HUSZÁR DÁVID: A KERESTYEN HITRÕL VALO TV'DOMANNAC RÕVID KERdesekben foglaltatott Sommaia, mellyet egesz esztendõ altal minden Vr-napiara rend szerent magan' valo reszekben rendõltûnc. 0003


HATODIC [p 0004] Ne hadgy minket az õrdõgtõl îstentelenségre es egyeb fertelmes bûnõkre vonyattatni. Otalmazz meg bennûnket az õrdõgnec czalardsagatol, biry à te vilagossagoddal es tanatsoddal, es ne hadgy czalatsagba elnûnc, a mi téuelgesûnknec es gyarlosagunknac miatta. Tellyes sziûûnkbõl kérûnc tegedet élõ Istennec fia Immanuel, az az, velûnc valo Isten, hogy tégy irgalmasagodnac edenyeué minket es segîtsed à mi erõtlensegûnket, à mint fõl fogattad ezt monduan. Iõijetõc en hozzám minnyaian, kic meg faradtatoc, es meg terheluén vattoc, es en azt miuelem, hogy meg nyugodgyatoc. Enyhits [p 0005] meg az õrdõgnec kegyetlenkedesét, ki most immar sockal nagyob dihõsseguel es gyûlõseggel geriedez à te Anya szentegyhazadnac rontasara, hogy nem mint ennec elõtte: Es minden ereieuel azon vagyon, hogy napról napra nagyob veszedelmet hozzon reanc, miuelhogy lattya, hogy nem messze vagyon immar az itelet napia, melly napon az û nagy rutsaga, mind az Angyaloknak s-mind az embereknec elõtte nyiluan fog lenni, es az õ rettenetes kinnyai meg õregbîtettnec. Tudgyuc Vram hogy ember az õ vtát à te vezerlesednelkûl nem igazgathattya, senki io modon el sem [p 0006] iarhát az õ dolgaban à te segîtsegednelkûl: Igazgassad az okaert à mi vtunkat es minden iarasunkat, à te beszeded szerént, hogy semmi álnoksag ne vralkodgyéc bennûnc, Peczeteld be es erõssíts meg mi bennûnc à mennyei tudomant à te Szent Lelkeddel, mind à mi vtolso meg valtsagunknak õruendetes napiaig, hogy à te-tõled mi reanc bizott draga kintset, á minemõ szep isteni aiandekiddal bennûnket szerettel, teneked éppen meg adhassuc, es nyeriûc ki, syegûc el à te kezedbõl azt à szep koszorut, auagy, õrõc életnec koronaiat mellyet te azoknac keszitõttél à kic á te szent neuedet szeretic.

[p 0007] HETEDIC.

Szabadîts-meg minket VR Isten à soc nyomorusagokbol, insegèkbõl, bottrankozasokbol es veszedelmekbõl, mind azokbol, mellyec à bûnõkért kõzõnsegés keppen vralkodnac raytunc, s-mind à kiualt-keppen valokbol, kickel rész szérént sanyargatatunc. Sabadîts meg à Sátannac kegyetlensegétõl, es kegyelmessegedbõl enhîts meg à te mi reanc boczatott ostorodnac kemenysegét. Mikoron kedig ez arnyéc vilagbol minket à mi õrõc hazánkba akarsz hiwni, geriezd fõl sziûûnkbe az õrõc életnec kezdetét, hogy czac egyedõl [p 0008] tegedet esmeriûnc Istennec lenni, es à kit kûldõttél à Iesus Christust: Es mind az egész Anya szentegyhazzal egyetembe è szamtalan soc nyomorusagokbol meg merituén, aiandekoz meg bennûnket az veghetetlen vilagossaggal es õrõc élettel, hogy elhessûnc à te szinyed látásanac gyõnyõrûségeuel es à te szerelmes fiadnac à Iesus Christusnac õrõméuel es bodogsagaual Amen.

SOMMA.

