Gyulai Márton: EPINICIA AZ TEKINTETES ES NAGYSAGOS VITEZLÕ KET FÕ URAKNAK, PALFI MIKLOSNAK, ES SVARCZENBURGNAK IELES DIADALMOKROL.

Mikepen az mi hatalmas Urunk Istenünk, az ü kegyelmes jo voltabol Györ-Varat, mindeneknek ámelkodasokra, velletlenül, erdemünk felöt, közönseges örömünkre, keresztyen kezhez ada: Ugy mint, 1593. esztendöben. Böyt mas havanak 29 napjan virradora. 0003
NAGY gyõzedelemrõl,
Nagy Gyõr vetelerõl,
Mostan en emlekezem,
Io PALFI MIKLOSNAK
Hires SVARCZENBURGNAK
diadalmit jelentem,
Nagy serensegeket
Es eszesegeket
szép peldakban eneklem.

Az Istennek uyjat
Vezerlõ paltzajat
Ezekben tapasztalom,
Hector vitezseget
Ulysses elmejet
nalok egyût talalom,
Egyenlõ sziveket
Keresztyensegeket
igazan magasztalom.

Ezeket nagy okért
Io tisztessegekért
egymashoz hasonlitom,
Castort az Polluxtol
Zethést Calaistol
mert en el nem valasztom,
Hires Lámpasokat
Eggyes két urakat
Pannoniaban latom.

Pogan is jol latya
Igen is czudallya
égõ szõvetnekeket,
Erõssen-is féli
Tavol-is kerûli
Két menyûtõ kõveket,
Kik akkeppen rontak
Es fõldre le ontak
Az nagy Gyõrbelieket.

Zinan Bassa hadat
Nagy Gyõrrel tõlt hasat
mar atkozotnak mondgyak
Mert nagy faidalmokr
S-keserves karokra
nyelte volt el jol latyak,
Mind farkas az gyapjat
Es eb nyelte hájat
vérrel azt ki okadgyak.

Minden hamissagnak
Es gonosz praedanak
mereg vagyon belibe,
Noha jonak tetzik
S-mez gyanant nyalatik
de jayt ád idejebe,
Igaz fontal mèrnek
Noha kitsint késnek
mindennek kebelebe.

Tellyes historiak
Minekûnk kialtyak
Istennek igazsagat,
Minden poganokon
Es nagy orszagokon
Iét csudalatossagat,
Embereket latya
Es ugy csavargatya
mint kereknek forgasat.

Nem szollok Sandorrol
Es nagy Dariusrol
mikeppen forgattanak,
Sem gaszdag Croesusrol
Es hires Cyrusrol
mi-modon valtoztanak,
De mostaniakat
Gyõri Tõrõkõket
jer lassuk mint jartanak.

[p 0004] PARADIGMA Myrtilus Pelopstol
Es hardek Zinantol
hamissan amittatek,
De két Urnak lelke
Mint ulysses esze
szinten ugy okoskodek,
Polyphemus szeme
Tõrõkõk elmeje
ûszõggel vakittatek.

Kevely batorsagnak
Gigas homlokanak
paritya lõn rontasa
Gaza kapujanak
Iericho falanak
nagy hamar lõn nyilasa,
Madian népenek
Troja seregenek
veletlen le vagasa.

Egy fa lo Trojara
Mas Gyõr kapujara
Zaguldnak nyeresegre,
Romai fõ Csaszar
Im repûl mint madar
Pharnax allo seregere,
Camillus veletlen
Erkezik hirtelen
Brennusnak vitezire.

Samson is el juta
S-magaba uyjula
Iõn bomlasa oszlopnak,
alota hanyatlek
nyakok szakasztatek
az Philisteusoknak,
et [!] Cleomedestõl
Itatekos põrõlytõl
Kis gyermekek rontatnak.

Arany alma fenlik
De sarkany tûndõklik
Hesperides kertibe,
Hercules kevanya
Fenleni hogy latya
jut farkany eleibe,
Kapu ki nyittatik
Hamar baij keszdetik
Ién vitez nyeresegbe.

Cacus el gyõzetek
Es im meg õletek
kõszikla barlangjaba,
Hét fejû kigyo-is
Az artalmas Aspis
vesze Lerna tovaba,
Kik mardosasunkra
Szõrnyû romlasunkra
valanak ez orszagba.

