az óltáron.

26 Az ki pedig el vitte az bakot, az Azazel (hegyre) minec vtánna meg mossa ruháit és testét, az vtán bé mehet az táborba.

27 Az bûnért való áldozatnac pedig tulkát, és à bakot, mellyeknec vérec bûnbõl való tiztúlásnac okaért bé vitetet az szent helyre, vigye ki az táboron kiuõl és égesséc meg tûzzel azoknac bûrõket, húsokat és ganéiokat.

28 Az ki pedig ezeket meg égetendi, minec vtánna meg mossa ruháit és testét be mehet az táborba.

29 Ez õrõcké való szer tartás légyen ti kõzõttetec, Hetedic hólnapon, annac tízedic napián meg sanyargassátoc magatokat, és semmi dolgot ne tegyetec, se ti magatoc, se pedig ti kõztetec lakó iõueuény.

30 Mert ez napon tiztît meg titeket az Aaron, hogy tiztác legyetec. Az WR elõtt meg tiztúltoc minden bûneitekbõl.

31 Nyugalomnac szombattya légyen az ti néktec, melly napon meg sanyargassátoc magatokat, õrõcké meg állandó rend tartás szerint.

32 Ez illyen tiztîtást pedig az à pap czelekedgye, az kit az WR meg kent, és az kinec szolgálattyát arra szentelte hogy néki papia légyen az õ Attya helyébe, minec vtánna õltõzendic az lenbõl czinált szent ruhákba.

33 Es meg tiztîtsa az szent helyet, az gyûlekezetnec sátorát, az óltárt, az papokatis, és ez gyûlekezetnec minden sokaságát meg tiztîtsa.

34 Es ez ti kõztetec õrõcké való szer tartás légyen, az Izrael fiainac minden bûnõkbõl való meg tiztúlásokra minden esztendõben egyszer, és àcképpen czelekedéc [p 0104] az Moses mint az WR paranczolta vala néki.

XVII. Rész. ( Megtiltya az Isten az gyõlekezet helyénec kiuõlle való áldozatokat, az az, hogy sohúl egyebût ne áldozzanac hanem czac az Istentõl arra rendeltetet helyén. Másodszor meg tiltya az vérnec meg ételét. Harmadszor az meg hólt állatnac meg ételét, és nagy kemény bûntetéseckel fenyegeti azokat kic nem engednec ez rendeléseknec. ) 1 SZóla esmét az WR mosesnec, s-monda.

2 Szóly az Aaronnac és az õ fiainac, és mind az Izraelnec fiainac, és ezt mondgyad nékiec: Ez az dolog, mellyet az WR parantsolt, ezt monduán.

3 Valaki az Izrael nemzetsége kõzzûl õlend (áldozatra) õkrõt, Bárányt, ketskét, vagy az táborban, vagy az táboron kiuõl.

4 Es az gyûlekezetnec sátoránac aytaia eleibe nem hozandgya, hogy az WRnac áldozzéc az WRnac sátora elõtt, ártatlan embernec vérénec ki ontása tulaydonîtásséc annac, vért ontot, annac okaért tõrõltesséc ki az ollyan ember az õ ne,zetségénec népe kõzzûl.

5 Azért az Izrael fiai az õ áldozattyokat, az mellyeket akar hól az mezõn ( Az az, mellyeket ez ideîg akar holott meg áldoztanac miuel hogy az Istennec sátora es óltára nem vólt. ) áldoznac, hozzác az WRnac, az gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe, az paphoz, és áldozzanaca õ néki hálá adó áldozatokat.

6 Hogy azoknac véreket az pap hincze az WRnac óltárára melly az gyûlekezet sátoránac aytaia elõtt vagyon, és azoknac kõuéreket meg égesse ió illatra az WRnac.

7 Es ne áldozzác ez vtán az õ áldozattyokat az õrdõgõknec, à kickel ezec ( Tudni illic az pogányoc. Az Apostoloc, Acto:15. Az Ierusálembéli Conciliumban ez Caputból veszic az õ végezeseket, hogy az pogányoc meg oltalmazzác magokat, az vérnec à fulua hólt állatnac, és à báluánnac áldoztatotnac meg ételétõl. Az mi néz à vérnec és fulua hólt állatoknac meg ételére, abból szábadságunc vagyon, annira hogy minket senki az étel felõl nem kárhoztathat. Col:2. iollehet az Apostoloc az vérnec és fulua hólt állatnac ételétõl à pogányokatmeg tiltottac vala az sidokért, az mîg tudni illic azoc az hitben és az kereztiéni szabadságnac tudományában neuekednenec. Az mi néz az báluányoknac áldoztatot állatoknac meg ételere, lásd meg arrol az szent Pál értelmét. 1. Cor:8. etc. 10. ) paraználkodnac, õrõcké való rend tartás légyen ez az õ vtánnoc valóc kõztis.

