Tóth Tünde:
BALASSI ÉS A NEOLATIN SZERELMI KÖLTÉSZET
Tartalomjegyzék
Irodalomjegyzék

 • A magyar irodalom története a kezdetektől 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 1964.

 • ÁCS Pál
  1994 Ratio és oratio. Rimay János verstípusai, Klaniczay-emlékkönyv, szerk. JANKOVICS József, Bp., 270-283.
  1995 Ratio e oratio. Tipologie poetiche János Rimay, Annali dell' Instituto Universitario Orientale di Napoli, Studi Fenno-Ugrici I. Dipartemento di Studi dell' Europa Orientale I.U.O., 149-172.

 • ANGERIANO, Girolamo, The Erotopaegnion. A trifling book of love of G. A. Edited and translated with commentary by Allan M. WILSON, Bibliotheca Humanistica et Reformatorica, volume liii, Nieuwkoop, De Graaf Publishers, 1995.

 • Hieronymi ANGERIANI Neapolitani Ερωτοπαιγνιον, Eclogae, De obitu Lydae, De verbo [sic!] poeta, De Parthenope, Venetiis per Ioan. Ant. de Nicolinis de Sabio. Anno Domini mdxxxv. Mensis Augusti. (1535)

 • BALASSA Bálint Minden munkái, i-ii., kiad. és bev., DéZSI Lajos, [H.n., é.n.] Bp., 1923.

 • Balassa-kódex, közzéteszi KőSZEGHY Péter, jegyzetek, átírás, utószó VADAI István, Balassi Kiadó, 1994.

 • Balassa-kódex, 2. jav. kiadás, sugárlemez, szerk. HORVáTH Iván, közreműködők VADAI István, KOVáCS István, SZEDMáK Sándor, Budapest, Hypermedia Systems, 1996., (uez. a hálózati világkiállításon: http://www.idg.hu/expo/oktogon/balassa/)

 • BALASSI Bálint Összes művei, I-II., összeállította ECKHARDT Sándor, Akadémiai Kiadó, Bp. 1951, ill. 1955.

 • BALASSI Bálint Összes versei a versek helyreállított eredeti sorrendjében, közzéteszi HORVáTH Iván, utószó BORI Imre, Tanulmányok. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke. 9. füzet, Újvidék – Novi Sad, 1976.

 • BALASSI Bálint Összes versei és Szép magyar komédiája, szerkesztette és a szöveget gondozta VARJAS Béla, Bp., 1981.

 • BALASSI Bálint Összes verse, hálózati kritikai kiadás, szerkesztette HORVáTH Iván és TóTH Tünde, főmunkatárs: VADAI István, munkatársak: DIóSSI Adrienn, KőVáRI Krisztina, LEáNYVáRI Enikő, MIHáLY Eszter, PARáDI Andrea, RáK Balázs, SURáNYI Anna, TAR Sándor és VáGNER Edina. Gépeskönyv, Bp., 1999. (Virtuálissajtó alatt.)

 • BALASSI Bálint Versei, szerk. KőSZEGHY Péter – SZENTMáRTONI SZABó Géza, Bp. 1993, (19942).

 • BALAVIONE, Claudie
  1980 A la suite des „Basia” de joannes Secundus: questions sur l' imitation, Acta Conventus Neo-Latini Turonensis, I-II., Troisieme Congres International d' Études Néo-Latines, Tours, Université François-Rabelais, 6-10 Septembre 1976, édités par Jean-Claude MARGOLIN, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, De Pétrarque a Descartes xxxviii., 1077-1092.

 • BÁN Imre
  1976 Balassi Bálint platonizmusa, Uő., Eszmék és stílusok, Akadémiai Kiadó, Bp., 122-139.

 • BARTÓK István
  1996 ...habet etiam suas inventiones rhetorica” Balassi inventio poeticája, Iskolakultúra, vi, szeptember, 58-67.

