BARANYAI DECSI JÁNOS: AZ CAIVS CRISPVS SALVSTIVSNAC, AZ LVCIVS KATILINAnac orszag arulasárul ualo Historiaia. 0001


MInden embereknec, valakic igyekeznec egyeb oktalan allatokat fellyûl haladni, minden erõuel azon kel lenni, hogy életeket ollyan halgatással altal ne uigyec, mint az oktalan allatoc, az mellyeket az termeszet ála nészõkce, es hasoknac engedõiue teremtet. De minden mi emberi erõnc az elmèben es az testben helyheztetet: inkab èlûnk az elménec parancholattyaual, es az testnec szolgalattyaual. Az lelec mi nekûnc kõzõnseges az Istennel, az test az oktalan allattal. Menyeuel iobnac laczic ennekem, elménec ereiéuel keresni inkab az dicziretet, hogy nem mint testnec ereièuel, es miert hogy az élet rõuid, à melyben uagyunc, az mi [p 0002] emlekezetûnket mennel touab lehet ki terieszteni. Mert az kazdagsagnac es szep abrazatnac diczireti el mulando, es ueszendõ, de az iosagos czelekedet hiresnec, es õrõkce ualonac tartatic. De nagy sokaig az emberec kõzõt nagy uizsza uonas uolt, hogy ha az hadac inkab uiseltetneneke testnec, auagy elmenec ereieuel. Mert minec elõtte ualamely dologhoz kezdez, szûkseg tanaczkozni, es minec utanna tanaczkoztal szûkseg hogy azt ideien el uegezzed. Igy mindenic magaban elegtelen leuen, az test az elmenec ereienelkûl szûkõlkõdic. Annakokaert uilag kezdetiben az kiralyoc (mert az birodalomnac elõszer ez neme kezdetet) kilõmb kilõmb ertelemben leuen, nemellyec elmeieket, nemellyec testeket gyakorlyac uala, es meg akcoron az emberec enny soc fele keuansagnelkûl elnec uala, kiki az û magaieual meg elegszic uala. Minec utanna penig az CYRVS Asiaban, es Gõrõg orszagban az Lacedémon, es Athenaebeliec uarosokat es nemzetsegeket keztenec uala meg uenni: az uralkodasnac keuansagat az hadnac okul uetic uala az nagy dicziretet nagy birodalomban helyheztetnec uala, akcor teczec meg uegezetre az ueszedelembõl, es dolgokbol hogy az hadban az elmenec nagy ereie uolna. Hogy ha az kiralyoc es feiedelmec elmeienec ereie ugy mutatna ki magat az bekesegben, mint az hadban: az emberi nemzetnekis alhatatosban uolna dolga, es nem latnal enny birodalmokban ualo ualtozast es zurzauart. Mert az orszag az fele erkõlchõkcel tartathatic meg kõnnyen, az mellyekcel elõszer szereztetet. De minec utanna az munka helyet à restseg, az mertekletesseg, es igassag helyen az buiasag, es à fõsuenyseg be iõuenec, az szerencze meg ulatozec az erkõlczõktûl Igy az birodalomis az io feiedelmekrûl gonoszokra marada. Valamellyeket az emberec, szantnac, eueznec, epitnec uizen es fõldõn: azoc mindenec az [p 0003] ioszagos chelekedetnec engednec. De sokan az emberek kõzzûl hasoknac es almoknac szolgaluan, es tudatlanoc s-gorombac leuen, eleteket ugy uittec altal: mint az iõueuénie kiknec bizoniara az û testec gyõniõrûsegekre, lelkec pedig terhekre uolt, az termeszet ellen. En azoknac eleteket es halalokat egy arant bõczûllem, miuel hogy mindenic halgatasban uagyon. De chac az, az ember laczic ennekem igazan elni, es lelkenec hasznat uenni, à ki tisztesseges dologban foglaluan magat, ualami tisztesseges chelekedettel, auagy io mesterseggel hirt neuet keres maganac. De enny soc dolgoc kõzõt, kinec kinec kûlõmb kûlõmb utat mutatot à termeszet. Szep dolog hazaianac szolgalni embernec: De nem keuesbe dicziretes szollasaualis szolgalni: Mind bekesegnec, s-mind hadnac ideien, hirt neuet kereshet ember maganac. Sokan diczirtetnec mind az kic nagy dolgokat uiselnec, mind penig az kic egyebeknec uiselt dolgait irtac meg. De ennekem bizoniara iollehet nem egiarant ualo dicziret kõu.. az historia irot, es az uiselt dolgoknac chelekedeõit: mind az altal igen neheznec laczic historiat irni. Mert leg elõszõr az szónac egienlõnec kel lenni az chelekedethez: masodszor mert sokan az emberec kõzzûl mikor ualami uetket irasoddal nem iauallaz: azt gondollyac, hogy gonosz akaratbol, es irigsegbõl szollaz: mikoron penig ualami nagy ioszagos chelekedetrûl, es fõ embereknec dicziretirûl szóllaz, chac azt hallyac õrõmest, à mellyet, kiki mind gondol hogy ûis kõnnien meg chelekedhetnec: Valamelliec az fõlõt uolnanac azokat magatól gondoltattaknac, es hamissaknac itili. De en igen Iffiaczka leuen (az mint tõbbire mindniaian az emberec chelekednec) leg elõszõr az Deakitudomanyrul à kõssegnec uiselesere iarultam, es ott igen soc nyomorusagot szenuettem. Mert az szemermetesseg, mertekletesseg, ioszagos chelekedet heliõt: merezseg, tekozlas, es fõsuenseg uralkodic uala. Mellyeket iollehet az en elmem utal uala, [p 0004] holot az fele gonosz erkõlczõkhõz nem szokot uala: Mind az altal enny nagy uetkec kõzõt, az en gyenge idõm az tisztesseg keuanastul meg gyõzettetet uala, es engemet noha egyeb gonosz erkõlchõktûl iszonyoduan: Mind az altal ugyan azon tisztessegnec keuanasa, à mely egyebeket hir neûnec kereseseuel, es irigyseggel gyõtõr uala. Azokaert mihelyen az en elmem enny soc nyomorusagbol, es ueszedelmekbõl meg nyugouec, es magamban ezt el uegeztem, hogy hatra maradot idõmet, az kõsseg gondgya uiselese kiuûl uinnem altal: nem akaram tisztesseges ûressegemet mulatni restseggel, es tuniasaggal: Sem peniglen szantassal, uetessel, auagy uadaszassal (mellyec szolgakhoz illendõ dolgoc) eletemet altal uinnem: hanem az mely el kezdet tanulsagtul, az gonosz tisztessegnec keuanasa engemet el uont uala, ugyan oda meg teruen uegezem azt hogy az ROMAI kõssegnec uiselt dolgait, eggyenkent HISTORIABAN irnam, az mint ualamellyec emlekezetre meltonac laczic uala, annyeual inkab, menyeuel az en elmem, remensegtûl felelemtûl, es partolastul ûres uala. Ezokaert az Catilina orszag arultatasanac historiaiat mennel igazban lehet, rõuideden meg irom. Mert ezt az dolgot en fõkeppen itilem emlekezetre meltonac lenni, az ueteknec es ueszedelemnec uy uoltaert. Mely embernec erkõlczirûl, minec elõtte az historiahoz kezdenec keueset szolnom kel. Ez az LVCIVS Catilina nemes nemzetbõl szarmazuan mind elmeieben, es mind testeben igen erõs, de felette igen gonoz es el fordult termeszettel uala. Ez az Catilina iffiusagatul fogua hon ualo hadakban, ember õldõklesekben, ragadmanyokban, orszagbelieknec haborusagaban gyõnyõrkõdõt, es azokban gyakorlotta az û Iffiusagat. Testeben felette igen el szenuedheti uala az ehseget, szomiusagot, hideget, uigyazast, inkab hogy [p 0005] mint ualaki el hihetne. Az û elmeie uakmerõ uala, czalard, alhatatlan, minden dolognac tettetõie es el titkoloia, mas ember marhaianac kiuanoia, az û magaienac el tekozloia, éguen az gonoz kiuansagokban, eleg nagy ekesen ualo szóllasa uala, de keues bõlchesege. Az û keuely elmeie felette nagy, es hihetetlen dolgokat, es nagy meltosagokat, keuan uala mindenkor. Ez az Catilina az Syllanac kegyetlen uralkodasa utan, igen nagy keuansagban eset uala, hogy az országot maganac foglalna, es semmit nem gondol uala uelle, chac hogy az országot maganac foglalhatna, mi modon nyerhetne azt meg. Naprul napra inkab gyõtrõdtetic uala, az û kegyetlen elmeie, az szegenyseg, es az û gonoz lelki esmereti miat, mellyec kõzzûl mindeniket azokkal à gonoz erkõlchõkkel õregbitet uala, az mellyeket ide fel elõ szamlalec. Izgattyac uala annac felette ûtet az Roma uarosanac gonoz szokasi, mellyeket az tekozlas es az fõsuenyseg rutitnac meg, mely ket uetkec igen gonoszoc, es egy mas kõzõt ellenkõzõc: De itt az dolog lattatic engemet inteni, miuel hogy à uarosnac erkõlcziet az idõ iuttata eszemben, melyebben elõ hoznom, es rõuideden elõ szamlalnom az mi eleinknec mind hon s-mind hadban ualo szokasat, mikeppen szerzettec legyen az országot, es mely nagyon hattac mi nekûnc, es mi modon ualtozot lassan lassan, es ebbõl az szep orszagbol, illyen igen tunyaua, es iobol illyen igen gonozza lõt legen. Az Roma uarosat (az mint en ertõttem) epitettec es laktac, leg elõszer az Troiabeliec, az kic az Aeneas hadnagysaga alat hazaiokbol ki kergettetuen, idestoua budostac uala, es ezekcel az Troiabeliekcel edgyût uoltanac, az kic az elõt az Olasz orszagot laktac, paraszt nep, tõrueny es birodalomnelkûl, szabadsagban es rend kiuûl ualo emberec. Ezec minec utanna egy uarosban szallanac, kilõmb nemzet, es kilõmb nyeluen leuen, es ki ki mind kilõmb szokassal eluen, hihetetlen dolog meg mondasrais, [p 0006] mely kõnnyen edgye lõttenec. De minec utanna az û birodalmoc mind neppel erkûlczel, fõldel meg õregbittetec, es eleg szerenczesnec es kazdagnac lattatec, (à mint az emberec kõzõt szokot lenni) irigseg tamada az gazdagsagbol. Azokaert az kiralyoc es kõzel ualo nepec, kezdenec û ellenec hadat tamasztani, de keuesen az û barattyoc kõzzûl, ûket meg segitic uala. Mert egyebec az felelemnec miatta az ueszedelmet tauol nezic uala. De az Romaiac mind otthon s-mind à hadban nagy ûgyekezettel sietnec uala, keszitic uala magokat, edgyc az masikat inti uala, az ellenseg eleiben û magoc mennec uala, szabadsagokat, hazaiokat, es szûleieket fegyueriel oltalmazzac uala. Minec utanna penig az ueszedelmet magoktul emberkedesekcel el tauoztattac uolna, az û friges tarsoknac, es barattyoknac uisznec uala segitseget, es inkab aduan hogy nem mint el ueuen, az io tetement, baratsagokat szereznec uala: tõrueny szerent ualo birodalmoc kiraly neû alat uala. Arra utaztatot szamos emberec, kiknec testec à uénseg mia erõtlen uala, de az û elmeiec, bõlczeseggel erõs uala, az orszag felõl tanaczkoznac uala. Ezec az tanaczoc, uagy az uensegert, uagy az gonduiselesnec hasonlatossagaert, atyaknac neueztetnec uala. De minec utanna à kiraly birodalom, az mely leg elõszer az û szabadsagoc meg tartasanac, es orszagoc õregbûlesenec, oka uala, keuelysegre es kegyetlensegre uralkodasra fordula: az szokast meg ualtoztatuan, esztendeig ualo birodalmakat, rendelenec, es ket ket Feyedelmeket teuenec magoknac, azt itiluen hogy emberi elme ollyan modra inkab nem keuelyednec el à szabadsagert. De akcor az idõben kezde magat kiki mind fel magasztalni, es elmeiet mutogatni. Mert az kegyetlen kiralyoc gonoszbac az iokhoz, hogy nem mint az gonoszokhoz, es mindenkor az kegyetlen feiedelmec az mas embernec ioszagos chelekedetitûl igen felnec. De az Romai Birodalom (hihetetlen chac mondasrais) mely nagya [p 0007] nõt uala rõuid idõn az szabadsag nyerese utan. Oly nagy dichiretnec keuansaga iutot uala reaioc. Leg elõszõr az Ifiac mihelyen az had uiselest el szenuedhetnec, à taborokban tanullyac uala az uitezseget nagy munkaual, es gyakorlassal, es inkab gyõnyõrkõdnec uala à szep fegyuerekben, es hadi louakban, hogy nem mint az tisztatalan szemelyekben, es lakodalmokban. Azokaert ezeknec minec utanna fel neuekettec, semmi munka nem uala szokatlan, semmi hely nem laczic uala kietlennec, auagy erõsnec, sem az ellenseg rettenetesnec: az ioszagos chelekedetmindent meg gyõzõt uala, de az dicziret felõl û kõstõc nagy uersenges uala. Igy kiki mind azõ siet uala, hogy u uagna leg elõszõris ellenseget, û menne fel à kõ falra, es û lattatnec leg elõszõris, az mikor ez felet czelekednec: ezt tartyac uala gazdagsagnac, ezt io hirnec, es ezt nagy Nemessegnec. Az dicziret inkab keuannyac uala: à penzben adakozoc ualanac: az nagy dicziret nagy kazdagsagnac tartyac uala. Soc peldat hozhatnec erre, minemû helyeken az Romaiac az ellensegnec nagy hadat keues magokcal meg uertec, es minemû termeszet szerent ualo erõs uarosokat kõnnyen meg uettec, hogy ha ez az dolog minket az el kezdet Historiatul mezsze el nen uonna. De bizonyara az uak szerenczie uralkodic minden dologban, es az à szerencze minden dolgokat, inkab az û szabad akarattya szerent, hogy nem mint az igazsag szerent, neha meg hiresit, neha meg homalyosit. Az Athenaebelieknec uiselt dolgai az mint en remenlem, eleg hatalmasoc es nagyoc uoltac: de ualamenyuel kissebbec uoltanac azert, hogy nem mint hirrel beszeltetnec. De miuel hogy tudos emberec tamattac û kõsztõc, ezert az û czelekedetec mind ez uilagos leg nagyobbaknac tartatnac. Igy azoknac ioszagos czelekedetec, az kic ualamit uiselnec, chac annyenac tartatic, az menyere azokat az tudos emberec, irasokcal fel magasztalhattiac. De az Romaiaknac soha abban modgyoc nem uolt. [p 0008] Mert mennel ualaki eszesb uala kõzõttõc, annyual foglalatosb uala az dolgokban. Az elmet senki testenelkûl nem gyakorlya uala. Minden fõ ember inkab akar uala iot chelekedni, hogy nem mint irni, es hogy az û io chelekedeti diczirtetnec inkab hogy nem mint û beszellene az maset. Ezokaert mind otthon, s-mind hadban io erkõlchõc ualanac, nagy eggyesseg es kiczin fõsuenseg uála û kõsztõc, az igassag nem annyera à tõruenyekert, mint termeszet szerint uala. Feddesek, uizsza uonyasoc, haragoc, titkon ualo gyûlõlsegec az ellenseggel uala nekic, egy mas kõzõt penig az iosagos czelekedet felõl uiaskodnac uala. Az ISTENI tiszteletben bõ kezûuec ualanac, otthon nem tekozloc, barattyokhoz hiuec ualanac. Ez ket mesterseggel mind magokat s-mind orszagokat oltalmazzac uala, az hadban ualo meresseggel, de mikoron bekeseget szereztenec uala igassaggal. Mely dolgoknac en nagy bizonsag kiuûl ezeket mondhatom, hogy az hadban gyakrabban meg bûntettec azokat, az kic hagyasnelkûl az ellenseggel bar szerenczesen hadakosztakis, es à kic az hartzrul kesõbben iõttec uolna uizsza hiuattatuan, hogy nem mint az kic az Zaslo alol el mentec uolna, auagy az kic helyekrûl el futtac uolna. Az bekesegben penig inkab io tetemennyel, hogy nem mint felelemmel biriac uala az orszagot, es az bozszusagot inkab meg boczattyac uala egymasnac hogy nem mint meg bûntetic uala. De minec utanna munkaual, es igassaggal az û birodalmoc, meg õregbedec, es nagy kiralyoc haddal meg gyõzetenec, fene nemzetsegec, es nagy nepec