8 Annac okaért mond meg nékiec: Valaki az Izraelnec nemzetsége kõzzûl, vagy aaz õ kõzõttec búdoso iõueuény kõzzûl, áldozic egészlen égõ áldozatot vagy egyéb féle áldozatot.

9 Es az gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe nem hozza azt, hogy azt az WRnac áldozza, ki gyomláltasséc az ollyan ember az nép kõzzûl.

10 Es valaki az Izrael nemzetsége kõzzûl, vagy az õ kõztõc lakozó idegen nép kõzzûl, valami vért eiendic, ki ontom az én haragomat az ellen az ki az vért meg õtte, és ki tõrlõm azt az én népem kõzzûl.

11 Mert minden testnec lelke az vérben vagyon. En pedig rendeltem azt, az ti lelketeknec az óltáron való meg tisztîtására: Mert az vérnec általa tisztúl meg az lélec.

12 Azért paranczolom az Izrael fiainac, hogy ti kõzzûletec egy lélekis az vért meg ne egye. Az kõztetec lakozó iõueuénis meg ne egye ez vért.

13 Es valaki az Izrael fiai kõzzûl, vagy az kõztetec lakozó iõueuényec kõzzûl vadaszásában vadat vagy madarat fogand meg enni valót, elõszeris az vérét ontsa ki és azt fedgye bé fõlddel.

14 Mert minden állatnac lelke az vér: Azért hagyom az Izrael fiainac, hogy semmi állatnac vérét meg ne egyéc, mert minden állatnac lelke az õ vére, az ki meg észi azt, ki gyomláltatic.

15 Valaki pedig valami hólt testet, vagy vadtól meg szaggatot állatot eiendic, akar az Izrael fiai kõzzûl való, akar iõueuény, az mossa meg az õ ruháit és magát, és tisztátalan légyen estueîg, az vtán tiszta lészen.

16 Hogy ha meg nem mossa ruháit sem pedig az õ testét, meg bûntettetic. ( Az õ bûnénec terheit hordozza. )

XVIII. Rész. ( Az természetnec folyása ellen való kõzõskõdést vagy aszszoni allatóckal, meg tiltya nagy kemenséges fenitekeckel. Es inti Isten az népet az õ parantsolatinac és rendelesinec meg tartására. ) 1 SZóla az WR esmét az Mosesnec, és monda:

2 Szóly az Izrael fiainac, és mond meg nékiec: En vagyoc az ti WRatoc Istentec.

3 Az AEgyptum fõldénec czelekedete szerint az mellyben laktatoc, ne czelekedgyetec, azonképpen az Chanaan fõldénec czelekedete szerint az mellybe bé viszlec, ne czelekedgyetec, és azoknac az õ rend tartásoc szerint ne iáriátoc.

4 Hanem az én itéletimet gyakorlyátoc, az én rendelesimet tartsátoc meg, azokban iáruán. En vagyoc az ti WRatoc Istentec.

5 Õrizzetec meg az én rendelesimet és az én itéletimet: Mellyeket az ki czelekeszic, él azoc által. En vagyoc az WR.

6 Senki ne kõzelgessen egy test szerint való rokonáhozis annac szemérménec fel fedezésére.

7 Az te Atyádnac vagy Anyádnac mezîtelenségét fel ne fedezzed, ( Az az, Ne hály az anyáddal te fiu, se az atyáddal te leánzo. ) mert te Anyád, azért ne fedezd fel az õ szemérmét.

8 Az te Atyád feleségénec szemérmét fel ne fedezzed, mert az te Atyádnac szemérme az.

9 Az te húgodnac melly az te Atyádnac vagy Anyádnac leánya, akar házánál, ( Az az, Akar tizta ágyból való, akar hazasság kiuõl való legyen. ) akar háza kiuõl szûletet légyen, fel ne fedezzed szemérmességét.

10 Az te fiadnac leányánac, vagy leányodnac leányánac szemérmeket fel ne fedezzed, mert te szemérmed az.

11 Az te Atyád felesége leányánac, melly az te Atyádnac magzattya, miuel hogy tenéked húgod, fel ne fedezzed szemérmességét.

12 Az te Atyádnac húgánac szemérmét fel ne fedezzed, mert az te Anyádnac kõzel való rokona.

13 Az te Anyádnac húgánac szemérmét fel ne fedezzed, mert az te Atyádnac kõzel való rokona.

14 Az te Atyádnac báttyánac szemérmét fel ne fedezzed, annac feleségéhõz ne kõzelges. Mert az te Atyád báttyánac felesége.

15 Az te Menyednec szemérmét [p 0105] fel ne fedezzed, mert az te fiadnac felesesége, [!] azért annac szemérmét fel ne fedezzed.

16 Az te bátyádnac feleségénec szemérmét fel ne fedezd, mert az te bátyád szemérme az.

17 ( Az az, Isten ellen való dolog feleségéddel és annac leányáual élned. Infra:20. Deut:18. ) Az aszszoni állatnac (melly te feleséged) és az õ leányánac szemérmét fel ne fedezzed, annac fiánac leányát, vagy leányánac leányát el ne vegyed hogy annac szemérmét fel fedezzed, mert annac kõzel valói, nagy bûn az.

