DÁVID FERENC:AZ ELSÕ RESZE AZ SZENT IRASNAC KV20LEN KV20LEN RESZEYBÕL VÕT PREDICACOCNAC AZ ATYA ISTENRÕL, ENNEC KEDIG AZ Õ FIAROL, AZ IHESVS CHRISTVSROL? ES AZ MI ÕRÕCSEGINCNEC PECZETIRÕL AZ SZ:LELECRÕL. 0102


XII. PREDICATIO.

Rend szerent mint egy tablaba az tegnapi prédicatioba elõ szamlaltuk az atya Istennec Christusat melliet õ maga meg igirt volt, es az Apostoloc prédikallottanac, az Papanac az Antichristusnac kedig Christusat, az atya Istennem igerte, sen Apostoloc nenprédicallottanac felõle.

Hogy ezt a kereztienec eszekbe vegyek, es nemûnemõ emberi gondolatbol be hozot velekedesektûl meg tudgyac valaztani az Istennec igeyt. Elsõ Ellenkezes ebbe vala, Aszonyalat magvabol, es Davidnac, Abrahamnac maguabol, igirtetek nekûnk az Chruns nen nemûnemõ alatbol. Masodic, Ez a mi Chrunsunc, az atya Istennek aldot szent fia, fogantatot szent lelectõl, szûletett szûz Mariatol, Az Papac33 kedig nem fogantatot szent lelectõl, sem szûletett szûz Mariatol.

Az masodic rezeczkenec biszonitasaba kell elõ mennunnc, no halgas rea. Nem mondattatott az mindenhato vristen teremtõnek miglen az velagossagbol kimutatta magat, teremtet menyet es fõldet lathato es lathatatlan allatokat ackor neueztetett teremtõnek. Masodzor, Abrahamnac, Isaaknac es Iacobnac Istennek nem mondatot minec elõtte azoc nem voltac. Mikor immar voltac, es az isten frigyet tõn velek, vgy neuezte magat, es monda, Abrahamnac, Isaacnac es Iacobnac Istene vagyoc en. Harmadzor nem neuezte magat oly Istennek ki az Israél nepet, az Egiptusbeli fogsagbol ki hozta uolna, mig ez chyelekedetet valoba meg nem miuele, ackor monda oztan En uagyoc az te vrad Istened, ki tegedet ki hoztalac Egiptusnac fõldebõl, az szolgalatnac hazabol. Exod.20. Deuter:5. & c.

Azonkeppen nem mondatott az mi vrunk Iesus Christusnac szent Atyanac miglen az õ aldott zent fiat az mi vrunk Iesus Chrunst nekûnc meg atta: Sõth incab az Sidoc karõlasnac uélec, micor az mennec fõldnec vrat Istenét atyanac mõda. Amaz isten, kyrõl Moses szolt tinektek kit ti Isteneteknek vallottac lenni, En atyam, Ioan: 10: Ez az vy Testamentumba gyacor helyen vadnac ez neuezetec. Benedictus deus et Pater domini nostri Iesu Christi. &c. . õnnõn maga pedig Chruns vrunkis igy szol Fel megyek az en atyamhoz es a ti atyatokhoz, az en Istenemhõz es az ti Istentekhõz. ioan:20.

Hogy kedik ez igaz legyen ved elõ a szent Mathe Euangeliomanac es szent Lukacznac masodic reszet, ez abbol bõûsegessen meg ertheted, Amit fogatz méhedbe, mit mond az Angyal? es a kit szûlz, vedd eszedbe minemõ kezdetet mutata: az conceptiot, hic paruulus filius Dei vocabitur , nen mongya hogy ez elõt hiuattatot, hanem vocabitur iõuendõben, hic erit magnus, non erat, Es az Isten az õ attianac Dauidnac szeket neki adgya hat az elõt nem atta volt, Im mely igen nyluan predical az angyal errõl, az Istennec fiarol az Iesus Christusrol.

