KÁROLYI GÁSPÁR:SZENT BIBLIA. MOSES MÁSODIC KÕNYVE. 0067


XXII. Rész. ( Ez Caputbannis kûlsõ dolgokról való pólgári tõruényeket rendel Isten az Izraelitáknac. ) 1 HA valaki lopand õkrõt vagy iuhot, és meg õlendi vegy el adandgya azt, egy õkõrért adgyon õt õkrõt, és egy iuhért négy iuhot.

2 Ha az oruot az háznac ( Az lopóc ellen való tõruény. ) meg ásásában kapiác, és az vereség miatt meg haland, az ki azt verte, halálra ne itéltesséc.

3 Hogy ha pedig az nap fel kelue verte à lopót halálra itéltesséc amannac halálra való vereseiért, az lopó meg fizesse az mit el lopot, [p 0068] ha meg nem fizethet, adgyác el az õ lopásáért.

4 Hogy ha pedig éppen az lopott marhát kezében kapiác, akar iuh légyen, ha azoc eleuenec lésznec, két annyit adgyon az lopó.

5 Ha ( Az ki másnac marháiában kárt tészen, arról valo tõruény. ) valaki kárt tészen más embernec szõleiében vagy szentó fõldében, és az õ barmát az más ember szantó fõldére boczáttya kár tenni, az õ fõldénec és szõleiénec leg iob termésébõl elegîtse meg az káros embert.

6 Ha túz támad, és ( Az ki tûzet támazt. ) és az tûz tõuisbe akad, és meg égeti az gabonánac rakásit, vagy az fenn álló gabonát, vagy mezõnec termését, meg fizesse az kárt az ki az tûzet támaztotta.

7 Mikor valaki ( Az ki másnac adta marháiát vagy pénzét, mellyet el loptac. ) az õ felebaráttyánac adand pénzt vagy edényeket tartani, és annac házából el orozzác à marhát, ha az lopot meg talállyác adgyon két annyit.

8 Ha az lopót meg nem talállyác, az háznac gazdáiát vigyéc az bîrâc eleibe, és eskesséc meg hogy az õ felebaráttyánac marháiához ném nyúlt.

9 Akar mi felõl légyen versengés, akar õkõr felõl, akar szamár felõl, akar iuh felõl, akar õltezet felõl, vagy akar mi el veszett marha felõl, mikor valaki azt mondandgya, kétségnélkûl ez az lopó, mind az kettõnec igye az bîrác eleibe vitesséc, és az kit az bîrác bûnõssé tésznec, adgyon két annyit az õ felebaráttyánac.

10 Ha valaki adand az õ felebarátyánac, szamárt, vagy õkrõt, vagy iuhot, vagy valami egyéb állatot tartani, és meg haland, vagy meg sértetic, vagy ellenségtûl el haytatic, úgy hogy senki nen látta.

11 Boczátasséc ez dolog az két ember kõzõtt az Istenre való eskõuésre, hogy az õ felebaráttyánac marháiát el nem lopta amaz az kinél az marha vólt, és az marhánac wra meg elegedgyéc añac hûtin, ne fizessen az semmit.

12 Hogy ha el loptac az marhát, meg fizessen az wránac.

13 Ha vadaktól szaggattatot el, hozza annac valami részét bizonyságúl, ne fizesse meg azt.

14 Ha pedig valaki kõlczõn kér barmot az õ felebaráttyától, és az meg sétetic, vagy meg hal annac wránac táuól létében, meg fizesse az kárt.

15 Ha pedig az baromnac wra véle egygyût leiend, semmit ne fizèßsen, mert bérbe fogadta azt.

16 Ha ( Az ollyan leánzonac meg szeplõsitese ellen való tõrueny, mélly masnac nem iegyeztetet. ) valaki valamelly szûz leányzót el hitet, melly másnac nem iegyeztetet, és azt meg szeplõsiti, adgya meg iegy ruháiát, és vegye el azt feleségûl.

17 Ha nem akaria az õ Attya az leányzót néki adni, az leányzóknac iegy ruháioc szerint adgyon annac pénzt.

18 Az ( Varaslo, és szemfenyveztõ ellen. ) varásló és szem fény veztõ aszszoni állatot, ne hadgyad élni.

19 Valaki barommal vétkezendic meg hallyon.

20 Az ki idegen Isteneknec áldozic és nem czac az egy WRnac, meg õlettesséc.

21 ( Az Iõueuényeket és áruákat nem akaria Isten, hogy senki nyomorgassa. ) Iõueuényen hatalmat ne czelekedgyél, és azt meg ne nyomorîcz: Mert tijs AEgyyptum fõldén iõueuényec vóltatoc.

22 Egy Õzuegyet vagy áruátis ne nyomorîczatoc meg.

23 Ha pedig meg nyomorgatod, (mert ha én hozzám kiált meg halgatom annac kiáltását.)

24 Fel geried az én haragom, és el veztlec titeket fegyuerrel, és az ti feléségtec õzuegyec lésznec, és az ti gyermektec áruác.

25 ( Az vsura ellen. ) Ha pénzt adsz kõlczõn az én népemnec, az szegénynec à ki te veled vagyon, ne kéuány rayta vsorát mint az vsorásszokot [!] czelekedni.

26 Ha az te felebarátodnac ruháiát zálagba el veiended, à Napnac le mente elõtt meg adgyad azt néki.

27 Mert czac az az õ õltezeti, testénec leple az mellyben hál, és ha én hozzám kiált meg halgatom, Mert én irgalmas vagyoc.

28 Az feiedelmeket ne átkozzad: Es az te néped kõzõtt való feiedelemnec gonozt ne mondgy.

29 Az te meg érett gabonádnac, és borodnac elsõ séngeiét ne halogassad meg adni. A te fiaid kõzzõl az elsõ szûlõttét nékem adgyad.

30 Ecképpen sáfárkodgyál az te õkreidbõl és iuhaidból, heted napîg légyen az õ Annyáual, nyóltzad napon nékém adgyad azt.

31 Szent emberec legyetec én elõttem. az mezõn el szaggattatot allatnac húßát meg ne egyétec, hanem az ebnec vessétec azt.

XXIII. Rész. ( Az boszszuság tételekrõl, az mi ellenseginckel való ió tételrõl, az iteletekrõl, á vetemennec az mezõn való hágyásáról, szombatrol és az három nagy innepekrõl, az báluanyyokról tõruényeket ád Isten, és paranczollya hogy semmi szõuetséget ne tartsanac az pogányyockal és azoknac báluanyockal. ) 1 HAamis és hazug hirt ne kõlcz (az te felebarátod ellen,) és az hamis embernec segitségûl ne légy, hogy hamissan mellette meg eskûnnél.

2 Ne kõuessed az sokaságot az gonozban, és ne szóly az tõruényben az sokaság mellet, az igaz itéletnec el fordîtására.

3 Az szegénynec személyére ne nézz, az õ tõruényében.

4 Ha találkozol az te ellenségednec búdosó õkrére auagy szamarára, haycz haza nékie.

5 Ha látandod hogy az tereh alatt fekszic annac szamára az ki téged gyûlõl, auagy nem lészeszé annac segitséggel? Emeld fel azt õ véle egygyût.

6 Az te szegényednec igasságát el ne forditsad az õ tõruényében.

7 Az hamis beszédtõl el tauozzal, és az ártatlant s-az igazat meg ne õllyed, mert nem hagyom bûntetésnélkûl az hamissat.

8 Aiándokot ne végy, ( Az itélõ biro ne vegyen aiandokot az igassâgnac el forditasáért. ) mert az aiándoc meg vakîttya az szemeseketis, és az igazaknac itéleteket el fordittya.

9 Az Iõueuény embert meg ne keserîczed, Mert ti iól tudgyátoc az iõueuényeknec mint légyen az õ dolgoc, miuel hogy tijs iõueuényec vóltatoc.

[p 0069] 10 ( Az vetemennec az mezõn való hagyásáról, minden hetedic eztendõben. ) Hat eztendeîg vessed bé az te fõldedet, és takard bé annac az hasznát.

11 Az hetedic eztendõben kûnn hadgyad az te vetésedet, hogy az te népednec szegéni egyéc meg azt, az maradékat pedig az mezõnec vadai, ècképpen czelekedgyél szõlõddel és olay termõ hegyeiddelis.

12 ( Az szombatnac innepérõl. ) Hat napon tegyed dolgodat, heted napon nyugodgyál, hogy nyugodgyéc õkrõd, szamárod, és meg nyugodgyéc az te szolgáló leányodnac fia, és az iõueuény.

13 Mindeneket az mellyeket paranczoltam néktec, nagy szorgalmatosságal meg tarczátoc. Az idegen isteneknec neuét ne emlitsétec, es ne hallatasséc az ti szátokból.

14 ( Az innepekrõl. ) Minden eztendõben háromszor szentelly nékem innepet.

15 Husuet innepe, vagy pogátsas innep, mellyet szenteltec az verékedõ Angyaltul való meg szabadulásnac emlekezetre mell6 lett vala AEgyptusban. Touabba annac emlekezetire hogy az AEgyptumbélieknec kenszeritésec miatt kenyeret nem szûthettec, hanem hamú alatt pogátsát. ) Az pogáczas innepét meg tarczad, hét napon egyél kouásznélkûl valo kenyeret, (az mint meg paranczoltam néktec) az Abib neuõ hólnapba, mert ackor iõttél ki AEgyptumból, és ûres kézzel senki ne láttasséc én elõttem.

16 ( Pûnkõstnec innepe mellyet szenteltec az tõruennec ki adásánac emlekezetire melly lõtt õtuen nappal az husueti Báránnac meg étele vtán. ) Az te mezei veteményed sengeiénec aratásánac innepétis meg tarczad. Es az te mezei maiorságodnac bé takarításanac innepétis, ( Sátoros innep, mellyet annac emlekezetire szenteltec hogy sátorban laktac 40 eztendeig. ) melly szokot esni az esz4tendõnec végén, meg szentellyed.

17 Minden eztendõben háromszor minden férfiu fel mennyen az WR Istennec eleibe.

18 Az áldozatra való Báránynac vérét addig ki ne onczad, mig az kouászt ki nem hányod házadból és ne maradgyon te nállad az én áldozatomra valo Báránynac kõuére reggelîg.

19 Mindennec az eleit, és az te fõldednec elsõ gyûmõlczét, az te WRadnac Istenednec házába vigyed. Ne fõzd meg az gedelyet ( Az az, Ne áldozzad az Báránt vagy gedelyet nékem mikor meeg teijes vagy nyálas, mert az ollyan meeg az kiuáltképpen valo életbenis vtálatos, azért monda cap:22 hogy heted napig hadgyác alatta az annyánac az báránt. ) az õ annyánac teiében.

20 Imé én el boczátom az én Angyalomat te elõtted, hogy meg õrizen téged az te útadban, és bé vigyen téged az helybe mellyet én készîtettem.

21 Meg óltalmazzad magadat attól, és engedgy annac beszédénec, meg ne boszszonczad õtet, mert nem szenuedi el az ti gonosságtokat. Mert az én neuem vagyon õ rayta. ( Az az, Iehoua az, nem teremtet Angyal. )

22 Mert ha halgatandod az õ beszédét, és azokat czelekended à mellyeket mondoc, Gyûlõlõie lészec azoknac az kic téged gyûlõlnec, és ellensége lészec az te ellenségidnec.23 Mert az én Angyalom te elõtted mégyen, és bé viszen téged az Emorréusnac, Hittéusnac, Perizéusnac, Cananéusnac, Hiuéusnac, és Iebuséusnac fõldére, és ki gyomlálom azokat.

24 ( Az báluány imádás ellen való tõruény. ) Ne imádgyad azoknac isteneket és ne tiztellyed, és ne czelekedgyél az õczelekedetec szerint, hanem el tõried azokat, és apróra ronczad az õ báluányokat.

25 Hanem tiztellyétec az ti WRatokat Isteneket, és meg áldgya az te kenyeredet és vizedet, és el veszec ti kõzzûletec minden betegséget.

26 ( Szép igereteckel indittya Isten az õ népét, az õ paranczolattyánac meg tartására. ) Nem lészen semmi az te fõldedben, az melly el hánná gyü9mõlczét idõ elõtt, sem pedig meddõ nem lészen, es az te életednec napiait bé tõltem.

27 Az én félelmemet boczatom el elõtted, és minden népet az melly kõzzé mégy el rõttentec, és minden ellenségidet el futamtatom te elõtted.

28 Darásokat ( Az Darásokon érti az Cananeusoknac lelkeknec félelmet és mardosását. ) boczátoc el te elõtted, kic az Hiuéust, Cananéust, és Hittéust, ki ûzzéc te elõtted.

29 Nem ûzõm ki mind azokat egy esztendõben, hogy à fõld el ne puztúllyon, és meg sokasodgyanac te ellened az mezõnec vadai.

30 Lassan lassan ûzõm ki azt elõled, mîg meg szaporodol és az fõldet bîrhatod.

31 Az te határodat ki vetem az veres tengertõl fogua az Philistéusoc tengereîg, és az púztától fogua az Euphrates folyó vizîg, mert ti kezeitekbbe adom az fõldnec lakosit, és azokat ki ûzed te elõlled.

32 ( Az Pogányockal és azoknac isteneckel való szõuetséget meg tiltya az Isten. ) Ne tégy szõuetséget, se azockal, se azoknac isteneckel.

33 Ne engedgyed hogy az te fõldeden lakianac, hogy tégedet ellenem való bûnbe ne eytsenec, hogy ha az õ Isteneket tisztelnéd, melly dolog néked nagy botránkozásra lenne.

XXIIII. Rész. ( Mosest Isten alá kûldi az hegyrõl, hogy az fellyûl meg mondot tõruényeket az népnec eleibe adgya, és paranczollya Isten néki hogy az vtán fel mennyen. Az népnec azért eleibe adgya az Isten tõruényét, mellyeknec az sokaság enged. Az Moses azért azokat meg iria, és az kõnyuet vérrel meg szenteluén, Isten kõzõtt es à nép kõzõtt való szõuetséget meg erõsiti, az vtán fel mégyen Istenhõz egy nihany magáual, õ magát szolittya Isten, és ott lészen negyuen eijel nappal. ) 1 ES monda (az Isten) Mosesnec: Iõy fel az WRhoz e, és az Aaron, Nadab és Abihu, es az Izraelnec vénei kõzzûl hetuenen, es nagy tâuól hayczátoc meg magatokat én elõttem.

2 Es czac Moses mennyen az WRhoz, amazoc pedig oda ne kõzelgessenec, az népis ne iõijen fel õ véle.

3 El ménuén azért Moses az (hegyrõl) minec vtánna meg beszélette vólna az népnec az WRnac minden beszédit, és minden tõruénît, azt mondottác vólna: Az WRnac minden beszédit, valamellyeket paranczolt, meg czelekedgyûc.

4 Meg irá Moses az WRnac minden beszédit, és fel keluén reggel eppîte óltárt az hegy alatt, és tizenkét oszlopokat, az Izraelnec ttizenkét nemzetségi szerint.

5 Az vtán el kûldé az Izrael fiainac ( Ez iffiac vóltac az Izraelitaknac elsõ szûlõttei, kic az papi tiztben vóltac, miuel hogy ackor nem vóltac az Leui nemzetségébõl valo papoc. ) iffiáit, kic áldozánac égõ aldozatokat, és hálá adó áldozatokat tulkockal.

6 Es Moses võué azoknac (az áldozatra való barmoknac)véreknec felét, é1s tõlté azt medentzékbe. Az vérnecc pedig felét tõlté az óltárra.

7 Az vtán võué az Isten tõruényénec kõnyuét, és el oluasá az [p 0070] népnec hallására, kic mondánac: Mindeneket meg czelekedûnc a mellyeket az WR paranczólt, és engedûnc.

8 Es minec vtánna võtte vólna az vérnec tõbbit, meg hinté azzal az népet és monda: ( Szõuetségnec vére. Az az, Ez vér bizonsága az szõuetségnec mellyet tõt ti veletec, hogy tudni illic azoc erõssec és állandoc lésznec. Melly vér peldázta az Iesus Christus vérét. Ebr: 9. ) Ez az szõuetségnec vére, mellyet az WR tett ti veletec, mind ez beszédec szerint.

9 ( Fel indul Moses egynihan magáual Istenhõz az hegyre. ) Az vtán fel méne Moses, Aaron, Nadab, Abihu, és az Izraelnec vénei kõzzûl hetuenen.

10 Es látác az Izraelnec Istenét: és az õ lábai alatt vala vgy mint Saphirus kõbõl czináltatott állat, minémû az Eeg mikor tizta.

11 Az Izrael fiainac pedig véneit nem õlé meg (az WR) Mert ióllehet láttác vólna az Istent, mind az által õttec és ittac az vtán.

12 ( Az Isten õ magát szolittya Mosest, es fel menuen, az Istennel negyuen eijel nappal lészen. ) Ackor monda az WR Mosesnec: Iõy fel én hozzám à hegyre, és légy ott, és adoc te néked kõw Tábblákat, az Tõruényt és az paranczolatokat, mellyeket irtam hogy azokra meg tanîttassanac.

