DÉVAI BIRÓ MÁTYÁS: ORTOGRAPHIA VNGARICA. Azaz, Igaz iraz Modiarol valo tudomañ Magyar nyeluenn irattatott. [0003]


AZ OLVASONAC ISTE ni keduet kér B. A.

A M mi üduõziténc az szent irásra igazitá mindenûtt az téuel6gõket: az tõbbi kõzõtt szent Iánosnál v. cap. vgy mond. Hannyátoc iol meg az irásocot, azot bizonsagot tésznec én ru5lam. Erre kedig hogy ac kesseghés oluashassa az szent irást, nagy segétséget tésznec am mi nyeluõncre forditott kõnyuec. De az irásra ab betüenec esmerete és az oluasasnac tudása vronc. Meg kell azért azt nekõnc tanulnonc, hogy oluashassuc minnyáian az szent irást, tudaczozhassonc az Isten acaratt6áiaru5l, és hogy ennyi soc téuel6gésbe legyen mihez támazcodnonc. lészen kedig ha czac az Isten beszédéhez ragazcodonc, mert az semmi nem egyéb hanem (mint szent Iános mongya) igasság.

Touábbá ez tudomány, hogy oluasni és irni tudonc, annékül, hogy vtonc az szent irásra, kiben üduõssegõnket találl6uc, imerreis hasznos, hogy egymásnac mindenikõnc írhasson, ne kell6en minden ketsin dologért más ember vtáñ iarni. Az tanulása [p [000] 4] kedig ighen keues muncaual lészen, minem nagy dologgal esmerhetni meg egynéhán betüt. Embernec keues muncát fel kell venni nagy haszonért, kiuel mind testében lelkében élhet. Tartson meg az Isten. (...)

MInd az betüket két részre szoctác osztani, eggyic része Vocalis, másic Consonans. Az vocalist Magyaru5l szolonac mondhatnôc, az az, oll6 betûnec, kinec w20mmagtu5l vagyon szaua ha mas betüt hozzá nem tésznekés, Efféle betü õt vagyon: a e i o u. Micor kedig ezecbõl kettõt eszue tésznec, Diphtongus lëszen, [p [000] 5] azaz, oll6 betü ki mind az két vocalisnac meg tart6a ereiét. Efféleis õt vagyon, é õ û ü u5.

Az Consonans oll6 betü kit ki nem mondhatni hanem cz10ac vocalissal, mint, b c d, mind az háromban benne vagyon az e, ezenképpen at tõbbibenis vocalis vagyon. Efféle tiz0enhét vagyon, b c d f g h k l m n p q r s t x z.

Az i és az u consonansá lészen micor más vocalis vagyon vtánna, ill6en modoñ, iambor vala. Az y is consonans gyanánt vagyon ha vocalis esic elõtte, mint, vay iay hiy.

AZ VOCALISO cru5l rendel.

a á, ezt miért hogy két modra szoctuc mondani meg iegyezzûc eggyiket hogy meg esmeriüc am másictu5l, micor hárántocon vagyon vonitás felette, accor iol fel tátott száual kell ki mondani, mint ez igheben, Bárány. Mikor kedig semmi nincz felette, accor nem mongyuc oll6an fel tátott szaual, mint, arany.

e é ennec micor meg vonitua vagyon [p [000] 6] az also fele, accor iol meg kell vonni mintha kettõs volna, mint itt, éles kés. Egyébcor nem kell meg vonni, mint itt, eleuen ember.

i, mint ez ighécben siro biro.

o. mint, on ollo onto.

u. mint, buza, lug. szoctác irni igyes, v w. nelw vallás. Ezeketis ettzer incább meg vonszác hogy nem maszszor, micor meg vonszác igy szoctác irni, î ô ú1, tanît tú1d tô.

AD DIPHTON gusocru5l.

é. effelett az kis vonitâs i hel6ett vagyon, igy kell mondani, szep lépes méz.

õ. mint tõmlõ, szõlõ.

û. mint tû kû fû, igis iriác, w20 tw20le iw20tt.

