DÁVID FERENC:AZ ELSÕ RESZE AZ SZENT IRASNAC KV20LEN KV20LEN RESZEYBÕL VÕT PREDICACOCNAC AZ ATYA ISTENRÕL, ENNEC KEDIG AZ Õ FIAROL, AZ IHESVS CHRISTVSROL? ES AZ MI ÕRÕCSEGINCNEC PECZETIRÕL AZ SZ:LELECRÕL. 0072


AZ ELSÕRÕL

KET neuel magyarazza leg elõszer a Propheta az Messiasnac az Christusnac az õ szemeliet, gyermeknec es fiunac hiuan õtet, az gyermekrõl, azt mondgya. Hogy szûletet minekûnc, mert az ember Iesus Christus mi hozzanc hasõlatos mindenekben a bûntõl meg valua, szûlettetet szûz Mariatol, bizõ enber enbertõl minden niomorusagoknac el viselesere alkolmatos. A fiui neuel kedig meg magyarazuan az õ szent lelektõl valo fogantatasat mellyert õtet Istennec fianac auagy Istent Istentõl kel vallanunc, az mi hitûnknec agaiban ez bizonittatic, Es Iesusban Christusban a mi Vrunkban egyetlen egy fiaban, Ki fogantattot szent lelektõl, es szûletet szûz Mariatol, Mely szûletesben meg kenetet szent Leleknek altala, kiraly es Papi meltosagra, hogy mi7d menieieken, fõldieken, es fõld alat valokon Vralkodnec. Ez fiui neueszetrõl emlekezic Dauid, mikor masodic enekeben azt mongya, En fiam vagy te ma szûltelec en tegedet. Lasd meg Act 13. Heb.1. es 5. Ez Messiasnac es Isten fianac az õ meltosagat es hatalmassagat bizõityac az õ neuei, es mi vegre adatot meg muttattyac ez igec minekûnc, Szûletet es adatot, tudni illic a mi ûduõssegûnkre, es meg maradasunkra, minekûnc mongya az Propheta kik fogantatasunkbol az bûnnec miatta meg romlottunc, mellyeket meg gyogytuan es az bûnbõl ki tiztiuan, meg igazit es tekelletessecke teszen: minekûnc mondom kic a bûnnec miatta meg holtunc, hogy eletet adgyon, es kic pokolra indultunc, a mennyieknec vtat fel nissa, kic szidalom es attoc ala vettetûnc, mi eretûnc atoc es szidalom leuen az menniei dûczõsegnec az õ fenyessegere be vinne, minekûnc kic az mi regi termezetûnc szerent vackoc es bolondoc vagyunc, szûletet es itiltetõt az emberektõl bolondnac, es vaknac, holot az õ mennyei attianac bõlczessege leuen minket meg vilagositot, es annac igaz esmeretire vût, Ez igaz ertelme ez igeknec, Minekûnc szûletet, melynec igaz ertelmet nem az mi termeszetûnknek ereiebõl foghattiuc meg, hanem az hûtnec õ aiandekaual. Nem eleg azert hinni, hogy az Messias szûletet hanem szûksè3eg hinni hogy teneked szûlettet, az az igaz szûnec bizodalmaual vegyed hogy az õ halalanac es feltamadasanac altala az attya Istent te neked meg engesztelte es mindenkeppen õ nala keduesse tõt.

Az Antichristusnac orszagaban szantalanon vadnac kic hiszik, hogy az Attya Isten menynec fõldnec teremtõie, es hogy az Christus a szûztõl szûlettet. De miert hogy nem hiszik hogy õ nekiec szûlettet, õ erettec feszitetet meg, õ nekiec tamadot fel halottaibol az eletre, az a hût õ nekiec szi7te anniet hasznal mint az õrdõgnec hogy hisznec es meg rettegnec.