13 Fel kelé azért Moses és Iosue az ö20 szolgáia, és fel méne Moses az Isten hegyére.

14 Az véneknec pedig monda: Maradgyatoc it mig meg térec ti hozzátoc, Imé Aaron és az Hur ti veletec vadnac, à kinec valami igye lészen õ hozzáioc mennyen.

15 Ackor fel méne Moses az hegyre, és az felhõ el burîtá az hegyet.

16 Es lakozéc az WRnac diczõsége az Sinaj hegyén, és bé fedezé azt az felhõ hat napon, és szólîtá heted napon Mosest az felhõbõl.

17 Es az WRnac diczõségénec látása ollyan vala az hegynec teteién, mint az égõ tûz az Izrael fiai elõtt.

18 Es bé méne Moses az kõdnec kõzepébe minec vtánna fel ment vólna az hegyre, és lõn Moses az hegyen negyuen nappal és negyuen éijel.

XXV. Rész. ( Paranczollya Isten Mosesnec hogy az Izrael nemzetségénec meg mondgya, Hogy minden ember az Isten Sátoránac epppítésére való szûkséges marhákat adgyon szabad akarattya szerint. Meg iria Isten Mosesnec az szent Lâdánac, Kegyelemtáblánac, Cherubimoknac, Asztalnac, és gyertya tartónac formáiát. ) 1 ACKOR szólítá az WR Mosest, ezt monduán.

2 ( Isten paranczollya Moses által hogy az õ sátoránac el keszitésére adgyanac drága aiándokokat, mellyec itt meg irattatnac, és hogy az népet az adakozásra inkáb fel inditaná Isten, azzal aiánlya magát hogy õ kõzõttõc lákozic. Holott nem kell azt gondolnunc hogy az Istennec állattya bérekeztethetnéc. azért ha az Istennec Széki az Menyország, és lábánac nyúgol6om az fõld, Esa: 66. Es ha az Eegeknec egei õtet bé nem foghattyác 3: Reg:8 Acto:7. mimódon fogni vólna bé az kitsin sátor? Mondgya azért Isten hogy kõzõttõc lakic, és az sátor Isten háza, miuel hogy az õ ielen való vóltánac az sátor nyiluán való bizonysága és iéle vala. Példázta pedig pedig az az sátor az Anya ßzent Egyházat, mert miképpen az Isten háza vólt, Azonképpen az Anya szent egy ház, mint Christus mondgya. En veletec vagyoc. Touábba iollehet az Isten sátorában, és az kõrûl való ekességec es Ceremoniác által, az nép intetet az Isteni dolgoknac betsûllésére, nemellyec pedig czac ékességre valóc vóltac, mind az által ha czac azért rendeltettec vólna, az egész tõruénben való Ceremoniac czac hiába való pompác vóltac vólna. Azt mondgyac azért, hogy elõszer azoc által az Sidó nép egyéb poganyoktól el válaztatot, Ephes 2. Másodszor és fõ képpen, hogy azoc az Iesus christust, az õ szûletését, szennedését, [!] halálát, vére hullását es áldozattyát példáztác, mellyre nézue mondgya az iras hogy azoc czináltattac az formára, mellyet Isten mutatott Mosesnec az hegien, Exo: 25. Acto: 7. Ebr:8. mellyeknec általa az õ erõtelensegeket és vgy mint gyermekségekért tartoztattac az Iesus Christusnac várásaban, és az õ benne való bizodalomban. Mellyekbõl meg tettzic hogy noha Isten kegyelmébõl, Christusért hit által igazúltac meg, mint szinte mi, mind az által az õ hitec az soc Ceremoniackal neminémõ képpen vgyan bé fedeztetet vólt, Harmadszor, Az hiueknec azoc az Ceremoniac vóltac vgy mint Sacramentomoc, mellyec által Isten az õ igeretit nékic meg erõsitette. Azért azoc vóltac az hiueknec hiteknec vgy mint támaszai. Vtolszor intettec azoc testeknec gonosz keuánságinac õldõklésére, es magoknac meg áldozására, Rom: 12, Mind ezekbõl meg tettzic hogy noha õ magokban azoc az Ceremoniac és ékeségec haszontalanoc vóltac, és az Isten azokban nem gyõnyõrkõdet, miuelhogy õ lelki állat és leki tizteleteckel akar tizteltetni Ioan: 4. Mind az által az hiuekben az kic hît által Istennec elõtte kedueséc vóltac, mellyec immar el tõrõltettec és minket nem kõteleznec, Gal: 3. 4. Ebr: 7. 8. 9. 10. ) Szólly az Izrael fiainac hogy vegyenec az õ marháiokból, és adgyanac nékem aiándokot, minden embertõl, az kinec sziue szabad akarattya szerint hayól az adásra, vegyetec nékem aiándokot.

3 Ez pedig az aiándoc mellyet õ tûlõc vegyetec, aranyat ezûstõt, és értzet.

4 Kéc selymet, veres selymet, Carmasin szinû selymet, feiér selymet, keczke szõrt.

5 Veressen festett kos bûrõket, Borz bbûroket, és Sittim fákat.

6 Az gyerttya tartóba való olay, kenetnec olaijába való Aromákat, és az ió illatnac czinálásáhozis Aromákat.

7 Onyx kõueket, és foglalni való kõueket az Ephodnac, és az nagy Papnac mellyén való ékességnec meg készîtésére.

8 Es készítsenec nékem szent Haylékot, hogy õ kõzõttec lakozzam.

9 Mindenestõl úgy czinállyátoc az mint meg mutatom te néked az szent Hayléknac formáiát, és annac edéninec hasonlatosságát.

10 Czinállyanac egy ( Az Isten szõuetségénec Ládáia. ) Ládát Sittim fából, harmad fél sing légyen annac az hoszsza, más fél sing az szélessége, más fél sing az magasságais.

11 Meg búriczad azt tizta arannyal, mind kiuõl mind belõl, és azon fellyûl mind kõrõs kõrnyûl czinály arany Coronát.

12 Es õncz négy arany karikákatis, és azokat czináld az Ládánac négy szegletire, éggyic óldalárais két karikát, az másic óldalárais két karikát.

13 Czinály rúdakatis Sittim fából, és azokatis meg búrîczad arannyal.

14 Es az rúdakat boczássad az Láda óldalán való karikákba, hogy azoknál fogua hordozzác az Ládát.

15 Az Ládánac karikáiban állyanac az rúdac, el ne vegyéc onnét.

16 Es helyheztessed az Ládában az ( Bizonságnac neuezi az két kõ táblát miuel hogy az Isten akarattyáról bizónságót tészen vala. ) Bizonyságot, mellyet ez vtán néked adoc.

17 Czinály Kegyelemnec tábláiátis ( Kegyelemnec tábláiá, melly példazta az Iesus Christust, mint az Apastal magyarázza Rom: 3 mikeppen hogy az ládais mellyrõl az elõtt szola, õtet példazta. ) tizta aranybból, harmad fél sing légyen az hoszsza, az szélessége más fél sing légyen.

18 czinály két Cherubbimokatis, az kegyelem tábláiánac két végére, az tábláual egybe egy merõ aranybból.

19 Az egygyic Cherubbimot az kegyelem Táblánac egygyic végére, az másikat az masic végére. Az kegyelem tábláiából formállyác ki az két Cherubimot annac két végén.

20 Es az két Cherubimoc az õ két szárnyokat ki terieszszéc fenn, úgy hogy az kegyelemnec tábláiát az õ szárnyockal bé fedezzéc, [p 0071] és egy másra nézzenec, és az õ ortzáioc az kegyelemnec tábláiára nézzenec.

21 Ezt pedig az kegyelemnec tábláiát, az ládán fellûl tegyed, és az ládába tegyed az bizonyságot, mellyet néked adoc ez vtán.

22 Ott lészec te veled szembe, és szóloc te veled az Kegyelemnec tábláiáról az két Cherubimoc kõzzûl, melly vagyon az Bizonyság tételnec Ládáián fellûl, mind azoc felõl az mellyeket te általad paranczoloc az Izrael fiainac.

czinály annac felõtte Asztaltis Sittim fából, ( Asztal. ) két sing légyen hoszszúsága, szélessége egy sing, magassága más fél sing.

24 Es azt bé buríczad arannyal, és annac az kõrnyekén czinály arany Coronát.

25 Czinály az Asztalnac kõrnyekére egy tenyérni széles pártazatotis, és az pártazaton fellûl helyheztessed az arany Coronát.

26 Annac felõtte czinály négy arany karikákat, mellyeket annac lábbainac négy szegeletire czinály.

27 Czac az pártazaton alól legyenec az karikác, mellyekbbe az rudakat boczássác hogy hordozhassác az Asztalt.

28 Azokat pedig az rudakat Sittim fából czinállyad, és arannyal bé burîczad, és hordozzác az Asztalt azoknál fogua: 29 Annac felõtte az Asztalnac tálait, temién tartóit, ezeknec fedeleit és tiztitóit, mellyec mind az Asztalon állyanac, tiszta aranyból czinállyad.

30 Es tégy arra kenyereket, mellyec mindenkor én elõttem állyanac.

31 Czinály annac felõtte ( Gyertya tartô. ) Gyertya tartót tizta aranyból, merõ aranybból vert légyen az, annac szára, ágai, pohárkai, tálaczkai es verági azon egy merõ aranyból legyenec.

32 Hat ágai legyenec az óldalán, egy felõlis három ág, más felõl is három ág.

33 Az egygyic ágán legyenec Mondolánac formáiára formáltatot három tálaczkác, gombiáual és vérágáual egybe. Az másic ágánnis Mondola formára czináltatot három tálaczkác, gomiáual és vérágáual egybe: Illyen módon légyen az gyertya tartónac mind az hat ága.

34 Az Gyertya tartónac szárán légyen Mondola formára czináltatott négy tálaczka, gombiáual és vérágáual egyetembe.

35 Es az két ága alatt egy gomb légyen, az másic két ága alattis egy gomb, és harmadic rendbéli ágai alattis egy gomb légyen, így legyen az Gyertya tartónac mind az hat ága.

36 Annac mind gombiai mind szárai az derekából legyenec, mindenestõl az egy merõn vert légyen, tizta aranyból.

37 Czinály hét szõuedneketis az Gyertya tartóhoz, mellyeket magassan helyheztess, hogy az gyertya tartó minden felé világosságot adgyon.

38 Gyertya hamua võuétis, és annac az kõpûit tizta aranyból czinállyad.

39 Egy Talentum aranyból ( Vatablus: Az kõzõnséges Talentum hatuan font vólt, az Templomé pedig száz husz. ) czinállyad az Gyertya tartót, minden edéniuel egybe.

40 Meg lássad pedig hogy czinállyad arra az formára és példára, melly te néked mutattatot ez hegyen.

XXVI. Rész. ( Meg mondgya Isten Mosesnec az szent Haylokot minémû kárpittokból czinállya, Az Suporlátotis mint czinállya az sanctum sanctorum eleibe. Es houá helyheztesse az Ládát, az Kegyelem tábláiát, az Asztalt, és az Gyertya tartót. ) 1 Az Sátort pedig czinállyad feiér viszszált selyembõl, kéc selyembõl, veres és Carmasin szinû selyembõl czinalt tíz kárpitból, Cherubim formákatczinály az kárpitokon szép mesterséggel.

2 Egygyic kárpitnac hoszsza légyen huszon nyóltz sing, és egygyiknec szélessége négy sing, égy mérteke légyyen mindenic kárpitnac.

3 Õt kárpitot foglally egyybe egygyiket az másickal, esmét az más õt kárpitot kûlõn foglallyad egybe, egygyiket az másikual.

4 Czinály kéc selyembõl mint egy szemeczkéketis az elsõ kárpitnac szélén, az melly felõl az másickal egybe kell foglalni, az másic kárpitnakis az szélén az holott az harmadic rendbéli kárpittal egybe kell foglaltatni, ácképpen czinály szemeczkéket.

5 Õtuen szemet czinály egygyic kárpiton, õtuent czinály az masic kárpitonnis az holott egybe kell foglalni az harmadickal, egy más ellenébe legyenec szépen czinálua az szemõczkéc.

6 Czinálly õtuen arany ( Vagy gombokat. ) horgoczkákatis (mindenic kárpitra) és azockal foglald egybe az kárpitokat, hogy egy Sátor légyen.

7 Ezeknec vtánna czinály keczkeszõrbõl kárpitokat az Sátornac béfedezésére, tizen egy kárpitot czinály ollyant.

8 Egygyic kárpitnac hoszsza harmintz sing légyen, és az szélessége négy sing légyen, mind az tizen egynec egy mérteke legyen.

9 Az õtét à karpitnac kûlõn foglald egybe és hatát kûlõn, és az hatodic kárpitot meg kétszerezzed az Sátornac aytaia ellenébe.

10 Czinály pedig õtuen szemõczkéketis az egygyic kárpitnac szélén, az holott egybe kell foglalni az másickal, azonképpen az másiknakis az szélén , az holott egybe kell az harmadickal foglalni.

11 Czinály õtuen értz horgoczkákatis, mellyeket bé vess az másic kárpiton való szemõczkékbe, és foglald egybe az kárpitokat, hogy légyen egy Sátor.

12 Az miuel az Sátornac kárpittyai bõwebbec, tudni illic egygyic kárpitnac az fele, az szent Hayloknac az hátúlsó részén boczátasséc alá.

13 Az miuel pedig az kárpitoc hoszszabbac, tudni illic egy felõlis egy singuel, más felõlis egy [p 0072] singuel, más felõlis egy singuel, à szent Hayloknac óldalán boczátasséc alá, mind egy felõl mind más felõl, hogy bé fedgye azt.

14 Czinály az Sátornac fedelet meg veresittetett kos bõrbõlis. Mind ezeknec felõtte pedig czinály fedelet az Sátornac borz bõrbõlis.

15 Czinály az szent Hayloknac fenn álló deszkákatis ( Az Isten Haylokánac deszkâi ) Sittim fából.

16 Az deszkánac magassága tíz sing légyen, az szélessége pedig egygyic deszkánac más fél sing légyen.

17 Mindenic deszkánac két czapia légyen az egygyic végén, laytoriánac formáiára egy más ellenébe, Az szent Hayloknac minden deszkáit így czinállyad.

18 Az szent Hayloknac pedig dél felõl húsz táblát czinály.

19 Es az húsz deszka alá negyuen ezûst talpat czinály, két talpat egy deszka alá az õ két czapia szerint, és két talpat az másic deszka alá az õ két czapia szerint.

20 Az szent Hayloknac eszac felõl való másic óldalánakis húsz deszkát czinály.

21 Es azoknakis negyuen ezûst talpat, két talpat egy deszka alá, más aláis kettõt.

22 Nap nyúgat felõl való óldalánac, czinály hat deszkát.

23 Es az Hayloknac szegelet pártazattyára két deszkát czinály mind az két szegeletin.

24 Mellyec alól, mind az teteieîg kettõsec legyenec egy karikában foglaltatuán, így czinállyad az két deszkát az Hayloknac két szegeletin.

25 Legyen azért nyóltz deszka, és azoknac tizenhat ezûst talpa, két talpp egy deszka alatt, és két talp az má deszka alatt.

26 Czinály rú1dakatis Sittim fából, õt rúd légyen az Hayloknac egygyic óldalánac deszkaihoz.

27 Es õt rúd az Hayloknac másic óldalánac deszkaihoz, és az Nap nyúgati részénec deszkaihozis õt rúd.

28 Az kõzépsõ rúdat à deszkáknac ( Az az, Az deszkákat kõzép aránt az kõzepsõ rúdnac által furiad, de az tõb rúdac karikákban iârianac. ) kõzepin boczásd által, hogy egygyic végétõl fogua az Hayloknac másic vé1geîg érien.

29 Az deszkákat pedig meg búrîtsad arannyal, és karikákatis czinály à deszkákba, mellyeken által boczássác az rúdakat, az rúdakat pedig meg búr11czad aranyual.

30 Illyen módon eppîcz fel azt az Sátort, annac hasonlatosságára, melly néked az hegyen muttatatot.

31 Czinály Suporlátotis ( Suporlát az Sanctum Sanctorum elõtt. ) kéc selyembõl, veres selyembõl, és feier viszszált selyembõl, szép mesterséggel czinállyad azt Cherubimoknac képeiuel elegy.

32 Es fûggeszszed azt négy Sittim fából czinált oszlopra, mellyec arannyal bé búrítattac legyenec, arany horgai, és négy ezûst talpai (legyenec.)

33 Es az horgokra fûggeszszed azt, és oda vigyed az suporláton belõl az bizonyság tételnec Ládáiát ( Bizonság tétel Ládáiánac mondgya, mert az Istennec ielen való voltánac bizonsága vala, és az két kõ tábláis abban vala, mellyec az Isten akarattyáról bizonságot tõttec. ) és az az Suporlát válaztya el az Hayloknac elsõ részét, mellyet Sanctumnac, (az az, szentnec neueznec,) az belsõ részétõl, mellyet Sanctum sanctorumnac, (az az, Szentnec szenténec neueznec. )

34 Annac felõtte helyheztessed az Kegyelemnec tábláiát az Bizonyság tételnec Ládáián fellûl, az Hayloknac belsõ részébe.

35 Az (arany) Asztalt helyheztessed az suporláton kiuõl, és az Gerttya tartót az Asztal ellenébe az Hayloknac dél felõl való részébe, Az Asztalt pedig észac felõl való részébbe helyheztessed.