erõuel meg haytanac, es az Cathagois az ROMAI birodalomnac ellensege fondamentomatul fogua el tõrõltetec, es minden tengernec es fõldnec szegeleti engednec uala az ROMAIAKNAC : Az szerencze kezde kegyetlenkedni, es mindeneket õszue zurni zauarni. Az kic az munkat, ueszedelmeket, es ketseges nehez [p 0009] dolgokat kõnnyen el szenuettec uala: azoknac à bekeseg es kazdagsag (mellyeket egyebek ugyan keueannac) û nekic nagy terhekre es nyomorusagokra lõn. Azokaert leg elõszõr à penznec, annac utanna az birodalomnac keuansaga õregbedec, es azoc lõnec minden nyomorusagoknac ugy mint kut feie. Mert az fõsuenseg, az iamborsagot, az hûseget, es egyeb io erkõlczõket el fordita. Ezec helyet az embereket meg tanita az keuelysegre, kegyetlensgre, Isteni utalasra, es mindent haszonert ualo czelekedesre. Az tisztesseg keuanas soc embereket hamissa tõn: mas uala az û szûuõkben be rekesztuen, es mas kin az û nyelueken: minden baratsagot es gyûlõlseget itilnec uala nem az dolognac mi uoltabol, hanem à haszonbol, es inkab akarnac uala io orczaual, hogy nem mint io elmeuel lenni. Ezec leg elõszõr kezdenec lassan lassan neuekedni, noha neha megis bûntettetnec uala. De minec utanna ez à dõg ugy mint ragado betegseg kõzzeiec esec: az uaros meg ualtozec, es à birodalom kegyetlenne es tûrhetetlenne lõn. De leg elõszõr inkab az tisztesseg kiuanas hogy nem mint az fõsuenyseg gyõtri uala az embereknec elmeieket, mely vetec mind az altal à ioszagos czelekedethez kõzelb iarul uala. Mert az dicziretet, tisztesseget, birodalmat, mind az io, s-mind az tunya emberec, egy arant kiuannyac magoknac. De az io ember io uton megyen arra, az gonoz penig, miuel hogy nincz arra io modgia, czalardsaggal igyekezic arra. Az fõsuenysegben penznec kiuansaga uagion, mely gazdagsagot egy bõlcz ember sem kiuant. Az fõsuenseg, ugy mint mereggel meg kenettetuen, az embernec testet, es ferfiui elmeiet meg lagittia: mindenkoron vegetlen es telhetetlen, sem bõseggel, sem szûkseggel meg nem kissebbedic. De minec utanna az Dictator Sylla fegyuereuel uizsza nyeruen az birodalmat, az io igybõl kegietlensegre fordula: minnyaian, ragadozni, es vonni, nemellyec hazat, nemellyec penig fõldeket kiuanni, sem modot, sem alazatossagot, á gyõzedelmesec, nem kõuetuen: rut es kegyetlen [p 0010] dolgokat kezdenec az û tarsokon czelekedeni. Ide iarul vala, hogy ez az Dictator Sylla, az mely nepet Asiaban igazgatot vala, hogy annyeual hiuebbe tennemaganac, az regieknec szokasoc ellen, buiauûl, es igen keduere tartotta vala. Az giõnyõrûseges helyec kõnnyen meg lagitottac vala, az bekessegnec ideyen az vitezeknec hadi sziuõket. Ott kezdé leg elõszõr az ROMAI birodalomnac nepe buyasagra es tobzodasra szokni: az ki õntetõt, es ki irot kepeknec, es meg ekesittetet edenyeknec czudalasara, es azoknac kiualtkeppen, es kõzõnseges keppen valo ragadozasara, szentegyhazaknac meg fosztasa, mind szent es kõz dolgoknac meg rutitasara. Azokaert ezec az vitezec, minec utanna gyõzedelmesec lõnec az MRAIVS ellen, semmi ioszagot nem hagyanac az gõszettetteknec. Mert az io szerencze meg az bõlcz embereknec elmeyeketis meg gyõzi, nem hogy azoc elhettenec volna iol az gyõzedelemmel, ollyan gonosz erkõlczûuec leuen. Minec vtanna az kazdagsag keszde tiszteltetni, es az kazdagsagot dicziret, az birodalmat penig hatalom kõueti vala, az ioszagos czelekedet meg vtaltatec, es az szegenyseg gyalazat gyanant, az artatlansag bolondsag helyet kezde tartatni. Azokaert az kazdagsagbol az iffiusagot, buyasag, es fõsuenseg keuelyseggel eggyût szalla meg: kezdenec ragadozni, tekozlani, az û magoket keuesnec beczûlleni, az mas ember marhaiat keuanni, az szemermetesseget es tiszta eletet es minden ISTENI es emberi dolgokat, minden kilõmbsegnelkûl kezdenec tartani. Szûkseg bizonyara, mikor ez mostani embereknec hazokat, es maiorokat meg latod, mellyec mint egy egy varos, vgy epittettenec, meg tekentened az szentegyhazakat, à mellyeket az mi ISTEN felõ eleinc rakattanac. De az regiec az szentegyhazakat Isteni felelemmel, az û magoc hazat penig diczirettel ekesitic vala meg: sm penig az gyõzettettektûl semmit el nem vesznec vala, az bozszusag tetelnec alkolmatossaga kiuûl. De ezec az mostani rosz emberec nagy kegyetlenûl mind [p 0011] azokat el veszic az û tarsoktul, à mellyeket amaz erõs gyõzedelmesec naloc hattac uala, mint ha à volna à birodalom hogy valakinec bozszut czelekednel. Miert szamlallyam elõ azokat à mellyeket senki el nem hihet, hanem czak azok az kic lattac, tudni illic hogy az magoknac valo emberec, à hegyeket altal likaztottac es az tengereket altal gatoliac kic ennekem vgy teczic, hogy az kazdagsaggal iaczottac. Mert à mely kazdagsagot tisztessegesen birhatnac vala, sietic vala aszt rutul el kõlteni. De az paraznasagnac, tobzodasnac, es egyeb hituansagnac keuansagi, nem keuesbe valanac raitoc: az ferfiac aszzoniallatokhoz illendõ dolgokat szenuednec vala, az aszzoniallatokis az tisztatalan eletre, mindeneknec tudasara vetemettec vala el: eletekert, mind fõldõn, uizen, mindeneket fel keresnec uala: hamareb aluznac vala, hogy sem mint az alomra valo kiuansagoc volna, sem ehseget sem szomiusagot, sem faratsagot nem varnac vala, hanem mind azokat negedseggel elõl vezic vala. Mind ezec az dolgoc az iffiakat, mikoron Attyoctol marat ioszag el fogyot volna, gonozsagra gyulasztyac vala. Igy az û gonosz erkõlczõkcel kõrniûl vetetet elmeienec, nem kõnnien lehet vala az butaiasagnelkûl: es annyeual tekozlobba atta vala minden modon magat, à keresetre es tekozlasra. Azokaert illyen nagy es meg veszet varosban (mellyet az Catilina kûnnyen meg czelekedhetic vala) maga mellet tart vala minden gonosz teuõ es lator embereket. Mert valaholmi feslet eletû, parazna, tobszodo, tellyesseggel attyatul marat ioszagat meg emeszti vala koczkaual, ember õlessel, buiasaggal, es valaki vagy adossagban eset vala, mellyet magat valami latorsagtul meg valtotta uala: Annac felette minden felõl minden ember õldõklõ, szentseg tõrõ, halalra iteltetet, vagy akkic gonossagokert à tõruentûl felnec vala. Annac felette az kiket az û kezec, ember õlessel, es az û nieluec, hamis hirõkcel tart vala: Vegezetre mindnyaian valakiket nagy gonossag, szegenseg, es valami gonosz lelki ismeret izgat uala, ezec valanac tarsai, es barati, az Catilinanac. Hogy ha penig valaki illyen [p 0012] vetektõl ûres leuennis, az û baratsagaban iutot volna, mind az altal az minden napi hitetesbõl, es szokasbol, kõnnyen az tõbbihez hasonloua tetetic vala. De fõkeppen az fel serdûlt iffiaknac baratsagat kiuannya vala, azoknac gyenge es ideyec mia valtozo elmeiec, k20nnyen meg czalattathatnac vala tõlle. Mert kinec kinec az û ideye szerint az menemû kiuansaga vala, nemellyeknec tisztatalan szemelyeket, nemellyeknec agarakat es louakat veszen vala. Vegezetre sem kõlczeget, sem szemermetesseget, nem kimilli vala, cziac hogy azokat maganac hiuekce tehetne. Tudom hogy, voltac nemellyec kic azt itiltec, hogy azoc az iffiac az kic az CATILINA hazat giakorlyac vala, nem tisztesseges eletûuec voltanac volna: de inkab egyeb dolgokbol tamadot volt ez az hir, hogy nem mint valaki bizonnyal tutta volna. Mert még annac elõtte iffiukoraban az CATILINA nemes leanyokcal, es Apaczakcal paraznalkodot vala, es soc egyeb ez fele vetkekben talaltatot vala. Vegezetre az ORESTILLA Aureliat meg szeretuen, kiben egy iambor ember sem diczirt egyebet abrazatyanal, miuel hogy az nem akar vala az Catilinahoz menni, feluen az û fel neueket mostoha fiatul, nagy bizonnyal mondgyac, hogy hazat fiatul meg ûresituen ment volna hozza. Mely dolog ennekem fõkeppen lattatic okanac lenni, hogy ezt az gonossagot sietne inditani. Mert az û vndoc elmeie mind Isten elõt, s-mind emberec elõt vtalatos leuen, sem vigyazassal, sem penig alommal nem czendeszithetic vala le, annyra furdallya vala ûtet az û lelki ismerete. Annakokaert az û szine sarga vala, rut szemei, neha hamar, neha igen lassan iar vala, es tellyesseggel minden arczelattyabol dihõsseg nez vala ki. De fõkeppen az iffiakat, az kiket magahoz hitegetet vala, soc keppen tanittya vala az gonozsagra: azoc kõzzûl ad vala hamis tanukat, es hamis testamentomosokat, es ûket vgy szoktattya uala, az û hûtõknec, ioszagoknac, es veszedelmeknec meg vtalasara. De minec vtanna az û io hireket [p 0013] es szemermetessegeket el vesztettec volna: egyeb nagyob gonossagokat paranczol vala nekic. Hogy ha gonossagra valo oka nem vala ielen, mind az altal az artatlanokat, mint szinten à gonoszokat, kõrûl veteti, es meg õleti vala, es hogy az hiualkodasbol, az û kezec, es elmeiec meg ne lassodnanac, oknelkûlis gonozkodic, es kegyetlenkedic vala. Ezekhez az û baratihoz es tarsaihoz bizuan az Catilina: Annac felette miuel hogy, az adossaggal à fõldnec minden szegeleti rakua valanac, es hogy tõbbire Syllanac minden katonai az û magoc ioszagit meg emesztuen, es à ragadmanyokrul, az regi gyõzedelmekrûl meg emlekezuen, otthon valo hadat kiuannac vala: vegeze azt, hogy az orszagot el arulna. Olaszorszagban semmi hadi nep nem vala: az Pompeiusis igen mezsze hadakozic vala: az Catilinanac nagy remensege vala, az Polgarmestersegnec meg nyerese felõl: à tanaczbeliec semmire gõdot nem viselnec vala: mindenec cziendeszec, es batorsagosoc valanac: de mind azoc á Catilinanac igen alkolmatosoknac laczanac vala. Az okaert szent Iuan hauanac ugy mint elsõ napian, Lucius Caesar, es Caius Figulusnac Polgarmestersegeben kezde elõszõr eggyenkent elõ szollitani, nemellyeket inteni, nemellyeket kesergetni, az û tehetseget, az orszagnac keszûletlenseget, es ennec az arulasnac nagy iõuedelmet mutogatni. Minec vtanna elegge meg kimle az mellyeket akar vala, mindnyaian az arulokat õszue hiua, à kiknec nagy szûksegûc es nagy vakmerõsegec vala, oda gyûlenec az tanaczbeliec kõzzûl az P. Lentulus Sura, az P. Antonius, az L. Cassius Longinus, az C. Cethegus, az P. es Seruius Sylla Seruius fiai, az L. Vargunteus, az Q. Annius, az M. Porcius Lecca, az L. Bestia, az Q. Curius, Annac felette az nemes rend kõzzûl az M. Fuluius, az L. Statilius, az P. Gabinius Capito, az C. Cornelius. Annac felette az kõrûl ualo szabad uarosokbolis soc egyhazi nemessec ualanac. Annac felette soc fõ nemessec ebben az tanaczban titkon reszesec valanac, kiket inkab izgat uala az uralkodasnac remensege hogy nem mint az szegenseg auagy egyeb szûkseg. Annac [p 0014] felette az iffiusag tõbbire mindnyaian, de fõkeppen az nemesseg akaria vala az Catilinanac inditasat, es az kic bekessegben frissen augy gyõnyõrûsegben elhetnec vala az bizontalanokat az bizoniosoc helyet, es az hadat hogy nem mint az bekesseget inkab akariac vala. Voltanac akcor ollyakis, az kic azt mondanac, hog amaz kazdag Crassusis nen volt volna reszetlen ebben az tanaczban. Mert az Pompeius, kit û igen gyûlõl vala, nagy haddal bir vala, akar kinekis meltosagat inkab akarta, az Pompeius hatalma ellen neuekedni, sõt hogy ehezis bizot volna, hogy ha az arulas elõ mehetne, kõnnyen Feiedelmekce lehetne û. De mégannac elõtteis valami keuesen õszue eskûttec volt, az orszag ellen, az kic kõzzûl az Catilinais volt, mely arulas felõl igen igazan es rõuideden szolloc à mint lehet. Az L. Tullius, es M. Lepidus, polgarmestersegeben, az P. Antonisz, es P. Sylla à kikre az Consulsag menendõ vala, az tiszt kiuanasrul valo tõruennyel el marasztatuan meg bûntettec vala. Egy keuesse az vtan az Catilinais à tisztnec gonoszul valo viseleseért, tõruenben hiuattatuan, meg tiltatot vala az az polgarmesterseget kerni, miuel hogy illendõ idõben az û neuet à tõb tiszt kiuanoc kõzze nem adhatta volna. Vala vgyan azon idõben egy Piso neuû felette vakmerõ, szûkõlkõdõ, haborusag szerzõ nemes iffiu, à kit az szegenseg es à gonosz erkõlcz izgat vala, az orszagnac fel haboritasara. Ezec Karaczon hauanac 5. napian, tanaczokt kõzõluen, akariac vala à Romai uarban bodog aszony hauanac 5. napian, az L. Torquatust, es L. Cottat, kic akcor polgarmesterec valanac, meg õlni, es az birodalmat magoknac koporituan à Pisot az ket Spaniol orszag birasara kûldeni. Ez à dolog ki hirheduen, viszontag el halaztac ezt az õlesrûl valo tanachot bõit elõ haua: 5. napiara. Es még akcor immar nen chak à polgarmestereknec, de tõbbire még à tanaczbilieknekis veszedelmekre igyekeznec uala. Hogy ha à Catilina nen sietet uolna iegyet adni à tanaczhaz elõt az aruloknac: Roma kezdeti utan rettenetesb dolog nen tõrtent uolna mint azõ nap. De miuel hogy a fegyueres4ec még mind õszue nen gyûltec uala, chak az à dolog halazta el à tanachot. [p 0015] Az utan az Piso à tulso Spaniol orszagban kincztartosagra kûldettetec Feiedelem helyet, à Crassusnac tanaczabol, ki tudgya vala, hogy a Piso à Pompeiusnac, nagy ellensege volna. De à tanaczis õrõmest atta vala neki à tisztet, miuel hogyy ez vndok embert tauol akaria vala az orszagtol lenni: annac felette hogy még az iamboroc kõzzûllis sokan segitseget helyhesztettec vala az Pisoban, miuel hogy mar akcor az Pompeius hatalma rettenetes kezdet vala lenni. De az PisoSpaniol orszagban menuen az Spanioloktul az kic az û seregeben ualanac meg õletec. Vadnac ollyac, kic azt mondgyac, hogy az spanioloc az û hamis keuely es kegyetlen tisztit nem szenuedhettec uolna: nemellyec peniglen azt mondgyac, hogy azoc à louagoc az Pompeiusnac regi es hû szolgai leuen, az Pisot az û akarattiabol õltec uolna meg: Soha az Spanioloc illyen nagy dolgot nen chelekettec uolna ha annac elõtteis soc kegyetlen dolgat nem kenszerittettek uolna el szenuedni. Mi azt à dolgot ketsegyben hadgyuc. Ekkedig az elsõ arultatas felõl eleget szollottam.