Mert nem hiszik hogy az Christus õ nekiec szûlettet es adattot az attyatol, mely altal egyedûl ûduõzûlhessenec es meg tartassanac. Sokan kedig viszõtag veszekednek ez igenec magyarazattyaban, mikor ez minekkûnc adatot fiunac magyarazattyaban az Gõrõg bõlcz Philosophussoknac irasibol az alatnac es szenelynec ez fiunak õrõktûl foguan valo szûletesset tekerig. Ezekben kedig veszekeduen egyebet semmit nem mûelnec, hanem hogy az Istennec vilagos igeiet meg homaliositsac, mert az a gyermek ki szûlettet, az a fiu aki minekûnc adatot, kinec az õ meltossagat magaztalnunc kellene, es valoban meg mutatnioc, hogy imez halalanac es fel tamadassanac iouait keduelic es esmeric, hogy az attya Istennec iobian ûluen vralkodic meg gyõszuen az õrdõgõt, az halalt, az Poklot, es minden ellensegûnket ûduõsseges aiandekokat osztogat az õ hûueinec: Mint õnnen maga az õ minekûnc meg adasaraol Predical szent Ianos Euangeliomanac harmadic reszeben. Eckeppen szerette az Isten, &c. ez a mit az Propheta mond Fiu adatot minekûnc.

AZ MASODIK.

EZ igekben (viseliaz birodalmot az õ valan) meg valasztya az Christus birodalmat, minden egyebbirodalmoktol, mellyec nem viseltettnec eckeppen, mint õnnen maga es Pilatus elõt vallast tõn, az en birodalmõ auagy orszagom nem ez vilagi, mely nem emberi hatalommal es fegyverrel szereztetic es otalmasztatic, es melyben nem ez vilagi marhara, hatalomra, es dûczõssegre vagyon az tekintet, mellyeknec altala az õ feiedelmecnek hatalmaskodnac az õ alatta valokon, hanem az õ orszaga mennyei, es mi bennûnc vagyon, nem etel sem ital, hanem õrõm es bekesseg lelekben, mert ebben Vrasag es birodalom muttatic az bûnõn, Az Messiasnac [p 0073] vilagossaganac fel gyuitasanac altala, es az õ igassaganac rezesûleseben vralkodunc az halalon es fel õlteztetuen az õrõk eletnec dûczõsegeben, az poklon es gyõszedelmesec leszûnk, es biriûc az mennyeieknec orszagat, es sõt inkab helyhesztetuen mennyeknec orszagaban Istennec igassaganac plantai vagyunc es az igassagnac az õ fondamentomara, es az ûduõssegnec az õ kõsziklaiara vagyunc helyeztetuen.