36 ( Az Hayloc aytaiára való suporlât. ) Czinály Suporlátot az Hayloknac aytaiâra kéc selyembõl, veres, Carmasin szinû, és feiér viszszált syelembõl [!] szép mesterséggel.

37 Az Suporlátnac pedig czinál6 õt oszlopot Sittim fából, mellyeke arannyal meg búricz, azoknac horgaijs aranyból legyenec, és õncz azoknac értzbõl õt talpat.

XXVII. Rész. ( Meg mondgya Isten Mosesnec az oltárnac, az hayloc tornatzánac, és annac kárpitainac, oszlopinac formáiát, tudni illic minémõ formára czináltassa azokat. Az világositáshoz való Olayrolis paranczolátot ád. ) 1 CZinály Oltártis Sittim fából, õt sing légyen az hoszsza, az szélességeis õt sing légyen, négy szegû légyen az Oltár, és az magassága három sing légyen.

2 Az Oltárnac négy szaruatis czinály vgyan ollyan fából az Oltárnac négy szegeletin, és az Oltárt meg búrîczad értzuel.

3 Czinály fazokakatis annac hamuánac ki hordására, seprûket, szénnec való medentzéket, horgas villákat, és óll1kat, minden szerszámát értzbõl tsinállyad.

4 Czinály rostéltis értzbõl mint egy hálót, és annac négy szegeletire négy karikáais értzbõl.

5 Es helyheztessed az rostéltt az Oltárnac ûregségébe belõl el alá, úgy hogy az rostél az óltárt félîg fel érie.

6 Czinály rúdakatis az Oltárnac Sittim fából, és azokat értzuel búrîcz meg.

7 Es az rúdakat boczássad az karikákba, és legyenec azoc az rúdac az óltárnac két óldalában, mikor hordozzác azt.

8 Hézagon czináld deszkákból, az mint mutatta te néked az WR, úgy czinállyatoc.

9 Czinály az szent Hayléknac ( Az Isten sátoránac kõrnyûle való tornátza. ) tornátzotis dél felõl, feiér viszszált selyembõl czinált kárpitból, egygyic óldalánac hoszsza légyen száz sing.

10 Annac légyen húsz oszlopa, es azoknac húsz értz talpai, és ezeknec horgai karikaiual egybe ezûstbõl legyenec,

11 Ezenképpen Eszac felõl való óldalánac az hoszsza légyen száz sing kárpit, annakis húsz oszlopa, húsz talpa, és azoknac horgai és karikai ezûstbõl.

12 Az szélessége pedig az Nap nyúgat felõl való óldalán légyen õtuen sing kárpit, annac tíz oszlopai és tíz talpai.

[p 0073] 13 Az Nap tâmadat felõl való szélességeis légyen õtuen sing.

14 De ezt (az tornátznac Nap kelet felõl való ré1szét,) úgy czinállyác hogy egy felõl légyen tizen õt sing kárpit, annac három oszlopa és három talpa.

15 Más felõlis légyen tizen õt sing kárpit, annakis három oszlopa és három talpa.

16 Az tornátznac pedig kapuián légyen kéc selyembõl, veresbõl, Carmasin szinû, é1s feiér viszszált selyembõl mesterséggel czinált húsz sing suporlát, annac négy oszlopa és az oszlopoknac négy talpai legyenec.

17 Az tornátznac minden oszlopai kõrõs kõrnyûl ezûst veszszõckel õuedeztessenec meg, azoknac horgai ezûstbõl, talpai értzbõl legyenec.

18 Az tornátznac hoszsza száz sing légyen, az szélessége õtuen sing, az magassága õt sing, viszszált feiér selyembõl czinált kárpit légyen, és azoknac oszlopinac talpai értzbõl.

19 Az szent Hayléknec minden szolgálattya mellé való edéni, és minden szegei annac, mind az tornátznac szegeiuel egybe, értzbõl legyenec.

20 Te pedig paranczold meg, az Izrael fiainac, Hogy adgyanac te néked tizta és szépen meg tõrt Olayt világisitani, hogy szûntelen minden napon az szent Haylokban abból világosságot szerezhessenec.

21 Az Gyûlekõzetnec haylokában az suporláton kiuõl, melly az Bizonyságtétel Ládáiánac elõtte vagyon, helyheztesse azokat Aaron és az õ fiai, hogy éghienec azoc estuetõl fogua mind reggelîg az WR elõtt, õrõcké való rend tartásoc légyen ez, az õ maradékoc kõzt (mellyet meg kell tartanioc) az Izrael fiainac.

XXVIII. Rész. ( Paranczollya Isten Mosesnec hogy az Aaront az õ fiaiual egybe válaszsza az Papi méltoságra, és ához való ékes ruhakat czináltasson. ) 1 TE pedig hiuasd hozzád az te atyâdfiát az Aaront, és az õ fiait õ véle egybe az Izrael fiai kõzzûl, hogy én nékem Papim legyenec, Aaron, Nadab, Abihu, Eleâzar, Ithamar az Aaronnac fiai.

2 Es czinály szent ruhákat Aaronnac az te atyádfiánac, diczõségre és ékességre.

3 Te annac okaért paranczold meg az bõlcz mestereknec, kiknec elméieket bõlczeségnec aiándékáual meg ékesitettem, hogy czinállyanac Aaronnac õltõzõ ruhákat, az õ fel szentelé1sére, hogy én nékem Papom légyen.

4 ( Aaronnac õltezetire való ruhác. ) Ezec pedig az ruhác az mellyeket czinálnioc kell: Hosen, Ephod, bõw rántzos ruha, szoros alsó ruha, sûüg é1s õw, ezeket az szent ruhákat czinállyác Aaronnac és az õ fiainac, hogy én né1kem szolgállyanac az Papi tisztben.

5 Annac okaé1rt adgyanac ezeknec aranyat, kéc selymet, veres, Carmasin szinû, és feiér selymet.

6 Az Ephodot ( Ephod, ez rõuid ruha vólt, mellyet leg fellyûl adtac reá hogy az tõbbit meg szoritaná, az vâllától fogua az vékonyáig ért. ) czinállyanac aranyból, kéc, veres, Carmasin szinû és feié1r selyembõl szõtt mesterséggel.

7 Az vállán való két szárnyait úgy czinállyác, hogy az két vé1ge egybe kapczoltathasséc.

8 Az Ephodnac pedig szorîtóia à mell6 az Ephodon vagyon, mint szinte az ruháia aranyból, kéc, veres, Carmasin szinû és viszszalt féier selyembõl czinált légyen.

9 Annac vtáña végy két Onyx kõuet, és mesd fel azokra az Izrael fiainac neueket.

10 Hatánac neuét egygyic kõre, az hatánac à másic kõre, az õ szûletéséknec rende szerint.

11 Kõ mettzõ mesterrel, mint az peczétet szoktác mettzeni, úgy mettesd fel ez kõuekre az Izraelnec fiainac neueket, Aranyba foglaluán azokat.

12 Es helyheztessed ez két kõuet az Ephodnac vállára, mellyec legyenec az Izrael fiairól való emlekezetnec kõuei, hogy hordozza az Aaron azoknac neueket az WR elõtt, az õ két vállán emlekezetnec okaért.

13 Czinály egy arányú két arany Lántzotis meg tekerítet arany veszszõkbõl és foglallyad azokat az meg fodorított arany Lántzokat az boglárokhoz.

15 Annac vtánna czinály itéletnec Hoseñét, ( Hosen, az az Ephodon fellûl vólt, négy szegû béllet, melly Aaronnac az sziue aránt vólt az mellyén, ezben vólt az Vrim Thummim. Az Hosennra kûlsõ részébe vóltac foglalua tizenkeet drága kõuec, mellyekben vólt az Izraelnec tizenkeet nézetségénec neuec. Melly ékesség nem árra való vólt hogy az Aaron keuel6kednéc azzockal, vagyy az Izraelnec nézetsége azt alitaná hogy az õ iámborságokért Isten elõtt ollyan betsûletesec, hanem azzal intetet elõszer az Pap hogy az Izraelitác felõl és az õ meg maradásoc felõl szorgalmatos lenne, és kõnyõrgesében azokról Isten elõtt gyakorta emlekeznéc. Másodszor azt iélentette azzal az Isten, hogy az hiueknec Isten elõtt való bõczûlletec nem egyebûnnet vagyon, hanem az papsâgnac szentségébõl, és noha õ magokban semmic és el vettettec volnánac, mind az âltal az Christusban, az kinec testébe oltattac, keduesec és ollyanoc mint az drága kõuec. Harmadszor azt ielentette Isten azzal, hogy mi felõllûnc vgy visel gondot, mint ha az õ sziuébe rekeztettûnc vólna, Esa: 46. ) drágalatos mesterséggel, mint szinte az Ephodot, àcképpen czináld aztis aranyból, kéc, veres, Carmasin szinû, és feiér viszszalt selyembõl.

16 Négy szegû légyen és kétszer, egy arasz légyen annac az hoszsza egy arasz az széleis.

17 Es foglally abba drága kõueket négy renduel. Ez lé1gyen pedig az elsõ rend: Sardonix, Tpasius, Carbunculus.

18 Az másodic rend: Smaragdus, Saphirus, Iaspis.

19 Az harmadic rend: Lyncurius, Achates, Amethystus.

20 Az negyedic rend: Chrysolitus, Onychinus, Beryllus. Mellyec mind aranyba foglalua legyenec.

21 Ezec pedig az kõuec legyenec az Izraelnec tizenkét fiainac neuec szerint, mindeniknec az õ neue szerint meg metzue, az mint az peczé1tet szoktác mettzeni.

22 Es ez szent Hosenhõz szabiad amaz egy arányú két arany lántzot, mellyec tizta aranyból czináltattac fodorítua.

23 Czinály két arany karikátis ez szent Hosennec, és az két karikát czinállyad az Hosennec két szegeletire.

24 Es az két fodorítot arany lántzot, vonnyad az két karikábba, melly két karikác vadnac az szent Hosennec két szegeletin.

[p 0074] 25 Az Lántzoknac pedig más két végét foglallyad az két boglárhoz, és helyheztessed az Ephodnac vállain elõl.

26 Czinály két arany karikákatis, mellyeket czinály az szent Hosennec két alsó szegeletire, belõl, az Ephod felõl való kétszerezésénec szegeletire.

27 Más rendbéli két arany karikákatis czinály és helyheztessed azokat oda alá egy más ellenébe az Ephodnac két oldalúl való részébe az ruhánac szorítói mellet, az õuezénec felõtte.

28 Es illyen módon szorîczác az Hosent az õ karikáinál fogua, az Ephodon való karikákhoz, kéc selyembõl czinált sinórral, hogy az Ephodnac õuezeién fellûl légyen, és el ne válaztasséc az Hosen az Ephodtól.

29 Hogy hordozza az Aaron az Izrael fiainac neueket az itéletnec szent Hosennyében az õ sziuén, mikor az szent Haylékba bé mégyen, emlekezetre az WR elõtt szûntelen?

30 ( Vrim világosságot. Thummim tõkéletességet iegyez. De miczoda vólt à Hosenben az Vrim és Thummim, soha senki nem tudhattya. Nemellyec az õlts emberec kõzzûl mondgyác, hogy ezzel Isten akarta ielenteni, az papnac minémûnec kellene lenni, tudni illic kinec elméie meg világositatot vólna. Iollehet pedig az kic ezt mondgyác, nem semmit mondanac, De miuel hogy az Aaron Pap az igaz papnac az Iesus Christusnac példáia vólt: Añac okaért az Vrimot és Thummimot õ benne kell keresnûnc. Az Christusbban vagyon azért az Vrim, az az, az világosság mert õ enne vadnac el reytue az Isten bõlczeségénec tellyes kinczei, Coloss:2. és az mint õ maga mondgya, õ az igaz világosság, és à ki õtet kõueti nem iár az setétségben, Ioan: 1. et 9. Az Thummimotis õ benne talállyúc meg, mert õ az igaz tõkelletesség és szentség. Mijs mind à világosságot mind à szentséget õ tûle veszszûc, az õ kegyelménec mérteke szerint. Hogy pedig az szent iras néha azt mondga, hogy az Vrim Thummim által tudakoztac az Istennec akarattya felõl, azt az Isten miuelte az ô Testamentumbéli népnec goromaságáért, mert még az igaz Pap, az nagy tanáczú Angyal az kinéc lelke âltal szóltac az Prophé1tác, nem ielent vala meg, ki minden Isteni ielenéseknec kút feie, és az Atyâ1nac âbrazattya. Miuel hogy azért az igaz Papnac az Christusnac árnyéka vólt az Aaron, azért mondgya az iras hogy az õ mellyén való Vrim és Thummim által tudakoztac az Isten akarattyâról. Mert czac az Christus által mégyûnc az Atyyâhoz, és az Atyánac akarattyât õ ielentette czac meg. ) Annac vtâña helyheztessed az itéletnec Hoseñyébe az VRIMOT és az THVMMIMOT, hogy legyenec az Aaronnac sziuén mikor bé mégyen az WR eleibe, és hordozza Aaron az Izrael fiainac itéletit az õ sziuén az WR elõtt mindenkor.

31 Az Ephod alatt való bõw rántzos ruhátis czinállyad kéc selyembõl.

32 Es az felsõ részén kõzép aránt légyen azon egy lik az feiénec való, és annac az liknac kõrõs kõrnyûl kétszerezése légyen, mint az ppántzélnac lika, hogy meg ne szakadgyon.

33 Es ennec az alsó peremiére czinálly Pomagranát formáiára való gombokat, kéc, veres, és Carmasin szinû selyembõl mind kõrõs kõrnyûl, és ezec kõzzé czinály arany czengettyûketis mind kõrnyûl.

34 Egyy arany czengettyû, és az vtán egy Pomagranát formáiára czinált gomb, esmét egy arany czengettyõ és egy Pomagranát à ruhánac az allyán mind kõrnyûl.

35 Ez légyen az Aaronon mikor az Isteni szolgálatban foglálatos, hogy añac czengését hallyác mikor bé mégyen az szent helybe az WR eleibe, és mikor ki mégyen, hogy meg ne hallyon.

36 Czinály Lannatis tizta aranyból, és mesd ki azon mint az peczét mettzõ, ezt: SZENTSEG AZ WRNAC. ( Vagy: Az Wré á szentség. Vagy: Szent az WR. )

37 Mellyet kõss kéc selyembõl czinált sinórra, hogy az sûuegen légyen az sûuegnec elsõ részén.

38 Es illyen módon légyen az Aaronnac homlokán, hogy az Aaron minden szent állatoknac vétkét el vegye, mellyeket az Izrael fiai szentelnec, minden aiándekoknac, és minden õ tõlõcx szenteltetet állatoknac. Légyen azért szûntelen à homlokán, hogy azoc az WR elõtt keduesec legyenec.

39 Czinály szoros alsó ruhátis, verfelye szemnec formáiára meg tzifraztatot ruhát, ( Fordithatnóc rétzes ruhánac, vagy szemõtskeckel meg ékesitetet ruhánac, miuel hogy abbban, vagy az hogy ollyan ékességec vóltac mint az rétze, vagy hogy az drága kõueckel fénlet mint valami szemeckel. ) feiér selyemõl czinállyad. az õuetis czinállyad szép mesterséggel.

40 Az Aaronnac fiainakis czinály ruhákat, és czinály õueketis, sûuegeketis czinály nékiec az õ diczõségekre.

41 Az vtán õltõztesd fel azoka Aaront az te atyádfiát, és az õ fiait is õ véle egygyût, és meg kenuén az õket szenteld meg az õ szolgálattyokat, és szenteld meg õ magokatis hogy énnékem papim legyenec.

42 Czinály nékiec imeg másokatis gyóltsból az õ szemérmeknec bé fedésére, az õ vékonyoktól fogua mind az õ tomporáiokîg.

43 Es legyenec az Aaron papon és az õ fiain mikor az gyûlekezetnec sátorába bé mennec, vagy mikor az Oltárhoz iárúlnac hogy szolgállyanac nékem szentségben, hogy az õ bûnõknec bûntetését hordozuán meg ne hallyanac. Õrõcké való szertartás légyen ez az Aaronnac és az õ maguánac õ vtánna.

XXIX. Rész. ( Meg taníttya Isten az Mosest minemû Cemoniáual [!] szentellye fel Aaront és az õ fiait, az papásgnác [!] méltoságára. ) 1 EZT miuellyed pedig õ vélec, mikor õket meg szenteled hogy én nékem papim legyenec. Végy egy Túlkot az barmoc kõzzûl, és szeplõnélkûl való két kost.

2 Es kouásznélkûl való kenyereket, és olaijal egyelitetet lepényeket, olaijal meg kent pogáczákat, azokat pedig Búza liztbõl czinállyad.

