Idézetek

 

Szűz Szent Klára Asszonynak Ünnepéről

 

„Qvam pulcra est casta generacio cum claritate …” Sap III. „Mely igen szép az tiszta nemzetség fényességgel egyetembe, mert halhatatlan az ő emléközeti.”

 

 

 

Klára emlékezetére

 

 

 

 

I.                Első tanuság: Szent elnevezés

 

 

1.     tisztaságos

Szent Pál ad phyl III. „Az mi nyájas életünk immáran menyországban vagyon.”

Fil.3,20

 

2.     jóságos élete

Szent Ber.: „O, Idvözölő ember, ha bölccsé akarsz lenni, ne foglaljad magad nagy mélységes okoknak fejtészében, kiknek végére nem mehetsz, de inkább hagyjad el, annak előtte ami gonosz életben éltél. Sírássad meg te bíneidet, vessed hátra ez világiaknak gonosz kévánságit. Ne fuss az után, ki nem állandó; de inkább teljes szíveddel, igyeközetöddel vágyódjál az mennyei bódog életre, azon tudakozzál, mi módon meglelhessed. Ha ezt teszed, bölcsességöt leltél.”

 

3. belső lelki szépség

„sedm fran Maronis

Szent Ágoston doktor: „Mikoron szenetlen az erek életöt hordozjok mi szíünkben, imáran némiképpen nem vagyunk ez világon, de az lelki gondolkodással fölől múlattok és Úr Istenhez közelgetőnk.”

Szent Hugo mester: „Míglen embernek szíveködik (?), lassan-lassan neveködik az boldogságra való vágyódás, annéval közönségesb lészen az isteni ismeret.”

Szent János látásáról való könyvben sentencia Apok. XXI.: „Isteni fényesség világosojtja meg őtet és őneki szevétnöke az Istennek ártatlan báránya”; I0. I. „ki meg es hala  érettönk az magas keresztfán” 22,5

 

 

II. Második tanuság: Klára asszony szentséges élete

 

 

1.     malasztosság: isteni jelenet – Klára jelenése: szózat szüléstől félő anyjának, aki megvilágosodik

szent életében: “Mikoron az ő szilei nemes nemből volnának, Assis nevő várasban. Vala anyjának neve Ortulána, nagy istenfélő és ajojtatus asszonyállat. Mikoron szilésének hórája elközelgetne, méne be az szent egyházba és imádsában kéri vala Krisztus Jézust az feszület előtt, hogy ótalmazná meg őtet az szilésnek idein minden veszedelmektől. És íme ottan szózat jeve hozjá, mondván: ne félj asszonyállat, mert némi nemő világot szilsz te, ki mind ez világot megvilágosojtja. Annak okáért az asszonyállat megbizakodék ez jelönet hallva, és nevezte őtet világosságnak.”

 

2. Klára jámborságos élete apja házánál

Olvastatik: “még ő kisdedségében elkezdötte vala az lelki jószágokban való gyoropodást. Alamizsnás és irgalmas vala az Úr Isten szegényhöz ő tulajdon testének gyenyerőségit megvonzja vala Krisztusnak szeretetiért, gyakorta imátkozik vala, titkon Ciliciomot es visel haja alatt és ezenképpen szoktatja vala magát az mennyei életre”

Szent Esaiás prófétának mondását Trenor III. “igen jó embernek viselni Úr Isten igáját ő ifiúságátul fogva.” ?

 

 

3a. szüzesség tartása az üdvösséghez

¨            Krisztus jegyes:

“Elészer, hogy csak Krisztushoz jegyösölésnek okáért tegye és minden bíntől magát megotalmazja”

¨            magaszenvedtetés testben és lélekben:

“Másodszor erekké való maga szenvettetésnek okáért, mind lelkében akaratja szerént, mind testében téteménye szerént. Kiről úgy mond szent Ágoston: <kettő az tisztaság: lelki és testi.> Ha az lelkit ember elveszti gonosz akaratjával, az testi es elvész. De gyakortá történik, ha erőszak az testit elveszti: Úr Istennek malasztjával az lelkivel az testi es megkoronáztatik. Kiről úgy mond szent Jeronimus doktor, meröm mondani, mert mikoron: <az Úr Isten mindent tehessen (tehet) ő nagy hatalma szerént. De nem támaszthatja fel sz szozet ő eseti után, teheti, hogy az bint megbocsáthatja, de az fertelmet szizességgel nem koronázhatja. O azért mely bodog és drágalátus az angyali szizességnek dicsősége Úr Istennek elette.>

¨            igyekezet miatt, Isten kedvéért és hogy “tisztábban szolgálhasson […] Szent Pál apostol I Cor. VII. <Az szíz csak azt gondolja, ami az Úr Istené, hogy mind testében-szívében tiszta lehessen. >” 34.