Meg kel hat esmernûnc, hogy ez Messiasnac mely minekûnc adatot az mennyei attyatol, es szûlettet az szûz Mariatol, birodalmaban õrõcke valo igassag meg gyõzetetuen az hamissag, õrõcke valo elet, meg gyõszetetuen az halal, õrõcke valo feniesseg es dûczõsseg (el tõreltetuen az kereztnec az õ szidalma) adattatic minekûnc: es valoban megmuttatic. Bodogok azoc az kiknec ebben az birodalomban reszek vagyon, es kik ennec az hû feiedelemnec az õ valain viseltetnec, mely birodalomnac az õ nagy voltat, ha meg akariuc esmerni es abbol igaz vigaztalast es tanusagot akarunc venni, imez õt dõlogra kel fõkeppen neznûnc, Legelõszer az mi Kiraliunc es feiedelmûnc ki legyen, es minemû legyen, mert ez, az attya Istennec igyeie, es bõlczessege az õ diczõssegenec es mi uoltanac ki iegyzet belege, es eleuen tûkõre, melyben mi nyluan az mi Istenûnknec mi7deniouait meg kostolhattyuc es mienke tehettiûc, hogy ualoban meg bizõitassek hogy õ minekunc Istenunc, mi kedig õ nepei legyûnc, mely dolgoc meg bizõitattanac az õ fogantatasaban az õ halottaibol valo fel tamadasanac altala, hogy azert erre vgy tekintczûnc mint Istennec fiara, es mi7t embernec fiara, ki mi iduõssegûnc eletûnc, szentsegûnc. es mi valtsagunc, Masodszor. Meg kel tanulnunc, minemû birodalma legyen es minemû szablaiaual oltalmasztattic, mert az õ igeienec hatalmassaganac altala visseltetnec mindenec, es ennec az õ fegyuere az õ igeie, melyel az ellensegeket meg gyõszi, es az õ menyei szent attyanac az õ igeie, melyel az ellensegeket meg gyõszi, es az õ menyei szent attyanac akarattya szerent labai ala vetti, ezekrõl az fegyûereckrõl bõuebben szol Isaias tizenegyedic reszeben, holot ezeket meg magyarazom. Harmadzor minemû kiraly szeke legyen melyben è kiraly ûl es vralkodic, miert mindeneknec felete fel magasztaltatot, es minden hatalom adatot õ nekie menyben es fõldõn, es ûltetet az Attya Isténec iobiara ahónet aiandekokat osztogat Prophetakat, Apstolokat es tanitokat aduan minekûnc, kiket az õ igeiuel fel fegyuerkeztettet es az pokolbeli õrdõgnec dûhõssege ellen az õ akarattia st40erent meg otalmasza, az õ igeiet szaiokban helyhezti melynec altala hatalmaskeppen vralkodic az embereknec gondolatyokat kettõ metzi, es szinte az belsõ veleieben elhat, mely õ szolgainak altala valo czelekedeti noha ez vilag szerent erõtlennec lattatic lenni mind azon altal hatalmas es minden tehetõ, el anniera, hogy ez altal az egec plantaltatnac es az fõld fondaltattic. Ezt az õ hatalmat, az Christus az erõtlenec altal, es az eluettetec altal akaria meg tekelleni, es meg mutatni hogy az attya Istennec az õ vegezese szerent, õ Sionnac az õ hegyen az keresztieni gyûlekezetten Kirallyul helyesztetet, mint Dauid 2 enekeben bizonittatic. Negyedzer szukseg meg tanulnunc, ebben az birodalomban minemû tõruenniel igazgattya es viseli az õ hiueit a Chruns az igassagra, eletre, es dûczõsegre mert ennec az õ tõruennie nen kõ tablara irattatot, mi7t a Moses altal adatot tõruen az Sido nepnec, hanem szûuûnknec az õ belsõ tagainkban, melyben nem az kûlsõ felolemnec es rabsagnac az õ szolgalattya muttatig meg, hanem az eletnec es az kegyelemnec az õ lelke az dûczõsegre, mert a tõruen a Moses altal vagõ, az igassag kedig es a kegyelen a Chruns altal, ez a meg rõuiditet ige, es a meg tekeltetet igassag, es a kõniû terhe, es a gyõniõrûseges iga a hûtnec az õ bizodalma a Chrunsban, melyben a tõruen tellyesitettic, es minden mi dûczõsegûnc melyet az attya Isten keszittet az õ fiainac meg adattatic a Messiastol minekûnc, ezokaert ez szereztettet iokat meg kel esmernûnc es meg mertek elnûnc mely igen kûlõmbõszen ennec az õ birodalma mi7den egyeb birodalmoktol es ellenbe vettet legen a pokolbeli õrdõgnec az õ birodalmanac mikor ezeket rend szerent az Istennec igeiebõl eszûnkbe veszûc szabadõ meg erthettiûc, miert mõgya a Propheta, Hogy a birodalõ az õ valan vagyon.

AZ HARMADIC.

H armadszor a Propheta rendszerent elõ szamlalia meg igert Messiasnac az õ neueit, mert azt mõgya, Es hiuattatic, ha a Messiasnac atyara teki7tez, ez e hiuatal az õ szûletese, mert vgy szûlletet, hogy ollia legyen, a mikeppen it meg irattatic, ha kedig az Istenfelõket neszt azokert hiuatatic, ekeppen mert igaz hûttnec altala ollyenac lenni esmeriec õttet minden keserteteknec õ altala valo gyõszedelmekben. De lassuc meg rend szerent az õ neueszetit.