VR Isten mi mennyei szerelmes szent Atyanc, miuelhogy à te véghetetlen nagy io voltodbol temagadot minekûnc meg [p 0009] ielentõtted, es à te Igeddel minket meg latogattal, kinec altala mi bennûnc lakozol. Ne hadd meg alunni kõzõttûnc az Euangeliomnac vilagát, à te igaz esmeretedet es szent neuednec segítsegûl valo hiuasát: Se az io tanusagokat, tõruenyeket es tiszteletes szep rend tartasokat ne hadd ki pusztolni kõzõlûnc, es azoc helett ne hadd à Tõrõkõknec Tataroknac es egyeb kegyetlen nepeknec fertelmessegeket kõztûnc vralkodni. Halgasd meg õrõc élõ Isten à te Anya szentegyhazadnac keserues fohazkodasat, a te szent fiadert, ki ezt mondotta, Bizonnyal, bizonnyal mondom tinektec, Hogy valamire kerenditec [p 0010] az Atya en neuembe, meg adgya tinektéc, mert te gazdag es hatalmas Kiraly vagy s-mi kedig te nepeid vagyunc s-a te diczõseges neuednec tisztessegebe iár à mi meg maradásunc. Segits meg azert minket mi iduõzitõ Istenûnc, es à te neuednec diczõsegeiért szabadits meg bennûnket, es legy kegyelmes à mi bûneinknec à te szent neuedert, hogy ne mondgyác azt à poganoc. Hol vagyon mostan az õ Istenec? Mi viszontac teneked hálát adunc, es hirdettyûc à te diczeretedet mind õrõckõn õrõcké, Amen.

[p 0011] MAS IMADSAG.

MElto fõlseges VR Isten minekûnc tegedet diczernûnc es fõl magasztalnunc. Mert à te irgalmassagod es emberekhez valo kegyelmesseged õrõcké valo. Mindenkoron meg halgattad à te hiueidet, midõn az õ szûksegeknec es haborusagoknac ideien te hozzád kialtottanac, meg szabadîtottad õket, es à te biztatasodhoz kepest az halando embereknec hatalmát nem rettegtéc, hanem az õ sziuec batorsagos volt te benned. Biztasd azokaert minketis VR Isten à te szent Lelkeddel à poganoknac [p 0012] s-egyeb istentelen népeknekis ereiec ellen: Hogy az õ fegyuerektõl es hatalmoktol meg ne rettennyûnc, sokassagoktol se féllyûnc: Hanem à te neuedbe bizuan, es segîtseged mi velûnc léuén, szegyenyíthessûc meg az õ keuelysegeket es hatalmokat. Mikoron kedig à mi bûneinkert meg sanyargattz bennûnket, Emlekezzel meg rola, hogy mi az igaz szegelet kõuõn à Christus Iesuson epîtetõtt Anya-szentegyhazad vagyunc, Kic mind à Sido nembõl s-mind à poganyoc kõzõl iduõzîti az õ benne hiuõket. Es tamazd fõl raytunc à nyomorusagoc vtán te vigasztalasodnac vilagos napiat. Ments [p 0013] meg VR Isten minket à mostani soc nyomorusagbolis, es adgy õrõmet à mi sziûûnkbe az Euangeliomnac altala, hogy à te io voltoddal egyebeketis biztathassunc, Teneked bekesegben szolgalhassunc, es lelki õrõmuel mondhassuc, hogy Aldott az ki minekûnc iõtt az Vrnac neuebe, Amen.

A CHRISTVS ANYAszentegyhazanac meg erossiteseiert valo Imadsag.

