CZEGLÉDI NYIRI JÁNOS: JGHEN SZEP HISTORIA, MELY AZ MACHABAEVSOKROL IRT MASODIK KÕNYBÕL SZERESZTETÕT versõkben, Cegledi Nyri Ianos altal, az Keui Anyaszentegyhaznak Lõlki Paztora altal. 0001


Ad notam. Reghi nagy idõben vala Assyriaban; &c.
GYakor emlekó0zet vagyon az szent Irasban, mint forgattak legyen ßok dolgok ez vilagban, eleitul foguan mint meg vannak iruan rendel az Bibliaban.

Ieles dolgok közöt vagyon együt megh irua, mint Isten Hatalmat egykor mutatta vala, egy nagy fó0 emberôn Heliodoruson Ierusalem varosba.

Ô rayta lõtt csapast ki akaria erteni, az szent Bibliaban szuksegh annak oluasni Machabaeusoknak az masodik kõnyuet, tud õ rola tanulni.

Kezdgyûk azert mostan dolgat megh beszelleni, az mint ö iart legyen versinkben enekõlni, meg neuezõt könynek az harmadik reszet rendel megh magyarazni.

[p 0002] Egykor egy idôben mikoron Syrianak, feiedelme volna Seleucus az orszagnak, az kit tôb Seleucus neuü Kiiralyok közt hittak Philopatornak.

Fõldõk az Sidoknak Syriahoz nem meszze, sõt inkab hataros orszagok vala vele, ezert Seleucusnak szomzed hatalmasnak meg hodolniok kelle.

Ez oly idô taiaban Sidok kõzõt lõtt vala, mikoron hatalmok kulsô semmi nem vala, Babiloniabol haza iüues utan sok idõuel ez vala.

Reghi Kiralysagnak magua szakadot vala, es csak az fü Papsaghhelyen maradot vala, Hadnagyok fõ Papiok gyakorta Sidoknak ugyan azon egy vala.

Egy hadnaggyok ezkor iollehet nekik vala, az Ianna Hirkanus kinek ü neue vala, David nemzetebõl legh utolso leuen meg õlettetôt vala.

Nem leuen kiralyok Onias az fü Papiok, kinek ideieben lõn bekeuel lakasok, mind addiglan mig nem feiedelemsegert lõnek viszzavonyasok.

Csuda nagy io sziuel az Kiralys hozzaiok, bú1 kôltsegõt adot Seleukus-is nekiök, aldozatok kõrnyül valamelliek lõnek Templomhoz szüksegesök.

Az Templomnak vala akkor egy tiszttartoia, ki Beniamin nemzetebõl valo vala, Simon neue, vagyon az Onias Pappal õ nagy viszza vonyassal.

Zerith nem teheti Simon mikoron lattya, az Onias Papot hogy ot ü el nyomhassa, iambor Isten félõ az Onias vala Isten seghelli vala.

[p 0003] Bozzonkodik raita Onniast nem birhattia, eggyik tisztartohoz mene bozzusagaban, Coelesyriaban Apolloniusnal, lön ily arulkodasban.

Ielente ily dolgot ott Apolloniusnak, hogy volna nagy kinczõk Templomokban Sidoknak, Kiralyt illetneie mert szüksege arra nem volna aldozatnak.

Be mene Kiralyhoz tisztarto hogy ezt halla, mit Simontul halla Kirilynak hire ada, Antiochiaban Kiraly varosaban, Kiraly õrõmmel halla.

Leghottan indita Kiraly eggyik szolgaiat, az Heliodorust kiraly fö kencs tartoiat, kincset el hozassa, Heliodorussal el indita nagy hadat.

Indula hadaual Heliodorus gyorsan, Sido orszag fele megyen nagy gyorsasagban, Mi szandekkal legyen de senkinek semmit õ meg nem ielönt abban.

Azt tetteti mint ha maas volna ü szandeka, mint ha az orszagok latni bocsattak volna, Es azert szert szellel ott az orszagokban lõnne neki iarasa.

Be iuta eszenben am ott Ierusalemben, Sidok tisztesseggel menenek eleiben, Hogy gonosz szandekkal iüt legyen kó0zikben, semmit nem ertnek ebben.

Az fó0 Paptul kezde erõssen kerdõzníe, az be mondot kencsnek holot volna ü helye, Kiraly azert kûlte Kiraly tarhazaban az kincsnek kel ménie.

Nem tagada az Pap hogy penz sohol nem volna,

[p 0004] de öszuegyek aruak szamara valo volna, ne mellik peniglen csak tartani valo beadott penz ott volna.

Teszen vgy mond ennek nem sokat az summaia, saz talentomot mind azis megh nem haladna, Kincs azert Templomban ollyan nagy nem volna az mint Simon hazutta.

Az Istennekis ez bozzusagara lenne, õzuegyõk aruaktul penz ha el veue lenne, azoknak sem illik k k ot hattak valapenzeknek el vesznie.

Lam õk vgy mond b z ak ez helynek szentsegehõz, mert az õ penzeket attak ide szent kezhez, hogy ök ollyaneppen az mint itt le tõttek vegyek ismeg kezekhez.

Az Heliodorus ez ellen meg ezt mongya, valami Kiraltul meg vagyon parantsolra, meg kel annak lenni semmikeppen nem meer egyebet tenne abba.

