HUNYADI FERENC: HISTORIA. DE OBSIDIONE ... AZ REGI ES HIRES NEVES TROIA VÁRASÂNAC TIZ ESZTENDEIG VALO MEG SZALLASÁRÓL, ÉS RETTENETES VESZEDELMERÕL. 0002

[ az á, å , illetve az é, é0 megkülönböztetése sokszor bizonytalan ]
Masodic része az historiánac.

Azonkõzbe
Czaszár népet készite,
Haza felé nyereséggel ereszte,
Város népe ez dolgot meg izene,
Menelausnac lõn keserûsége.

Oly erõssen siet el haza menni,
Trombitait kezde igen futatni,
Város felé kezde õ kõzelgetni,
Nagy szép Palotaiában el be méne.

Õ Iegyesét mihelt ott nem talála,
Busúltaban õ ruhaiát szagatta,
Nagy banatnac õmagát Czaszår adà,
Agamemnonhoz kõuetit boczatà.

Agamemnon eszt hogy hallotta vala,
Paris dolgån igen el busúlt vala,
Haragiában õ eszt izente vala,
Eszt el ne tûrd õczém aszt mongya vala.

[p 0003] Az nagy Asiánac indicz ereiét,
Orsz4ágomnac fel veszem minden népét,
El inditom az egesz ország népét,
Koronás Királyoknac minden népét.

Vendég országoknac im maid izenec,
Királyoknac leueleket iratoc,
Egész Gõrõg országnac paranczoloc,
Ez világon mind szoldot kiáltatoc.

Menelaus nagy haragiában vala,
Fõ Királyoc vgy vigasztallyác vala,
Az nagy Asiánac izentec vala,
Minden népét fel készitettéc vala.

Trombitákat hamar meg fuallánac,
Rettenetes nagy néppel indúlánac,
Az Tengerre Haiókat faragánac,
Ezer Haiókat hamar állatanac.

Ország Hadnagya az Patroclus vala,
Negyuen négy ezer néppel indult vala,
Czaszár népe három száz ézer vala,
Soc vendé0g Király népe mind ot vala.
Wlisses vitéz is népet indita,
Õtuen három ezer gyalogia vala,
Es louagya negeuen hét ezer vala,
Trombitássa száz, húsz nékie vala.

Az Thessaliåból egy vitéz vala,
Kinec mása ez világon nem vala,
[p 0004] Kegyetlen Achillesnec hiyác vala,
Õtuen ezer emberrel készûlt vala.

Tantalusis erõssen siet vala,
Fegyuereseket hamar vålogata,
Czaszår mellé népeiuel indula,
Szåz, húsz ezer sz4åma népénec vala.

Agamemnon Czászár végre el iutà,
Nagy soc szåntalan ezer néppel vala,
Harmad fél szåz ezer louagya vala,
Gyalog vitézinec szåma nem vala.

Soc Hertzegec és Kiralyoc valánac,
Fõ fõ tartományokból indulánac,
Troia ellen soc népel tåmadånac,
Kin Troiay Wrac meg busolånac.

Oly nagy hamar népet valogatánac,
Az Tornyokba nyilasokat kûldénec,
Az Asia ellen fel készûlénec,
Az Bastyákba soc fegyuerest szerzénec.

Keritése Troiánac erõs vala,
Harmincz hat singni szélesége vala,
Magassága kilentzuen singni vala,
Feiér Maruán kõbõl fel rakua vala.

Õ Tornyái szántalanoc valánac,
Kic nagy magassan fel rakua valánac,
Ezec mellet rendel Bastyác valánac,
Sebes Szamszéregyec ezekben vadnac.

[p 0005] Király háza tizenkét kõbõl vala,
Huszon három õlni hoszszasága vala,
Tiszta Cristály vala Padimontoma,
Két száz singni vala õ magassága.

Czac mellette Hector mulato helye,
Onichyius kõbõl négy Oszlop benne,
Az egész város meg látzic belõlle,
Kinec négy mély fõlden õ kerûlete.

Soc iò vitéz az nagy Troiában vala,
Kikhez Priamus Kiraly bizic vala,
Hadnagyoc ezeknec az Hector vala,
Õ szép hadát igen késziti vala.

Szántalan ellenség ellenec vala,
Gallyákban, Haiókban állanac vala.
Kit Protesilaus igazgat vala,
Hét ezer magåual ki szállot vala.

Nagy soc Haióc már kõzelgetnec vala,
Hector is az várból népet hoz vala,
Egy szép vitéz vélle el ki iõt vala,
Kit minden nemzetec czudálnac vala.

Király vduarában el fel nõt vala,
Neptunus fiånac mondatic vala,
Seré0nsége mindennél hires vala,
Szépsegeért Cignusnac hiyác vala.

Erõs Hector sz4áz ezer néppel vala,
Iffiu Cignus louára fordult vala,
[p 0006] Gõrõg haddal hogy szembe iuttac vala,
Rettenetes vér ontás indult vala.

Minden felõl szåntalanon hullánac,
Soc ieles vitézec le vágatánac,
Ieles louac az hartzon meg halánac,
A szép mezõc vérrel be borulánac.

Népe kõzûl Cignus ki tetzik vala,
Ékes magassága nékie vala,
Szép Aranyas paisza úgy fénlic vala,
Gõrõg tábort szõrnyen szaggattya vala.

Egy Hadnagy úgy tusakodic vala,
Kit Protesilausnac hinac vala,
Az erõs Achilles meg látta vala,
Wy viadalt Cignussal kezdet vala.

Nagy hirtelen Dardát ragattac vala,
Szõrnyûképpen õszue mentenec vala,
De eggyic is meg nem nyerhette vala,
Kin Achilles el ålmelkodot vala.

Gyorsasággal io louait nodità,
Erõs Lantzát kezébe meg tandità,
Hamarsággal az Cignusra fordità,
Kiuel ackor magát czak meg gyalazà.

Erõs Cignus sebességgel vi vala,
Achilles Payszát találta vala,
Szép Dardáia raita által ment vala,
Pantzéllát is meg szakasztotta vala.

[p 0007] Fegyuer derekåban meg állot vala,
`Az Achilles ezen meg iyet vala,
Cignus vitéznec hatát vetet vala,
Az sûrõ Haióc felé indult vala.

Sebes Szamszéregyet ragatta vala,
Iffiu Cignust vélle úgy lõtte vala,
Paiszát, Pantzélát meg hatta vala,
Agyekában az nyil meg allot vala.

A szép Cignus ezzel le eset vala,
Halálnac õ feiét boczátta vala,
Keseruesen Hectort kiáltya vala,
Végre ez világból el ki mult vala.

Tenger partyán egy kis halmoczka vala
Phrigiai erõ ot viu vala,
Erõs Hector népét bisztattya vala,
Gõrõg tábort szõrnyen szaggattya vala,

Az Protesilaus eszt látta vala,
Masod hartzot Hectorral kezdet vala,
Erõs Hector Dardát ragatta vala,
Szõrnyûképpen õszue ütkõsztec vala.

Rettenetes keppen õszue iutánac,
V20tkõzeten egymasnac nem ártánac,
Szembe kõsztõc viadalt inditánac,
Vitéz módra mind ketten forgodánac.

A szerencze Hectornac szolgålt vala,
Mert Szablyáual hozzáya czapot vala,
[p 0008] Payszát, Sisakiát meg hatta vala,
Kõldõkeiég kette szakadot vala.

Ez fõ hadnagi azért hogy meg hólt vala
Mind az egész Tábor sirattya vala,
Nestor Királynac ott egy fia vala,
Antilochus mindenût hires vala.

Nagy rút szóckal Hectort illette vala,
Troia aruloinac mondgya vala,
Mert Protesilaus rokona vala,
De az Hector el nem szenuette vala.

Iollehet hogy immár útában vala,
Erõs népét Troiába viszi vala,
De Antilochusra meg busúlt vala,
Tábor elõt ellene indult vala.

Erõs hartzot mind ketten kesztec vala,
De Hectornál vitézi erõ vala,
Kõnyû louán melleie vgrot vala,
Éles tõrrel által ütõtte vala.

Nagy soc népet egyedõl meg õlt vala,
Az véres tõrt kezében viszi vala,
Népeiuel Troiába be ment vala,
Siuás és iaygatás táborba vala.

Az Gõrõgõc hogy el eresztec vala,
Immáron az nap ala nyugot vala,
Czasz4árockal igen busúlnac vala,
Végre az nagy tábor meg sz4állot vala.

[p 0009] Az Troiánac szép sic mezeie vala,
Szinte ellemben az Tenger foly vala,
Xantus follyo viz által follya vala,
Kapu elõt Simois viz foly vala.

Az Gõrõgec sz4épen tábort iaránac,
Troia ellenébe õc mé0g szallánac,
Troia videkére õc rohananánac,
Szegény népbe nagy sokat el rablánac.

Nagy soc kinczet õc ackor talalánac,
Minden Tartomanyokat el rablánac,
Soc Wrakat õc ackor le vagánac,
Troiáyiac ackor nagy kárt vallánac.

Immár ez világon el szelet vala,
Troia szallasát minden tudgya vala,
Egész Europa Troiát szánnya vala,
Az Asia haddal ellene vala.

Troiáyiac mind õszue gyûteténec,
Országockal õc edgyût végezénec,
Minden felé sereget õc szerzénec,
Két Hadnagyot kõzõtõ3c emelénec.

Mérességgel egykor el ki üténec,
Az Gõrõgec ellenec fel kelénec,
Troiayiakba sokat le verénec,
Vitéz Sarpedonnal az kic iõuénec.

Az Sarpedon népét viszsza térítè,
Troia kapuián õket el be viuè,
[p 0010] Iò vitézit az Király elõ inte,
Szép beszéddel nékiec eszt felele.

Ne féllyetec vitézec mind addig is,
Senki ne retegien kõzzûletec is,
Holnapi nap ki kûldem az Hectort is,
És viátoc nagy bizuást másodszor is.

Ha låtandom hogy tûteket meg bírnac,
Az Gõrõgec, és ha õc meg szorítnac,
Eleikben az nyilasoc indúlnac,
Szõrnyû lõuést Tábor ellen indítnac.

Az Priámus nékic ecképpen szolla,
Egész Troia õnéki feiét hayta,
Azonkõzben az hainál is el iuta,
Nagy üuõltés, Trombitalás indula.

Gõrõg T1abor immár meg indúlt vala,
Száz, húsz ezer ember szép szerrel vala,
Troia népe is szépen ki indula,
Az kapunál Gõrõggel szembe iuta.

Az Hadnagyoc szép szerrel indulánac,
Az nép elet Gõgõgekre iutánac,
Az Gõrõgec ottan meg futamánac,
Az két Tábor hogy õszue roppanánac.

Vitéz Hector io louát sarkantyuza,
Gõrõgec vtán az népet indita,
Elsõ seregnec felét le vågatà,
Nyereséggel Troiában be indula,

[p 0011] Az Troiayac igen õrûlnéc vala,
Gõrõgekben sokat le vágtac vala,
Nyerességgel elõszer iártac vala,
Isteneknec hálákat attac vala.

Az Czaszároc igen meg busúlánac,
Nép veszedelmén igen bánkodánac,
Az ország Hadnagynac õc szollánac,
Troia városára hogy rohannánac.

Az Hadnagyoc iò Louakat nyargalác,
Egész Tábort az ostromnac inditac,
Az Czaszároc Diomedest szolitác,
És õnéki erõssen paranczolác.

Diomedes meg lásd hogy kárt ne valliunc
Holnapi nap Troiában be szagulgyunk,
Troiåyåkban nagy sokat le vågyunc,
Istenûnknec osztan halákat adgyunc.

