CSÁSZMAI ISTVÁN: THORDAI SANDOR ANDRAS Jrasaravalo felelet: Melyben az Antichristus harom Istennec dõgleletõs tudomaniat otalmazza, hamissaggal es szidalommal. 0001


Mindenkeppen ha lehetne, à negyseget kerûlne, es à harom Istenekrõl valo velekedest, de hogy õ abban az ertelemben, legyen, es azt tanicza, ekeppen bizonitatic meg. Az allat kûlõmb á szemelytõl azt valia: harom kedig à szemel es eg az allat, vesse le saryat Sandor es szamallya meg à laba vyan, az egy es harom, meg valasztua mennyet tegyen: De vay varga pal meg tanitia rea hanem tugya auagy tudnia nem akaria.

Vg1an itten azt iria hogy õ harõ Istent nen val, hog Isten az Attia, es mas szemelieben, kulõmb à Fiu es mas szemelyeben, es õ magatol valo Isten. A sz Lelec, Isten es mas szemilieben, harom hiszem ez es es mindenic mas szemilben. Iol lattia õ maga , hogy harom Isten vagyon, de szegyenli meg vallani otalmazni akarna magat, de ninczen miuel: mert à harom szemelin Istennec, kûn kit az Antichristus talalt.

bolondsagos, hogy harom egy legyen, es [p 0002] az egy harom: eszel akaria az keresztieneckel el hitetni, hogy meg nem foghattiac, es czyac el kel hinniec. Miert nem foghatyac meg? Mert ninczen az Istennec igeieben. Miczioda hût az, es hol keszeritetûnc arra, hogy azt higgyûc, ki az, õ igeieben ninczen? hiszem az hûtnec az õ fondamentoma az Istennec igeie, es az õrõc eletrõl valo tudomany ertelemben es esmeretben vagyon helyhesztetuen Ioan. 17.

Az irasnac az õ folyasa szerint kõniergeset nen rendeli, mert soholt arrol iras ninczen, hog1 az egy allatban harom szemilt imagyunc, hanem hog1, à fiu altal iarulliunc az atiahoz, kõnieregyûnc az attia Istennec hogy az õ szent lelket agya minekûnc.

Tiztelem es magaztalom az attia Istennec, egyetlen egy fiat, es imadom õtet, es kõniergõc õ nekie, mint az õ menniei szent Attia ennekem paranczolta: Sandor Andras kedig ezt nem tiszteli, sem imadgya, mert mikeppen à papaual az eg1 atia Istent allatban, es szemilben valtosztatta, azonkeppen az igaz fiut es el valtosztatta masba: hogy meg bizonitassec, miert hog1 à Chruns tudomania, mellõl el aluan, à papat kõueti hogy Istene ninczen [p 0003] sem kedig atia, sem fiu, es ekeppen az egyetlen egy atia Istennec fiat, ki fogantatot szent Lelektõl, es szûletõt szûz Mariatol, nem tiszteli, sõt karomlia, mert ezen kiuõl mas Istennec fiat tisztel es imad es ezt à fiut szekibõl le vetti, mellyben az atia Isten õtet helyhesztõtte, es õ magahoz egyenlõue tõtte, miert hog1 ezen kiûûl mas Istenseget ad az Christusnac, az õ feienec almat forgattia, es iras kiuõl szol.

Baluan az allat, es à szemely melliet Sandor Andras tanit, mert az ninczen az irasban es kõltõt dolog, emberi bõlczelkedesbõl. Meg engettem Sandor Andrsnac hogy poganoc, es Tõrõc hûtûûec, à kic meg tagagyac az vrat, ki õket meg valtotta, mert õ az Antichristussal azt miueli, hol ott mast, õrõktûl foguan valo vrat hozot be, kinec vere ninczen meg sem valtot, mert à meg feszûlt Iesus Christus ez, nem mas ezenkiuõl. Azert atiamfia kersztien esmerd meg ezt az hamis tanitot minden tarsaiual egetembe, es otalmaszd meg magadat tõle, mert az igaz Attia Istentõl, es annac az õ egyetlen egy fiatul elakar szakaztani, es az idegen Isteneknec esmeretire akar vinni, [p 0004] melytõl hogy meg õriszd magadat, kenszeritettel Istennec paranczolattiabol.