AZ CATILINANAC MASODIC ARVLASA.

AZ Catilina mikoron latna, hogy mind azoc elõ gyûltec volna, az kiket annac elõtte elõ szamlaltunc, iollehet annac elõtteis sokat szollot uala eggyenkent mindenikcel gyakorta: Mind az altal hasznosnac itiluen lenni, hogy kõzõnseges keppenis ûket meg szollitani, es inteni, à Palotanac belsõ reszeben menuen, es ot minden kiuûl ualo embereket ki kûlduen, illyen oratiot monda.

Hogy ha à tû uitezsegteket es hûsegteket en elegge meg nem probaltam uolna, heaban lõt uolna ez az alkolmatossag: Es ez az uralkodasnac remensege heaban lõt uolna az mi kezûnkben: Enis peniglen tunyasagbol uagy heiaban uolosagbol nem igyekeznem az bizonyosokert bizontalanokra. Demiuel hogy soc es nagy veszedelmekben, à tû vitezsegteket es hozzan valo hûsegteket meg esmertem: azert merten eszt az nagy es szep dolgot el keszdeni, miuel hogy vgyan azon dolgokat võttem eszemben, hog [p 0016] tûnektekis iok es gonoszoc, valamellyec ennekem ollyanoknac laczanac. Mert vgyan azon dolgokat akarni, es vgyan aszont nem akarni az, az igaz baratsag. De en az mely dolgokat magamban gondoltam mindnyaian azokat egygyenkent annak elõtte hallottatoc. Mert az en sziuem naprol napra inkab inkab geried, mikoron meg gondolom miczoda eletûnknec allapattya kõuetkezendõ légen, hogy ha magunkat az szabadsagban meg nen szabadittyuc. Mert minec utanna az orszag egy nehany hatalmasoc birodalmaban iuta: az vlta mindenkor az kiralioc es feyedelmec ado fizetõc kezdenec nekic lenni, minden nepec es nemszetsegec adot fizetnec vala, az tõb emberec mindnyaian, akar minemû erõssec, iamboroc, nemesec es nemtelenec volnanakis, chak parazt embereknec tartattunc: minden kedv, es meltosagnelkûl azoc ala vettetuen, kiknec felelmekre lehetnenc, hogy ha az orszag tûlõc meg szabadulhatna. Azokaert minden bõczûlet, hatalom, meltosag gazdagsag, û nalloc vagyon, auagy à hul ûk akariac. Minekûnc czak az veszedelmeket, tisztûnktûl valo megfoztast, tõruenben valo hiuast, es szegenseget hattac. Meddig szenueditec el ezeket tû erõs vitezec? Nem tisztessegesbe kezûnkõn meg halni, hogy nem mint illyen nyomorult, es gyalazatos eletûnktûl gyalazatoson meg foztatnunc, minec vtanna egyebec keuelysege altal meg czufoltatanc? De az Istenre mondom hogy kezûnkben vagyon az gyõzedelem, iffiac vagyunc, mereszec vagyunc: viszontag az mi ellensegûnc az venseg, es kazdagsag mia el erõtelenettec. Czak az el kezdes keuantatic: à tõbbit az dolog mutattya meg. Mert miczoda ember szenuedheti azt el, az kinec ferfiui termeszeti vagyon, hogy û nekic anny kazdagsagoc legyen, mellyet tengereknec gatolasara, es à hegyeknec egyenlitesere kõlczenec, minekûnc penig czak mindennapi kõltsegûnc selegyen szûkseges dolgainkra? hogy û nekic ket auagy harom palotaiokis legyen egy vegben: mi nekûnc penig czak ahol lehaytzuc feiûnketis se legyen? mikorõ irt kepeket, ki meczetkepeket, szep faragot szerszamokat vesznec, vy alkotmanyokat [p 0017] le rontnac, es mast czinalnac helyette: vegezetre minden modon à penzt vesztic sûllyeztetic: megis mind az laltal [!] az õ kazdagsagokat illyen tekozlassalis elnem kõlthetic. Minekûnc penig hazunknal szegensegûnc vagyon, kiuûl adossagunc, gonosz allapotunc de remensegûnc sokkal gonozb, vegezetre mi marat meg minekûnc az mi szegen lelkûnc kiuûl. Nen serkenteke hat fel? Ihon amaz amaz [!] szabadsag, à kit gyakran kiuantatoc. Annak felete à gazdagsag, tisztesseg dicziret szemetec elõt vadnac. Az io szerencze mindazokat nyeresegûl adgya az gyõszedelmeseknec. Summa, à dolog, az alkolmatossag az veszedelem, szegenyseg, es ennec à hadnac nagy nyeresegi inczenec titõket inkab, hogy nem mint az en beszedem.

Auagy feiedelemsegben, auagy katonasagban, akariatoc ellyetec az en munkammal: sem testel sem lelekcel, nen leszec tauol tûlletec. Eezekrõl [!] à mint remenlem egygût ti veletec polgarmestersegembennis beszellec, hogy ha az en remensegem engemet meg nem czal, es ha tûis inkab akartoc vralkodni, hogy nem mint rabsagban esni. Minec vtana ezeket az û tarsai hallottac volna, kic gonossaggal bûuõlkõdnec vala, de sem ioszagoc sem io remensegec nem vala azoknac, hogy ha az orszagot meg haborithatnac: mind az altal tõbbire mindniaian kiuanac eszt, hogy meg ielentene, miczoda allapattya lenne az hadnac, miczoda nyereseget akarnac ezzel keresni, miczoda segitsegec avagy remensegek lehetne. Akcoron az Catilina kezde igerni nekic adossagtul valo meg menekedest, kazdagsagoknac halalra valo szankiueteseket, tiszteket, Papi feiedelensegeket, ragadomanyokat, es mind egyebeket, valamellyeket az had es az gyõzedelmeseknec akarattia kiuanna. Annakfelette hogy azinnetsõ Spaniol orszagban az Piso, Affricaban. ..ddal volna az Pub: Sitius, kik rezesec uolnanac ebben az tanaczban, es hogy az C. Antoniusis polgarmesterseget kiuanna, kit remellene hogy û neki tiztbûl [?] tarsa lenne û, ki neki igen baratsagos minden sogorsaggal kõrniûl vetetõt volna, u vele eggyut akarna az polgarmestersegben az hadhoz [p 0018] kezdeni. Annac felette szidalommal illet vala minden iamborokat, es az õuei kõzzûl mindeniket neuèn neuezuen dicziri vala, es nemellyeknec az szeginseget, nemellyeknec kiuansagat, sokaknac à veszedelmet, gyalazatot, es az Sylla hadat iutattya vala eszekben, az kic akcoron soket predaltac vala. Minek vtanna penig lata hogy mindnyaian keszec à dologra, intuèn ûket, hogy az û polgarmesterseg keresere gondot viselnenec, el boczata ûket. Voltanac akcor az ûdõben ollyac, kic azt mõdanac, hogy az Catilina az oratio vtan, mikoron az eskûuesre kenszeritene ebben az arultatasban valo tarsait, ember vèrt borral elegituen, itatot volna meg veleksellyegekben, es mikor az magoc atkozasa vtan abban ittak volna (à mint az aldozatokban szokot lenni) vgy ielentette volna meg tanaczat, es azert mondotta volna megy akcor à dolgot hogy inkab hiuebbec lennenec egy mashoz ha magoc kõzõt tudnac az dolgot. Nemellyec penig azt itilicuala, hogy ezeket estõb effeleket, azoc gõdoltac volna, kic azt itilic vala, hogy az Cicerora valo harag à mely azutan û ellenc tamadot, megy czendeszitetnec azoknac vetkeknec nagy voltaual, az kiket û meg bûntetet volna. Mi azt az dolgot bizonioson nem tudgiuc, miuel hogy hihetetlen. De abban az arulasban volt egy Q. Curius neuû io renden valo nemes ember kit az orszag rouoi à tanaczbol gyalazatosõ ki vetettek vala. Ennek az embernec nem keueseb hiaba valo termeszeti, mint vakmerõsegeis volt, sem el nem halgattya uala, à mellyeket hallot, sen penig még az û maga vetkeitis el nen titkolhattya vala, tellyesseggel sem szouaual sen czelekedetiuel semmit nem gondol vala. Vala û neki egy Fuluia nemes azszonnyal paraznasag altal valo nyaiassaga, kinel mikor nem annyera kedues volna, miuel hogy az szegensegert nen igen adhat vala neki, nagy hertelen diczekedni, es nagy dolgokatis igirni, es fegyuerrelis kezdi neha fenyegetni, hogy ha keduét nen tellyesitene, summa, keuelybûl kezdé magàt viselni, hogy nen mint szokta vala. De az Fuluia az û keuelysegenec okat meg ertuen, az orszagnac illyen veszedelmét nem titkola el hanem neuet kitõl hallotta el halgatuan, az CATILINANAC [p 0019] arulasa felõl mindennemû dolgokat, az mikeppen hallotta volna, sokaknac meg beszelle. Ez à dolog indita fõkeppen az embereket, hogy az Cicerot tennec polgarmesterre. Mert annac elõtte tõbbire az egesz nemes rend irigykedic vala à nemtelenekre, es azt hiszi vala, hogy à tizt meg ruttitatnec, hogy ha arra nemtelen ember iutna, ha szinten meg erdemleneis. De minec vtanna ez veszedelemre iutanac, az irigyseget es keuelys4eget hatra hagyac. Azert orszag gyûlese leuen, orszagbiroiua tetetenec az M. Tullius Cicero, es C. Antonius. Mely dolog leg elõszõr az arulokat meg rettentette vala. Mind az altal az Catilina dihûssege nem kissebedic vala, hanem naponkent tõbre igyekezic vala, fegyuereket keszit vala alkolmatos helyeken az orszagban, es penztis, mellyet auagy û maga, auagy barati hûti alat kõlczõn kert vala, Fesulae varosban hordattya vala, egy Manlius neuû emberhez, ki annac vtanna elsõ lõn à hadnac kezdeseben. Akkor az idõben mondgyac, hogy minden fele embereket ûgyekezet volna hozza kapczolni kic kõzzûl voltanac egy nehany aszszonyallatokis, kic elõszõrnagy summa penzt gyûytõttenec vala parazna eletekcel: Az vtan peniglen mikor az û ideiec czak keresetekben nem buiasagokban fogyatkoztatta volna meg ûket, nagy adossagban estec vala. Azoc altal gondollya vala az Catilina ,hogy fel tamaszthatna az varosban leuõ rabokatis, es hogy à varost fel gyuythatna, auagy ferieket meg õlettethetne velec. De ezec kõzõt vala egy Sempronia neuû aszszony, mely gyakorta ferfiuhoz illendõ gonozsagokat chelekedet vala. Ez az aszszonyallat nemzetsegeuel es szep abrazattyaual annac felette ferieuel, es fiaiual, eleg bodog volt, mind Gõrõg es Deaknyeluen bõlcz volt, mind enekleni s-mind tanczolni ekesben tudot hogy nem mint iambor aszszonyallathoz illendõ, es soc egyeb dolgokatis tudot, mellyec az buiasagnac eszkõzi. De û neki minden egyeb dolgoc keduesbec voltac mindenkor, hogy nem mint az tiztesseg es szemermetesseg. Nem kõnnyen itilhetted volna meg, hogy ha [p 0020] penznec keduezenie keuesebbet auagy tisztessegenec. Olly buia termeszetû uolt, hogy gyakrabban szorgalmasztana az ferfiakat buiasagra hogy nem mint û szorgalmaztatnec. De gyakorta annac elõtteis hitit meg szegte vala, nala le tõt marhat el eskût vala, emberhalalban reszes lõt vala, buiasaga es szegensege mia szegeny allapatra iutot vala, de az û elmeye dicziretes vala verseket szerezhet vala, trefat indithat vala, beszede neki lehet vala, auagy tisztesseges, auagy lagy, auagyy faitalan. Tellyesseggel nagy trefasag, es nyaiassag vala benne. Ezeket az dolgokat el uegezuen az CATILINA mind az altal az polgarmesterseget kiuannya vala az iõuendõ eztendõre, azt remeluen, hogy ha Consulla tetetet volna, kõnnyen az ANTONIVST az û akarattyara haithatna. De azon kõzben nem nyughatic vala, hanem minden módon, az Cicero vtan leselkedic vala. Mert az tisztinec kezdetiben soc dolgot igiruen, az Fuluia altal el vegezte uala, hogy az Curius, ki felõl ennec elõtte szollec az Catilina tanaczat û neki meg ielentene. Annac felette az û tisztbeli tarsat az ANTONIVST az orszagnac neki valo igiretiuel el hitette vala, hogy az orszag ellene tamadna, es õ maga melletis baratinac es hozza tartozoinac sereget visel vala alattomban. Minec vtanna az orszag gyûlesenec napia el iõue, es az Catilinanac sem az tizt keuanas, sem az leseskedes, à mellyet az Cicero vtan vetet vala, nem kedue szerent leuenec, el vegeze hogy hadat tamazszon, es minden veszedelmet meg kesertsen, mert à mellyeket titkon probalt vala, mind kedue ellen lõttec vala. Azokaert az C. MANLIVST Fesulae varasban es Hetrurianac reszeben, az CAMERTIVM varosbol leuõ Septumiust Picenum tartomanyban az C. Iustius4t penig Apullyaban: Annacfelette egyebeket egyebûue boczata, az kit hol gondol, hogy alkolmatos lenne û neki. Azonkõzben soc dologban uala egyszers-mind [p 0021] foglalatos, az Cõsul vtan lesekedic vala, az varos giuytasara kezûl vala, alkalmatos helyeket fegyueresekkel foglal vala, û maga fegyuerrel iar vala. Annac felete az tõb tarsaitis inti vala, hogy mindekoron keszec volnanac, eyel nappal siet vala, vigiaz