ERDÉLI MÁTÉ:AZ ZENT IANOS BAPTISTANAK FEIE VETELEREUL VALO SZEP ENEK.0001


SZent Ianosnac meg mondom nagy fogsagat, Bûdõs tõmlõczben valo kinlodasat, Az vtanmeg mondõ az û halalat, Egy Leanizo miat niaka vagasat

Zakarias Papnak õ fia vala, Kit Isten vensegeben adot vala, Szent es Iambor eletû Janos vala, Az Christusnak fû hop mestere vala.

Ersebeth aszony ennek annia vala, Kinek az elõt giermeke nem vala, De hogy Isten igeretettõt vala, Szent Ianost ez vilagra szûlte vala.

De harmincz esztendõs mikoron volna, Szent lelektûl fel inditatot volna, Predikalni az pusztaban ment vala, Christusnal hat holnapual nagiob vala.

Teon nagy predikaciot az pustaban, Leon egeszz Sidosagh hozza futasban, Az û predikallasat halgatasban, Phariseusok boszulliak magokban.

Hamarsag kõueteket valasztanak, Kiket szent Ianoshoz el bocziatanak, Pusztaban tisztirûl tudakozanak, Ha û volna fia menniej vrnak.

Giorsan feletetit [!] Ianosnak ertek, Izenetit Papoknak meg ielentek, PREdikallasat boszû kepen veûek, V20giekeznek raita mint el vesztetnek.

[p 0002] Remintellé vala az û eletek, Mert felnek hogy immar el veszeetek, Iregkednek vala az kegyetlenek, Ierusalembeli sok szerzetesek.

Azert Ianos euel nem gondol vala, Mert Istennek Szent Lelke benne vala, Az pusztaban erõssen kialt vala, Mennieknek orszagat hirdeti vala.

Teste szakadasat nem szannia valo, Herodes Kiralt giakran feddi vala, Attia fia tarsat hogy võtte vala, Herodest ra haragittota vala.

Ianost azert hamar meg fogatata, Niakra fûre az tõmlõczben haniata, Kemin keppen aitaiat be zarlata, Õrzõkuel Baptistat virrasztatta

Az tõmlõczben immar oth fetrengh vala, Nagy erõs oszlophoz kõtõsztek vala, Egesz vduar nepe giûlõli vala, Mert senki hozza latoia nem vala.

Ninczen mar senki raita kõniõrûlõ, Mert el kõlt imar az regi io ûdõ, Ninczen Kiralnak erte esedezõ, Mert sok ember czak szemben hizelkõdõ.

Vadnak moston oli hizelkedõ nepek, Mikor lattiak û elõ meneteket, Vagy egiebeknek io szerenczeieket, Nem szûnik meg az û hizelkedesek.

Sozzak nagy erõssen az û nielueket, Io szerenczeekuel valo ikekuel, Baratsagokat aianliak mindenekuel, De tauoli vadnak û tûle sziuekkel.

Mikoron tõrtenendik niaualiaiok, Barattioknak vrok miat fogsagok, Nem iût eszeben regi baratsagok, Czak keues vagyon erette szoloiok.

[p 0003] Tõmlõczben Szent Ianos bankodik vala, Meg õlni Herodes akaria vala, De az sokasagot rettegik vala, Kik Ianost Prophetaiûl tartiak vala.

Tõrtenek egy alkamatos oraia, Mikor vala szûletessenek napia, Vigan õrõmeben poharat isza, Hogy ez napig Isten ûtet meg tartotta.

Hadnagiokat û mind be hiuattata, Fû vitezeketis mind be giûitet vala, Galileaban szellel izent vala, Fûn epeket û mind be giuitõt vala.

Eõrõmeben nagy gazdagõ fõzete, Ieles fû nepeket mind le ûltete, Herodes û vellek lakozni kezde, Nagy io keduet felseges Kirali veue

Vigian trombitaiat meg fuallata, Dobiat elõttõk harsogtatni kezde, Sok vigasag teuõket be hiuata, Fû nepeket igen vigasztaltata.

Sok io borait mind meg kostoltata, Vduar nepenek vigan hordattata, Eg nehainat vczakra ki toliata, Mindenekel szabadon meg itatata.

Sok vigasag vtan mind fel kelenek, Aszony nipek tanczolnia kezdenek, Kirali el izene felesegenek Hogy Leany û hozzaia lepnenek.

Paranczola az ûneõn Leaninak, Tisztesseget hogy tenne vgy attianak, Seregek indula sok leanizoknak, Kikuel az fû nepek mind tanczolanak.

Az ûnnõn Leania draga ruhaban, Fel õltõzuin vagion draga biborban, Tanczolnia kezde az palotaban, Herodes rea tekinte vig voltaban.