3 Es azokat egy kosárba téuén, vîd fel azokat à kosárban, azonképpen az túlkot es az két kost.

4 Az vtán állassad az Aaront es az õ fiait az Gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe, es mosd meg õket vízzel.

5 Es vegyed amaz ruhákat es õltõztesd fel az Aaront az alsó szoros ruhába, az Ephod alatt való bõw ruhába, az Ephodba az Hosennel egybe, és õuedezd meg õtet az Ephodnac õuéuel.

6 Es az sûueget az õ feiére téuén, tegyed az sûuegen fellûl az szent Coronát.

7 Az vtán vegyed az kenetnec olaiát, és tõlcz az õ feiére, és kend meg õtet.

8 Ezeknec vtánna állasd elõ az õ fiaitis, és õltõztesd fel õket az õ ruháiokba.

9 Es õuedezd bé õket õwel, aaront és az õ fiait, és sûuegeketis tégy feiekbe, hogy az Papság õuéc légyen õrõcké való végezés szerint, így szentellyed meg az Aaron szolgálattyát, és az õ fiainac szolgálattyokat.

10 Annac vtánna állasd az túlkot [p 0075] az Gyûlekezetnec sátora eleibe, és tegyéc az õ kezeket Aaron és az fiai az tuloknac feiére.

11 Es õld meg az túlkot az WR elõtt, az Gyûlekezetnec sátoránac aytaia elõtt.

12 Az vtán végyy az tuloknac vérében, és az Oltárnac szaruaira hinczed azt az te vijaiddal, az tõb vért pedig mind tõlcz az Oltárnac fundamentumára.

13 Es vegyed az tuloknac kõuérît, melly az bélit bé fedezi éppen, és az máiján való kõuértis, és az két veseiét kõueriuel egybe, és égesd meg azokat az óltáron.

14 Az tuloknac pedig húsát, bûrét és ganéiát égesd meg az táboron kiuõl. ûnért való áldozat ez. ( Az Sidó betûben az áldozat bûnnec mondatic, mert bûnért való áldozatvôlt. Mondatic pedig bûnért való áldozatnac, nen hogy az bûnt el võttec vólna, mert az Iesus Christus áldozattyya veszi el az mi bûneinket.

Hanem azért mondatic bûnért való áldozatnac, mert az bizonyos kû0lsõ iele vólt annac, hogy azoknac à kic igaz hitbõl áldoztac, bûnõc el vétettec az Messzasért és az õ áldozattyaért. )


15 Annac vtánna vegyed az kosnac egygyikét, és az Aaron az õ fiaiual egybe tegye az õ kezét az kosnac feiére.

16 Es meg õluén azt az kost, vegyed annac az vérét, és azt hincz az óltárra kõrõs kõrnyûl.

17 Az kost pedig vagdald darabokra, mosd meg az bélit és lábait, és tegyed fellûl annac tagaira és feiére.

18 Az vtán égesd meg az égesz kost az óltáron, az WRnac égeszszen égetett áldozattya az, kedues illat, az WRnac tûzes áldozattya.

19 Annac vtánna vegyed az másic kost, és tegyyéc az õ kezeket Aaron és az õ fiai annac feiére.

20 Es minec vtánna meg õlended ez kost, annac vérében véuén, hincz meg azzal az Aaronnac és az õ fiainac iob fûlõknec gombáiát, és az õ iob kezeknec és láboknac hûuelkét, és az tõbb vért mindenestûl hincz az óltárra kõrõs kõrnyûl.

21 Az vtán végy à vérben melly az óltáron lészen, és az kenetnec olaijában, és hincz meg Aaront és az õ ruháit, az õ fiait és az õ fiainac ruháiokat, és illyen módon szent lészen õ és az õ fiainac ruhái szentec lésznec.

22 Ezeknec vtánna vegyed az kosnac kõuérit, az farkát, az bélinec kõuérit, és máiánac kõuérit, az két veseiét kõuériuel egybe, az iob lapotzkáiát, mert szentelésnec kossa.

23 Végy egy kaláczotis, és egy olaijos bélést, egy pogáczát az kouasznélkûl való kenyereknec kosárából, melly az WR elõtt vagyon.

24 Es mind ezeket rakiad az Aaronnac kezeire, és az Aaron fiainac kezekre, és azokat az WR elõtt ingasd meg. ( Tenupha Sidoúl, olly áldozat vala, mellyet kezekre véuén meg ingattac iobb kezrõl bal kézre, és esmét viszsza. )

25 Az vtán el véuén azokat kezekbõl, égesd meg az óltáron, egészlen égõ és kedues áldoztúl az WR elõtt. Az WRnac tûzes aldozattya ez.

26 Esmét vegyed az Aaron szentelésénec kosánac szegyét, és minec vtánna fel emelended az WR elõtt ( Thruma, olly áldozat vólt, mellyet kezekben fel emeltec. ) légyen az te részed.

27 Illyen módon szenteld meg az fel emeltetet szegyet, és fel emeltetet lapitzkát, melly tudni illic ingattatot és fel emeltetet, az Aaronnac és az õ fiainac fel szenteléseknec kosánac tagai kõzzûl.

28 Es légyen Aaroné és az õ fiaié õrõcké való végezés szerint az Izrael fiainac áldozattyokból, mikor tudni illic fel emelés lészen. Mert az Izrael fiainac hálá adó áldozattyyokból való fel emelt rész az WRé lészen.

29 Az Aaronnac pedig szent õltõzeti, légyenec az õ fiaié õ vtánna, hogy meg kenettessenec azokba õltõztetuén, és meg szenteltesséc azokban az õ szolgálattyoc.

30 Hét napokon õltõzzéc azokba, az ki Pap léiend Aaron helyébe az õ fiai kõzzûl, az ki bé menendõ lészen az Gyyûlekezetnec Sátorába, hogy szolgállyon az szent helyen.

31 Az meg szentelésnec kosát pedig vegyed, és fõzd meg annac húsát az szent helyen.

32 Es ez kosnac hús4át egye meg Aaron és az õ fiai az kenyérrel egybe, melly az kosárban vagyon, az Gyûlekezetnec Sátora elõtt.

33 Azoc egéc meg mondoc ezeket, az kikért az engeztelés lett, az õ szolgálattyoknac és õ magoknac meg szentelésére.

Idegen pedig (az ki nem Aaron háza népe kõzzûl való) ne egyéc azokban, mert szent állatoc.

34 Hogy ha valami meg marad az szentelésnec húsában, vagy az kenyérben reggelîg, tûzzel égesd meg az maradékot, ne egyéc meg, mert szent állat.

35 Az Aaronnal azért és az õ fiaiual így czelekedgyel, mind az miképpen néked meg paranczoltam, hét napon végezzed el az õ fel szenteléseket.

36 Minden ( Az ôltárnac, Aaronnac, és az õ fiainac tiztúlásokért való hét napi áldozat. ) napon pedig egy túlkot õlly meg az bûnért, és annac el tõrleséiért, és az bûnért való áldozatnac véréuel hincz meg az óltárt, miuel hogy bûnnec tiztúlásáiért való áldozatot szerzesz, és meg kennyed azt hogy meg szenteltesséc.

37 Hét napon áldozzal az óltáron annac meg tiztúlásáiért, és úgy szentellyyed meg és lészen illyen módon az óltár felõtte igen szentséges állat, valami illeti az óltárt szent lészen.

38 Illyen ( Szûnetlen való áldozat, mellyet iuge Sacrificiumnac neuezûnc deákúl. ) áldozatotis szerezz pedig az óltáron, minden napon szûntelen két bárányokat, eztendõsõket.

39 Egygyic Bárányt reggel áldozzad meg, az másic bárányt meg áldozzad az két estue kõzõtt.

40 Annac felõtte minden báránnyal, egy Ephanac ( Epha mérteknec neue, mellyel száraz állatot mértec. ) tized része semlye liztet, melly meg egyelitetet légyen egy Hinnec negyed része szépen meg tõrt olaijal, és esmét egy Hinnec ( Hin, ezis mertec neue, mellyel hîg állatot mértec. ) negyyed része borral itali ( Itali áldozatnac neuezzûc az Libament, miuel hogy más képpen nem mondhattyú1c ki, az pedig nem egyéb vólt hanem bor, mellyyet bizonyos mérteckel az áldozatra tõltõttec. ) áldozatúl.

41 Az másic Bárányt mikor estue meg áldozod, az reggeli Báránynac [p 0076] áldozattya szerint czelekedgyel, és annac olaijánac és boránac mérteke szerint, ió illatú és tûzes áldozatól, az WRnac.

42 Szûnetlen áldozat légyen ez az ti vtánnatoc valóc kõzõttis, az Gyûlekezet sátoránac ( Az Gyûlekezet sátorát OEL MOEDnec neueztéc az Sidoc, miuel hogy az Isten ott lõtt szembe az Izraelitackal. Mi Gyyûlekezet sátoránac, vagy bizonság tétel haylókanac neuezzûc. ) aytaiánál az WR elõtt, holott ti veletec szembe lészec hogy te veled szóllyac.

43 Ott lészec szembe az Izrael fiaiual, hogy meg szenteltesséc az én diczõsé1gemmel az hely.

44 Meg szentelem az Gyûlekezetnec Sátorát, és az óltárt, az Aarontis és az õ fiait meg szentelem hogyy énnékem Papim légyenec.

45 Es lakozom az Izrael fiai kõzõtt, és lészec nékiec Istenec.

46 Es meg láttyác hogy én õ WRoc Istenec vagyoc, ki õket AEgyyptumból ki hoztam, hogy õ kõzõttõc laknám. En vagyoc az õ WRoc Istenec.

XXX. Rész. ( Paranczollya Isten Mosesnec hogy ió illat tételre való óltárt czinállyon, és meg mondgya houá helyheztesse azt. Mâsodszor paranczollya Isten hogy az Izrael fiai kõzzûl szám szerint minden húsz észtendõs férfiu, és az ki azon fellûl vagyon, fél fél Siclust adgyon az szent sátornac eppitésére. Az vtán aztis paranczollya hogy drága kenetet czinállyon, mellel az Aaron, és az szent hayléc minden benne való szerszámockal, meg kenetesséc. ) 1 CZinály ió illat tételre valô Oltártis, Sittim fából czinállyad azt.

2 Az hoszsza egy sing légyen, szélességeis egy sing, négy szégû légyen, és magassága két sing légyen, szaruaijs vgyan azon fábból legyenec.

3 Es búrîcz meg azt tizta arannyal, mind az felsõ részét mind az óldalát kõrõs kõrnyûl, és az szaruait, arany Coronátis czinály reáia kõrõs kõrnyûl.

4 Annac felõtte két arany karikátis czinály reáia az õ Coronáia alatt mind az két óldalánac szegeletín, és azokon boczássanac által rúdakat hogy azoknál fogua hordozzác azt.

5 Az rúdakat pedig czinállyad Sittim fából, és azokat arannyal meg búrîczad.

6 Es helyheztessed azt az suporlát elõtt, melly az bizon5ság tételnec Ládáia elõtt lészen, az kegyelem tábláia ellenébe, melly az bbizonyság tételnec Ládáia elõtt lészen, holott szembe lészec te veled.

7 Hogy az Aaron drága állatokból való illatott tégyen azon, minden reggel mikor az szõuednekekhõz lát, ackor szerezze az ió illatot.

8 Azonképpen mikor az Aaron estue meg gyúyttya az szõuednekeket, szerezzen ió illatot, szûnetlen való illat tétel légyen az WR elõtt minden nemzetségec kõzõtt.

9 Egyéb idegen illatot ne tegyetec azon, se egészlen é1gõ áldozatot, se eledeli, se itali áldozatot ne áldozzatoc azon.

10 Czac tiztúlást szerezzen az Aaron añac szaruain egysz0er minden esztendõben, az bûnõknec tiztúlásáért való áldozatnac vérébõl egyszer egyy esztendõben tiztúlást szerezzen azon, az ti vtánnatoc valóknál. Az Istennec elõtte szentséges dolog ez.

11 Ezeknec vtánna szóla az WR Mosesnec, mmonduán.

12 Mikor az Izrael fiainac számoknac summáiát bé veszed, ackor minden ember meg adgya az õ életénec váltságát az WRnac, hogy czapás ne esséc raytoc, mikor meg számlálod õket.

13 Ezt adgyác pedig: Minden az ki meg számláltatic az szent Siclusnac felét adgya ( Az Siclus penznec neue. Ez két féle vólt, az eggyic kõzõnséges, melly húsz pénzt tõtt, az másic Templum Siclusa, melly negyuen pénzt tõtt, ennec felét adta minden ember az Isteni szolgálatnac szûkségére, mikor meg számláltattac vala áz puztában. ) (ez Siclus pedig húsz pénzt tészen) ez szent Siclusnac felét adgya aiándokon az WRnac.

14 Minden valaki meg számláltatic húszesztendõstõl fogua, és az ki annac felõtte vagyon, meg adgya ez aiándokot az WRnac.

15 Az ki gazdag ne adgyon tõbbet, az ki szegény azis ne adgyon keuesebbet az fél Siclusnál, hogy adgyanac aiándokot az WRnac, hogy az ti lelketeknec kegyelmes légyen.

16 Es minec vtánna el véiended az Izrael fiaitól, ( Tiztulasoknac pénzeknec neuezi az fel fel Siclust az mellyrõl ez elõtt emlekezéc. ) az õ tisztúlásoknac pénzét, tedd el azt az Gyûlekezetnec sátoránac szólgálattyára, és lészen az Izrael fiainac emlekezetekre az WR elõtt, hogy az ti lelketeknec kegyelmes légyen.

17 Annac vtánna szóla az WR Mosesnec, monduán.

18 Czinály egy Mosdótis értyzbõl, mellynec az lábais értz légyen, mosodásra, és helyheztessed azt az Gyûlekezetnec sátora kõzõtt, és abba tõlcz vizet.

19 Hogy az Aaron és az õ fiai, abbban mossác kezeket és lábokat.

20 Mikor bé akarnac menni az Gyûlekezet sátorába, meg mosodgyanac az vízben hogy meg ne hallyanac, vagy mikor az óltárhoz akarnac iárúlni hogy szolgállyanac, és tûzes áldozattal áldozzanac az WRnac.

21 Meg mossác mondoc az õ kezeket lábokat, hogy meg ne hallyanac, és õrõcké való szertartásoc légyen ez õ nékiec, Aaronnac és az õ maguánac nemzetségrõl nemzetségre.

22 Esmét szólîta az WR az Mosest, monduán.

23 Te végy drága Aromákat, az tiszta igaz hîg Myrrhaban õt száz Siclust érõt, ió illatú fá haiát félennît, tudni illic, két száz õtuen Siclust érõt, és ió illatú Calamust kétszáz õtuen Siclus érõt.

24 Casiat õt száz Siclus arrát, az minemõ az szent Siclusnac az õ mérteke, és egy Hinfa olayt.

25 Es czinály abbból szent kenetnec olaiját, drága kenetet, az kenet czinálóknac mesterségec szerint. Szent kenetnec olaia légyen az.

26 Es kend meg azzal az Gyûlekezetnec Satorát, és az izonyság tételnec Ládáiát.

[p 0077] 27 Az asztált és annac minden edénît, az gyertya tartóo és annac edénît, és az ió illatnac óltárát.

28 Az egészlen égõ áldozatnac óltárátis, és annac minden edénît, az Mosdót és annac az lábát.

29 Illyen módon szenteld meg azokat, hogy szentséges állatoc legyenec. Valami illeti azokat, szent légyen.

30 Az Aarontis fiaiual egybe meg keñyed, és úgy szenteld meg õket, hogy nékem Papim legyenec.

31 Az Izrael fiainac pedig szóly illyen módon: Szent keneynec olaija légyen ez énnékem, az ti vtánnatoc valóknális.

32 Embernec testét azzal meg ne kennye senki, vagy àhoz hasonló kenetet senki ne czinállyon, szent állat, azért ti elõttetekis szent légyen.

33 Valaki àhoz hasonló kenetet czinál, vagy valaki azzal idegen emert kenend meg (az ki nem az Papi rendbõl vólna) ki tõrõltetic az az nép kõzzûl.

( Az Isten sátorában való fûstõlésnec kénete. ) 34 Monda esmét az WR Mosesnec: Végy Aromakat, Balsamomot, Onyxot, Galbanumot, Spicinardot, és tiszta Temiént, egyenlõ mértéckel.

35 Es czinály abból ió illatozó szerszámot, kenet czináló mesters4égéuel egybe egyelitettet, tisztát és szentet.

36 Es abban tõry meg aprónként, és abbból tégy (az ió illatnac óltárán) ió illatot, az bizonyság tételnec ládáia elõtt az Gyûlekezetnec sátorában, az holott te veled szembe lészec, szentséges dolog légyen ez ti kõzõttetec.

37 Ehõz hasonló illatot magatoknac ne czinállyátoc, mert ez az WRnac szenteltetett ió iilat.

38 Valaki hasonló illatot czinál éhõz illatozásra, ki gyomláltatic az õ népe kõzzûl.

XXXI. Rész. ( Meg neuezi Isten az Mester embereket, az kiket válaztot az szent Hayloknac és minden ához való szerszámoknac meg czinálására. Paranczollya az vtán az szombatnac meg tartasát. Az tíz paranczolatot két kõ táblán irua adgya Isten Mosesnec. ) 1 ES szóla az Wr Mosesnec, ezt monduán.

