BORNEMISSZA PÉTER: PREDIKACIOC. NAGY SOC CZUDALATOS KISIRTETEKRÕL. 0648


OErdõgi, Vilagi, es Testi kisirtetekrõl.

MIert
hogy az kisirtetekrõl valo tanusag felõtte nagy sokra has az gyengõkert, mint azokert kic magokat felõtteb eszeseknec, nagy szenteknec, nagy erõsseknec vélic. Oluassa meg azert minden rõnd es onnet ez hasznot veszic, hogy az igen bõlczec meg ismeric igen mély értelmeket es bõlczeseget adot: azokra nagy soc fele viszaltato kisirteteketis erezt. Az kiknec igen szent es iambor életet adot: azzokra bûnre izgato kemeny es erõs kisirteteketis erezt. Az kiknec i el nem kerûled. Czac kõztûnkís, midõn az kit latunc hogy okossaga, vitessege neuekedic, azt teszûc vduarbiroua, Capitannya, auagy kirallyais, bár kis rend voltis az elõt: Azban kedig ottan kõuetk az Isten mint egy ieles oruos az mérget ki veszi, es az betegseget egessegre fordittya. Mint hogy azért az beteg iaygat es kínlodic betegsege miat: igy az hiuekis, siwnac, riwnac, rõttegnec, rezketnec, nyõgnec, ohaytnac az meg halo ember, az az, mint à ki igen beteg testebe, es immar czac alig leh... [p 0654] vélic hogy az lelec mayd ki szakad belõle, es immár kõnyõrgeni sem é1r, hogy Isten meg gyogyítsa, hanem cza az Christusnac; kiknec valamí kiczin reszet meg kel kostolnioc à hiueknekis, kic houa szentebbec, iamborbac, bõlczebbec, gyorsabac, es erõsbec, annyiual kemenyben rohannac reaioc, es miattoc meg mondhatatlan faydalmokat kel es eszes es gyors emberec forgolodnac velec: Viszont az bolondnac, felelmesnec es tunyanac, semmit nem hasznal az kõ vár, ha nyitua tartya az kaput, ha be nem foldozza àhol le dûlt az Bastya, Ha õ magais nem forgolodic az bottal, puskaual: Igy az soc iras oluasas, es elõ keszitet soc szep szoc, falra ragaztatot szep Sentenciac, szep irot imatsagoc, soc kõnyuec semm

Másic Regulat imezt:

... )4

Ertelme ez : Isten azt akaria, hogy szûntelen vitezkedgyenec az õ hiuei: De vgy, hogy esetekben tsac egy czepet se bizakogyanac, hanem czac õ magaba az WR el tunyultam, izetlen es kelletlen lõttem minden iora, es czac kenyeskettem, es annyiual inkab el remûltem, hogy immár el vetet Isten elõle Hanem mindaz által megis niha niha fohazkottam, vagyoduan iora, es tekintettem ke es tanusagoknac.

NAgy bõw szoual ket derec reszben fogoc szolnia az õrdõgi kisirtetekrõl.

Elsõ reszben negy Predikacio módgyara íroc imilly dolgokrol.

Az elsõ az harmadic Predikacioba, kiket kiualtkeppen iol eszûnkben kel vennûnc.

Az NEGYEDIC Predikacìonkban draga oruossagunkrol szoloc az õrdõg ellen. Mint kellessec vígyaznunc ellene, midõn akarm az hatodic rendben, mondec egy rõttenetes Historiat, egy Szereczen iffiunac gyolkossagarol. Az vtan az lopasrol es à [p 0665] hamis eskûuesrõl, es atkozodókrol, kikbõl szep tanusagokatis adoc. Szoloc egynihany Bõlcznec rõttenetes panaszolkodasirolis soc bûnõc miat. Kezdec szolní az vtan az bal 1 WR nem hadgya azzokat, kic õtet igassagban segitsegûl hiyac. Szollyûnc most az elsõ Reszben valo Predikacionkrol.

[p 0666] AZ ELSOE RESZERÕL, Kiben Negy Predikacioinc lesznec.
Mi állat az õrdõg: hol lakic: mint forgolodic: es az õ hatalma melly igen nagylegyen. Vgyan ottan az Okatis meg értyûc, ezeket miert kellessec tudnunc es meg tanulnunc. Es õ ellene minemû vitessegre &i az vizi halac kõzt, olly hatalmas õis mi kõztûnc. Vgyan ottan beszellec czudalatos alnoc hazugsagirolis, az bûnnec es bûntetesnec fel inditasara. Azert kérekis es inteni fogoc mindent, hogy tarczon es fell es czelekedet ninczen, hanem merõ keuelyseg, álnoksag, irigyseg, hazugsag es gyolkossag, õnnõn magaba: Ki elein Istennec io teremtet állattya vala, fenyes, vilagos. tizta es szent Angyal vala, à mint az WR
Mind az által hogy az mellet mijs rõstec ne lennenc, szûkseg iol meg goudolnunc [!] az õ nyughatatlansagit. Az mellyec megis tettzenec mínd az regieken, mind az mostaniakon: A mint azokrol czuda Historiakat hal el kellene veszni, De mind az által minketis szûntelen valo vigyazasra [p 0671] szantalen helyen: 24 26. Mar.13. Luc.21. 1.Cor.16. 1.Tessal.5 1.; pet.4. Apoc.16.