[p 0004] Vrak elõt nekie ezt fogada, Hogy valamit tûlle kerne meg adna, Orsaganakis felet ha keuanna, Bezedet hogy meg ne masolhatnaia.

Leany hamar monda az û Annianak, Mi Iozagat keriem az en Attiamnak, Monda Annia kerd feiet Baptisztanak, Mert ez ellensege mind az Kiralinak

Ottan Leany attiahoz be indula, Attia elõt Szigientelen meg alla, Keskeni derekaual nagy terdet soyta, Annia tanaczabal neki igy szola.

Baptistanak attiam egy talaczkaban, Aggiad az û feiet fogadasodban, Kirali halla szomorkodek magaban, Hogy ferteznek Baptista halalaban.

Az fû fû nepekre Kyraly tekinte, Erõs eskûeset hogy meg ne szegne, Hog feiet vennek hohernak izene, Tõmlõczbõl Szent Ianost hoher ki hoza.

Nagy ket elû tõrit elõ hoza, Keresztelõ Ianost terdre allata, Hiuelibõl hoher tõrit ki ranta, Niakat velle Szent IAnosnak el cziapa.

Feiet derekatul ig el valaszta, V20stõket ragada talban hagita, Kirali Leanianak el be iktata, Leani az û Annianak be mutata.

Feiet Kyraly Ianosnak igy vetete, Egy Leannak tanczaert igy el veszte, Az nagy Iambort Szent Istenhez boczata, Ianosnak Kyraly feiet igy vetete.

Ily embernek kar egy Leaniert veszni, Egy kiczieni szõkõllesert feiet venni, Nagy sok Iambornak torkat meg meczeni, Lelki elõ keniertûl meg meteni.

[p 0005] Ianosnak tanituani hogy meg hallak, Vroknak halalat igen siratak, Mint edes attiokat vgian ohaittiak, Tanitoiokert kõniueket hulliattiak.

Sirt assanak az û tanitoioknak, Tagiat fel ûeuek edes Atioknak, Apolgattiak testet az û vroknak, Nagy sirasual adak az koporsonak,

Elete Szent Ianosnak Imez vala,Erdei mezûel û lakozik vala, Es soska eledele neki vala, Sem bort sem sert elteben û nem iûut vala.

Ruhaia teue szõrbõl czinalt vala, Es kemeni sziû õuezzõie vala, Nem Kyraly hazban lakozik vala, Ili kemeni eletet Ianos tart vala.

Itelet az Szent Ianosok feienek, Meg hallottûk Christus hop mesterenek, Egy Leanzo lõn oka veszesenek, Illien Iambornak feie veuesenek.

Iõttek sok Ianosnak most ez vilagra, Kik igazgatnak õrõk bodogsagra, De keuesnek most arra keuansaga, Azert raytûnk Istennek nagy haragia.

Igen valliak keresztiennek magokat, Ionak mõgiak szentek tanitasokat, De nem szenuedhetik el mondasokat, Mikor raiok szolnak bizonisagokat.

Tõmlõczõzik most az Chistus hiueit, Mint rigen az Sidok predikatorit, Christusnac dragalatos prophetait, Nem halgattiak az Istennek mondasit.

Az Christust mint Iudas vgian arulliak, Sõt Iudasnal ezek olcziobban agiak. Mert czak harom penzen ezek el agiak, Kik az û hiueit igen arulliak.

[p 0006] Cielcziapoknak mostan kenierek vagion, Mise siûõltõknek kenierek vagion, Kikrûl nem sokasodhatnak vilagõ, Incab akariak hogy lelkek vigaggiõ.

Oly Iamborok Istennek nem kellenek, Kik û Istensegeuel kereskednek, Mint Iudas û velek, Vgy kereskednek, Ky terni bûnõkbõl ûk nem akarnak.

Meli kegielmesseguel Isten most hya, Az û orszagaual igen aianlia, De keuesnek arra most keuansaga, Azert raitunk Istennek nagy haragia.

Ne vegiûk siketsegre Szent igeiet, De kapcziolliûk hozzank draga beszedet, Hogy meg aggia meg igert Szét orszagat, Ne mutassa hozzank nagy kemenisegez. [!]

Dicziõsegbé hogy velle vigadozzûnk, bodogsagaual meg aiandekosztassunk, Angialokual ûtet magasztalhassûk, Cziak û Szent Istenseget Imathassunk.

Adgiunk halat azert az û felsegenek, Hogy eledelit meg atta lelkûnkûk, V20 igeiet hirdeti bõnõsõknek, Õrõk eletet ad benne bizoknak.

Tanusagul iria ezt be kõniueben, Erdeli Mathe deak io kedueben, Bamphi Lazlo fianak hiûsegeben, Ezer õt szas hatuan io esztendõben.