Balassa-kódex
1650 után

 • KEÖVETKEZNEK BALASI BALINTNAK KEÖLEM KEÖLEM FELE...

 • Elseő egy Horuath Wiragh ének Notajara Aenigma.
 • Masodik az Lucretia Eneke No- tajara Christina Neuére. Cupido
 • Harmadik az Palko Notajara.
 • Negiedik ugian azon Notara
 • Eőtődik az Gianeta Padouana Notajara. Neé az én
 • Hatodik Bebik Iudith Neuére az magam gondolt Notaiara.
 • Hetedik Morghaj Katta Neuére. Az Fejemet, Ninczen mar: Notajara.
 • Niolczadik: Egy Német Villanella Notajara: Ich hab vermaint &c.
 • Kilenczedik az Palko Notajara kit az szeretöjeuel valo haragjaban szerzet.
 • Tizedik: Kyben az szeretője haladatlansagha és keminsighe felől panaszolkodik: Egj Siciliana Notara.

 • Tizen egjedik bor ivoknak valo az Fejemeth njnczen màr Notajara: In laudem temporis.
 • Decima Secunda eiusdem generis, az Notaja Lucretia Enekenek:
 • Tizen harmadik: kith egj szep leany nevevel szerzet: a Notaja az reghy sjralmas.
 • Decěmus qvartus. a' Notaja a' Lucretia Notaja. Borbala Nevere.
 • Tizen Eötödik; Az lengjel enek Bjsztj uiegjala Notajara. Ad Apes. &c.
 • Tizenhatodik: az Vir Monachus in mense May Notajara: In somnium etra
 • Tyzenhetedik: Azt bania az Ur Isten: Notajara. Kyben annak agia okat hogy ély noha alilek a szerelmeseke el szökőt t&ueire;le.
 • Tizen Niolczadik: azon Notara, kiben eröl hogj megh szabadult az szerelemtul.
 • Tizen kilenczedik: azon Notara Titkos szerelmeról szerzette.
 • Huszadik: Az Toldj Miklos éneke Notajara: Somnium proponit.

 • Huszon egiedik: Az Lucretia éneke Notajara.
 • Huszonketődik: Az Bizty Vegiala kit egj Násfá felett k&ueire;ldet volt a szeretőyenek kire Pelican madár uolt fól jegiezue.
 • Huszonharmadik ének Olasz Notaara. &c.
 • Poema Vigesimum quartum: kit egj bokre- tarol szerzét: Mar csak éyel hadna Nota &c.
 • Vigesimum Quintum: Losonczy Anna Neuére: a Palko Notajara. Lelkemet
 • Vigisimum Sextum: Magis docte quam ama torić magisq' Musis quam veneri canitur: Azon Notara, kit egy gjémant kerezt mellet k&ueire;ldőt volt a' szeretőjnek.
 • Huszon hetedik: Anna Nevere ugjan azon Notara kjben a' szeretője ok nelk&ueire;l valo haraghja es gjanussaga felől ir.
 • Huszon njolczadik Egj tőrők Enek Be szegrane gjder&ueire;ken a' notajaěs az.
 • Vigesimum Nonum, Carmen tenui nec pingui Minerva Compositum. Az szavu me Lazen kaassa fata olah enek Notaja.
 • Harmiczadik: A Toldy Miklos Notara.