Igy kellet kedig es vgyan igy illet ennec lenni, hogy Is es nem harapot volna. Ki miat siwtac, riwtac, es orditottac szegenyec, Es alig vartac ez vilagbol valo ki szaladasokatis.

Mostani lõt peldac.

Czuda dolgait érzettem, es sokakon láttam czac enis.

Va

Ezec tõttec engemet illyen alazatossa, hogy minden ember elõt czendesz vagyoc, mindennec édes szot adoc, senkit meg nem vtaloc, Ezec miat olly aitatos az en tanyitasom, mert à mit mondoc, magamon meg kostoltom es ez dõssõlesec izgatnac engem, hogy éyel nappal az írast meg ne vnyam, Es szûntelen szûntelen kõnyõrõgiec.

Ezec miat menyi kinom volt, az vgyan meg gondolhatatlan. De hálat adoc a es batorittya õketis az õrdõg ellen. Ha el esic, fel razza es fel emeli bay viuasra ellenec.

Ha ki szinten annyira el tunyul es neki heuereszic, hogy czac fohazkodni sem akar ellene, azt vgyan hatalma es birtoka

Noha azert hatalmas állatoc az õrdõgõc, de az õ hatalmockalis maganac szolgaltat az Isten, az õ akarattyoc ellennis: Illyen keppen: hogy velec az istenteleneket bûntesse es rontassa, az hiue

Vgyan keuelykedic az õ pais formaiu kemeny es erõs heiaj alat. Egyic heia à masic heiahoz foglaltatot, mint egy fegyuer derec még czac az szel sem mehet be az õ heai [!] kõzõt.

Mikor izel es é9g az õ torka, Az õ szaiabol fûst es lang iû, ez vgyan buzog az orra, es gõzõlõg mint az forro viz az fazekbe, es ûstbe. Az õ lehelletiuel es fuuasaual az holt szenet fel gyû0

Az õ husai egy mast éric, es mint egy forras es õntes, merõ az õ teste, es nem haylodoz tetoua.

[p 0676] [!] Az õ sziue olly igen erõs es kemeny, mint egy kû, es mint az also es ot senki nem fél tûle.

Igy az õrdõgõkis noha igen hatalmasoc pokolnac mélysegeben, es az hitetleneken, de mennyorszgba, es az hiueken semmi birodalma nem lehet. Igyis vigaztal azert es bathorit az Irasa az arnyekba: Igy olalkodic es tiz ezer tõrtczaptotot vet az te vtaidba, es nagy mély vermeket ass elõdbe.

Megint az tengeri Leuiatan erõs haiu, fûst es lang iû kí torkabol: Igy az õrdõg es gyolkossaga.

De te ennec igy võd eleit hogy mih...nt [!] az bûnnec czac az gondolattya iutnais eszedben, ottan kõuesd meg az Istent, hogy boczassa meg szent Fianac érdemeiért, Es kõnyo0rõ io gondolatra, Es segitsen hogy óhasd magad, hogy még se mozduly az õrdõgnec gonosz tanaczan.

De ha érzed hogy az õrdõg annyiual inkab dõfel dul, ful kõrnyûled, houa inkab k&oti

KERDES

De mondanad, Mi az Oka, hogy nemelly ember eyel nappal bôytõlessel egyetemben ìmatkozic, hogy az Isten õtet meg óltalmazna minden bûntûl. Mind az által vgyan el esic soc fele bûnben, Niha kedig nagy czegeres bûnbeis: Mint Dauid paraznasagba, Nemelly szegenysegbe, Es ki ímebbe, ki amabba.

[p 0683] Lehetetlen az, hogy midõn sziue szerint imatkozic, hogy az unatko : Sempten ez iraskort, nemellyec megis gyogyultac. Igy iartac sokan tõbben. Mert talam huzszor valo száz ezernel tõbben holtac meg harom eztendõi dõgbe, ez egez vilag szerte.

KERDES

De meg De most az õ ereie ellen, ier hiyûc segitsegûl az WR Istent.

Imatsagat az Negyedic Predikacio vtan meg talalod.

[p 0687] Mas Predikacio az OERDOEGI KISIRTETEKRÕL.

SVMMAIA.Vgyan ottan igen nagy czudat értûnc, hogy minden egyeb fele veszedelmekis czac az õrdõgõt peldazzac es tõkõrõzic, tûz éges, sopo, otuoc, hadac, maro ebec, es soc tõ egyeb fele ártalmac, kiket iol eszedben ha vesz el amelkodol ezennis.

