FRANKOVICS GERGELY:HASZNOS ES... . 0072


Vala mely hadban kedig az CHRISTVS ninchen es az õ neuenek segitsegere hyuasa, meg gyõzetõt had az es el vessendõ: de valahol az CHRISTVS vagyon es az õ neûenek segetsegre hyuasa, meg gyõzhetetlen had az, mert Christus viaskodik az õ benne bizokert. Valakik az kõrõsztyensegert verõket hulattyak, es az Christus hity mellett Martyromsagot es rabsagot zenuednek, nagy iutalmat veznek Istentõl, mikeppen Iosue, Gedeon, Samson, Dauid, Iudith es az tõbby, valakik Istenben igaz hittel biztanak, mindenkoron io szerencheiek es birodalmok volt az ellensegõn: mostis vgyan azon IEHOVAHISTEN vagyon á ki akkor volt, chak hogy mijs bizzunk ollyan modon es legyen ollyan igaz hitõnk, mikent azoknak volt, bizonnyal mijs meg gyõzzõk az mij ellensegynket, hogy ha az õ neuet segetsegre hyok: Es mikeppen hogy azoknak fõkeppen valo fegyuerõt az igaz hit volt, legyen minekõnkis vgyan azon igaz hit fegyueronk erõssegûnk es ketseg nekil mijs meg gyõzzõk á mij ellensegõnket, es valahoua megyõnk mindõnõt io zerencheuel es felelem nekil iarhatunk, mert Christus lezõn fõ hadnagyunk es vezerõnk, az Istennek reank valo haragyanak ellene mellyet binõnk zerint bochat es vet mi reank kõniõrgessel vegûk eleit. [p 0073]

Ha kedig valamikor az zerenchye (hogy igy szollyak) nem zolgalna, attul nem zikseg kõrõztyen embernek meg retteny, auagy ketsegben esni az Isten iauay felõl, mert ha mindenkor az io zerenchye egy irant zolgalna, nemely emberek talan elis hinnek magokat, es az Istenrõl el feletkõznenek. Bizonyara hogy az testi vitessek es hadakozas eleg nagy dolog es testy tõredelõm, de megis az lelki vitezkõdes es hadakozás, á ky az õrõkke valo hazaiert hadakozik az meg annalis nagyob dolog. Engedgyed io Isten az te zent fiadnak az CHRIstus IEsusnak altala hogy meg gyõzhessõk lelki es testi ellenseginket igaz hitbõl.

HABORVSAGRVL.

MINden teremtõt allatnal nagyob betegsegõt es nyomorusagot zenued az ember: De ismeg semmi teremtõt allat nem var iduõsseget es õrõk õrõmet, hanem az emberi nemzet kõzzõl á kik Isten fiaij es ezekis sok haborusag zenuedessel vezik az menyeknek orzagat. Es kinnyeb á halal az embereknek hogy sem az kén es á faidalom, mert á halaltul hamarab meg zabadul es meg menekõdik mikor az el vegezõt es vtolso ora be tellyesõdik, de az kénsokaig gyõtri az embert: rõuid kedig az embernek eleti ez vilagon, á fõldis meg auul, es meg souanyodik termezetiben, mikeppen hogy az emberekis meg erõtlenõlnek es meg fogyakoznak vensegõknek ideien, azkeppen á fõldis itelethõz kõzelgetuen, az emberekis hamaréb meg venhõznek raita es tulaidon gyõmõlchebennis fogyatkozas lezõn. Az egijgijo emberek, az Isten hiueij eszesbek az lelki dolgokra es Isteni felelõmre: Ismeg ez vilagnak fiaij ez vilagij dolgokban eszesbek es tudosbak. Mert valami az ISTEN elõt kedues, ez vilagij embereknek nem mindnyaioknak kedues: valami ismeg ez vilagij emberek elõt kellyemetõs az Isten elõt nem kedues. Mert az Isten elõt az igassag kedues: de ez vilagi nepek elõt az tobzodas, hamis elet, alnoksag es heiaban valo beszed. Az Istennek fiaij vezik az õ orzagat es az õ igassagat: ez vilagnak fiaij ismeg ez vilagnak igassagat es á pokolnak sõtitsegét, ha az [p 0074] kõnyõrgessel eleit nem vezik, mindennek az õ erdõme es kereseti zernit meg fizetnek. Nem ez vilagij gyõnerõseges elet inditya az embert á kõnyunek zerzésere es valami iora sem az Isten igeienek tanusagara, hanem az attyafiuij zeretet es az Istenij felelõm es io lelki ismeretbõl inditatik minden iora az ember: azert nem kely embernek az õ felebarattyat gijlõlnij, hanem az gonoz bint á ki bénne vagyon mert az io attyafiuij zeretetben az irigyseg nem lakhatik, mert á kinek io lelke vagyon, az ollyan embernek io hitijs vagyon. Az kinek io hiti vagyon io chélekõdetijs vagyon: hasanlatoskeppen mint szinten hogy az szennyes kezzel tiztat nem moshat hanem tiztaual az szennyest: Azonkeppen á ki az io eletben es Istenij felelõmben foglalatos, az ollyan ember magara se uegye az gonoz sententiat az kik ismeg gonoz eletben foglalatossak, kõnyõrõgienek az vr Istennec hogy az gonoz eletrõl legyen el teritõiõk zent fianak erdõmeiert. Mert zent Pál azt mondgya Rom.1. es zent Mathe.16. rezeben Az ki az õ eletit ez vilag zerint el vezti, az más vilagban meg talallya, es á ki ezt meg keduelli az õrõk eletõt el vezti. Hogy eszedben vegyed mirõl mongya ezt zent pál [!] es zent Mathe: nem arrul hogy nem it volna helye az õrõk eletnek meg keresesenek es meg talalasanak: mert ez bizonyos hogy it vagyon az iduõssegnek meg talalasanak helye. Hanem azokrul mondgya á kik nemIsten zerint elnek ez vilagban, sem lelõk zerint, hanem chak test zerint buijasaggal, tobzodassal es rezegseggel, es minden valami á testnek akarattya zerint valo gyõnerõsegõs gonoz elet. Mert valamit it az emberek vetnek, ismeg azt arattyak be. Ertelme: Az mit it keresz es gyõijtez auagy vasarlaz á leleknek az õrõk eletre, arra megy es elsz vele, ha iot keresz, iora megy, ha gonozt ismeg gonozra. Az Isten minden rendbeli ioknak meg adoia. Ha ki kedig ez ellen zollana, az Isten affele iregy emberek zauatulis oltalmazo. Legy vr Isten minden hiueknek el teritõiõk az gonoz eletrõl, az te aldot zent fiadnak neue dicheretiert mind õrõkkõl õrõkke. Amen