 

3b. szüzesség haszna – miért jobb szüzességben maradni (2 doktor)

ótörvényben: “És átkozott vóna, ha ki nem szaporojtanyi.” 1Mózes 28,3

¨            angyalhoz hasonlatos:

Damaskénus nevű doktor: “minével az szent angyal méltóbb és feljebb való embernél, azonképpen az szíz az házasnál.”

¨            szegödelmességtül megoltalmaztatik (házassal szemben) - nagy keserűséggel nem szül magzatot – ördögi kísértések

¨             könnyebben és hamarabb jut a mennybe „szűz” gyerek szülésekor

Szent Ieronimus doktor: „Az házas akkoron idözül mikoron tisztaságba élendő magzatokat szilend, hogy az gyökerének gyimölcséből adjok méltó gyimölcsöt Úr Istennek, ha ő maga nem lehetött tisztaságus élető. Az szent szizek kedég ne bánkódjanak rajta, hogy jevendő magzatságoknak ideit et elmúlatták, mert száz annéval fizeti meg őnekik az Úr Isten az halhatatlan életben.”

 

4. malasztosság: evilág megutálása és Klára szerzetbe vonulása

olvastatik életében: „mikoron hallotta volna szent Ferencnek hírét-nevét, hozjá mene ez szent alázatossággal, neki ajánlá ennen magát szent engedelmességben, kit szent Ferenc szent Dámján mártír egyházában szent szerzetnek ruhájában iktatta és megáldá atyai áldomásával és nagy sok szizeknek elöttök járóvájá tevé.”

 

5. malasztosság: sokan követik példáját – szerzetbe lépnek

 

6. malasztja: szüntelen imádság

“Egy éjjel neki jelenék pokolbéli erdeg és mondá: Ne sirasd ellyen gyakorta magadat, mert megvakulsz. Felele szent Kalára: vak nem lehet, ki koronked az Úr Istent látja. Azt hallván az Sátán elenyészék. Annak utána történék, hogy egy azonban öt ördögök valának, és mikoron szent Kalára imádságot tött vóna érette, mondának: el kell menjünk, mert Kalárának imádsági megégetnek.”

 

7. malasztja: szerzet megtartása

Szent Pál apostolnak mondását ad phyl III.: “mindeneket tehetök abban, ki engömet biztat”, kiről úgy olvastatik, hogy “soha sem télben, sem nyárban lábbelit nem viselt, és csak egy alávaló palaszti  ruhában szenvedött mind hevet, hidegöt. Eszében tarván Idvezöjtenknek mondását és keresztelő szent Jánosnak: <ha kinek két őtöző ruhája vagyon, egyiket adja az szegénnek>, kiről úgy mond szent Gergely: <miképpen tírhette volna el ezeket, ha Úr Istennek erőssége meg nem bátorojtotta volna ő szívét-lelkét >. Szent Ieronimus doktor meg úgy mond: <semmit lehetetlennek ne alojts ott, hol jelennen vagyon az felséges Istennek jóságus malasztja>”. Fil 4,13

 

8. malasztosság: lelki jóság - másnak szolgálni

“szabadon hagyá az fejedelemségöt, hogy mivel egyebeknek gyorsabban szolgálhatna; de szent Ferenc atyánknak parancsolatjáraesmég felvevé.” De koronkéd eszebében tartja vala az bölcsnek mondását Eccl. XXXII: “fejedelmé emeltenek-e? Ne akarj felemelködni, de légy olyan, mint egyik ő közőlök”. Préd?