ü. az u felett ac két kis pont i hel6ett vagyon igy kell mondani, fü fül tüz.

u5 mint, hu5n az lù0, vrtu5l paptu5l. AZ CONSONAN socru5l.

b. mint, bab bába bél bor.

c. euuel ad Deác nyelwbenis két modra élnec, micor consonans vagyon az e [p [000] 7] vtañ auuagy ez három vocalisnac a o u vallamell6ic, acarmi legyen elõtte, accor vgy mongyác mintha k volna, mint mondanám: victum vicarium necat. Ill6en hel6en ammi nyeluõncben k szokot lennyi, de hogy az k oll6an nagy ágas betü meg rutitt6a az nyomast, iobb azért am mi nyeluõncbenis az c oll6an hel6en mint az k.

Micor kedig az Deác nyelwben az c vtánn e i. vagyon, accor más ereie vagyon, mint ez ighében, cecidit. De am mi nyeluõncben nem cz10ac az két betü elõtt vagyon oll6an ereie, hanem mindenic vocalis és mindenic diphtongus elõtt, ez ill6en ighecben, metczõ czucza czipo czompo, iobbis azért mert eggy modra vadnac, eggy modon irnonc azaz, ez ill6en hel6en az c vtánn zét ves27õnc.

Ha ki kedig az c hel6ett itt tét vettend, ill6en modon, luttza apattza tzutza, iol tészi, mert másutt kellene az c, imill6en hel6enn. gácz vacz rácz. Iollehet ez49 ighéket igyis irhatnôc, ettszer, kéttszer, rácsz gyacz, de nékem sz4ándocom az volna hogy am mennyire lehetne meg ne rutulna any nyomás, az z kedig szebnec tettzic mint az sz, azt azért [p [000] 8] õrõmesben vetem.

Némell6éc imez ill6én ighéketis, butsu béts, igy iriác, buczu bécz nyemell6ec igy, bech: nyemell6ec igy, bécy: de ezecnec eggyicnec sintsen oll6an nagy ereie, ha mindenûtt egyaránt mongyuc az betüket. Az réghiec ez ill6en ighéket igy irtác, béL ninL [ a szövegben egy speciális, de a mai 'L'-hez hasonló karakter szerepel; a hangértéke - mint a példák mutatják - cs ], de ez nem deác betü, nem ighen iol is illic az4 nyomáshos. Mi igy iriuc, cz10ac czéplõ az z felire eggy pontot vetõnc, hogy meg esmeriüc imezectûl, gyacz vacz, kiket gyengébben mondonc. Ez kedik az ighécnec cz10ak az elein vagyon, kõzébben és véghen ts vagyon, mert ha ki iol eszébe vészi, ez két betünec oll6an ereie vagyon, minemû itt kellene, mint, Lucáts nintsen béts. De hogy métg ezt meg nem szoctác cz10ac kõzébbe és véghen iriuc igy, hol kõnnyebb ki mondani: nem gonoszol mieli acki elõlis igy iria, tsac tsászár tsépel.

d. mint, darás demeter dob.

f. mint, fa fõld fül.

g. euuel az Deác nyelwbenis két modra élénc, eggy modon igy, gallus gula, am mi nyeluõncbenis igyen, gál ghém gilizta gomba, itt nyemell6ec hát vetnec az g vtañ. [p [000] 9] Mas modoñ ad Deác nyelwben igy, genus gignit germen, em miéncbenis igyen, gyermec gyic gyapiu gyonás gyõzés

De ám mi nyeluõncben acar mi vocalisoc éd diphtongosoc kõzibe vettesséc az g mindenûtt lehet ill6en ereie, nen cz10ac micor ei vagyon vtánna mint az Deácban, azért hogy kõnnyeben meg esmeriüc ill6en hel6en eggy pontot vetõnc felire. Igaz elég kedig hogy itt az pontot felire vettüc, meg esmerhetni azoñ, hogy ahhol az pont nints külõmben kell mondani, nem szücseg azért ott h vtánna.

h. mint, ház hel6 ho hollo.