18 Feleségûl ne végy valamelly aszszoni állatot, húgáual egyetembe, hogy amazt keserûséggel ne illessed, fel fedezuén ennec szemérmességét, amannac eletében.

19 Az aszszoni állathoz ne kõzelges, mikor az õ tisztátalanságában vagyon, hogy az õ szemérmességét fel fedeznéd.

20 Az te felebarátodnac feleségéuel ne hály, hogy véle való éggyesûleseddel meg ne férteztessed magadat.

21 Az te magzatidban ne adgy egygyetis hogy az Moloch ( Az Moloch az Ammonitác Istene vólt, mint az Chamos à Moabitáké. 1. Reg. 11. Az Sido bõltsec azt iriác à Molochról hogy bornyúnac formaiára czináltatot vólt, vgy hogy belõl hézag vólna, és kezei vgy formáltattac vólt, hogy az mit néki adnánac el venné. Az Ammonitac az õ fiokat à mellyeket Molochnac akarnac vala meg áldozni, abba rekeztic vala és vgy égetic vala meg azokat, azon kõzbe dobóltac, sipóltac, tombóltac hogy à gyermeknec sikóltása ne hallatnéc. Ezt ez rõttenetességet az Sidokis bé võttek vala, mert à Hinnon fiainac võlgyében epitettec vala az Molochnac báluánt, mellyben az õ fiokat meg egetic vala, melly vtálatosságot az Iosias kiraly rontot vala el, 4 Reg:23: Nemellyec, Az Sidoc kõzzûl azt mondgyác, hogy az MOloch tisztességére az Ammonitá nagy két tûzet raktác, kõzel egy máshoz és az õ fiokat az két tûz kõzõtt kenszeritettec által menni mind addig mig nem meg eméztetnénec. ) báluánnac meg égettesséc, hogy az te Istenednec neuét meg ne férteztessed. En vagyoc az WR.

22 Férfiúual ne egygyesûly úgy mint az aszszoni állattal, mert vtálatosság az.

23 Semmi oktalan állattal ne egygyesûly, hogy magadat azzal meg férteztessed. Az aszszoni állatis semmi barommal ne kõzõsûllyõn. Mert vtálatosság az.

24 Ezec kõzzûl egygyickelis magadot meg ne férteztessed, mert mind ezeckel férteztettéc meg magokat az pogányoc, mellyeket én ti elõttetec ki ûzõc.

25 Mellyeknec miatta az fõld meg férteztetet, és azt meg bûntetem az õ gonosságokért, hogy az fõl az õ lakosit ki okádgya.

26 Õrizzétec meg azért ti az én rendelesimet és az én itéletimet, és ez vtálatosságnac egygyikétis ne czelekedgyétec, se lakosoc, se az idegenec kic kõztetec lakoznac.

27 (Mert mind ezeket az vtálatosságokat czelekedtec ez fõldnec lakosi, melly fõld elõttetec vagyon, annac okaért fértelmes vólt az az fõld.)

28 Hogy az fõld ki ne okádgyon titeket ha meg férteztetitec azt, miképpen ki okádta az népet melly elõttetec vagyon.

29 Mert valaki ez vtálatosságoknac valamellyikét czelekeszi, ki gyomláltatnac az emberec az nép kõzzûl, az kic azt czelekedendic.

30 Õrizzétec meg azért az én parantsolatimat, hogy ez vtálatos szerzésekben mellyeket ti elõttetec czelekedtec egygyet se czelekedgyetec, és magatokat azockal meg ne férteztessétec. En vagyoc az ti WRAtoc Istentec.

XIX. Rész. ( Az mi magunc meg szentelésérõl való paranczolatoc. Az mi meg szentelésûnket pedig soc dolgokban helyhezteti, Isteni igaz szolgálatban, tizteletben, szeretetben, báluány imádásnac, iõuendõ mondásoknac, varaslásoknac el táuoztatásában, az szombatoknac meg tartasában, igasságban, az mi Attyánkhoz, anyánkhoz, felebarátunkhoz, szegenyekhõz, iõueuényekhõz való szeretetbe. ) 1 Szóla esmét az WR Mosesnec, monduán.

2 Szóly az Izrael fiainac gyûlekezeténec, és mond meg nékic: Szentec legyetec, mert én szent vagyoc. En vagyoc az ti WRAtoc Istentec.

3 Az õ Annyát és Attyát minden ember tisztellye, és az én szombatimat tartczátoc meg. En vagyoc az ti WRatoc Istentec.

4 Ne haijollyatoc az báluányokhoz, és ne czinállyatoc magatoknac õntõt Isteneket. En vagyoc az WRAtoc Istentec.

5 Mikor pedig áldoztoc az WRnac hálá adásnac áldozattyáual, szabad akaratotoc szerint áldozzátoc azt.

6 Az melly nap pedig áldozzátoc, az nap és másod napon egyétec meg, az mi pedig harmad napra marad benne, tûzzel égessétec meg.