 • Theodori BEZAE Vezelii Poematum. Editio secunda, ab eo recognita. Item ex georgio Buchanano aliísque variis insignibus poetis excepta carmina, prêsertímque epogrammato. Anno m.d.lxix Excudebat Henr. Steph. ex cuius etiam epigrammatis Graecis et Latinis aliquot caeteris adiecta sunt. (1569) (OszK App. H. 429.)

 • BÍRÓ Gyöngyi – TÓTH Tünde
  1996 Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója, Iskolakultúra, vi, szeptember, 49-57. = Uez. Balassa-kódex, 2. jav. kiadás.

 • BOCCACCIO, Giovanni, Defence of Poetry: Genealogiae deoum gentilium liber xiv, Edited from University of Chicago MS.100 by Jeremiah REEDY, Published for the Centre for Medieval Studies by the Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1978.

 • BÓTA László
  1978 A magyar zsoltár Szenci Molnár Albert előtt, Szenci Molnár Albert és a magyar későreneszánsz, Adattár a xvi-xviii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4. Szeged.

 • vCarmina quinque illustrium poetarum, ..., (Petri BEMBI Liber I, Andreae NAVAGERII Liber I, Balthassaris CASTILIONI Liber I, Ioannis COTTAE Liber I, M. Antonii FLAMINII Libri III, eiusdem paraphrasis in triginta psalmos versibus scripta), Venetiis, ex officina Erasmiana Vincentii Valgrisii, m.d.xlviii. (1548)

 • L' Amarilli pastorale di Cristoforo CASTELLETTI, Nuovamente dall' istesso Auttore accresciuta, emendata, e quasi formata di nuovo, In Vinegia Presso Gio. Battista Sessa, et fratelli, m.d.lxxxvii. (1587)

 • CASTIGLIONE, Baldassare, Az udvari ember, fordította ZICHY Rafaelné, H.n. Én.

 • DANTE összes művei, szerk., KARDOS Tibor, Magyar Helikon, H.n., 1962.
 • DÉZSI Lajos
  1923 L., BALASSA Bálint Minden munkái

 • DI FRANCESCO, Amedeo
  1976 Balassi Bálint költészetének manierista vonásai, ItK, 633-658.

 • Aeli DONATI Commentum Terenti recensuit Paulus WESSNER, Stutgardiaeaedibus B.G.Teubneri mcmlxii. (1962.)

 • ECKHARDT Sándor,
  1913 (19722) Balassi Bálint irodalmi mintái, Uő., Balassi-tanulmányok, a kötetet összeállította és sajtó alá rendezte KOMLOVSZKI Tibor, Akadémiai Kiadó, Bp, 172-252.
  1921 (19722) Balassi Bálint és Petrarca, Uő., Balassi-tanulmányok, a kötetet összeállította és sajtó alá rendezte KOMLOVSZKI Tibor, Akadémiai Kiadó, Bp, 253-266.
  1941 (19722) Poeta doctus, Uő., Balassi-tanulmányok, a kötetet összeállította és sajtó alá rendezte KOMLOVSZKI Tibor, Akadémiai Kiadó, Bp, 160-172.

 • ELWERT, Theodor W.,
  1978 Il petrarchismo cinquecentesco e la poesia latina degli umanisti, Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama – Petrarco e il petrarchismo nei paesi slavi, prisedio – a cura di Frano ÈALE, Zagreb-Dubrovnik, 173-178.

 • FARAL, Edmond
  1971 Les arts poétiques du xiie et du xiiie siecle. Recherches et documents, Paris.

 • FAZEKAS Sándor – JUHáSZ Levente – PAP Balázs – SIMON József
  1995 Kombinatorikus horizont Szenci Molnár Albert zsoltárfordításában, http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/pseudo.htm

 • FC-CSOPORT
  1989 A strófaváltás a xvii. századi magyar költészetben, ItK, xciii, 250-255.

 • FICINO, Marsilio, Commentarium, fordította IMREGH Monika, Pompeji, 1993/1-2., 221-245; 1993/3-4., 93-109; 1995/1., 100-120; 1995/2., 71-90; 1995/3., 82-103; 1996/1., 77-99.

