BORNEMISZA PÉTER: ELSÓ8 RESZE: AZ EVANGELIOMOKBOL ES AZ EPISTOLAKBOL VALO TANVSAGOKNAC. Mellyeket à keresztenyeknec Gyûlekezetibe szoktanac predikalni minden ünnepnap. 0121


Azt iria szent Lukacz à mint még regen Esaiasis meg Prophetalta uolt felôle, hogy az hegyeket es dombokat meg alaczonitotta, es az uôlgyeket es uapakot be tôltôtte, es olly egyenes utat czinalt, hogy kinn az Christus szabadon iarhatott. Az az, Mikeppen effôldi Kiralyoknac meg irttyàc es meg egyeneseitic az utat, kôueket le tôrnec es el hañyac az utrol, saros uapakat be tôltnec es hidakat eppitnec eleibe â houà uàriàc, Igy czelekedett Ianosis à Christus elôtt. Mert å fel fualkodott es kemeny sziúü embereket meg alazta, az Istennec haragos ostorat ó ellenec ki kialtuan: Es à meg remúlt embereket meg uigasztalta az Istennec Iduôzitô baranyat ônekic meg mutatuan, Es igy az hegyeket es dombokat meg alaczonitotta, es az uapakot be tôltôtte. Mert az ô predicacioian à keuelyec, à szentes emberec, es ez uilagi telhetetlenec meg alaztàc magokat, es alazatos szúbôl sziuekbe fogadtac à Christust. A meg regmúlt emberekis meg uidamultac, ertuen az Iesus Christusnac ô erettec ualo fûzetését. De hogy miis ezekben az Ianost kôuethessúc, uegyúc ioban esúnkbe, mi moddal lettenec ezec.

AZ Hegyeket es dombokat ackor vagta le Ianos, mikor imigy predikallott.

Merges kigyoknac faizati, ne diczekedgyetec monduan, Abraham a mi Atyanc, Mert mondom tinektec, hogy az Isten imez kóuekbôl fiakot tamaszthat Abrahamnac. Teremtsetec azokaert penitencianac melto gyúmôltset: Mert a feiszeis a fanac gyôkerere tétetett. Minden fa azokaert melly io gyúmôltsôt nem teremt, ki uagattatic es a túzre uettetic. Ismeg monda.

El iôt immar az Istennec fia, ki leszen itelôie holtaknac es eleueneknec, kinec immar kezeben uagyon szoro lapattya, es mayd meg tisztittya az ô szôrôiet, é0s a pelyuakot meg egeti el olthatatlan túzzel.

Ez haragos igec mind arra ualoc, hogy a kinec dombos sziue uagyon, az az, akaratos, merges, haragos, es undoksagual, alnoksagual, hamissaggal meg rakodott lelke uagyon, azoc megiiednenec es meg alaznac ômagokat. De az igeknec ertelmetis uegyetek eszetekbe.

Elôszõr merges kigyo faizatinac mondgya az embereket. Az az, Mint a merges kurta kigyoc, még az annyoknac miheben rakuac haragossaggal, es gonosz merges termeszettel, Azon keppen az emberekis még annyoknac miheben rakuac amaz merges kigyo termeszetiuel, [p 0122] ki Adamot meg czalta uala, az az, a pokolbeli ôrdôg termeszeteuel. Mert mihent szúletnek, mind iart haragossagra, uér ontasra gyolkossagra, iregysegre, es minden egyeb gonoszra kessz az emberi termeszet. Es mint à merges kigyoc az ô Annyokhoz olly hàlà adatlanoc, hdgy [!] az aunyoc mihet ki ragiac es meg ôlic az Annyokat. Azonkeppen az ember hàlà adatlà az ô urahoz Istenehez es kegelmes Attyahoz. Kinec iambor prophetait, Apostolit, szent fiat, predikatorit es minden hiueit, kiknec altala daikalkodic kôzôttôc, meg szidalmazzac, kergetic, es meg ôlic az ô io daikasagokert.

Masodszor azt monda Ianos, hogy ne diczekednenec, ezt monduan, Abraham à mi Atyanc. Mert az Isten à kôuekbôlis szerezhetne Abrahamnac fiakot. Itt uedd eszedbe, hogy ackor az idôben à Sido nepec ezzel diczekedtec, hogy ôc à szent Abrahamnac nemzeti uoltanac. Azert az Isten ôket el nem nesztené. De az Abrahamnac sem hitit, sem iambor eletet nem kôuettec. Mint mostis sokan azzal diczekednec, hogy ôc Keresztyenec, az az, Christus tagiai es attyafiai, de azert ugyan nem biznac à Christusban, sem hittel, sem elettel nem kôuetic à Christus tudomanyat. Azert àffele kerkôdôket meg fedd Keresztelô Ianos, hogy ne hordoznac czac à neuet Abrahamnac es à Christusnac, hanem ôket kôuetuen, teremtenenec penitencianac melto gyúmôltset.