Alectryon szeme
Homalyos elmeje
szunyad strasa allasba,
Mars igen csalatik
Agyba talaltatik
es vitetik fogsagba,
Medusa kigyoij
Gonosz õr alloij
itt vesznek egy csapasba.

Holofornes lakik
Es batron aluszik
hatalmas taboraba,
Boldisar Kiral is
Mint Amhat Basa-is
jol be szarlot varaba,
De vitezek karja
Gedeon gyors kardgya
forgodik nyak vagasba.

son Sandornak
Szolla mint ifiunak
Darius irasaban,
Kõnyebben talalni
Hogy nem oltalmazni
kõ varat ez vilagban,
Io vitezek ellen
Akar mely rekeszben
senki nincs batorsagban.

Rettenetes sziklat
Arimazes varat
Sandor ifiaij hágják,
Ferfiak Solymokba
Erõs Sarkanyokba
magokat valtoztattyak,
Egõ tûzet, vassat
Magos havasokat
vitezek meg haladgyak.

Chimaera égh tûzzel
De megyen nagy sebbel
Bellerophontes arra
Pegasust nyargallya
Gyõr kapujat rugja
be szaguld az piaczra,
Erõs baij vivassal
Tõrõk le ontassal
szaszlojat teszi fokra,
Cholchis szigeteben
Sarkany õrizesben
arany gyapju tartatek,
Nagy sok szerentseken
Es veszedelmeken
Iason oda vitetek,
Addig jara, forga
Miglen ahozjuta
es tûlle meg hozatek.

Gonosz sarkanyoktol
Dûhõs poganyoktol
nagy Gyõr-is õriztetek,
Iszonyu algyukkal
Sok éles szablakkal
kapu oltalmasztatek,
Orszag erejevel
Nagy tabori néppel
feleje sem mehetnek.

De nagy serensegtõl
Es eszes elmetõl
hirtelen meg gyõzetek,
Csak kisded seregtõl
Ieles vitezektõl
Tõrõk fõldre ontatek,
Kinek igaz hire
Kõzinkben hogy ére
sokan el nem hihettek.

Ionas meg adatek
S uyjonnan szûletek
az Czet halnak gyomrabol,
Nagy Gyõr-is uyjula
Es ki szabadula
Acheronnak torkabol,
Mint Paliciusok
Szép fõldi magzatok
jûnnek Dellos tovabol.

Ezeket mindenben
Tellyes életûnkben
illik nekûnk tisztelnûnk,
Kik nem csak tanatsal
De vér izzadassal
forgodnak mi elõttûnk
Nem csak penz adassal
De test szakadassal
fizetnek mi érettûnk.

[p 0006] Apostrophe ad Iaurinam.

O mely nehez az tõõr
Iusson eszedbe Gyõr
ne feleyts rabsagodat,
Gemantra fel irjad
Fiaidnak nyutsad
Te szabadulasodat,
Ekes Trophaeummal
Szép halaadassal
illessed hadnagyidat.

Miként szép Dina
Iacobnak leanya
ragattatek Sichemtõl,
Szinten te ugy jaral
Es el ragattatal
fene pogany vezertõl,
Nem vala remenseg
Hogy már keresztyenseg
meg hozna ellensegtõl.

De te két batyaid
Igaz jo baratid
im érted indulanak,
Simeon es Levi
Ez két Ur peldaij
varasra rohananak,
Nagy sok vér ontassal
Pogany le vagassal
ismet viszsza hozanak.

Tõrõk Császár halla
Szakallat randita
im csak el almelkodek,

Az Palfi Miklostol
Es jo Svarczenburgtol
[!] agaban el irtoztek,
Vagy régi Magyarok
gy szarnyos Angyalok
kik, mond, ezt cselekettek.

Ily hatalmas dolgát
Kit vilag csodalhat
nyelved el ne halgasson.
Sõt szép enek szokkal
Hala-adassokkal
torkod szolyon hangoson,
Mint ám regieknek
Az Ur hiveinek
Iõn, szabadulasokon.

Hallottad pokolban
De nem menyorszagban
feledõ Lethes vizet,
Igy gonosz elmebe
Latod feledesbe
Urnak jo tetemenyet,
Mellyek csak rutityak
Es homalyosityak
nemzetûnk nyereseget.