Ezec vtan mind végig az Predikacioban ez neuezeteknec hasznait mondom meg: Es meg mutatom soc szent irasbolis, hogy az õrdõ az meg vetet tõr kõzõt valo iarashoz, Mint ha szaz ezer meg vetet tõr kõzõt kellene által lab hégyen lepned, es ha valahogy czac egyic meg szaladnais oda vesznel.

Auagy mint az egy szal es fel fualkodsagnac termezete benne vagyõ. kit belenkis mint egy mérget vgy õntõt, hogy minden emberebe ezer fele keuelyseg legyen, noha száz ezer nyomorusagual kôrnyûl vetettûnc. De az nagy setet vaks az telhetetlenseg. Ez kettõuel szopia kí vé1redet, kìckel soha meg nem hagy elegedned, ha neki engetz.

Kigyois neue, Mert minden szaua, tanatsa, dolga, fulakos. Scorpioís, Mert merõ mé1reg es harag az WR Isten akarta ielenteni à Papasagnac es Tõrõksegnec szõrnyûseget, az emberi nemzet kõzõt, kinec magyarazattyarol it nem szolhatunc: De mind az által az õrdõgis peldaztatic az neuetis az õrdõgnec, meg iszonyodgyunv bele. Netalam egy okaert ez ártalmas állatoc azertis teremtettec, hogy ez láthato mérges es rõttenetes állatoc ielengetnec az láthatatlan õrd&o es rõttenetes állatokat, semminec velnûc az õrdõgnec lathatatlan gyûhõs, mérges termezetit.

De midõn hallod az Iras mihõz hasonlittya: Kerengõ es ordíto Oroszlanhoz
által. Ez dolgokon az igen eszes emberekis eleget nem czudalkozhatnac. Istennec ez szem latomast valo dolgaiban, minemû el rõytetet lelkí epûleti voltac.

Azonkepen oluasd iol meg Seonnac az Amorreus kiralynac az Isen nekûnc tuttunkra adnunc, Hogy à mint az Isten nepe né1zet azzokra, auagy âmint meg rõttent, midõn czak az neueketis hallotta Pharahonac, Seonnac, Hainac, Nabugodonozornac, auagy à mint mijs most hally ki czuda az emberi erõtlenseg, es testi batorsag: Hogy mint midõn czac hallyuc es nam lattyuc Tõrõc Czaszar hadat, az hohart, az ház é1gest, az kõ essõt, es egyeb ártalmat. semminec alittyuc, az õ engedelme nekûl? A mint szent Pális mondgya: Ha Isten valûnc, kiczoda ellenûnc? Es ki teszen vadolast az Istennec valaztoti ellen, ki szakazthat el az Istennec szerelmetûl?

De miert hog az Maratlotzoc dolgatis latod. Tehát teis soha meg ne szûnnyel az kõnyõrgestûl, hogy mindenkor melletted az WR Isten, az õ szent Fia hadnagysaga által ki mint egy Iosue, vgy forgodic mindenkor az Isten nepe elõt, noha testi szemmel nem lattyuc.

De hogy aítatatoson es bizodalommal kõnyõrõghes, szûkseg tehát gyakran tanulnod az Isten igeiet, az mellet iozansagba, es meg elegedet sziwel tiztedben el iarnod, es kegyesen élned.. Kikre mind hozza segit õ szent fel es hires szolgaira, à mint szent Pális mondgya: Hogy mindennec haborusagot kel szenuedni, valaki Istenesen akar élni. Kiket az õrdõg hol nyomorusagual, gyalazattal. rongalassal. kérgetessel. hol vndoc es r&oti A mint meg tettzic õ magannis az mi feiûnken, à Christuson mind az, hogy erõssen fogdosta es kisirgette szõrnyû kisirté1teckel, de mindenekbe mindenkor az õrdõg gyõzetet meg. S&otil Hogy soc felec az kisirtetec.

Soc fele az emberi kisirtet, â mint arrol szoltam az Negyedic wrnapi Euangeliomba, azhol az Apostoloc bankodanac az tengeren: Ottis az hol az WR õ maga kisirtetéc az õrd ) Ottis az hol az Cananeabeli aszont õ maga az WR nagy-dolgockal kisirgette, Tizedic Euangeliomba az ki ielenes vtan. Ottis az hol az wrat szidalmazzac, hogy õrdõg által ûz õrdõgõt. Tizen az õrdõg izgatasabol, Honnet elõszer tsac meg mozdul az bûn bennûnc, az vtan meg foganoszic, végre vgyan szûletic, kibõl oztan halal kõvetkõzic. De hogy mi ez ellen igen vigyazu az kisirtetec