Nem mongya hogy ez fiu az logosbol hozattatic, ki az Istennec allattyabol iõtt ki, õrõktûl fogua, es ez te benned emberi termezetet veszen fel. Es az Logos es az ember egy szemely leszen, es mondatic Iesus Christünac, nem mond illieneket hanem igy szol. fogadz mehedbe, fiat szûlz, Ismeg, A ki te tõled szûletetic auagy mint sz: magyarazza, Dauidnac maguabol ki hozattatot Acto:13: Az Istennec fianac neueztetic, nem mas ezen kiuûl, Ez fiunac az Isten birodalmat ad, az õ attyanac Dauidnac szeket, agya az az hogy az aniaszentegyhaznac, pasztora kõzbeiaroia es mindenbe gonduiselõie legyen.

Menniûnc touab. Ved ele szent Pal Predicatioiat, mellyet Galat:4: elõnkbe tamazt ezkeppen. Mikor vgymond, az idõnec tellies volta el iõue, amint az attya Isten meg igerte vala, hogy az vtolso idõben az Messiast meg adna, ackor vgymond, El erezte, ki boczata az õ fiat, hogy meg erczed miczoda fiu, factum ex muliere a ki aszonyallatbol lõn, nem mongya hogy logosbol auagy essentiabol, ha valami egyeb õrõktûl fogua valo fiu volt volna, meg monta volna szent Pal, De azt mongya hogy az ûdõ be tellieseduen, ki bocziata, miczoda boczatas ez? Az igeret szerent ualo meg adas, Mint Esaias mongya, Gyermec szûlettetic es fiu adatic, Esaic33 9 Itt szent Pal ki boczatasnac mondgya, hogy idõ be teluen valoba meg atta isten az õ fiat, es még bizonitotta magat igaznac lenni az õ igiretiben De az Sophistaknac soc metaphisica ratioioc, az az, termezet fõlõt valo okoc vagyon, mikor szent Pal azt mongya hogy Isten kiboczata az õ fiat.

Ahol az iras ki boczatast mond, õc iras kiuõl mas szarmazast hoznac be, Ved eszedben mi legyen az ki boczatas minemû fiu legyen ez, Factum ex muliere , oly kõnnyen meg monthatta volna szent Pal genitum non factum , de miert nem magyarazza vgy, mert nem talallya az istennec igeiebe nyluan szol szent Pal mint kel az irast magyarazni.

Kî boczata, hat az elõt mad fiu volt. Szent Ianosis ki boczatatot [p 0103] hat õ az elõttis volt, Christus urunc az õ tanituanirol azont mongya, Ioan:20. Az mint engemet az en attyam boczyatot enis vgy boczatlac titeket, tahat õc az elõttis voltanac: Ez am a dolog mikor az irast tetona vonzuc es igaz soliasat nem akariuk eszûnkbe venni. Az ki boczatas az Angyaltol meg magyaraztatic, mert nem egyeb, hanem az attya Isten necigeretinec be tellyessytesse, az Christus felõl.

De hogy ezt iobban meg bizoniczyam, Immar a' derec szent iarasbol szoloc, es rend szerint az Euangelistac es az Apostoloc irasabol mégis elõ szamlalom, amenybe most lehet, hogy valoba meg lassuc miczoda fiat magyaraz az Istennec igeie. Matt: 3.17. Mar: 1.9 Luc 1.3:9, Es mikeppen errõl szent Ianos az õ Euangeliomanac elsõ reszeben tanosagot ad, Az attya Isten aianla az õ fiat, Ez az en szerelmés fiam, vgymond, ezt halgassatok, szent Ianos azt mongya felõle, En nem tudom vala ki volna, De az attya Isten meg monda nekem, A kin a szent lelket latod àz az en fiam: El menec hogy meg keresztelliem hogy ki ielentessec Israelnec elõtte,

Ved eszedbe menybõl az attya Istennec tanobizonsag tetélet, szent Ianosnac vallassat es czelekedetét, En azt hiszem hogy ami ellenkedõinc meg õnmagoc sem vallyak hogy az õrõktûl fogua valo valo fiu keresztelkedet volna meg. De itt szent Ianos az lathato fiurol szol, kin a szent lelket Iatta kiuel meg aiandekoztatott, mint Psalmo :45. Hebreorum: 1. meg vagyon irua. Istensege szerint fele tarsai nem voltanac az Christusnac, mert Istennec vgy tõb fiai es volnanac az Christusnal.