k. kis kés kû külõ, micor ez a o u vocalisoc alött esnéc az k accor az c iobbaz k hel6énn, mint meg mondám oda fel.

l. eztis két modra mongyuc, ettzer igy, láda leuel. Maszszor mintha y volna vtánna, accor egygy kis linnya vagyon rayta ig, tell6es hel6.

m. mint, ma maria marton.

n. eztis két modra mongyuc, ettzer igy nád nap. Maszszor ac kis vonítással igy, nyálas nyelues.

p. mint, pap palást. [p [001] 0]

g. nints am mi nyeluõncben, hanem micor Deác igéuel elõnc, mint, quarta.

r. mint rác réz riuo.

s. mint, sár ser sir. Micor kedig igyhen sz a lá vonszuc ah horgát mintha z volna vtánna accor gyengébben mongyuc, mint, szánto szent.

Harmad képpenis szoctuc mondani, de ott mi vgyan azon elsõ esset vettüc, mert az ritcábban esic, megis tudhatt6a kedig acki az nyeluet érti az tõbb ighécbõl: mint az Deác nyelw4benis vagyon, hogy eggy igheben kûlõmben mongyuc mint másban. De mind az által acki meg acaria tartani, igy szoctác irni, sz szác szeb szir.

t. mint ha mondom, tartata. Micor az kis linnya felette accor igy, at6ám t6ukia. Valamicor kedig ez négy betü kõzzûl g r ny t6 kettõ esic eggyûtt, cz10ac az vtolso felett vagyon az kis linnya, mint az y cz10ac az vtolso vtánn vagyon ac ki hel6ett vett6üc az kis linnyát, de azért vgy kell mondani mintha mind az kettõ felett volna, mint itt, eggyet mell6ét annyat att6át.

x. az mi nyeluõncben nints.

z mint, zab zálog, lásd az c hel6énnis. [p [001] 1]

Ez elég le'en mostan az betücnec ereiérûl.

Ha ki kedig socalla'1, és alitt6a hogy nem szücseg mind meg tartani vgy ammint vetettem, el hagyhat nèhol benne, mint az a felett gyacorta el hagyhatt6a ah hárántoc linnyát, aznképpen az e also felénec meg horgasitását, az u5 hel6énn vesse cz10ac eggyiket az kettõnec, mert az Deác nyelwbenis néha vgyan eggy ighében az vocalist eggyûtt külõmben mongyuc hogy nem másutt, mint ez ighécben, mala leget, az elein mind az két ighénec meg vonszuc az vocalist snem iegyezzüc kedig meg, de azért ackic az nyelwben tudosoc meg tugyác hol kell meg vonni. Igy lészen az mi ñeluõncbenis, ha meg szokiuc az oluasásat. De agdig nem kell mindenûtt el hadnonc az apro vnitásocat, mert kõnnyeben és igazábban oluazhatni velec.

EZ KAET IGHÉTS kérûl, Az Ez.

Micor ec két ighétske, az ez, oll6 ighe eleibe vettetic, ki consonansrol kezdetic el, [p [001] 2] accor azocotis vgyan azon consonanssal kell irni, ki az vtánnoc valo ighénec elein vagon, mint, az bárát az pap ez mester ez Deác és az tõbbi.

Micor kedig vocalisrol kezdetic az vtánnoc valo ighe, accor zéuel kell mindenûtt irni, mint az vr az vt ez ember ez irás.

Azréghiec micor consonansrol kezdetett az vtánnoc valo ighe accor nem irtác consonanssal, hanem ill6en modon à è, az két kis vonitással tõltõttéc bé az consonans hel6ét: mint, à papé è kõntõs.

Az betüket, ielesben azocat kic az Deåc nyelwben nintsenec, eggy versbe szritom, hogy azocat ac ki acaria hamar meg tanulhassa, oztáñ az tõbb irást ezechez képest kõnnyen el oluashassa, az vers kedig ez.

Az at6a Isten ada az w20 szent fiát üduõsségûl és váltságûl nékõnc, hogy valamennyen w20 benne hiszõnc Isten fiai legyõnc, azért ha cz10ac az fiuhoz solámz Istenhez iuthatz. [p [001] 3]

AT TIZ PARANTSOLAT Exodi. xx. Deutero. v.