Az Istennec lelke veszerellien tegedet, es neuellien az igassagra, es annac vtaban. AMEN.

THORDAI SANDOR Andrasnac, az egy Atia Isten elien, es az õ fianac ki el bocziattatot â Iesus Christus ellen, hamis vallassa.

AZ elsõ kepnec feleletiben eszt iria. Mi keresztienec olly Istent imadunc, ki meg ielentette magat, ki Attia, Fiu, szent Lelec, ki allattiaban hatalomban, meltossagban, diczõsegben czac eg1 es nem negyseg.

Az igaz keresztienec, kic à Chiunstol neuesztetnec, A az attia Isten kiuûl es az õ sz. fia kiuûl, kit õ nekiec valcagokra, es iduessegekre adot, mas Istent nen tudnac: es ez meg nem ielentõtte õnnen magat hogy Attia, Fiu es szent Lelec legyen, egyenlõ hatalomban es diczõsegben, mert á fiu mindeneket az õ meniei szent attiatol võt: Az Atia isten kedig semmit men az õ fiatol, Es soha Sandor Istennec igeiebõl meg nem bizonittia, hog1 ez haromnac egienlõ allatoc, diczõsegec es hatalmoc legyen. [p 0005] Mikeppen azert à poetac Ianusrol es Gerionrol az õ elmeiec szerint gondolkoduan ezeket à fabulakat talaltac, szinte azonkeppen az Antichristus az harom szemeliû Istent: Es mikeppen à Poctaknac szabad volt à Ianusnac ket fõt, à Gerionnac harom testet es egy feiet tulaidonitani, azonkeppen az Antichristusnac, es az õ tudomanianac meg vetesere, szabad volt ennekem es à Geriont, harom fõuel irnom. Mint ha nagy kûlõmbseg volna ? à hasonlatossagban: harom test eg1 fõ harom fõ egy test mind azon egy hamissagra valo pelda. Akar azt mongyac, harom szemiliû, akar harom feiû, akar harom testû es egy feiõ az ertelem mind azon egy Antichristusnac hamis ertelmenec ki mutatasara viszen. Ebbõl hat Sandor Andras keueset vadazhat, mast talallion bator mert ez igen giermeki iatec.

Az hamissagot meg mutatni, es az igassagnak vtara vinni à keresztieneket nem karomlas hanem kedues czelekedet es kellemetes Istennec. A hamissagbol kedig ki nem terni, es idegen Isteneket tanitani es otalmazni, mikeppen Sandor czelekedic, Isteni karomlas, kiert az vristen õtet meg bûnteti ha meg nem tér.

A MASOdik kepre valo feleletiben, karhoztatia [p 0006] vallasomat, mellyben, nem szarmazasnac hanem az attia Istentõl à Christus altal valo ki boczatasnac magyaraztam lenni: De à iambornac fel kellet volna az oculart tenni, es Christus vrunknac az õ mag1arazattiat eszeben venni, mert azt mõg1a, melliet az en attian en neuenben el bocziat. Peter Apastal kedig az Apastoli czelekedetrõl irt kõniûnec masodic reszeben eszt mag1arasza Es veuen az õ attianac igeretit, eszt az ayandekot kit lattoc reanc ki õtette. Pal Apastol Titum. 3. Melliet beûsegesen à Christus altal mi reanc ki õntõt. Az õrõktõl fogua valo szarmazasat â harmadic szemilnec, az õ feietõl talalta: Igen mong1a vg1an hog1 õrõktûl fogua szarmaszot, de senmi irassal nem bizonitia meg kel hat vetni mint az õ feienec gondolattiat.

A szent lelec vg1 mond, atianac es fiunac lelke, azert õrõktõl fogua szarmazik, es harmadic szemely az Istensegben, es õ magatol valo Isten.

FELELET Tiul lõttec, es ide al az ayaual. Miert? Oka imez, Mert az attia Isten lelec Ioan. 4. es â lelkecnec attia, heb. 12 Num. 16.