2 Imé én neuezet szerint hiytam az Besaleelt, az HVR fiánac az Vrinac fiát, az Iudah nemzetségébõl.

3 Es bé tõltõttem az Istennec lelkéuel, bõlczeséguel, értelemmel, tudománnyal és minden mesterséguel.

4 Hogy gondollyon mindent valamit aranyból, ezûs443tbõl, értzbõl, mesterséggel kell czinálni.

5 Es hogy tudgyon kõueket mettzeni, foglálni, fát mesterséguel faragni, és hogy minden féle miuet mesterséggel czinállyon.

6 Az Aholiabotis az Ahisamahnac fiát, az Dan nemzetségébõl melléie adtam, és ezeken kiuõl minden bõlcznec adtam bõlczeséget sziuébe, hogy mind azokat meg tudgyác czinálni az mellyeket én paranczoltam te néked.

7 Tudni illic à Gyûlekezetnec haylokát, az bizonyság tételnec ládáiát, az kegyelemnec tábláiát melly az Ládán fellûl vagyon, és az szent Hayloknac minden edényit.

8 Az asztalt és annac minden edénît, az gyerta tartót tizta aranyból és minden edénît, és az ió illatnac óltárát.

9 Az egészlen égõ áldozatnac óltárát, és annac minden edénît, az mosdót és annac az lábát.

10 Az szent hayloknac kárpittyait, az Aaron Papnac szent õltõzetit, és az õ fiainac õltõzeteket, mellyekbe õltõzniec kell mikor az Papi tiztben vadnac.

11 Az kenetnec Oláiját, és az Aromakból czinált ió illatra való szerszámokat az szent hayléknac. Az mint te néked paranczoltam mind azonképpen meg czinállyác.

12 Monda añac felõtte az WR Mosesnec, illyen módon.

13 ( Az szombatról való teruény, mel6nec meg tartását soc hellyen nagy szorgalmatossággal keuánnya és parantsollya Isten, hogy azon az õ tõruényét, halgatnuc és arról gondolkodnánc. Miuel hogy pedig az szombatrôl való tõruénis az Moses orsz0ágánac Ceremonyai kõzzûl való, azért azis el tõrõltetett és minket nem kõtelez hogy azt meg tartsuc. Azért az Apostoloc à szombat helyébbe, az szombat vtán való napot válaztác hogyy meg szentelnõc, mellyet Vasárnapnac neuezûnc, miuel hogy Christus az napon támadot fel. Hogy pedig õrõcké való tõruénnec mõdgya azt, Sidó sz0ólásnac módgya, kic az hoszszú idõt õrõcké valónac mondgyyác. Vagy az Isten igeiénec halgatására, és az testi faytalanságtúl való nyyúgodalomra nézue mondgya õrõcké valónac, &c. ) Te szóly az Izrael fiainac, ezt monduán: Az én szomatomat meg tarczátoc, mert az Iell én kõzõttem és ti kõzõttetec nemzetségrõl nemzetségre, hogy meg tudgyátoc hogy én vagyoc az WR ki titeket meg szentellec.

14 Meg tarczátoc azért à szombatot, mert szent dolog az ti kõzõttetec. Valaki meg rontya azt, meg õlettesséc. Mert valaki azon dolgot teien, annac lelke ki gyomláltatic az õ népei kõzzûl.

15 Hat napon tegyenec dolgot, heted napon nyugodalomnac szombattya vagyon, Isteñec szenteltetet nap, valaki szombat napon dolgot tészen, meg õlettesséc.

16 Meg tarczac azért az Izrael fiai az szombatot, meg szenteluén az szombatot nemzetrõl nemzetre õrõc szõuetség szerint.

17 En kõztem és az Izrael fiai kõzõtt õrõcké való Iel, mert hat napon teremteté az WR az Mennyet fõldet, heted napon pedig meg szûnt, és meg nyúgott.

18 Végezetre, mikor véle való e széllését el végezte vólna, ad à Mosesnec à bizonyságnac két tábláiát, az Isten vijáual îrt kõ táblákát.

XXXII. Rész. ( Az Izrael el feledkezuén az Istennec hatalmas dolgairól, és nagy kegyelmességerõl, báluánt imádnac mikor Moses az hegyre késnéc, melly dologért az Isten reáioc meg haragoszic. Meg engezteli Moses az Isten haragiát, az vtán alá száll és meg bûnteti az népet az báluány imádásért, minec vtánna az báluánt el rontotta vólna. ) 1 MIkor pedig az nép látná hogy Moses késnéc az hegyrõl le szállani, egbe gyûluén az Aaron ellen, mondánac nékie: Kelly fel és czinály mi nékûnc Isteneket kic mi elõttûnc iárianac, mert nem tudguc mint lõn dolga amaz férfiunac, az Mosesnec, ki minket AEgyptumból ki hoza.

2 Es monda nékiec az Aaron: Szedgyétec le az arany fûggõket, mellyec vadnac az ti feleségteknec fûlein, az ti fiaitoknac és leánitoknac fûlein, és hozzátoc én hozzám.

3 Le szedé azért mind az egész sokaság az arany fûggõket az õ magoc fûlérõl, és viuéc az Aaronhoz.

[p 0078] 4 Mellyeket el võn az õ kezekbõl, és formálá azt bizonyos formára, ( Aaronnac nagy esete, miuelhogy az népnec kéuánsága szerint báluánt czinál, Psal. 106 ) és czinála abból õntet boryú képet. Es mondánac: Ezec az te Istenid Izrael, kic ki hoztac tégedet AEgyptumból.

5 Mellyet mikor látot vôlna Aaron, óltárt eppîte az elõtt, és kiálta az Aaron, monduán: Hólnap az WRnac innepe vagyon.

6 Fel keluén azért másod napon ió reggel, áldozánac égõ áldozattal, ( Báluany imádâsânac példáia. ) és hálá adó áldozattalis, é1s le ûle az nép énni és innia, az vtán fel kelénec iátzodni.

7 Szóla pedig az WR Mosesnec, (monduán:) Eregy alá, mert az nép az mellyet te ki hoztál AEgyptumból, meg férteztette magát.

8 Hamar el táuoztac az útról az mellyet paranczoltam nékiec. Boryú képet õntõttec magoknac, és azt tizteltec, áldoztac néki, és azt mondotác: Ezec az te Istenid Izrael, kic tégedet ki hoztanac AEgptumnac fõldébõl.

9 Monda annac felõtte az WR Mosesnec: Látom hogy ez nép igen kemény nyakú nép.

10 Azért hagy békét nékem ( Akaria az Isten el veszteni az Izrael nemzetseget az báluan imádásért. De az Moses meg engezteli az õ haragiát. ) hadd geriedgyen fel az én haragom õ ellenec, és tõrõllyem el õket, Tégedet pedig nagy néppé tészlec.

11 Annac okaért az Moses engezteluén az õ WRánac Istenénec meg haragodot ortzáiát, monda: Miért geriedne WRam az te haragod az te népedre, mellyet ki hoztál AEgyptumnac fõldéõl, nagy erõuel és hatalmas kézzel?

12 Miért mondanác az AEgyptumbéliec: ALnoksággal viué ki õket, hogy el vesztené õket az hegyec kõzõtt, és hogy el tõrlené õket ez fõldnec szinérõl? Múllyec el az te búsúlásodnac haragia, és változtasd el az gonozt, mellyet az te néped ellen gondoltál.

13 Emlekezzél meg Abrahamról, Ishakról, és Izraelrõl az te szólgaidról, kiknec meg és kûttél e magadra, és ezt mondottad nekiec: Meg sokasitom az ti magotokat mint az Egnec czillagit, és mind az egész fõldet az mellyrõl szóltam, az ti Magotoknac adom, és azt õrõkségûl bîriac mind õrõcké.

14 Es el változtatá az WR az veszedelmet, mellyet mondot vala hogy czelekednec az õ népéuel.

15 Es el fordúluán alá indúla Moses, és à bizonyság tételnec két táblai valánac õ kezében, melly tábláknac mind két része meg irattatt vala, mind egy felõl mind más felõl.

16 Az táblác pedig Isten kezénec czinálmáni valánac, az irásis Isten irása vala, mellyet ki metzet vala.

17 Mikor pedig az Iosue hallotta vólna, az népnec kiáltásánac s4zauát, monda az Mosesnec: Vijadalnac kiáltása vagyon az táorban.

18 Ki felele: Nem diadálmosoknac, sem meg gyõzetteknec kiáltása ez, hanem éneklésnec száuát hallom én.

19 Es mikor kõzelgetet vólna az táborhoz, látá az boryú képet és az tántzolásokat, és fel geriede Mosesnec haragia, és el veté kezébõl az táblákat, ( Isteni búzgóságnac példáia: El tõri Moses az táblákat, mellyec szõuetségnec táblái vóltac, hogy meg ielentene azzal, hogy az Izraelitac az báluány imâdással fel bontottac az szõuetséget. ) és el tõré azokat az hegy alatt.

20 Az vtán véuén az boryú képet mellyet czináltac vala, tûzzel meg égeté, és apróra rontá mîg nem pórrá lenne, ( Ió feiedelemnec példáia az Moses, ki az báluánt el rontya, és az Isten akrattya ellen gondolt tizteletekey el tõrli. ) és az vízbbe hintuén azt, paranczola hogy onnét innánac az Izrael fiai.

21 Es monda Moses az Aaronnac: Mit vétet ez nép te néked, hogy illyen nagy bûnbe keuerted õket?

22 Felele Aaron: Ne geriedgyen fel az én Wramnac haragia, tudod hogy ez nép igen gonosz.

23 Mert azt mondác énnékem: Czinály Isteneket mi nékûnc kic mi elõttûnc iárianac, mert amaz férfiunac az Mosesnec, ki minket AEgyptumból ki hozott, nem tudgyuc mint lõn dolga.

24 Kiknec feleléc: Kinec vagyon aranya? Szedgyétec le magatokról, és azonnal adánac nékem aranyat, mellyet mikor az tûzbe vetettem vólna, ez boryú kép formáltatéc belõle.

25 Mikor azért látná Moses hogy az nép meg foztatot vólna, ( Tudni illic Isten kegyelmétõl és segitségétõl. ) mert az Aaron meg foztotta vala õket, ( Meg foztotta vala Aaron az népet, miuel hog azt miuelte vala az mit ké1uántác vala, és õkét à bûnben meg erõssitette vala. ) az õ ellenségec kõzt való szidalomra.

26 Meg álla Moses az tábornac kapúiában, és monda: Valaki az Wré én hozzám iõijõn, és gyûlé1nec õ hozzáia mind az Leui fiai.

27 Kiknec ( Az bâluány imádásanac bûntetese, I. Cor. 10. ) monda: Ezt mondgya az Izraelnec WRA Istene: Kõssõn mindentec fegyuert az õ óldalára, és meñnyetec âltal s-iõijetec viszsza az táborban, egygyic kapútól fogua az másic kapuîg, és kiki mind õllye meg az õ attyafiát, baráttyát, és rokonságát.

28 Az Leui fiai pedig az Moses beszéde szerint czelekedénec, és el húllánac az napon az nép kõzzûl, úgy mint hârom ezeren.

29 Mert az Moses ezt mondotta vala az elõtt: Az ti kezeiteket szentellyétec ma az WRnac, kiki mind az õ fiában és az õ attyafiában ( Az Isten tiztességenec dolgáan nem kell engedni azoknakis az kic mi nékûnc vér szerent való attyánkfiai. ) hogy meg áldgyon ma titeket.

30 Es másod napon monda az Moses: Ti nagy bûnt tõttetec, annac okaért fel mégyec az WRhoz, talám az ti bûneiteknec kegyelmet nyerhetec.

31 Meg tére azért Moses az WRhoz, és monda: Ez nép nagy bûnt tõtt te ellened, mert aranybból czinált magánac Isteneket.

32 Mostan azért boczásd meg ezeknec bûnõket, ( Moses kõnyõrõg Istennec az néppnec bûnénec meg boczátásáiért, holot tapaztald meg Mosesnec az néphõz való búzgo szerelmét. Más felõl az Isten igassâgát, mert azt mõdgya hogy az ártatlant nem bûnteti hanem az ki õ ellene vétkezet. ) hogy ha meg nem boczatod, tõrõly ki engemet az kõnywbõl az mellyet îrtál.

33 Es monda az WR Mosesnec: Az ki vétkezet én ellenem, el tõrlõm az én kõnyuembõl.

34 Mostan azért eregy el, vidd el ez népet az houá mondottam néked: Imé az én Angyalom elõted el mégyen, Es az meg látogatásnac napián eztis az õ bõnõket meg látogatom.

[p 0079] 35 Annac okaért mikor az WR az népet (az vtán) bûnteti vala, ez bûnértis bûnteti vala, hogy tizteltéc vólna az boryú képet, mellyet Aaron czinált vala.

XXXIII. Rész. ( Az nép minec vtánna meg értette vólna hogy Isten nem akar velec el menni, kesereg felõtte igen, és minden ékességét le hánnya. Az Moses ki viszi az õ sátorát kõzzûlõc, és az népnec látására szol az Istennel: Kõnyõrõg Moses Istennec hogy el mennyen az né1ppel, és nem czac Angyalát boczássa el. Igéri magát arra az Isten hogy el mégyen velec, és mikor annac bizonságára kéuánna Moses hogy Isten magát néki meg mutatná, arrais igéri magát. ) 1 MEg mondotta vala pedig az WR Mosesnec: Menny el ínnét te, és ez nép, mellyet ki hoztál AEgptum fõldébõl, az fõldre mellyet eskûuéssel igértem Abrahamnac, Isháknac, é1s Iácobnac, ezt monduán: Az te Magodnac adom azt.

2 (Es boczatoc te elõtted Angyált, és ki ûzõm az Cananéusokat, Emoréusokat, Hittéusokat, Pelistéusokat, Hiuéusokat, és Iebuséusokat. )

3 Az téijel mézzel folyó fõldre, de ti veletec nem mégyec el, mert ígen kemény nyakú nép vagy, és tal1m meg eméztenelec titeket.

. 4 Minec vtánna pedig az nép hallotta vólna ez gonósz beszédet, sirásnac adtác vala magokat, és senki nem tõtte vala fel az õ ékességét.

5 (Mert ezt mondotta vala az WR Mosesnec: Mond meg az Izrael fiainac, Ti kemény nyakú népec vadtoc, egy szem pillantásban, ha te veled el menendec, meg eméztelec tégedet. Azért vesd le az te õltõzetedet rólad, az vtán meg látom mit kell czelekednem.)

6 Hanem meg foztác magokat az Izrael fiai az õ ékességektõl, az Horebb hegyétõl fohua.

7 Az Moses pedig az sátort véuén, ( Ezt nemellyec ertic az Mosesnec az õ maga sátora felõl, hogy azt vitte vólna ki az táborból az Izraelitac kõzzûl. Nemellyec az Isten sátoráról, és ezeknec erõs bizonságoc vagyon az õ értelmekrõl. ) fel voná azt az táboron kiuõl, meszsze el táuozuán az tábórtól, és neuezé azt Gyûlekezet sátoránac, és valaki az WRat meg akaria vala kérdeni, annac ki kell vala menni az Gyûlekezet sátorához, melly az táboron kiuõl vala.

8 Es mikor Moses bé mégyen vala az sátorba, az egész sokaság fel kél vala, és kiki mind az õ sátoránac aytaián áll vala, hogy néznec az Mosest hától mîg az sátorba bé menne.

9 Es mikor az Moses be mégyen vala, az felhõnec oszlopa le száll vala, és meg áll vala az sátornac aytaián, és szól vala Mosesuel.

10 Annac okaért mikor látta vólna mind az egész sokaság, hogy az felhõ oszlop z sátornac aytaián állana, fel keluén az õ sátoroknac aytaiától meg hayolnac vala.

11 Szól vala pedig az WR Mosessel szinrõl szinre, ( Nem látta senki az Istent. Mikor azért azt mondgya Moses hogy szinrõl szinre szólott véle, czac azt akarta mõdani, hogy igen nyiluán szolott, és hogy látta azt az âbrazatot à mellyben Isten magát néki meg ielenttete. [!] ) miképpen szokot ember szólani bárattyáual, és mikor Moses az táborba mégyen vala, az õ szólgáia az iffiu Iosue Nunnac fia, nem táuoozic vala el az sátortól.