vala sem niughatatlansaggal, sem munkaual meg nem farad vala. Vegezetre minec vtanna soc inditasa vtan semmi kedue szerint nen lõn viszontag eczaka, elõ alomkor az M. Portius Lecca altal õzuehiua az fû arulokat, es sokat panazolkaduan az û tuniasagoc felõl, meg ielente, hogy az Manliust elõl el kûlte volna, ahoz à sokasaghoz, az kiket kezitet volna az hadra. Annak felette hogy egyebeketis egyeb alkolmatos helyekre el boczatot volna, az kic az hadat el kezdenec. Ezert û is az seregekhez akarna menni, ha elõszõr az Cicerot meg õlhetne, miuel hogy az Cicero az û tanaczanac igen artana. Azokaert meg ijeduen es ketelkeduen à tõbbi, egy Cornelius neuû Romai nemes es û velle egygyût egy L. Vargunteius neuû tanaczbeli vr, igiruen arra magokat el vegezec, hogy vgyan azon eyel, egy keuesse az vtan, fegyueresekcel, vgy mint vduarhoz az Cicerohoz be mennenec, es nagy hertelen az û maga hazanal ûtet altal vernec. De mihelyen az Curius meg erte, mely nagy veszedelem kõuetkeznec az Cicerora, nagy hamar az Fuluia altal az Ciceronac meg ielente à lest, à mely û ellene szereztetic vala. Igy azoc az aruloc az aiton ki rekesztetuen, heiaban võttec vala magokra illyen nagy gonosz dolgot. Azonkõzben à Manlius szorgalmaztatya vala à kõsseget Hetruriaban, mely nep vy dolgokat kiuan vala, az szegenseg es az bozzusag mia, miuel hogy az sylla kegyetlensege mia minden ioszagokat el uesztettec uala: annac felette minden fele toluaiokat szorgalmaztat vala, à kic abban à tartomanyban bõuõn valanac: nemellyeket à Sylla altal kiuûl valo varosokban helyheztettec kõzzûlis, à kiknec à buiasag es tekozlas mia, semmiec nem marat vala az sok ragadomanybol. Azokat mikoron à Ciceronac meg izentec volna, ket fele veszedelemtûl feluen, miuel hogy az varost sem oltalmazhattya vala touab leselkedestûl az û maga [p 0022] tanaczaual, sem peniglen azt nem tudhattya uala menye uolna à Manlius hada, auagy michoda tanaczoc volna, à dolgot tanacz eleiben vete, mely immar annac elõtte el hirhedet vala. Azokaert (mely dolog mindenkor valami nagy veszedelmekben szokot lenni) à tanacz ezt vegeze, hogy à Consuloc azon lennenec, hogy az orszag valami kart ne vallana. Ez à fõ hatalom adattatic az tanacztul, à tiszt viselõknec Romai mód szerent, tudni illic hogy sereget gyûythessenec hadat viselhessenec, minden modõ fenytekben tarthassac az orszag frigyes tarsait es varasiakat, es hogy szabad birodalmoc es itiletec lenne, mind hón s-mind hadban. Mert az orszag vegezesenelkûl az polgarmestereknec hatalmoc ezekre Romaban nem vala. Keues nappal az vtan az L. Senius neuû tanaczbeli vr, az tanaczban egy leuelet magyaraza el, mellyet mond vala, hogy Fesulaebol hoztac volna û neki, melyben az vala irua: hogy C. Manlius mind szent hauanac huszon hatodic napia elõt, nagy sokasaggal hadat tamasztot volna. Egyszers-mind penig vgyan akcor, (az mint effele dologban szokot lenni) nemellyec iegyeket es chudakat ielentnec vala, nemellyec penig azt mondgyac vala, hogy partosoknac gyûlesec volna, Capuaban fegyuerec keszitetnenec, es Apuliaban keresztes had tamadna. Azokaert az tanacznac vegezesebõl az Q. Martius rex Fesulaeban, az Q. Metellus Creticus, Apuliaban, es az kõrûl valo helyekre kûldetenec. Ezec mind ketten az varoson kiuûl Feiedelmi keszûlettel valanac, egy nehany keues embereknec patuarkodasoc miat, kic minden tisztesseges es tisztessegtelen dolgot arulni szoktac vala, meg tiltatuan hogy triumphussal az varosban ne iûnenec. De az itilõ Birac kõzzûlis az Q. Pompeius, Rufus Capuaban, az Q. Metellus Celer, Picenun tartomanyban kûldetenec, es ezeknec meg engettetec, hogy az idõnec es az veszedelennec mi volta szerent, nepet gyûytenenec. Annac felette, ha ki az arulast meg ielentene, mely az orszag ellen indult vala, iutalomul igirenec Rabnac szabadsagot, es szaz Sesterciomot, az az, harmad fel ezer aranyat szabad embernec penig ez dolog miat valo [p 0023] bûntetetlenseget es ketszaz ezõr sesterciomot. Vegezek aztis hogy az hasartosoc Capuaban es egyeb kõrûl valo varosokban, kinec kinec az û erteke szerent, el oztattatnanac: Romaban ez egez varoson vigiazok rendeltetnenec, es azoknac, az laso rendõn valo tizt viselõc parancziolnanac. Mely dolgokkal az orszag fel indittatec es az varosoknac szine meg valtozec: à nagy õrõmbõl es buiasagbol mellyeket à sokcaig valo czendesseg szerzet vala, nagy hertelen szomorusagban eset vala, sietnec vala rettegnec vala: sem helyhez, sem semmi emberhez nem bizhatnac vala, sem hadat nem viselhetnec vala, sem bekesegben nem lehetnec vala, ki ki mind az û veszedelmet az û felelme szerent iteli vala. Ezec felõt az aszszony nepec, (kiknec à birodalomnac nagy voltaert az hadtul valo felelem szokatlan vala) magokat gyõtric vala, kezeket az égre fel emelic vala, kiczin fiokon szanakodnac vala, mindenektûl rettegnec vala, à keuelyseget es negedseget el hagyuan, mind magoc s-mind hazaioc felõl ketsegben estec vala. De az Catilinanac kegyetlen elmeie megis vgyan azon dolgokat forgattya vala, iollehet ellene valo oltalmoc szereztetnec vala, es ûis Plautius tõruenye altal az L. Paulustol rea kerdetet vala. Vegezetre ez dolognac el titkolasaert, auagy maga mentsegeiert mint ha feddessel ingerlettetet volna erre, az tanaczban mene. Ot à M. Tullius consul, auagy az û ielen volta miat feluen, auagy peniglen haragiaban igen szep, es az orszagnac hasznos oratiot monda, mellyet az vtan iruais ki ada. De mikoron az Cicero ûlt volna: az Catilina (mint hogy minden dolgoknac tettetésere kez vala) feiet le fûggesztuen nagy kõnyõrgõ beszeddel kezdé az tanaczbelieket kerni, hogy semmit û felõlle oknelkûl el ne hinnenec: Oly nemzetbõl valo volna û, es eletet iffiusagatul fogua vgy rendelte volna, hogy minden iot kellene û felõlle remenleni: Ne itilnec azt, hogy û neki vsi nemzetbõl leuõ embernec (ki mind û maga, mind az û elei soc ioual lõt volna az 1( ROMAI kõsseghez) orszag veszedelmen [p 0024] kellene, holot azt à M. Tullius oltalmazna, ki à Roma varosanac czac sellyeres lakoia volna. Ezekhez az szidalmakhoz mikoron tõbbeketis adna: kezdenec mindnyaian zõrgetni es ûtet ellensegnec es hazaia aruloianac nauezni. Ot az Catilina, vgy mint meg dûhõduen: miuel hogy vgymond az en ellensegimtûl kõrul vetetuen, vezedelemre ûzettetem haniat homloc az en fel gyuladasomat az tû romlastokcal, oltom meg. Az vtan nagy hamarsaggal à tanaczhazbol haza mene. Ott sokat gondolkaduan, magaban, miuel hogy sem az polgarmester vtan vetet les nem mehet vala elõ, az varostis erti vala, hogy vigiazasokkal meg erõssitetet uolna, Itiluen leg iobnac lenni, ha nepet meg õregbitene, es minec elõtte az orszag nepe õszue gyûlne soc dolgoknac eleit uenne, mellyec à hadban hasznosoc lennenec: kesõ etsaka keuesed magaual az Manlius taboraba mene. De az Cethegusnac es Lentulusnac, es à tõbbinec, kiknec vakmerõsegeket meg ismerte vala, meg hagya hogy ualamiuel lehetne az el kezdet partolast erõssittenec, à Cicero vtan vetet lessel sietnenec, õldõklesre, egetesre, es egyeb hadi dolgokra keszûlnenec: ûys rõuid nap nagy haddal à varosra iûne. Mikoron ezec Romaban viseltetnenec: az C. Manlius az û hozza tartozoc kõzzûl, à Q. Marciushoc kõueteket kûlde illyen kõnyõrgessel. Az Istent es embereket hiuc bizonsagul te feiedelem, hogy mi hadat sem hazanc ellen nen tamaztottunc, sem penig hogy egyebeknec veszedelmet szereznec, hanem hogy magunkat az bozzusagtul meg oltalmazzuc, kic szegenyec es szûkõlkõdõc leuén, az vsorasoknac erõszakoc es kegyetlensegec mia, tõbbire mindnyaian hazanktul, de mindnyaian hirûnktul es ioszagunktul meg fosztattunc. Eggykûnknec sem volt kozzûlûnc szabad az mi eleinknec szokasoc szerent, sem tõruennyel elnûnc, sem ioszagunktol meg foztatuan testûnket szabadsagban tartanunc: annyra nagy kegyetlensegec volt az vsorasoknac, es az Itilõ bironac hozzanc. Gyakorta az mi eleink à Romai kõsseget meg szanuan, kõzõnseges uegezesekcel az û szûkõlkõdeset meg segitettec, es vegezetre [p 0025] (az mint czak mys emlityûc) az adossagnac nagy voltaert minden io embereknec akarattyokbol az ezûst adossagot rezzel fizetec meg. Giakorta à kõssegis auagy vralkodasra valo szandekbol, fel inditatuan, auagy az tizt viselõknec keuelysegec mia fel fegyuerkezuen, á tanaczbeliektûl el hasonlotac. De mi nem birodalmat, sem penig kazdagsagot nem keresûnc: Mely dolgokert minden hadac es viaskodasoc szoktac az emberec kõzt lenni, hanem szabadsagot keresûnc, mellyet egy iambor sem akar, hanem ha eleteuel egygyût el veszteni. Azert tegedet es az tanaczot keriûc, hogy ez nyomorult varostokbeliekre visellyetec gondot, az tõruennec oltalmat (mellyet az Itilõ Bironac hamissaga tûlõnc el võt) adgyatoc meg, es ne kenszericzetec minket arra, hogy ebben kellyen keresnûnc modot, mikeppen az mi verûnket bozzu allassal onczuc ki. Ezekre az Q. Martius azt felele: hogy ha valamit a tanacztul kerni akarnanac: az hadat szallitanac le, es Romaban mennyenec kõnyõrgeni. Oly szelidsege, es kegyelmessege volt volna mindenkor à tanacznac es az Romai kõssegnec: hogy soha senki û tûllõc heaban segetseget nem kert volna. De az Catilina vtabol tõbbire minden polgarmesterseg viselteknec es fõ fõ embereknec leuelet kûlde, hog û hamis vadolasokkal gyõzettetet volna meg, es miuel hogy ellensegi partolasanac, ellene nem alhatot volna, û à szerenczenec kesz volna engedni, es Massiliaban szankiuetesre menne, nem hogy û illyen nagy vetekben reszes volna, de hogy az orszag czedeszsegben maradna, se penig az û vizsza vonasabol haborusag ne indulna. Ezektûl sokkal kûlõmbõzõ leuelet magiaraza el á tanaczban az Q. Catulus, mellyet mond uala, hogy az Catilina neueuel attak volna neki annak masa illyen modon vagion. Az L. Catilina Q. Catulusnac kõszõnetit mondgya. Az te ieles hûseged, mellyet valoban meg esmertem, es mely ennekem, sok veszedelmimben kedues volt, az en keresemre bizodalmat ada ennekem. Azokaert magam mentest nem akarek ez vy tanaczban keszitenem: hanem semmi bûnõmnec lelki ismeretbõl valo magam mentest akarek elõ hozni, [p 0026] mellyet igaznac lenni bizonnyal el hidgyed. Mert en bozszusagtol es gyalazattol indittatuan, miuel hogy az en munkamnac, es serensegemnec hasznatol meg fosztatuan elõbbi meltosagomat nem oltalmazhatom vala, az nyomorultaknac kõzõnseges igyet szokasom szerint magamra võttem, nem hogy az adossagot magan ioszagabolis meg nem fizethetnem, holot egyebeknec adossagatis ez Aurelia Orestillanac adakozo volta, az û maga es leanya penzeuel meg fizethetne: hanem hogy meltatlan embereket latoc vala: tisztekre fel emeltetteknec lenni es hogy az enberec hamis gyanusag mia tûllen el idegenittettec volna. Ezokaert az en nyomorusagõ szerint az en meltosagõnac meg tartasara eleg tisztesseges remenseget lattatõ kõuetni. De mikoron tõbbet akarnec it ni [!] , ielentec ennekem, hogy meg akarnanak fogyni. Mostan az Orestillat te neked ayanlõ, es õtet te readbizõ az te fiaidra kerlec tegedet, hogy õtet minden bozszusagtol meg oltalmazzad: legy egessegben. De az Catilina egy nehany napig mulatuan az C. Haminisznal az reatun neuû uarosban czak à mig az Flaminiûstul még annac elõtte el hitetet varast fel fegyuerkeztetne, tizenket kõtes vezszõuel es egyeb feiedelmi ekessegekcel az Manliushoz à taborban mene. Ezeket mihelyen Romaban