N E legyenec idhegen Istenid én elõttem.

Ne vegyed az te vrad Istened neuét hijába.

Meg emlekezzel rola hogy az szombatot szenteld. azaz, szent dolgocba foglald.

At6ádat anyádat tiztell6ed.

Ne õll6.

Ne paráználcoggyál.

Ne orozz.

Ne légy hamiss tanu felebarátod ellen.

Ne kéuánd felebarátod házát.

Se feleségét ne kéuánnyad, se solgáiát, se solgálo leányát, se õcrét, se szamárát, se egyéb ioszágát, am mi w20ué.

AH HITNEC TIZENKET ágazatt6a.

[p [001] 4] Hiszec Istenbe, mindenhato at6ába, mennyec fõldnec teremtõiébe. Es Iesus Christusba, w20 fiába, mi eggyetlen eggy vroncba. Ki fogontatéc szent lélectûl, születéc szüsz Mariátu5l Kénzatéc Poncius Pilátusnac alatta, meg feszittetéc, meg hala, el temettetéc. szálla polocra [!] Harmad naponn halottaibol fel támada. Méne mennyecbe, ül at6a Isten mellett iobb felõl. Onnét lészen meg iü9uendõ itélni eleueneket és holtacot. Hiszec szent lélecbe. Kerezt6én anya szent eggyház0at, szentecnec eggyességhét. Bünõcnec botsánatt6àt. Testnec fel támadatt6át.

Es õrõc életet. Amen.

AM MI V2DVÕZITAENC SZÁIA ÁLTAL SZÁRMAZOTT IMATSAG. Mat. vi. Lu. xi.

Mi At6ánc ki vagy mennyecben, szenteltesséc te neued, Iûiõn te orszâgod. [p [001] 5] Legyen te acaratod ef fõldõnynis, mint am menyben. Am mi minden napi kenyerõnket aggyad nekõnc ma. Es botsásd meg nekõnc am mi vétkeinket, mint mijs meg botsátonc nékõnc vétettecnec. Es ne vigy minket késértetbe. De szabadits meg minket az gonoztu5l. Amen.

AZ ÁNG6ALI üduõzlet.

V Duõz légy Maria malazttal tell6es, vr vagyon te veled, te vagy áldott aszszonyocnac kõzõtte, és áldott az te méhednec gyõmõltse IESVS Christus. Amm.

KEREZT6AEN EM ber ill6en modon valo Isteni szolgálatra tánithatt6a gyermekét. Réggel micor fel kél vessen kereztet magyara ezt monduán. A T6a, fiu szent lélec neuében. Oztán mongya el az Miat6áncot azvtánn [p [001] 6] ez imátságot.

Hála légyen vram mindenhato Isten teneked, hogy ez éiel enghem minden gonosztul meg õriztél: és kérlec téghedet, hogy otalmazz meg engem ez naponnis minden büntûl, és veszedelemtûl, és igazgass az te vtaidra az mi vronc Iesus Christusért. Amen.

ESTVE MICOR le acar fekenni vessen kereztet magyara ezt monduán. A T6a, fiu, szent lélec neuében.

Oztán mongya el az Mi at6áncot, annac vtanna ez imátságot.

Hála légyen vram mindenhato Isten teneked hogy enghem ez napoñ minden gonosztol meg oltalmaztál: kérlec téghedet botsásd meg büneimet, és õrizz meg enghem ez éielis minden büntûl és veszedelemtûl az mi vronc Iesus Christusért. A. [p [001] 7]

AZTÁL ÁLDAS

V Ram ISTEN mindenecnec szemei te benned biznac, és io cor meg adod az w40 eledeleket.

Fel nitod te kezedet, és minden lelkes álatot bé tò0ltesz az te io adományoddal.

Mongya el az Mi at6áncot, az vtánn ez imátságot.