12 Es monda Moses az WRnac: Imé te azt mondod nékem, vîd el ez népet, de nem mondottad meg nékem kit boczátasà0 el én velem, maga mind az által azt mondottad én nékem, neuezet szerint esmerlec tégedet, és annac felõtte kedue találtál az én szemeim elõtt. ( Az az, Iól értem hogy azt mondot, hogy énnékem gondomat viseled. De én te néked az nép felõl kõnyõrgõc, te pedig noha azt mõdod hogy el mennyûnc, de semmit ne szolsz az tûznec és felhõnec oszlopáról, mellyec által vezérlettel minket, sem pedig arról ñ szolsz hogy akarsz mi kõztûnc lakni, hanem czac azt mondod hogy nem iõsz el velûnc. )

13 Mostan annac okaért ha keduet találtam az te szemeid elõtt mútasd meg nékem az te útaidat, ( Az az, Mútasd meg hogy mi vezérûnc akarsz lenni, hogy valóba esmerhessem meg hogy ielen vagy mi kõztûnc. ) hogy esmerielec meg tégedet azon, hogy keduet táláltam te elõtted. Aztis gondold meg hogy ez nép, te néped.

14 Es monda: Az én ortzám ( Az az, Azt akarodé hogy az én látható ortzám mennyen el veletec? Mert abbanis engedec néked. ) mennyené el veletec hogy én tégedet meg nyugossalac?

15 Monda Moses nékie: Ha az te ortzád nem iár mi elõttûnc, ne vîgy ki minke ez helybõl.

16 Mert miczodán esmerhettyûc meg, hogy én és az te néped keduet találtunc te elõtted? Auagy nem ezenné ha velûnc lészè3z? Illyen módon válaztatunc el, én és az te néped minden néptõl melly ez fõldnec szinén vagyon.

17 Monda azért az WR Mosesnec: Meg miueltem aztis az mit kéuántál: Mert az én szemeim elõtt keduet találtál, és téged neuezet szerint esmerlec.

18 Es mikor mégis azt mondaná Moses: Kérlec WRam mútasd meg az te diczõségedet énnékem. ( Az az, Annac bizonságára hogy te mi velûnc el iõsz és mi velûnc leszsz, mútasd meg nékem az te diczõséges ortzádat nyiluán homállyosságnélkûl. )

19 Monda: En azt miuelem hogy az én diczõségem az te ortzád ( Az az, Nem czac azt miuelem à4 te kéresedre hogy el mennyec veletec, hanem aztis meg miuelem te erõtted, és kiuáltképpen az én népemhõz való ió akaratomért, hogy magamat néked meg mutatom hog el hidgyec azt hogy vélec vagyoc. Mert noha az én népem vétkezet én ellenem az báluány imádásban: Mind az által à kiken én akaroc az én õrõc ecrétomõ szerint kõnyõrûlni, kõnyõrûlec: Es az kinec meg ákaroc kegyelmezni, meg kegyelmezec. Innent meg tettzic melly szépen szabia ezt az szent Pál az õrõc életre való válaztásra, Rom. 9. ) elõl mennyen el, és te elõtted nyiluán kiáltom az WRnac neuét: Es kõnyõrûlõc az kin kõnyõrulõc, kegyelmes lészec, az kinec kegyelmes lészec.

20 (Mert azt mondgya vala: Nem láthatnád az én ortzámat, mert nem láthat engemet egy emberis éluén.)

21 Es monda az WR: Imé itt vagyon egy hely, és álly ott az kõ sziklán.

22 Es mikor az én diczõségem el mégyen, az kõ sziklánac hasadékiába éllatlac tégedet, és az é1n kezemmel bé fedezem szemeidet, mîg el múlom onnét.

23 Az vtán az én kezemet el vészem rólad, és hatól meg látsz engemet, ( Az az, Be feezem az te szemeidet hogy az én diczõséges ortzámat ne lássad, mellyet ha meg látnál, azonnal meg halnál. Mind az által mint mikor az embert hátúl láttac, valamennyére láttyác, ha szinte mindenestõl nem láttyákis, àcképpen hátúl, az az, nem mindenestõl állat szerint, meg látsz engem. ) de az én ortzámat nem láthatod.

XXXIIII. Rész. ( Az Moses esmét czinál két kõ táblát hogy az Isten arra iria a tiz paranczolatot: Fel mégyen az hegyre: Az Isten meg mutattya né1ki az õ diczõségét: Kõnyõrõg Moses Istennec, és vijonnan szõuetséget tészen az õ népéuel, Alá mégyen Moses az néphõz nagy fényes ortzáual, mellyet az Izrael fiai el nem sznuedhetnec vala. ) 1 ES monda az WR Mosesnec: Készícz két kõtáblát hasonlatosokat az elõbbéliekhõz, hogy iriam fel azokra azon beszédeket az mellyec vóltac az elsõ táblákon az mellyeket el tõrtél.

[p 0080] 2 Es légy készen hólnap reggelre hogy reggel iõij fel az Siani hegyre, és elõmbe álly nékem az hegynec teteién.

3 De senki azért te vele fel ne iõijõn, és senki ne láttasséc ez egész hegyen, iuhokis auagy õkrõc ne legeltessenec ez hegy alatt.

4 Mikor azért ké1szîtet vólna két kõ táblákat, az elõbbiekhõz hasonlatosokat, fel keluén reggel fel méne az Sinai hegyre, az mint az WR paranczolta vala, és kezébe võué az két kõ táblát.

5 Ackor le szálla az WR felhõben, és ott álla õ véle, és neuezet szerint kiáltá az WRnac neuét. ( Az az, Es neuezet szerint kiálta ezt: IEHOVA. )

6 Mert az WR onnét az õ ortzáia elõl el múluán, kiálta illyen módon: IEHOVA, IEHOVA, ( Ittis akartuc meg hagyni az Iehouanac neuét, miuel hogy az Isten õ maga vgy kiáltya magát az Mosesnec, melly newnec nem felel meg mindenestõl è magyár szó, WR. ) Erõs, irgalmas, kegyelmes, késedelmes az haragra, nagy irgalmass4ágú és igassagú.

7 Ki meg tarttya irgalmasságát ezerîglen, el vészi az hamisságot, az vétket, az bûnt, az bûnõst bûntetesnélkûl nem hadgya. Meg látogattya az Atyáknac álnokságokat az fiakban, és az fiaknac fiaiban harmad negyed izîglen.

8 Es Moses nagy sietséggel meg háytuán feiét le búrúla és imádá az WRat.

9 Es monda: WRam ha te elõtted keuet találtam, kérlec iárion az WR mi velûnc, és miuel hogy kemény nyakú nép ez, légy kegyelmes az mi vétkeinknec és gonosságunknac, hogy legyûnc mi te õrõkséged.

10 Felele ( Az Isten az Mosessel és az néppel vijonnan szõuetséget szerez, melly az elõtt megbomlot vala, miuel hogy az nép az Istent el hágyuán báluánt imádot vala. Melly szõuetségnec meg bomlásánac bizonságára Moses el tõrte vala az táblákat, és az sátort az nép kõzzûl ki vitte vala. ) az WR: Imé én szõuetséget szerzec, mind az te néped elõtt: Es czuda dolgokat czelekeszem, mellyec nem lettec az egész fõlden, sem az pogány népec kõzt, és meg láttya mind az sokaság az melly kõzõtt te vagy, az WRnac czelekeditit, [!] mert czudálatos lészen az mit én czelekeszem e veled.

11 Te tarcz meg az mit ma paranczoloc te néked. Imé én ki ûzõm te elõtted az Emorréust, Cananéust, Hitthéust, Perizéust, Hiuéust, Iebuséust.

12 Meg lássad hogy szõuetséget ne vess annac az fõldnec lakosáual az mellyre mégy, hogy te kõzõtted botrankozásodra ne légyen.

13 Hanem az õ oltárokat el ronczátoc, az õ báluányokat el tõriétec, és berkeket ki vágiátoc.

14 Mert nem illic hozzádd hogy idegen Isten elõtt meg haioly, mert az WRnac neue, boszszú álló, és az boszszúságot nem szenuedheti.

15 Meg ( Paranczollya Isten Mosesnec hóg az Izrael nepe az pogányockal és azoknac Isteneckel szõuetséget szerezzen. ) lásd mondoc hogy szõuetséget ne szerezz annac az fõldnec lakosáual, hogy mikor az õ Isteneket tizteluén pparáznalkodic és áldozic az õ Isteninec, tégedet el ne hitessen hogy egyél az õ áldozattyában.

16 Es ne végy az õ leányoc kõzzûl feleséget az te fiaidnac, hogy mikor paraznalkodnac az õ leányoc az õ Isteneket kõuetuén, valamimódon azt ne miuellyéc hogy az te fiaidis paráznalkodgyanac azoknac Isteneket kõuetuén.

17 Ne czinály magadnac õntet Isteneket.

18 Az pogáczaknac innepét ( Húsuét innepe. Neuezteti pedig pogáczas innepnec, mert azon az innepen nyóltzad napig nem vólt szába egyéb kenyeret eñiec, hanem czac kouasznélkõl való pogáczakat. ) meg tarczad, hét napon egyél kouasznélkûl való kenyereket, az mint meg paranczoltam te néked, bizonyos idõn, tudni illic Abib neuõ hólnapba. Mert Abib hólnapba iõttel ki AEgyptumból.

19 Valami az Annyánac mehét meg nyittya, enîm, és minden te barmod, valamelly vagy az te tehenidnec vagy iuhaidnac elsõ fayzásánac mondatic.

20 De az szamárnac elsõ vehmé egy iuhon válcz meg, hogy ha meg nem váltod, szegd meg az nyakát. Az te fiaid kõzzûl az elsõ szûlõtteket meg válcz, és senki ûressen én elõmbe ne iõijõn.

21 Hat napon múnkálkodgyal, heted napon meg szûnnyel, az szántásnac és aratásnac ideiénnis meg szûnnyel.

22 Az heteknec innepétis, ( Pûnkõst înnepe, és az sátoros innep. Neueztec pedig az Pûnkõst napiât hetec innpénec, [!] mert Húsuet vtán hét hetet számláltác, és vgy illettec az Pûnkõstet. ) az gabona sengénec aratásákor meg szentellyed: Az mezei gyûmõlcznec bé takarásánac iñepétis meg szentellyed, minden esztendõnec végén.

23 Háromszor minden esztendõben, minen férfiu ielen légyen az WRnac, az Izrael Istenénec elõtte.
24 Mert ki ûzõm az pogányokat te elõled, és meg szélesitem az te határodat: Es senki nem kéuánnya az e fõldedet, mikor fel menendesz hogy az te WRadnac Istenednec elõtte meg ielennyel, minden esztendõben háromszor.

25 Az én áldozatomnac vérét ki ne onczad, mikor az te házadban kouász vagyon, és az Húsuét innepénec áldozattya ne maradgyon te nállad reggelîg.

26 Mindennec az eleit, az te fõldednec gyûmõlczénec elsõ sengeít, az tw WRadnac Istenednec házába fel vigyed. Ne fõzd meg az gedelyet az õ Annyánac teiében. ( Az az, Ne vigyed az áldozatra mig téijes, és nálas, tudni illic heted napnac elõtte. )

27 Es monda az WR Mosesnec: Ird meg ezeket az beszédeket, mert ez beszédec szerint tõttem szõuets4éget te veled és az Izraellel.

28 Es lõn az WRral az Sinai hegyen negyuen éijel nappal, kenyeret nem õtt, vizet sem iuott, mikor az táblákára irá ez szõuetségnec beszédit, amaz tíz beszédeket.

39 [!] Es mikor Moses az hegyrõl le szállana, (az Moses kezében valánac pedig az bizonyság tételnec két táblái mikor à hegyrõl le szállana) nem tudgya vala Moses hogy az õ ortzáiánac bûre fénlenéc miuel hogy az Istennel szólot vólna. ( Az Mosesnec rõttenetes ortzáia példazta az tõruénnec átkát, mellyet az emberec el nem szenuedhetnec, miuel hogy az tõruént be nem tõlthetic. )

30 Annac okaért mikor látta vólna Aaron és az Izrael fiai az Mosest, hogy az õ ortzáiánac bûre fénlenéc, félnec vala õ hozzá menni.

31 De mikor az Moses hinaia õket, hozzá ménénec, Aaron és mind az Gyûlekezetnec feiedelmi, és szóla õ vélec az Moses.

[p 0081] Az vtán az Izrael fiaijs mindnyáián hozzá iárúlánac, kiknec meg paranczolá mind azokat, az mellyekrõl õ véle az WR szólot vala az Sinai hegyen.

33 Mîglen pedig el végezte vólna Moses az vélec való beszédét, az õ ( Az Moses ortzáián való fedel, példazta az embereknec erõtlen gyarloságokat, mellynec miatta miuel hogy à tõruént nem értic, azt alittyác hog az tõruént be tõlthetic, mel6 feel mind ez óraigis rayta vagyon az Sidoknac sziueken. Melly el nem vétetic kûlõmben, hanem ha Istenhõz térnec. ) ortzáiára fedelet tészen vala.

34 Es mikor az Moses az WR eleiben mégyen vala hogy véle szóllana, el veszi vala ortzáiáról az fedelét mig ki iõne: Ki iõuén pedig Isten elõl, úgy mondgya vala meg az Izrael fiainac, az mit néki paranczolt vala (az WR.)

35 Mert mikor az Izrael fiai az Moses ortzáiát nézic vala, láttyác vala hogy fénlic az õ ortzáiánac bõre: Annac okaért az Moses azt à fedelét az õ ortzáiára búrîttya vala, mîg nem az Isten eleibe menne hogy õ véle szólna.

XXXV. Rész. ( Az Moses alá száluán az hegyrõl meg mondgya az népnec az Isten akarattyát, neuezet szerint pedig paranczollya nékiec az szombatnac meg szentelését. Annac vtánna inti az Izrael fiait, hogy minden ember szabad akarata szerint az õ ioszagából marhaiából aiándokot hozzon az Istennec, az szent Hayloknac es minden hozzá tartzó [!!] ezkõzõknec meg czinalására. Az nép azért ád aiándokot az Istennec házánac meg eppítésére. Az vtán inti Moses az mester embereket hogy czinállyác meg mind azokat az mellyeket Isten paranczólt. ) 1 MIKOR azért egybe gyûytette vólna Moses az Izrael fiainac egész Gûlekõzetit, monda nékiec: Ezec az dolgoc az mellyeket paranczolt az WR hogy czelekedgyétec.

2 Hat napon tegyetec dolgot, minden heted nap pedig ti néktec szent légyen, az WR nyugodalmánac szombattya. Valaki azon dolgot tészen, meg õlettesséc.

3 Ne gerieszszetec tûzet az ti házatokban az szombat napian.

4 Annac vtánna szóla Moses az Izrael fiainac egész gyûlekõzetinec, illyen szóckal: Ez az dolog az mellyet az WR parantsolt néktec, ezt monduán.

5 Vegyetec à ti iószágtokból aiándokot az WRnac, az kinec sziue szabad akarattya szerint indúl, az adgyon aiándokot az Wrnac, aranyat, ezûstõt, értzet.

6 Kéc selymet, veres selymet, Carmasin szinû szelymet, feiér selymet, és keczke szõrt.

7 Kosoknac veressen festet bûrõket, Borz bûrõket, és Sittim fát.

8 Olayt világositani, az kenetnec olaijánac, és az ió illat tételnec Aromákat.

9 Sardonyx kõueket, foglalni való kõueket az Ephodnac és az fõ Pap mellyén való ékességnec.

10 Es az kic ti kõzzûletec bõlczec, iõijenec elõ, hogy czinállyác meg az mit az WR paranczolt.

11 Tudni illic Haylokot, annac Sátort é1s fedelét, gombiait, ddeszkáit, rúdait, oszlopait, talpait.

12 Az szent Ládát, annac rúdait, az Kegyelemnec tábláiáual egybe, és az sátornac suporláttyát.

13 Az Asztalt és annac rúdait, és minden szerszámát, és az szent kenyerekhõz való edényeket.

14 Az világositani való gyartya tartót, és annac szõuednekit, és világositani való olayt.

15 Az ió illatnac Oltárát és rúdait, az kenethõz való olayt, és drága Aromákból való illatot, és aytónac suporlátot az haloknac aytaiára.

16 Az egé1szlen égõ áldozathoz való óltárt, annac értz rostélt, rúait és minden edénît, mosdót lábáual egybe.

17 Az tornátznac kárpitait, oszlopait, talpait, és az tornátz kapuiánac suporláttyát.

18 Az Haloknac szegeit, az tornátznac szegeit, azoknac kõteliuel egybe.

19 Szolgálathoz való ruhákat, hogy azokban szolgállyanac az szent Haylokban, az Aroñac szent ruháit, és az õ fiainac ruháiokat, hogy azokban szolgállyanac az papi tiztben.

20 Ki méne azért az Izrael fiainac egész Gyûlekõzeti az Mos4es elõl.

21 Es meg tére minden az kit az õ sziue indîta, és az kinec szabad akarattya vala, és hozánac aiánokot az WRnac, az Gyûlekõzet haylokánac miuére, és annac minden edénînec miuére, és az szent õltõzeteknec meg czinálására.

22 ( Az Isten tizességére való kõltésnec és adakozasnac szép példáia. ) Es el iõuén az férfiac az aszszoni állatockal egybe, az kit (tudni illic) az õ s4ziue indîtot, hoznac vala (az aszszoni állatoc) kaptsokat, fûlõn fûggõ ékességeket gyûrõket, fûggõ õueket, és arany edényeket, minden férfiu pedig az ki aiándokot hoz vala, aranyat hoz vala az WRnac.