De minemûc legyenec az õrdõg kisirteti, szollyunc immár azokrol, Es figyelmezzûnc egy nihany kegyetlen es álnoc dolgaira, hogy álnoksagat meg értuen, tudhassunc iobban ellen es õlyõn. Ez à ragadozo Farkas, kí az WR aklabol az iuhokat igyekezic el ragadozni, es à nyaiat el szelezteni. Ez olly Vérszopo, hogy soha meg nem tud elegedni: Ennec az õ álnoksaga es kegyetlensege száz ezer, ki hol igeretiuel hiteget, mint Adamot, es az WR Christust, hol fenyegeteseuel rõttent, mint soc Martyromokat, hol hizelkedic szauaual, hol ket fele ût es verekedic az buiasagnac, az torkossagnac, az keuelysegnec, az ragadozasnac, az baluanyozasnac. az telhetetlensegnec, de hazud.. [!] mert keserues méregre változtattya. Ieremias iria egy gonosz Ismaelrõl, hogy baratsagnac szine a es Apostoloc, kiknec midõn czelczapo hazugsagaual nem árthatot volna, rõttentete, kergettette, es õletette õket, mint Ieremiast, Danielt, szent Istuant, es tõbbeket: De az kinoc kõztis az hiuec gyõzedelmet võttec õ rayta. Mert annyiual inkab ki tettzet az õ gonossaga, es houa nagyob kegyetlenseget mutatta, annyiual inkab el vtaltatot, es az által meg beczûltetet az Chris Az õ nagyob gyalazattyara, az õ tagiainac nagyob es sulyosb karhoztatasokra, Es az õrdõgnec kemenyb iteletire, es az hiueknec fellyeb valo magaztaltatasokra, es nagyob nyeresegõkre.

Ezec felõt czu az kárhozattal De te mindenic ellen erõsiczed hitedet az kereztsegnec, es az WR vaczoraianac peczetiuel, Es ezec mellet valo kõnyõrgesiddel, hogy az WR az õ szent Lelket szûntelen elmedben es s4 az te ellensegidet meg vtaltattya veled. Ha mind ez vilag õrdõg volnais, es torka tatua latnad hogy read rohanna es el akarna nyelnijs, de te semmit ne fély, czac hogy õrizd hitedet, es io lelki ismeretedet, õrizd &aacut

[p 0705] Az kõnyõrges kedig mire valo; megisiol eszedbe ved. Azzal az Istent hiyuc segitsegûl mellenc, õ velûnc leuen, ki ârthatna mi nekûnc? Rom: 8. õ felsege kedig õ maga k az ti hitetec. Itt valo életûnc, vitessegnec élete, az mint õ maga mondgya: Nem iõttem bekeseget boczatnom à fõldre, hanem fegyuert ismet: A ki atyat, annyat, atyafiait, ioszagat, marhaiat fellyeb beczû es magokat egy nyaualya alat ezer ioba epitsec, az Isten io volta es hatalma inkab ki tessec Es õ szent felsege mindenkor mióndenekbe tizteltessec. Es az kic gyors szolgac leendnec, gyorsasagoknac bõw iutalmat vegy el asottac, annac méltan valo bûnteteset vegyec. Amint Simeon monda az gyermec Iesus felõl, Marianac: hogy soknac epületire, soknac le romlasara adatot az gyermec, es iegyûl kinec ellene mondnac, hogy sokaknac sziuek el vezted. Ha kedig azoknac el veztesere keesz vagy, meg tartod, akar az õ igeie miat, akar dõg halal, fegyuer miat, es akar mint, ha keesz vagy Istennec akarattyara hadni magad, feleseged, gyermekedet, marhadat, semmi kart n az által az õ vilagos orszagara. Amint immár szem latomast ki tetzic, mind ez egez vilag szerte, hogy az vtan meg sûntec amaz harom ezer Isteneknec tizteleti, á kìrõl Agoston Doctor ir; Es vgyan mijs é az hiueknec õrzesere valóc.

Ez igen szep es hasznos dolga kedig õ felsegenec mindarra valóc, hogy az fertelmes lelkéknec gyûhõssegec kõzt, meg tessec à mi gyarlo voltunc, es ne legy&uc az Isten igeiet igazan predikallyac, az ellen hamis es eretnec szolgakat indit, mint az okos kigyot tamazta Adamra, hogy az ket ellenkezõc kõzt esze veszen soknac De azert czac azoc teuelyednec el abbais, az kic az elõ WR õtet az által mé1g nagyob Isteni bizodalomra indittya lassan lassan, czac kõnyõrõgiõn ellene,

Vadnac: kic hamis perpatuarosoc miat, kic rabsag miat, kic szegenseg miat el epettec, az õ nagy é1rõtlen es vadoc voltokat meg ismernec, mint szent Pál, sz. Peter, es amaz toluay, Zacheus, Magdolna, kic soc õrdõgi bûn tetel vtan iutottac az Iesus Christus é1rdemenec ismeretire.

erdemebe; gondoluan hogy nem tulaidontatic az bûn nekic, hanem az õ bennec valo romlot termezetnec, es az õrdõgnec. De viszont ollyac, hogy az õ soc vndoksagoc miat el rõtten, es sir, es iaygat, azonni

Sokan nem ismernec semmi nyaualyaiokat, mert kazdagsagoc bõw, egessegec io, De vagy gonosz ember szandekozic rea, es fenyegeti halalual, es miatta valahol iar rõttegni kel, még az õ maga hazabannis. Auagy b ez felec, es tõbbec soc felec, menyi kisirteteket szenuettec, de ki egybe, ki masba. Noha senki még sem gondolhattya, mind az altal egy nihany felerõl, ez vtan czuda dolgokat beszellec. De azoc kõzõt imez egy f Es megis fértelmessegbe esnec.