Vram mindenhato Isten álgy meg miknet és ez aiándécocat, kiket, az te béwséghes io voltodbol életõncre attál, az mi vronc IESVS Christusnak általa. Amm.

HALA ADAS. étel vtánn.

D Itsériétec az vr Istent, mert io w20, és õrõcké valo az w20 irgalmassága.

Emlekezetet tw20tt az w20 cz10uda dolgairol az irgalmas és kegyelmes vr Isten, eledelt adott az w20tet félõcnec. mongya el az Mi at6áncot, az vtánn ez imátságot,

Hálát adonc vram mindenhato Isten tenéked az mi vronc Iesus Christus által [p [001] 8] szeretheti az Istent ac ki nem lat ? vgyan ottan

IStentûl ez20 parantsolatonc vagyon, hogy ac ki az Istent szereti, szeresze att6afiátis, ottan.

Micor mind bé tell6esititec ammi paratsolua vagyon nectec, azt mongyátoc. Használatlan szolgác vagyonc, mert ammiuel tartoztonc azt tûttüc. Lu. xvij.

Hogy cz10ac az ISTEN irgalmasságábol vagyon üduõsségõnc.

Vralcodo vr Isten, irgalmas és kegyelmes, nagy türõ, béw20 irgalmû, és igaz, ki meg tartod irgalmasságodot soc ezerre, ki el vészed emberecnec hamisságát, vétkeit, és büneit. Es senki w20nnõn magátûl te nálad nem igaz. Exod, xxxiiij.

Bodogoc azoc, kicnec el fedeztetett bünõc. Bodog férfiu az, kinec az vr Isten szemére nem veti bünét. Pfal. xxxi.

En vagyoc, én vagyoc az, ki el mosom az te hamissághidot én érettem, és az te büneidrûl meg nem emlekezem. Esa. xliij. [p [001] 9] A Christus meg sebesittetett az mi hamisság incért, w20 faggattatott az mi vétkeinkért. Az vr Isten mindenikõncnec hamisságát w20 reá vetette. Esaié. liij.

Azt mongya az vr Isten: él3c én nem acarom az bünõsnec halalát, hanem hogy meg fordull6on és éllen.

Az igazat az w20 igassága meg nem menti valamell6 napon vétkezendic. Es az bünõsnec ki Isteni félelem nékül él az w20 gonossága nem árt, valamell6 napon meg forduland az w20 hitetlenségérûl. Ezech. xxxiij.

Ac ki hiend és meg kereztelkedendic üduõzül, ac ki kedig nem hiend cárhozic. Mar. xvi.

Adatéc halálra az Christus az mi büneincért, fel támada az mi meg igazulásonkért. Roma. iiij.

Az w20 tulaydon fiánac nem enghede az vr Isten, hanem minnyáian mi érettõnc halálra adá w20tet. Roma. viij.

Ac Christus viselé az w20 testén az mi büneinket az kerezt fánn: Es az w20 testénec kékéuel gyogultonc meg i. Pet. ij.

Ha azt mondángyuc, hogy nintsen bünõnc, [p [002] 0] meg cz10all6uc magoncat, és igasság nints bennõnc. Ha meg vallangyuc az mi büneinket, hiw és igaz az Isten, hogy meg boisattá nekõnc büneinket, és meg tiztit minden hamisságoncbol, i. Ion. i.

HOG6 KEREZTAEN nec kereztet kell6en viselni, azaz, Háboruságot szenuedni.

B Odogoc ac, kic haboruságot szenuednec az igassagért: mert ûuéc az mennyecnec országa.

Bodogoc vattoc, micor szidalmazandanac titeket emberec, és kerghetendenec, és mondándnac minden gonosz mondást tireátoc (hazuduán) én érettem. Ewrüll6etec és vigaggyatoc mert az ti iutalmatoc béw az mennyecben. Igy kerghettéc az elõttetec valo prophetátocis. Matthé. v.