23 Es minden ember az kinec mié vala, viszen vala aiándokot, kéc selymet, veres selmet, Carmasin szinû selmet, feiér selymet, keczke szõrt, kosnac meg veressitetett bûreit, borz bûrõket.

24 Minden az ki ezûstõt vagy értzet viszen vala, azt adgya vala aiándokon az WRnac, és valakiknél Sittim fa találtatic vala, azt viszic vala az Isten szolgálattyára való hayloknac szûkségére.

25 Annac felõtte az kic az aszszoni állatoc kõzzûl bõlczec valánac, õ magoc az õ tulaydon kezeckel fonánac, és aiándokba fel viuéc az mit fontac vala, mint kéc selymet, veres, Carmasin szinû és feiér selymet.

26 Azoc pedig az aszszoni állatoc az kiknec abban vala bõlczeségec, fonánac keczke szõrt. ( Az Isten házánac epitésére valaki mit adhat, kedues az Istennec: Igy mostis valaki mi8ben elõ viheti az Anya szent Egyháznac dolgát, kedues az Istennec. )

27 Az feiedelmec pedig hozánac Onyx kõueket, foglalni való kõueket az Ephodnac és az Hosennec.

28 Aromakatis és olayt az lámpáshoz, az kenethõz, és az ió illatnac szerszámihoz.

29 Minden férfiac és aszszoni állatoc, az kiket az õ sziuec indîta hogy aiándokot vinnénec az egész czinálmánynac fel eppîtéséié1rt, mellyet az WR paranczolt vala Moses által, hogy eppîtéséiért, mellyet az WR paranczolt vala Moses által, hogy eppîtenénec, adánac szabad akarattyokból [p 0082] aiándokot az WRnac az Izrael fiai.

30 Ackor monda az Moses az Izrael fiainac: Imé az WR neuezet szerint hijta az Besaleelt, az Hur fiánac az Vrinac fiát, az Iudah nemzetségébõl.

31 Es be tõltette azt Is4tennec lekéuel, bõlczeséggel, e3rtelemmel, tudománnyal, és minden mesters4éggel.

32 Hogy gondollyon mesterséges találmányokat, és tudgyon miuelni aranyból, ezûstbõl, értzbõl.

33 Es tudgyon fát faragni, és minen tudományban mesterséggel miuelni.

34 Annac felõtte ezzelis meg aiándékozta hogy egyebeket tanîthasson, mind õ, mind Aholiab az Ahisamánac fia, az Dan nemzetségébõl.

35 Be3 tõltette az õ elméieket bõlczeséggel, hogy tudgyanac minden mesterséget miuelni, faragni, varrani, szõni, kéc selyemmel, veres, Carmasin szinû, és feiér selyemmel, és hogy talállyanac és czinállyanac minden bõlcz mesterséges ékes talâlmányt.

36 ( Inti Moses az mester embereket, hogy hozzá kezgyenec az Isten sátoránac czinálásához. ) Te azért Bèsaleel és Aholiab, és minden bõlcz férfiac, kiknec az WR adott bõlczesé1get és értelmet, hoogy tudgyác czinálni az szent Hayloknac szolgálattya mellé való ezkõzeket, az mint az WR paranczolta: Mind azokat czinállyátoc meg.

XXXVI. Rész. ( Meg czinállyác az mester emberec az szent Hayloknac kárpitáit, deszkáit, és suporlátit. ) 1 HIuá annac okaért Moses az Besaeelt és az Aholiabot, és minden bõlcz férfiat, kinec sziuébe az WR adot vala tudományt, valakit az õ sziue fel indîta, hogy oa menne annac az miwnec meg miuelésére.

2 Es el viuéc Mosestõl mind azt az aiándokot mellyet az Izrael, fiai hoztac vala, az Isteni szolgálatra való szent Hayloknac fel eppîtésére. Mind az által mégis minen nap szabad akarattyoc szerint visznec vala aiándokot õ hozzáia.

3 Annac okaért el iõuén mind azoc az bõlczec az kic az szent Hayloknac miuén múnkâlodnac vala, az õ miuekrõl mellyet czinálnac vala.

4 Szólánac Mosesnec illyen módon: Tõbbet hord az nép aiánokba, hogy nem mint az menyi kell az miwre, az mellyet paranczolt az WR hogy czinállyunc.

5 Meg paranczolá azértt az Moses, hogy meg kiáltanác az táborban: Senki ez vtán se férfiu se aszszoni állat ne hozzon aiándokot az szent Hayloknac miuére. Es illyen módon szûnec meg az nép, hogy ne vinné tõb aiándokot.

6 Mert az egész miwnec el végezésére elég aiándokot hoztac vala, annyira hogy felõtteis vólna.

7 Az bõlczec azért az kic az sátoron miuelnec vala, meg készîtéc az haylokot tíz kárpitból, viszszált feiér selyembõl, kéc, veres, és Carmasin szinû selyembõl, Cherubimoknac képeiuel azokat mesterségesen meg ékesítuén.

8 Minden kárpitnac az hoszsza húszon nyóltz sing vala, az széle minden kárpitnac négy sing vala, mind egy mérteken valánac az kárpitoc.

9 Es õtét az kárpitnac egybe foglalác, az más rendbéli õt kárpitokatis egybe foglalác.

10 Czinálánac kéc selyembõl szemõtskéketis ez elsõ kárpitnac szélén az melly felõl az másickal egybe kellene foglálni, hasonlatos képpen az tõb kárpitoknac szélén az melly felõl más kárpittal egybe kellene foglaltatni.

11 Az elsõ kárpiton õtuen szemõczkét czinálánac, hasonlatos képpen õtuent czinálánac az másic kárpitnac szélén az holott az másickal egybe kell vala foglaltatni, az szemõczkéc pedig úgy czináltattac vala, hogy egy más ellenébe vólnánac.

12 Czinálánac õtuen arany horgakatis és azokba vetuén az szemõczkéket egybe foglalác à kárpitokat, egygyiket az másickal, és illyen módon lõn egy sátor.

13 Czinálánac kárpitokat keczke szõrbõlis az haylokra való sátornac, tizen egy kárpitot czinálánac illyent.

14 Egygyic kárpitnac hoszsza harminz sing vala, és minden kárpitnac szélessége négy sing, mind egy mérteken vólt az tizen egy kárpit.

15 Es egybe foglalá kûlõn ez kárpitoknac õtét, és hatát kûlõn.

16 Czinálánac õtuen szemõczkéketis az kárpitnac szélén az melly felõl egybe kellene foglalni, esmét õtuen szemõczkét czinálánac az másodic kárpit szélén az melly felõl egybe kellene az másickal foglalni.

17 Annac felõtte õtuen horgotis czinálánac az kárpitoknac egybe foglalására, hogy egy sátor lenne.

18 Czinálánac fedeletis az sátornac, meg veresitetet kos bõrõkbõlis, és azon fellûl czinálánac fedelet borz bûrõkbõl.

19 Czinálánac álló deszkákatis ez Hayloknac Sitim fábôl.

20 Tíz sing vala egygyic deszkánac az hoszszusága, más fél sing pedig míndenic deszkánac az szélessége.

21 Mindenic deszkánac két czapia vala, mellyec egy más ellenébe rendeltettec vala mint az grádicznac lepczõi, illyen módon czinálánac az Hayloknac minden deszkáit.

22 Az Hayloknac pedig dél felõl való óldalára húsz deszkát czinálánac.

23 Es az húsz deszka alá negyuen [p 0083] ezûst talpat czinálánac egy deszkánac két talpat, másic deszkánakis két talpat mindenic deszkánac az õ kettõs czapia szerint.

24 Hasonlatos képpen az Hayloknac másodic óldalán eszac felõl czinálánac húsz deszkát.

25 Es negyuen ezûst talpat azoc alá, két talpat egy deszka alá, azonképpen más deszka aláis két talpat.

26 Az Hayloknac nap nyugati szegeleti felõl, czinálánac hat deszkát.

27 Annac felõtte két deszkát czinálánac az Hayloknac két szegeletire.

28 Mellyec alól kettõsec valánac, azonképpen mind az teteieîg kettõsec valánac, mellyec egy karikáual fogláltattac vala egybe, ècképpen czelekedénec mind az két szegeleten való deszkáckal.

29 Illyen módon nyóltz deszkác valánac, és azoknac tizenhat ezûst talpac.

30 Czinâlánac rúdakatis Sittim fából, õtõt az hayloknac egy felõl való óldalánac deszkáinac.

31 Es õt rúdakat az hayloknac másic óldalánac deszkainac, és õt rúdakat az hayloknac nap nyugat felõl való deszkainac két szegeletire.

32 Mind ezec kõzõtt az kõzépsõ rúdakat úgy czinálác hogy az deszkáknac kõzépin, egygyic végétõl fogua mind az másic végeîg által menne.

33 Az deszkâkat pedig arannyal bé búrîtác, és azoknac karikáit aranyból czinálâc, mellyeken által boczátánac az rúdakat, az rúdakatis pedig arannyal meg búrîtác.

34 Meg czinálác az suporlátotis kéc selyembõl, veres, és Carmasin szinû, és meg viszszált feiér selyembõl, nagy mesterséguel czinálác azt Cherubimoknac képeiuel meg ékesítuén.

35 Es czinálánac annac négy oszlopokat Sittim fából, és azokat arannyal meg búrîtác, azoknac pedig az horgaijs aranyból valánac, é1s õtténec az oszlopoknac négy ezûst talpakat.

36 Meg czinálác az hayloc aytaiára való suporlátotis, kéc, veres, Carmasin szinû, és viszszált feiér selyembõl szép mesterséggel.

36 Es añac õt oszlopait, horgaiual egybe, és azoknac az oszlopoknac gombiai és õuezetit arannyal bé búrîtác, azoknac õt értz talpaitis meg czinálác.

XXXVII. Rész. ( Meg czinállya az Besaleel az Ladát, az Asztalt, az gyertya tartot, az ió illat télelre való óltárt minden hozzáioc tartozó számockal egybe. Az kenetnec olaijatis az ió illat tételre való szerszámmal egybe, meg czinállya. ) 1 MEg czinálá az Besaleel az Ládátis Sittim fából, harmad fél sing vala az hoszsza, az széle mâs fél sing, az magassâgais más fél sing.

2 Es bé búrîtá azt tizta arannyal mind kiuõl, és czinála annac arany Coronát mind kõrnyûl.

3 Es õnté annac négy arany karikát az négy szegeletire, egygyic ólddalárais ketõt, másikrais kettõt.

4 Czinála rúddakatis Sittim fából, é1s meg búrî1tá azokat arannyal.

5 Es bé boczátá az rúdakat az Ládá óldalán való karikákba, hogy azoknál fogua hordozhatnác az Ládát.

6 Meg czinála az kegyelemnec tábláiáis tizta aranyból, harmad fél sing vala az hoszsza, más fél sing az szélessége.

7 Czinála két Cherubimokatis aranyból merõn, az kegyelem tábláiánac két végére.

8 Egygyic Cherubot egygyic végére, az másikat az másic végére, az kegyelemnec tábláiából veré ki az Cherubimokat, az táblánac két végén.

9 Az Cherubimoc pedig ki terieztettec vala az õ szárnyokat fel felé úgy hogy az õ szárnyockal bé fedeznéc az kegyelem tábláiát, és artzal egybe valánac az Cherubimoc, úgy hogy nézné1nec az kegyelemnec tábláiára.

10 Meg czinálá az Aztaltis Sittim fából, két sing vala az hoszsza, az széle egy sing, magassága más fél sing.

11 Es bé búrîtá azt tizta arannyal, és czinála annac arany Coronát kõrõs kõrnyûl.

12 Czinála agy araszni széles pártazatotis annac mind kõrnyûl, és az pártazaton fellûl czinála annac mind hõrnyûl Coronát aranyból.

13 Õnté négy arany karikákatis, mellyeket czinála az lábainac négy szegeletire.

14 Az pártazaton alól valánac az karikác, mellyeken az rúdakat által kellene boczátani, hoogy az Asztalt hordozhatnác.

15 Czinála rúdakatis Sittim fából, és azokat meg búrîtá arannyal hogy azokon hordoznác az Asztalt.

16 Meg czinála az Asztalra való ezkõzõketis, tálaitt, temiénezõit, tiztitóit, és ezeknec fedeleit tizta aranyból.

17 Meg készîté az gyertya tartótis tizta aranyból, merõn veré az gyertya tartót, annac talpa, mindenic ágá, tálatskai, gombiai, és pohárkai mind vgyan azon egy merõ aranyból valánac.

18 Annac hat ágai valánac az két óldalán, egy felõlis három ága, más felõlis három ága.

19 Három tálatskác formált attac vala Mondolánac formáiára egygyic ágán, gombiâual és pohárkáiáual egybe, azonképpen à másic ágán három álatskác formáltattac vala Mondolánac formáiára, gombiáual és pohárkáiáual egybe, így czináltattac vala az gyertya tartónac mind az hat ágai, mellyec az óldalán valánac.

20 Az gyerta tartónac pedig szarán négy tálatskác valánac, [p 0084] mellyec Mondolánac formáiára czináltattac vala, és annac felõtte, gombai és pohárkai.

21 Es mindenic két ágá alatt gomb vala, az másic két ágá alatt más gomb, az harmadic renden való két ágá alattis gomb vala, tudni illic mind az hat ágá alatt, mellyec az gyertya tartónac óldalán valánac.

22 Azoknac gombioc és szároc az derekából verettettec vala, mind az egész gyertya tartó tizta aranyból való egy verés vala.

23 Czinála abba hétt szõuedneketis és azoknac (hamua tiztitóinac) óllóit, kõpûit, tizta aranyból.

24 Egy Talentum aranyból czinálá az gyertya tartót, minden hozzá tartozó ezkõzõckel egybe.

25 Meg czinálá az ió illathoz való óltártis Sittim fából, hoszsza annac egy sing, szélességei egy sing, négy szegû, magassága pedig két sing vala, vgyan azon fából valánac szaruaijs.

26 Es bé búrîtá azt tizta arannyal, tudni illic annac felit, az óldalait kõrõs kõrnyûl, és az szaruait, és czinála kõrnyûl rayta arany Coronát.

27 Két két arany karikákatis czinálá az Corona alatt az két óldalán való két szegeletin, mellyen által kellene botsátani az rudakat, hogy azokon hordoznác azt.

28 Es czinála rúdakatis Sittim fából, és azokat meg búrîtá arannyal.

29 Az szent kenetnec Olaijátis meg czinálá, és az Aromakból való ió illatott, Paticariusnac mestersége szerint.

XXXVIII, Rész. ( Meg késziti az Besaleel az égõ áldozathoz való óltárt, az mosdôt, azokhoz való szerszámockal egybe. Az vtán meg számollya Moses az aranyát, ezûstõt, értzet, mellybõl mind az egész miuét czináltac, és meg mondgya mit czináltac az aranyból, mit az ezûstbõl, és mit az értzbõl. ) 1 MEg czinálá az egészlen égõ áldozathoz való óltártis Sittim fából, õt sing vala az hoszsza, õt sing az széle, négy szegû, és az magassága három sing.

2 Es czinála szaruakat az óltárnac, az négy szegeletin, vgyan azon fából vóltac czinálua az szaruai, és azt bé búrîtá értzuel.

3 Annac felõtte az óltárnac minden szerszámît meg czinálâ, fazakait, szitoit, medentzeit, horgas velláit, szénhõz való serppenõi, minden szerszámît értzbõl czinálá.

4 Czinála az óltárnac rostéltis értzbõl, mint egy hálót melly annac az hézagában vala, az allyától fogua az kõzepeîg.

5 Õnte négy karikákatis az értz rostélnac az négy szegeletin, mellyekbe boczátnác az rúdakat.

6 Es czinála rúdakatis Sittim fából, mellyeket értzuel meg búrîta.

7 Es az rúdakat bé boczátá az karikákba az óltárnac óldalain, hogy azokon hordoznác azt, és hé1zagon czinálá azt deszkákból.

8 Meg czinálá az mosdótis értzbõl, és annac lábátis értzbõl, az aszszoni állatoknac tûkõrõkbõl, ( Az aszszoni állatoknac aiándokokból õntic az mosdó, kic egyebet nem offeralhattac hanem atzél vagy értz tûkõreket. ) mellyec nagy sereggel szoktanac vala gyûlni, az Gyûlekezetnec sátoránac aytaia eleibe.

9 Az tornátzotis meg czinálá, mellynec dél felõl száz sing kárpit vala az óldala, feiér viszszált selyembõl czinált.

10 Azoknac húsz oszlopai, és húsz értz talpai, az oszlopoknac horgai, é1s azoknac karikái ezûstbõl valánac.

11 Eszac felõl való ôldalais száz sing kárpit vala, azoknac húsz oszlopai, és húsz talpai értzbõl, az oszlopoknac horgai és karikái, ezûstbõl valánac.

12 Nap nyugat felõl való része pedig, õtuen sing kárpit vala, azoknac tíz oszlopa, és tíz talpa, az oszlopoknac horgai és karikái, ezûstbõl valánac.