Az Hadnagyoc nagy sz4ép rendel álianac
Az nép elõt erõssen hartzolianac,
Gyakor hellyen az Táborhoz lássanac,
Vitéz módra mind elõl forogianac.

Diomedes ezeket hogy meg halla,
Hadnagyoknac Czaszár szauát meg monda,
Az erõs Achilles Dardaiát kapà,
Trombitáit gyorsan meg fualtatà,

Aranyas Zazlóckal meg indulánac,
Az Troia kapuiára rohanánac,
[p 0012] Tornyokba nyilasoc készen valánac,
Gõrõgekre nagy soc nyilat szoránac.

Azonkõzbe Troia népe indula,
Az Sarpedon elõttec szagúld vala,
Az kaput mingyárt le boczattác vala,
Gõrõgõkre ismet rohántac vala.

Fõ Hadnagyoc igen busúltac vala,
Gõrõg népet ráyoc indityák vala,
Troiayiac erõsson vittac vala,
Gõrõgõkbe soc kopyát törtec vala.

Noha Troiából sokan indulánac,
De az Gõrõgektõl meg tollyatánac,
Sarpedon mellet sokan meg halánac,
Simois vizébe sokan vgránac.

Soc szép Aranyas Payszoc ott forognac,
Simois sebes vizétõl hányatnac,
Ieles Wrac az nagy vizben forognac,
V20res Sisakoc viz feneken vadnac.

Az nyilasoc várasból ki iutánac,
Gõrõgeckel hogy szembe indulánac,
Soc né0peket nyillal el húllatánac,
Fárat népec Troiában szálladánac.

Immár ebben két esztendõ tõlt vala,
Hogy Gõrõgec az Troiát viác vala,
Ez egész világban mind hire vala,
Mert egész Asia ellene vala.

[p 0013] Thraciában egy Király lakic vala,
Rhefus neue, iò vitéz ember vala,
Nagy szép hadát el inditotta vala,
Troia segitségére indúlt vala.

Tiszta feiér Louackal készûl vala,
Szép feiér Sátora nékie vala,
Czudálatos szép készûlettel vala,
Minden országoc aszt czudalliác vala.

Nagy soc Bõlczec ilyi iõuendõt mõdánac
Rhefus Király népérõl igy szolánac,
Ha az Louac Xanthus vizében isznac,
Az Gõrõgec Troianac nem árthatnac.

Rhefus Király szép Táborát iártatà,
Mert immár az nap alà nyugot vala,
Troiay kapukat fel vontåc vala,
Hector hire nélkûl kin szállot vala.

Iò Louait már meg nyugottác vala,
V20nnen szolgai el árúltåk vala,
Vitéz Diomedes fel készûlt vala,
Erõs Wlissest melle võtte vala.

Nagy hirtelen raioc rohántac vala,
Iò Louait itatni visz49ic vala,
Rhefus Király czac fel sem készûlt vala,
Mert årultatåstol õ nem fél vala.

Az két Hadnagy húsz ezer néppel vala,
Rhefus Táborát kõrûl võttec vala,
[p 0014] Õ szép Sátorába meg õltéc vala,
Szép Louait mind el rablottác vala.

Troiayac eszt hogy hallottác vala,
Trombitákat meg fuallottác vala,
Gõrõg Táborra indultanac vala,
Egész hainálig vélec vittác vala.

Gõrõgekbe azon éyel veszénec,
Troiayac igen emberkedenec,
Huszon három ezeren el esénec,
Hector népe mia le vereténec.

Piros hainál már el kõzelget vala,
Vér ontástúl Hector meg állot vala,
Rhefus testét szépen temette vala,
Gõrõgekre nagy hadat készit vala.

Az Patroclus ország Hadnagya vala,
Az Hectorra úgy boszonkodic vala,
Mert soc Haioyt meg égette vala,
Mikor Tenger partyára ki szál vala.

Oly õrõmest Troiay hadát vária,
Tábor népe az ostromnac indula,
Az Troiay had is hamar el iuta,
Gõrõgekre nagy sebessen rohána.

Két vitézec mihelt szembe iutánac,
Fõ fõ Wrac mind fel felé állanac,
Az Trombitác minden felõl harsognac,
Két erõs Hadnagyoc víni akarnac.

[p 0015] Egész Asia népe nézi vala,
Vitéz Hectornac Dardáia nem vala,
Az erõs kopiától nem retteg vala,
Patroclusnac ellene indúlt vala.

Szertelenûl egymáshoz kesztec vala,
Patroclus dardáual forgodic vala,
Buzganyáual Hector úgy czapta vala,
Kezében az dárda el tõrõt vala.

Vitéz Hector louáról le fordula,
Egész Tábor népe rea néz vala,
Szablyáual Patroclust úgy czapta vala,
Derekaig kette szakadot vala.

Ez lõn vége Patroclus hatalmánac,
Szõrnyû halålla ily nemes Hadnagynac,
Mert nem birta meg tûzét haragiánac,
Nem gondola nagy hatalmát Hectornac.

Hector Patroclus testét meg fosztatå,
Achilles Szablayåt róla le ódà,
Payszát, Sisakiát róla le vonà,
Keuély Patrocluson ily boszút álà.

HARMADIC RÉSZE TROIA ÉNEKÉNEC.

MAr õtedic esztendõ el iõ vala,
Soc vitézec immár el vesztec vala,
[p 0016] Szereczénec fel készûltenec vala,
Troia segitségére mennec vala.

Egy Hadnagyot kõsztec emeltec vala,
Fekete Memnonnac eszt hiac vala,
Szép Táborát el készitette vala,
Harmintz két ezer néppel indúlt vala.

Troia alà mikoron iuttac vala,
Az ostromhoz immár készûlnec vala,
Troia várába szépen be ment vala,
Troiánac batorságot hozot vala.

Szereczén had Troiába iutot vala,
Az Sarpedon louát nyargallya vala,
Troia hadát Gõrõgre viszi vala,
Achilles is népét bisztattya vala.

Az Achilles oly nagy hatalmas vala,
Mikor az Troia népe ki üt vala,
Tollas Achillest mihelt láttyác vala,
Egész Tábor meg futamodic vala.

Erõs Hector is szinte ollyan vala,
Hogy Gõrõgec népet meg tollyác vala,
Az Troiából mihelt ki indul vala
Tollas Gõrõgec meg futamnac vala.

Nagy hirtelen ostromnac indulánac,
Szép Zåszlókat erõssen lobogtatnac,
Nagy soc helyen az Bástyác romladoznac,
Faragot kõuec kõfalról le húlnac.

[p 0017] Rettenetes nagy rikoltás indula,
Város népe sebesen ki rohana,
Az két Tábor erõs hartzot indíta,
Az Troiayakban nagy soc el hulla.

Az Achilles úgy serenkedic vala,
Az nép elõt erõssen viu vala,
Éles tõre kezében fénlic vala,
Kõnyõkerõl piros vér le foly vala.

Troiayac mihelt meg lattyác vala,
Õ elõtte meg futamodnac vala,
Egész az mezõ meg véresûlt vala,
Szegény Troiayac húllanac vala.

Immár bennec nyóltz ezer veszet vala,
Gõrõgec õket terengetic vala,
Szõrnyûképpen el fárattanac vala,
Sarpedon elõttec forgodic vala.

Ez Sarpedon nagy magas ember vala,
Erõs Achilles baira hitta vala,
Vitézi módra kopiát kapot vala,
Achillessel õ szembe õklelt vala.

Vitéz Sarpedon magát le boczátà,
Mert Achilles az bal kariát talála,
Meg is népét Troia felé indità,
Gõrõg Tábor eleiket meg álà.

Vitéz Hector ezen igen busúla,
Busultában iò louára fordula,
[p 0018] Nyilasokat Dardássokat indita,
Nagy haraggal Gõrõgekre szagúlda.

Erös Hectort az Gõrõgec meg latác,
Meg nem varác ottan el futamánac,
Troiayac nagy haddal indulánac,
Nyugot népec vtánoc rohanánac.

Rettenetes kegyetlen had indula,
Aiax vitéz kõsztõc forgodic vala,
Diomedes népét bisztattya vala,
Iò vitéz Wlisses úgy viu vala.

Troiayac Gõrõgeket meg tolyác,
Szinte Czaszár Sátorához szoritác,
Az Czaszároc ezen el busulánac,
Nagy hirtelen louokra fordulánac.

Azonkõzbe nagy segitségec iuta,
Mert Gõrõg országból egy vitéz iuta,
Neoptolemusnac kit hinac vala,
Vitéz Achillesnec ez fia vala.

Két száz ezer néppel el iutot vala,
Troiayackal szembe talált vala,
Menelaus meg bizakodot vala,
Vitéz Hectorral ügyekezic vala.

Éles tõrét Menelaus ragadà,
Az Hectorhoz annyira czapot vala,
Hector fegyuere kette szakat vala,
Tollas Buzganyåt õ ragatta vala.

[p 0019] Népe elõt Czaszárt le verte vala,
Sisakiát feiébe rontotta vala,
Az Hadnagyoc Czaszárt ragattác vala,
Gyorsasággal Sátorba vittéc vala.

Iszonyu vér ontás Tåborban vala,
Mind szegént, bodogot le vágnac vala,
Egész Gõrõg Tábor fel rohant vala,
Tûztõl az Haiókat õrûzic vala.

Troia népét már meg nem biriác vala,
Mert az erõs Hector ott forog vala,
Mind az egész Tábor meg futamt vala,
Végre erõs Aiax el iutot vala.

Két erõs Lantzáia kezébe vala,
Az nép kõzõt szõrnyen czapkodic vala,
Gõrõgeket fel szóual inti vala,
Mind az egész hadat bisztattya vala.

Iollehet az iò vitéz ember vala,
Mert szantalan népet igazgat vala.
De az Hector õtet meg gyõszte vala,
Tabor elõt meg futamtatta vala.

Nagy hirtelen Loról le fõrdúlt vala,
Soc fekete Haiót fel gyutot vala,
Troiaért meg halni nem szánnya vala,
Õ Hadnagysagát így viseli vala.

Egész Tábor népe meg rettent vala,
Fárat Hector Troiaba be tért vala.
[p 0020] AEneassal népét kin hatta vala,
Gõrõg elõt meg futamottac vala.

Troia népe kezde ismet hullani,
Gõrõgec kezdénec erõssen vini,
Szereczén had kezde lassan indúlni,
És ellenség meg fegyuerkezni.

Troiayakat úgy meg tóltác vala,
Mert az erõs Hadnagy kõsztõc nem vala,
Már sohoua õc nem mehetnec vala,
Minden felõl soc ellensegec vala.

Soc vitéz Gõrõgec erõssen vinac,
Szereczénec végre ki indulanac,
Vasas kapukat hamar meg nyitánac,
Erõs kialtással ki rohanánac.

Gõrõgeckel mihelt szembe iutánac,
Szõrnyû hartzot õ vélec inditánac,
Szereczénekbe sokat le vagánac,
Fárat népec Troiába be iutánac.

Két egész oraig mind vittac vala,
Immár az nap is alà nyugot vala,
Ieles Wrac le vågattanac vala.
Szereczénec meg futamottac vala.

Szereczénec czac keuesen valánac,
Gõrõgec hetuen ezeren valanac,
Tåbor népe Tenger partyán állánac,
Isteneknec erõssen imatkoznac.

[p 0021] Végre Gõrõgec õket úgy meg tolyác,
Az erõs kapuig õket mind vagác,
Troiayac Szereczéneket latac,
Az Királynac eszt hamar hirre adác.

Gõrõgec az népet el bírtac vala,
Õrõmekbe halmokat raknac vala,
Egész4 Tábort ostromnac vittéc vala,
Sebességgel az kõfalt rontyác vala.