VR Isten mi mennyei szent Atyanc, kõnyõrgûnc teneked, Tekents reanc, nyaualyas [p 0014] bûnõs fiaidra à magass mennybõl, kõnyõrûlly raytunc: Hogy à te szent neuedet mind õrõcke diczerhessûc, es è fõldnec kereksegében à te nagy irgalmassagodat mindeneknec hirdetthessûc. Miuelhogy kedig à te diczõsegedben olly igen fõl magasztaltattál, hogy te hozzád sohol semmi nints hassonlatos emelly fõl minketis à porbol te nyomorult szégeny fiaidat, es tisztîts meg à bûnnec es hitetlensegnec ganeiabol. Hogy az Apostoloknac es Prophetaknac tudomanyoc altal tegedet igazan meg esmeruén es elõtted meg igazuluán, lelkûnkben meg tisztulhassunc, minden ioban [p 0015] gazdagollyunc es batorsagban legyûnc: Es à te tõled võtt hatalom altal à bûnõn õrdõgõn es halalon vralkodgyunc. Mierthogy kedig à te Anya-szentegyhazad minden hiueknec Annya, Kit az hitetlenec ez vilagnac enni soc haboruihoz kepest (mellyekben naponként nyomorog) tellyesseguel magzatoknelkûl valonac, áruánac, es gyamoltalannac alîtnac: Szabadîts meg õtet è soc romlasbol, es pusztulasbol, hogy à te házadban soc fiainac õruendezhessen. Tekints meg à magtalan asszoni-allatoknakis fohazkodásokat, es vigaztald meg õket edes magzatoknac aiandekáual, hogy mikor [p 0016] õc ez vilagbol ki mulandnac az õ agazattyokbolis õ kepekbe Isten tisztelõ emberec maragyanac è fõldõn. A mi Vrunc Iesus Christusnac altala Amen.

A CHRISTVSNAC Igaz esmeretiert valo Háláadas es Könyörges

HAlát adunc mi teneked fõlseges Atya mindenhato VR Isten, à te mi hozzánc valo nagy irgalmassagodert: hogy minket el veszett fertelmes bûnõs embereket, à mi nagy veszedelmûnkben es szertelen téuelgesûnkben meg szanuán, igereted [p 0017] szerent à te szerelmes fiadot ez vilagra boczattad, minket à baluanyozo pogansagbol ki võttél, à mennyei igassagnac vtara hoztál, es az õrõcké valo halhatatlansagnac bodogsagara hiwtal: Kõnyõrgûnc teneked, õriz meg minket à te szárnyad alatt, es ne rekessz-ki à te irgalmassagodbol. Hogy tegedet minden népec elõtt diczerhessûnc, hordethessûnc es imadhassunc. Maradgyon meg raytunc, VR Isten, mindenkoron à te nagy irgalmassagodnac es igassagodnac hatalmas ereie, es vralkodgyec s-triumphallyon szabadon kõzõttûnc: à mi Vrunc Iesus Christusnac altala etc. Amen.

[p 0018] ÕRõc mindenhato Isten, mélto hogy à mi telyes életûnkben, mindenkoron diczeriûc es magasztallyuc à te szent neuedet. Mert à te isteni io voltodbol es aldasodbol, nem czac testi szûksegûnkben viseled gondunkat, Hanem à lelki es õrõcke valo ioknac igeretiuelis naponként vigasztalsz, éltettz es igazgattz bennûnket. Neueld azert bennûnc az igaz hûtet es à mennyei bodogsagot, es add valoba meg esmernûnc ez vilagnac elmulando voltat es az õ tõkeletlen állapattyat, Hogy semmi [p 0019] remensegûnket ne vessûc az halando es porrá leiendõ emberekbe, kic minden õ hatalmockal es gondolatockal, miként az árnyec el mulnac es porrá lesznec: Hanem minden remensegûnc es bizodalmunc czac te benned legyen, ki à mennyet, fõldet, tengereket mind az õ bennec valo àllatockal egyetembe egyedõl teremtõtted. Mert bizonnyal tudgyuc, hogy minekûnkis szinte ollyan io akaro Istenûnc es kegyelmes Atyanc vagy, mint Iacobnac es à tõb regi szent Atyaknac: Ki à gyamolatlanoknac bizott patronusoc vagy, Az éhseg miatt erottlen szegenyeknec eledelt adtcz, A rabsagban meg [p 0020] épedett foglyokat meg szabadîtod, à szeme faio vaklandos embereknec latást es vilagossagot adtz, az el vetõtt nyomorultakot szereted es soha el nem hagyod, Az idegen fõldõn vizen budosokat es az iõueuenyeket õrized, Az õzuegyeknec es áruáknac kegyes Attyoc vagy, az Istenteleneket, hamissakot es eretnekeket meg rontod. Mutasd meg azokaert kegyelmes Atyanc àmi ellensegûnc ellen è mostani romlasunkban es veszedelmûnkben, hogy te mind õrõcké regnalsz es vralkodol, es à te orszagodnac è fõldõnis igaz Kirallya es hatalmas Feiedelme vagy, à te szent fiaddal es szent Lelkeddel [p 0021] egyetembe, Amen.