Lõn egy bizonios nap erre tüle rendelue, mellyen ö az Templom kintsenek szamat vegye, Es igy szamat veuen Kiraly taar hazaban ez kepen ú1 be vigye.

Tõnek nagy zendulest ezen varasbeliek, esenek nagy buban varosban mindé rendek, futosnak szegen ek Istenhez kialtnak nints egyebe mit téniek.

Az penz vitelnel mind nagyobnak azt tartyak, Templom gyalazattyat hogy uk szem kkel [p 0005] lattyak, Isten tisztessege hogy igy gyalaztatik azt erõssen failallyak.

Azert az Templomhoz mind fel futottak vala, szantalan nagy sok nep Templomban be gyült vala, ferfiak aszoniok aprok es öreghó0k vadnak imadkozasban.

Az Papok peniglen vadnak mind fel õltezue, artzul mind borultak oltar elõ az foldre, Istent azon kerik legyen mastis gondgia neue tisz essegere.

Ezõnkozben mikor ök igy kõnyorgenenek, hogy ûk az Istentul Menybõl segittetnenek, Es az degenek ez gonosz szandekban elõ ne mehetnenek.

Heliodorusis az Templomhoz fel ioue, vele eggyût vagyon sok fegiuerõs sereghe, az minden szandeka az mit el inditto , hogy azt veghez vigie.

De mikoron kõzel kentstarto helyhez iuta, minden seregheknek az ü hatalmas Vra, Egy csodat tõn raita, ki mia. az kincshõz lam õ ott nem nyulhata.

Ot Heliodorus oly igen meg remüle, vele egyetemben ö fegyuueres sereghe, hogy minden merezseghsziuekbõl ki vesze allanak nagy reszketue.

Mert egy rettenetes louaghos al elõttõk, aranyas fegyuerben fenlik ot õ elõttõk, ket elõ labaual ki Heliodorust fõldre vaga kõzzülõk.

Ket szep iffiu legheny louas elôt aal vala, kiknek tekentetõk nagy rettenetes vala, Ostor iob kezekben [p 0006] es Heliodorust erôssen verik vala.

Mikoron az Fõldõn az keppen fetrengene, mint egy halo ember vgy kapalodik vala, ragadak szolgai teuek Lectikaban es viuek szallasara.

Ismerek mindniaian az Istennek hatalamat, nagy Isten az Sidok Istene mind azt vallyak, ki ellen ne legyen sohul semmi erô, mindniaian azt kialtyak.

Fekszik azonkõzben hadnaggyok az szallason, szauatsem vehetik feltik meg halni foghion, az fo Papot kerik Heliodorusert Istennek kõnyôrõgyon.

Onias Pap kezz lõn mingiarast ez dologhoz, kezüle azonnal ot aldozat tetelhez, ne vellye az Kiraly hogy ük alnok sziuel voltak Heliodorushoz.

Mikor igy erõtte Onias kõnyõró0ghne, Elebbi ket iffiu megh azon õltezetbe, Heliodorusnak alnak eleiben, es igy szolnak nekie.

Kezônnied te vgy mond ezt az Onias Papnak, hogy lesz halladasa maarol te halalodnak, mert az ô kedueiert, lõt el halladasa halalod oraianak.

Te penig meg lassad hogy el ne feletkezzel, az Istentûl mastan mikent meg verettettel, Vrad vduaraban lõt mindenek elõt, te erröl emlekezzel.

Lõn meg gyogiulasa mihelt Heliodorusnak, sok aldozatokat tõn ot az Vr Istennek, Nagy fogadasokat es igeretõket ielente ot az Vrnak.

Igen meg kõszõne io tetet Oniasnak, hamar kezzú1llyenek parantsollya hadanak, az kintset ot hadgyak [p 0007] indulanak haza Orszagaban Vroknak.

Iutanak el haza ök Antiochiaban, vagyon ot az Kiraly tülõk tudakozasban, az meghagiot kincset miert hogy nemhoztak be Kiraly tarhazaban.

Ott Heliodorus rendel mind meg beszelle, ott õ mint iaart volna Vranak megielente, Isten mint meg verte de meg giogyotta az Pap kõnyõrgesere.

Raita csudalkozuan az Kiraly ezt halgattia, mit az õ szolgaia elôtte beszel vala, mind el hitte vala az Sion Istenet ezert õ magasztallya.

Vduar nep elôttis az Istent magasztallya, es hatalmassagat erõssen csudaltattia, sem fõldõn sem mennyen nints ollyan nagy Isten, mindenek elõt vallya.

Egyszõr egy idöben Kiraly elõ kerdõzi, kit kellien vyiobban Sidok közze küldeni, Kiraly kerdesere az Heliodorus akkoron azt felele.

Ha ki vgy mond neked vagy ellenseged volna, avagy ha arulod neked lõnni akarna, azt bocsaisad oda tanitua õ hozza, még vgy ha meg nem halna.

Mert az Mennyei Vr Hierusalem otalma, es az nagy Istének vagyon az helyre gongya, ki meg vér es el veszt mindeneket az kik artani mennek oda.

Az Heliodorus azertan igy iart vala, ki minden szolganak erre ighen nagy pelda, Hogy fõldi Vranak senki Isten ellen szauat meg ne fogadgia.

FINIS