Mind az egész Tábor fel indúlt vala,
Troiánac kõ fala romlandoz vala,
Az nyilasoc Tornyokat hágiác vala,
Rettenetes sykoltås indúl vala.

Nagy erõs fal tõrõket vonsznac vala,
Egy né0hány ezer nep mellette vala,
Az nagy erõs kõfal meg romlot vala
Az kûlsõ keritést meg võttéc vala.

Rikoltással esmet fel rohanánac,
Masodic keritésre indulánac,
Szantalanon ackoron meg halánac,
Ieles Hadnagyoc fõldre vágatánac.

Az sõtét éy reaioc iutot vala,
Minden felõl erõssen húlnac vala,
De végre az várast meg võttéc vala,
Soc drága Bastyákat le rontnac vala.

Szereczénec széllel futosnac vala,
Vitéz Memnon õkot vezerli vala, [p 0022] Hadnagyockal erõssen viu vala,
Gõrõgec az varast el léptéc vala.

Kapun állokat igen vagyác vala,
Az Hadnagyoc elõl forgodnac vala,
Várasbelyec siualkodnac vala,
Végre Hector louára fordúlt vala.

Éles tõrét haragiába ragadà,
Hangos Trombitait meg fualtatà,
Rikoltással õ vitézit indità,
Gõrõgeket városból mind ki vágà.

Iszonyu rikoltás kõzõttõc vala,
Az Gõrõgec szõrnyen vágatnac vala,
Az nagy várból õket ki vágtac vala,
Sokat bennec el rablottanac vala.

Szereczénec mind õszue gyûltec vala,
Troiay hadnac úgy õrûlnec vala,
Nagy bátorsaggal indúltanac vala,
Gõrõgeckel nagy hartzot kesztec vala.

Boszszuiokat Szereczénec meg állác,
Elsõ seregnec iob részét le vágác,
Egész éyfélikorig õket vágác,
Gõrõgeket Táborba futamtatác.

Priamusnac egy szép Leanya vala
Szép Cassandránac hiuatatic vala,
Egy Király fiánac igérte vala,
Migdonides chorébus neue vala.

[p 0023] Nyoltz ezer magáual fel készûlt vala,
Attya segitségére indúl vala,
Mind az két had meg czendeszedet vala,
Migdonides Troiaba be ment vala.

Azomban am más segitségec iutà,
Scythiay erõ mert el indula,
Száz, hatuan ezer fegyueres indula,
Amazoneseknec hiuatnac vala.

Ez vitézec Aszszonnépec valánac,
Egy Királyné Aszszont õc választánac,
Penthesileaual el indulánac,
Troia segitségére kéuánkoznac.

Már Troiánac teteiét lattyác vala,
Piros Máruán kõuét czudallyác vala,
Mely nagy bõlczeséggel fel raktác vala,
Gõrõg Tåbor ellenbe látzic vala.

Nagy szép lassan à sereg megyen vala,
Penthesilea igazgattya vala,
Sûrõ Dardás, és nyilas kõsztõc vala,
Szép kerec Payszoc nékiec vala.

Troiayac igen busúltac vala,
Mert tõb ellenség iõ aszt vélic vala,
Az erõs Hectorral készûlnec vala,
Az fegyueres ember gyûltõn gyûl vala.

Azonkõzbe ilyi dolog eset vala,
Kiért Szereczénec el vesztec vala,
[p 0024] Memnon Achillest bayra hitta vala,
Achilles kõuetnec igy felelt vala.

Mõd meg vgymõd az fekete Mennõnac,
Ha népét inditom az Asiánac,
Vgy lészen dolga mint edgyic latránac,
Meg mutatom okát én haragomnac.

Maszor azért Memnõ meg ne késérczed,
Az én haragomad fel ne gerieszzed,
Haragomban néped el vész meg hidgyed,
Azért intlec magad eszedbe vegyed.

Mert ha én most erõs Dardámot kapom
Te testedbe Dardámat meg forgatom,
Te magadot kontzról kontzra vagdalom,
Dardámat belõled igy ki forditom.

Rõuid szóual azért igy felelt vala,
Vitéz Memnon eszt hogy hallotta vala,
Szõrnyûképpen ezen el busúlt vala,
Mert vitézec elõt szégyenli vala.

Haragiában iò Louára fordula,
Már à Scithiay had is el iuta,
Troia népe eleikbe indúla,
Mert ellenségec iõ aszt tudgyác vala.

Erös Hector éles tõrét ki rántà,
Amazonoknac eleit meg állà,
Penthesilea néki kezét nyútà,
Éles tõrét hûuelyébe fordità.

[p 0025] Nagy tisztességgel Hector czelekedéc,
Egész Tábor rayta el álmelkodéc,
Amazon nép Troiába be vitetéc,
Tisztességgel az fárat nép tartatéc.

Azonkõzbe Memnon hadát indita,
Nagy haraggal Gõrõgekre nodita,
Túl más felõl Achilles is indula,
Roppogással az két had szembe iuta.

Vitéz Memnon erõssen viu vala,
Nagy fel szóual népét bisztattya vala,
Kaszás népe néki két ezer vala,
Memnon ezeket lesbe hatta vala.

Az Gõrõgec kegyetlenûl viuánac,
Szereczénekbe sokat le vagánac,
Szereczénec végre meg tollyatánac,
Simois vize partyáig futánac.

Esmet szegényec viszsza fordulánac,
Gõrõgekben sokat el hullatánac,
Az Gõrõgec ackor meg tollyatánac,
Az Sigeum hegy felé indulánac.

Az kaszássoc eleikbe állánac,
Hadnagyokba sokat el húllatánac,
Gõrõg vérrel mezõc meg rakodánac,
Az Gõrõgec Táborba futamánac.

Harom egész oraig vittac vala,
Szereczénec meg fárattanac vala,
[p 0026] Egész Tábor ellenec fel kõlt vala,
Végre szégényec meg futamtac vala.

Szereczén nép szõrnyen vágatic vala,
Memnon õket meg is bisztattya vala,
De tellyességgel el fárattac vala,
Simois víz felé erettec vala.

Wlisses népe eleit meg állà,
Nagy soc Gõrõg õket kõzbe szorità,
Az erõs Achilles Dardaiát kapà.
Gõrõg hadat Szereczénre indità.

Õmagokat meg is ki vágtác vala,
És egy felõl ki szállattanac vala,
Kapu felé szegényec fútnac vala,
Futo népet Gõrõgec vágiác vala.

Tellyességgel el fárattanac vala,
Kariokat már nem emelhetic vala,
Memnonra Achilles haragos vala,
Az nép kõzõt által ütette vala,

Szegény Memnon az égre fohászkodéc,
Fárat népén meg is el keseredec,
Kegyetlen Achillestõl le vágatéc,
Ez világból leg ottan el ki muléc.

Ez világtól õ ott meg menekedéc,
Szereczén nép fõldre mind le vágatéc,
Senki kõzzûlõc meg nem menekedéc,
Ilyi szõrnyû romlás kõzõttõc tõrténéc.

[p 0027] Házaiokban õc el nem meheténec,
Nemzetségeknec czac nagy bút szerzénec,
Attyoc, Annyoc táuoly keseredénec,
Országbeliec igen kesergénec.

Gõrõg Wrac nagy õrõmben valánac,
Nagy soc népet ostromnac inditánac,
Város kõrûl tõltésseket hanyánac,
Az árokba boronákat nyutánac.

Harmad napig czak meg sem nyugouánac,
Hogy be mehessenec azon valánac,
Kegyetlen vér ontasokat tartánac,
Az tõrésen nagy sokan be hagánac.

Az Tornyokat erõssen rontyác vala,
Vas kosokat kõ falra vonsznac vala,
Sûrõ Dardás, Gyalog el lépte vala,
Már az tõrést szabadon hágiác vala.

Sokszor az városba be ütnec vala,
Aranyas Zászlókat fel visznec vala,
Kemény vér ontással ki vagiác vala,
Sarpedon az népet bisztattya vala.

Végre kegyetlemb had kõsztõc indula,
Mirmidonesec serege el iuta,
Az had elõt Achilles forog vala,
Sikoltással városra üttec vala.

Már az Troia hada meg futamt vala,
Fõ Hadnagyoc el bágyattan vala [!]
[p 0028] Feiec ótalmára gondolnac vala,
Gõrõgec az várast el léptéc vala.

Szertelen nagy város ez Troia vala,
Három igen nagy võlgyen fekszic vala,
Az ellenség benne el széllet vala,
Mind szegé0ny, `s mind kazdag fegyuert fog vala.

Siuás riuás nagy rikoltás indula,
Végre Hector fel fegyuerkezet vala,
Nepe veszedelmén el busúlt vala,
Minden népét ostromnac viszi vala.

Penthesilea is népét indità,
Kerec Paiszát nagy hamar ragadà,
Szép seregét az Gõrõgre nodità,
Éles tõrét nagy hirtelen ki rántà.

Túl más felõl Hector népe indula,
Az kapunál Gõrõggel szembe iuta,
Rettenetes hartzot vélec indita,
Hector elõt az nép le omol vala.

Erõs Hector igen meg busúlt vala,
Az õ Istenére meg eskût vala,
Troiaba népéuel be nem indúlna,
Mig Memnon Királyért boszszút állana.

Nagy sietue az õ népét bisztatà,
Gõrõgeket Hector meg futåmtatà,
Az Kapuig rettenetesen vagà,
Az nagy Troiaból õket ki vágatà.

[p 0029] Nagy kegyetlen sõtétség ráioc iutà,
Mert az Hóldnac fénye el veszet vala,
Egy czepet is immár nem látnac vala,
Hector népe Troiába be tért vala.

Holt testeket várasba meg számlalác,
Két héán negyuen ezernec talalác,
Az Memnonért boszszuiokat meg állác,
Holt testeket mind az fõldbe takarác.

TROIA ÉNEKÉNEC NEGYEDIC RÉSZE.

AZ Gõrõgec immár el úntác vala,
Troia hadát, Mert sokan vesznec vala,
Kilentz vitézt választottanac vala,
Kiket Hector ellen készitnec vala.

Ezekre Sorsot vetettenec vala,
Vitéz Aiaxra à Sors eset vala,
Az Aiaxot fel készitettéc vala, Vitéz Hectort bayra ki hittác vala.

Erõs Hector tõlle meg sem yiede,
Aiax ellen nagy szépen fel készûle,
Egy szép festet iò Louára fel üle,
Egész Troia õ vtánna ki méne.

Egész Asia hada nézi vala,
Egy nagy Elephánton Aiax ül vala,
[p 0030] Mind két felõl Trombitát fúttac vala,
Erõs Hector Aiax ellen indula.

Egész ország népe czudállya vala,
Aiax az Hectorhoz úgy czapot vala,
Éles tõri kette szakadot vala,
Erõs Hector Buzgánt raggadot vala.

Vitéz Hector igen meg busúlt vala,
Aiax ellen erõssen viu vala,
Aiax vitéz Hectorhoz vágot vala,
Hector Loua fårat le vágta vala.

Erõs Hectornac mar Loua nem vala,
Az Elephánt hozza igen kap vala,
Tollas Buzgánt meg perditette vala,
Elephánthoz Buzgánnyal czapot vala.

Elephánt homlokát úgy ütte vala,
Buzgánnac három tolla tõret vala,
Agya veleybe el bé ment vala,
Az Elephánt ezzel meg szédûlt vala.

Erõs Aiax Elephántrol le eséc,
Az Hectorral tõbbet nem viaskodéc,
Hector elõt Aiax térdére eséc,
Kin az Hector szûue ottan meg eséc.