De viszont mind azokban czudalatos es meg beczûlhetetlen óltalmit es segitsegit hallyuc meg az wrnac azokon, kic vigyazuan õtet sé1gitsegûl hiyac, kiknec gyakorta midõn az harom iffiaknac az tûzbe, Susannanac az âlnoc birac ellen. hirtelen segitseguel lesz: hogy kin mind egez éltekben amelkodnac, Mínt Tobias czac el amelkodéc, hogy ember kepebe az Raphael Angyal iart es szolgalt az õ gyermekenec, Es mind azokat el végezuen szemec elõl el enyeszic.

Mind ezekbõl nem rõstseget, hanem vígyazast tanullyunc: hogy mint Pál az õ kisirtet SVMMAIA.

Masodic Predikacionkban szolanc az õrdõgõknec soc fele neuezetirõl, es kemeny gyûhõs kerengeserõl kõrnyûlûnc: Es õ ellene valo vigyazasunkrol,
< es magat minemû soc szep irasockal oktatta, tanyitotta, biztatta, batoritotta es erõsitõtte, czac az egy bûn ellenis, az paraznasagnac bûne ellen. Kin termezet felõt valo kisirtetec voltac, azert &otild es azban mint [p 0718] oruossoltatot meg. Errõlis szep deréc bõlcz irasokat mondoc: Kic minketis soc keppen felis inditnac az õrdõg es az test ellen valo vigyazasra.

AZ ELSÕ FÕ EMBERR Atyat ké1riûc: hogy az tizta életet tarcza meg az emberi nemzet kõzõt, Es minket, az mi iffiainkat: es az mi czeledinket, [p 0719] kegyelmasen az õ élõ, tizta, es igaz lelkeuel, bíria, es az tiztatalan szemtûl, az az, à szemtelensegtûl, Es õriz meg az gonosz keuansagoktul, Ne engedgy engemet oktalanna lennem az tobzodasba: es buiasagokba, es õriz meg engemet az bolond sziwtul,

3: , visza vonasoc part ûttessec, gyûlõssegec, gyolkossagoc, reszegsegec, tobzodasoc, es ezekhõz hasonlatosoc, mellyec felõl ezt mondom tinektec, mikeppen annac elõtteis meg mondottam, hog De imez nagy dolog, hogy azt monta, hogy azkor soha [p 0722] fel nem kõlt az õ szemermes teste: Maga az elõt éyelis felesege mellõl fel szõkõt, es rõytec helyeket kereset az bûnre, n es vigyaz, hogy readis ezen ne szallyon. Ha kedíg eddig Isten czac kostolni sem hatta te neked, adgy halat rola: Es gondold meg hogy azert mielte, mert nem volt neked aiandekod mint amaz iambornac, Es fegyuerid sem voltac ollyac mint neki: Vi ne lehessen olly nagy es keptelen szûkseged, hogy miatta el vnnyad kõnyõrgesedet es vigyazasodat, Hanem ha szaz ezer ìûne read, teis szaz ezerszer keszûly ellene.

Ha kedig egy nap het mi egez életûnc merõ vitesseg, à mint szent Iob mongya, es szent Pális tanyit, es à mint imez iambor dolgairolis megis nyiluabba meg ismerhed, kinec õtõdic czedulaiat lassuc.

Oetõd

Super Ioannem sermoye 18. )4

Mas az barmoc élete, Mas az embereke, Mas az Angyaloke: Az barmoc é1lete fõldi, es czac fõldit keuan, Azert czac fõldreis né1znec. Az embereke fõldi el nem vnna, noha az elõt minden gondgya es kedue czac arra volt, de mihent meg lesz keuansaga, hamar el vnnya es mast azon gondal es faratsagual ohayt, es fut, Mint az Israel fiai elein nagy õrõmmel võrtec az menny De ezis az õrdõgnec rõttenetes mestersege, hogy az emberec ha tanulhatnakis, ne tanullyac az igazat, hanem vakmerõ keppen óltalmazzac az õ egyszer meg szokot teuelgeseket, Mint az Sidoc, kic az WR Ch à mint az wris mõgya: hogy ha egyszer ki ûzetic, az vtan hetszer àlnokab fértelmes leleckel akar iûni az õ gazdaiara, Ot àhol õ ellene nem igen álnac, tetteti niha mint ha el tauozot voln Az ki el tauoztattya az bûnnec alkolmatossagat, az bûntûlis meg ohattya magat.