 • FIRPO, Luigi
  1973 Girolamo Angeriano, Societa Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli, Accademia di Scienze Morali e Politiche, quaderno n. 12., Libreria Scientifica Editrice, Napoli.

 • FORSTER, Leonard
  1969 The Petrarchan Manner: an Introduction, Uő, The Icy Fire. Five Studies in European Petrarchism, Cambridge, 1969.
  1973 On Petrarchism in Latin and the Role of Anthologies, Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis, Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23-28 August 1971, edited by Jozef IJSEWIJN and Eckhard KESSLER, Leuven University Press, Wilhelm Fink Verlag München, 235-244.
  1978 Some Examples of Petrarchism in Latin, Petrarca i petrarkizam u slavenskim zemljama – Petrarco e il petrarchismo nei paesi slavi, prisedio – a cura di Frano ÈALE, Zagreb-Dubrovnik, 187-194.

 • De scriptoribus non ecclesiasticis, Graecis, Latinis, Italicis Primorum graduum in quinque Theatris scilicet Philosophico, Poetico, Oratorio, Historico, Critico: Iacobi GADDII academici Svogliati critico-historicum, Et bipartitum opus. In prima parte agitur de iis, qui opera ediderunt ante annum Salut. m.d.l. duobus, et amplius annorum millibus convolutis, Florentiae, Typis Amatoris Massae m.dc.xlviii., Superiorum permissu. (1648)

 • GERéZDI Rabán
  1962 A magyar világi líra kezdetei, Akadémiai Kiadó, Bp.

 • GERéZDI Rabán – KLANICZAY Tibor
  1964 Balassi Bálint, A magyar irodalom története a kezdetektől 1600-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., 448-481.

 • GIRAUD, Yves
  1981 La diffusion des themes pétrarquistes dans la chanson française jusqu 'en 1550, La chanson a la Renaissance, Actes du Xxe Colloque d'Etudes humanistes du Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours. Juillet 1977. Études réunies et présentées par Jean-Michel VACCARO, Tours, 61-79.

 • GRANT, Michael
  1980 Greek and Latin Authors 800 B.C. - A.D.1000, New York 1980.

 • GRASSI, Ernesto
  1992 A humanista tradíció: a 'res' és a 'verba' egysége, Athenaeum, I/2. 53-95.

 • GRAVES, Robert
  1970 A görög mítoszok, fordította SZíJGYáRTó László, Európa Könyvkiadó, Bp.

 • Gyarmathi BALASSA Bálint költeményei, a Magyar Történelmi Társulat megbízásából szerkeszté, jegyzetekkel s bevezetéssel ellátta SZILáDY Áron, Bp. 1879.

 • Gyarmati BALASSI Bálint énekei, szerk.: KőSZEGHY Péter – SZABó Géza, Szépirodalmi Kiadó, Bp. 1986.
 • HAUSER, Arnold
  1980 A modern művészet és irodalom eredete a manierizmus fejlődése és a reneszánsz válsága óta, fordította GöRöG Lívia, Gondolat, Bp.

 • HORVáTH Iván
  1978 „Számtalan az soc Vala vala vala”, Szenci Molnár Albert és a magyar későreneszánsz, Adattár az xvi-xviii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4. Szeged 1978, 183-188. = Szenci Molnár Albert a rímről, in U.ő.: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp. 1982, 192-200.
  1982 Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Akadémiai Kiadó, Bp., 1982.
  1987-88 Egy vita elhárítása. Kőszeghy Péter cikke a „Vita”-rovatban, ItK, xci-xcii, 642-665.
  1997 Az eszményítő Balassi-kiadások ellen, Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, Adattár xvi-xviii. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 35., szerkesztette BALáZS Mihály, FONT Zsuzsa, KESERű Gizella, ÖTVöS Péter, Szeged, 191-203.

 • HUTTON, James
  1935 The Greek Anthology in Italy to the Year 1800, Cornell University Press, Cornell Studies in English xxiii, Ithaca - New York.

 • IMRE Mihály
  1996 A 16. századi latin nyelvű zsoltárköltészet helye a reformáció irodalmában, Debrecen, kézirat, előadás a pécsi konferencián május 25-én.