meg ertéc: az tanacz mindgyart az Catilinat es az Manliust, orszag aruloianac itile, az tõb sokasagnac penig bizonios napot hagya. Mely nap elõt bûntetesnelkûl az partos hadbol el mehetnenec mindenec, az halalra itiltettec kõuûl. Annac felette vegeze az tanacz eztis, hogy az polgarmesterec sereget gyûitenenec, es az C. Antonisz haddal az Catilina vtan sietne: Az Cicero penig az varos oltalmara hón maradna. Abban az idõben az Romaiaknac birodalmoc igen nyomorultnac laczot enneken, melynec holot nap kelettûl fogua nap nyugotig minden haddal meg gyõzettetet nenzetsegec engednenec: honnis bekesegec es gazdagsagoc volna (mellyeket az emberec fõ ioknac itilnec) mind az altal talaltattanac kõzzûlõc oly emberec kic mind magokat, mind orszagokat nagy vakmerõ keppen akartac volna el veszteni. Mert az tanacznac ket vegezesere enny sokasag kõzzûl sem iutalõra nezue az arulast [p 0027] senki meg nen ielentette vala, sem az Catilina taborabol el nem ment vala. Annyera nagy erõs partolas es ugy mint ragado betegseg szallot vala tõbbire minden embereknec sziuere. Es nem cziak azok ualanak az orszaghoz idegen sziuel, az kik az partolasban reszesec valanac: hanem még az egesz kõssegis vy dolgoknac keuansagabol az Catilina el kezdet dolgat iaualia uala. Azt penig lattatic vala az kõsseg az û regi szokasa szerint czelekedni. Mert mindenkoron az orszagban az kinec semmi kazdagsagoc ninczen az fõ emberekre irigkednec: az gonoszokat penig dicziric: az regi dolgokat gyûlõlic: vyiakat kiuànac az û magoc allapattyanac meg unasabol, minden dolgoknac valtozasara igyekeznec: haborusaggal es part ûtesekcel, gondnelkûl taplaltatnac mert az szeginseget kõniû karnelkûl akar inekis birni. De fõkeppen az varosbeli kõsseg soc okokert az partolasra hailando vala. Elõszõr, mert mindnyaian valakic auagy gyalazatosok auagy faitalanoc valanac, auagy az kic gyalazatossaggal, attyoktol marat ioszagot el vesztettetnec vala, vegeszetre mindenec az kic latorsagok es gonoszsagok mia hazokbol ki ûzettenec uala, mind ezek Romaban mint egy latroknac barlangiaban õszue gyûltec vala. Masodszor sokan az sylla gyõzedelmerõl meg emlekezuen, miuel hogy lattyac vala, hogy soc kõzõnseges katonakbol tanacz vrac lõttec uolna, nemellyec vgy meg gazdagottac volna, hogy kiraly modra elnenec es ruhaznac magokat: ki ki mind maganac, ha had tamadna, az gyõzedelembûl illyeneket remel vala. Annac felette az iffiusag, mely az mezõkõn kezi munkaiaual taplallya uala szegenseget, kiualtkeppen es kõzõnseges keppen ualo igiretekcel fel inditatuan az varosi hiualkodast az nehez munkanal inkab szeretik vala. Azokat es mind egyebeket az kõzõnseges nyaualya taplal vala. Mennel keuesbe kel czudalnunc, hogy illyen szeginy es gonosz erkõlczû emberec leuen, nagy remensegekhez kepest mind az orszagra, s-mind magokra akartac gondot viselni. Ezec felet az kiknec aattyok halalra itiltetet vala, ioszagot el vetetet es szabadsagok meg kûssebbitetet vala, az Sylla gyõzedelmeuel: nem kûlõmb sziuel variak vala ennec [p 0028] hadnac veget. Sõt azokis, az kic az tanaczal egi ertelemben nem valanac inkab akariac vala, hog az orszag haborodnec meg, hogy nem mint û nekic bõczûlltec nem volna. Az penig az gonoz dolog soc ûdõ muluan iõt uala ismet be az orszagban. Mert minec vtanna az Cn. Pompeius es Marcus Crassus polgarmestersegyeben, az kõseg otalmazoianac hatalmoc heliere allattatec: az fel serdûlt ifiac nagy meltosagra iutuan, kiknec mind ideiec s-mind eliec fene uala, keszdec az kõsseget az tanacznac vadolasaual izgatni, annac felette adomaniokcal es igiretekkelis inkab gyulaztatni, es ugy õkis hirt neuet eshatalmot magoknac keresni. Azok ellen nagy erõuel tusakodic vala tõbbire mind az egesz nemes rend, à tanaczbeliec oltalmazasanac szine alat, valosaggal penig az û magoc õregbûlesekert. Mert (hogy rõuideden az igazat meg mõdgyan) azoc az ûdõc utan valakic az kõsseget haborgattac, tisztesseges szin alat, nemelliec mint ha az kõsseg igassagat oltalmaznac, nemellyec hogy az tanacznac meltosaga õregbednec, az kõzõnseges iot tetetuen ki ki mind az û maga hatalmaert viaskodic vala: sem embersegec sem az vetelkedesben valo modgyoc nen vala. Mindenic fel az gyõzedelemmel kegyetlenûl el vala. De minec vtanna az Cn. Pompeius az tengeri, es az Mitriades kiraly ellen valo hadra kûldetec: az kõsseg allapattya azonnal meg kûssebbedek az gazdagoknac hatalma meg neuekedéc. Ezek birnac vala az tisztekcel, orszagokcal, es minden egyeb dolgokcal: ûk bûntetes es felelennelkûl leuén io allapatban elnec vala. Egyebeket tõruenyekcel ijegetnek vala, hogy az kõsseget az tiszt viselõk sziligyebben birnac. De mihelyen az orszag valtozasara valo remenseg adatek az regi vizszauonas az û sziueket fel indita. Hogy ha az elsõ harczon az Catilina gyõzõdelmet vehetet volna, auagy czak az ellenkõzõkcel egy arant valo lehetet volnais: bizony az egesz orszagra nagy veszedelem kõuetkezet volna: sem azoc az kic gyõzedelmesec lõttec volna, az gyõzedelemmel sokaig nem elhettec volna, vgy hogy eggyk fel ki faraduan, az masic az kinec tõb ereie lõt volna, az biroadlmat [!] es [p 0029] szabadsagot erõuelis az mas feltûl ki tekerte volna. Voltac mind az altal az arulas kiuûl nagy sokan, kic elõszõr az Catilinahoz menni keztec volt. Ezec kõzzûl volt az Fuluis tanaczbeli embernec fia, kit az vtbol vizsza hozatuan, az û Attya meg õlete. Vgyan akcor Romaban az Lentulus (mikeppen az Catilina meg paranczolta vala) kiket erkõlczel auagy allapottal hihet vala, hogy az orszag vytasara alkolmatosoc volnanac, mind û maga s-mind mas altal hitegetõt vala, nem czak az varosbelieket, hanem minden fele embereket, valakic az hadban valami hasznot tehetnenec. Ezokaert az Publius Vmbrenusra biza, hogy az Allobrogesec kõuetit meg keresne, es azokat (ha lehetne) az hadnac tarsasagara hozna itiluen azt, mint hogy mind kõzonseges es kiualkeppen valo adossagban volnanac. Annak felette hogy az Franciaiak termeszet szerent hadakozo nemzetec leuen, igen kõnnyen effele tanaczra terithetnenec. az Vmbrenus miuel, hogy Galliaban kereskedic uala tõbbire mind az varosokban valo fõ embereknel esmeretes vala, es ûys ûket esmeri vala. Azokaert minden kesedelemnelkûl, mihelyen az kõueteket az piaczon meg lata, rõuideden kerdezkeduen az orszag allapattya felõl, es vgy mint szankoduán annac nyomorusagan kezde kerdezni, miczoda veget remellenec annac az nyomorusagnac. Minec vtanna lata, hogy azoc panaszolkodnanac az tiszt viselõknec, fõsuensegec felõl, es vadolnac az tanaczbelieket, ezert hogy semmi segitseg û benne nem lehetne, es hogy az û nyomorusagoknac czac az halalt varhatnac oruossagul: de en vgy mond tûnektec (hogy ha emberec akartoc lenni) modot mutatoc, mellyel illyen nagy nyomorusagtol meg szabadulhassatoc. Ezeket mihelyen monda, az Allobrogesec nagy remensegben hozattatuan, kezdec az Vmbrenust kerni, hogy ú raitoc kõniõrûlne, semmi nem lenne olly keserues es nehez dolog, mellyet õrõmest meg nem czelekednenec, czak hogy az orszagot adossagtol, meg szabadithatnac. Az Vmbrenus õket az Decius Brutus hazaban viue, [p 0030] miuel hogy az, az piaczhoz kõzel vala, es abban az tanaczbanis az Sempronia mia reszetlen nem vala. Mert az Brutus akkor Romaban nen vala. Annac felette az Gabiniustis oda hiua, hogy az beszelgetesnec nagiob meltosga lennen. Annak ielen leteben az arulast meg ielente, abban valo tarsokat meg neueze. Annak felette sokakat minden rendben artatlanokatis oda szamlala, hogy az kõueteknec annal nagyob mereszsegek lenne. annak vtanna mikor azoc az û munkaiokat igirtec volna, ûket haza boczata. De az Allobrogesec sokaig ketsegesec leuenec benne, mi tanaczot kõuetnenec. Egy felõl az adossag az hadnac kiuansagi, es az gõzedelemnec remensegeben valo nagy iutalom vala: mas felõl penig û ellenec ál vala az mas felnec kazdagsaga batorsagosb tanacz es az bizontalan remensegert bizonios iutalmoc. Mikoron ûk ezeket magokban forgatnac vegezetre az ROMAIAKNAC szerenczeie fellyûl fordula. Azokaert az Q. Fabius Sanganac kinek procatorsagaual az orszag felette igen él vala, minden dolgot, az mint ertettec vala, meg ielentenec. Az CICERO az Sanga altal meg ertuen ezt az tanaczot, az kõueteknec meg paronczola, hogy az arulasra valo igyekezeteket felette igen mutatnac, az tõbbihezis el mennenek, magokat igen igirnec, es azon ûgyekeznenec hogy azokat valoban ki tudhatnac. Vgyan akcor az innetsõ es tulso GALLIABAN , annak felette az Picenumban, Brutiumban, es apuliabannis, nagy haborusag vala. Mert azok az kic az CATILINA annac elõtte el kûldõt vala modnelkûl es vgy mint meg bolonduluan czelekednec vala mindeneket: eyeli tanacz kozasokcal, fegyuereknec es hayto szerszamoknac õzve hordasaual sijetuen es minden dolgot fel haborituan tõb felelmet szõrzettec vala, hogy nem mint veszedelmet. Azok kõzûl sokakat az Quintus Metellus Celer tanacz vegezesebõl tõrueny szerint meg fogot vala. Hasonlatos keppen az inetsõ GALIABAN az CAIVS MVRENAIS czelekedet vala, akki abban az tartomanyban fõ hadnagy vala. [p 0031] De Romaban az Lentulus az tõbbiuel eggyût, kic az partolasban reszesec valanac, nagy sereget keszituen (az mint laczik vala) azt vegezte vala, hogy mikor az Catilina Fesulae varos hatarara haddal iutna, az Lucius Bestia ki kõsseg gondgia viselõiè vala, az nepet õszue hiuan panaszolkodnec az Cicero czelekedeti felõl, es ennec az nagy hadnac okat ez ieles emberre haritana ezek az ieggyel az kõuetkezendõ eyel az tõb partosoc, ki ki mind az û dolgahoz kezdene. De azt az dolgot igy mondgyac vala, hogy egy maskõzõt el oztottac volna: hogy, az Statilius es Gabinius nagy sereggel, az varost tizenkethelyen egyszersmind megy gyuitanac hog azzal az czetepateual az Cicerohoz es az tõbbihezis, kic vtan leseskednec vala, kõnniebben iutnanac. Az Cethegus az Cicero aitaiat allana meg es arra rohanna: egyebec egyebekre, de az fiak )menemûek tõbbire az nemessec kõzûl valanac) az attyokat õlnec meg es midõn mindnyaian az õldokles es egyeb mia meg yednenec az Catilinahoz ki szaladanac. Ezek az dolgokat el kezituen es rendeluen az Cethegus mindenkoron panaszolkodic vala az û tarsainac tunyasagarul, hogy azoc ketelkeduen, es az idõt mulatuan az alkolmatossagokat el vesztenec. Effele veszedelemben, czelekedet kiuantatnec inkab hogy nem mint tanaczkozas: czak û magais, ha egy nehannyal meg segetetnec, egyebec el lassoduanis, kez volna az tanaczhazra rohanni: Mert û termeszet szerent kemeny, vastag es io kezû ember vala, minden gyõzedelmet az gyorsasagban helyheztet vala De az Allobrogesec az Cicero paranczolattyabol az Gabinius altal az tõbbiuelis szemben leuenec. Az Lentulustul, Cethegustul, Statiliustul, es Cassiustul, eskûuest keuananac, mellyet peczet alat az û orszagokbelieknec vinnenec. Mert egyebkeppen nem igen kõnnyen inditathatnanac illyen nagy dologra. Az tõbbi semmit nem gyanakoduan hiteket adac, Az Cassius arra magyat igire, hogy ûys keues vartatua oda menne. De egy keuesse az kõuetec elõt Romabol ki mene. Az Lentulus ezekcel egy Crotobeli Tiras Volturtius neuû embert kûlde, hogy [p 0032] az Allobrogesec minec elõtte haza mennenec az Catilinaual egy masnac hitet aduan az frigyet meg erõssittenec. Az Lentulus az Vulturcius altal az Catilinanakis leuelet kûlde illyen igekcel.