Elsõ Czodalatos, mely neu az elõt az angyalban meg abrazatot Moses elsõ kõnyuenec 31. reszeben, ez Mesziasnac kedig õ cziodalatos volta meg muttattatic mind szûleteseben, termeszetiben, az õ tisztiben es czelekedetiben, hogy ha az õ szûleteset meg tekinted, az mennybõl vagyon az Istennec lelketõl a szûsznec meheben, honnet õ menyei Adamnac es onnet feliûl valonac neueztetic. 1 Corinth.15. Io.3 Ha kedig az õ termeszetit [p 0074] meg tekintet, nem czac puszta ember, hanem Istennec fia melyben tellies Istenseg valoban lakozic, mi lehet vallion ennel czodalatosb? mint oly emberre tekintenûnc, mely egyenlõ hatalmu legyen az atyaual es az egez Istenseget õ magaban be foglalia, mikeppen azert az õ szûletese es termezete czodalatos: Azonkeppen az õ tizti, es minden czelekedeti, az õ tiszti oly meltosagos, hogy semmikeppen emberi gondolattal meg nem mertekeltethetic, es beszeddel ki nem mondathatic, mert az attya Isten mindeneknec teremteseben erre vgy mint ki abraztatot peldara neszet, az ki az menyei Attyanak õ titkos tanaczat ki ielenti es meg magyarazza, melyet szent Ianos eckeppen bizonit. A fiu ki az attyanac kebeleben vagyon õ magyarazza meg minekûnc, es tekelleteskepen az õ menyei szent atyanak esmeretire viszen, mikeppen Philepnec õ maga meg ielente, Philep, a ki engemet lat, az en atyamat lattya. Ha kedig az õ tisztit meg gondolliuc, mellyre az attya õttet valasztotta, Chyodalatosnac talaltatic mind halalaban mind fel tamadasaban, mely az halalnac meg rontasaban, es az eletnec meg adassaban bizonittatic meg. Ennec az tisztnec az õ viseleseben es czyodalotos, hogy az ember az bûnnes testnec hasonlatossagaban az bûnt az bûnrõl el karhoztatta, az bûnt meg gyõszuen igassagot, az halalt eletet, az atkot aldomast, a Szidalmat dûczõsseget adot minekûnc, mind ezeket kedig nagy alazatossagban tekelte meg. Es Istennec abrazattyaban leuen szolgai abrazatot võt fel, es eckeppen magasztaltatot fel, hogy menyeiec fõldiec, es fõld alat valokes, az õ neueben térdet haittnac, es hogy õ az attyatol rendõltetet biro eleueneken es holtakon meg bizon irtatic, Az õ czelekedetinec kedig czodalatos volta az vyonnan valo teremtesben es meg muttatic, melyben vy egy, es fõld, visz, lelec vilagossag, Paradiczom, Ierusalem az az, az keresztienec gyûlekõzetec meg lattatic, ezeket az Isten az õ fianac Iesus Christusnak altala teremti, melynec czudalatos czelekedettit, az vy vilagban meg lattyuk.

Masodik neueszet Tanaczyos, Miert hogy az Messiasrol a PROPHETA azt mondta, Az õ birodalma az õ valan vagyon, Ez a Birodalom tanacznelkûl sem viseltettic, sem biratattic: Ebben az igeben azert tanaczos, mely igen bõlcz Kiraly legyen az mi Messiasunc magyaraztatic meg, mert az Istennec bõlczessegenec tanacziat mikeppen atta elõnkben, es az igassagnac az õrõcke valo eletnec es dûczõssegnec meg tekeltetesset mikeppen predicalta az Euangelistac rend szerint megn irtac.

Ez ûduõsseges tanacziokat bõczûlie az Angyaloc mennyekben, tisztelic ez fõldõn az emberek, az Istentelenec kedig, es az õrdõkok felic es rettegic.

Ez minekûnc Istentõl adatot tanaczunc, nem czac tanaczot ad, hanem az õ lelkenec altala az hiuõknec az õ szûueit fel indittya, hogy az tanaczot kõuessec es valoban ûduõssegnec lenni meg esmeriec, es eletekben meg mutassac, mellyet sem Moses sem a tõb Prophetak nem czelekettenec Innet vagyon hogy az Salomonnac eneklõ kõnyueben az Istennec gyûlekõzeti azt keuannia hogy ez Messias az õ szaiaual õttet czocollya, az az tekelletes tudomanta meg taniczia, az tanacznac es az ertelemnec lelke altal es azoknac kõuetesere erõt adgyon.