7 Hogy ha valamit abban harmad napon észnec meg, vtálatos lészen, nem lészen kedues.

8 Azért az kic az (harmad napon) észic, meg bûntettetnec, mert az WRnac szenteltetett állatot meg férteztettéc, és az ollyan ember ki gyomláltatic az nép kõzzûl.

9 Mikor az te fõldednec veteményét meg aratod, ne arasd le mindenestõl fogua az te gabonádnac szelét, és az el húllot gabona feieket fel ne szedgyed.

10 Hasonlatos képpen szõlõdben az el maradot szõlõ feieket ne keresd fel, az el húllot szõlõ szemeket ne szedd fel, à szegénynec és az iõueuénynec hadgyad azokat, én vagyoc à ti WRAtoc Istentec.

11 Ne Orozzatoc, se hazudgyatoc, és senki álnoksággal ne czelekedgyéc felebaráttya ellen.

12 Ne eskedgyetec az én Neuemre hamissan, mert meg fértezteted az te Istenednec neuét. En vagyoc az WR.

13 Az te felebarátodat meg ne czallyad, se hatalmasúl valamit el ne végy tûle. ne maradgyon az te béresednec szolgálattyánac iutalma te nálad reggelîg.

14 Ne mondgy gonoszt az siketnec, és az vac eleibe ne vess botránkozást, hanem fély az te Istenedtõl. En vagyoc az WR.

15 Ne tselekedgyél hamisságot semmi itéletben, ne nézzed az szegénynec személyét, és az hatalmastis (személly válogatással) ne bõczûllyed. Igazat itély az te felebarátodnac.

16 ( Az az, ne légy álnoc, czalárd hogy à te felebarátodat meg czállyad, se pedig hizelkedõ ne légy, és az te artatlan felebarátodnac halalánac ne légy oka. ) Ne iáry álnoksággal és hizõlkõdéssel à te néped kõzõtt, az te felebarátodnac vére ellen fel ne álly. En vagyoc az WR.

17 Ne gyûlõld az te felebarátodat sziuedben. Meg fedgyed bátorsággal az te felebarátodat, és el ne tûried õ benne az bûnt.

18 Boszszú álló ne légy, és haragot ne tarcz az te néped ellen, [p 0106] hanem szeressed felebarátodat mint tenmagadat. en vagyoc az WR.

19 Az én rendelesimet meg tarczátoc: Az te barmaidnac két féle nemét ne engedgyed egy mással kõzõsûlni. Vgyan azon egy fõldbe ne vess soc féle magot, és kûlõmbezõ ruhánac nemébe melly gyapiúból és lénbõl szõtetet vólna, ne õltõzzel.

20 Mikor valaki valamelly aszszoni állattal háland és véle kõzõsûl, és az, rab leányzó leiend, melly mindenec elõtt el vettetet és soha meg nem váltatic, sem pedig szabadságual meg nem aiándekoztatic: Mind ketten meg ostoroztassanac, de meg ne õlettessenec, mert az aszszoni allat nem vólt szabados.

21 Az férfiu pedig vigyen az õ bûneiért való áldozatott az WRnac egy kost, az gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe.

22 Es az pap tisztîcza meg azt az bûnért való áldozat által az WR elõtt, az bûnbõl mellyet czelekedet, és meg boczáttatic néki az bûn az mellyet czelekedet.

23 Mikor pedig bé menendetec az fõldre, és minden féle gyûmõlcz termõ fát plántálandotoc, annac bûrét, az az, gyûmõltsét, kõrnyûl metellyétec, ( Az az, El vessétec az három elsõ esztendõnec termését, mint az embernec kõrnyûl meteltetet bûrét el vetitec, és legyen néktec tiztátalan. Nemellyec igy fordittyac: légyenec nektec vgy mint kõrnyûl meteletlenec , három esztendeîg légyenec kõrnyûl meteletlenec. ) három esztendeîg legyen kõrnyûl meteletlen, semmit abban meg ne egyetec.

24 Negyed esztendõben pedig minden gyûmõlts az WRnac szenteltesséc hálá adásnac okaért.

25 (Õtõdic esztendõben egyétec meg annac gyûmõlczét) hogy annac termését néktec meg szaporîtsa. En vagyoc az ti WRatoc Istentec.

26 Semmi állatot meg ne egyetec mellynec vére ki nem ontatot, né éllyetec (valami állatokból való) iõuendõ mondásockal, és az napokban ne válogassatoc.

27 Az ti haiatokat feieteken keregdéden ne vegyétec, és az te szakálodatis ne borotualtasd el.

28 Az ti testeteket az hólt emberért meg ne metellyétec, meg se bélyegezzétec ti magatokat. En vagyoc az WR.

29 Az te leányodat meg ne ronczad, másnac ki aduán paráznaságra, hogy ne paráznalkodgyéc az fõld, és be tellyéc az fõld gonossággal.