Miczoda fele tarsai, meg mongya szent Pal Hebreorum 2. holot testbe es verbe reszesûlt vélec, &c:es ezt mutattya meg, nem tutta az Istennec lelke azt, amit azutan talaltac, Ez az en szerelmes fiam, az az, Ez mellet az Istennec mas fiais vagyon, es az kettõ egybe szerkeztettety&c: Nem tndot [!] az Istennec gyûlekezeti ackor errûl semmit, mikor meg diczõite az attia isten az õ aldot szent fiat, monda, Ez az en szerelmes fiam: Matthei decimoseptimo, Nem szûkõlkõdõt az Istenseg szerent valo fiu meg diczõitesnelkûl, Mert annelkûlis õrõcke valo diczõseges isten , nem diczõitetic az meg, mert az õrõcke valo , kibe el nem vehecz, hozza semtehecz, hanem meg magyarazza hogy meg feniesedett orczaia. Oluasd meg, es meg erted.

Szent Matthe tizenhatodic rezeben ezt iria. Mikor Christus vrunk Césarea varos hataraba yarna, es meg kerdette volna tanitvanait, monduan: Quem me dicunt homines esse, filium illum hominis? Az az kinek mondnac engem lenny az emberek, amaz embernec fyat. Felelnek az tanituaniok es mondanac, nemelliec Illiesnec nemelliek Ieremiasnac, nemelliek kereztelõ Ianosnac. &c. Ti kedig kinec mondotoc? felele Peter, te vagy a Christus az elsõ Istennec fya, azt Christus igazola es monda, nem a'test sem a ver ielentette azt te neked, hanem az en menyey szent atyam &c.ved eszedbe. Amaz lathatatlan masodic szemelrõl nem volt kerdes az sidoc kõzõt, hanem az lathato ember felõl, arra vagyon a felelet. Tu es Christus filius dei viui . Michoda az Christus, aki meg kenetetet, az igaz Messias ki az attya Istentõl el boczatatot az emberec valtsagara, Te vgymond, Christus, Ez az elõ Istennec fia. Emberbec fianac mondattic Annyaért. Mert õ Dauidnac maguabol volt es azert mondatic Abrahamnac es Dauidnac fianac: Istennec fianac mondattic az õ attyarol: Minthogy az felseges Istennec hatalmassaganacaltala a szûz Maria kõrniûl vetetet, Ez Istennec fianac nem mas fiu, mondattatic, hanem a' szûz Marianac magua. Ez czodalatos dolog hogy senki fiunac nem monda'ttatic, akinec attya nynczen, mag az iras azt mongya, hogy az attya Istennec fia legyen az meg kenetet Iesus, Ez az igaz vallas mellyre Christus az õ egyhazat epitette, erõs kõ ozlop ez, De el hattac ezt az Sophistac, mas kõszalra, fiura epitettec ki, nîncz az irasba, tudni illic az isten igeieben, es azt hoztac be, hogy immar ezt magyarazzuk. Te vagy Christus elõ Istennec fia &c: Hogy ez ember Iesus Christust monggyuc Istennec fianac lenni, azt mongyac hogy tõrõc hitt, De az hadiarion, meg lattya az vr Isten még, mellic az Tõrõk hit, esiai leszen az karomloknac.

Az Alkoranba, a' Tõrokõc Bibliaiba, nem talalod azt, hog Christus az elõ Istennec fia legyen, Mely fogantatot szent Lelektõl es szûletet szûz Mariatol, ha az emberec mérges szûbõl nem szolnanac meg latnac kõnnyen miczoda kûlõmbseg vagyon mikõztûnc es a tõrõkõc kõzõt, az vr Isten meg boczasson nekic.

