Bornemissza Péter:CANTIO DE SZENT IANOS LATASAROL. 0001


PAnazolkodunk most Orszagunknak ili nagy puztasagan, es bozzonkodunk mi marhaink nagy sok karuallasan, De nem bankodunk az meniorszagnak ily nagy puztasagan.

En azert szolok draga voltarul magas meniorszagnak, kibõl meg ertiûk hogy karok esek az olliatenoknak, kikel tiueztik az meniorszagot bankodnia fognak.

Tanusagunkra nekûnk az Isten bizonsagul iria, szent Ianos altal mikor lelekben õt el ragadnaia, bizonias neki szent Lelek Isten szep dolgot mutata.

Rendben szent Ianos ez kepen iria az eggik kõniueben, egy Angial vgy mond, el fel ven engem egy nag magas hegre, mutata nekem egy szep szent varost az Istennek lelkit.

Varosnak mogiat szepen meg iria, mely Istentul vagion, nagy finesseges` draga kõuekhez hazonlatosuala, mint egy tundoklo Iaspis kû volna igaz ollian vala.

Sok ekessegel ezeket iria nagy hozzunak mongia tizenket ezer futasni fõldõn volna hozzasaga, az magassagat es szelesseget egienlõnek mongia.

Angial meg mire szent Ianos lata egyarani mertekel, az magassaga szaz negyuen neg sing emberi, mertekel szelessegetes mikor meg mire egemlõnek lele.

Bizonial iria az szep varosnak tizenket kû faat, de az varosnak mint szep iaspisbol mongia az rakasat, dragralatobnak szepsar arrannal mongia az varosat.

[p 0002] Sok fele kûuel es mind dragaual raktak az kû falat, Iaspisnak mongia elsõ kû falat masikot Saphirus, Az harmadikat Kalcedoniusnak, negedik Smargellus.

Touaba mongia hogy azotodek volna az szep sardelix, es az hatodik Sandius volna, heted Krisoletus, nioltzad Topasus, kilenczed barrelus, tized crisopagus.

Ez tizeneged mongia hogy volna fûnes hyacintus, tizenkettõdik mongia hogy volna draga ametistus, tizenket falat illienek mongia Istennek Angiala.

Mongia hogy volna az szep varosnak tizenket kapuia, de minden kaput egy draga kûbõl ki faraktak volna, varos vtczaia mint tizta krystaly tizta arani volna.

Igen fûnesnek es vilagosnak õ az varost mongia, ot az varosban sem nap sem az hold nem szûkseges volna, mert az Vristen benne lakozik nagy vilagos volna.

Viznek szepseget szent Ianos iria hogy ot latot volna az szep folio viz mikent az kristalvgian fenlik vala, Isten szekibõl varos vtczaian nagy szepen foly vala.

Szep fak valanak ott minden felõl az folio viz mellet, minden holnapban tizenket elõ fak teremnek vala, fa leueley igen haznosok az betegeseknek.

Mikor szent Ianos ezeket lata nagy zozatot halla, hogy az Vristen õ hûueiuel immar egiût volna, nagy vrasagok az szep varosban mind feienkent volna.

Nem leszen vgy mond nekiek immar semmi niaualiaiok, nem lez faydalmok keserûsegek es nagy olaytasok [!], nem lez nekiek semmi sirasok semmi iaygatasok.

[p 0003] Szent Ianos ismeg szazatot halla Christus Iesus szola ird meg te Ianos minden nepeknek attiamis akaria, az ky szomiuhozik iûiõn en hozzam eleg lezen innia.

En az hiueknek szerzem az varost az melliet te lattal egiût lakozom en hiueimel az en szent attiamnal, en nagy io vagiok es igaz vagiok nem lakozom gonozzal.

Az kiken zomat meg né fogagiak nagy karokat valnak, latod amaztot mely rakua tûzuel bizon abban halnak, né iûnek idõ az gonoz nepek mint az gonoz ebek.

Az hutetlenek es fertelmesek nagy tanul menienek, es az atkozok es az gilkosok kik enbert el veztenek vndok fertelmes, parazna nepek nagy tauol essenek.

Az ki megy akar bûnnel rakodni am bator rakogik az ki fertelmes akar lennie am fertelmeskegek, mint meg engettem most meg eluarom egy igen keuesse.

Bodog az ember az ky fogagia az en intesemet, szabad lez annak az szep varosban mindenkor be iûni szabad lez annak az elõ fanak giûmõlczeben enni.

Demaidan imar en viget vetek az rozas vilagnak, maid meg lattiatok az tuzes toban mikepen be hulnak gonoz nepeket maid meg lettiatok mikepen ot iarnak .

Hallotok maidan nagy sok iaygatast nagy sok atkozodast, nem vezé papat nem vizéCzaszart, sem nem vezé kiralt, az ki gonoz volt mindennek oztõ igazan egy arant.

En hiueimmel nagy bodogsagban dûczõssegben lakõ, minden marhamat minden kinczemet nekiek aianlom, az en szent attiammal az szent lelekuel mindent nekik adok.

[p 0004] En Orszagomat minden embernek egy arant szerzettem akar racz legien, akar Tot legien, akar czigan legyen czak ki engemet igen szeressen es igen tiztellien.

Enis ezt adom azert tanacziul minden fele nepnek hogy az Vristent igen szeressûk es igen tiztelliûk, az szep varosban nagy vrasagra mind feienkint menniûk.

Am meg hallatok az gonozokat ebeknek neuezy, az nagy Istennek kik õ igeiet nem akariak venni, am meg hallatok hogy nem akariak varosban bocziatni.

Hizem az vrak hogy be mennenek ha be boczatnaiak de mint az lopok az draga hûttul igen tauul vadnak, olliakrul szolok kekyel nappal õrdõgnek szolgalnak.

Monda az Christus hohy [!] az fertelmes nem mehet be oda, iob volna azert hogy meg idõre minden ra gondolna, iamborsagara tiztasagara Isten mondasara.

Minden rendeknek vrnak, szeginek valo az meniorzag io keduel aggia az Christus Iesus ki mindenert valczag czak hogymeg lassuk hogy tanul legien gonoz faitalansag.

Az õrdõg kõztûnk mind eiel nappal erõssen forgodik, hogy mit kaphatna õ mindenkor azon egekeznek, azert meg lassuk fel feguerkegiûk neki me engegiûk.

Testi feguerrel meg nem giõzhettiûk, de lelekuel gyiõzzûk mind eiel nappal Isten kapuiat erõssen szõrgessûk, hogy be mehessunk azszep varosban azon igiekezzunk

Ezeket szerzek huztnak varaban, Bornemizza Peter mikor latnaia hogy czak az testre gondolnasok ember, Istenert keri hogy meniorzagra minden igek ezzik. FINIS.