Erõs Aiax igen meg fárat vala,
Minden teste sebeckel rakua vala,
Meg is haragiában fel vgrot vala,
Wy viadalt Hectorral kezdet vala. [p 0031]

Vitéz Hector ezen fel geriet vala,
Az' Aiaxnac kariát ragatta vala,
Buzganyáual fõldre le verte vala,
Nyakáual fogua õt vondozza vala.

Egész Gõrõg Tábor rea néz vala,
Hector ez vitézt meg õlheti vala,
Aiax vitézt igen meg szánta vala,
Kegyelmes Hadnagynac kialtyác vala.

Erõs Hector az Aiaxot ott hagyà,
Az Troiánac szép hadát be indità,
Achilles az Aiaxot fogattatà,
Az Tåborba mingyaråst be hozatà.

Soc ieles wrac az vtán veszénec,
Iò vitézec az hartzon el esénec,
Fõ Hadnagyoc Hector mia veszénec,
Kirõl az Gõrõgec így végezénec.

Soha addig Troia meg nem vétetic,
Még nem edgyic vitéz meg gyõzettetic,
Hector vagy Achilles le vágatatic,
Troia vagy az Tábor osztán el bomlic.

Az Czaszároc errõl így végezénec,
Hogy Troiaba kõueteket kûlgyenec,
Troiayac seregeket kûlgyenec,
Vitézec az mezõn meg ütkõzzenec.

Az Hadnagyoc Hectornac meg izenéc,
Hogy Achilles õ rea szándékoznéc,
[p 0032] Egész Troia errõl ígyi végezénec,
Hogy erõs Hectorral mind ki mennénec.

Egész Troia Hector elõt sir vala,
Mert ily vitéz halalát szánnya vala,
Hec43tor nékic ecképen felelt vala,
Wrac meg hallyátoc ecképpen szola.

Nyiluån låtom Troia nagy kár vallassát
Tollas Gõrõgeknec szõrnyû haragiát,
Nem szántam lattátoc vérem hullasåt,
Neha Gõrõgeknec is kár vallasát.

Ha Achilles vitézzel szembe iutoc,
Erõm szerént hartzot vélle inditoc,
De az ütkõzeten ha en meg haloc,
Antenor lészen tû bizodalmotoc.

Nagy szép szóual erõs Hector eszt monda
Azonkõzbe Gõrõg had is indula,
Roppogással Troia fele tart vala,
Achilles vitéz igazgattya vala.

Fõ fõ wrac mind fel fegyuerkezénec,
Három száz ezeren fel készûlénec,
Az szép mezõn mind leseket veténec,
Fárat népec hogy meg segitetnénec.

Az Hadnagyoc Gõrõg népet inditác,
Ez szép sereget ostromnac inditác,
Rettenetes zõrgéssel ki inditác,
Kûlõn az leseket helyekre osztác.

[p 0033] Onnat belõl egy sz4ép nép készen vala,
Amazoneseket rendelic vala,
Penthesilea nékic igy szól vala,
Vitézec legyetec kiáltya vala.

Rettenetes nagy haddal indulánac,
Az fõ nyilasok mind elõ állánac,
Két Táboroc hogy õszue roppanánac,
Ieles wrac fõldre le vágatánac.

Az Gõrõg Hadnagyoc czudallyác vala,
Penthesilea vgy forgodic vala,
Hadnagyokra iò Louán szaguld vala,
Sokat bennec ez Aszszony el gyõz vala.

Diomedes iò vitéz ember vala,
Ez Aszszony tõlle meg nem yet vala,
Éles tõrrel igen forgodic vala,
Penthesileát meg nem gyõszte vala.

Egész piros haynálic vittac vala,
Soc ieles vitézec meg holtac vala,
Aszszonyokba két negyuen veszet vala,
Gõrõg nepbe három ezer hólt vala.

Szép fényes nap mikor el fel iõt vala,
Az Achilles népét indittya vala,
Amazonoc meg futamottac vala,
Szántalan nép mert ellenec iõt vala.

Rettenetes had õ kõsztõc indula,
Amazonoc igen húllanac vala,
[p 0034] Gyorsan kõzzûlõc tiz ezer el húlla,
Kapu felé szegényec fútnac vala.

Amazonesec úgy fárattac vala,
Keréc Payszt már fel nem biriác vala,
Az Achilles õket kergeti vala,
Szegényeket igen szaggattya vala.

Vitéz Hectornac hogy eszt meg ielentéc,
A szép népnec veszedelme tõrténéc,
Gyors Paripaiára gyorsan fel vgréc,
Egész Troia ostromnac inditatéc.

Vasas kapukat hamar meg nyitánac,
Troiayac Gõrõgekre iutánac,
Hector elõt ottan meg futamánac,
Fárat népec ackor meg nyugouánac

Troiayac száz ezeren valánac,
Az Gõrõgec táborba futamánac,
Rettenetes képpen õc le húllánac,
Amazonesekért le vágatánac.

Tiz ezeren Aszszonyokba veszénec,
Gõrõgekbe értec sokan veszénec,
Száz kilentz ezeren meg õleténec,
Deréc erõ Czaszárhoz sieténec.

Az Czaszároc igen yiettec vala,
Mert az erõs Hector ott forog vala,
Meg is Fegyuereket ragattác vala,
Szembe Troia hadáual vinac vala.

[p 0035] Gõrõg népet Hector meg keserûle,
Locrus sziget Királyát meg esmere,
Priámus rokona eszébe véue,
Troiába minden népét be térite.

Azonkõzbe Gõrõgec izenénec,
Kõuet által Királynac kõnyõrgénec,
Egy hólnapi frigyet kõsztõc tennénec,
Szegény testeket hogy el temetetnéc.

Mógyoc szerént nagy soc fákat hordánac
Mind két felõl nagy tûzeket rakánac,
Minden hólt testec bele hányatánac,
Nagy sirással fõldbe takartatánac.

Ó kegyetlen goromba vakmerõség,
Õ természet ellen valo dûhõsség,
Te tõlled származic minden versenség,
Te tõlled támad minden kegyetlenség.

Az Gõrõgec mikoron áldoznánac
Nagy szép két feiér Galambot latánac,
Eleikbe nagy szépen le szallánac,
Egy Solyomtól mind meg bolgattatánac.

Mind az kettõt à Solyom el ragadà,
Nagy aitatoson mellyeszti vala,
Azonkõzbe egy Sás el iutot vala,
Mind prédástól Solymot meg õtte vala.

Amazonesec ott mulatnac vala,
Minden felõl ez dolgot lattyác vala,
[p 0036] Gyõzedelem ielennéc tarttyác vala,
Gõrõgekre egy nyilat lõttéc vala.

Kilentz Iffiak eggyût le ültec vala,
Nyaiassaggal enni keszûlnec vála,
Kic mind egy Attyátol szarmasztac vala,
Az egyiken az nyil által ment vala.

Nagy hirtelen asztaltól fel vgránac,
A frigyi alat mingyárt õszue kapánac,
Az Táborból tõbben tõbben iutánac,
Amazonesekre fel támadánac.

Három százat kõzzûlõc le vagánac,
Eleuenen kilentzet meg nyuzánac,
Maradéka Troiába szálladánac,
Penthesileánac panaszolkodnac.

Penthesilea igen busúlt vala,
Noha õc az frigyet meg szõktéc vala,
Nagy vakmerõn Trombitát fútat vala,
Gõrõgekre rend nélkûl siet vala.

Az Gõrõgec ily álnakságot tõnec
Három Táborokat gyorsan szerzénec,
Nagy soc helyen mind leseket veténec,
Deréc elõ eleikben menénec

Szántalan soc Gõrõg meg indúlt vala,
Amazonoc raioc rohántac vala,
Az két Tábor hogy õszue iutot vala,
Rettenetes kialtás indult vala.

[p 0037] Amazonoc népe rend nélkul vala,
Az mint lehet még is forgodic vala,
Éles tõr kezekbe úgy fénlic vala,
Gõrõgeckel sebesen viu vala.

Egesz délig velec mind vittac vala,
Soc Gõrõgec fõldre vágattac vala,
Végre egész Tábort meg toltác vala,
Mind az két had igen faradot vala.

Azonba egy felõl elõ rohana,
Szaz tiz ezer ember szép szerrel vala,
Hátul Amazonokat vágyác vala,
Szántalan soc meg sebesedet vala.

Némellyec hátra is fordulnac vala,
De más felõl `s még le vágatnac vala,
Minden felõl soc veszedelmec vala,
Szántalan soc már bennec meg hólt vala.

Edgyic szarnyát à seregnec meg bontác,
Troia felé szegényec fútamánac,
Ellenségec lesbõl ki rohanánac,
Farat né0pnec eleikbe állánac.

Az erõs Achilles ott forog vala,
Fárat népet erõssen vágya vala,
Keze mia másfel száz veszet vala,
Fegyuerérõl az vér le czorog vala.

Erõs hadat immáron kesztec vala,
Szõrnyen Amazonoc húllanac vala,
[p 0038] Azonkõzbe tõb ellenségec iuta,
Chalcedonból wy nép érkezet vala.

Szõrnyûképpen õc harrzolni kezdénec,
Ezec mia szántalanon veszénec,
Egy felé szegényec el eredénec,
Harmad lesbõl eleikbe menénec.

Rettenetes haborusag indula,
Czac huszon õt ezer bennec marada,
Xantus vizeig õket vágtác vala,
Mind Louoc `s mind magoc el bagyat vala.

Siuás riuás õ kõzõttõc nagy vala,
Ieles louac halua fekûsznec vala,
Némelyec az mezõkõn fútnac vala,
Amazonoc szõrnyen vágatnac vala.

Az Achilles erõssen viu vala,
Penthesileára nagy boszszús vala,
Az nép kõzõt el elegyedet vala,
Torkát Dardáual által verte vala.

Penthesilea azért igy iárt vala,
Mingyárt Louáról le hányatlot vala,
Tollas Achilles feiét võtte vala,
Fárat népénec fel mutatta vala.

Ezen szegényec igen iyedénec,
Czac kilentz ezeren rabba esénec,
Deréc népec fattig meg õleténec,
Ily nagy romlassoc ackor tõrténénec.

[p 0039] Troiáyac ez dolgot hogy meg értéc,
Hogy ily szõrnyû veszedelem tõrté0néc,
Az frigy ellen õc is úgy végezénec,
Piros Hainálkor hogy õc is ki mennénec.

Czendességbe azon éyel lennénec,
Reggel bátron vélec szembe mennénec,
Hûtõc ellen wrac czelekedénec,
Aszt nem tudgyác hogy vérrel fûzetnénec,

Piros hainál hogy el kõzelget vala,
Troiayac igen készûlnec vala,
Sarpedon io Louát nyargallya vala,
AEneas Királyt mellé võtte vala.

A szép hainál immár reayoc iutà,
Az Trombitác mindenût zengnec vala,
Erõs kapukat le boczattác vala,
Szõrnyû zõrgéssel ki indúltac vala.

Gõrõgec is rendet állottac vala,
Két száz ezeren fel ké0szûltec vala,
Troiay haddal szembe vittac vála,
Kemény viadalt vélec kesztec vala.

Az két szarnya mikor õszue iõt vala,
Soc Gõrõgec fõldre le húlnac vala,
Cymeres Sisakoc romolnac vala,
Egész õtt oraiglan vittac vala.

Az Gõrõgec keményen vinac vala,
Seregenként meg futamodnac vala,
[p 0040] De végre az népet meg toltác vala,
Rhéteum hegy felé futamnac vala.

Futo felben sokat le vagtác vala,
Troia hada meg szembe fordult vala,
Mygdonides népe mind meg hólt vala,
Az Sarpedon elõl forgodic vala.

Fõ fõ wrac eszt el végesztéc vala,
Sarpedonra meg dûhõttenec vala,
Õ felõlle így szåndékoznac vala,
Hogy meg õlnéc aszt tanaczlottac vala.