Ez vilagi Feiedelmeknec tanaczsi vadnac, kic mind hadnac mint bekessegnec ideieben az orszagi iõuedelemnec be szolgaltatasara azoknac rendel valo ki osztassara, az kõzõnseges igassagnac ki szolgaltatasara az ioknac oltalmaszasokra, es a gonoszoknak bûntetesere, minden kûlsõ io rendnec meg tartasara, es az testi ioknac ki szolgaltatasara nesznec, es minden tanaczoc arra a czelyra nesz es rendeltetuen vagyon. Ami Christusunknac kedig menniei birodalmaban, tanaczkossoc vadnac az menyei iokrol, az Hadakozasrol mely, visseltetic az sõtetsegnec vra ellen. A vilag, a test, es annac az õ keuansagi ellen. Ennec ez orszagnac ki terieszteserõl, es az igassagnac tõruenynec kiszolgaltatasarol, mellyben ez gyûlekõzetnec Polgari bekessegben, es czendes lelki esmeretben meg tartassanac, az bûnnec es az halalnac az õ kegyetlensege ellen, Effele tanaczos az mi Messiasunc kinec bõlczessege es tanacza altal valamely feiedelmec auagy kiralyoc igazan birodalmokot es hasznosson viselni akariac, szûkseg hogy ez altal legyenec es biratassanac.

Harmadic neueszet Isten, mellyet ennec elõtte meg magyaraztunc mikeppen mondatassek az Christus ISTENNEC, hogy kedig õ meltan mondatassek Istennec az õ fogantatasaert es szûleteseert ebbõles nyiluan vagyon. Mert ez altal hiszûc, es valliuk, hogy az szent Leleknec bõseges voltat, amint szent Ianos szol, mertek nelkûl võtte es õtet az attya Isten minden fele tarsainac felette meg kente, hinni kedig hogy ebben az enberben a tellies Istenseg lakozic, nem egyeb hanen vallani hogy ez az ember Isten Istentõl legyen, es Istennec fianac lenni ki az õ attiahoz [p 0075] egyenlõ legyen bõlcziesseggel, hatalommal es dûczõsseggel. Masdzor az õ Istensege ebbõles nyluan vagyon, mert valliuc hog õ az õ szent gyûlekõszetinec feie, mert mikeppen tagadhatatlan ez, melytõl minden tekelletesiok aradnac az hûuõkre, hogy az Isten nem volna? azonkeppen a Christus Istensegees tagadhatatlan mert õ tõle, mint az fõtõl aradnac minden ioc, hogyha immar az Christus tagiai Istennec fiainac hiuatattnac, es az Isteni termezettel reszesûlnec, mennieuel inkab a Christus Istennec termeszet szerent valo fia, meltan Istennec hiuatatic es valoban mondatatic. Harmadszor hogyha az õ feiedenlemseget meg tekintiûc bizonnyal õttet Istennec lenni vallanunk kel, mert menyecken, fõldieken, es az fõld alat valokon annac birodalma nem lehet, sõt inkab a bûnt, az halalt, az poklot meg nem gyõzheti, es minden hatalmassagoc annac birodalma ala nem vetethetnec melyben Isteni hatalom ninczen. Az mi Christusunkban kedig mind ezeket meg talalliuk. Mert ha ez vgy nem volna, mikeppen helyeztethetnõc az mi remensegûnket õ bele, vgy mint ki gyõszedelmet võt a halalon a tõruennien, es hatalma legyen, a mi bûneinket minekûnc megbocziatani, hogy ekeppen õ altala, az eletre igassagra es dûczõssegre ûltettettûnc, mert õ az mi igassagunc, eletûnc, es valtsagvnc. Ezeket vallani es hinni a Christus felõl, nem egyeb hanem vallani, hogy õ igaz Isten legyen es nem puszta ember.