Egy kerdest vete Christus vrunc Matthei vigesimo primo . Az Phariséusok eleibe es monda, Az Czyalados ember el kûlde szolgaiat az õ szõleiebe, hogy meg lassa mint miuelie a szõlõt a kikre bizta vala, Azt [p 0104] mongya ott az iras hogy meg fogac es meg õlec azokat, kiket oda boczata. Monda a czyalados ember, Ime az en egyetlen egy fyamat kûldõm el: mondanac az mynesek [!]. Iertek õllyukmeg, ez az õrõkõs. Azt mongya az iras hogy eszekbé véuek az Phariseusok hogy ez peldat õ rolok monda, vallion s-kit õltek meg bezzeg nem az õrõkke valo fiut, mert az halhatatalan. Imitt kedig azt mongya, hogy az õ fiat õltek meg.

Mi dolog az? hogy semminek tartyuk az Christus erdemét, hogy labunckal nyomoggyuk, semmit nem myuel, vgy mondnac, az ember Christus, hanem az õrõcke valo fyu, maga az iras azt mongya hogy az Christus halala altal vagyon õrõc eletõnc, Es mi haszon volna Sent Palnac aianlasaban, a hol azt mongya, Romanorum octauo hogy az Isten az õ tulaidon fianac nem keduezet, hanem mi eretûnc minniaian halalra atta õtet. Christus vrunkis azt mongya, hogy az Isten az û egyetlen egy fiat atta mi erettûnc Ioannis tertio . De mind semmi am ez õ niloc, hanem a masodic szemely az logos az czyelekedet mindent a ki ebben vagyon.

Gongya volt, vagyonis az Atya Isténec az õ fyarol nyluan meg bûntet, hogy ezt az ember iesvs christvst meg nem esmeriûk, es ennec meltosagat nem viselliûc, sõt most nehezen szenuedgyûc.

Matthei. vicesimosecundo , kerde az Irastudokat Christus, ki fianac mondanac õtet lenni, felelenec, Dauid fyanac, monda nekic Iesus, hat miert mongya õtet Dauid lelekben vranac monduan, Monda az vr az en vramnac &c. Vedd eszedbe. Leg elõszõr ez igekbe, hogy Christus vrunc feddi az Sidoknac hamis velekedeseket, Mert holott az iras az Messiast Dauid fianac mongya lenni, es mint kõzõnseggel velekedesec volt felõle, hogy kic Ioseph maguabol montac szûletetnec lenni. Azertis tamattac volt regen affele eretnekec, mint Carpocrates mostis vadnac oly Poganoc, ezt mondotta meg, hogy meg esmeriec õtet, attya Istennec fyanac lenni, noha Marianac maguabol szûlettetet, de õ neki attya az mennec fõldnec Istene es teremtõie. Es latode, Ezt lelekben monta Dauid, iõuendûlt errõl, hogy noha en Mariatol szûlettetem, de azert Attya Istennec fya vagyoc, vra vagyoc Dauidnac, Mert en altalam veszi az õrõc bodogsagot.

Mert egyenlõ hatalom adatot neki az õ attiatol menyen es fõldõn. Matthei vicesimo octauo . Vtanna veti, Quia filius hominis est . Ioan: 5: Ez volt az Christus felõl az keresztiensegnec igaz értelme, kirõl szent Pal azt mongya hogy az Sidoknac botrankozas, az Gõrõgõknec bolondsag. Mert ez az te hytednec menyey bõltsesege, hogy az atya Isten az masodic vilagba szerezte meg az te iduessegedet, kit elõnkbe tamasztot szent Matthe huszonhettedic reszeben, mikor az Centurio illyen vallast tõn az Iesus Christusrol. Vere hic homo filius Dei erat . Veszekedhettel vgyan az Sophistakbol, mert õk meg bizonithattyac hogy a szamar repûl, mert õ naloc az Abstractum, Concretum, Communicattio Idiomatum, mind be fedezi.

Az mi Christusunkal az iras igy nem czufolkodot, azert hagy beket nekjec, aly az istennec igeie melle, Vere Filius Dei erat homo iste, &c. .

Ezeket akaram ele szamlalny, ez vtan az tõb irasokrolis szoloc, es valahol Filiust talaloc elõ hozom, ha õc mast iobbat hoznac elõ õrõmest tanoloc.
.