Theseus nyertesen
Nem jara eszesen
szegin attyat el veszte,
Fejer vitorlajat
Nyeresegszazlojat
fel vonni el feleyte,
AEgeust amita
Gyaszal szomorita
az tengerbe szõktete

Te azert szazlodat
Szép diadalmadat
az égre fel emellyed,
Két fõ Urnak nevet
Es nyertes czimeret
aranyal megjegezzed,
Te nagy õrõmõdre
Es tisztessegedre
õrõkke azt viselyed.

[p 0007] [!] dre irattassek
Gyaszal boritassek
Hardek Herostratussal,
Rollok emlekezzel
Es csak keseredgyel
Szivednek faidalmaval,
De Palfi miklosnak
Es jo Svarczenburgnak
hirek ellyen aldassal.

Sõt nem csak magokat
De maradekiokat
es jo nemzetsegeket,
Igazan tisztellyed
es hiven szeressed
meg emlitven ezeket,
Azokat fõkeppen
Kik serdûlnek szepen
hogy ha esmered ûket.

Nemes szép Urfiak
Már tanulo ifiak
viragoznak most Becsben
Attyok abrazattyat
Io vidam szokasat
viselik szemelyekben,
Mindenekhez szepen
Tiszteseges kepen
folyamnak szeretetben.

Nagy jo remensegben
Vagyok én elmemben
tisztes Urfiak felõl,
Attyok kõvetõij
Tõrõknek tõrõij
lesznek termeszetekbõl,
Io fanak gyûmõltsi
Szép illatu viragi
nem tavoznak tõvektõl

AZ TÕRÕK CSASZAR SEREGEK Es az mi magunk biztatasarol.

AEgaeon már mozdul
Ellenûnk maid indul
Cynocephalisokkal.
Mint Hesionara
Es Andromedara
megyen vala nagy czet hal,
De fel indulanak
S-oltalmul jutanak
Hercules Perseussal.

No hat bizakodgyunk
Mi Urunktol varjunk
vezerink jelen vadnak,
Iosue Calebbel,
Isten seregevel,
mint regen indulanak,
Szinten ollyanokkal
Palfi Svarczenburgal
mi elõttûnk forgodnak.

Christusnak hadnagyi
Typhonnak baijnaki
Ellensegre ha jutnak,
Az népet biztatvan
õ magok harczolvan
nekûnk jo peldat adnak,
Mint szép violakkal
Es piros rosakkal
verrel ugy illatoznak.

[p 0008] Vitez Ajax vére
Hogy folyamek fõldre
valtozek Hyacinthussa,
Nemes Palffi vére
Ertûnk valo sebe
l2o0n draga Balsamomma,
Keserves faidalmi
Nagy sok busulasi
viragos palma ágga

Gyõzhettetlen gemant
Ki az atzel nem bànt
meleg vérrel rontatik,
Codrus halalaval
Vére hullasaval
ellensege veretik.
Vitezek vérevel
Mint erõs põrõllyel
szõrnyen Tõrõk tõretik.

Az holt Abel vére
Fel kialt az égre
Czint szellel kergeti
Ember maro kigyo
Tõbszõr immar nem jo
fõld magaba nem veszi.
Igy mi hoharinkat
Gonosz poganokat
Az mi vérûnk emeszti.

Publikannak vére
Meg sebhetet mellye
holt fiait éleszti,
Phoenix madar tûze
Testenek égese
maga pislenit nemzi,
Igy verûnk hullasa
Testûnk aldozasa
magzatinkat epiti.

Kegyetlen diana
Poganok aszszonya
Tauricai oltarat
Pannonia fõlden
Viragos mezejen
uyjitotta szokasat,
Ember aldozassal
Piros vér folyassal
tõlti most kevansagat.

De maid meg szediti
Es ûtet el veszti
az mi vérûnk hullasa,
Mint szõrnyû dõg halalt
Hamar el taszigalt
Cyanippus halala,
Es Romai vermet
Hirtelen el vesztet
Curtiusnak ugrasa.

Crocodilus szaja
Mikor vagyon tatva
szinten akkor csalatik
Ichneumon forgodik
Torkaba be ugrik
kitõl bele rágatik,
Pogannak is torkat
Mint Cyrusnak szajat
vitezek be tõlthetik.

Sokaig Cretaba
Szép Labyrintusba
az Minotaurus hizek,
Mint Csaszar mostanb [!]
Constantinapolyba,
ember verevel lakik,
De lam Theseustol
Neki szant ifiutol
helyebe meg foytatek.