Negyedic neueszeti, Erõs auagy hatalmas. Az Messiasnac az õ hatalmassaga meg bizonittatic, az bûnnec halalnac ez vilagnac feiedelmenec, az Sathannac, es annac az õ fianac, Az Antichristusnac az Papanac gyõszedelmeben, fellette igen nagy vigaztalasunkra vagyon hogy õ fele erõs es hatalmas hadnagynac az õ szaszloia alat forgolodunc es bizoniosoc vagyunc, hogy ollian võtte fel partunkat, ki mi Istenûnc es ûdueszitõnc legyen, ki ellen semmi hatalmassag nem alhat, es ki oly vitez legyen, ki az õ hatalmaual, minden ellenkezõ hatalmassagokat, meg tuggyon gyõszni, es meg gyõszettettet nyluan ki mutasson, es annac bizonsagara elõ allasson. Abraham, Isaac, Iacob, Ioseph, Moses, Iosua, Gedeon, Dauid, Ezechias, az Prophetak es Apostoloc Istennec lelketõl viteszkeppen fel fegyuerkeztettenec, de egy fen ezeckõszszûl oly erõsseget es vitesseget mutathattot meg mi7t a Iesus Chruns, sen mõthattiac kedig õ maga felõl azt a mit ez a mi erõs Viteszûnc a Iesus Christus õ magafelõl mond es predical, hogy õ meg gyõszte ez vilagot, es azt meg gyoszuen azen mennyei szent Attiannac iobiara ûlten, melyben mindeneken mi7d menyben mind fõldõn Vralkodom. Azokaert ha valakinel feiedelemseg vagyon, ha menyei bõlczsseg, tanacz, es valami èsz auagy elme, ha valakic istennûnknec mondatatnac es valami birodalma vagyon, mind ezec meltan valhattiac hogy az õ Messiasoknac io keduebõl biriac, es az õ lelkenec reszesûlesebõl vitettenec erre, es mindenec az õ tellies voltabol folynac.

õttõdic neueszeti az szûlettet ez minekûnc adatot Messiasnac ez, hogy Attyanac mondattatic, tudni illic a iõuendõ vilagnac, nem az elsõnec: Egykeppen, hogy az, õ altala vagyon terentetuen. maskeppen az õ sz. lelkeert mely õ altala mi belenc õntetic Istennec fiaua nemszué es szûlné minket ez attyai termezetet a Christusban ezen Propheta vgy magyarazza, hogy Istentõl tanitattot fiai lesznec õ nekic, es Christus vrunc szent Ianosnac 6. reszeben ezent bizonittya, Ezec miert hogy nen ez elmulando vilagnac reszesûleseert szûletetnec, hanem az iouendõ es õrõk vilagnac mely semmikeppen meg nem valtoztathatic, az mi Messiasunc az õrõcke valossagnac, auagy az iõuendõ vilagnac Attynac mondattatic lenni, Mert az mi Christusunc, mikeppen vy es menyei ember tellies Istenseggel az vy vilagnac mely minden maculanelkûl vagyon es alhatatosõ meg marad mind õrõcke, meltan attianac neueztetic. Mikeppen azert az atyai nem gonduiselesnec, es szeretetnec az õ neuezeti, es azert ez mi ATTIANKNAC mondattatic lenni. Azonkeppen hogy mi aatiank fia legyen az egy mi menyei attiankban, semmikeppen nem tagadhattic meg, es õnnen maga nem szegyenli mi attianc fianac mondani magat Io.20. Psalmo:22. es 122. enekeben Sz. Dauidnac. Innet vagyõ hogy Salomonnac eneklõ kõnyueben az menyaszon ezt attyafianac lenni esmeries, eckeppen aitatossagbol kõniõrõguen azt mongya, Ki ad tegedet ennekem mint attiamfiat az en aniamnac emlõiet szopuan, hol talallac tegedet es meg cziokallac tegedet. Ezokaert ez mi Messiasunknac oly neuezeti vadnac, melliek a valasztatokhoz minden io akarattyat mutattiac meg, mint attyanac attyankfianac, feiûnknec es feriûnknec neueztetic Pal Apostol Eph.1. eszt iria, es õtet atta feiûl az õ gyûlekezetenec, es Oseas pphetanac [!] 1, reszeben, es egyenlõkepen egybe gyûlnec Iudanac es Israelnec az õ fiai, es e' feiet emelnec magoknak, mely a Messias, Minenû kõszelb valo es erõsb õszueszerkeztetes lehet, mint az fõ kõzet? E gyõniõrûseges dolgokat akarta az attya Isten az õ fianac neuezetiben elõnkben tamasztani Hattodic neuezeti bekessegnec feiedelme, mely igekben az birodalõnac io es ûduõsseges allapatya magyaraztatic meg melyben mi7deneket az Istennel õszue szerkeztetûen [p 0076] õ magaual meg bekeltettet. Ennec az alapatnac fel epitõie az Christus, ki az embert õnnen magat es abban mindeneket fel epit, es az atya Istennel meg bekeltetet, mert az Colossabelieknec irt leuelenec 2. reszeben ezt mongya, mert tettût [!], hogy benne lakozzec az tellies Istenseg, es õ altala meg engezteltessenec mi7denec, az õ kereszfaianac verenec altala, meg bekeltetuen mind azoc, kic menyben es fõldõn vadnac, mely dolog ackor tekeltetig meg, mikor az ember fel epittettic, mely kis vilagnac neuesztetic meg az Philosophusoktolis.