Az eszes ember el fordittya szemet, à fertelmes aszony elõt. De az buia, mihent rea tekint, ottan el oluad mint az viasz. az õ ereie, nem az õ kemeny gyûhõssegebe âl, hanem az te akaratodban,

Az õrdõgis reest es lyukat keres az kin be buyion az te sziuedben, auagy olly helt kit nem zártac be erõssen, Ne had azert az gonosz gondolatot nõni az te sziuedben. Mit hasznal ha az kolczos varost minden felõl õrzíkis, es czac egy helyen hattac reest rayta, kin az ellenseg be mehet.

Mint az tûz meg emézti az viazt, igy az io vigyazas az gonosz gondolatok de Sodomita életirõlis volt, Es latnam hogy az, mind az által soc epûletet mielt volna tanyitasaual, es mínden szeretne tanyitasat, De bûneit nem soc tudna, Es remenlemen hogy ha életet meg iobithatna, ieles kõnyuet tõlthetnec be, De az kic drakoc szedegessenec magoknac ehõz hasonlatossokat: Mert az keueset azert iedzettem nekic, hogy innet eszekbe vegyec, mind amà el eset Predikatornac, mind egyeb vigyazo hiueknec az fé1rtelmesseg ellenkõzic az tiztasagual, az baluany imadas az Istení tiztelettel, bûues baiolas, az Isteni bizodalommal, es az Istentûl rõndõlt ezkõzõc élesiuel, harag tartas, ver&szli az õ tulaydon keuansagatul el vonattatic, es gerieztetic.

Dauidis errõl szol: Semmi egesseg nintsen az en testembe, teteminbe sints semmi bekeseg bûneimnec miatta.

Szent Pális ísmet ennec har

Szent Peteris mond rola: Mínt az fiuo Oroszlan kõrnyõs kõrûl iár: Keresuen kit el nyellyen: Kinec ellene àllyatoc, erõssec leuen az hitben.

Harmadic ellensegûnc ez vilagiac, ki es lelki nehesseget, akar az test, akar az vilag, akar az õrdõg miat legyen. Kire segitsen õ szent felsege, szent Fiaért, szent Lelkenec általa, Vgy legyen.

Imatsagat az Negyedic Predikacio vtan me ez fele soc szep aianlasi Istennec arra valoc, hogy mi leg elõszer elmenket, eszûnket, epítíûc es szoktassuc szûntelen ígaz é1rtelemre, es annac gyakran valo gondolatiba, es az vtan annac czeleked az Isten igeiet halgattyac es meg õrzic. Halgatnijs kel, es megis õrzeni, es az szerint egez életûnket rõndelni.

De az pokolbeli õrdõg soc keppen mesterkedíc ezennis: hogy vagy ingyen se halgassuc, vagy rõsten halgassuc, vagy hamissan halgassuc az Isten igeiet, Amint Adamnac is hazuda az Isten szaua elle el èszonyodic tûle az gonosznõ.

Socrates Pogan bõlcz monta, hogy termezet szerent igen buia volna, de erõs szoktatasual añyira meg ótta magat, hogy midõn egy aszonyual nagy fogadasb WR
Istennec igen szep, draga es czudalatos vilagosito teremtet állattya, hogy azzal néznûc õ felsegenec minden égi, fõldi, vizi teremtet âlatit, es néznûc az õ draga ki ielentet akara Az wris igy int: Minden ember el vesse az õ szemenec ártalmit. Mond Salomonis: Valamit keuan vala az en szemem, meg szerzettem vala nekí, es meg tekintem ez vtan, es látam tehát minden hitsag vala. Christus wrunc mond: A ki Istentûl vagyon, ìgeiet halgattya, Az ki õrdõgtû, õrdõget. Elaias vgyan fel kíatuan monda Hald meg Menny, es võd fûlõdbe Fõld. Iacab kedig mond: Ne legyetec czac halgato&a az szaiunc izihõz szabot, es mindenikhõz kûlõmb kûlõmb izt adot. Kenyert, bort, vizet, hust, vadat, madarat, kapant, ludat, gyûmõlczet, Mézet, borsot, Safrant, fa haiat, ezerkeppen el valto es akar mi egyeb dolgaiba magat czac vgy tartani, hogy sziuec meg ne nehezûllyen miattoc, Hanem mindekor minden nyaiasagoc menybe legyen, Es è vilagual vgy éllyenec, mint ha ingyen it sem élnenec, hanem menyegbe, az honnan varia be huntattya szemedet. Hogy ne nézhes arra, à mire vagyodnal. Beiczi Ambrus czuda alnoc Procator vala, ki addig forgata éyel nappal az õ álnoksagara az Decretomokat visza, hogy végre tizta vackà lõn: es feketenyulo bortul, hogy mind kezec, laboc le czûggedet, es minden fogoc megindult, es mikor pökni akartac, az fogokat ki pöktec az nyallal egyût. Hallottam olly ehseget, kibe az fa haiat õttec, es sokan meg holtac. L&aacut es soc keppen kinozzac szaiokat, torkokat, orrokat, gyomrokat, hasokat, à mint soc iras bizonyittya. Azonkeppen az kic az õ szemermes testeket, akar firfiu, akar aszony, erezti szûntelen valo latorsagra, Soknac meg es kiuûl meg fekelyesûl, Azert az vndoc keuansag vgyan rayta lesz. De azban kedue szerint semmit nem érezhet. Sokan szõrnyû kinokat nagy sikoltassal szenuednec kõ miattis, kíc nem vizelhetnec:

Masodikban szolanc soc fele neuezetirõl. hogy az õ ártalmas vóltat azokbolis meg értuen, ónuc magûnkat, à mint egyeb ártalomtulis óltalmazzuc mi magunkat. Vgyan ottan egy nihany REGI ES WY KISIRTETEKRÕL.