Vgy mond üduõziténc. En azt mondom nectec, szeressétec ellenségteket, iôt mongyatoc azocra, kic titeket átcoznac: iol tegyetec azoccal, kic titeket gyülõlnec: imággyatoc azokért, kic titeket háborgatnac és kerghetnec. vgyan ottan. [p [002] 1] Ha ki acar én vtánnam iûnni, tagaggya meg magáts vegye fel az w20 kereztét minden napon és kõuessen enghemet. Luc. ix. Matth. xvi.

Iay tinectec cazdagoc, mert (ezen velágon) meg vagyon az ti vigaztalástoc. Iay nectec kic meg eléghettetec, mert meg éheztec. Iay nectec kic neuettec most, mert még gyászoltoc és sirtoc. Iay nectec micor dicsérnec titeket az emberec, mert ezenkeppen tésznec vala az hamis prophetácnakis az w20 att6oc. Lu. vi.

Ha ez világ gyülõl titeket, tuggyátoc hogy enghemet elébb gyülõlt mint titeket.

Nem nagyobb az szolga vránál: Ha enghem kergettec titeketis kergetnec. Io. xv.

El iw20 az üdõ, hogy valaki meg õl titeket, azt alitt6a, hogy Istennec tiztességet tészen véle. Ioan. xvi.

Minnyáian, ac kic kerezt10énûl acarnac élni, haboruságot szenuednec. ij. Timo. iij.

HOG6 NOMORVSA goncban cz10ac az Istenhez fol6amionc, és mindent w20tw20le kériõnc.

[p [002] 2] az w20 ditsõséghében, az szent angyaloc w20 véle, accoron üi az w20 ditsõséghénec szekibe, és eleibe gûlnec minden nemzetséghec, és el válazt6a w20ket eggymástu5l, mint az pasztor válazt6a el az iuhocot az ghedel6éctûl, és az iuhocot iobia felõl állatt6a, az ghedel6eket bal felõl.

Accoron mond az kiral6 az iobia felõl valocnac: Iertec el én at6ámnac Aldottai, biriátoc az országot, ki néctec cz10inálua vagyon világ kezdetitûl fogua. Mert éhezém és ennem adátoc nékem, szomiuzám, és innom adátoc nekem. Vendég valéc, sbé fogadátoc enghemet. Mezitelen valéc, smeg ruházátoc enghemet. Beteg valéc, smeg látogatátoc enghemet. Fogságban valéc, shozzám iûuétec.

Accoron felelnec az igazac, smondanyac néki: Vram, micor láttuc éh voltodot, hogy enned attonc, auuagy szomiu voltodot, hogy innod attonc? De micor láttuc vendég voltodot, hogy bé fogattonc, auuagy mezitelen voltodot, hogy meg ruháztonc? De micor láttuc beteg voltodot, vagy fogol6 voltodot, hogy hozzád men10tõnc? Meg felel az kiral6 nekic, és [p [002] 3] mond: bizon mondom néctec, am mint tûtétec (ez meg mondott io téteményeket) eggyickel ez én leg küssebb at6ámfiai kõzzûl, én velem tûttétec.

Accoron mond az bal felõl valôcnakis: Ereggyetec el elõlem atcozottac az õrõc tüzreki [!] az õrdõgnec cz10ináltatott, és az w20 angyalinac. Mert éhezém, snem adátoc ennem: szomiuzám, snem adátoc innom. Vendég valéc, snem fogadátoc bé, mezitélen valéc snem ruházátoc meg. Beteg, és fogságban valéc, snem látogatátoc meg. Accoron felelnec azokis, és mondanac néki: Vram, ha láttonc téghedet hogy éheztél, vagy szomiuhoztál, vagy vendég voltál, vagy mezitelen, vagy beteg vagy fogságban, hogy nem szolgáltonc neked.

Meg felel nékic és mond: Bizon mondom néctec, am mint nem tûttétec eggyickel ez leg kûssebbec kõzzûl, én velem nem tûttétec.

Es ezec õrõc kénra mennec, az igazac kedig õrõc életre.

Av hetedic linnyán oluáss, vonitásocat. [p [002] 4] SZÁMOT ILL6EN betückel szoctanac irni, (...) [p [002] 5] AZ ABC BE tüiuelis szocctanac irni számot.