30 Az én szombatimat meg tarczátoc. az én szent sátoromat bõczûletben tarczátoc. En vagyoc az WR.

31 Ne mennyetec az nézõkhõz, és ne tudakozzatoc az iõuendõ mondóktól, hogy magatokat azockal meg férteztessétec. En vagyoc az WRAtoc Istentec.

32 Az vén ember elõtt fel kelly, és az vén embernec ortzáiát meg bõczõllyed, és fély az te Istenedtõl. En vagyoc az WR.

33 Hogy ha iõueuény ember búdosic ti kõzõttetec az ti fõldetekben, boszszúsággal azt ne illessétec.

34 Mint szinte az lakós ti kõzzûletec, ollyan légyen ti kõztetec az iõueuény, és szeressed azt mint magadat, mert iõueuényec vóltatoc az AEgyptumnac fõldében. En vagyoc à ti WRAtoc Istentec.

35 Ne czelekedgyetec hamisságot az itéletben, fõldnec mérésében, fontban, singben.

36 Igaz mertéc ( Az betõben vagyon, Epha, Hin, mi az helyébe Magyar mértec neuét vetettûc. ) igaz font, igaz kõbõl, és igaz ittze vagy pint légyen kõztetec. En vagyoc az ti WRAtoc Istentec, ki az AEgyptum fõldébõl ki hoztalac titeket.

37 Tartsátoc meg azért minden én rendelésimet, és minden én itéletimet, és azokat czelekedgyétec. En vagyoc az WR.

XX. Rész. ( Fenyegeti az Isten az báluannac áldozókat, az nezõkhõz és varas ókhoz iárókat' és az kic à természetnec és vérnc [!] e ene, vagy barmockal vagy férfiackal, vagy kõzel valo rokonockal és sogorockal kõzõsûlnec, és inti õket az õ paranczolatinac meg tartására. ) 1 SZóla ) esmét az WR mosesnec, monduán.

2 Az Izraelnec fiainac mond meg: Valaki az Izrael fiai kõzzûl vagy az iõueuény nemzetség kõzzûl, melly az Izraelitác kõzõtt lakozic, adand az õ m[a]gzati kõzzûl à Moloch báluánnac, meg õletésséc. Az fõldnec népe kõueckel verie azt agyon.

3 Enis az ollyan emberre ki otomu az én haragomat, és ki gyomlálom azt az õ népe kõzzûl, miuel hogy az õ magzatiban adot az Molochnac, hogy meg férteztetné az én szents4éges sátoromat, és meg férteztetné az én szent Neuemetis.

4 Hogy ha pedig annac az fõldnec népe keduezend annac az embernec, melly az õ magzati kõzzûl adot az Molochnac, és azt meg nem õlendi.

5 Ackor én az én haragomat ki ontom arra az emberre, és annac háza népére, és el vesztem azt az nép kõzzûl, és mind azokat az kic õ vtánna paráznalkodnac, hogy az Moloch báluánynyal paráznalkodgyanac.

6 Valamelly ember pedig à nézõkhõz mégyen, és az iõuendõ mondókhoz, hogy azokat kõuetuén paráznalkodgyéc: Annac az embernec ellene ki ontom az én haragomat, és el tõrlõm azt az õ népe kõzzûl.

6 Szentellyétec meg azért magatokat, és legyetec szentec, mert én ti WRAtoc Istentec vagyoc.

8 [!] Es tartsátoc meg az en rendelesimet, és azokat czelekedgyetec. En vagyoc az WR ti meg szentelõtec.

9 Mert valaki gonoszt mondand az õ Attyánac vagy az õ Annyánac, meg õlettesséc, miuel hogy Attyánac Annyánac gonoszt mondot, az õ halálánac õ az oka.

10 ( Lasd meg ezeket mind az 23. versig az felsõ Caputabn, mert ottis szóla Isten mindezekrõl. ) Azonképpen az ki az õ felebaráttyánac feleségét meg fértezteti, miuel hogy azt miuelte, [p 0107] meg õlettesséc mind az két parázna, férfiu és aszszoni állat.

11 Az ki az õ Attya feleségéuel háland, és az õ Attyánac szemérmét fel fedezendi, mind ketten meg õlettessenec, az õ haláloknac oka õ magokban vagyon.

12 Acképpen az ki háland az õ menyéuel, mind az ketten meg õlettessenec, mert nagy gonosságot czelekedtenec, az õ haláloknac oka õ magokban vagyon.

13 Viszontag az ki férfiuual hál, mint egy aszszoni állattal, mind ketten nagy fértelmességet czelekedtec, meg õlettessenec, az õ haláloknac oka õ magokban vagyon.

17 Valaki pedig feleségûl veiendi az õ húgát, az Attyánac vagy Annyánac leányát, és egy masnac ßzemérmességeket látandgyác, nagy gyalázat az, annac okaért meg õlettessenec az népnec láttára, az õ húgánac szemérmét fedezte fel, azért az õ bûnénec bûntetését hordozza.