Derec Summaia.

EZ
Masic Reszben az kisirtetekrõl, nagyob reszere czac Historiakat beszellec, mellyec igen czudalatosoc lesznec, kiknec szep hasznatis vehetic azoc

Noha az Remeteknec nagyob resze õrdõgi czalarsagbol lõt. De kõztõkis talakoztac ollyac, kic igaz é1rtelemben voltac.

Elõszer szoloc mind az ket felekrõl, mind azokrol kic te az szerzetbelieknec semmi bûnre czac meg sem kellene mozdulni: Erre, mond Ieronymus: Há èffeleknec auagy kõnec, auagy Istennec kellene lenni, Mert à kõbe nints semmi érzekenseg, es azert semmi bûnre ne az feleknec soknac mondgya, Nem ismerlec titeket. Es szent Pális magarol igy szol: Noha semmí bûnben nem furdal lelki ismeretem, De ezben nem tartom igazulasomat 1. Cor. 4.

[p 0777] Mert ha Pilatus, Herodes, Caiphas, Iu az bûn ellenis imit amot mutogatnac Christust, az az, iduõsseget hol imez, hol amaz által varnac. Errõl igy szol az WR: Ha valaki mondandgya: Imè ihon az CHRISTVS, auagy amot, ne higyetec. Ezt érc halalanac érdemetûl, mind azoc czalardsagoc, kickel mostis rakua ez vilag: Mert erre szaz ezer gondgya vagyon az õrdõgnec. De ez vaksag leg nagyob vala az regi Remetec ideiebe, Mind az által annyi setetsegbennis gyuy az kietlenbeis. Tanaczotis szepet ada nekic, az õrdõg ellen valo vigyasrol, [!] es arrol igy szola velec.

REMETE IANOS BESZEDE.

Hogy az õrdõg mentûl elõszer gondolatinkat es de vé1gre be fogadgya, Es idõre rea tekinteuen, egy szeris, maszoris, fel geried, kezd vele tereczelni, es kérdezni, Mit iárt ot à kietlenbe? Az õrdõg gyenge aszszony módgyara kezdi az ikat beszelget es végre ruhaiatis tapogatna, kezetis fogdosna, még szakalahozis nyulna tõrõlgetuen azt, Es az vallarais kezet vetne, es magahoz szoritana, meg õlelne, es megis czokolna, Vé1gre midõn mind ezekbe engedelmes az kietlenbe magokat tarthatnac, mint Illyes regen, es az vtan Kereztelõ Ianos, De kõzzûlõc nemellyec nagyot estec, kic nem ttuttac [!] iol élní az aiandeckal. Kõztûnkis lattam illyeneket, kic hires ia az vtannis velûnc egyetembe mind õrõcke kinlodnod kel. Téry meg az elõbi kedues, vig, es gyõnyõrû eges életedre, legyen immár mind végig vigassagos életed. Midõn &egr az szent Atyat el kûldeni, elõtte térdre esnec, kõszõntic, kezet labat czokollyac, Es nagy szeretettel vendeglíc. Etel vtan az attyafiac mint olly hires, tudos, szent Atyatul kérdezkettec, â mint regi az õrdõgnec minemû soc fele czelekedeti legyenec, es arrol az szent Iras mit mondgyon, es ellenec minemû vígyazasra inczen,

Midõn azert egyebeket soc nemes inteseckel tanyitana, Az tanyitas kõz az mas szõmelynec az hasan, de vgy hogy à szõmelyec soha meg nem férteztethetnenec. Kibe az Istennec czuda itelete lõt, hogy amazoc ártatlanul maradnanac, õ penig magat azoc felõt valo fértelm az WR neki: Nyully à valladra, es â mit ot kaphatz, vesd be az tengerbe: Es midõn az vallara tõtte volna kezet, mint egy szereczen gyermec akad kezebe. Es midõn be buritana az tengerbe, kialtot hogy õ voln

Ez à kisirtet ellen illyen tanaczot adot, mint az kigyonac ha meg tõred az feiet, oztan [p 0787] nem árthat: Igy ha az kisirteteknec gondolatit meg ronthad, es annac eleit vehed, hamareb meg menekedel tûle: Tehât teste visza té1r vala az aztal fele, az kic kedig az WR testeuel reszesûlnec vala, azoc tul el futamodnac vala, miert hogy az WR Angyali azac mellet álnoc vala.