Harmadszor imilly haragossan szola Ianos. A feyszeis immar à faknac gyôkerere tetetett, Minden fa azokaert, melly io gyúmôltsôt nem teremt, ki uagattatic es â túzbe uettetic. Es monda. El iót immar az Istennec fiais, ki leszen itelôie holtaknac es eleueneknec: Kinec immar kezeben uagyon szoro lapattya, es mayd meg tisztittya az ô szerôiet, es å pelyuakot meg egeti el olthatatlan túzzel.

Ez igec ollyac, mint egy kemeny erôss eles kapac, kickel be kapalta Ianos az uakmerô gonosz es kemeny lelkú sziueket, hngy [!] meg esmernéc az ô belsô meg gyôkerezett gonossagokat, es Istennec à gonossag ellen ualo rettenetes haragiat, es pokolnac ôrôcke ualo kinnyat. Melly igec altal a kic meg remúltenec, Mindiart tanatsot kerdenec tôle, mit kellene miuelniec. Es azoknac mindiart å Christust es à penitencianac gyúmôltsét predikallotta, imillyen keppen. Ime ihon az Istennec baranya, ki elueszi ez uilagnac búnet. Ez nem czac uizzel hanem Szent Leleckel keresztel, kinec saruia [p 0123] kôtelenec meg oldasara en nem uolnec melto. Kinec szoro lapattya kezeben uagyon, es az ô gabonaiat meg szoria, es à buzaiat az ô tàr hazaba uiszi, az az, az ô hiuéit, kiket szent uerenec erdemeuel meg tisztitott ôrôc diczôsegre uiszi.

Efféle igeckel mikor à nepet Ianos Christusnac esmeretére hozta uolna, Annac utanna az hitnec gyumóltsereis oktatta ôket. Hogy irgalmasoc, egymas szeretôc es tisztelôc lennenec, es kiki az ô tiszteben nem hamissagual, hanem igazan es hiuen el iarnanac, ezt monduan: A kinec ket kôntôse uagyon auagy gazdagsaga, ne hadgya a szúkôlkôdôket. A sattzoltatoc, tiszt-tartoc, porkolaboc, harmitzadosoc es uamosoc hamissat ne sattzollyanac. A ki lopo uolt ne lopion. Az uitezlô nep elegedgyec meg soldgyaual. A papoc hirdesséc az Istennec fianac Euangeliomat, legyenec io peldac beszedekben es életekben. Efféle egyeb tanitassal mindeneket oktatot es igy igazgatta az Vrnac utat. Es ez illy predikalasban tôltbe az Esaias szaua, hogy az hegyeket meg alaczonittota es az uàpàkot be tôltôte Mert à kic az elôt bator sziuel es keuelyen eltec ez uilagi es ôrdôgi búnôkben, azoc alab hattac a dolgot, es meg iieduen meg alaztac magakat Akic penig igen el remúltec es el rettentec uolna azoc ismeg meg uidamultac az Ianos biztatasaual es uigasztalo edes beszedeuel.

De miis atyamfiai meg lassuc, hogy az Ianos predikacioia hasznallyon nekúnc, hogy belôl à mi sziuúnkben erezzúc meg ereiét az ô réttentesenec, hogy ne hizelkedgyúnc à mi búneinkben, hanem ugyan bizonyaba el hidgyúc hogy Isten ugy utallya à mi gonossaginkat es az ôrdôgnec fiait, mint mi utallyuc amaz merges kigyoknac merges fiait. Es hidgyúc el hogy à feiszet fel emelte, hogy ezentôl meg hallyunc es ki mullyunc ez uilagbol: Es ha Christus altal meg nem tisztulandunc ideien, hanem czac pelyuac leszúnc, az ôrôc túzreuettetúnc.

Ezt è rettenetes dolgokat kedig midôn meg érezzúc, keriúc az Vr Istent, hogy erezhessúc az Iesus Christusnakis az ô szent fianac eretúnc ualo czudalatos àldozattyat, es az ô erdeménec es szent Lelkenec ereieuel gyôzhessúc meg mind à búnnec s-mind az ôrdôgnec, pokolnac ereiét es iszonyu fenyegeteset: kire segitsen ô szent felsege miñyaiunkat mindenkoron, Amen