 • In principio ver. 3.1, Incipit index of latin texts, Brepolis, ISBN 2-503-50454-X, (c)1995 System Integration by Orda – B.N.V., (c)1995 Database by Institut de Recherche et d' Histoire des Textes (C.N.R.S.), (c)Functional design by I.R.H.T. and Brepolis N.V., (c)Publication Rights by Brepolis N.V., CD Answer (r) Retrieval Software, (c)Copyright 1987, 1992 by Pataware Technologies, Inc.

 • JANKOVITS László
  1993 Változatok egy versre, Pompeji, iii, 1-2., 246-249.
  1996 Ad animam suam (Janus Pannonius platonikus elégiájáról), Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerkesztette JANKOVITS László és KECSKEMéTI Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 45-53.

 • JULOW Viktor
  1972 Balassi Katonaénekének kompozíciója, Itk, lxxvi, 640-652.
 • KECSKÉS András
  1991 A magyar verselméleti gondolkodás története a kezdetektől 1898-ig, Akadémiai Kiadó, Bp.

 • KERECSÉNYI Dezső,
  1930 Szenci Molnár Albert lapszéli jegyzetei, Protestáns Szemle, 393-397.

 • KIRáLY Péter
  1996 Balassi és Regnart, Iskolakultúra, vi, szeptember, 75-82.

 • KLANICZAY Tibor
  1965 A textológiai munka problémái, A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv-és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, xix. kötet, 1-4. szám, 339-349.
  1957 Hozzászólás Balassi és Rimay verseinek kritikai kiadásához, MTA I. OK, 265-338.
  1961 (19972) A szerelem költője, Uő., Reneszánsz és barokk, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 183-295, 574-576, illetve: Szukits Könyvkiadó, Szeged, 147-234.457-460.
  1975 A manierizmus esztétikája, A manierizmus, szerk. Uő., Gondolat, Bp., 5-111.

 • KOCZISZKY Éva
  1979 Az újlatin tárgyias költészet megszületése Janus Pannonius elégiáiban. (Bevezetés az Ad animam suam című elégia elemzéséhez), ItK, lxxxiii. 233-244.

 • KOMLOVSZKI Tibor
  1973 Balassi és az aurea sectio, Régi magyar századok, Bp., 16-17. = A Balassi-vers karaktere, Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok 1., Balassi Kiadó, 1992. 41-65.
  1976 Balassi és a reneszánsz arány-szemlélet, ItK, lxxx, 567-583. = A Balassi-vers karaktere, Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok 1., Balassi Kiadó, 1992. 41-65.
  1992 A Balassi-vers karaktere, Régi Magyar Könyvtár, Tanulmányok 1., Balassi Kiadó, 1992.

 • KŐSZEGHY Péter
  1987-88 Horváth Iván: Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp. 1982. Akadémiai K. 337 l., ItK, xci-xcii, 310-338.
  1988 Balassi Bálint költészete: hagyomány és újítás, Discussiones Neogradienses 5. Hagyomány és ismeretközlés. Salgótarján, 1986. november 14-15. Salgótarján, 3-15.
  1989 Elhárítva. (Megjegyzések Horváth Iván: Egy vita elhárítása című cikkéhez, ItK, xciii, 597-604.

 • KŐSZEGHY Péter – SZABó Géza
  1986 L., Gyarmati Balassi Bálint énekei.
 • Következnek gyarmati BALASSI Bálintnak istenes éneki, Bécs 1633, RMNy II 1599. Hasonmás kiadása: Gyarmati BALASSI Bálintnak Istenes éneki, VARJAS Béla, Bp. 1941, ill. Bibliotheca Hungarica Antiqua XXIX. Gyarmati BALASSA Bálintnak istenes éneki, Bécs 1633, Közzéteszi KőSZEGHY Péter, Utószó Armando NUZZO, Bp. 1994.

 • KURCZ Ágnes
  1988 Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században, Bp.