 • No azert diczirjuk most fel szoual az Urath
 • Harmincz harmadik: Az Notaja
 • Ezek az Enekek kjket Balasi Baljnt giermeksigetúl
 • Harmincz Negiedik: Ezt akkor szerzette hogj a Felesige idegensighet és hamisagatt
 • Harminczeötődik: Ezt akor szerzette hogy azeő Felesige idegensige miat, az righy szeretőin kezdett szyueben megh indulnj arra az Olah Notara, Azmjnt az elteueth Iuhokot siratia uolt az Olah Leanj.
 • Kéuansaga szerint czelekeszik (tudni illik egy igen igen szép kegiest) okat jelenti Venus annakis mi- ért arolta el az Felesige. De ez pető gasparne- nal vagion. az Notaja. Czak bu banat &c.
 • Harmincz hetedik: ezt akor szerzette mikor az Felesigetúl elualt, kyben emlekeszteti Cupidot arra amjnt Venus eő altala fogadot, nekj, ha felesigítúl béké- uel eluálik, kire meg felel Cupido Iuliat mutátuan s, dicziruén Nekj:
 • Harmincz Niolczadik: Imar hogi az Cupido mutatasara megh salditia Iuliat, afeli megjen kit szinte egj kapu kőzben talal elő, s, kőzől igj szoll: ugian azon Notara &c.
 • Harmincz kilenczedik: Hogy Iuliara talala igj kőszene nekj: Az Teőrők Gűrekmez de Waj zenzur Notajara.
 • NEGIVENEGIK. &c Cupidonak valo kőnjórges, okul elől hozvan a' Sala

 • Negyuen egyedik de Iulia venante a Iulia va- daszattiarol kit irua k&ueire;ldőt volt Iulianak. azon Notara &c' De voce ad vocem ex Angeriano.
 • Negyuén kettődik Inuentio Poetica azt iria megh mint ueszet öszue Iulia Cupidoual Azon Notara
 • Negyuen harmadik a fülemelenek szol Azon Notara. Altera Inventio.
 • Negyuen negiedik Inuentio Poetica Gruts alloqvitur a Dar- uaknak szol ugian azon Notara: &c.
 • Negyuen ötödik Dialogus kiben azt beszillj egi Baratia ual amaga szerelmerül azmár szinten az idő Notajara
 • Negyuen hatodik. Az Dobo Iakab eneke. az mar szinten az idő vala ki nylasban ellen szerzet ének. azon Notara
 • Negiuén hetedik Item Inuentio Poetica Azö szerelmenek eörök és maradandó voltarol chak bu Notayara
 • Negiuen nioltzadik. Hogi Iulianak s-nem aszerelemnek adta- -meg magat.
 • Negiuen kilenczedik Sokféle dolgokhoz hasonlitya ma gat es a szerelmet ezt iob reszint Nemetból forditotta megh. amar szinten az idő Notayara
 • Eötuenedik Iuliat hasonlitya a szerelemhez Mely hasonlatosagot aIulia dicziretin kezd el az chak bu banat Notayara

 • Eőtuen egyedik, Hogi nyerte el Iulia a Cupido Nylat yiat s- hol uiselj azt iria meg könyöröguén az uegeben ittis az Iulianak az Magam gondoluan Notayara &c.
 • Eötuen keteődik kiben morog Cupidora hogi chak igerte s-nem adgia megh Iuliat &c.
 • Eőtuen harmadik. Az het planetakhoz hasonlitia Iuliat az chak bu banat Notaiara Sibi canit & musis
 • Eotuen negiedik Dialogus kiben uton jaruan az uers szerző beszel Echoual, de ezt nem ertheti ěol megh az, aki nem Tugia michoda az Echo achak bu banat Notajara.
 • Eőtuen őtődik Mind ezekreis a a kőnyőrgése utan ide irt, midőn Iuliatul sem izenetbe sem leuelbe semmj ualaszt nem uehetne, busul magaban és sa- poloduan azon hogj menekedhesek meg a Iulia haszontalan sze- relmetûl. Cupido Tanaczot ad neki ezis ugian azon notara vagion.
 • Eőtuen hatodik kiben chak azon könjorőg latuan hogy semmj ualaszt nem uehet tûle hogi ottan chak ne feletkezek el rola Ezis azon Notara mint az elebbi. Kegies
 • Eőtuen hetedik Frustra omnibus rationibus Incendendć Iulić tentatis ardentissima precatione eam in suj amorem ali cereconatur uariis adpersuadendum exemplum allatis Ugian az elebbi Notara.
 • Eőtuen Nyoltzadik: Videns Iuliam nec ora- tione nec ratione in suj amorem inflammarj Posse, Quć- stubus miser coelum terras et Maria implet. Pollicens Indignabundus se nullum Carmen Iulić gratiam deinceps cantaturum.
 • Eőtuen Kilentzedik köuetkezik mas Soffi nevére.
 • Hatuanodik: Az Doklei sem szedivichichőm bila Nota- jůra vagi amaz Lengiel lengiel Notara Apod lieszem &c' Bechi Susannarol s-Anna Mariaról szerzette.