Ez a bekesseg, mellyet az Christus szerzet az embereknec, es az ember altal, az tõb teremptet [!] allatoknac itt ez vilagon az embernec elmeieben lattattic meg, melyben, az õ Istenenec a Christus verenec ki ontassanac altala meg szerzet, bekessegben czendessen el es batron niugszik, az halal es az bûn ellen. Masodzor az egyenessegben muttatic meg, mely a belsõ es kûlsõ enberben bizõittatic meg a Messiasnac az õ lelke altal, az masodic fel tamadassnac az õ napian, A testnec meg dûczõitesseben es feltamaztassaban, mind ketfele bekesseg az Christus lelke altal vagyon, melynec fõdanentõara epitetet ami meg igazzulasunc mikeppen a Romabelieknec irt leuelenec õttõdic reszeben bizõittia Pal Apostol, Ezokaert meg igazultatnan hûtnec altala bekessegûnc vagõ az Istenhõz, Deminemû bekessegûnc vagyõ Az Iesus Christus altal, mert ez igec kõuetkeznec az mi Vrunc Iesus Christusnac altala, Ez az oka, miert Isaias Propheta az mi Messiasunkat bekessegnec feiedelmenec neuezi. Eszt a bekesseget kedig a Chruns szerzette ez vilagnac az õ gyõszedelmeuel, melliet võt az poklon, az halalon es az õrdõgõn, mely gyõszedelembõl az Istennec fiai meg ertic, mely igen gyõniõrûseges bekesseg legyen ez, melyrõl a Propheta õlekõzic, es az Istennec Angyali A Christus szûleteseben, enekelnec monduan, Dûczõseg magassagban istennec, bekesseg e fõldõn, es io akarat az emberekben. Az io akaratrol auagy kegyelemrõl emlekeznec, hogy meg mutattnac, hogy ez aldot magnac altala,, az Istennec hozzanc valo io kedue es akarattya ki ielentettet es meg mutatodot, melyben bekesseg, es az bûntõl valo meg szabadulas peczettlettetbe, es az õ Verenec ki ontasanac altala erõsitettet meg, meltan mondatattic hat a Messias az bekesegnec feiedelmenec, mely nem czac õ magaban es õ magaert bekessegnec feiedelmenec mondatatic, hanem mi eretûncis kiket õ magaban, es az õ igassagaban meg egyenesûlt, es az bekessegnec, kõtelet az igaz attyafiai szeretettet az õ lelkenec altala, a mi szûuûnkben be helyezteti.

Az Attya mindenhato vristen az õ Christusa altal, minekûnc meg igirt es tekeltettet bekesseget adgya meg, hogy õ benne õruendezhessûnc, es az igaz hûtnec altala, az eletnec Coronaiat elvehessûc Amen