18 Valaki háland aszszoni állattal az õ vérénec folyásánac ideién, és fel fedezuén annac szemérmességét, folyásatis fel fedezi, az aszszoni állatis az õ folyását meg mutatandgya: Ezec mind ketten meg õlettessenec az nép kõzzûl.

19 Viszontag az te Anyádnac vagy Atyádnac húgánac szemérmét fel ne fedezzed: Miuel hogy az õ test szerint való rokonságánac mezîtetelenségét fedezte fel, azért az õ bûnõknec terhét hordozzác.

20 Valaki az õ Attya báttyánac feleségéuel háland, az õ Attya báttyánac szemérmét fedezte fel, az õ bûnõknec terhét hordozzác, magzatoknélkûl meg hallyanác.

21 Valaki az õ báttyánac feleségét el veiendi, ( Szol az ollyan aszszoni állatról, mellynec az õ wratól gyermeke vólt, mert az ollyant nem szabad vólt, el venni az õ wranac attyafianac, de az mellynec nem vólt gyermeke az ollyant szabad vólt el venni az õ meg hólt wranac attyafianac. ) nagy szidalmat czelekedet, az õ báttyánac szémérmességét fedezte fel, magzatoknélkûl meg hallyanac.

22 Õrizzétec meg minden rendelesimet, minden itéletimet, és azokat czelekedgyétec, hogy ki ne okádgyon benneteket az az fõld, mellybe én viszlec hogy ott lakiatoc.

23 Es ne iáriatoc ez népnec rendelésében, mellyet én ti elõttetec ki ûzõc, mert mind ezeket czelekedtéc, és azért vtáltam meg õket.

24 Néktec pedig mondom. Ti õrõkségûl bîriátoc az õ fõldõket, (mert én néktec adom azt hogy õrõkségûl bîriátoc azt) az teyuel mézzel folyó fõldet. En vagyoc az ti WRAtoc Istentec, ki titeket egyéb népektõl el válaztottalac.

25 Ti azért válaztást tegyetec à tizta oktalan állat kõzt, és az tiztátalan kõzt, az tizta és tiztátalan madár kõzt, és ne férteztessétec meg magatokat tiztátalan vaddal vagy madárral, vagy fõlden czúszó, mászó állattal, mellyektõl meg tîltottalac mint fértelmes állatoktól.

26 Es legyetec szentec, mert én IEHOVA szent vagyoc, ki el választottalac titeket egyéb nemzetségtõl, hogy enîm legyetec.

27 Akar férfiu akar aszszoni állat légyen, ha azokban õrdõgi iõuendõ mondásnac lelke leiend, meg õlettessenec minden ok vetetlen. Kõueckel veriétec azokat agyon, az õ haláloknac õ magoc az okai.

XXI. Rész. ( Paranczollya Isten az Aaron papnac és az õ fiainac hogy magokat meg ne férteztesséc halothoz való menetellel, haioknac, szakaloknac el boroualásáual, tiztátalan és mástul meg vettetet feleségecnec el vételéuel. Es meg mõdgya kiczodác és minémû emberec legyenec alkolmasoc vagy álkolmatlanoc az papi méltóságra. ) 1 ES monda az WR Mosesnec: Szóly az papoknac az Aaron fiainac, és mond meg nékiec: Senki ti kõzzûletec meg ne férteztesse magát halottal az õ népe kõzt.

2 Hanem az ki õ néki kõzel való rokonsága vólna, mint Attya, Annya, fia, leánya, báttya.

3 Vagy õ hozza kõzel váló rokona, mint haiadon húga melly még nem adatot férnec, azoknac hólt testekhõz el mehet és temetéseken ott lehet.

4 Sõt még az õ népénec feiedelménec hólt testéuelis ne férteztesse meg magát, hogy fértelmes legyen.

5 Az õ feieken kopaszságot ne tsinállyanac, az õ szakálokatis ne borotuállyác el, és az õ testeken semmi bélyeget ne szerezzenec.

6 Nagy szentséggel szolgállyanac az õ Isteneknec, az õ Isteneknec Neuét meg ne férteztesse`c. Mert az WRnac tûzzel meg eméztendõ áldozattyát, és az Istennec kenyerét õk áldozzác. Azért szentec légyenec.

7 Parázna és meg szeplõsitetet aszszoni állatot ne vegyenec feleségûl, se pedig az õ fériétõl meg vetet aszszoni állatot. Mert az papoc Isteni szolgálatra szenteltettec.

8 Teis én népem szentnec tarczad õtet, mert az te Istenednec kenyerét áldozza, szent légyen azért te elõtted, mert szent vagyoc én, ti meg szentelõtõc.