Nagy hirtelen reaioc üttec vala,
Az Táborbol tõb népet hosztac vala,
Troia népe meg futamodot vala,
Erõs Achilles mert igen iõ vala.

Kegyetlen zur zauar kõzõttõc vala,
Sarpedon az nép elõt viu vala,
Seregébõl ki szoritottác vala,
Szõrnyûképpen kõzõttõc czapdos vala.

Egész Gõrõg Tåbor kõrnyûle vala,
Czac egyedûl kõsztõc tántorog vala,
Seregébõl szegényec nézic vala,
De hozzaia már nem férhetnec vala.

Erõs Achilles fegyuerét ki rantà,
Vitéz Sarpedont leg ottan le vagà,
Troia seregére népét indità,
Dardaiába õ feiét fel mutatà.

[p 0041] Troiayakra hamar rohanánac,
Szertelen sokat bennec le vagánac,
AEneas Királyra õk indulånac,
Nagy sokat vitézibe le vagánac.

Diomedes iò vitéz ember vala,
AEneas Királlyal bayt kezdet vala,
Egész egy oraig vélle vit vala,
Troia népébe keués marat vala.

Mint az Iuhoc el széllettenec vala,
Hegyeken võlgyeken budosnac vala,
Az Gõrõgec nagy szõrnyen vagiác vala,
AEneas is igen sebesûlt vala.

Attyac, Annyac kõ falra fel menénec,
Isteneknec nagy siruan esedeznec,
Édes magzattyoc elõttõc fetrengnec,
Priamus Királlyal el keserettec.

Hector az Királyhoz be lépet vala,
Mind Attyaual õszue el busúlt vala,
Keseruesen Tåbor felé néc vala,
Végre magát halálra vette vala.

Soha még nagyob had nem tõrtént vala,
Még egyszer is ily nagy hartz nem lõt vala,
Troiayac így el nem fottac vala,
Minden nemzettec le vágattac vala.

Priamus Hectort nem boczattya vala,
Mert halalát erõssen szánnya vala,
[p 0042] Busúlt Hector Trombitát futat vala,
Egész váras piatzra fútot vala.

Szép Dardaiát kezébe kapta vala,
Serény Iffiakat mind ki vitte vala,
Kapun állóc Kaput meg nyittac vala,
Térdet feiet Hectornac haytnac vala.

Oroszlán módra Hector megyen vala,
Aranyas sisakiát fel võtte vala,
Nehéz tõri óldålán fenlic vala,
Rikoltással Tábor felé tart vala.

Erõs Hector mikor ki iutot vala,
AEneas Királyt már meg gyõztéc vala,
Hegyes tõrrel õtet õldekli vala,
Diomedes kegyetlenkedic vala.

Egy magas hegy az Tenger felé vala,
Troia népét mind addig üsztéc vala,
Szegény fárat nép el maradoz vala,
Ottan Gõrõgec feiét veszic vala.

Immár az nap nagy soc nép veszet vala,
Hetuen három ezeren hóltac vala,
Az Gõrõgec kiket le vagtác vala,
Nyereséggel mindnyáian iártac vala.

Troiayac el széllettenec vala,
Sereg elõt hogy Hectort lattyåc vala,
Gõrõgekre szembe fordúltac vala,
Dardáiockal õket õldeklic vala.

[p 0043] Erõs Hector mihelt el iutot vala,
Egész Sereg tõlle meg rémûlt vala,
Taboroktól nagy meszsze vinac vala,
Az Tenger pártyára futamtac vala.

Immár az nap el alà nyugot vala,
Meg is Gõrõg népeket üzic vala,
Mind feienként meg eskûttenec vala,
Nagy haraggal vtánnoc mennec vala.

Tenger szelire mikor iúttac vala,
Ellenséget meg szoritottác vala,
Gõrõgeket nagy szõrnyen vágiác vala,
Priamus Troiåból el ki néz vala.

Gõrõgeckel szõrnyûképpen viuánac,
Az fõ Hadnagyoc fõldre vågatánac,
Szántalan soc Gõrõgec elhúllanac,
Egész virrattig meg nem nyugouánac.

Troia alat soc hartzoc tõrténénec,
De soha tõb Gõrõgec nem veszénec,
Mint ackoron szellel meg õleténec,
Népestõl Haióstól meg tõreténec.

Nagy veszedelmeket õc hogy meg látác,
Házaiokba térni iobnac gondolác,
De az Feiedelmec õket le nyomác,
Illyen módon hadat meg tartosztatác.

Fõ Királyoc ackor fel készûlénec,
Az Hectorról kõzõttõc végezénec,
[p 0044] Achillessel ellene készûlénec,
Az Troiåba kõueteket kûldénéc.

Várbeliec is mind õszue gyûlénéc,
Ez dologról kõzõttõc végezénec,
Erõs fegyuereseket késziténec,
Nagy zõrgéssel Kapuhoz eredénec.

Oly nagy bátron az Hector megyen vala
Õ halalát semminec véli vala,
Nagy erõs fegyuere kezében vala,
Veszedelmet Gõrõg népnec hoz vala.
Egész Troia vtånna ki ment vala,
Mert Hector halalát úgy szánnyác vala,
Egy felõl az Asia hada vala,
Mås felõl Troiayac nézic vala.

Az Achillest Gõrõgec el készitéc,
Egész Talpig merõ vasba õltõzéc,
Egy nagy Dårda õ kezében adatéc,
Vé0gre az Trombita meg fualtatéc.

Két vitézec hogy szembe iuttac vala;
Erõs Hector Louåt izgattya vala,
Tollas Achillest úgy találta vala,
Czomiában az Dårda által ment vala.

Kegyetlen Achilles el ayult vala,
Szabadon Hector le vághattya vala,
De Achilles vitézt meg szánta vala,
Népét Troiába inditotta vala.

[p 0045] Mert még régen ezen meg eskût vala,
Hogy ha Achillest vitézt meg birhattya,
Tábor elõt õtet meg haladhattya,
Eleuenen népénec viszsza adgya,

Nagy hirtelen Loról le fordult vala,
Szép szóual Achillest bisztattya vala,
Kariáual fogua fel emelte vala,
Gõrõgeknec ecképpen kûlte vala.

Erõs vérontást az elõt tõt vala,
Mikor Sarpedonért ki iõttec vala,
Két száz ezer ember ackor hólt vala,
Azért Hector raytoc kõnyõrûl vala.

ÕTÕDIC RÉSZE HECTORNAC ÉS ACHILLESNEC SZÕRNYV20 HALÁLA.

HALlottunc már szõrnyû vér ontásokat,
Gõrõgeckel tõrtént erõs hartzokat,
Amazonoknac szõrnyû halálokat,
Kikért õ Fériec nem szanác hóltokat.

Scythiába mikor hallottac vala,
Hogy õ házas társoc el veszet vala,
Nagy haraggal fel indúltanac vala,
Harmad fé0l száz ezeren iõnec vala.

Erõs készûlettel õc iõnec vala,
Sûrõ Dárda, Szamszeregy kõsztõc vala,
[p 0046] Két élû szablyáioc lántzaioc vala,
Iob kéz felõl éles szekertze vala.

Az had kõzõt szántalan nyilas vala,
Zászloioc és Dobioc nagy sûrõn vala,
Rettenetes minden nemzetnec vala,
Kin Gõrõgek is meg yiettec vala.

Szåntalan nép még Táborokban vala,
Kin mindenec el czudálkoznac vala,
De ezektõl úgy meg remûltec vala,
Mert kegyetlenségeket hallyác vala.

Vitéz Mériont szolitottác vala,
Az nagy Europába izentec vala,
Fõ Királyoc soc népet attac vala,
Egész Africat is be iárta vala.

Oly nagy gyorsan népet kesziti vala,
Iszonyu sokasåg el indúlt vala,
Troia ellen nagy népet viszen vala,
Minden tartományokat rabbol vala.

Az Tengeren hogy által kõltec vala,
Az két Czaszár eleikbe ment vala,
Õmagok is el czudálkosztac vala,
Mert szemeckel be nem léphetic vala.

Scythiayac is el iutac vala,
Troiáiac ezen õrûlnec vala,
Paeoneseknec neusztetnec vala,
A szép mezõn le telepõttec vala.

[p 0047] Egy hólnapig az nép meg nyugot vala,
Végezet nap már elõ iutot vala,
Trombitác Doboc meg zendûltec vala,
Egész Tábor Gõrõgre indul vala.

Scythiayac meg indúltanac vala,
Mind feienként fel fegyuerkõsztec vala,
Sebességgel ráyoc rohántac vala,
Szõrnyû hartzot egymással kesztec vala,

Az Gõrõgec szantalanon valánac,
Negy száz ezeren raioc rohanánac,
Egész délig velec igen viuánac,
Végre az Gõrõgec meg futamánac.

Sebességgel vtánnoc nyutozánac,
Futo Gõrõgbe sokat le vagánac,
Egész az Táborig mind vágatánac,
Az Gõrõgec meg viszsza fordulánac.

Az két Tábor el egyeledet vala,
Szõrnyû zõrgés roppogás kõsztõc vala,
Nyugot népec is meg indultac vala,
Rettenetõsõn egymást vagiác vala.

Szántalanon ráioc rohåntac vala,
Scythiayakat meg toltác vala,
Egész az Kapuig mind vágtác vala,
Esmet Gõrõgekre fordúltac vala.

Negyuen ezer bennec el veszet vala,
Mert egész nap nyugattig vittac vala,
[p 0048] Scythiayac el fárattac vala,
Segitségec sohonnat nem iõ vala.

Troia népe igen megyiet vala,
Hogy veszedelmeket meg látta vala,
Scythiayakat úgy szånyác vala,
Priamüsnac eszt hirre tõttéc vala.

Scythiayakat úgy vagiác vala,
Tizen három Zászlót el nyertec vala,
Keseruesen Troiára néznec vala,
Troia hada végre ki indúlt vala.

Erõs Hectort Sereg elet hogy latác
Fárat népec meg szembe fordulånac,
Troiai vitézec siualkodánac,
Nagy rettenetesen õszue czapánac.

Vitéz Hector Dardáual viu vala,
Elõtte az Gõrõg le omol vala,
Thoas Királt ackor el fokta vala,
Neoptolemus sebbe eset vala.

Mind sõtét estueig velec viuánac,
Egy néhány ezert bennec le vagánac,
Az Görõgec Taborba szálladánac,
Troiayac varosba fordulánac.

Gõrõgec esmet meg bizakodánac,
Az Scithiayac meg futamánac,
Az Sigeum hegyig mind vágatánac,
Onnat Gõrõgec viszsza fordulánac.

[p 0049] Scythiayac viszsza nem térénec,
Házaiokba szegényec el menénec,
Gõrõgektõl igen meg vereténec,
Az nagy viadalnac véget veténec.

Tiz egész esztendõ már el iõ vala,
Gõrõgec vini nem akarnac vala,
Soc ieles vitezec meg hóltac vala,
Hectornac halála kõzelget vala.

Az Királynac egy kiczin fia vala,
Iffiu Troilusnac aszt hiyác vala.
Szép Louára egyszer el fel ült vala,
Hector módgyára õ is ki ment vala.

Achilles is szépen meg épûlt vala,
Nagy erõs Dardaiát fel võtte vala,
Io Louára ackor fel fordúlt vala,
Troia Kapuia kõrûl szaguld vala.

Egész Myrmidon né0pe vélle vala,
Vitéz módra Louon szagúldnac vala,
Az nagy szép Tauasz el kezdetet vala,
Troilus is Troiából ki iõ vala.

Az Kapun ki alig mehetõt vala,
Az Gõrõgec ám meg esmertéc vala,
Az Achilles Louát nyargallya vala,
Szegén Gyermeket által verte vala.