 • LAURENS, Pierre
  1980 Le „Dizain de Neige”: histoire d'un poeme ou Des sources latines du pétrarquisme européen, Acta Conventus Neo-Latini Turonensis, I-II., Troisieme Congres International d' Études Néo-Latines, Tours, Université François-Rabelais, 6-10 Septembre 1976, édités par Jean-Claude MARGOLIN, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, De Pétrarque a Descartes xxxviii., 557-570.

 • LAUSBERG, Heinrich
  1960 Handbuch der literarischen Rhetorik, München.

 • LATZKOVITS Miklós
  1988 Bormemisza Electrájának chorusa. Némaszereplők a magyar reneszánsz drámákban, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, tomus xxv. Szeged, 3-13.

 • LEWIS, C.S.
  1993 A szerelem allegóriája, fordította REUSS Gabriella és SCHLACHTOVSZKY Csaba, Pompeji, iv, 3-4., 114-155.

 • LIDDELL, Henry George – SCOTT, Robert
  1953 A Greek-English Lexicon, Oxford.

 • LIONARDI, Alessandro, Dialoghi dell' invenzione poetica, Trattati di poetica e retorica del cinquecento, i-iv, Bernard WEINBERG, Bari, 1970-74, ii, 211-292.

 • LO PARCO, Francesco
  1898 Un accademico pontaniano del secolo xvi, precursore dell' Ariosto e del Parini, Contributo alla storia dell' Umanesimo e della coltura italiana nel Cinquecento, Ariano, Stab. Tipografico Appulo – Irpino.

 • MASSON, Georgina
  1978 Impéria impériuma, fordította KINSZKI Judit, Magvető, Bp.

 • MEOZZI, Antero
  1934 Il petrarchismo Europeo (Secolo xvi), I. Vallerini-Editore, Pisa.

 • MéSZöLY Gedeon
  1922 L., Johannes SECUNDUS Csókok könyve.
 • MIHáLY Eszter
  1998 A Celia-ciklus szimmetrikus szerkezete, Palimpszeszt, 10. szám, http://www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali10/

 • MOESCH Lukács, (Lucas a S. Edmundo), Vita poetica per omnes aetatum gradus deducta, sive Poesis tota vitalis..., Tyrnaviae 1693, RMK II 1750

 • Danielis Georgii MORHOFII Polyhistor, literatus, philosophus et practicus cum accessionibus virorum clarissimorum Ioannis Frickii et Iohannis Molleri, Flensburgensis, I-II., editio quarta..., Lubecae, sumtibus Petri Boeckmanni, mdccxlvii. (1747.)

 • NéMETH Gyula
  1948 Balassi Bálint és a török költészet, Magyar Századok, 80-100.
  1954 Balassi Bálint török verseihez, ItK, lviii, 386-392.

 • NUZZO, Armando
  1992 Balassi népszerűsítésének kezdetei: a bécsi kiadás, ItK, xcvi, , 639-645.

 • ORLOVSZKY Géza
  1994 „Mondják jövendölők...”, Bp., kézirat, előadás az esztergomi konferencián, május 27-én.

 • PáPAI BORSáTI Ferenc, Változása az néhai tekéntetes és nagyságos boldog emlékezetü Rakoci Sigmondnak..., Várad 1656. RMK I 914, modern kiadása: RMKT. xvii. század 9. 146., Bp. 1977. 366-375.

 • PIRNáT Antal
  1996 Balassi Bálint poétikája, Balassi Kiadó, Bp., 1996.

 • Poetae tres elegantissimi, emendati et aucti, Michae%uml;l MARULLUS. Hieronymus ANGERIANUS. Ioannes SECUNDUS, Parisiis, Apud Dionysium Duvallium, sub Pegaso, in vico Bellovaco, 1582.

 • Poeti latini del Quattrocento, a cura di Francesco ARNALDI, Lucia GUALDO ROSA, Liliana MONTI SABIA, Riccardo Riccardi Editore, Milano-Napoli, 1964.