Ki legyec attul az kit hozzad kûldõtten meg erted. Meg gondold miczoda nyaualaban legy, es meg emlekezzel magadat ferfiunac lenni. Meg gondolt az te allapatod mit keuannyon. Segitseget mindenektûl kery még az leg also renden valoktulis. Ezec felet szoualis meg hagya, miuel hogy az tanaczbeliektûl ellensegnec itiltetet volna, meg latna michoda tanaczal vetette volna meg az rabokat, es miuel hogy az varosban mindenec keszen volnanac az mellyeket paranczolt vala, ne kesnec kõzelb iõni. Ez dolgoc igy veghez menuen es bizonyos eczakat redeluen, mellyen el mennenec, es az CICERO mindenekrûl kõuetec altal bizonyossa tetetuen, az LVCIVS Valerius Faccusnac, es Caius Promptineusnac, kic az varosban tõruenteuõc valanac, meg paranczola, hogy az Miluius neuû hidnal lesbõl az Allobrogeseket meg fognac. Minden dolgot mellyet kûldettec vala, nekic Cicero meg ielente, es egyeb dolgokatis, hogy az mint a szukseg kiuanna vgy czelekednenec, reaioc biza. Io vitez embereketis ada melleiec. Igy czetepatenelkûl õrizõket vetuen lesben, az mint nekic hagyua vala, titkon az hid ala allanac. Minec vtanna az kõuetec Vulturciussal oda az helire iutottac uolna, es egyszers-mind minden felõl kialtottac volna: az FRANCZVZOK mindgyarast ertuen az dolgot kesedelemnelkûl magokat az orszag birainac meg adac. Az Vulturcius elõszõr egyebeket az harczra intuen, fegyuerrel kezde magat az sokasag ellen oltalmazni. De mihelyen az kõuetektûl el hagyatec, soc szoual eleb elete felõl az PROMPTINIVSNAK kõnyõrõguen, miuel hogy û nalla ismeretes vala, vegezetre nagy felelemmel elete felõl ketsegben esuen, az orszag birainac vgy mint ellensegeknec û magat meg ada. Mely dolgokat veghez viuen mindeneket nagy hamar [p 0033] kõuetec altal az Ciceronac meg ielentenec. De û ebbõl az dologbol egyszersmind igen nagy gondban es õrõmben esek. Mert õrûl vala ertuen azt, hogy az arulas ki ielentuen az orszag illyen nagy veszedelemtõl szabadult volna meg. De busul vala viszontag gyanakoduan ezen, mit kellene czelekedni, holot illyen nagy vetekben talaltatanac volna enni orszagbeliek. Mert tudgia vala, hogy azoknac bûntetesec û neki nehezsegere, bûntetetlensegec peniglen orszag veszedelmere lenne. Ezokaert magat meg erõssituen hagia, hogy menten û hozza hinac az Lentulust, Cethegust, Statiliust, Gabiniust, es az Tarrakcobeli Quintus Cepariust, ki Apulyaban keszûl vala az raboknac fel tmasztasaert. Az tõbbi menten iõuenec: az Ceparius egy keuesse az elõt hazabol ki menuen mikoron az dolgot meg ertette volna, az varosbol ki futot uala. Cicero az Lentulust, miuel hogy orszag biroia volna û maga kezeuel foguan az tanaczban viue, az tõbbit õriszõkcel az Concordia neuû szentegyhazban vitete. Oda gyûyte az tanaczot es midõn nagy sokan abbol az rendbõl oda gyûtec volna, az Volturciust, az kõuetekcel, be viue. Az Flaccusnakis, ki itilõ biro vala, paranczola, hogy az ladat az leuelekcel eggyyût, mellyeket az kõuetektûl el võt vala vgyan oda hozna. Az Volturcius meg kerdetuen az vtrol es az leuelec felõl annak felette mi tanaczoc es mi okoc lõt volna: elõszõr kezde egyeb dolgokat tettetni, es mindeneket az arulas felõl el titkolni. De minec vtanna kõzõnseges hit alat kenszerittetec szollani, mindeneket az mint lõttec volna, meg ielente, tudni illik hogy û egynehany nappal az elõt az Gabinius es Ceparius altal annac az dolognac tarsasagara kõteleztetuen û semmi egyebet nem tudna, hanem az mit az kõuetec, czak hogy az Pub. Antonius, Seruius Sylla, az Lucius Vargunteius, es sokan egyebekis volnanac abban az arultatasban. Vgyan azonokat vallac az Franczuzokis. De az Lentulus mikoron kezdene tagadni: az û leuelei kiuûl azokkalis à szókcal kezdec czafolni, mellyeket az û Sibilla kõnyuebõl szokot volna mõdani, [p 0034] tudni illic hogy az birodalom Romaban ket Corneliusnac igirtetnec, az elõt az Cinna es Sylla, most û volnaaz harmadic, ki az Istennec vegezese szerint az orszagot maganac foglalna. Annac felette hogy az az esztendõ volna huszadic az Capitoliumnac meg égese vtan, mellyet az iõuendõ mondoc czodakbol iõuendõltenec volna, hogy orszaagbeli hadal veszedelmes lenne. Azokaert el oluasuan az leueleket, mikorõ eleb minniaian az û peczeteket meg esmertek volna, vegeze azt à tanacz, hogy tisztektûl meg foztatuan, az Lentulus es à tõbbi szabad alat tartatnánac. Igy az Lentulus az P. Lentulus Spinterre, ki akcor egyhazfiu vala: az Cethegus, Q. Comificiusra: az Statilius, Iulius Czaszarra: Gabinus Marcus Crassusra, Ceparius (mert azis egy keuessel az elõt az futasbol vizsza hozatatot vala) az tanaczbeli neius Terentiusra, bizatatanac. Azonkõzben az kõsseg az arulast meg tuduan, ki annac elõtte vy dolgokra valo ûgyekezetekben, az hadat iauallya vala, akcor elmeiet meg valtoztatuán kezde az Catilina tanaczit atkozni, az Cicerot penig égig magasztalni. Mint ha rabsagbol szabadult volna meg nem kûlõmben õrûl es õruendez vala. Mert egyeb hadi dolgokat praedanac itil vala inkab, hogy nem mint karnac, de az égest, kegyetlennec iszonyunac, es fõkeppen û magoknac veszedelmesnec tart vala ugy mint kiknec minden gazdagsagoc, az minden napi taplalasokban es testnec ruhazattyaban al vala. Azon nap vtan egy Lucius Tarquinius neuû ember hozattatec az tanaczban, kit mondnac vala, hogy az Catilinahoz valo menteben hozattatot volna vizsza az vtrul. Az az ember mikorõ mondotta volna, hogy ûis az arulast meg ielentene, ha kõzõnseges hût aadatnec û neki: minec vtanna az Cicero paranczolta volna neki: hogy az mit tudna elõ mondana, tõbbire ugyan azonokat az mellyeket az Vulturcius mõdot vala az égetes felõl, az fõ fõ enbereknec õldõklese felõl, es az ellensegnec vta felõl ielente. Annac felette hog û az M. Crassustol kûldetet volna, ki az Catilinanac azt izenne meg hogy az Lentulusnac, Cethegusnac es à tõb arulasban leuõknec ki ielentese, ûtet megne ijeztene, [p 0035] hanem annyeuel inkab, sijetne az uarasra, hogy az tõbbinec sziuõket meg erõssitene. es azokis kõnnyebben az vezedelembõl meg szabadulnanac. De mihelyen az Tarquinius az Crassust neueze, ki neuenezetes kazdag es hatalmas ember uala: nemellyec azt az dolgot hihetetlennec itiluen, nemellyec penig, noha igaznac uelic uala, mind az altal, miuel hogy illyen ûdõben az û haragiat inkab kel uala enyhiteni, hogy nem mint giulasztani sokac kiualkeppen ualo dolgokert az, Crassusnac keduezuen, fel kialtanac, hogy az, az bizonsag hamis volna, es keuanac, hogy az à dolog tanaczbol menne ki. Igy az Ciceronac tanaczlasabol az tanacznac nagiob resze azt vegeze, hogy az Tarquiniusnac bizonsaga hamisnac laczanec, es hog ûtet meg kellene fogyni, es addig el nen kellene boczatani, az mig meg nem ielentene, kinec tanczabol hazudot volna illyen nagy dolgot. Valanac abban az ûdõben, kik azt itilnek, hogy az az bizonsag az Pub. Antoniustol gondoltatot volna, hogy az Crassust neuezuen veszedelmnec tarsasaga altal az tõbbitis annyeual kõnnyebben az Crassusnac hatalma meg oltalmazna. De egyebec azt mondgyac vala, hogy az Tarquinius az Cicerotul rendeltetet volna arra, hogy az Crassus az û szokasa szerent, az orsz0agot meg ne haboritana. En magamis hallottam û maganac az Crassusnac szaiabol az vtan, hogy ez az nagy gyalazat az Cicero altal lõt volna û raita. De vgyan azon idõben az Quintus Catulus, es Cn. Piso, sem kõnyõrgessel, sem keduel, sem penzel az Cicerot arra nem vihetec, hogy az Allobrogesec, auagy egyeb bizõsag altal az Caius Caesar hamissan az aruloc kõzze neueztetnec. Mert azoc kõzzûl mindenic nagy gyûlõlseget visel vala û vele: az iso ezert hogy egy Galliabeli embernec meltatlan halalaert tõruenben hiuattatot uolna az Césartul: Az Carulus peniglen az papi feiedelemsegnec keuanasabol gyûlõlsegre geriedet vala, miuel hogy vtolso vensegeben nagy tiszt viselésec vtan, az aesartul, holot még az Caesar iffiu volna, meg gyõzettetet vala. Ez pedig az dolog alkolmatosnac [p 0036] laczik vala, miuel hogy az César mind kiualkeppen ualo adakozassal mind penig kõzõnseges keppen ualo aiandekozassal nagy adossagban vala. De mikoron az Cicerot illyen nagy dologra nem kenszerithettek volna: õ magoc eggyenkent kõrûl iaruan es hazudozuan, mellyeket mõdnac vala hogy az Vulturciustol auagy az Allobrogesektûl hallottac volna, nagy gyûlõlseget szerzettec vala neki, annyera hogy nemelly Romai nemes emberec, kik oltalõnac okaiert az Concordia szenteghaza kõrûl fegyuerrel valanac auagy az veszedelemnec nagysagaiert auagy elmeieknec alhatatlansagaiert, hogy az û io akarattyoc az orszaghoz inkab meg teczenec az Caesart mikor az tanaczbol ki iõue fegyuerrel fenyegetec. Mikoron ezek az tanacz beliektûl igy viseltetnenek es az még az Allobrogesec kõuetinek es Titus Vulturciusnac bizonsagokat helyen hagyuan iutalmat rendelenec nekik: az szabadosoc es az Lentulushoz tartozok kõzûl egy nehanyan kûlõmb kûlõmb utakon az nemes embereket es rabokat az vczakon az û meg szabaditasara ingerlenec vala. Nemellyec, enny sokasagnac, hadnagyokat keresnec vala, kik penzert szoktak vala az orszagot haborgatni. Az Cethegusis kõuetek altal keri vala, az û haza nepet es valagatot szabadosit, hogy vakmerõkeppen meg seregeluen fegyuerrel û hozza be rohannanak. Az CICERO mikoron erte, hogy ezek kezittetnenek:vigyazokat osztuan az vczakon, az mint az ûdõ es az dolog kiuannya vala, es az tanaczot õszue gyûtuen tanaczra boczata, mint kellene czelekedni azokcal az kik õrizet ala vettettenec volna. De egy keuessel az elõt egyenlõ akaratbol az egez tanacz azt itilte vala, hogy azok az orszag ellen czelekettec uolna. Akcoron az Decius Iunius Sillanus leg elõszõr kerdetuen, miuel hogy akcor tetetet vala polgar mesterre, olly sententiat monda, hogy mind azok, kik õrizetben tartatnac uala. s-mind peniglen az Lucius Cassius, Publius Furius Pub. Vmbrenus, Quintus Annius, ha ûket meg foghatnac, meg õletnenec. De vgyan azon Sillanus az Caius Caesar oratioiaual indittatuan ielentette [p 0037] vala, hogy û az Tyberius Nero sententiaiara allana, ki azt mondta vala, hogy arrol az dologrol oltalom alat kellene tanaczkozni. De az Caesar mikor az szer û reia iuta, sententiat kerdetuen az Cicerotul igy szolla.

Minden embereknec , akkik ketseges dolgokrol tanaczkoznac szûkseg tanacz vrac, hogy gyûlõlseg, baratsag, harag, es irgalmassag nelkûl legyenec. Nem kõnnyen lattya meg az embernec elmeye az igazat, ahol azok vralkodnac, es senki egszersmind kiuansaganac es hasznanac nem engedhetet. Ha elmedet gyakorlod ereye vagion de ha azt az keuansag meg biria ez vralkodic, elmednec semmi ereie nem lezen. Sok peldakat szamlalhatnec en elõ mely soc kiralyoc es nepec haragiokban, auagy kõnyõrûletessegekben hituan tanaczotkõuettek: de azokat akarom inkab mondani, az mellyeket az mi eleink sziuõknec fel geriedesec ellen, igazan es io rendel czelekettek, Az Macedoniai hadban, mellyet az Perses kirallyal viseltec, az hodusbeliec nagy es fris varosoc, mely az mi gazdagsagunkal neuekedõt vala, arulónc ellensegûnc lõn minekûnc. De minec vtanna az had el vegezõduen, az Rodiusoc felõl tanaczkozas lõn, az mi eleinc ûket bûntetesnelkûl hagyac, hogy senki azt nen mondhatna, hogy gazdagsagert indittottunc volna inkab hadat ellenec hogy nem mint bozzusagert. Azonkeppen mind az ket Africai hadban mikoron gyakorta az Chartagobeliec bekesegkor es frigynec ideien, soc modnelkûl valo dolgokat czelekettec volna, soha à mi eleinc hasonlo bozszusagot raitoc nem czelekettec, es inkab gondollyac vala azt meg, mi illene magokhoz, hogy nem mint mit erdenlenenec meg azoc. Hasonlatos keppen erre kel nekûnkis vigyaznunc tanacz vrak, hogy tõbbet nalatoc az P. Lentulusnac es az tõbbinec vetke ne hasson, az tû magatoc meltosaganal, es hogy nem annira haragotokra, mint hiretekre visellyetec gondot. Mert hogy ha az û czelekedeteknec melto bûntetetése talaltathatic: iauallom az vy tanaczot. De ha ennec az vetõknec nagy volta mindenec elmeiet fellyûl haladgya: azt itilem hogy oly [p 0038] bûntetesekcel ellyûnc, mellyeket az tõrueny szab elõnkben. Nagy sokan azok kõzzûl, kic en elõttem sententiat mondanac, igen szepen es kõnyõrûletesen szamlalac elõ az orszag veszedelmet mely kegietlen dolog volna, az had, es miczodac esnenec az gyõzettetteken, tudni illik hogy az szûzek es gyermekek tisztatalansagra ragattatnanac, az fiak szûleiõk kebelebõl el uonattatnanac, az azszoni allatoc erõ szakot szenuednenec, szentegyhazac es kinec kinec hayleki meg dulattatnanac õldõklesec es egetesek lennenek, vegezetre fegyuerrel, holt testel, verrel, es sirassal iaigatassal minden helyec be telnenec. De az Istenert mire neze, azoknac oratioia? Arrae, hogy tûtõket haragitana az aruloc ellen? En hiszem akkit illyen nagy es rettenetes dolog fel nem inditot, azt az enbert szo indithattya fel? Nem vgy vagyon: Senkinec az û bozszusaga kiczinnec nem laczik. Sokan azt feletteb valonakis itilik lenni, hogy nem mint kellene. De egyebeknec egyeb szabadsagoc vagion. Akkik magoknac valo eletet elnec, ha valamit vetnec haragiokbol azt keuesen tudgiak meg. Mert affeleknec mind hirec s-mind allapattyok egyenlõk. De az kic nagy birodblomra [!] valasztatuan nagy meltosagban elnec azoknac czelekedeteket minden emberek tudgyak. Igy az nagy allapatban leg keueseb szabadsag vagyon. Mert azoknac sem keduelni sem gyûlõlni senkit nem kel de haragunni valakire tanaczban leg keuesbe illik. Az mi egyebeknel haragnac mondatik, az, az tisztviselõkben keuelysegnec es kegietlensnec neueztetic. En bizoni azt itilem tanacz vrac, hogy minden kinec kûssebbec azoknac czelekedeteknel. De sokan az emberec az vtolsokrol emlekeznec meg, es az Istentelen emberekben az û vetkekrõl el feletkezuen az bûntetesrõl vetekednec, hogy ha az valamennyeuel sulyosb leend. Tudom bizonnyal, hogy az mint ez ieles Decius yllanus alhatatos ember monda, azt orszagunkhoz valo io akarattyabol monda, sem penig illyen nagy dologban baratsagbol, auagy gyûlõlsegbol nen szolot: oly erkõlczet es ianborsagat ismerten. de mind az altal az û sententiaia enneken nen kegyetlennec [p 0039] (mert miczoda kegietlenseg lehetne illyen embereken) hanem az mi orszagunk allapattyahoz illetlennec laczik. Mert bizony auagy az felelem auagy az bozszusag keszeritet teged Syllane ki most tetettel polgarmesterre az iõuendõ eztendõre, hogy