BATIZI ANDRÁS: IONAS PROPHETANAK HISTORIAIA NINIVE, VAROSAROL ES IONAS PROPHETANAC az Tergerben [!] be Veteserõl, az czet halnak el nyeleserõl es ki okadasarol, es Istentül meg feddeseröl, [0028]


NOszsza keresztyenek hallyunk reghi dolgot, hatalmas Vrunknak Istennek dolgarol, Iànos Prophetarol Ninive varosrol, kinel nagyob Varos égh alat nem vala.

Szola az Vr Isten Ionasnak ezt monda, kelyfel Ionas meny el az nagy Ninivebe, hirdessed kõzettök az en beszedõmet, mert ü gonozsagok elõmbe fel hatot.

Isten elöt Ionas kezde el futnia, az szeles Tengerre elõtte indula, mene az Varosba kinek Ioppen neve, hat egy haio indult az szeles Tengerre.

Barka bert meg ada ott az hayossoknak, az Barkaba üle velõk el indula, akara el futni Isten szine elõt, de az Isten elõtt senki el nem futhat.

Nagy szelet bocsata Isten az Tengerre, nagy vész haborusag Tengeren indula, kezde ropogtatni haytani az Barkat, mind el iedenek az hayos Mesterek.

El fel kialtanak, kiki az Istenhez, es az vas matskakát Tengerbe bocsatak, de ot az Barkanak leg also reszebe, Ionast nehez alom meg foglalta vala.

Az kormanyos Mester hozza mene monda, kely fel mit aloszol keryed az Vr Istent, ne talam az Isten raytunk meg kõnyõrül, hogy mi el ne veszszú8nk it mindez Tengerbe.

Szola egyik hayos az masik tarsanak, jertek vessûnk sorsot es nyilat kõzõttú8nk, tudgyuk meg ki legyen [p [002] 9] ez nagy vesznek oka, az sorsot meg vetek es Ionasra esek.

Mondanak Ionasnak jelents meg mi nekõnk, mitsoda az oka ez nagy haborunak, mond meg mi dolgos vagy mi fele ember vagy, es mond meg houa megy mi fele nemzet vagy.

Szola ottan Ionas nekik ezt felele, Sido nemzetsegböl valo ember vagyok, felõm es tisztölõm az Mennyei Istent, hogy ki teremtõtte az Tengert es Fõldet.

Az nagy haborunak okat im ezt monda, mert az Isten elõt el futot volna, azert az hayosok mind meg felemlenek, kezdek dorgalni miert hogy ezt tõtted.

Mit tegyünk te neked hogy ez vesz meg szünnyek, mert im igy iol latod ez Tengernek veszet, mind untalan felyeb nevekedik, nagy szõrnyü zugassal habokkal fel buzdul.

Ionas monda nekik fogjatok engemet, es vessetek elbe Tengernek vizebe, meg szûnik leg ottan az vesz az haboru, mert iol tudom hogy en vagyok ennek oka.

Az hajos Mesterek evezni kezdenek, akarnak ki menni Ionassal az partra, de nem lehet vala mert az Tenger vize, ellenek arrad van viszza veri vala.

Kialtvan ezt mondgyak kerünk nagy Vr Isten, az igaz embernek Lelkebe ne veszünk, mert mint [p [003] 0] te akarod ugyan cselekõttünk, ne fertesztessünk meg artatlan vereben.

Nem lõn mit tenniek szegin Ionast fogak, az Tengerbe vetek az Tenger meg szünek, es meg felelmenek az Istentôl kerik, aldozatot tó0nek az Istent dicsirek.

Szerze az Vr Isten egy igen nagy halat, nagy sõtet torkaba hogy Ionast be nyelne, kinek lõn gyomraban harom eyel nappal, Istenhez kilta [!] imeszt mondgya vala.

Nagy veszedelmembõl pokolnak gyomrabol, te hozzad kialtok felseges Vr Isten, es te meg halgassad en imadsagomat, mikor vonakodvan ezt gondolom vala.

Be vettel engemet Tenger melsegebe, meg kõrnyekezenek engemet nagy vizek, es az te örvenid hatalmas habaid, ream borulanak es el meritenek.

En el vetõt vagyok te szõmeid elõtt, vallyon mikor megyek Vr Isten elõdbe, meg kõrnyekeztenek engemet nagy vizek, Tengerek melsegek feyemre burnltak. [!]

Nagy magas hegyeknek alaja vetettem, fõldnek sara[...]el be rekeztettem, emely fel engemet en Vram Istenem, tarts meg eletõmet ez veszedelemtõl.

Mikor en lelkembe ekkeppen gyõtrõdnem, rolad emlekezem kegyelmes Istenem, hogy te meg [...] [p [003] 1]

Isten parantsola im az nagy Cet halnak, ottan ki okada Ionast az sarazra, kezde dicsirnie Istent magassagba, nagy halakat ada szabadulasaert.

Szola az Vr Isten masodszor Ionasnak, kely fel Iona mennyel az nagy Ninivebe, hirdessed kõz20ttek az en beszedemet, az mit neked szollok nekiek meg mondgyad.

