Ismeretlen szerzõ:HISTORIA MELYBEN AZ FELSÉGES BATHORI SIGMONDNAC Erdélyi Feiedelemnec 1595 Esztendõben valo viselt hadai irattattanac megh. 0001


EMLEkõzem mostan mi tõrtént dolgáról, Az Erdély orszagnac múlt állapattyáról, BAThori SIgmondnac nagy jámborsagárol, Hazaiahoz valo hû szolgallattyáról.

Mikoron irnánac ennyi Esztendõben,
Az ezer õt százban, és kilentzuen õtben,
Io BATHORI SIGMOND ackor az ûdõben,
Király vala immár az Erdély fõldeben.

Gyakron gondolkodic Király õ magában,
Mint õregbithesse népét Orszagában,
Es viszsza hozhassa megh birodalmában,
Kic volnánac régen Pogán foksagában.

Azért nem mulata seregét indita,
Végh Temesuár felé az Tõrõc országra,
Kiknec eleiben Barbély Gõrgyet ada,
Miként czelekedgyéc õtet meg tanita.

O mely czudalatos az iò ISTEN dolga,
Hól mit czelekõszic Ember nem tudhattya,
Barbély Gõrgy az Királyt hûséggel szolgállya,
Házayánac akar lenni õ gyámola.

Ez üdõben szamos az iò tanácz vala,
Ki Feyedelméhez iò akaro vólna,
Nagyob része mind az Tõrõkhõz von vala,
És ellenségénec tõb jót akar vala.

[p 0002] Király õ magais uduari népéuel,
Szálla meg táborban Szasz Sebeshez kõzel,
Hogy az Vármegyekbõl inkáb kelnénec fel,
Iõnenec táborban nagyob sietséggel.

Innét el indula Bartza mezeyére,
Sokat varakozéc it hogy erõ jõne,
Szép hadackal iõnec minden felõl ide,
Temérdeki sok nép rõuid üdõn gyûle.

Ezenkõzben Király az õ seregénec,
Egy részét el kûldé elõl vitézeknec,
Hauasel fõldében hogy el sietnénec,
Minden kétségeckel altal kõlteznénec.

Õ magais után mingyarást indulna,
Az Német segitség mihelyen el jútna,
Addigh vesztegségben lennénec táborba,
Né kezgyenec semmit õ táuol voltába.

Molduába ira az Istuán Vaidánac,
Népéuel készûlne szép tartomanyánac,
Melléye sietne az Mihály Vaidánac,
Holot õ magátis rõuid üdõn látnác.

Eszt haluán az Vaida, semmit nem mulata,
Tatártol féltében Erdély felé tarta,
Hogy Király népéuel igy õszue júthatna,
Nagyob bátorsággal és eggyût iárhatna.

Már nem meszsze Vaida az határtol vala,
Vtát à Lengyelec megh állottác vala,
Kickel erõs hartzot inditottac vala,
Király seregeben Tercz Várához júta.