9 Az papnac leánya mikor magát meg fértezteti paráznasággal, az õ Attyafiát fértzeteti meg, azért tûzzel égettesséc meg.

10 Az pap pedig az ki az õ Attyafiai kõzõtt fõ, az kinec feiére tõltõttéc az kenetnec olaiját, és az kinec szolgálattya meg szenteltetet az szent ruháknac fel õltõzésére: [p 0108] Az õ feiét meg ne mezîtelenîtse, ( Az az el táuoztasßa à gyászoloknac az õ tõruényeket kic mezîtelen fõuel és meg szaggattatott ruháual szoktac gyászolni. ) és ruháit meg ne szaggassa.

11 Es semmi embernec hólt testéhõz ne mennyen. Se Attyánac se Annyánac hólttestéuel meg ne férteztesse magát.

12 Az szent hélybõl ki ne mennyen, hogy meg ne férteztesse az õ Istenénec szent helyét, mert à szent Corona, és az õ Istenénec keneténec olaija õ rayta vagyon: En vagyoc az WR.

13 Szûzet vegyen magánac feleségûl.

14 Õzuegyet, mástól meg vetett, tiztátalan paráznát ne vegyen, hanem szûzet vegyen feleségûl az õ népe kõzzûl.

15 Meg ne férteztesse az õ magzattyát az õ népe kõzõtt (az tiztátalan feleséggel) mert én WR vagyoc az õ meg szentelõie.

16 Szóla esmét az WR mosesnec, monduán.

17 Szóly az Aaronnac, ezt monduán: Ha valakinec az te magod kõzzûl, akar melly idõben, valami fogyátkozása leiend, ne áldozza az Istennec kenyerét. ( Az Papokban nem kellet lenni az õ Testamentumban semmi bénnaságnac. )

18 Mert egy férfiunakis nem kell oda iárúlni az kiben valami fogyátkozás leiend, vagy vac, vagy sánta, vagy czonka, vagy éktelen tagú leiend.

19 Vagy gõrbe, vagy szeme fáió, vagy kantzal. Vagy az kin leiend var, vagy vizketeg, vagy az ki meg szakadot.

21 Valamelly férfiuban az Aaron pap fiai kõzzûl, leiend valami fogyátkozás testében, ne mennyen fel az óltárhoz hogy tûzzel meg eméztendõ áldozatokat áldozzéc az WRnac, fogyátkozás vagyon az õ teßtében, ne kõzelgessen azért az óltárhoz hogy az õ Istenénec kenyerét meg áldozná.

22 Az õ Istenénec leg szentségesb áldozattyánac kenyerében, és az Istennec szenteltettekben ehetic.

23 De az suporlát felé ne mennyen, és az óltárhoz ne kõzelgessen, mert teßtében való fogyátkozása vagyon, hogy meg ne férteztesse az én szent helyeimet. En vagyoc az WR õ meg szentelõiõc.

24 Mind ezeket azért meg mondá Moses az Aaronnac és az õ fiainac, és mind az Izrael fiainac.

XXII. Rész. ( Meg tiltya az Isten hogy az papokis ne egyenec az Istennec szenteltetet és áldoztatot állatokban, és kiczodá ehetnec az meg szenteltetet állatokban, és kiczodác nem, és az ki tudatlanságaból meg eiendi miuel bûntessec azt, viszontag minémû barmokat kellyen áldoznioc, kiktõl kel azokat el venniec hogy azockal áldozzánac, meni idõs barmoc keduesec, és mimódon kellyen meg õlni, és mikor meg enni &c. ) 1 SZóla esmét az WR Moseßnec, és monda:

2 Szóly az Aaronnac és az õ fiainac, hogy tartoztassác meg magokat azoktól, mellyeket az Izrael fiai áldoznac, hogy meg ne férteztesséc az én szent Neuemet azokban az mellyeket nékem szentelnec. En vagyoc az WR.

3 Mond meg nékiec: Valaki az ti magotoc kõzzûl, az ti vtánnatoc valóc kõzzûlis, iárúland azokhoz az mellyeket az Izrael fiai szenteltenec az WRnac, mikor az õ tiztátalansága õ rayta vagyon, ki gyomláltatic az én elõlem. En vagyoc az WR.

4 Valaki az AAronnac fiai kõzzûl poklos, vagy kinec az õ férfiui magua el foly, az szent állatokban ne egyéc mîg meg nem tiztúl. Azonképpen à ki halott miatt meg férteztetet embert illet, vagy ollyat az kinec férfiui magua el foly.

5 Vagy az ki illetend valami férget, mellynec általa meg fértelmesûl, vagy valamelly embert mellytõl meg fértelmesûl az ember, annac minden tiztátalansága szerint.

6 Valaki valamit affélét illetend, tiztátalan lészen estueîg és ne egyéc az szent állatokban, hanem ha meg mosandgya elõszer az õ testét vízzel.