Erõs Dardaiát benne hatta vala,
Porba az õ vére le czorog vala,
[p 0050] Loua féke meg is kezében vala,
Szegény ez világból el ki múlt vala.

Troiayac mihelt eszekbe véuéc,
Az erõs Hectornac eszt meg ielentéc,
Achillesre igen meg boszonkodéc,
Háladatlansagáról emlekezéc.

Hallyuc meg Hectornac szõrnyû halalát
Lássuc szerenczénec forgando vóltát,
Innet minden vitéz vehet szép példát,
Módgyáual igazgassa állapattyát.

Hector az Troiánac ótalma vala,
Emberec kõzõt gyõzhetetlen vala,
Házaiánac nemes ótalma vala,
Vén Attyánac ékes tzimere vala.

Busúltában magát meg nem bírhatà,
Édes õczén el keseredet vala,
Senki intésséuel nem gondolt vala,
Gorombaul Gõrõgekre fút vala.

Vén Priamus erõssen fé0lti vala,
Mert annál tõb reménsége nem vala,
Minden gondolattya Hectorról vala,
Ily ielenség álmába tõrtént vala.

Priamus álmába eszt latta vala,
Hát egy Gõrõg az Coronát el kapta,
Szeme lattára kette szakasztotta,
Az Piatzon tûzbe meg oluasztotta.

[p 0051] Fiát Hectort álmában hyia vala,
Király elõt szarnyán fel répûlt vala,
Az Ég alat nagy szépen repõz vala,
Ez álom Királynac feiéré szállà.

Âlom miat erõssen retteg vala,
De semmiképpen vélle nem gondolà,
Attya ellen Louára fordúlt vala,
Payszal szablyáual ki indúlt vala.

Az Achilles meg fútamodot vala,
Mérges nyilait fel ragatta vala,
Tatar yiat kezébe kapta vala,
Hector elõt õ el reitezet vala.

Erõs Hector igen meg busúlt vala,
Szõrnyûképpen Gõrõggel viu vala,
Gõrõg nép elõtte le omol vala,
Az Wlisses ellene indúLt vala.

Dardáiáual Wlisses viu vala,
Éles Tõrrel Hector le verte vala,
Hólt eleuenen õt el hatta vala,
Nestor vitézt fõldre le vágta vala.

Achillesre oly igen busúl vala,
De Hector elõt el reytezet vala,
Egész Troia Gõrõggel viu vala,
Az Czaszároc igen rettegnec vala.

Szõrnyûképpen õ velec vinac vala,
Myrmidonesec serege el húlla,
[p 0052] Maradéka tábor felé indula,
Hector az Achillest keresi vala.

Egy kis hayléknál el reytezéc [!] vala,
Mérges nyilat yiába tõtte vala,
Két nyiláual Hectorhoz úgy lõt vala,
Torkån az mérges nyil által ment vala.

Szegény Hectort az rút méreg el hatà,
Magát mingyarást halnia boczatà,
Az erõs Achilles szablyaiát rantà,
Hector ellen nagy hirtelen indula.

Busúlt Hector meg is fegyuerét foga,
Achilles sisakiát véle úgy czapà,
Felsõ fele ketté szakadot vala,
Achilles feiébe be`hatot vala,
Achilles ezen igen yet vala,
Hector élõt meg futamodot vala,
Szegény Hectort méreg el hatta vala,
Ez világból vitéz igy ki múlt vala.

Achilles eszt eszebe võtte vala,
Testet Lorúl le taszitotta vala,
Szegeny hólt testet által verte vala,
Koczi vtán mingyárt [!] kõtette vala.

Egé0sz ... Táborban meg kialtatà,
Az hólt testnec labait meg furatà,
Kegyétlennûl tétoua hurtzoltatà,
Az ebeknec mezõre ki vonatà.

[p 0053] Ezen Troiayac keseredénec,
Pénzen Gõrõgektõl frigyet véuénec,
Priamussal Achilleshõz menénec,
Hogy Hector testeért kõnyõregné0nec.

Nagy soc kinczet Troiából hosztac vala,
Achilles elõt térdre estec vala,
Nagy rút szemmel raioc tekéntet vala,
Az Királynác ecképpen felelt vala.

Király, Taualy nem eszt mûueled vala,
Én népemet artzúl vereted vala,
Siralmas nékem Patroclus halála,
És sebeimnec keserues faidalma.

Im ezennel veled is à3zt miuelem,
Néped elõt szinte aszt czelekedem,
Tollas Buzgannyal feiedet el rontom,
Egész Táborodat fõldre vágatom.

Fõ fõ népec úgy kõnyõrõgnec vala,
Aiax vitéz végre fel állot vala,
Mert Hectorról meg emlekõzõt vala,
Ki irgalmasságot véle tõt vala.

Halgatoia légy wram beszédeknec,
Ad meg Hectort õ siralmas népé0nec,
Szabadsågot adgy iliy nemes vitéznec,
Gondold régi veszedelmet feiednec.

Nyiluán Hector senkit meg nen õlt olna,
Czac nékie bekessége lõt volna,
[p 0054] Mindenekhõz õ kegyekmes lõt volna,
Senkit akartyáual nem bántot volna.

Ez beszéden Achilles keserõdéc,
Hector teste pénzen meg adatatéc,
Tisztességgel Troiába be vitetéc,
Siralmas ruhába fel õltõsztetéc.

Régieknec illyen szokásoc vala,
Hólt testet tûzben meg égetic vala,
Porát Korsótskába czinállyac vala,
Emlekezetre aszt meg tarttyác vala.

Troiayac Hectort meg nem égetéc,
Drága Balsamummal testét meg kenéc,
Egy kiczin Bóltotskába helyhesztetéc,
Ezûst ágyba emlekezetré teuéc.

Látni õtet mindennec szabad vala,
Attyac Annyac sirua be mennec vala,
Ohaytással õtet czokollyác vala,
Az hólt testõl meg nem válhatnac vala.

Abrazattya Hectornac magas vala,
Tiszta aranyból ki õttõttéc vala,
Termétében czontos és vastag vala,
Nagy szép fodor haia és kemény vala.

Nagy õreg kéc szeme és fényes vala,
Tekinteti [!] kegyelmességgel vala,
Szaua ... pelypen esic vala,
Huszon kilentz [!] esztendõbe iút vala.

[p 0055] Õltõzõ szerszáma elõtte vala,
Õ Dardáia tizenkét singni vala,
Tiszta aranyas õ Paysza vala,
Harom veres Oroszlan rayta vala.

Életé0ben drága erkõlczû vala,
Boszuságot senkinec nem szólt vala,
Kiczintõl fogua nagyigh szånnyác vala,
Még az ellensé0g is oháytya vala.

Az Czaszároc igen õrûlnec vala,
Mert fõ ellenségec már meg hólt vala,
Achilles Kirållyal vigadnac vala,
De am ez is Hectorért meg hólt vala.

Priamus Parist szolitotta vala,
Az ki az nagy Troiaban még él vala,
Ki miat à szõrnyû had indúlt vala,
Attya néki ecképpen szólot vala.

Látod fiam Paris, veszedelmûnket,
Troiabelieknec nagy eseteket.
Attyád fiainac el veszésseket,
Gõrõgeknec kegyetlenkedésseket.

Ha Achilles kõsztõc wralkodandic,
Egy ostromon népûnc mind le vágatic,
Egy hólnapig Troia vára el romlic,
Fundamentomából ki tõrettetic.

Azért lásd meg ved eszedbe ezeket,
Vesd halalra most az tennen feiedet
[p 0056] Kõsd fel mingyárt te éles fegyueredet,
Vitéz Batyádért ne szánnyad testedet.

Tudod fiam Batyád mit czelekedéc,
Te erõtted õ vére ki ontatéc,
Ez nagy veszedelem érted tõrténéc,
Illy nagy soc nép éretted le vágatéc.

Azért mint õ nem kéméllette magát,
Te se szánnyad karodnac faratsagát,
Ved kezedbe te mérges nyilaidat,
Áld meg Achillesen az te boszszudat.

Im ezennel elég leszen ótalmod,
Nem leszen ebbõl semmi kár vallassod,
Életé0dre wrac viselnec gondot,
Ezzel lészen czac keués fáratságod.

Egy szép sereget nagy hamar szerzénec,
Ieles fõ wrakat mellé veténec,
Troiayac mindnyåian készûlénec,
Isteneknec erõssen kõnyõrgénec.

Az Gõrõgec igen vigadnac vala,
Hector halalán úgy õrûlnec vala,
Város mellet egy kis kapolna vala,
Achilles áldozni oda indula.

Az Táborból immár ki lépet vala,
Kapolnába Paris is be ment vala,
Status meget magát meg vonta vala,
Achilles is el kõzelitet vala.

[p 0057] Templomban hogy Parist meg látta vala
Gõrõg nyeluen õtet meg szitta vala,
Mérges niyllal Paris hozza lõt vala,
Szûuében az niyl vas meg ållot vala.

Vitéz nem álhatà fõldre fordula,
Paris látà éles tõrét ragadà,
Feiét derekától hamar el vágà,
Vitéz Battyaért Boszszuiát meg állà.

Gyorsan eszt meg monda édes attyánac,
Hogy halalát meg torlotta Battyánac,
Gõrõgec Kapolnåba indulánac,
Mert hadnagi dolgába semmit nem tudnac.

Kapolnåba mihelt be iõttec vala,
Achilles testét ott talaltác vala,
Czaszároknac meg ielentõttéc vala,
Mind az egész Tábor meg busúlt vala.

Nagy sirással Achillest el temetéc,
Az egész Tábortúl mind iaygatatéc,
Minden fegyuere elõ hozatatéc,
Az nagy Tåbor elõt le tétettetéc.

Õ paysza oly igen nehéz vala,
Hét õkõr bõrrel boritottác vala,
Égh forgasát rayta meg írtác vala,
Tollas Buzganyát fel nem biriác vala.

Két Hadnagyoc elõ állottac vala,
Vitéz Aiax egiyknec neue vala,
[p 0058] De Másodic az Bõlcz Wlisses vala,
Kic az fegyuert igen keuannyác vala.

Iol lehet az Aiax io vitéz vala,
Kinec mássa az Táborba nem vala,
De még is Wlissesnec attác vala,
Mert bõlczeségéuel el nyerte vala.

Ezen Aiax oly igen busúlt vala,
Mert az fegyuer õnéki nem birt vala,
Egész Tábor õtet mind nézi vala,
Fegyueréuel magát meg õlte vala,

Immar mind az két fél el únta vala,
Semmi vége viadalnac nem vala,
Ország Hadnagyait emeltec vala,
Vég ostromhoz mindenic készûl vala.

Azon éyel az népet el készitéc,
Egész Gõrõg Tábor mind fel vitetéc,
Szé0p haynálba az nép el inditatéc,
Neoptolemus Louára fel vgréc.

Troiayac mind fel fegyuerkezenec,
Soc niylasoc Tornyokba fel menénec,
Az Gõrõgec mind ostromnac iõuénec,
Várból rayoc nagy soc niylat lõuénec.

Halållal egiyk is nem gondol vala,
Nagy vakmerõn az tõrést hagiác vala,
Egy mást az kõfalról le hánnyác vala,
Rettenetes siuås kõzõttec vala.

[p 0059] Eggiyk felõl végre tõltést hanyánac,
Mind Fát, Fõldet, Kõuet õszue rakánac,
Laytoriákon Båstyåkba be hagánac,
Troiayac benne le vágatánac.

Oly nagy erõs viadal kõsztõc vala,
Két egész hé0tig meg nem állot vala,
Vég ostromot tenni akarnac vala,
Azért halálokat nem szánnyác vala.