AZ VY ELETERT es à Christusnac orszagaert valo Imadsag.

ÕRõc mindenhato Isten, minden állatoknac teremtõie Vra Istene: Ki minket embereket azert teremtõttél s-iduõzitõttél, es azokaert plantaltal è fõldnec szinnyén, hogy az igaz hûtnec altala, itt ez vilagon te elõtted, tisztan, igazan es iamborul é1luen menny-orszagba mehessûnc, es à te meg mondhatatlan nagy bodogsagodnac latasaual, mind õrõcké élhessûnc. Alazatos keppen [p 0022] kõnyõrgûnc teneked, hogy vgy vezerelly es igazgass minket. Hogy à mi bennûnc valo lelket okossagot es ertelmet te-tûled hijaba ne võttûc, legyen. Hanem ezeckel te elõtted szentûl éllyûnc, tegedet à mi tellyes életûnkben hîuen szolgalhassunc, es à te akaratod szerent felé-baratinknac hasznalhassunc. Artatlan kezzel, tiszta szuûel es allazatossaggal tisztellyûnc tegedet. Sziûûnkben keuelyseg miatt fõl ne fuualkodgyunc. Fele-baratinc ellen czalard beszeddel, ragalmazassal es hamis eskûuessel sohá na vétkezzûnc, Hogy a te áldasodban, igassagodban es irgalmassagodban mindenkoron meg maradhassunc. [p 0023] Adgyad touabba mi Iduõzîtõ Istennûnc, hogy te benned vyonnan szûlettessûnc, minden ûdõben tegedet keressûnc, es á te szinyed elõl el ne fussunc mint az Adam, Hanem Iakobként elõdbe siessûnc: Hogy à diczõsegnec Kirallya à Christus regnallyon mi bennnûnc, ki erõss es hatalmas hadakozo, es vitezlõ seregeknec Vra, õ vralkodgyéc es õregbîtse mind ez egez fõldnec kereksegeben az õ orszagat, Mint ki à bûnnec, halálnac, à Satannac es pokol hatalmanac meg gyõzõie. Hogy minden hatalmassagoc, az õ birtoka alatt legyenec, es az õ neueben térdec meg haiollyon mind à [p 0024] mennyeieknec, fõldieknec es pokol-belieknec. Ki te veled es à szent Leleckel egy bizony õrõc Isten léuén él es vralkodic, mind õrõckõn õrõcké, Amen.

MAS IMADSAG.

KEgyes es kegyelmes Atya VR Isten mi Vrûnc Iesus Christusnac diczõseges szent Attya, Hálá adassal diczerûnc tegedet, hogy à te io keduõ akaratodbol es mélseges irgalmassagodbol, mi raytunc lelki setetsegben téuelgõ es õrõc halalra valo bûnõsõkõn kõnyõrûltél, Es à te szent fiadnac emberré leteiért, az Euangeliomnac [p 0025] mennyei vilagossagaual gazdagon meg aiandekoztál. Annac felette kedig à mi lelki es testi elllenseginket, az õrdõgõt es az hitetleneket õrõc tûzzel fenegeted, es mi erettûnc bizonnyal meg bûnteted. Kerûnc tegedet mint szerelmes Atyankot, adgyad minekûnc naprul-napra nagyob bewséggel à te szent fiadnac igaz esmeretét. Hogy õtet te veled egyenlõ bizony õrõc Istennec, mi Atyanc fianac es mi nekûnc szûletett Messiasnac hidgyûc lenni: Es az õ benne valo hûtnec es bizodalõnac altala, az õrõc vilagossagrais be mehessûnc. Ki te veled es à szent Leleckel él es vralkodic, mind õrõcké, Amen.