vy bûntetesnec nemet gondolnal. Az felelem felõl heaban valot szollanom, fõkeppen holot az ieles embernec az Ciceronac gongia viselesebõl enny fegyueres nep legyen vigyazasban. Az bûntetes felõl azt mondhatom, az mi az dolog hogy az nyauaiakban es nyomorusagokban az halal semmi nem egieb, hanem kenoktol valo nyugodalom, nem bûntetes. Mert az halal az embernec minden nyomorusaginac veget vet, azutan ez vilagon sem õrõmnec sem banatnac helye ninczen. De az Istenert kerlec, miert nem teued eztis hozza az te ertelmedhez, hogy elõszõr ûket vereseggel bûntetnec meg? Azerté hogy az Porcia tõrueny tiltya azt, auagy egyeb tõruenyec? Mellyec azt paranchollyac hogy az halalra itilt emberec ne õlettessenec meg, hanen szankiuettessenec? Azerté, hogy nagyob meg veretni hogy nem mint megy õletni? Mi lehet auagy keserues auagy sulyos illyen nagy vetekben talaltatot embereknec? Ha penig kõnnyeb: mint illic kûsseb dologban az tõruenytûl felni, holot azt nagyobbat altal hagtad De kiczoda hat az akki nem iauallya azt, az mi orszagunc aruloiara vegeztetic? Az idõ, az nap, az alapat, kic minden nenzetsegeken vralkodnac. Meltan esic azokõ, valami esic. De tû, tanacz vraim iol meg gyondollyatoc mit vegeztec egyebec ellen. Minden gonosz peldac io kezdetekbõl erettenec. De mikorõ az tisztec tudatlan auagy gonosz emberekre iutanac, az az vy pelda az meltokrul es az alkolmatosokrul az meltatlanokra vitetic. Az Lacedaebelieket 30. embert vetenec reaioc kic orszagokat igazgatnac. Ezec mennel gonoszb es mindeneknel gyûlõlsegesb embereket talalnac vala, azokat kezdec elõszõr tõruennelkûl meg õletni. Azon az kõsseg õrûl vala, es meltan lenni mondgya vala. De minec vtanna z [!] û szabadsagoc meg õregbedec, keszdenec mind iokat, s-mind gonoszokat az û [p 0040] keuansagoc szerent õldõkleni, az tõbbit felelemmel ijegetni. Igy az rabsagban eset varas az û bolond õrõmenec melto bûntetese valla. Az mi idõnkbeis az gyõzedelmes SYLLA mikoron az Damasippust es egyeb hasonlokat, kic orszagunc nyaualyaiaual neuekettec vala, kezde õletni, ki nem dicziri vala? Mindnyaian azt mondgyac vala, hogy effele gonosz es partos emberec, meltan õlettettenec meg, vgy mint kic part ûtesekcel az orszagot haborgattac volna. De az az dolog nagy veszedelemnec lõn kezdeti, Mert akki mint valakinec vagy hazat, vagy maioriat, uagy edeniet vagy ruhaiat kiuanta vala meg azon igiekezic vala, hogy az az ember, az partosoc kõzze szamlaltatnec. Igy vgyan azonoc, kic az Damasippus halalan õrûlnec vala, egy keuessel az vtan halalra vonattatnac vala, es elõb vege az õldõklesnec nem lõn, az még sylla minden û hozza tartozokat gazdagsaggal be nem tõltõt volna. De en ettûl nem az Marcus Tullius Ciceroban, sem ebben az ûdõben nem felec. De az nagy orszagban soc es kûlõmb kûlõmb elmec vadnac. Meg tõrtenhetic mas idõben, mas orszag hadnagysagaban, kinec hasonlokeppen birodalmaban legyen az orszag nepe, hogy valami hamis dolgot higgyõn igaz gyanant. Midõn ezzel az peldaual tanacz vegezese altal az kardot az tiszt viselõ ki vonnya, ki rendel û neki veget abban? Auagy ki fogia ûtet igazolni? Az mi eleink , tanacz vrac, sem tanacz sem batorsagnelkûl soha nem szûkõlkõttec sem az keuelyseg ûket meg nem tartoztatta, hogy egyebeknec io rend tartasokat, czak hogy iok lõttec legyen, nem kõuetnec. Az fegyuereket es vitezlõ szerszamokat az SAMNITESEKT L : az tis40zt viselõknec penig iegyeket az Thusscusoktul võttec. Vegezetre kit hol alkolmatosnac talaltanac az û frigyes tarsoknal, auagy ellensegõknelis, nagy igyekezettel viszic vala hón veghez. Inkab akariac vala az iokat kõuetni hogy nem azokra irigykedni. De vgyan azon idõben az Gõrõgõknec szokasat kõuetuen vereseggel bûntettetic vala meg orszagokbeli embereket: [p 0041] az halalra itilt embereket halallal bûntetnec vala. De minec vtanna az birodalom meg neuekedek: es az embereknec sokasaga mia partolasoc tamadanac: kezdec az artatlanokat el veszteni, es egieb ez fele gonoz dolgoc lenni: akcor szereztetec az Porcia tõrueni es hasonloc egyebek, mellyec altal szankiuetes engedtetec az halalra itiltetet embereknec. Ezt en elegseges oknac itilem lenni, tanacz vraim hogy vy tanaczot magunknac ebben az dologyban ne fogiunc. Bizonyara tõb ioszag es tõb bõlczeseg volt azokban, kik kiczinbõl naggia tõttec a orszagot, hogy nem mint mi bennûnc, kic azt az iol kereset birodalmatis alig tarthattyuc meg. Mondhatnad: hat az teczike, hogy ûket el boczassuc, es hogy az Catilina hada õrõghedgiek? Semmi keppen nem. De az en itiletem ez, hog az û ioszagokat orszag szamara foglalliuc, û magokat fogsagra vessûk az szabad varosokon, az mellyek leg erõsbek, es hogy soha senkit ezekert se az tanaczban sem az kõssegnel ne tõrekedgyec. Ha ki kûlõmben czelekednec, az tanacz uegezese ez legyen, hogy az az ember mind orszagunknac, mind penig mindnyaiunk meg maradasanac aruloia. Minec vtanna az Caesar szauat el vegeze nemellyec szoual, nemellyec egyeb modon az õ sententiaiat iauallyac vala. De az Marcus Porcius Cato az û ertelmerõl meg kerdetuen illyen oratioual szolla. Ennekem peniglen tanacz vrac, sokkal kûlõmb itiletem vagyon, midõn az mi dolgunkat es veszedelmûnket meg gondolom es nemellyeknec sententiaiokat magamban meg hanyom vetem. Azoc ennekem vgy lattatnac, mint ha azoknac bûntetesec felõl vetetkettec volna, akkic hazaiok, es szûleiek, es hazok, Istenõk ellen tamasztottac hadat. Az dolog penig arra int, hogy inkab tanaczkozzunk azon, mikeppen otalmazhassuc meg azoktol magunkat, hogy nem mint mikeppen bûntethecz meg, az mikor meg leszen. Ennek ha eleit nem Veszed, heaban folyamodol az tõruenire, ha azomban meg esik. Ha az varos ellenseg kezeben iut, semmiek nincz az meg gyõzettetteknec. De az hatalmas Istenert titõket kerlec en [p 0042] kic mindenkor hazakat, maiorokat, õttõt es irot kepeket nagiobaknac bõczûllõltec orszagunknal, ha azokat, valamenemiek immar azoc, kikhez ugy ragazkottoc, meg tartani ha az tû gõnyõrûsegeteknec czendesseget akartoc keresni, serkennyetec fel valaha es visellyetec gondot az orszagra. Nen szolunc most à adokrol, sen az mi frigyes tarsaiaknac bozszusagirol: hanen az mi szabadsagunc es eletûnk vagyon, ketsegben. Giakorta tanacz vrac, sokat szollotan itt ez helyen es gyakorta az mi orszagbeli emberinknec buiasagarol es fõsuenysegerõl sokat panaszolkottan es azert az enberek kõzzûl soc ellensegemis vadnac. Mert en ki magannac es magan akarattyanac semmi fele vetekre szabadsagot nem attam volna, nen kõnnyen boczathatõ vala meg egyebeknec gonosz czelekedetit De iollehet tû azokat, keuesnec bõczûllitec vala: mind az altal, az orszag erõs vala, az gazdagsag az tunyasagot el szanuadi vala. Most penig nen arrol vagyon az szó, ioe vagy gonosz erkõlczben ellyûnc, sem penig mely nagy auagy mily bõczûlletes birodalmoc legien az Romaiaknac, hanen ezec valamenemueknec laczanac mienke auagy magukal eggyût az ellensegé fogianac lenni. Itt merneie valaki sziligseget es irgalmassagot enlegetni? Bizoniara mi még regen az dolgoknac igaz neuezetit el felettûc. Mert mas ember iouanac tekozlasa adakozasanac: es gonosz dolgokban valo vakmerõseg erõssegnec hiuattatic. Azert iutot az orszag ez vtolso nyaualyara. Am bar legyenec adakozoc az frigyes tarsainknac ioszagokbol (miuel hogy illien szokasunc kezdet immar lenni. Am legyenec irgalmasoc az orszag kenczenec lopoihoz czak hogy ûk à mi verûnket ne adgyac el, es midõn egy nehan latornac kedueznec, minniaiunkat ne ueszessenec el. Igen iol es szepen szola ez elõt à C. César az eletrûl es halalrul, en hiszen hamissaknac itiluen azokat, melliek az pokolrul mõdatnac, tudni illic hogy à gonoszoc mas vton mennenec az ioktul kietlen, vndok es felelmes helyekre. Azert ada tanaczul hogy az partosoc ioszagokat orszag szamara kelene foglalni, û magokat penig az szabad varosokban õrizet alat kellene tartani. En hiszem hogy azon fél, hogy ha Romaban lennenec, auagy az partosoktul auagy arra fogadot sokasagtul erõuel meg ne [p 0043] szabadithatnanac. mint ha az gonoszoc es az latrok czak it Romaban es nen ez egesz orszagban volnanac, auagy mint ha nagiob ereie ott az vakmerõsegnec nem volna, ahol az otalomra keueseb tehetseg vagyon. Azokaert, ez az tanacz hiaban valo, ha ezekert fèl az veszedelemtõl. Ha penig mindnyaiunknac, illyen nagy felelemben û egiedûl nem fel: annyeual inkab szûkseg, hogy en magamat es tûtõket felczelek. Azert midõn az Pub. Lentulusrol es az tõbbitõl vegezzûnc: azt bizonnyal el hidgietec, hogy tû egiszers-mind az Catilina seregerõl es mind az tõb partosokrolis vegeztec. Menyeuel szorgalmatosban tû ezt czelekeditec annyeual az û szûuõk erõtlemb leszen. Ha lattyak, hogy valamenyere el lankattatoc, mingiart mindnyaian nagy batorsaggal raitunc lesznec. Ne vellyetec azt, hogy az mi eleink az orszagot kiczinbõl fegyuerrel tõttec volna naggia. Ha az vgy volna: sokcal szeb orszagunc volna mi nekûnk. Mert mi tõb frigyes nepekcel es orszagunkbeliekcel, annac felette tõb hahi [!] szers4zamokcal, es louakcal birunc, hogy nem mint azoc. De egyeb dolgoc voltac, mellyec azokat naggya tõttec, mellyekcel mi nem birunc, tudni illic ithon serenseg, kiuûl igaz birodalom. Annac felette tanaczkozaskan valo szabados elme, mely sem veteknec sem gonosz kiuansagoknac nem szolgalna. Ezek helyen vagyon mi nalunc buiasag, es fõsuenyseg, kõzõnseges keppen szegenseg, kiualtkeppen gazdagsag. Dicziriûk az gazdagsagot: kõuettyûk az restseget: az iok es gonosz emberek kõzõt semmi kûlõmbseg ninczen. Minden iamborsagnac iutalmit az tisztesseg kiuanas foglalta el: mely nem czoda, holot ki ki mind kõzûlletec maganac tanaczot fog, es holot hazatoknal az giõnyõrûsegeknec, itt az tanaczban penznec auagy baratsagnac szolgaltac. ezert vagyon hogy az ûres orszara rohannac az partosoc. De ezeknec en beket hagyoc. Mostan igen fõ emberec eskûttec õszue hogy hazankat meg egessec es az Gallusokat (mely nemzetseg az Romaiaknac nagy ellensegec) erre az hadra fel indiczak Ellensegûncfeiedelme haddal feiûnk felet vagyon. Es megis ketelkedteke, [p 0044] es gianakottoke benne, mit kellien czelekekednetek [!] az varosban talalt ellensegekkel? Am kûniorûllietek raitoc. Mert en hizem valami Iffiu emberec tisztesseg kiuanasbol vetkeztenec. Am bar fegyueresen boczassatok el. De bizony ez az sziligyseg es irgalmassag tûnektec, ha ûk hadat tamazthatnac, Nyomorusagtokra fordul. En hizem ez az dolog kegietlen: De tû mind az altal nem féltec attol. Bizony igenis feltec: de restsegbõl es tuniasagbol eggitec az mastokat varuan kestec en hiszem az halhatatlan Istenben biztoc, ki ezt az orszagot nagy veszedelmekben giakran meg atrtotta. Bizony nem zcak keuansaggal es Azszony emberhez illendõ iaigatassal szereztetic az Istennec segitsege, hanem vigiazassal, munkalkodassal, io tanaczoknac kõueteseuel leszen minden dolog szerenczes. Ha magadat az restsegnec es tuniasagnac adandot hiaban hiuod segetsegûl az Istent. Mert vgy meg haragut, es nen halgat meg Az mi eleinknel az Aulus Manlius Torquatus az Galliay hadkor fiat meg õlete vala, czak ezert hogy az Attia paranczolattia ellen harczolt volna meg az ellensegel. Igy az az ieles iffiu nem gonozsagaert, hanem feletteb valo erõssegeiert fizete halallal. Hat tû gianakottoke megis ezõn, mit vegezzetec orszagunknac kegietlen aruloirol? En hizem azoknac elõbbi eletec fedezi el az û vetkeket. De az bar keduezzetec az Lentulus meltosaganac, ha û valaha szemermetessegenec, ha hirenec neuenec, ha Istennec es velami embereknec keduezet. Engedgietec meg az Cetegusnac vetket Iffiusagaert, hogy ha immar masodic hadat nem tamaztot hazaia ellen. Mert mit szolliac en à Gabiniusrol, Statilusrol es Cepariusrol, kic hogy ha iamborac voltac volna valaha, bizony illien tanaczot az orszag ellen nen tamasztottac volna. Vegezetre, tanacz vrac, ha az veteknec helye volna, kõnnien meg engednen, hogy az dolog tanitana meg titõket, miuel hogy az en bezedemet meg vtalliatoc. De minden felõl kõrniul vetettûnc: az Catilina seregeuel torkunkõ uagyon: tõb ellenseg az kõ falõ belõl à varas kebeleben vadnac: sem nem keszûlhetûnc, sem nem tanaczkozhatunc semmit titkõ. Meniuel inkab [p 0045] kel sietnûnc. Azert en sententiam ez, miuel hogy orszagunc egynehany gonosz embereknec tanacza miat nagy veszedelemre iutot, es ezek az Titus Vulturiusnac es az Allobroges kõueteknec ielentesebõl meg vallottac, hogy ûk hazanc ellen, es abban leuõk ellen õldõklesre, égetesre, es egyeb rut es kegyetlen dolgokra igyekeztenec volna, az mi eleinknec szokasoc szerent vallasoc vtan meg õletessenec, vgy mint kic nyiluan valo keppen meltoc legyenec az halalra. Minec vtana az Cato le ûle mindnyaian az polgarmesterseg viselt emberec es az tanacznac nagy resze az û sententiaiat diczirec, es az û sziuenec batorsagat égig magasztalac. Egyebec egyebeket felelmeseknec mõdnac vala, az Catot negy es hires embernec itilic vala. Azokaert az tanacznac vegezese à szerent lõn az mint û mondta vala. De ennekem sokat oluasuan es sokat hauan, mellyeket az Romaiac hón es hadban fõldõn es vizen dicziretessen czelekedtenec teczec hogy meg ielentenen miczoda szenuedhetet volna enny dolgokat el. Tudõ vala hogy gyakorta az Romaiac keues neppel soc ellenseget meg vertec volna: ertettem vala, hogy kiczin neppel nagy hadat viseltec volna egy nehany gazdag kiraliokcal. Annac felette hogy gyakorta gonosz szerenczet szenuedtec volna, es ekesen valo szollassal az Gõrõgõktûl hadban valo diczirettel az gallusoktul meg gyõzettettec volna. De en sokat gondolkoduan ezekrûl azt itiltem magamban, hogy mind ezeket egy nehany szamos embereknec ioszagos czelekedetec vitte veghez, es azert lõt, hogy az gazdagsagot az szegenseg, az sokasagot az keuesis meg gyõszte legyen. De minec vtanna az ors4zag buiasag es tunyasag mia meg vesze, viszõtag az birodalõ az û nagysagaual, az feiedelmeknec, es tiszt viselõknec vetkeket el szenuedheti vala, es vgy mint el venheduen soc idõtûl fogua Romaban ioszagos czelekedettel hires neues ember nem igen volt. De az en idõmben ket kilõmbõzõ erkõlczû ieles emberec voltanac, az M Cato, es C. Caesar. Kiket miuel hogy az dolog hoza elõ nem akartam el mulatni, hogy mindeniknec termeszetit es erkõlczet, az mint elmemmel fel erhetem, meg ne ielentenem.