Szent Leó pápa: “ez az tekelletösöknek bizony igasságok, hogy mennyével szentségösbek, annyéval alázatosbak.”

olvastatik: “nagy kegyes szívő vala mind az szegényekhez, mond az betegökhöz.”, “Nagy betegségében vala és nagy víg kedvvel tíri vala, mint ha ingyen beteg sem volna. Mikoron kedég oltári szentségöt akar vala venni, nagy sírással kennyhullatással járul vala reá, kinek előtte oly nagy félelemmel áll, mint ha tulajdon nyilván látná Úr Jézus Krisztus istensége szerént.”

Szent Ágoston doktor: “Vala mennyével ki nagyobb szent életű és az mennyei kívánatossággal teljesb, annyéval ő imádságának idein az siralmas kennyhullatás bévebb”

 

9. malasztosság: csodatétel – kenyér, olaj

“Történék egy napon, hogy csak egyedül egy kinyír leletteték az Klastromba. És mikoron ebédkorra jutottanak vóna, megmondák őnéki. Úristenhez való bíztában ketté szegeté. Az felét kildé az fráternek, az más felét osztatá el az asszonyok között, kik akkoron ötvennél tebben valának. Mikoron az szolgáló mondaná, hogy nem jutna mindennek, monda szent Kalára: tedd azt, jó leányom, amit mondok, ne gondolj semmit vele. És mikoron elszeldőzné (szelné) mindennek elégképpen, Úr Istennek malasztjából esmég megszaporodik vala kezében az maradéka. Azonképpen mikoron olajok es elfogyott vona, az megmosott tiszta negölben mennyből adaték olaj ő szikségökre.”

 

 

 

III.   Harmadik tanuságunk: Klára dicsőséges kimúlása –Mária látása

 

 

olvastatik: “Mikoron halálus ágyában esött vóna Krisztus Jézus szent sziletetinek napján, mikoron mindenek az veternyére mentenek nóna, csak ennen maga marada ki nagy bánattal; hozjá jeve az édes aranyas Jézus és megvigasztalá az ő szerelmes szolgáló leányát. És annyéra megerősöjté, hogy mikoron tizenheted napiglan éhen-szoméhon vóna, semmit nehességöt nem érözne, de inkábban egyebeket es biztat vala, hogy gyorsak lennének az Úr Istennek és asszonyunk szűz Máriának szent szolgálatjában. Mikoron azért az éfély kor eljutott vóna, íme szemlátomást nagy sok sereg szizek bejevének az cellában, kik  között egyik mind az tebbit felőlmúlja vala ékességgel és szépséggel, hogy még az setét éjet es világosságra változtatta vala. Ez kedég vala az édes irgalmasságnak szent szileje, menyországnak királyné asszonya, szizeknek virága és Isten fiának szent anyja. És mikoron szíz szent Kalárához jött volna, hozjá hajlá és megápolá őtet. Annak utána nagy szép palástot hozata és bel lepődé vele szent Kalárát test szerént, és kilemb-kilemb szép virágokkal, jó illatú fivekkel megékesölteték az ágyas ház. És azonképpen az bódog lélek elválék az szent edények fogságából és azon szent szizeknek áldott serege között Krisztus Jézus szent színének eliben. Kit hihettek, hogy ennen maga az édes asszonyunk szíz Mária belajánlotta, dicsőséges szent háromság Úr Istennek es érdemének helyére állatá; kinek szent hala után az ő édes szerelmes megváltó Jézus Ura az bódog testnek edényét es az gyarló világon felmagasztalá, kilemb-kilemb sok csodatételöknek miatta az ő szentséges jó mívelködetinek és érdemének miatta. Oh azért szerelmes atyámfiai, ne alóhátok és ne ítéljétök, hogy Úr Isten elhagyná és elfeledné azokat, kiket ez hamis világ  megutál; avagy kik ennenmagokat Úr Istenért és az mennyei dicsőséges éremnek vételéért megutáljákés megalázzák.”

Szent Amborus doktor zsoltárkönyvmagyarázatban: ”Minél inkább valaki elvetöttnek és utálatusnak láttatik ez világon, annyéval nagyobban  felmagasztatik az más világon. És viszon ellen valaki et nagyobb tisztösségben-bőségben-böcsöletben, magamutásban él, annyéval szegényb, szégyönb, utálatosb és elvetött leszen az más világon.”

“Ha kiknek értelem és file vagyon, értse-hallja, mit akar mondani.”