 • Hatuan egyedik Egj katona ének In laudem Confiniorum Az chak bu banat Notaiara:

 • Meg Vadnak ennehanj Istenhez ualo énekek kiket a psalmusokbolis ma-

 • Hatuan Ketődik Egy Könyörges Uy az ö kleinesz kind Notaiara. &c
 • Hatuan Harmadik Psal. 27. Translatio Ungarico Carmine juxta Buchananj Paraphrasin Egi olasz enek Notajara.

  ...

 • Hetuen egiedik Amatorum Carmen adnotam chak bu banat de vir- -gine Margareta.
 • Hetuen Ketődik Colloquium octo viatorum & Deć Echo vocatć ugian azon Notara.
 • Hetuen harmadik Animum ingratitudine amatć moe- rentem ipsemet solatur ad Notam: Minden alat diczir &c.

 • Valahanj Tőrők Beéyth, kit Magiar Nyelure forditotak.
 • Hetuen negiedik: Szarandoknak uagi budosonak valo Enek: Az Minden alat diczer Vr Isten Notajara &c.
 • Hetuen őtodik: Valedicit Patrić Amicis ysqz omnibus quć habuit charissima ad notam: Minden allat diczir Vr Isten tegedet. &c.

 • Kit chak azert miuel hogi ismét nagi Tûzel veszesse el eletem
 • Ugian ackor hogi meg kedueli Coeliat eckepen kőnyőrőg, Mingiart neki hogi kegies szemeit rea vetuén vegye be szerelmeben s-vidam io kedveben.
 • Harmadik kiben köszöni Cupidonak hoza ualo kegielmet Tudni illik hogi Coeliat szerelmere fel geriesztette S-keziben adta azon Notara.
 • Negiedik kiben az Coelia feredesenek mogiat iria meg annak felette penig Termetiről maga viseleserûl és szepsegerőlis szol.
 • Eőtodik kiben az Coelia szerelmeert ualo győtrőlmerûl hasonlit- uan az szerelmet hol Malomhoz s-hol Haranghoz.
 • In Eandem fere sententiam
 • Hatodik kiben az szeretőitúl ualo el ualtan keseregh feltuen es itt az lelkehezis hasonlittja.
 • Hetedik kiben az kesergő Coeliarul ir.
 • Nioltzadik kiben amaga ok nelkül ualo gianusagban bankodik. Oh en bolond
 • In Eandem Fere sententiam. Vétettem
 • Kilenczedik kiben Iuliahoz hasonlitya Coeliat minden Allapatiaban Cupidovalis feddik hogi (:hollot ha zaiabulis ő kergette kj:) ott sincz niugalma miatta.
 • Tizedik kit egi Cyteras lengiel leanjrol szerzett.
 • Az Cortigianarol Hannuska Bvdouskionkarol szerzett Latricanus Wers.

 • Ad Notam legien io ido ./.
 • Alia ad Eandem notam.
 • Az Lucretia Eneke Notajara Christina Neuére.
 • Inventio Poetica: Azt irja mint ueszet eőszue Iulia Cupidoual: Az Malgrudgian Notajara, inkab Istenes hogj szerelmes ének.
 • Forog az szerencze mit bizûnk eő benne semiben nem alando,
 • Ime ez sziuembe leőué egyék niláth
 • M A S.
 • A betűhű átiratot készítette: Vadai István
  A szöveget gondozta: Rák Balázs

  Budapest, 1994-98