7 Minec vtánna az Nap le mégyen tizta lészen, és az vtán ehetic az szent állatokban, mert õ eledele az.

8 Hólt állatot, vagy vadtól szaggattatot állatot, ne egyéc meg, hogy meg ne férteztesséc azzal. En vagyoc az WR.

9 Hanem az én rendelesemet õrizzéc meg, hogy meg ne bûntettessenec az õ bûnõkért, és meg hallyanac, miuel hogy meg rontottác azt. En vagyoc az WR ki õket meg szentelem.

10 Senki ne egyéc az szent állatokban, valaki nem az papi nembõl való, az papnac sellére és béreseis, ne egyéc az szent állatban.

11 Mikor pedig az pap valakit pénzen veiend, az ehetic az szent állatokban, azonképpen házánál szûletet szolgáia, ezec ehetnec az szent eledelben.

12 Az papnac leánya ha olyhoz mégyen az ki nem leiend az papi nembõl, azis ne egyéc az szentelt állatokban.

13 A papnac pedig leánya ha õzuegy leiend, vagy meg vettetic az õ fériétõl, ha megzattya nintsen, és meg tér az õ Attyánac házához, ehetic az õ Attyánac eledelében, mint leány korában, de egy idegenis ne egyéc abban.

14 Ha pedig valaki tudatlanságából eiendic à szentelt állatban, annac õtõd részét tegye az meg szenteltetet állathoz, és mind azzal egybe adgya az papnac.

15 Hogy meg ne férteztesséc azokat, mellyeket az Izrael fiai szenteltec az WRnac.

16 Es ne engedgyéc hogy azoc az õ bûnõknec bûntetéset hordozzác, hogy ha az papoknac rendeltetet szent állatokat meg eiendic. Mert én vagyoc az WR ki õket meg szentelem.

17 Szóla esmét az WR Moseßnec, és monda:

18 Szóly az Aaronnac, az õ fiainac, és mind az Izrael fiainac, és mond meg nékiec: Valaki az [p 0109] Izrael nemzetsége kõzzûl, vagy az Izrael népe kõzõtt lakó iõueuényec kõzzûl akar áldozni, vagy az õ fogadáßa ßzerint, vagy szabad akaratból, hogy az WRnac tûzzel egészlen meg égetendõ áldozattal áldozzéc.

19 Ha azt akaria hogy kedues légyen, és azzal meg engezteltesséc az Isten, az õ õreg barmai, vagy Bárányi vagy keczkei kõzzûl hîmot, és éppet ( Az áldozatra való barmoknac minden szeplõnélkûl valoknac kellet lenni, melly dolog peldazta az Iesus Christusnac maculanélkûl való vóltát. ) áldozzéc.

20 Valamellyben valami fogyátkozás vagyon, azt ne áldozzátoc, mert nem vólna ti érõttetec kedues.

21 Valamelly ember pedig hálá adó áldozattal akar áldozni az WRnac, vagy hogy fogadásánac tegyen eleget, vagy szabad akarattya szerint, ha az õ õkrõibõl, vagy iuhaiból áldozic ép barommal, kedues lészen az Istennec. De semmi fogyátkozás ne légyen az áldozatra való baromban.

22 Vakot, meg romlottat, czonkát, dagadozot testût, varast, fekélyést, rûhest ne áldozzátoc az WRnac, és tûzzel meg eméztendõ áldozatot ne szerezzetec ez illyenekbõl az WRnac.

23 Õkrõt, vagy iuhot, fogyátkozót vagy álkolmatlan tagút szabad akarat szerint való áldozatban meg áldozhatod, de nem lészen kedues az fogadasból való áldozatban.

24 Meg romlott, meg tõrõdõtt, meg szakadott, meg mettzetett barommal ne áldozzátoc az WRnac. Ezt ne czelekedgyetec az ti fõldetekben.

25 Az idegen iõueuény kezébõlis ne áldozzátoc à ti Istenteknec áldozattyát ez illyenekbõl, mert fogyátkozás és szeplõ vagyon bennec. Nem lésznec keduesec ti érõttetec.

26 Szóla esmét az WR Mosesnec, monduán:

27 Az Borijú, az Bárány, és az keczke minec vtánna elletic, légyen az vtán az õ Annya alatt heted napîg, nyóltzad naptól fogua, és az vtán, kedues lészen az WRnac tûzzel meg eméztendõ áldozattyára.

28 Akar tehen, akar iuh leiend, az õ fiáual egybe meg ne õllyétec áldozatra, vgyan azon egy napon.

29 Mikor pedig hálá adásnac áldozattyáual áldoztoc az WRnac, szabad akaratotoc szerint áldozzatoc.

30 Azon napon meg egyéc, semmit reggelre abban ne hadgyanac. En vagyoc az WR.

31 Tarczátoc meg azért az én paratsolatimat, és azokat czelekedgyetec. En vagyoc az WR.

32 Es meg ne férteztessétec az én szent Neuemet, hanem inkáb szenteltessem én az Izrael fiai kõzõtt. En vagyoc az WR ti meg szentelõtõc.

33 Ki az AEgyptumnac fõldébõl ki hoztalac, hogy néktec Istentec lennéc.