[p 0046]

Azokaert ezeknec nemzetec ideiec, ekesen valo szollasoc tõbbire egyenlõc, voltanac. Sõt elmeieknec nagy voltais, es diczireti egyenlõc, de mindeniknec kilõmb kilõmb volta. Az César nagynac boczûltetic vala io tetemenyeiertis, es bõkõlczegeiert. Az Cato penig eletenec iamborsagaiert. Amaz szeligyseggel es irgalmassaggal lõt vala hiresse, ennec az kemenseg szerzet vala meltosagot. Az Caesar aduan, segituen, es sokaknac meg kegyelmezuen: Az Cato penig semmit nem aduan, niert vala dicziretet. Eggyikben az nyomorultaknac oltalmoc vala: az masikban az gonoszoknac bûntetesec. Amannac nyaiassaga, ennec alhatatossaga diczirtetic vala. Vegezetre az Caesarnac szokasa vala, hogy munkodnec vigyazna, barati dolgaira viseluen gódot, magaet el hadna, semmit meg nem tagadna, az mi aiandekra melto uolna. Maganac nagy birodalmat, sereget, es vy hadat kiuan vala, à hol embersege ki ielenthetnec. De az Cato embersegre es tisztessegre, es fõkeppen kemensegre igykezic vala. Nem gazdagsaggal az gazdaggal sem partolassal az partossal, hanem az serennyel serenseggel az embersegessel szemermetesseggel, az artatlannal, maga meg tartoztatassal vetekedic vala. Inkab akar vala io lenni, hogy nem mint lattatni. Azokaert menyuel keuesbe kiuannya vala az dicziretet: annal inkab azt meg nyeri vala. Minec vtanna az tanacz az Cato sententiaiat helyen hagya: az Cicero ionac iteluen lenni hogy azt az eczakat az meli kõuetkezic vala elõl venne, hogy azonkõzben valami ne tamadna: Az halalbol valo bûntetesre rendeltetet tiztbelieknec meg paranczola hogy az melliec azoknak meg õlesere szûksegesec volnanac, elõ keszittenec. Eo maga õrizõket osztuan az vczakra az Lentulust az tõmleczben viue, hasonlatos keppen az tõbbitis az ors4zag itilõ mesteri. Vala egy hely abban az tõmlõczben mellyet Tullianunnac neueznec vala bal kez felõl, vgy mint Xll. lab nyomnira egy keuesse alaczõban. a kõrûl kõ falac vadnac, felette penig kõ boltas: de felette fetet es rettenetes bûdõs. Oda az helyre minec vtanna az Lentulus le boczattatec; arra rendeltetet [p 0047] emberec az kiknec hagiua vala, kõtellel ûtet meg foitac. Igy az vri nemzetbõl es az neuezetes Corneliusoknac hazabol valo Lentulus, ki romaban consulsagotis viselt vala, erkõlczehez es czelekedetihez melto halalt szenuede. Az cethegus, Statilius abinius, es Ceparius hasonlatos keppen meg õletenec. mikoron azok az dolgoc romaban visltetnenec: az Catilina az egesz sereg kõzzûl, mellyet û is gyûitõt vala, es az Manliussalis vala, ket legio sereget szerze, es az louag seregeketis, à mint lehete, szam szerint ki tõlte. Annac felette az mint ki ki mind szabad akarattyabol az frigyes nepec kõzzûl az taborban iõt vala, azokatis egy arant el oszta, es rõuid ûdõn az legio seregeket embereknec szamaual be tõlte, holot elõszõr ket ezernel tõbben vele nem voltac volna. De az egesz sereg kõzzûl negyed reze az nepnec alig vala iol fel fegyuerkeztetue, az tõbbi, az mint ki ki mind magat tõrtenetbõl fel fegyuerkeztethette vala, haigalo szersz4amokat, auagy lanczakat, auagy meg hegiezet karokat viselnec vala. Deminec vtanna az Antonius kezde az sereggel el erkezni: az Catilinais kezde az hegyeken menni: es neha Roma neha Gallia fele teringetni az tabort, hogy az ellensegnec harczra valo alkolmatosssagot ne adna. Mert azt remenli vala, hogy rõuid nap nagy serege lenne, ha Romaban az partosoc az el kezdet dolgot veghez vihetnec. Azonkõzben az rabokat az hadba be nem fogadgia vala, kic leg elõszõr û hozza nagy sereggel mennec vala, azt penig û czelekedi vala bizuan az partolasnac nagy voltahoz, es aztis itili vala, hogy illetlen volna û hoza, hogy az orszagbelieknec ûgyet az futot rabokcal kõzlene. De minek vtanna az taborban hir iõue, mikeppen Romaban à partolas ki tudatot uolna es az Lentulus es Cethegus az tõbbiuel eggyût meg õlettec volna: tõbbire mindnyaian, kic az hadban nyeresegnec remensegeiert, auagy vy dolgoknac kiuansagaert iõttec vala, idestoua el oszlanac. Az tõbbit penig az Catilina erdõs hegyeken es nehez vtakon, az Pistorian mezõre hoza, oly tanaczal, hogy altal vtakon titkon az houafontul valo galliaban futnanac. De az [p 0048] Q. Metel: Celer, ki harõ legio sereggel az Picenum mezeien taborban vala, el latta vala az Catilinanac nehez allapattyabol, hogy û azokra igykekeznec, mellyeket most meg mondanc. Azokaert midõn az û utat az pribekec altal meg erte: mingyarast taborat el indita, es az hegyek alat meg szalla, melyre az Catilinanac kel vala ala iûni, ha Galliaban akarna sietni. Az Antonius sem mezsze vala onnat, vgy mint ki nagy haddal tér helyeken ûzi vala õket. De az Catilina minec vtanna lata hogy az hegyektõl es az ellensegnec seregitõl kõrûl vetetet volna, es hogy az varosban gonosz szerenczeiec lõt volna, es sem az el szaladasrol sem egyeb segitsegrõl semmi remensege nem lehetne: itiluen hasznosnac lenni ha illyen szûksegben az szerenczet meg probalna, vegeze azt hogy az Antoniussal mennel hamareb lehetne meg harczolna. Azokaert az sereget õszue hiuan illyen oratioual szolla. Meg probaltam en azt, vitezec, hogy az sz4ó nem õrõgbiti meg az emberseget, sem penig az tunyabol sereny, es az felenkbõl erõs vitez, az hadnagynac batoritasaual nem szokot lenni. Mert kinec elmeieben az menye batorsag vagyon, auagy termeszetbõl auagy szokasbol, czak annyi szokot lenni az hadbannis. Valakit sem az dicziret sem az veszedelem fel nem indit, hiaban fogod azt inteni. Mert az felelen nem hadgia az batoritast halgatni. De en tûtõket azert hittalac, hogy rõuideden inczelec, es egyszer s-mind az en tanaczomnac okatis meg ielenczem. Tudgiatoc vitezec, az Lentulusnac restsege es tunyasaga menemû nagy veszedelmet szerszet, mind û maganac s mind mi nekûnc, es mikeppen, midõn az varosbol segitseget varoc, Galliaban el nem mehetec. Most peniglen miczoda allapatunc legyen velem eggyût mindnyaian iol ertitec. Az ellensegnec két tabora el ellenûnc eggic az varos felõl, masik Gallia felõl. Touab itt ez helyen ha szinten igen akarnankis az buzanac es egyeb dolgoknac szûksege maradnunc nem engedi. Valahoua akarunc menni fegyuerrel kel vttat nytnunc. Azokaert titûket intlec hogy erõs es bator sziuel legyetec es mikoron harczolni kezdetec, arrol meg emlekezzetec, hogy az gazdagsagot tisztesseget, [p 0049] dicziretet, annac felette szabadsagtokat es hazatokat az tû iob karotokon veselitec. Ha giõzedelmesec leszûnc minden dolgoc batorsagosoc lesznec mi nekûnc, eledelûnc bõuen lezen es mind az szabad varasoc, mind az Romabol szaparodot nepec nekunc engedni fognac. Ha pedig felelmûnkben hatra allandunc mind azoc mi ellenûnc lesznec, sem à hely, sem senkinec baratia azt meg nen oltalmazza az kit az û maga fegyuere meg nem oltalmaz. Vegezetre, vitezec, nem azon szûkseg kenszerit minket à mely ûket. Mi hazankert szabadsagunkert, eletûnkert, viaskodunc: ûk heiaban vinac egyy nehany embereknec hatalmaiert. Mennel inkab batorsagosban kel reaioc rohannotoc, meg emlekezuén elebbi embersegtekrûl. Meg lehetet volna tûllûnc, hogy eletûnket szankiuetesben vittûc volna altal gyalazatunkal. Nezhettéc nemellyec kõzzûlletec Romaban az mas ember gazdagsagat, maga ioszagat el vesztuen. De miuel hogy azoc rut es tûrhetetlen dolgoknac laczanac vala ferfi embereknec, ezt az tanaczot akartatoc kõuetni. Azert ha ettõl meg akartoc menekedni, szûkseg hogy mereszseggel es batorsaggal legietec. Senki az hadat bekesseggel meg nem valtoztattya, hanem czak az gyõzedelmes. Mert futasban helyheztetned remensegedet, mikor fegyueredet, mellyel testedet oltalmazod, az ellensegtûl, el forditandod, az tiszta bolondsag. Mindenkor az harczon azoknac vagyon nagyyob veszedelmec, kic inkab felnec. De az mereszseg kõfal gyanant vagyon. Mikoron tûtõket, vitezek, meg gondollac es az tû czelekedetteket meg itilem az gyõzedelemrõl nagy remensegben vagyok. Az tû mereszsegtec, iffiusagtoc, es embersegtec engemet biztatnac. Annac felette az szûksegis, mely még az felelmeseketis erõssekce teszi. Mert hogy az ellensegnec soksaga minket kõrûl ne vehessen, az helynec szorossaga aztmeg czelekedi. Hogy ha penig az szerencze az tû emberkedesteknec nem szolgalna, meg lassatok, hogy az tû eleteteket bozszu allasnelkûl el ne ueszessetec, esmeg fogatuan barom modra magatokat meg ne haggiatoc õletni, hanen vitez modra [p 0050] viuan, siralmas es veres gyõszedelmet haggiatoc az ellensegnec. Ezeket mihelyen monda egy keueset varakoduan hagia hogy trombitat fuyanak, es sereget õszue rendeluen tér helyre szalla le. Az utan mindeneknec, louait onnet el kûlde, hogy az az vitezeknec az veszedelem egyenlõ leuen nagyob batorsagoc lenne, es û magais gialog szerben szaluan seregét az helynec es az nepnek miuoltahoz kepest el rendele. Mert mint hogy az tér hely hegiek kõzõt vala es bal kez felõl es iob kez felõl nagy erõs kõ szikla vala: nyolcz zaszlo allya nepet elõl allata, az tõbbit segitõ seregûl szorosban helyhesztete. Ezec kõzzûl minden valagatot es hazoknal lako szazadosokat, annac felette az kõz katonac kõzzûllis az leg iob fegiuereseket az elsõ harczra valogata, az C. Manliust iob kez felõl hagia. Eo maga szabadosiual es fizetet nepeuel az fõ Zaszlo melle alla mellyet az Cymberek hadaban mongiac, hogy az C. Marius viselt volna taboraban. Mas felõl penig az Caius Antonius, ki labaual beteg vala, miuel hogy az harczon nem lehet vala, az Mar: Petreus fõ hadnaggiara biza a sereget. Az az had nagy regi latot seregeket, mellyeket ezert az haborusagert gyûttõt vala, elõl allata. Az tõb nepet azoc vtan seregûl helyheztete. Eo maga louan kõrûl iaruan es mindeneket neuen neuezuen int es kér vala, hogy meg emlekeznenec hogy õk fegyuertelen latroc ellen, hazaiokert, szabadsagokert, Istenekert, es hazokert vinanac. Miuel hogy fõ hadakozo ember leuen, harminc esztendõuel touab forgot vala hadakban es tiszt viselesekben nagy diczirettel, tõbbire mindnyaiat esmeri vala az vitezeknec es kinec kinec vitezseget iol tuggya vala. Azokat elõ szamlaluan az vitezeknec sziueket batorittya vala. De mihelyen minden dolgokat meg latogatuan az Petreus trõbitat fuuata, hagya, hogy az seregek lassabban indulnanac. Azont keszde czelekedni az ellensegnec seregeis. De minec tanna oly kõzel iutanac egy mashoz hogy az kopiasoc meg harczolhatnanac: nagy kialtassal mind az ket fél õszue roppana: es el hagyuan az haito szerszamokat kardra kelenec: Az regi katonac elõbbi embersegekrûl [p 0051] meg emlekezuen kezdenec erõssen forgodni az ellenseg kõrûl. Azokis minden felelennelkûl ellenec alnac es nagy erõssen harczolnac. Azonkõzben az Catilina valagatot vitezekkel az elsõ harczon forog vala, az el farattakat segiti vala, es vyakat allat vala az sebesec helyere, mindenekre gondot visel vala, û magais igen harczol vala, es gyakran vagia vala az ellenseget, es egyszers-mind erõs viteznec es io feiedelemnec tisztet czelekeszu vala. A Petreus mikoron lata, hogy az Catilina az û remensege kiuõl nagy erõssen viaskodnec, az kõrniûlette valo zazlo allia nepet az ellenseg kõzibe boczata es azokat meg szaggatuan, mikorõ eggyûtis masuttis kezdenenec vizsza allani mind meg õlete es le vagata. Az vtan mind az ket oldal felõl az tõbbire rohana. Az Manlius es Fesulanus az elsõ harczolokkal el esenec. Az Catilinais minek utanna lata, hogy az û hada, meg veretettet volna, es û maga czak keuesed magaual maradot volna, meg emlekezuen fû nemzetsegerõl, es elõbbi meltosagarol az sûrû ellenseg kõzze futamadec, es ott harczoluan altal verettetec. De az harcz el vegezõduen akkor lattad volna meg, minemû nagy vakmerõseg es szûnec batorsaga lõt volna az Catilina hadaban. Mert az meli hellien kiki mind elteben az harczra meg allot vala, vgian ottan halala vtannis az û testec fekzic vala, keuesen egy keuesse az tõbbitõl el tauozuan talaltatanac, kiket az fû zazlo allia kõzepben meg szaggattac vala, de mind az altal azokis mindnyaian arczul sebesitettec vala meg: Az Catilina penig mezsze az õueitûl az ellensegnec testei kõzõt talaltatec meg, ki még akkoris valamenyere lelket vehet vala, es az mely kegietlenseg meg eltebennis benne vala azt abrazattiaban meg tartia vala. Sunma, az egesz sereg kõzzûl, sem az harczon sem az futasban czac egy szabados orzagbeli ember sem fogatathatec meg. Annyera egy arant kedueztec vala mindnyaian az û magoc es ellensegec eletenec. Mind az altal az Romaiaknac sem lõn õruendetes auagy vernelkûl valo gyõzedelmec. Mert az kik mennel erõsb vitezec voltanac auagy az harczon meg [p 0052] halanac, auagy nagy sebesen maradanac meg. Sokan penig len kik az Taborban latasnac uagy foztasnac okaert iõttec vala az ellensegnec testeket forgatuan, nemelliec baratiokat nemelliec gazdaiokat nemeliec rokonokat talalliac vala meg lõnec ollyakis, kic ellensegeket esmerec meg. Igy ez egez taborban kilõmb kilõmb fele, viagasag, banat, siralom es õrõm vala.