Engede az Ionas Isten beszedenek, fel kele el mene az nagy Niniveben, az Ninive vala oly igen nagy varos, mellyet harmad napig ember el iarhatna.

[...]de be mennie Ionas az varosba, hogy egy [...] fõldet be ment volna, fel kialta mon[...] [neg]yven nap vagyon, es ha meg nem ter[...] [...] el sõllyed.

[...] [Nin]ivebeli firfiak meg hallak, kinek az Isten[...] [...] hirdetenek, gyazban õltezenek mind õreg [...] [...]külded, az kiralyhoz iuta Istennek igeje.

[...] Kiraly fel kele Kiraly szekibõl, fel hanya ruhajat gyazba be õltezek, az hamuban ûle es el fel kialtata, az felsõges kiraly ezt ki altatattya.

Emberek es barmok oktalan allatok, semmit ne [fel]yenek vizet se igyanak, gyazban eltõzenek embe[re]k es barmok, az nagy Vr Istenhez erõssen kialtsuk.

Es minden meg teryen ü gonosz utarol, ki ki [mi]nd el hadgya az ü alnoksagat, Isten meg bocsat[..] az mi büneinket, hogy ha nem haragzik minket [...]eni vezhet. [p [32]]

Lata az Vr Isten ü hitek gyõmõltset, mert am meg terenek ü gonosz utokrol, raytok kõnyó0rûle õket el nen vesze, es õ varasokat es u el sem süllyeszte.

Ionas meg busula es el keserôdet, ezön haragovek kõnyõrgeni kezde, nem de ez beszedet Vram mondom vala, mikor enis valek még az en fõldenbe.

Azert en akarek az tengerre futni, mert jol tudõ azert hogy meg kegyelmeznel, irgalmas Isten vagy es nagy türhetó0 vagy, meg bocsatod nekik û alnoksagokat.

Azert kerlec vedd el most az en Lelkenet, mert en eletõmnel halalom job nekem, Szola az Vr Isten Ionasnak ezt monda, alitode Ionas igazan h[...]

Ionas el ki mene Ninive varosbol, nap k[...] üle artzal az Varosra, szerze egy arnyek helt h[...] [...]dõgel vala, nez vala hogy ha az varos el süllye[...]

Szörze az Vr Isten egy folyo borostiant, fel fó0lya Ionasnak ü feye fölibe, hogy ú1 arnyekaval neki arnyekozna, õtet otalmazna mert meg busult vala.

Orú1le az Ionas az kitsin arnyeknak, szõrze haynal koron Isten holua kelve, egy kis ferget ki az Borostiant meg ragya, ottan meg hirvada arnyeka el bomla.

Az nap fel tamada Isten parantsola, meleg szel indula es hevseg tamada, Ionasnak az feyet az nap süti vala, veritezik vala igen busul vala.

Keri az Vr Istent hogy õt meg halgatna monda [p [003] 3] job en nekem holtom hogy nem eltem, monda az Vr Isten alitode Ionas, hogy a Borostianert igazan haragszol.

Felele ott Ionas az nagy Vr Istennek, igazan haragszom en mind halaliglan, monda az Vr Isten banod az Borostiant, kire munka nem volt te sem ültetted volt.

[...]v eyel el fel nöt masod im el veszõt, ezõn te [...]ol nem az nagy varason, miert nem enged[...] ez varosnak, melybe szaz husz ezer em[ber] [...] vagyon.

[...] az Isten nekünk meg iratta, nagy irgal[...] ebben ajanlotta, meg tert bûnesõket hoz[...] [...]gya, csak az bûnt valoba ki ki mind el [...]

[Ion]as nagy szent vala, de nagy bünõs vala, mert az nagy Istennek engedetlen vala, es teremtõjere û haragszik vala, hogy az bünôsõknek meg kegyelmez vala.

Ezzel meg ielõnte az hatalmas Isten, az ember mely gyarlo es mely engedetlen, hogy senki ne biz[z]ek ünnõn szentsegeben, mert ha mostan jambor [le]het meg hitetlen.

Ionast az Vr Isten az bünert meg vere, [me]rt nem [...]eszi vala Istennek beszedet, azert mi halgassuk I[st]ennek igejet, mert ha meg vétengyûk ertyú1k [b]unteteset.

[p [003] 4]

Az Tenger feneken Ionast meg halgata, es meg szabadita, nekünk peldat ada, hogy mies kialtsunk nyomorusagünkba, minket es meg halgat mert igaz szavaba.

Ninive varosat az Isten meg tarta, hittel iamborsaggal mert ü hozza hayla, ha mi et hiendunk az Christusba, ü nagy hatalmaban meg tart mi hazankba.

Ezt Bathizi Andrås szerzette enekben, az keresztyenekert ü nagy szerelmeben, ezer õtt száz ne[gy]ven es egy esztendõben, kibõl dicsirtessek [az Meny]nyei Isten. FINIS.