 • Psalterium Ungaricum. Szent David kiralynac es prophetanac szaz ötven SOLTARI az FRANCIAI notáknac és verseknec módgyokra most úyonnan Magyar versekre forditattac es rendeltettec, az szenci MOLNAR ALBERT által. mdcvii (1607) Herbornaban Nyomtattatot Hollos Christof által. RMK I 407, RMNy 962(1)

 • Psalmorum sacrorum Davidis libri quinque duplici poetica metaphrasi, altera alteri e regione opposita vario carminum genere Latine expressi Theodoro BEZA Vezelio, et Georgio BUCHANANO Scoto autoribus. Qui rursus, adiunctis quatuordecim Canticis, ex utriusque testamenti libris excerptis, argumentis et Paraphrasi per ipsum Theodoro Bezam Vezelium illustrantur. Eiusdem Buchanani tragoedia quae inscribitur Iephtes, Morgiis, Excudebat Ioannes le Preux, Illustriss. Dominorum Bernensium Typog., 1581.

 • Psálterz Dawidá onego Swiêtego a wieczney pamiêci godnego Krola y Proroká..., in Krákowie, 1558.

 • M. FABII Quintiliani Institutiones oratoriae libri XII, edidit Ludwig RADERMACHER, Lipsiaeaedibus B.G. Teubneri, mcmlix. (1959.)

 • RáDAY Gedeon
  1790 Mólnár Albert, Magyar Sóltárinak első ki-adásáról. Jöttek-ki Herbornában 1607ben. Orpheus, 97-122.

 • RADVáNSZKY János versei, közzéteszi: RADVáNSZKY Béla, ItK, viii, 1904, 129-146., 266-281.

 • Audomari Talaei Rhetorica e Petri RAMI Regii Professoris praelectionibus observata nunc primum hac manuali forma edita. Spirae, 1595.

 • Régi Magyar Költők Tára, XVII/6. Szenci Molnár Albert költői művei, sajtó alá rendezte STOLL Béla. Akadémai Kiadó, Bp. 1971.

 • Répertoire de la poésie hongroise ancienne, ver 3.1. (c)1979-1994. Főszerkesztő HORVáTH Iván, szerkesztő H. HUBERT Gabriella, munkatársak FONT Zsuzsa, HERNER János, SZőNYI Etelka, VADAI István, szövegrögzítés RUTTNER Tamás, programozás GáL György. Micro CDS/ISIS – (c) Copyright Unesco 1991., abCD Interaktív Magazin, 1994, I. évfolyam 2. szám.

 • SCALIGER, Julius Caesar, Poetices libri septem, Faksimile-Neudruck der Ausgabe von Lyon 1561 mit einer Einleitung von August BUCK, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1964.

 • SCHNUR, Harry C.
  1973 The Humanist Epigram and its Influence on the German Epigram, Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis, Proceedings of the First International Congress of Neo-Latin Studies, Louvain 23-28 August 1971, edited by Jozef IJSEWIJN and Eckhard KESSLER, Leuven University Press, Wilhelm Fink Verlag München, 557-576.

 • SECUNDUS, Joannes, Opera, Nunc primum in lucem edita, Facsimile of the edition Utrecht 1541, Nieuwkoop, B. de Graaf, 1969.

 • SECUNDUS, Joannes, Csókok könyve, Johannes Secundus szép latin verseiből a római rhytmus muzsikájában költötte át magyarra MéSZöLY Gedeon, Rózsavölgyi és Társának kiadása Budapesten mdccccxxi. (1921)

 • STOLL Béla
  1987 Szövegkritikai problémák a magyar irodalomban, Tankönyvkiadó, Bp.
  1994 Balassi-bibliográfia, Balassi-füzetek 1., Balassi Kiadó, Bp.

 • SULPITIUS Victoris Intitutiones oratoriae, Antiqui rhetores Latini..., Parisiis 1599. Adams R-449, OSzK ANT 2094.

 • SZABICS Imre
  1995 A trubadúrok költészete, Balassi Kiadó, Bp.

 • SZENTMáRTONI SZABó Géza,
  1997 „Quem tu, summe Deus, semel... Balassi megkerült irodalmi mintája, „Mint sok fát gyümölcsel...”, Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, szerk., ORLOVSZKY Géza, Bp., 11-16.