Rikoltassal várba fel rohanánac,
Gõrõgec Bastyákból ki vagatánac,
Troiayac kõzze kic akattanac,
Kontzról kontzra lég ottan hányattanac.

Kõsztõc az vér anniyra árrat vala,
Hogy az embert meg tántorittya vala,
Az mely árok hólt testel rakua vala,
Sûrõn ráyoc az niylat szoryác vala.

Az Hadnagyoc nagy károkat meg latác
Népet az ostromról viszsza forditác,
Az fõ Királyokat õszue hiuatác,
Hadnagyságokat kezekbe aiánlác.

Házaiokat kõsztõc sokan ohaityác,
Kegyetlen Királyoc meg tartosztattyác,
Minden kegyelmességeket aianlyác,
De az fárat népet meg nem tarthattyác.

Minden Bõlczec Troia hadat czudáltác,
Gõrõgec keserûséget sirattac.
[p 0060] Cronikaiokba mindenec be írtác,
Vitézeknec halálåt ohaitottác.

Ha ez fõldnec szeme, szaia lõt vólna,
Fárat nemzeteken kõnyõrûlt vólna,
Gyomrában némellyet meg mentet volna,
El épedet népet taplålta volna.

Wrac és Kiralyoc el keserõttec,
Tiz egész esztendeig ott veszõttec,
Kegyetlen sebeckel immá8r el tõlttec,
Keserû gond mia már el õszûltec.

Semmi reménségec senkinec ninczen,
Hogy édes házaiába el mehessen,
Régi esmerõiéuel beszé0lhessen,
El pusztúlt fõldére visza térhessen.

Nám gyõszhetetlen volt Troia kõ fala,
Vért kéuán volt Priamus Coronáia,
Nam rettenetes vólt Hector haragia,
Forgo szélnél sebeseb forgodåsa.

Troiabeliec is el farattanac,
Fárat népec nyugodalmat kéuánnac,
Eleget szolgáltac õ házaioknac,
Io vitézec már mind le vágattanac.

Nagy sokaig mind vesztegségbe lõnec,
Troiayac is ki menni nem mé0rnec,
Farat Gõrõgec is el épettenec,
Haza térni nagy sokan igyekõznec.

[p 0061] Sokat írnac Troia el romlassaról,
Ily két ieles hadnac el oszlassaról,
Nagy sokan írnac bizonnyal Troiáról,
Lõt vólna romlása árúltatásból.

Erõs Hector mikoron meg hólt vólnà,
Király magát két wrra biszta vólna,
Ezec az Troiát el árultác vólna,
Négy száz ezer embert el vittec vólna.

Historiayokba sokan be írtác,
Gõrõgeknec álnoksagát czudállyác,
Varbelieket miképpen meg czaltåc,
Halgassuc meg veszedelménec okát.

Példa lehet Troia minden embernec,
Felettéb ne hidgen vak szerenczénec,
Határt vetet Isten õ életénec,
Ellene nem álhat végezéssénec.

Czudálatos vala Troia ereie,
Kit emberi erõ meg nem vehete,
Szántalan soc nép alatta el vesze,
Ier lássuc meg mint tõrténéc veszésse.

HATODIC RÉSZE AZ HISTORIÁNAC.

SIRALMAS
veszéssét Troia váránac,
Sokan czudállyac módgyát romlassánac,
[p 0062] Gorombaságokat az nagy wraknac,
Illyen rendét íryác pusztulássoknac.

Fõ Czaszároc igen busúlnac vala,
Hogy Asia hada el romlot vala,
Vitézségec semmit nem használt vala,
Tõb tõb veszedelmec érkezic vala.

Rauasságot hirtelen gondolánac,
Szántalan soc boronákat hordánac,
Egy igen nagy fa Louat faragánac,
Nyoltz hólnapig mind ezen baidolånac.

Az négy lába mind kereken ál vala,
Aly aytókat rayta czináltac vala,
Ezer embert belé szerzettéc vala,
Az eggiyc Czaszár is velec ott vala.

Nagy okosság Agamemnonba vala,
Egy kis szygetben el reytezet vala,
Tenedos szygetnec eszt hiyác vala,
Troia várától czac egy mély fõld vala.

Czaszár minden felé el izent vala,
Micénéba leuelet kûldõt vala,
Wyob népet mellé hozatot vala,
Nyóltzuan négy ezeren érkesztec vala.

Illyen czalardságot gondoltac vala,
Az nagy fa Louat õc ott hattác vala,
Troiayac igen õrûlnec vala,
Mert el mentec õc mind aszt vélic vala.

[p 0063] Sõt az Gõrõgec kõszt egy ember vala,
Álnoc Sinonnac hiuattatic vala,
Gõrõgec kezét hátra kõttéc vala,
Egy såros Tóczkába ott hattác vala.

Czuda nagy vakmerõség benne vala,
`Azért wrac õtet ott hattác vala,
Illyen ielt Gõrõgeknec mondot vala,
Hogy az népet meg ne czalatkosztassa.

Valahogy az Vårast ha meg czalhatom,
Ez nagy Louat velec be vonathatom,
Éyel az aytaiát nékic meg niytom,
Titkon à soc népet mind ki boczátom.

Soc szántalan embert le vágattatoc,
Az magas kapura én el fel hágoc,
Egy égõ üszõget néktec mutatoc,
Mihelt lattyátoc ottan indúliatoc.

Hasonlaos képpen ez tõrtént vala,
Troiayac várból ki iõttec vala,
Egész Troia õrõmre fordúlt vala,
Isteneknec hálåkat adnac vala.

Wrac az nagy Louat czudállyác vala, Czudalatos képpen formáia vala,
Troia hadat rayta meg írtác vala,
Királyoc személye mind rayta vala.

Nagy véres Dardákat találnac vala,
És némellyec ezen úgy sirnac vala,
[p 0064] V20res Sisakokat fel vesznec vala,
Tõrõt Payszokat találnac vala.

Igen keseruesen mind sirnac vala,
Kiknec Magzattyoc ott el veszet vala,
Erõs Hectort úgy emlegetic vala,
Ki sokszor az népet meg menti vala.

Achillessel itt ez helyen meg viua,
Itt erõs Aiaxot meg gyõszte vala,
It az Achillesnec satora vala,
Itt Penthesileát le vágtác vala.

De itt az Czaszároc såtora vala,
Imit az két had õszue õklelt vala,
Itt Szereczéneket le vágtác vala,
Imit Patroclus le vágatot vala.

Itt az Rhesus Király tábora vala,
Kit az Diomedes mind el pusztita,
Itt az mezõ vérrel be borúlt vala,
Itt Scythiayac meg hóltac vala.

Némellyec kõzzûlõc ki iõnec vala,
Az Lonac nagy vóltát czudállyác vala,
Louagoc, Gyalogoc el léptéc vala,
Kin Gõrõgec szõrnyen rettegnec vala.

Wrác és Hadnagyoc õszue gyûlénec,
Hogy az várba vigyéc úgy végezénec,
Ebben Laocoon Papnac hírt tõnec,
Nem álhat ellene bolondúlt népnec,

[p 0065] Sõt bolondoc vattoc nagyon kiáltà,
Troiayac nincz eszetec asz4t mondà,
Erõs Dardaiát hirtelen raggadà,
Az Lò óldalába Dardát el rontà.

Ier gyútsuc fel lássuc mi vége leszen,
Mert raytunc bizony czalárdsagot teszen,
Ezzel Gõrõg nép raytunc erõt veszen,
Meg lattyátoc veszedelmûnkre leszen.

Kõz népec is mind aszt kialtyác vala,
Hogy Tengerbe vetnéc aszt mongyác vala,
De az wrac meg bolondúltac vala,
Hogy be vigyéc aszt paranczollyác vala.

Apro gyermekec ott futosnac vala,
Az mezõkõn széllel iatzodnac vala,
Egy embert az Nádasba leltec vala,
Az Pásztoroc onnat ki vontác vala.

Kialtással az gyermekec ragadác,
Kezét labát minden felõl meg kapác,
Az Troia varába el be hurtzolác,
Priamus varába kõtõzue hozác.

Az Priamus õtet bisztattya vala,
Szabadon boczassác meg hatta vala,
Az nagy Lórúl õtet kérdezic vala,
Kirõl nékic Sinon eszt monta vala.

Bizonyára valamit néktec szóloc,
Troiaiac mindent igazat mondoc,
[p 0066] De nincz Gõrõgeknec semmi hatalmac,
És ez vtán lészen nyugodalmotoc.

Ez nagy Louat õc arra faragtatác,
Minerua tisztességére czinalåc,
Hogy valakic ez nagy Louat mag latnác,
Troia viadallyát õc elõ hoznác.

De semmi czalardság bizony hidgyétec
Sohúl ninczen semmi veszedelmetec,
Ez Louat meg lattyác tû nemzetségtec,
Kic Troiába ez vtán neuekõdnec.

Wrac elõt ecképpen szóllot vala,
Egész Troiát ezzel meg czalta vala,
Wrac errõl igy tanáczkosztac vala,
Hogy be vinnéc aszt paranczollyác vala.

Az egész város kõrnyûl võtte vala,
Soc kõtõlet az Lóra kõttéc vala,
Labaira Lantzot foytottác vala,
Énec szóual Troiába vonszác vala.

Az nagy erõs kapun be nem fért vala,
Errõl az Wrac így végesztec vala,
Keritésben le rontottanac vala,
Azért az városba így vittéc vala.

Még az Templum mellé el iutot vala,
Egész Troia népe mind hallya vala,
Négyszer az fegyueres meg zõrdûlt vala,
Fegyuerec zengéssét meg hallyac vala.

[p 0067] Tellyességgel el bolondultac vala,
Õrõmekbe semmit nem felnec vala,
Az nagy Louat városba vittéc vala,
Egy Templum mellé helyhesztõttéc vala.

Az nagy wrac igen vigadnac vala,
Fõ fõ wrac el részegûltec vala,
Az Sinonnac meg kegyelmesztéc vala,
Az Városba sz4abadon iárhat ala.

Borral és álommal el tõltec vala,
Senki õ kõzzûlõc ebren nem vala,
Álnoc Sinon Laytoriat hozot vala,
Gõrõgeket ki szállitotta vala.

Az hóld világ nagy szépen fel iõt vala,
Agamemnon népei iõnec vala,
Város népe el nehezedet vala,
Semmit ez dologba nem tudnac vala.

Kapun állókra titkon talalánac,
Aluo helyekben le vágatánac,
Minden kapukat nékic ki niytánac,
Fegyueresseket belé állatánac.

Álnoc Sinon kõ falra állot vala,
Egy üszõget el fel mutatot vala,
Az Gõrõgec el érkesztenéc vala,
Az nagy városba mind be iõttec vala.

Az széles piatzra iutottac vala,
Részegõknec feieket szettec vala,
[p 0068] Szántalan embert már meg õltéc vala,
Wrac ebben semmit nem tudnac vala.

Egész várost immár be fogtac vala,
Minden útzakat fel gvutottác vala,
Szegény népec úgy riualkodnac vala,
Vtzákról útyákra futosnac vala.

Troia Hadnagya az Aeneas vala,
Azon éyel illy álmot látot vala,
Meg hólt Hector eleibe ment vala,
Keseruesen ö elõtte sir vala.

De néki nem ollyannac tetzic vala.
Mint az ki régen hadakozic vala,
Õ népeit meg szabadittya vala,
Aiaxot, Patroclust el gyõszte vala.

Nagy rút ábrazatunac tetzic vala,
Õ szép haiát az vér el folta vala,
Szép ortzáia igen rút poros vala,
Szép szemeit az vér be õtte vala.