13 Es az Nap nyugat felõl való része, õtuen sing kárpit vala.

144 Egy felõl tízen õt sing kárpit vala, három oszlop, és annac három talpa, az tornátz aytaiánac egygyic felén.

15 Es másfelõl az atónac másic felén tizen õt sing kárpit, és azoknac három oszlopa, három talpa.

16 Az tornátznac minden kárpitai kõrõs kõrnyûl, viszszált feiér selyembõl czinált kárpitoc vóltac.

17 Az oszlopoknac talpai értzbõl vóltac, az oszlopoknac feiei ezûstuel búrîtattac. Az tornátznac pedig minden oszlopai ezûst veszszõckel vóltac õuedezue.

18 Az tornátznac pedig aytáiánac suporláttya, szép mesterséggel, kéc, veres, Carmasin szinû, és viszszált feiér selyembõl czinált kárpit vólt, mellynec hoszsza húsz sing vólt, magassága pedig az szélére, õt sing vólt, az tornátznac kárpitainac magasságánac mérteke szerint.

19 Es azoknac négy oszlopai, és négy talpai értzbõl, horgai ezûstbõl, az oszlopoc feieinec búrîtásá mind az karikáckal egybe ezûstbõl.

20 Az Hayloknac pedig és az tornátznac szegei értzbõl valánac mind kõrõs kõrnyûl.

21 Ezec az bizonyság tételnec haylokánac meg számlált részei, mellyec meg számláltattac Moses hagyásából az Aaron Papnac fiánac Ithamarnac általa, hogy azokat az Leuitác õriznéc.

22 Az Besaleel pedig az Hur fianac az Vrinac fia az Iudah nemzetségébõl való, czinálta mind azokat az mellyeket paranczolt vala az WR Mosesnec.

23 Es õ véle eggyût az Aholiab az Ahisamach fia, Dan nemzetségébõl való, ki bõlcz mester vala faragásban, szõuésben, varrásban, és miuelni kéc, veres, Carmasin szinû és feiér selyembõl.

24 Mindenestûl ( Az szent haylokra kõltõ arannac ezûstnec summaia. Az Talentumban pedig vólt száz és húsz font. ) pedig az arany az melly az szent helynec czinálására kõlt, mellyet az nép adott vala aiándokon, húszon kilentz [p 0085] [!] Talentum, hét száz harmintz hat Siclus, az szent Siclusnac mérteke szerint.

25 Az ezûst pedig mellyet az Gyûlekezet adot vala, száz Talentum, ezer hét száz hetuen õ Siclus, az szent Siclus szerint.

26 Minden szemelly az melly meg számláltatot vala, az ki tudni illic húsz esztendõs vólna és annál fellyeb, kic hát száz hârom ezeren, õt százan és õtuenen valánac, adtac vala fél fél Siclust, az szent Siclus szerint.

27 Az ezûstnec száz Talentumából õntéc az Hayloknac deszkainac, és az suporlát oszlopinac talpait, száz talpat, száz Talentumból, egy Talentumból egy talpat.

28 Az ezer hét száz hetuen õt Siclusból czinálác az oszlopoknac horgait, és azoknac gombiait azokból õuedezéc meg ezûst veszszõckel.

29 Az értz pedig az mellyet aiándokon adtac vala, hetuen Talentum, és két ezer négy száz Siclus nyomó.

30 Abból czinálác à Gyûlekezet haylokánac aytaiánac talpait, az érz óltárt, az óltárban való értz rostélt, és az óltárhoz való minden szerszámokat.

31 Az tornátznakis oszlopinac talait mind kõrõs kõrnyûl, és az tornátz aytaiánac oszlopinac talpait abból czinálác, annac felõtte az hayloknac és az tornátznac minden szegeit kõrõs k20rnyûl.

XXXIX. Rész. ( Meg iria Moses az AAronnac õltõzetinec el készítését, tudni illic az Ephodnac, Hosennec, az bõw ruhánac, az sûuegnec és azon való ékességnec, õwnec, az imeg másnac, és mind az egész miwnec el végezését. ) 1 AZ kéc selyembõl pedig, veres és Carmasin szinû szelyembõl czinálánac õltõzõ ruhákat az szent haylokban való szolgálatra. az Aaronnakis czinálánac szent ruhákat az mint az WR meg paranczolta vala Mosesnec.

2 Az Ephodot czinálác aranyból, kéc, veres, Carmasin szinu és viszszál feiér selyembõl.

3 Mert aranyból lannakat verénec és azokból meelénec vékony arany fonalokat, hogy azokat szõnec kõzõsleg à kéc selyem, veres, Carmasin szinû és feiér selyem kõzzé.

4 Az Ephodnac vállait úg czinálác hogy egybe illenénec, hogy az két vége egbe kapczoltathanéc.

5 Az Szorîtóis mell az Ephodnac óldalán vala, vgyan azon drága szerszámból vólt mint az Ephod, tudni illic aranyból, kéc, veres, Carmasin szinû, és feiér viszszált selyembõl, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

6 Es minec vtánna két Onyx kõueketis foglaltac vólna aranyba, mellyeket peczét mettzõnec mesterségéuel mettzetec vala meg, az Izrael fiainac neuec szerint.

7 Helheztetéc azokat az Ephodnac két vállára, hogy az Izrael fiainac neueknec emlekezetiért való kõuec lennénec, miképppen az WR paranczolta vala Mosesnec.

8 Meg készîté az Hosentis szépmesterséggel mint az Ephodot aranyból, kéc, veres, Carmasin szinû, es viszszált feiér selyembõl.

9 Négy szegû vala és kétszer az Hosen, egy arasz vala az hoszsza, eg arasz az szélességeis.

10 Es négy rend kõueket foglalánac abba. Az rendi pedig illyen vala: Sardius, Toppasius, Carbunculus, az elsõ rend.

11 Az másodic rend: Smaragdus, Saphirus, Iaspis.

12 Az harmadic rend: Lincurius, Achates, Ametistus.

13 Az negyedic rend: Chrisolitus, Onichinus, Berillus, mellyec mind aranyba foglaltattac vala.

14 Azoc pedig az tizenkét kõuec, az Izraelnec tizenkét fiainac neuec szerint rendeltettec vala, és kõ mettzõnec mestersége álttal meg mettzetet vala mindeníc az õ neue szerint, az tizenkét nemzeségnec neue szerint.

15 Es czinálánac ez Hosennec egy aranyu tekéruõnyes lántzokatis tiszta aranybol.

16 Es minec vtánna czináltac vólna két arany gombokat és két arany karikákat, az két arany karikákat foglalác az Hosennec két szegeletire.

17 Es foglalác az két arany lántzot az Hosennec két szegelein való két arany karikákba.

18 Az arany lántzoknac pedig két felsõ végét foglalác az két arany gombokhoz, mellec az Ephod vállánac elsõ részén valánac.

19 Czinálánac más két arany karikákatis, mellyeket az Hosennec más két szegeletire foglalánac, az belsõ részénec szegeletire, melly vala az Ephod fellûl.

20 Hasonlatos képpen czinálánac két arany karikákat, mellyeket foglalánac az Ephodnac elõl való két óldalára oda alá, egy más ellenébe az holott az Ephodnac szórîtoia vagyon az õuén fellûl.

21 Es kõtéc az Hosent az õ karikáinál fogua az Ephodnac karikáihoz, kéc selyembõl czinált sinórral, hogy az Ephodnac õuén fellûl vólna, es el ne válaztatnéc az Hosen az Ephodtól, az mint paranczolta vala az WR Mosesnec.

22 Meg czinálá az Ephod alá való bõw ruhátis, melly mindenestõl kéc selyembõl szûtete vala.

23 Es annac az bõw ruhánac kõzepin likatis czinálá mint egy pántzélnac minémû lika szokot lenni, és azt meg kétszerezé hog meg ne szakadna.

24 Es annac az ruhánac alsó peremiére czinálánac Pomagraná formáiára való gombokat, kéc, veres, Carmasin sznû, [!] és viszszált feiér selyembõl.

25 Czinálánac czengettyûketis tisz0ta aranyból, és helheztetéc azokat az Pomagranát formáiára czinált gomboc kõzzé, az gomboc kõzzé, az ruhánac alsó peremiére, kõrnyûl.

[p 0086] 26 Egy czengettyû és egy Pomagranát, és esmét eg czengettyû és egy Pomagranát az ruhánac peremién kõrnyõl, hogy abban szolgálnánac, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

27 Ezec vtán czinálánac ruhákat feiér selyembõl szõuésnec mestersége szerint, az Aaronnac és az õ fiainac.

28 Az sûuegetis meg czinálác minden ékességéuel egbe feiér selyembõl, és az imeg másokatis viszsz0ált feiér selyembõl.

29 Az õuetis viszszál feiér selyembõl, és kéc, veres, Carmasin szinû selyembõl szép mesterséggel, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

30 Az szent Coronánac lannaiátis meg czinálác tiszta aranyból és fel mettzéc peczé metzõnec mestersége szerint reá ezt: Szentség az WRnac.

31 Es vonánac abba kéc selenbõl czinált sinórt, hogy azzal az sûuegen fellûl kõtnéc, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

32 El végeztetéc azért az Gyûlekezet sátoránac egész mûue, mellet az Izrael fiai mind az szerint czinálánac az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

33 Es viuéc az sátort Moseshõz, minden ahoz tartozó szerszámockal egybe, karikáit, ábláit, rudait, oszlopait, és azoknac talpait.

34 Az veres kos bõrbõl czinált kárpitotis, az borz bõrbõl czinált kárpitot, és az szent hayloknac suporláttyát.

35 Az bizonyság tételnec ládáiát, annac rúdait, és az kegyelemnec ládáiát.

36 Az Asztalt és annac minden edénît, és az szent kenyeret.

37 Az tiszta aranyból czinált gertya artót, annac szõuednekit és minden szerszámit, az világositani való olayual egybe.

38 Az szent óltárt, az kenetnec olaija, és Az Aromákból czinált ió illatú állatot, és az hayloc aytaiára való suporlátot.

39 Az értzbõl czinált óltárt, és annac értz rostélyát, rúdait, es minden edénît, az mosdót, és annac az talpat.

40 Az tornátznac kárpitait, oszlopait, talpait, és az tornatz aytaiára való suporlátot, annac kõteleit, szegeit, és az Gyûlekezetnec sátoránac minden szolgálattyára való ezkõzeit.

41 Az szolgálathoz való ruhákat hogy azokban szolgálnánac az szent haylokban, az szent ruhákat az Aaron Pappnac, es az õ fiainac ruháiokat, hogy azokban szolgálnánac az Papi tisztben.

42 Az miképpen paranczólta vala az WR Mosesnec, àcképpen czinálác az Izrael fiai mind az egész mûuet.

43 Es mikor látta vólna Moses mind az egész mûuet mellyet czináltac vala, és hogy mindenestûl fogua úg czináltác vólna à mint az WR paranczólta vala, meg áldá õket.

XL Rész. ( Az Istennec paranczolata szerint fel állattya Moses az Sátort, és el rendel minden ához valót: Az Istennec ddiczõsége meg ielenic, es bé fedezi az felhõ az Sátort. ) 1 Szóla pedig az WR Mosesnec, monduán.

2 Az elsõ Hóban, annac az hónac elsõ napián, állasd fel az Haylokot, az gyûlekezetnec sâtorát. ( Ez szent Haylokot az bõlczec kûlõmb kûlõmb néwel neuezic, mijs hayloknac, sátornac, bizonság tételnec sátoránac vagy haylokánac neuezzûc. azért mondatic pedig bizonság tétel sátoránac, mert abban valánac az Táblác mellyec Isten akarattyaról bizonságot tésznec vala, vagy azért mert ott ielenic vala meg az Isten, és onnét tészen vala bizonságot az õ akarattyáról. )

3 Az vtán vidd bé oda az bizonyság tételnec Ládáiát, és az láda eleibe vond fel az suporlátot.

4 Az vtán vidd be az Asztalt és azt rendeld el. Vidd bé az gyertya tartóis, és geriezd meg annac Lámpásit.

5 Es helheztessed az ió illatnac arany óltárát az bizonyság tételnec Ládáia elõtt, az vtán vond fel az hayloknac aytaiára való suporlátot.

6 Az vtán helheztessed az egészlen égõ áldozatnac óltárát az gyûlekezetnec sátoránac aytaia elõtt.

7 Az mosdót pedig helyheztessed az gyûlekezetnec sátora kõzõtt, és az óltár kõzõtt, es az tõlcz meg vízzel.

8 Az vtán állasd fel kõrõs kõrnyûl az tornátzot, és az tornátz aytáiát suporláttal vond bé.

9 Annac vtánna vegyed az kenetnec Olaiát, és kend meg az sátort és valami abban vagyon, és illyen módon szenteld meg azt, és annac minden szerszámit, hogy szent légyen.

10 Meg kennyed az egészlen égõ áldozatnac óltárátis, és annac minden szerszámît, illyen módon szenteld meg az óltárt, hogy az ólár légyen szentséges.

11 Az mosdóis mind talpáual egybe meg kennyed, és úgy szenteld meg azt.

12 Az vtán állassad Aaron és az õ fiait az gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe, és mosd meg õket vízzel.

13 Es fel õltõzetuén Aaront az õ ruháiábba, meg kenuén õtet szenteld fel, hogy énnékem az Papságnac tisziben szolgállyon.

14 Az õ fiaitis elõ állatuán, õltõztesd fel õket az õ ruháiokba.

15 Es kend meg azokatis mint az õ Atttyokat, hogy énnékem az papi tisztben szolgállyanac, és az õ meg kenetésec lészen õ nékiec õrõcké való papság, az õ vtánnoc valóknális.

16 Az mint azért az WR paranczolta vala, mindenestõl àcképpen czelekedéc az Moses.

17 Mert az másodic esztendõnec elsõ hólnapián, fel állatác az sátort.

18 Fel emelé azért Moses az sátort, és minec vtánna annac talpait rendel helyheztette vólna, az deszkákatis fel állatá, az rúdakatis által boczátá azokon, oszlopaitis fel emelé annac.

19 Az vtán fel terít1é az haylokra az kárpitokból czinált sátort, és annac fedelétis fellûl reá terîte, az mint paranczol1ta vala az WR az MOsesnec.

20 Az bizonyság tételnec áblaitis véuén helyhezeté az ládába, az rúdaitis az óldalán való karikákba téué, és à ládán fellyûl hel6hezteté az kegyelemnec tábláiát.

[p 0087] 21 Az vtán bé viué az ládát az haylokba, és az suporlátot ki terieszté az láda eleibe, hogy à bizonyság tételnec lááiát bé fedezné, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

22 Az asztaltis bé viué az gyûlekezet haylokába, és helyhezteté az az hayloknac észac felõl való részé1re az suporláon kiuõl.

23 Es az kenyereket el rendelé az asztalon az WR elõtt az mint az WR paranczolta vala az Mosesnec.

24 Es az gyertya tartót helyhezteté az gyûlekezetnec sátorában az asztal ellenébe, az hayloknac dél felõl való részére.

25 Es annac lâmpásit meg gyuytá az WR elõt, az mint az WR paranczolta vala Mosesnec.

26 Az arany óltártis helyhezteté az gyûlekezenec sátorában, az suporlát eleibe.

27 Es drâga aromákból való illatot tõn azon, az mint az WR meg paranczolta vala Mosesnec.

28 Az sátornac aytaiánac suporlattyátis fel voná.

29 Az egészlen egõ áldozatnac óltárátis helyhezteté az gyûlekezet sátoránac aytaia eleibe, es áldozé1c azon egészlen égõ és eledeli áldozatttal, az mint meg paranczola vala az WR Mosesnec.

30 Az mosdótis helyhezteté, az gyûlekezetnec hayloka kõzõtt és óltár kõzõtt, és azt meg tõlté vízzel hogy aból mosdanánac.

31 Es mossác vala abból, Moses Aaron és az õ fiai, az õ kezeket és lábokat.

32 Mikor bé akarnac vala menni az gyûlekezet sátorába, és mikor az ólárhoz akarnac vala menni, meg mosodnac vala az mint az WR meg paranczolta vala Mosesnec.

33 Az vtán fel állatá az tornátzot az sátor kõrnyûl és az óltár kõrnyûl, és az tornátznac aytaiánac suporláttyátis fel voná, és illyen módon el végezé Moses azt az egész alkotuányt.

34 Es bé fedezé az felhõ az gyûlekezetnec sátorát, es az WRnac diczõsége bé tõlté az haylokot.

35 Annîra hogy Moses nem mehetne be az gyûlekezetnec sátorába minec vtánna à felhõ el burította vólna, mert az WRnac diczõsége fedezi vala bé à sátort.

36 Es mikor z felhõ fel tisztúl vala az sátorról, az Izrael fiai ki indúluán az õ helyekbõl, az õ útokan elõbb mennec vala.

37 Ha pedig az felhõ el nem táuozic vala, õkis nem mennec vala ki helyekbõl, mind az napîg az mellyen el táuozic vala.

38 Mert az WRnac felhõie vala az sátoron napal, étzaka pedig vala azon tûz, az egész Israel háza népénec látára, minden õ útokban.

Moses másodic kõnyuénec vége.