 • SZERB Antal
  1927 (19462) Az Udvari Ember, Gondolatok a könyvtárban, Révai, H.n., é.n., (Bp.,) 165-247.

 • SZIGETI Csaba
  1989 A Balassi-vers strófikájának lerombolása a xvii. században, ItK, xciii, 256-266.

 • SZILáDY Áron
  1879 L., Gyarmathy Balassa Bálint költeményei

 • SZöRéNYI László
  1976 „Valahány török bejt”, ItK, lxxx, 706-713.

 • TERENCE with an English translation by John SARGEAUNT two volumes, I. The lady of Andros, The self-tormentor, The eunuch, London, William Heinemann LTD, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, mcmlix. (1959.)

 • Publii TERENTII Carthaginiensi Afri Comoediae sex...Accedunt Aelii Donati Commentarius integer... Lugduni Batavorum 1644, apud Franciscum Hackium. RMK II 1572.

 • Publius TERENTIUS Afer, Az androszi lány, Római vígjátékok, Bp. 1961. 323. (KáRPáTY Csilla fordítása.)

 • TóTH Csilla
  1999 A Wathay-énekeskönyv, főiskolai szakdolgozat, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely.

 • TóTH Tünde
  1995 Rimay verstanának matematikája, http://www.btk.elte.hu/
  celia/regimod/tothom.html = Uő., Irodalomtörténészek a
  Bábeli Könyvtárból. A régi magyar vers repertóriuma
  , ItK, 1997,
  ci, 133-145.

 • VARJAS Béla
  1944 L., Balassa-kódex.
  1970 Balassi és a hárompillérű verskompozíció, ItK, lxxiv, 479-491. = Uő., A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Akadémai Kiadó, Bp. 288-308.
  1982 A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei, Akadémai Kiadó, Bp.

 • VADAI István
  1991a +1 (Metrikai határjelölések a régi magyar versben), ItK, xcv, 351-370.
  1991b Mikor jelent meg Balassi Bálint „Istenes éneki”-nek bécsi kiadása?, Szeged, kézirat, előadás a pécsi konferencián.
  1995 Elfeledett verselési rendszerek, Szeged, kézirat, előadás a visegrádi konferencián.

 • VAN TIEGHEM, Paul
  19662 La littérature latine de la Renaissance, Étude d'histoire littéraire Européenne, Slatkine reprints, Geneve.

 • Publius VERGILIUS Maro, Aeneis, I.kötet, szerk., ADAMIK Tamás, Auctores Latini, Bp., 1988.

 • WALDAPFEL József
  1927 Adalékok Balassi istenes énekeinek mintáihoz, ItK. xxxi, 77-86.
  1937 (19572) Balassi, Credulus és az olasz irodalom, ItK. xli, 1937, 142-154., 260-272., 354-365. p. Ill. Balassi és az olasz irodalom, Uő., Irodalmi tanulmányok, Bp. 1957, 104-134.
  1941 Balassi lengyel kapcsolataihoz, EPhK, 310-318.

 • WEINBERG, Bernard
  1961 A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, i-ii, The University of Chicago Press.

 • ZEMPLéNYI Ferenc
  1987 A középkori udvari kultúra funkcióváltozása a reneszánszban, Magyar reneszánsz udvari kultúra, szerk. R. VáRKONYI Ágnes, Gondolat, Bp., 52-85.
  1998 Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Universitas Kiadó, Bp.
  1999 Műfajok reneszánsz és barokk határán, kézirat, Bp.

 • ZOLNAI Béla
  1928 Balassi és a platonizmus, Minerva, 153-214.


  A témához kapcsolódó publikációk


  Kritikai kiadások
  1999: Balassi Bálint összes verse, hálózati kritikai kiadás. Szerkesztette: HORVáTH Iván és Tóth Tünde, főmunkatárs: VADAI István, munkatársak: DIóSSI Adrienn, KőVáRI Krisztina, LEáNYVáRI Enikő, MIHáLY Eszter, PARáDI Andrea, RáK Balázs, SURáNYI Anna, TAR Sándor és VáGNER Edina. Készült az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában és az ELTE BTK Bölcsészeti Informatika Önálló Programjában. Kiadja a Gépeskönyv, Budapest, 1999. (Megjelenése 1999. szeptember elsejére várható.)