Aeneas aszt álmába látta vala,
Nagy szép szóual meg szolitotta vala,
Troia reménsége, hól késel vala,
Néped veszedelmét nem nézed vala.

Mert tellyességgel el fárattunc vala,
Szûuõnk szakadua téged váronc vala,
Wram Hector, De te hól késel vala,
Nagy kéuánua téged ohaitunc vala.

[p 0069] És à te szép ortzád nem illyen vala,
Az te tekénteted szép ékes vala,
Erõs derekád gyõszhetetlen vala,
Wram tõllûnc houa tauosztál vala.

Semmit kérdéssére nem felelt vala,
Czac ezeket nékie monta vala,
Keseruesen fel fohászkodot vala,
És az magas égre tekintet vala.

Iai iai fus el te Venusnac szép fia,
Mert ám nyitua az Troiánac kapuiá,
Az ellenség à szegény népet vágia,
Sinon az fõ Várokat gyutogattya.

Ezeket Aeneasnac monta vala,
Az nagy Segestyébe be futot vala,
Âldozo szerszámokat hozot vala,
Egy langolo üszõg kezében vala.

Mihelt ezeket néki monta vala,
Ottan elõlle el enyizet vala,
Mind az egész város szõrnyen ég vala,
Szegény népec igen vágatnac vala.

Soc fõ Vároc tõbõl ki égtec vala,
Ieles épûletec romolnac vala,
Rettenetes nagy iaygatás ott vala,
Troiayac szõrnyen vágatnac vala.

Fõ várokat erõssen viác vala,
Ieles Wrac le vágattanac vala,
[p 0070] Száz harmintz három vár még éppen vala,
Király vára Piros maruán kõ vala.

Ez szép várat erõssen viác vala,
Kis aytókat feiszéuel vágiác vala,
Várból õket nagy szõrnyen lõuic vala,
De tõb tõb nép õ helyekbe iõ vala.

Végre az Aeneas fel serkent vala,
Az ablakon el ki tekintet vala,
Rettenetes iaygatást hallot vala,
Házhéiára gyorsan fel fútot vala.

Éles tõrét hamar kezébe kapà,
Iò Legényit várból alà indità,
Gyermekestûl Panthust olõl találà,
Aeneasnac keseruesen aszt mondà.

Bizony el iõt már útolso üdeie,
Troia varanac szõrnyû veszedelme,
Nám igaz vólt Bõlczec iõuendûlésse,
Im mit mielt wraknac eszessége.

Ez nagy Louat az városba be hozác,
Gonosz Sinont az Wrac el boczatác,
Az Kapu kõrnyeket is el rontatác,
Álnoc Sinont szabadon el boczatác.

Sinon ez éyel laitorát hozot vólt,
Az nagy Lóba igen soc fegyueres volt,
Sinon ezeket mind ki boczátta vólt,
Az tõb népec czac lesbe állanac volt.

[p 0071] `Az Hadnagynac Panthus eszt mõta vala
`Az Tenger partya felé indúl vala,
Kis gyermekét kezében viszi vala,
Az kõz népec igen vágatnac vala.

Népeiuel Hadnagy el indult vala,
Fõ embereket elõl talalt vala,
Fõ fõ Wrac nagy haddal iõnec vala,
Aeneas Királynac õrûlnec vala.

Vitéz Migdonides az eggyic vala,
Masodic az Ripheus velec vala,
Hypanis és Dyinas kõzõttõc vala,
Szép Táborral el indúltanac vala.

Az étzaka tétoua iártac vala,
Szántalan Gõrõget le vágtác vala,
Hadnagyockal szembe õklelnec vala,
Hóld világon széllel hartzolnac vala.

Egy fõ Gõrõg hadnagyot láttac vala,
Erõs Androgeusnac hiyác vala,
Androgeus õket bisztattya vala,
Gyuczáttoc az várost kiáltya vala.

Troiayakat nem esmeri vala,
Három ezer ember mellette vala,
Troiayac rayoc rohántac vala,
Androgeus népét le vagtác vala.

Troiay Sisákot mind el hagyitác,
Gõrõgec õltezetit fel raggadác,
[p 0072] Nagy roppant sereggel el indulânac,
Gõrõg ruhåba sokat le vagánac.

Az Királynac egy szép leanya vala,
Az Templumban egyedûl lakic vala,
Az Gõrõgec rea rohántac vala,
Haiáual fogua õtt vondozzac vala.

Az Tenplumõ nagy szép Bástyác valánac,
Nyilassockal ezec rakua valánac
Õ almockból hirtelen fel vgránac,
Gõrõgekre nagy soc nyilat szoranac.

Az Cassandrát mihelt meg látta vala,
Mygdonides ezen meg busúlt vala,
Mert iegybeli matkáia néki vala,
Halálra Gõrõgec ellen fút vala.

Troiayac õtet úgy lõttéc vala,
Mert Gõrõg vitéznec alittyác vala,
Szõrnyû halállal ottan meg hólt vala,
Ripheus is melleie eset vala,

Czac Aeneás bennec maradot vala,
Priamus vára felé indult vala,
Minden népe vtánna megyem vala,
Király várát Gõrõgec rontyác vala.

Szántalan soc nép kõrûl võtte vala,
Dardássoc Nyilasoc húllanac vala,
Mind két felõl nagy sokan vesznec vala,
Rettenetes zaygás kõzõttõc vala.

[p 0073] Az erõs kapukat be rontyac vala,
Vas kosockal gyorsan forgodnac vala,
Fal tõrõket Gõrõgec hoznac vala,
Szåntalan nép mellette el húl vala.

Sebeseggel à tûz geriedez vala,
Kiuõl belõl egy aránt égnec vala,
Troiayac várbol ki iõnec vala,
Rettenetes vérontást kezdnec vala.

Dob Trombita nagy erõssen zug vala,
Mind louag s'mind gyalog szõrnyen vész vala
Wrac és Királyoc meg halnac vala,
Ieles louac az langban égnec vala.

Várbeliec mikor ki ütnec vala,
Sokszor az Gõrõg nép hátat ad vala,
Rettenetes képpen le húlnac vala,
A soc hólt testeknéc szåma nam vala.

Az széles piatzig vágatnac vala,
Sokan az nagy Loba fel hágnac vala,
Szégyenekre ott el reyteznec vala,
Végre mind Louåstól meg égtec vala.

Várbeliec végre meg tolyatánac,
Nagy soc vér ontassal be vágattánac,
Ieles fõ népec ackor meg halánac,
Czac keuesen várba szálladánac.

Rettenetesen hartzolni kezdénec,
Az kapu kõszt nagy vér ontást téuénec,
[p 0074] Végre az Gõrõgec erõt véuénec,
Sokan à szép várba be férkezénec.

Fõ fõ Wrac ezen ré0mûltec vala,
Iò vitézec kétségbe estec vala,
Az kûlsõ keritést meg võttéc vala,
Soc iò vitéz ackor el veszet vala.

Ez nagy romlást Paris meg låtta vala,
Éles tõrét kezébe kapta vala,
Lantzaiáual kõzõttõc hartzol vala,
Tollas Gõrõgeket hullattya vala.

Troia népét szépen bisztattya vala,
Gõrõg Tábort szõrnyen vágattya vala,
Várból ellensé0get ki vágtác vala,
Szåntalan soc ackor el veszet vala.

Az Neoptolemus iò vitéz vala,
Erõs Achillesnec ez fia vala,
Paris mia meg sebesedet vala,
Ki kõzõttõc ország Hadnagya vala.

Végre egy iò vitéz érkezet vala,
Az Gõrõg országban nagy hires vala,
Erõs Philoctetesnec hiác vala,
Hercules nyilait hordozza vala.

Szõrnyûképpen nyillal forgodic vala,
Troia népét erõssen veszti vala,
Soc iò vitézt immár meg gyõszte vala,
Az Parisnac mellyét talalta vala. [p 0075]

Nagy erõs Méreggel meg kenue vala,
Paris ezzel ottan le eset vala,
Méreg miat el dagadozot vala,
Ezzel életénec vége lõt vala.

Nagy erõs viadalt esmét tartånac,
Várbeliec esmet meg tolyatánac,
Szántalanon bennec le vágatánac,
Priamus hazaig mind vágatånac.

Nyilasoc Dardásoc meg indulánac,
Tornyokból Bástyákból ala szsállánac,
Rettenetes viadalt inditánac,
Szántalan Gõrõget fõldre vagánac.

Asiai erõ igen nagy vala,
Egy hellyébe százan állanac vala,
Troia hadat azért meg tóltac vala,
Mind szegént gazdagot le vágtác vala.

Az erõs férfiac el fottac vala,
Az nagy várban ritkán tetzenec vala,
Az ellenség ellenec viu vala.

Belsõ várat végre meg võttéc vala.

Minden népec el farattanac vala,
Sebes nyilac el fogyatkosztac vala,
Az vár teteiére fel hágnac vala,
Máruán kõueckel népet vesztic vala.

Az szép Palotákat úgy rontyác vala,
Ezûst rudakat le boczátnac vala,
[p 0076] Ellenséget acképpen hia vala,
Mingyárt à szép várat meg võttéc vala.

Az fõ Czaszár hogy el érkezet vala,
Deyphobus varåba fel ment vala,
Palota aitaiát be tõrtéc vala,
Deyphobust agyába leltéc vala.

Fegyuer nélkûl nép kõzze elegyedéc,
Nagy hirtelen az vitéz sebben eséc,
Ellenségtõl ottan meg fogattatéc,
Rettenetes nagy kin rayta tétetéc.

Két kezei tõbõl ki vágatánac,
Két labat bekoba nyomatánac,
Az nagy várbol véle alà szallånac,
Szolgaiual nagy hartzot inditánac. [!]

Nagy kénnyába õket átkozza vala,
Orrát ayakastól el vagtác vala,
Õ szemeit ottan ki tóltác vala,
Ily eretnekséget mieltec vala.

Troia vára tõbõl ki éget vala,
Ieles Wrac benne el vesztec vala,
Minden útzåc el pusztultanac vala,
Város népét mind el rablottác vala.

Szegény Attyac Annyac vgy sirnac vala
Erõtlen kezec håtra kõtue vala,
Io vitézec le vågattanac vala,
Szåntalan soc Rabot el fogtác vala.

[p 0077] `Mondhatatlan soc kinczet leltec vala.
Az Tengerre úgy indúltanac vala,
szép Helenát vélec el vittéc vala,
az Tengeren sokat budostac vala.

Troiayac azért így iártac vala,
Az lator Paris mia vesztec vala,
Egész orsz4ág kõrnyûl el pusztult vala,
Az szép várnac czac hire marat vala.

Menelaus nagy soc né0ppel iõt vala,
Tiz ezer emberrel haza ment vala,
Szåntalan sok hólt test ott éget vala,
Nyóltz egé0sz nap az lang meg nem szûnt vala.

Az Troianac szép útzai valánac,
Kic negied fel száznac szamlaltatánac,
Ez szép útzác fattig mi7d ki rõlånac,
õ népei nag rabságra iutánac

Senki Troiaból el nen szállat vala,
Czac két vitéz nagi néppel el iõt vala,
az erõs Antenor az egyic vala,
ki Padua várasát rakatta vala,

Másodic az Aeneas király vala,
Kitõl az Oloszoc szármasztac vala,
Ezec Troiából ki szalattac vala,
à tõb sokaság mi7d ot veszet vala.

E lõn azért à Gõrõgnec haragia,
Szép Troiánac rettenetes rõlása,
Egy hituán Aszszony mia pusztulása,
Kinec reánc czac az hire marada.

Mas fél ezer, és az hatuan kilentzben,
Mikoron irnánac ennyi üdõben,
Az Troiáról valo emlekezetben,
Soc Cronikákból irác eszt versekben.

Finis.