Más Machariusrol, ki AEgiptomban soc czudakat mielt, es hiuen tanyítot, ezt iriac: Hogy mid&otild es vertec, es nemellyec az orrockal az fõldet turtac, hogy meg enhednec az kiuansag bennec.

Mikor szep termetû aszony kepebe iût eleibe, azkor gondolkodot melly rutac legyenec az testec, kiket az fé1rgec ragnac po WR fogatta vala, hogy az kic õ benne hinnenec, õrdõgõket ûznenec, es soc czudakat mié1lnenec.

Ezert engette vala Isten az Apostoloc halala vtan: hogy nagy ieles emberec tamadnanac, mint regen Illyes, Es panaszolkoduan, elõ beszelte menyi kart vallot miattunc, soc varosoc es faluc el holdoltratuan tûle Chrisus melle. Kin õrûltem, hogy az WR még az hazugottis keszeritene igazat mondaní. Ez legyen Antal

Mas vé1nec mikor mondana az õrdõg, akarodé latni az Christust. Mond az: Átkozot legy te, es azis, az kít akarsz mutatni. Mert az en Christusom ezt mondta: Ha valaki tûnektec ezt mondgya: Iméi Es mond az õrdõg: Ma az õrdõg hozzad iû apad kepebe, es egy szekerczet es õld meg õtet. Es meg míeli, Es ottan bele búja az õrdõg, es meg õli õtetis.

Egy Ba az Isten Angyala mieltette vele.

Mas Remetenec midõn soc eztendeig szolgalt volna az õrdõg angyal kepebe, minden éyelre gyertyat gyûytana neki az õ Szolosmaiara, végre intí hogy fiat á es Kerectyenec gyûlekezetit álmaba nézne: vgy tettzic volt hogy az Sidoc nagy fenyesec, az kereztyenec feketec: Ezbõl intí az õrdõg hogy Sido hitre terne, es kõrnyûl metelkeznec. Ez felekr&otild

Midõn egyuel vndoc gondolatiba Istent szidalmaztatna, Mond neki egy vén Remete: Ne fély fiam, mert nem akaratod szerint mielted.

Buialkodasra int

Midõn ketten szeretettel laknanac, es az mit

Im szoloc en idõmbeli dolgokrolis, Mert lattam hagyigalasokat az õrdõgõknec, forgo szelbe valo czauargasokat, Szoltam azockalis, kic szõrnyû keppen lattac sokszor. Azockalís, kikne az vtan rõuid nap el tauozot.

Vala masuttis, az houa Mise mondo Papokat hiyttac elõszer, es tûzet fut reaioc, es õ magokatis kemenyen meg hagyigalta, es el pironkottac oñan, Mikor kedig igaz Predikator ta De ha sereget szereznec belõlec, czac vezteg álnac, nem hartzolnac. Ezec mind czac szem feny veztõ alnoksagi az Satannac, kiket meg fizet végre. Vadnac soc éyel iaróc: kic soc gonossagot mielnec, de vé1gre en magam szoloc, de niha nem en, hanem mas szol ki belõlem, vgy tettzic hogy iob felõl vagyon bennem, bál felõl az sziuem fele mé1g nem ereztette az Isten, sokszor igyekezic oda meñi, de kõnyõ az szõrnyûsegec által.

Igy midõn egy vakon szûletrõl kérdenec az Apostoloc az wrat, szûléi vétke miat szûletetté vakon, vagy miert? Mond, az WR: Hogy az Iste en vagyoc mindennel nagyob oruos, te vagy mindennel nagyob baios.

Az kinec Torkaba erezked:

Fõld édes Anya, te neked mondom elõszer: ennec è torkaban erõs põrõs toroc erezkõdet, toroc gyikia, beka leuelegie, nyac foga: oszollyon, romollyo be nen mehetec Paradíczomnac kapuian, szent Szamaromnam laba meg botlec, laba ki czokec, czont mene ki helyerõl, velõ mene ki helyerõl, vér mene ki helyerõ. Hogy ezt halla az õ szent Anya Maria, Ne ijedgy e az tenger feneken meg nem maradhata, ot el romla, Ez embernec az õ beliben, gyomraban, hasaban, vgyan eloszollyon. Istennec hatalmaual, bodog Anya paranczolattyaual.

Has Fayasrol.

Wram mindenhato Isten, mulec egy regõs nagy vth, rayta megyen az mindenhato wrunc WR Isten, az õ szeretõ szentiuel kereztelõ szent Ianossal, elõ talalanac hetuen het fele erõt Oh ki nyomorult volna az õrdõg miat az ember, ha szabadítoia nem volna.

Innet ved eszedbe azert aztis, melly bolondul mentic az bayolast azoc, kic azt mongyac, hogy Isten igeie: Sõt im hallod õrdõgt neuebe kõnyõrgene.

Sokan szent Cicellye neuebe ûztec. Az õrdõgõc hazudoztac, mint ha igen orditananac, es kéredzkettec hol imide. hol amoda: De végreis vgyan helyeken marattac. Igy amaz