  Tanulmányok

 • 1993: „Egy vers neménec megjobbitot modgyai” – Szenci Molnár Albert a versről, ItK, XCVII, 501-509.

 • 1995: Rimay verstanának matematikája, a CHER honlapján, (Uez. abCD, 1996/2.)

 • 1996a: Balassi versgyűjteményének rekonstrukciója, (BíRó Gyöngyivel közösen), Balassa-kódex, 2. jav. kiadás, sugárlemez, szerk. HORVáTH Iván, átírás VADAI István, közreműködők KOVáCS István, SZEDMáK Sándor, Budapest, Hypermedia Systems 1996., (Uez. a hálózati világkiállításon: http://www.idg.hu/expo/oktogon/balassa/; illetve: Uez. Iskolakultúra, VI, szeptember, 49-57.)

 • 1996b: Balassi, Angerianus és a török bejtek, Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk.: JANKOVITS László és KECSKEMéTI Gábor, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 101-112.

 • 1997a: Irodalomtörténészek a Bábeli Könyvtárból (A régi magyar vers repertóriuma), ItK, ci, 133-145.

 • 1997b: Balassi Bálint és az inventio poetica, Palimpszeszt, 8. szám http://www.btk.elte.hu/palimpszeszt/pali8/ (Uez., Hommages a Kulin Katalin, Tanulmányok és műfordítások, szerk., HALáSZ Katalin, Palimpszeszt Kulturális Alapítvány, Bp., 263-283.)

 • 1998: Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban, (GOLDEN Dániellel és TURI Lászlóval), továbbá, illetve: Palimpszeszt, 10. szám (Uez., Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 45. évf., augusztus-szeptember 299-314.)

  Népszerűsítő írások

 • 1997: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény, Humanizmus, Balassi Kiadó, Bp. A következő szerzők latin műveinek és magyar műfordításuk sajtó alá rendezése ill. a hozzájuk tartozó jegyzetek: Hagymássy Bálint, Nagyszombati Márton, Váradi Péter és Zsámboky János.

 • 1998: Balassi Bálint, Alkotói portrék a magyar irodalomból (Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila), Digitális órák az MKM SuliNet programja számára, az órákat írta és szerkesztette: VERES András és TóTH Tünde.

 • 1999: Középkori költészet, Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta: TóTH Tünde. Unikornis Kiadó, Bp., (Az utószó címe: A magyar középkori költészet legnagyobb kérdése, 191-199.)

  Irodalomelméleti szövegfordítás

 • 1992: Petrus Ramus, A pronuntiatio, Pompeji, iii/4., 114-130.

  Egyéb előadások

 • 1996. október 29.: Régi magyar irodalom az Interneten, (GOLDEN Dániellel) a Magyar Adatbázisforgalmazók VI. Konferenciájának és Kiállításának Multimédia szekciójában.

 • 1997. május 24.: A hiperbola, az MTA Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztálya és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem közös neolatin ülésszakán.

 • 1998. február 25.: Balassi kétféle verstípusa, az MTA Irodalomtudományi Intézetében, a Reneszánsz Osztály szerdai felolvasóülésén.

 • 1999. május 29.: Rimay ifjúkori verskötetének helyreállítása, (HORVáTH Ivánnal közösen) az Álom, Ámor és Mámor c. sátoraljaújhelyi konferencián.

  * * *


  Az értekezésbe az alábbi, nyomtatásban vagy a világhálón megjelent tanulmányaimat építettem be: „Egy vers neménec megjobbitot modgyai” – Szenci Molnár Albert a versről;. Balassi, Angerianus és a török bejtek; Balassi Bálint és az inventio poetica; Balassi Bálint, Digitális órák az MKM SuliNet programja számára; A magyar középkori költészet legnagyobb kérdése.


  Vissza